Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK Údaje o zadavateli:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010 Údaje o zadavateli: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: státní příspěvková organizace, nemocnice Název zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sídlo zadavatele: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. - ředitelem IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Zakázka není rozdělena na části. Kód CPV: Informační systémy a servery Zdravotnické informační systémy Ukládání dat Tato zadávací dokumentace (dále ZD ) je vypracována jako podklad pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem a pravidly, které jsou popsány v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu vydané pro 3. Výzvu Ministerstva zdravotnictví pro Integrovaný operační program. Tato zadávací dokumentace byla zpracována plně v souladu se schváleným projektem Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa (č. CZ.1.06/3.2.01/ ) v rámci výše uvedeného Integrovaného operačního programu. Tento projekt Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. Vymezení předmětu veřejné zakázky... 3 II. Popis současného stavu... 3 III. Specifikace technických, jakostních, funkčních vlastností předmětu veřejné zakázky... 6 a. Řešení bezpečnosti... 8 b. Podpora systému a technické podmínky... 8 c. Servisní podmínky pro nově pořizovaný HW a SW... 9 d. Servisní podmínky pro PACS software (SW) Fusion od firmy CEDARA Merge... 9 e. Další požadavky IV. Požadavky na způsob zpracování celkové nabídkové ceny V. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny VI. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a. Smlouva o dílo VII. Variantní řešení ( 70 zákona) VIII. Hodnocení nabídek IX. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky X. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty XI. Místo a lhůta pro podávání nabídek XII. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami XIII. Požadavek na prokázání splnění kvalifikace podle 50 a násl. zákona XIV. Kvalifikační předpoklady a. Základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona b. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona c. Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona d. Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona XV. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 seznam zkratek 2

3 Kontaktní osoba zadavatele pro dodatečné informace a zadávací dokumentaci: Ing. Petra Košťálová, telefon: , vedoucí oddělení veřejných zakázek, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou dodavateli poskytnuty podle 49 zákona. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na sekce pro širokou veřejnost/veřejné zakázky. I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity centrálního PACS systému a jeho celková modernizace, a to v rozsahu podle této zadávací dokumentace. Popis současného stavu je uveden v kapitole č. II této zadávací dokumentace. Podrobnosti zadávacích podmínek jsou vymezeny zejména v kapitole č. III. této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále údržba a podpora dodaného HW i SW po dobu 5-ti let od data akceptace dodávky. Zadavatel požaduje zahájit předmět plnění bez zbytečného odkladu ihned po podpisu smlouvy a zahájit zkušební provoz do 7 týdnů od podpisu smlouvy. Požadujeme, aby dílo bylo připraveno k uvedení do zkušebního provozu do Předání dodávky vítězným uchazečem musí být ve funkčním stavu umožňujícím zadavateli dílo bez výhrad akceptovat nejpozději do Zadavatel požaduje systém založený na moderních a všeobecně uznávaných technologiích a standardech. Seznam zkratek použitých v zadávací dokumentaci je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. II. Popis