ŽIVOT S ŘEKOU. projekt VODA SPOJUJE ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 7. A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT S ŘEKOU. projekt VODA SPOJUJE ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 7. A"

Transkript

1 ŽIVOT S ŘEKOU projekt VODA SPOJUJE ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU 7. A 2014

2 Obsah Cíle a metodika - 3 A) Základní charakteristika Vltavy a Vraného nad Vltavou - 3 B) Proměny Vltavy v našem okolí v čase Regulace řeky Přehrada - 4 C) Kvalita vody ve Vltavě a porovnání řeky v místě jezera a pod hrází - 9 D) Využití řeky Zdroj vody Doprava Mlýny Energie Rybáři Sport a rekreace - 27 E) Problémy řeky Znečištění Invazivní druhy - 33 a) rostliny křídlatka japonská, netýkavka žláznatá, štětinec laločnatý - 33 b) živočichové - norek, nutrie, rak pruhovaný Vypouštění jezera při opravě hráze - 38 F) Ochrana řeky Ochranné pásmo vodního zdroje Čistička odpadních vod - 40 G) Problémy s řekou - povodně - 42 H) Život v řece Vzácní živočichové ve Vltavě Naše vlastní výzkumy Zajímaví živočichové na řece a v jejím okolí Labutě u přívozu Tragédie kormorána u přívozu - 52 I) Vltavě v tvorbě umělců Ota Pavel Vladislav Vančura Bedřich Smetana František Škroup Jan Morávek - 56 J) Vzpomínky pamětníků - 56 K) Názory současníků - 57 L) Vlastní tvorba - 59 M) Porovnání historických fotografií se současností - 60 SHRNUTÍ - přehled problémů a návrhy na jejich řešení - 66 INFORMAČNÍ PLAKÁTY - 69

3 Cíle projektu 1. Žáci zmapují různé úrovně a proměny vztahu mezi lidmi a řekou v průběhu času. 2. Žáci interpretují různými způsoby řeku, u které žijí, popíší její jedinečné rysy a svůj vztah k ní. 3. Žáci na základě vlastního pozorování a průzkumu vyjádří, zda považují řeku za harmonickou, narušenou či zdevastovanou a své vyjádření zdůvodní. 4. Žáci popíší problémy, které může mít řeka s lidmi a naopak, zformulují k nim své stanovisko a realisticky navrhnou, případně i uskuteční kroky k omezení vybraných problémů. 5. Žáci shromáždí a porovnají informace z vlastního pozorování a z různých informačních zdrojů, rozhovorů či dotazníků; shromážděná data vyhodnotí. 6. Žáci závěry svých výzkumů prezentují ostatním žákům i veřejnosti vhodným způsobem. Metodika práce 1. Výběr tématu a jeho konkretizace, zpracování myšlenkové mapy (využití metody brainstormingu) zpracovávaných okruhů. 2. Rozdělení práce mezi řešitelské skupiny. 3. Samostatná práce skupin dle zadaných úkolů dotazování, ankety, vyhledávání informací v dostupných informačních zdrojích. 4. Společné výzkumy řeky. 5. Zpracovávání výstupů. 6. Prezentování výstupů. Poznámka: současné fotografie pocházejí (pokud není uvedeno jinak) z archívu ZŠ Vrané nad Vltavou autoři Jan Vrtiška a žáci školy pracující na projektu A) Základní charakteristika Vltavy a Vraného n. Vlt. 1. Vltava Vltava je nejdelší řekou v ČR její délka od pramene až do místa, kde se vlévá do Labe, měří 430, respektive 433 km. Pramení na Šumavě (v české části Teplá Vltava, v německé části Studená Vltava) a během svého toku přibírá vodu z několika větších řek Malše, Lužnice, Otava, Sázava, Berounka. Její povodí je km 2. Na řece byla od 30. let 20. století vytvořena kaskáda přehrad (Lipenská, Hněvkovická, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané), které byly budovány za různými účely energetický, protipovodňový, dopravní, rekreační, 2. Vrané nad Vltavou První zmínka o Vraném se nachází v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993 a tento rok je považován za rok vzniku obce. Obec se skládá ze 2 částí Vrané nad Vltavou a Skochovice a v současné době v ní žije přes obyvatel. Rozloha obce je 416 ha a patří do ní i přilehlý úsek Vltavy. Západní hranice obce tvoří řeka Vltava, obec leží na náplavovém břehu této řeky, na tzv. vltavských terasách. Původně tekla řeka v místech dnešní Březové, postupně svou erozní činností posouvala své koryto směrem k západu a vytvářela terasy, které jsou dodnes trochu patrné na jedné z teras leží škola, na jiné nádraží apod. Bývalou přítomnost řeky prozrazují i kamenné valouny, které je možno najít daleko od dnešního koryta a které vznikly činností vody. Vltava život obce hodně ovlivňovala v minulosti, podobně tak činí i dnes. A o životě lidí s řekou je naše práce.