současného stavu Centralní PACS systém FN HK je na serverech realizován softwarem Fusion 1.5 od firmy CEDARA-Merge, USA. Z důvodů vyšší dostupnosti běží na dvou serverech řady HP Proliant DL 380: Server PACS 1 pochází z roku 2007, server PACS 2 z roku V případě poruchy primárního serveru lze ručně za cca 20 minut převést provoz na server záložní. Stávající úložiště PACS dat jsou realizována na dvou polích: HP EVA 4000: Toto diskové úložiště je umístěno v serverovně v budově č. 24 OVS. Je vybaveno dvěma kontrolery. V současné době je osazeno čtyřmi policemi. Police jsou obsazeny kombinací disků o kapacitách 500 GB a 1 TB. Jde o rychlé FATA disky. Instalovaná hrubá kapacita je 50 TB, v celém úložišti jsou volné pouze dvě diskové pozice. 3

4 HP EVA 6100: Nachází se v serverovně v budově ředitelství a je provozována v samostatném racku. Je osazena dvěma kontrolery, každý s výškou 2 U, a čtyřmi policemi pro disky. Každá police je vysoká 3 U a z jejich 14-ti diskových pozic je vždy 11 zaplněno 1 TB FATA disky. Tři pozice pro disky v každé polici jsou tedy volné. Celkem je tedy instalována hrubá kapacita 44 TB. Dostupnost uložených dat a možnost údržby systému je zajištěna on-line replikací dat mezi EVA 4000 a 6100 pomocí prostředků sw Fusion firmy CEDARA-Merge a HP Continuous Access. Servery i pole jsou zapojeny do SAN infrastruktury, která je postavena na SAN switchích od firmy HP typu Brocade. Obě pole jsou zapojena redundantně každá přes dva SAN Fabric, rychlost SAN 4 Gbps. Cely systém je koncipován tak, aby byl odolný pro výpadku jedné ze serveroven nebo výpadku kteréhokoliv jednoho prvku. Zálohování probíhá na vyhrazenou knihovnu HP MSL 6060 pomocí zálohovacího SW HP Data Protector v 6.x. Pro případ celkového výpadku systému PACS je nakonfigurováno několik workstation a dva klienti na Oddělení urgentní medicíny FN HK v režimu peer-to-peer, takže fungují i v případě výpadku PACS serveru. Několik workstation a dva klienti na Oddělení urgentní medicíny FN HK v režimu peer-topeer. Tato konfigurace byla dosud pro potřeby zadavatele dostačující. Zadavatel ale koncem roku 2009 zprovoznil několik nových modalit. Jde zejména o 128-slice CT (Somatom Definition AS, Siemens) a magnetickou rezonanci (Magnetom Avanto, 1,5 T, Siemens). Kvalitnější obraz nových modalit přináší vyšší datové nároky. Celkový inkrement DICOM dat ve FN HK se od začátku roku 2010 předpokládá v objemu čistých 10 TB/rok, na což není stávající výše popsaná infrastruktura dostatečně dimenzována. Prohlížení a vyhodnocování uložených snímků je možné pomocí DICOM klienta efilm v 2.12 od firmy CEDARA-Merge. Zadavatel vlastní multilicenci pro celou FN HK. Variantně lze k prohlížení snímků použít webový prohlížeč mimo jiné s funkcí ZOOM a WINDOWING. K systému je celkem připojeno cca 1000 klientů. Systém PACS komunikuje s nemocničním informačním systémem (NIS) AMIS*H od ICZ a.s., Praha prostřednictvím protokolu HL7. Základní princip komunikace je následující: V radiologickém modulu AMIS*H žádající lékař vytvoří elektronickou žádanku na požadované vyšetření. Lze vystavovat i statimové žádanky. Ta obsahuje zejména jméno pacienta, jeho rodné číslo, diagnózu, požadovaný druh vyšetření, kdo o vyšetření žádá a příslušné nákladové středisko RDG kliniky. Pracovník RDG kliniky přijme žádanku a určí modalitu a rentgenologa, kteří provedou vyšetření. Přes radiologický modul AMIS*H se přenese HL7 zpráva do worklistové časti PACSu. Worklist server řadí fronty čekajících pacientů pro jednotlivé připojené modality. Na modalitě si obsluha vybere z nabídky čekajících pacientů, provede vyšetření a uloží je do archivu systému. Zadavatel dále provozuje systém epacs. Ten slouží pro DICOM komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními. Podrobnosti viz Konzole epacs je ve FNHK provozována na jednom z PC RTG kliniky vybaveném 0,5 TB polem. 4

5 Servisní zajištění: Stávající systém PACS ve FN HK je podporován ze strany dodavatelů smluvně zajištěným servisem s níže uvedenými parametry. Podpora PACS software (SW) Fusion od firmy CEDARA Merge: Připojení k systému ViewCheck pro automatickou kontrolu funkčnosti systému a generování včasného hlášení pro servis v případě poruchy - (Merge emed). Vzdálená podpora výrobce systému (Merge emed). Pravidelná kontrola systému pomocí vzdáleného přístupu ve frekvenci 1x měsíčně Pravidelná fyzická kontrola systému na místě instalace ve frekvenci 1x měsíčně Dostupnost servisu 24x7x365. Servisní zásah na základě požadavku odběratele nebo automatického hlášení systému Viewcheck (Merge) vzdáleným přístupem. Servisní zásah na základě požadavku odběratele nebo automatického hlášení systému Viewcheck v rozsahu 5 dnů ročně v ceně základního paušálu Update a upgrade softwaru PACS serverů. Poskytnutí aktuální verze softwaru efilm Workstation v neomezeném počtu licencí, včetně licenčního serveru. Spolupráce na vytváření instalačních balíčků pro instalaci aktuální verze softwaru efilm Workstation na stanice zadavatele. Připojení dalších modalit do systému (ve formátu DICOM) v ceně základního paušálu. Připojení pracovních stanic dodaných objednatelem ve formátu DICOM v ceně základního paušálu. Zhotovitel je povinen provádět práce kvalifikovanými pracovníky a za jejich práci nese odpovědnost dle ustanovení Obchodního zákoníku. Doba od nahlášení závady nebo poruchy do začátku jejího řešení servisní organizací vzdáleným přístupem je 2 hodiny v případě nahlášení v pracovní nebo mimo pracovní den. Doba od nahlášení závady nebo poruchy do začátku jejího řešení na místě je maximálně 8 hodin v případě nahlášení v pracovní den do 16. hodiny a 12 hodin v případě nahlášení po 16. hodině pracovního dne nebo mimo pracovní den. Zhotovitel je povinen v případě havárie (úplná nefunkčnost systému nebo nefunkčnost jednoho ze základních procesů) uvést systém do provozuschopného stavu do 24 hodin od nahlášení závady. Zhotovitel je povinen v případě poruchy (částečná nefunkčnost systému, která nebrání využití většiny funkcí systému) uvést systém do provozuschopného stavu do 3 pracovních dnů ode dne nahlášení závady. Při nedodržení termínu nástupu k opravě nebo uvedení do provozu je objednatel oprávněn požadovat penále ve výši 1 % z ročního servisního paušálu za každý den zpoždění. Zhotovitel předkládá 2x ročně objednateli výkaz provedených činností na systému za uplynulé období. Sankce za neplnění jsou smluvně nastaveny následovně: 1. Nedostupnost telefonické podpory Kč/hodinu 2. Nedodržení smluvní doby do odstranění poruchy Kč/hodinu Podpora výše popsaného hardware od firmy HP je kryta servisními smlouvami s HP v rozsahu 24x7x365, doba do zahájení prací na odstranění závady do 4 hodin. Výše uvedená pole EVA pak mají servisní podporu HP s odezvou 2 hodiny 24x7x365 a jsou pod nonstop dohledem výrobce, tedy firmy HP. 5

6 III. Specifikace technických, jakostních, funkčních vlastností předmětu veřejné zakázky (Upgrade PACS systému FNHK). Tato kapitola obsahuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, které musí nabízené plnění splňovat, a dále požadavky zadavatele na nabídku a garanci zadavatelem požadovaných skutečností, vlastností a funkčností předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud zadavatel požaduje v nabídce garanci skutečností, vlastností nebo funkčnosti, požaduje tuto garanci prohlášením uchazeče v nabídce a závazkem v návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat i podmínky podpory systému