4 B) Proměny Vltavy v našem okolí v čase 1. Regulace řeky Regulace řeky začala na horním toku již ve 14. století a měla za úkol zjednodušit dopravu nákladů po Vltavě. Významné zásahy na dolním toku (za ten je považována v současnosti část řeky od hráze Slapské přehrady) proběhly hlavně v oblasti bývalých Svatojánských proudů a uskutečnily se v 16. a 17. století. Další úprava koryta proběhla v 19. století, kdy byly vybudovány modřanské nádrže (dnes tůně), které měly pomoci v případě povodní. Ve 30. letech 20. století začala úprava, která dolní tok řeky proměnila vlastně v plavební kanál. Současně s tím byla zahájena výstavba vltavské kaskády vranskou přehradou. Problém: Kvůli regulaci celého toku jsou břehy nepřátelské vůči živočichům, nenabízejí na většině úseku mezi Vraným a Modřanami snadný přechod živočichů na břeh (výjimkou je prostor modřanských tůní a částečně i Krňáku u Zbraslavi). V oblasti vranského přehradního jezera jsou vytvořeny pro živočichy atraktivní tůně v blízkosti davelských tunelů. Jak můžeme přispět k řešení problému: Navrhujeme vytvořit v některém úseku lagunu (např. v prostoru jarovské louky), která by tento úsek pro ptáky zatraktivnila. Dále navrhujeme podporovat břehové porosty 2. Přehrada Vodní nádrž Vrané byla postavena v letech jako první část vltavské kaskády. Má plochu 263 ha a je dlouhá 13,4 km. Ačkoli bylo vodní dílo Vrané postaveno primárně kvůli plavbě, dnes slouží především k vyrovnávání nepravidelných odtoků z hydrocentrál Štěchovice a Slapy, k zajištění minimálního odtoku v řečišti Vltavy pod vodním dílem a taktéž k výrobě elektrické energie: Její maximální hloubka je 10,5 m. Díky ní došlo ke zvýšení hladiny řeky v místě jezera zhruba o 10 m vzdutí hladiny dosahuje až k Pikovicím a ke Štěchovicím. V důsledku toho zmizelo původní koryto, které vedlo po levé straně dnešního jezera, několik objektů muselo být zbouráno a lidé z nich se museli přestěhovat např. Pařízkův statek ve Skochovicích stojí nyní v horní části obce, zbourán byl i mlýn Holubov v Měchenicích. Byl zatopen i ostrov, který se nacházel v těsné blízkosti mlýna. Ve Vraném nad Vltavou býval na řece ostrov, který rozděloval koryto řeky na tzv. Velkou a Malou řeku. Ostrov byl zarostlý vegetací a byl využíván hlavně mládeží pro rekreaci a plavání. Někdy se jednalo i o nebezpečnou zábavu, protože podle jednoho pamětníka se kluci rádi chytali projíždějících parníků a nechávali se jimi vytáhnout proti proudu. Malá řeka se nacházela vpravo od ostrova a s Velkou řekou se spojovala zhruba 100 metrů nad přívozem. Před tím ale byla jezem zvýšena hladina vody a část z ní byla oddělena, aby protékala mlýnem a později papírnou a sloužila jako zdroj energie. Tento náhon pak dále vedl v místě dnešní silnice na Zbraslav a do Velké řeky se napojoval až pod Homolí. Přívoz byl spojen s obcí můstkem přes malou řeku. Při budování přehrady byl materiál vytěžený při stavbě zdymadla použit k zasypání Malé řeky, tím zanikl ostrov a v jeho místě dnes stojí ČOV, bytové domy a fotbalové hřiště. V r při povodních se řeka snažila obnovit Malou řeku a nahlodala kus břehu v blízkosti dnešního Megafytu. Oprava břehu (a jeho zpevnění velkými balvany) jí v této činnosti následně (dočasně?) zabránila.