po dobu 5 let od akceptace systému. Nabídka uchazeče, která nebude zcela splňovat požadavky zadavatele na předmět plnění a dále uvedené jiné zadávací podmínky zadavatele, bude ze zadávacího řízení vyřazena jako nabídka nepřijatelná v souladu s ustanovením 22 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona. Zadavatel požaduje rozšíření a modernizaci stávajícího centrálního PACS systému z kapacitního a výkonového hlediska takovým způsobem, aby umožňoval bezpečné a bezproblémové ukládání minimálně 12 TB nových dat do každého úložiště ročně minimálně v letech 2010, 2011a Jde zejména o: 1. Navýšení kapacity každého z obou diskových úložišť FN HK o minimálně 40 TB instalované hrubé kapacity tak, aby bylo zajištěno bezproblémové ukládání objemných DICOM dat ve výše uvedeném rozsahu. Požadujeme navýšení kapacity polí o stejnou kapacitu v každé z našich dvou serveroven. Navýšení kapacity polí je možné doplněním kapacity do stávajících polí nebo doplněním konfigurace systému o další pole nebo kombinací obou způsobů. Minimální požadavky na vstupně výstupní operace jsou: - IOPS minimálně Data Transfer: min 2300 MB/s - Musí splňovat požadavky vysoké dostupnosti. Zejména: a) Pole musí být no single point failure. (Všechna pole musí být kompletně redundantní od vstupů diskového pole až po disk, včetně zdrojů, ventilátorů a cache) a odolné proti výpadku jedné komponenty. b) Odolnost proti výpadku disku pomocí zvoleného RAID. RAID nesmí být softwarový tj. výpočty RAID nesmí probíhat na úrovni serveru. Pole musí podporovat min. RAID 0, RAID5, RAID6 a RAID 0+1. RAID5 nesmí být omezen pro počet disků. Požaduje se možnost změny RAIDu. Disky musí být určeny pro nepřetržitý provoz a schopné zvládat i provoz rozsáhlých databází (FC nebo FATA). Požadujeme min 8GB cache zálohované baterií při výpadku napájení (min 3dny). c) Minimálně následující komponenty: vadné disky, zdroje, ventilátory, řadiče musí být výměnné za chodu systému. (funkčnost HotSwap) - Je požadována funkce distribuovaný HotSpare disku. (Pokud pole nepodporuje distribuovaný Spare, není možné počítat kapacitu dedikovaného HotSpare do zadavatelem požadované kapacity. Zdůvodnění: Tento HDD nezvyšuje výkon pole, pouze čeká na chybu HDD). Dedikovaný HotSpare musí být možno sdílet pro různé skupiny LUNů. HotSpare musí být též HotSwap (nejen HotPlug!). d) Možnost zvětšovat a zmenšovat velikosti LUN za chodu. e) Možnost rozložení výkonu tzv. load balancing vůči řadiči a FC porty f) Možnost definování pravidel pro výskyt chyby fail over g) Možnost budoucího rozšíření SAN infrastruktury o iscsi převodník pro prezentaci volumů z diskového pole serverům bez FC HBA karty. Správa tohoto iscsi rozhraní 6

7 a nastavení musí být součástí management nástroje pro diskové pole h) Pole musí být kompatibilní s VMware (uvedené na compatibility listu VMwaru. Včetně integrace s VMware Site Recovery Managerem) i) Zadavatel požaduje Integraci do dohledů MS SCOM a HP Systems Insight Manager. Možnost prezentace LUN vůči požadovaným serverům s voleným číslem LUN (možnost si zvolit pod jakým číslem LUNu bude pro daný server LUN prezentován a možnost získat jednoduchý přehled všech LUN, které jsou prezentovány vůči danému LUNu k) Management pole musí být zabezpečen proti neoprávněnému přístupu (např přihlášením k Mng). Musí být možno definovat min dvě role: admin a user. Akce a události musí být logované. l) Možnost vytváření vícenásobných snapshotů určených LUNů s možností alokace min. kapacity, tzv. capacity-free m) Možnost vytváření vícenásobných snapclonů určených LUNů n) Možnost replikace dat určených LUNů mezi poli v obou lokalitách na úrovni diskového pole (bez zátěže serveru a LAN) o) Nepřetržitý dohled nově dodaných kapacit pro uložení dat od jeho výrobce p) Pokud nabízená nebo popisovaná funkcionalita vyžaduje placenou licenci MUSÍ být licenční politika též popsaná (včetně pořizovacích a servisních cen). Pokud nabízená nebo popisovaná funkcionalita má omezení nebo jiné podmínky MUSÍ být tyto uvedeny! r) Včetně instalace pole do SAN FNHK (redundantně do každého fabricu) a zaškolení obsluhy. s) Uvítáme nástroj pro monitoring zatížení disk. pole. 2. Zadavatel současně požaduje, aby řadiče nového úložiště v budově OVS umožňovaly rozšíření na minimálně 200 TB. 3. Uchazeč navrhne optimální způsob rozšíření stávajících úložišť, přičemž musí zajistit: o 100% kompatibilitu se stávající infrastrukturou a využití stávající diskové kapacity. o Musí být minimálně zachována stávající funkčnost komunikace systému PACS s NISem přes datový standard HL7. o Nepřetržitý dohled nově dodaných kapacit pro uložení dat od jeho výrobce. o Nabízené řešení musí být z hlediska odolnosti proti poruše jedné serverovny či kteréhokoliv prvku minimálně na stejné úrovni jako výše popsané stávající řešení. o Instalace nové infrastruktury ani její začleňování do provozu nesmí vyžadovat více než 3 plánované výpadky funkčnosti PACS systému, každý z nich může trvat max. jednu hodinu. V nabídce uchazeč popíše, jak hodlá svou infrastrukturu uvádět do provozu. Předpokládá se, že plánované odstávky proběhnou v nočních hodinách. 4. Zadavatel požaduje zavést životní cyklus dat (ILM, Information Life Cycle Management) pro PACS. 5. Součástí předmětu plnění je dodávka serveru, který nahradí stávající PACS server z roku Zadavatel současně požaduje, aby epacs úložiště bylo obsluhováno dedikovaným serverem, který je předmětem této dodávky. 6. Upgrade stávají verze prohlížeče efilm 2.12 na aktuální verzi 3.x (prohlížeč i WEB prohlížeč), mimo jiné kompatibilní s operačním systémem MS Windows 7. To vše při zachování rychlého transportu snímků z archívu na stanici pomocí streamovací technologie. Nepředpokládá se žádný upgrade HW stávajících koncových stanic a musí být zachována kontinuita jejich využívání pro PACS. Požadujeme také, aby 7

8 budoucí verze efilm byly provozovatelné nad operačním systémem MW Windows XP, pokud tento operační systém bude podporován firmou Microsoft. 7. Jednoduché zapojení budoucích modalit do systému. Zajistí dodavatel v ceně paušální podpory. 8. Požadujeme zajištění vyšší úrovně centrálního logování uživatelské činnosti. 9. Uchazeč nabídne řešení pro ukládání dat z jiných zdravotnických zařízení získaných pomocí systému epacs nebo z výměnných médií, a to mimo hlavní úložiště a databázi centrálního PACS systému. Tento server bude současně používán pro krátkodobé ukládání hrubých (raw) dat z multislice CT, tak aby nedocházelo k neúměrnému zbytečnému přetěžování hlavního datového úložiště. Úložiště bude používáno i pro 3D rekonstrukce CT a případně dalších modalit. Předpokládaná doba archivace těchto dat je maximálně 1 rok. Návrh musí garantovat přiměřenou bezpečnost a ochranu osobních údajů. Požadovaná kapacita úložiště je min. 12 TB hrubé kapacity. Pro tuto kapacitu se využije kapacity nově pořizovaných úložišť (viz. výše) 10. Uchazeč navrhne nouzové postupy pro případ výpadku systému PACS. Např. propojení lokálních klientů. 11. Nesmí docházet ke zdržování obsluhy při běžných provozních úkonech (např. vyhledání pacienta, příjem žádanky, uložení změn na žádance, vyhledání předchozích vyšetření zvoleného pacienta) vlivem nedostatečně rychlé odezvy systému. Odezva na každý dotaz musí být kratší než 5 sekund. 