5 1933 stavba zdymadla 1935 téměř dokončená stavba přehradní hráze Foto: J. Dvořák z archívu L. Ryšánka

6 Zdroj: a Upravili: Petr Stránský a Honza Zvolánek

7 Foto Foto: J. Dvořák - z archívu L. Ryšánka Na snímku je patrný ostrov spojený s areálem papírny jezem a také Malá řeka, která vede v místech dnešní silnice na Zbraslav. Obec je s přívozem spojena můstkem. Foto: J. Dvořák - z archívu L. Ryšánka Pohled na Skochovice před napuštěním vranské přehrady

8 přehrada v různých ročních obdobích

9 C) Kvalita vody ve Vltavě a porovnání řeky v místě jezera a pod hrází Při našich výzkumech jsme se ptali pamětníků, jak by porovnali kvalitu vody v řece v současnosti s dobou jejich mládí. Dozvěděli jsme se v souhrnu toto: Z paměti mohu konstatovat, že v době mého mládí po 2. světové válce se mi jevila kvalita vody bezvadná. Později se postupně zhoršovala s přibývající industrializací kolem řeky a jejích přítoků a také v souvislosti s tím, že všechny splašky z obcí kolem řeky a odpady z papírenského provozu byly vylévány do řeky nebo její těsné blízkosti. Např. v naší obci se fekální vozy vylévaly buď na louku před tunelem (do doby, než tam byly vyvrtány záložní zdroje na pitnou vodu), nebo na louku mezi Vraným a Skochovicemi. Velkým nepřítelem kvality vody byly i zemědělské splachy z polí a odpady z Kovohutí Mníšek, které zamořily Bojovský potok a tím i Vltavu těžkými kovy, např. vanadem. V poslední době se kvalita vody opět zvyšuje, i když na přívozu to není někdy znát a stěžují si i rybáři. V obci existuje čistička odpadních vod, která byla při povodních v roce 2002 i 2013 velice poničena, v době, kdy ještě fungovaly papírny, měly i ony svoji vlastní čističku odpadních vod. Stavba přehrady rozdělila Vltavu na dva rozdílné úseky nad hrází a pod hrází. Ty se od sebe liší různými biologickými, fyzikálními i chemickými parametry. Jezero nádrže slouží jako usazovací nádrž a protože se pod hráz pouští spodnější voda, je řeka pod hrází prokysličenější, čistší, v létě chladnější, v zimě teplejší. Kdyby přehrada neexistovala, měla by řeka ve Vraném charakter parmového až cejnového pásma. Nyní má řeka pod přehradou parametry spíše pstruhového a lipanového pásma, což vedlo dříve k tomu, že rybáři označili tento úsek jako pstruhové pásmo a vysazovali tam hlavatky a pstruhy. Snažili jsme se získat nějaké rozbory vody, ale to se nám podařilo jen částečně. Starší údaje z 9é. let 20. století a z prvního desetiletí 21. století k dispozici jsou, ale novější jsme nesehnali. V následujících grafech a tabulkách uvádíme některé údaje: Teplota vody na jezeře: Zdroj:

10 Zdroj: hodnocení množství chlorofylu Zdroj: Víme, že kvalita vody v povrchových tocích se třídí podle jakosti do 5 tříd (ČSN ): I. neznečištěná voda ukazatele nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku II. mírně znečištěná voda dosud umožněna existence bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému III. znečištěná voda podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému nemusí být vytvořeny IV. silně znečištěná voda podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému V. velmi silně znečištěná voda podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému Tato třída kvality se určuje pro každou zkoumanou látku např. olovo, rtuť, dusičnany, nerozpouštěné látky, a celková kvalita vody se hodnotí podle nejhoršího ukazatele z dané kategorie (chemické ukazatele, biologické ukazatele, ). Základní hodnoty jakosti povrchové vody v profilu Vrané (Vltava) rok látka jednotka aritmetický charakteristická průměr hodnota třída jakosti 2008 BSK5 mg/l II CHSKcr mg/l II.

11 2008 Rozp. látky 105 C mg/l I Nerozp. látky 105 C mg/l I N - amoniakální mg/l I N - dusičnanový mg/l II TP mg/l II Cd µg/l I Hg µg/l II Pb µg/l I PCB µg/l AOX µg/l Zdroj dat: ČHMÚ Zdroj: Závěry: Z výše uvedených tabulek a map vyplývá, že voda ve Vltavě je z hlediska zobrazené veličiny BSK 5 kvalitní až k soutoku se Sázavou je zařazena do třídy 1, po soutoku se Sázavou se její kvalita zhorší do třídy 2 (Sázava je ve třídě 3), a po soutoku s Berounkou se její kvalita zhorší do třídy 3 (Berounka je ve třídě 4). Profil BSK Vltava - Vrané 2,44 2,13 2,55 2,78 2, Vltava - Podolí 2,86 3,45 3,73 3,92 2, Vltava - Libčice 7,03 5,27 5,39 4,83 4, Berounka - Lahovice 3,84 4,02 4,02 4,27 3,95 CHSK(CR) 1044 Vltava - Vrané 11,15 6,54 6,68 18,60 21, Vltava - Podolí 10,53 7,94 6,93 20,20 22, Vltava - Libčice 11,23 8,33 7,83 22,70 23, Berounka - 7,97 8,85 8,93 28,30 27,40