12. Musí být zajištěno: a) Možnost nastavení různých úrovní přístupu pro jednotlivé uživatele (např. rentgenolog, klinický lékař, RTG laborant) a přidělení individuálních přístupových hesel. b) Jakékoliv změny dat provedené uživatelem musí být identifikovány v systému s historií. c) Nastavitelný časový interval, kdy dojde k uzamčení PACS aplikace při nečinnosti uživatele. PC nesmí být uzamčením blokováno pro ostatní uživatele, tj. požadujeme možnost provozu jiných aplikaci. Další požadavky zadavatele: a. Řešení bezpečnosti a) Uchazeč v nabídce popíše zajištění bezpečnosti dat (konzistence, integrita dat) a doporučovaný způsob kontroly. b) Uchazeč definuje zajištění přístupových práv k datům a jejich administraci, možnost nastavení logování přístupu k citlivým datům a jeho vyhodnocení. c) Uchazeč popíše zálohování dat a systému a zajištění archivace dat. d) Uchazeč popíše, do jaké míry a v jakém rozsahu je systém schopen protokolovat činnost uživatelů v systému a pokusy o neoprávněné přístupy. b. Podpora systému a technické podmínky a) Uchazeč musí garantovat promítání všech změn vyplývajících z legislativy platné v České republice do aktuální verze aplikačního programového vybavení a instalaci těchto úprav u uživatele tak, aby provozovaný software trvale odpovídal legislativním požadavkům. b) Uchazeč musí garantovat, že zálohování dat a jejich případná obnova musí být proveditelné vlastními prostředky zadavatele, bez podpory uchazeče nebo jiné osoby. Uchazeč dodá jako součást dokumentace popis postupu a rozsahu zálohování. Je třeba zajistit co nejkratší dobu zálohy a zejména obnovy dat. 8

9 c. Servisní podmínky pro nově pořizovaný HW a SW Uchazeč se zaváže k poskytování servisu předmětu plnění po ukončení účinnosti smlouvy o dílo (po předání a převzetí díla) na dobu 5 let. Servisní zajištění provozu hardware a software dodaného v rámci této poptávky v rozsahu tabulky č. 1 v kap. IV. Podpora dodaného hardware a software bude zajištěna servisními smlouvami zajišťujícími přístup k servisnímu středisku výrobce hardware v ČR. Minimálně je požadován rozsah: Dostupnost podpory 24x7x365, doba do zahájení prací na odstranění závady do 4 hodin. Pro disková úložiště se pak požaduje zahájení prací na odstranění poruchy do 2 hodin. Požaduje se, aby poruchu řešil plně kvalifikovaný pracovník osobně v místě instalace u zadavatele. Disková pole budou pod nonstop dohledem (monitoringem) výrobce. Zhotovitel se smluvně zaváže, že výše uvedenou podporu po dobu 3 roky od akceptace díla poskytne zdarma. Zhotovitel se smluvně zaváže, že na roky 4 a 5 nebude cena výše definovaného servisu dražší než nabídnutá a hodnocená. Viz tabulka č. 2 v kapitole IV. d. Servisní podmínky pro PACS software (SW) Fusion od firmy CEDARA Merge Uchazeč musí garantovat servisní podporu minimálně v rozsahu popsaném v kapitole č. II této zadávací dokumentace. Tedy: Podpora PACS software (SW) Fusion od firmy CEDARA Merge: Připojení k systému pro automatickou kontrolu funkčnosti systému dodavatele a generování včasného hlášení pro servis v případě poruchy - (např. Merge emed). Vzdálená podpora výrobce systému (např. Merge emed). Pravidelná kontrola systému pomocí vzdáleného přístupu ve frekvenci 1x měsíčně Pravidelná fyzická kontrola systému na místě instalace ve frekvenci 1x měsíčně Dostupnost servisu 24x7x365. Servisní zásah na základě požadavku odběratele nebo automatického hlášení dohledového systému dodavatele. Servisní zásah na základě požadavku odběratele nebo automatického hlášení systému Viewcheck v rozsahu 5 dnů ročně v ceně základního paušálu Update a upgrade softwaru PACS serverů. Poskytnutí aktuální verze softwaru efilm Workstation v neomezeném počtu licencí, včetně licenčního serveru. Spolupráce na vytváření instalačních balíčků pro instalaci aktuální verze softwaru efilm Workstation na stanice zadavatele. Připojení dalších modalit do systému (ve formátu DICOM) v ceně základního paušálu. Připojení pracovních stanic dodaných objednatelem ve formátu DICOM v ceně základního paušálu. Zhotovitel je povinen provádět práce kvalifikovanými pracovníky a za jejich práci nese odpovědnost dle ustanovení Obchodního zákoníku. 9