12 Lahovice NO Vltava - Vrané 13,60 23,60 19,00 17,10 16, Vltava - Podolí 14,80 21,40 18,10 17,20 17, Vltava - Libčice 14,70 20,70 17,00 16,30 17, Berounka - Lahovice 22,50 18,90 25,50 27,20 20,60 P - celkový 1044 Vltava - Vrané 0,17 0,12 0,12 0,16 0, Vltava - Podolí 0,23 0,17 0,16 0,17 0, Vltava - Libčice 0,52 0,78 0,43 0,33 0, Berounka - Lahovice 0,41 0,42 0,36 0,33 0,24 Průtok [m 3.sec -1 ] 1044 Vltava - Vrané 56,7 85,7 66,1 86,7 115, Vltava - Podolí 75,9 112,1 93,5 121,8 169, Vltava - Libčice 76,6 113,4 94,4 121,9 171, Berounka - Lahovice 18,8 27,6 26,6 34,9 49,8 Zdroj: Tab. 2.3 Třídy jakosti vod v povrchových tocích - hodnocení podle ČSN , období VL 1044 = Vrané nad Vltavou; VL 1045 = Praha, Podolí; VL 1046 = Vltava, Libčice Kód Název VL1044 VL1045 VL1046 A Ukazatele kyslíkového režimu RO 2 Rozpuštěný kyslík BSK Biochemická spotřeba kyslíku CHC Chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHM Chemická spotřeba kyslíku manganistanem B Chemické ukazatele - základní TPV Teplota vody PH Reakce vody SPV Vodivost NH 4 Amoniak NO 3 Dusičnany NO 2 Dusitany RL Rozpuštěné látky NRL Nerozpuštěné látky PCL Celkový fosfor FE Železo MN Mangan C Chemické ukazatele - doplňující CA Vápník MG Hořčík 1 1 1

13 SO 4 Sírany CL Chloridy NEL Nepolární extrahovatelné látky TEN Tenzidy ABS Absorbance (254 nm) D Těžké kovy CU Měď ZN Zinek CR Chrom AS Arzen CD Kadmium NI Nikl PB Olovo HG Rtuť E Biologické a mikrobiologické ukazatele COL Koliformní bakterie FEK Fekální koliformní bakterie SAP Saprobní index biosestonu Zdroj: Tab. B2.4 Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (koncentrace v mg.l -1 ), Profil BSK Vltava Vrané 2,06 1,76 2,14 1,53 1,53 1, Vltava Podolí 1,74 2,14 2,53 2,21 2,10 2, Vltava Libčice 3,30 2,98 3,05 2,87 2,66 3, Berounka Lahovice 3,65 3,15 6,24 4,51 3,49 3,49 CHSK (Cr) 1044 Vltava Vrané 21,50 22,46 17,29 17,81 18,57 20, Vltava Podolí 20,60 23,55 23,10 19,43 19,39 22, Vltava Libčice 24,10 23,64 21,83 22,03 20,27 22, Berounka Lahovice 20,80 19,18 23,92 20,33 17,19 17,66 NO Vltava Vrané 3,23 3,70 2,91 3,09 3,05 2, Vltava Podolí 3,17 3,68 2,86 3,10 3,06 2, Vltava Libčice 3,62 3,86 3,12 3,24 3,29 3, Berounka Lahovice 4,01 4,16 2,64 2,84 3,20 2,89 P celkový 1044 Vltava Vrané 0,16 0,10 0,11 0,10 0,15 0, Vltava Podolí 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 0, Vltava Libčice 0,24 0,27 0,21 0,19 0,16 0, Berounka Lahovice 0,21 0,21 0,16 0,17 0,13 0,12 Průtok [m 3.s -1 ] 1044 Vltava Vrané 109,60 170,67 109,84 98,25 104,20 121, Vltava Podolí 168,00 275,93 175,64 120,64 137,78 151, Vltava Libčice 169,60 248,35 177,32 121,80 139,10 153, Berounka Lahovice 42,00 67,38 51,16 23,42 29,91 42,41 Zdroj: ČHMÚ, MHMP

14 Tab. B2.5 Třídy jakosti vod v povrchových tocích, Ukazatel A OBECNÉ, FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE VL1044 VL1045 VL1046 BE1090 BO01 DL01 KU00 RO01 SP01 III. III. III. IV. V. V. IV. IV. IV. Elektrolytická konduktivita I. I. I. II. III. V. IV. IV. IV. Rozpuštěné látky I. I. I. II Nerozpuštěné látky II. II. II. II. III. IV. II. III. III. Rozpuštěný kyslík II. II. I. I. I. I. I. I. I. Biochemická spotřeba kyslíku II. III. III. III. III. III. IV. IV. III. Chemická spotřeba kyslíku manganistanem Chemická spotřeba kyslíku dichromanem II. II. III. II II. II. III. III. III. III. III. III. III. Organický uhlík II. III. III. III. V. II. III. III. III. Absorbovatelné organické halogeny (AOX) III. III. III. IV Amoniakální dusík I. I. II. II. III. II. III. IV. II. Dusičnanový dusík II. II. II. II. II. III. II. II. III. Celkový fosfor III. III. III. III. III. IV. IV. IV. III. Chloridy I. I. I. I. II. III. III. II. II. Sírany I. I. I. I. II. III. III. III. III. Vápník I. I. I. I. I. II. I. I. I. Hořčík I. I. I. I. I. I. I. I. I. B SPECIFICKÉ ORGANICKÉ LÁTKY II. II. II. II. III. IV. II. II. II. Dichlorbenzeny směs I. I. I. I Chlorbenzen I. I. I. I ,2-dichloretan I. I. I. I Trichloreten I. I. I. I Tetrachloreten I. I. I. I Chloroform I. I. I. I. 0 0 II. 0 II. Tetrachlormetan I. I. I. I Lindan I. I. I. I SUMA kongenerů PCB I. I. I. I. 0 IV SUMA PAU (6 látek) II. II. II. II. III. 0 0 II. 0 C KOVY A METALOIDY II. II. II. II. II. III. II. III. II. Chrom I. I. I. I. 0 0 I. I. 0 Mangan II. II. II. II. II. I. II. III. II. Železo I. II. II. II. II. II. I. II. II. Nikl I. II. I. II. II. I. II. II. 0 Měď I. I. I. I Zinek II. II. II. II I. Kadmium I. II. II. II. 0 III Rtuť I. I. I. I Olovo I. I. II. II

15 Arsen II. II. II. II. II. I. II. II. II. D MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE II. I. III. II. II. I. II. I. II. Fekální koliformní bakterie I. I. III. I. II. I. II. I. II. Enterokoky II. I. 0 II Index saprobity bentosu Chlorofyl Zdroj: ČHMÚ, Lesy hl. m. Prahy, MHMP Zdroj: Závěry: Z porovnání údajů vyplývá, že se kvalita vody ve Vltavě ve Vraném postupně zlepšuje (v chemických ukazatelích se ze třídy 4 dostala do třídy 3, v biologických ukazatelích ze třídy 3 do třídy 2). V posledních letech se objevují ale znečišťující rizika, která si dříve nikdo neuměl představit viz kapitolka o znečištění řeky. Se třídou jsme uskutečnili i naše malé vlastní výzkumy nad přehradou a pod ní zkoumali jsme průhlednost, teplotu, ph a konduktivitu. Ty samé veličiny jsme zkoumali mi u Zvolského potoka těsně před tím, než vteče do Vltavy. odběrné místo T ph průhlednost konduktivita 500 m nad hrází přehrady 6 7, m nad hrází přehrady 6 7, m pod hrází přehrady 7,5 7, m pod hrází přehrady 7,5 7, Zvolský potok 7, Na nějaké závěry jsme získali málo údajů. Je jen vidět, že teplota vody pod hrází je vyšší než nad hrází, protože se jedná o spodní vodu, to se ale v průběhu roku vymění ve chvíli, kdy bude hladina jezera prohřívána sluncem. Konduktivita na řece je výrazně nižší než na Zvolském potoce. Konduktivita (elektrická vodivost) naznačuje, kolik je ve vodě přítomno rozpuštěných minerálních látek, které zvyšují její vodivost. Nemusí se tedy nutně jednat o zhoršení kvality vody, ale např. o zvýšení tvrdosti vody.

16 D) Využití řeky 1. Zdroj vody Vltava odjakživa sloužila jako zdroj užitkové, ale i pitné vody pro lidi i pro domácí zvířata. Ve Vraném nad Vltavou byla ještě koncem 19. st. jen jedna studna (na Hrábkově louce blízko Zvolského potoka) její voda pocházela z okolních lesů. Zbývající voda potřebná pro život obce byla brána z řeky. Později byla voda z ní využívána hlavně pro provoz papírny a s ní spojených objektů. Studna je dosud v provozu. V roce 1953 si vlastníma rukama vybudovali občané Nových Skochovic říční vodovod na užitkovou vodu. Jednalo se o zásobování vodou části obce, které se lidově říká žíznivé vršky a která odjakživa trpěla nedostatkem vody. Vodovod byl určen hlavně pro hospodářská zvířata pro zalévání na zahrádkách a využívalo ho přibližně 30 domů. Později se připojili i další domácnosti a v současné době má Sdružení vodovodu Nové Skochovice 80 uživatelů, tím je naplněna technická kapacita vodovodu a není možné napojovat další nemovitosti výkopy pro ukládání potrubí pro říční vodovod a usazování nádrží 1953 slavnostní spouštění vodovodu do provozu - Zdroj: archív p. L. Ryšánka

17 2002 ukládání ochranné roury pro čerpadlo říčního vodovodu archív L. Ryšánka 2014 dnešní stav místa odběru vody archív ZŠ Vrané nad Vltavou Další využití vody z řeky: Velký význam má Vltava i jako zdroj vody pro požární zásahy ve Skochovicích sídlí organizace dobrovolných hasičů a při svých zásazích v obci využívají převážně vodu z řeky.

18 2. Doprava a) Vory a prámy Dopravní využití řek má dlouholetou tradici. Na počátku se plavilo nesvázané dříví (palivové i stavební), to se u Davle zachycovalo a nakládalo na lodě, které ho následně odvezly do Prahy Později byly kmeny svazovány do tzv. tabulí, které se propojovaly za sebe a vznikaly tzv. prameny. První historicky doložená zmínka o voroplavbě na Vltavě pochází z roku 1316, kdy král Jan Lucemburský udělil Starému Městu pražskému privilegium předkupního práva na dřevo, dopravené po Vltavě. Cílem vorařů byla nejen doprava dřeva do Prahy, ale později také doprava jiných důležitých surovin jiných nákladů, např. od pol. 16. st. soli (ta se původně vozila v soudcích na lodích, ale jelikož se pak musely prázdné lodě tahat zpět proti proudu, začaly být pro přepravu soli využívány vory. O tom, že voroplavba na Vltavě a plavba vůbec byly považovány za důležitý veřejný zájem, svědčí např. i výnos Karla IV., kterým se nařizovalo, že všechny jezy na Vltavě musí mít zařízení pro voroplavbu, tj. vorové propusti. Největší překážku plavbě vorů a lodí však kladly nesplavné úseky řeky, k nimž patřily zejména Svatojanské (dříve Štěchovické) proudy. O jejich splavnění, byť částečné v rámci možností doby, se již v 17. stol. zasloužil opat Strahovského kláštera Kryšpín Fuk (dokončení těchto splavňovacích prací připomíná dodnes pamětní sloup, umístěný na levém břehu pod hrází Slapské přehrady). Běžně vory proplouvaly po Vltavě ještě před 2. světovou válkou, poslední pak bylo možné vidět v roce V roce 2012 proplul od Štěchovic přes Prahu až do Hamburku 80 m dlouhý vor, který byl vyroben stejnou technologií, jaká byla využívána v 19. a v 1. pol. 20. století. Vor byl tvořen 5 prameny, ale podle předpisů byl tažen remorkérem. b) Lodní doprava I lodní doprava na Vltavě měla od počátku problémy hlavně s těžce splavnými úseky řeky například v okolí Štěchovic. K lodnímu provozu patřila i řada povozníků, kteří se zabývali vlekem lodí proti vodě. Tahání lodí vyžadovalo velmi zkušené kočí a množství silných koní. Zpětný vlek s koňmi trval z Prahy do Štěchovic jeden den a do Budějovic 5 až 10 dnů podle stavu vody. Se zlepšením plavebních podmínek na Vltavě se od 16. století začala rozvíjet i dálková lodní doprava. Skutečný rozvoj plavby parníků nastal na Vltavě až v první polovině 19. století, po regulačních a splavňovacích pracích prováděných firmou Lanna, která provozovala i vlastní dopravu. Úpadek nákladní lodní dopravy na Vltavě nastal zejména po spojení Prahy a Českých Budějovic železnicí v roce V dolní části řeky (tedy u nás) nákladní plavba dále pokračovala vozil se např. kámen z požárských a středovltavských lomů (z okolí Kozárovic). V 30. letech 20. století byla řeka proměna regulací v plavební kanál a počítalo se, že bude řeka formou přehrad s plavebními komorami prostupná pro lodě o výtlaku do 1000 tun až do Českých Budějovic. Nahrávala tomu i stavba prvních dvou přehrad vranské a štěchovické.

19 Po válce došlo ale k přehodnocení názorů a další přehrady vltavské kaskády byly stavěny jako vysoké (pro lodě neprostupné) a jejich hlavním významem byla výroba el. energie. Vltava se tak stala slepou cestou. Dnes je dolní Vltava vodní cestou mezinárodního významu E20-06 ale jen po hráz Slapské přehrady. V celé své délce je splavná pro lodě nebo tlačné soupravy maximálních rozměrů 110 x 10,6 metrů při ponoru 1,8 m. Cenné je na ní to, že po celou zimu nezamrzá, protože přehrady odpouštějí spodní teplejší vodu. Přestože v úseku nad Prahou ztrácela nákladní doprava postupně svůj význam (občas se dnes jen dopravuje písek do přístavu ve Štěchovicích pro společnost NAVIKA s.r.o.), velký význam hlavně ve 30. letech 20. století nabrala osobní doprava. Velkou atrakcí byly totiž Svatojánské proudy. Po jejich zatopení jezerem štěchovické přehrady během 2. světové války ale zájem o osobní dopravu začal upadat a dnes probíhá po řece pouze rekreační plavba parník Roudnice n. L. v místě Boudníkovy restaurace na Leznici 30. léta 20. st. Foto: J. Dvořák - z archívu L. Ryšánka Kolem Vraného projíždějí v současné době parníky během letního období (přesněji od do ) o víkendech a svátcích míří do Třebenic pod hrází Slapské přehrady (zastávky má v okolí na Zbraslavi, v Měchenicích, v Davli a ve Štěchovicích). Dříve byly zastávky i ve Vraném a ve Skochovicích. Občas po řece pluje parník najatý soukromou společností a soukromé jachty. Oživení především osobní a rekreační plavby se však očekává po výhledové výstavbě lodního zdvihadla na přehradě Slapy.

20 Problém: Mrzí nás, že víkendový parník již nestaví v naší obci staví na Zbraslavi, v Měchenicích, v Davli a ve Štěchovicích. Myslíme si, že by ho i vranští občané rádi využívali pro rekreační účely. Jak můžeme přispět k řešení problému: Aby mohl parník ve Vraném přistávat, bylo by potřeba zřídit přístaviště. Víme, že to by nemohlo být v místech nad přehradou, protože na naší straně břehu je mělká voda. Navrhujeme jeho umístění do míst, kde stával kdysi tedy do blízkosti přívozu. Také by se muselo domluvit s provozovatelem jízd parníku, což je Pražská paroplavební společnost, a.s parník odváží z Vraného účastníky oslav 1. máje do Davle (přistávací molo stávalo kousek pod přívozem) Foto: z archívu L. Ryšánka c) Přívozy V minulosti byly přívozy a brody často jediným místem, kde se lidé mohli dostávat na druhou stranu vodního toku. V naší obci a v jejím nejbližším okolí (mezi Davlí a dnešním modřanským jezem)m existovalo 9 přívozů: Libřice Davle dnes již nefunguje (v Davli je k dispozici silniční most a lávka pro pěší) Skochovice Měchenice zhruba v místech současného železničního mostu Skochovice Trnová/Leznice dnes již nefunguje, trochu ztratil význam od té doby, co na Leznici není Boudníkova hospoda a lidé nemají potřebu se tímto způsobem dopravovat do Trnové Vrané n. Vlt. Strnady dodnes funkční, ale již jen pro přepravu lidí Jarov Strnady dnes již nefunguje, ztratil částečně význam po zániku továren, které na strnadském břehu stávaly Hradiště Záběhlice dnes již nefunguje Závist Zbraslav dnes již nefunguje ztratil význam, protože je na Zbraslavi most Komořany Lahovice Modřany Lahovičky zrušen, od roku 2009 obnoven na podobné trase Modřany Velká Chuchle zanikl při stavbě modřanského zdymadla

21 Přívoz Vrané nad Vltavou Strnady přes řeku Vltavu vede z přístaviště v blízkosti centra obce Vrané nad Vltavou k výzkumnému ústavu lesnickému na okraji zbraslavské osady Strnady. Přístaviště ani výzkumný ústav však katastrálně nepatří k pražské Zbraslavi, ale k obci Jíloviště, k níž však jinak nemají žádnou vazbu. Nalézá se na říčním kilometru 70,200 (počítáno od Mělníka), dle starého systému řkm 174,60. Nejstarší dochovaná zmínka o rybáři a přívozníkovi v jedné osobě je kronice z roku Od roku 1909 je provozovatelem přívozu obec Vrané nad Vltavou. Do roku 1939 byl v provozu dřevěný prám s nosností 6 tun a dřevěná loďka pro přepravu osob. Po roce 1939 si nechal přívozník Jaroslav Císař postavit prám o nosnosti 16 tun. V únoru 1958 byl postaven nový prám o nosnosti 12,8 tuny pro 160 osob. V roce 1966 v rámci spojeneckého cvičení armád Varšavské smlouvy byl v místě přívozu stavěn brod z betonových panelů (ten byl odstraněn v období od listopadu 1999 do září 2000). Neopatrnou manipulací s tankem byl nákladní prám v roce 1966 neopravitelně zničen. Od té doby slouží přívoz jen pro osobní dopravu vranský přívoz s autem Praga 1930 prám a loďka návrat rekrutů ze Zbraslavi Obě fota: z archívu L. Ryšánka

22 Prám je poháněn říčním proudem tak, že pomocí lana zavěšeného na horní vodič je loď nastavena do potřebného úhlu. V roce 1988 se zprovozněním modřanského zdymadla stoupla hladina u vranského přívozu asi o 1 metr a proud se zmírnil. Loď proto byla místo dosavadního bidla s háčkem vybavena vesly. Přívoz jezdí celoročně, avšak jen v pracovní dny, což snižuje jeho význam pro turistiku. Přepravuje osoby, kočárky a jízdní kola. Denně převeze kolem 150 až 200 lidí, rekord je 3500 lidí za měsíc. Ve třicátých letech 20. století přepravoval i dvoustopá vozidla. Dopravní souvislosti Význam přívozu byl v minulosti o to vyšší, že ještě nevedly žádné cesty podél strmých břehů Vltavy. Přívoz zajišťoval spojení Vraného se Zbraslaví, Radotínem a Prahou. Roku 1896 byl postaven první Zbraslavský most a téhož roku byl proražen železniční tunel u Jarova (trať je v provozu od roku 1897). V roce 1936 byla na navážce zřízena silnice po levém břehu ze Zbraslavi do Davle. V roce 1951 byl zrušen přívoz ve Skochovicích. V letech byla v akci Z vybudována silnice po pravém břehu přes Jarov na Zbraslav. Nejbližší most je zbraslavský most Závodu míru asi 4 km po proudu řeky níže. Proti proudu jsou nejbližší veřejné mosty v Davli, ve Skochovicích je železniční most. Zdroj: informace jsou vybrány z textu, který vytvořil p. Ryšánek pro obecní časopis Zrcadlo a pro potřeby tohoto projektu Problém: Přívoz funguje pouze ve všední dny a my si myslíme, že ho lidé rádi využili i o víkendech v návaznosti na autobusovou dopravu směrem na Prahu a na Štěchovice a jejich okolí zjednodušila by se tak cesta hlavně za poznáváním Prahy a regionu formou výletů. Přívoz by mohl jezdit v ranních a odpoledních hodinách Jak můžeme přispět k řešení problému: Můžeme uspořádat anketu mezi lidmi, abychom zjistili, zda by o víkendový provoz přívozu byl zájem a na základě zjištěných výsledků případně oslovit zřizovatele přívozu tedy Obec Vrané nad Vltavou. d) Silnice Historie opravdových silnic údolím Vltavy nemá dlouhou tradici. Strmé skály na obou březích komplikovaly dopravu kolem vody, takže občané Vraného museli dlouhá staletí využívat strmou cestu, která vedla dnešní ulicí V Zídkách směrem na Zvoli. Až ve 30. letech 20. století a částečně před tím, při stavbě železničního tunelu pod Homolí, byla částečně odstřelena skála u Jarova a vznikla široká pěšina, kterou s obtížemi projížděly povozy. Zároveň byla zasypána Malá řeka. Až v roce 1969 byla po několikaleté brigádnické činnosti občanů cesta upravena v silnici, která obec propojila se Zbraslaví.

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

1.4.8 PŘÍSTAVY A VODNÍ DOPRAVA

1.4.8 PŘÍSTAVY A VODNÍ DOPRAVA 1.4.8 PŘÍSTAVY A VODNÍ DOPRAVA 1.4.8.1. DEFINICE, HISTORIE, TYPOLOGIE DEFINICE Vodní dopravou rozumíme dopravou, realizovanou na vodě. Vodní doprava nehraje v systému MHD a příměstské dopravy v České a

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 03 Chomutov

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 03 Chomutov Miniprojekt: P O V R C H O V É V O D Y Škola: ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 03 Chomutov Vedoucí geologického klubu: Jitka Kotíková Účastníci miniprojektu: Zelená Kateřina Tomášová Samantha Krátká Karolína

Více

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é)

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é) 1 studánky evidenční číslo 24 typ lokality: studánka, nyní studna místní název: Libuša zaměření N 49 15 27,0 EO 16 55 20,1 325 m n.m. katastr Luleč lokalizace - 100 m JZ od koupaliště U Libuše - studna

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více