10 Doba od nahlášení závady nebo poruchy do začátku jejího řešení servisní organizací vzdáleným přístupem je 2 hodiny v případě nahlášení v pracovní nebo mimo pracovní den. Pracovníci dodavatele budou závadu odstraňovat u zadavatele osobně. Sankce za nedostupnost technické podpory dodavatele bude min Kč/hodinu Doba od nahlášení závady nebo poruchy do začátku jejího řešení na místě je maximálně 8 hodin v případě nahlášení v pracovní den do 16. hodiny a 12 hodin v případě nahlášení po 16. hodině pracovního dne nebo mimo pracovní den. Zhotovitel je povinen v případě havárie (úplná nefunkčnost systému nebo nefunkčnost jednoho ze základních procesů) uvést systém do provozuschopného stavu do 24 hodin od nahlášení závady. Sankce za nedodržení smluvní doby do odstranění poruchy je minimálně Kč/hodinu. Zhotovitel je povinen v případě poruchy (částečná nefunkčnost systému, která nebrání využití většiny funkcí systému) uvést systém do provozuschopného stavu do 3 pracovních dnů ode dne nahlášení závady. Při nedodržení termínu nástupu k opravě nebo uvedení do provozu je objednatel oprávněn požadovat penále ve výši 1 % z ročního servisního paušálu za každý den zpoždění. Zhotovitel předkládá 2x ročně objednateli výkaz provedených činností na systému za uplynulé období. Zhotovitel se smluvně zaváže, že nebude cena výše definovaného servisu dražší než nabídnutá a hodnocená. Viz tabulka č. 3 v kapitole IV. Zadavatel požaduje do návrhu smlouvy zahrnout smluvní ujednání o podmínkách a způsobu podpory implementovaného systému nad rámec této nabídky, tj. cenu za hodinu práce technika nad rámec výše definovaných paušálů, a to v pracovní den v obvyklou pracovní dobu, v nočních hodinách, o víkendu a o svátcích. e. Další požadavky - Uchazeč dodá uživatelskou dokumentaci v rozsahu potřebném pro běžný provoz a běžnou správu systému (tištěná dokumentace minimálně v 5-ti vyhotoveních, dokumentace na CD nebo jiném vhodném médiu a interaktivní plnohodnotná kontextová nápověda s hypertextovým vyhledáváním). - Součástí dodávky bude školení zaměstnanců uživatele v přiměřeném rozsahu. Předpokládáme školení správy systému v délce minimálně dva dny, klíčoví uživatelé pak každý jeden den. IV. Požadavky na způsob zpracování celkové nabídkové ceny Celková nabídková cena musí být zpracována v níže uvedené struktuře. Požadujeme do tabulek pro každou položku uvést, z čeho se cena sestává. Tedy uvést cenu za jednotlivé položky. Detailní specifikaci nabízeného HW a SW včetně cena za položky pak požadujeme zařadit jako přílohy nabídky. 10

11 Hodnotící tabulka č 1 Cena za HW a SW Položka cena bez DPH DPH cena celkem Rozšíření kapacit hlavních dat. úložišť min o 40 TB - HW Server pro PACS Centrální úložiště epacs - HW Rozšíření kapacit hlavních dat. úložišť min o 40 TB - SW efilm multilicence upgrade na v 3.x Upgrade a rozšíření funkčnosti serverů PACS - sw Vision Centrální úložiště epacs - SW Součet Celkové pořizovací náklady za HW a SW (Maximálně 10 mil. Kč s DPH) Tyto údaje jsou oceněním předmětu plnění veřejné zakázky (maximální přípustná cena v Kč včetně DPH činí ,-) Uchazeč bude garantovat prohlášením, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady uchazeče na zhotovení předmětu plnění specifikované v zadávací dokumentaci, zejména náklady na dopravu, implementaci, akceptační testy, uživatelskou a systémovou dokumentaci, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění včetně zaškolení personálu. Zadavatel si vyhrazuje právo vlastního nákupu potřebných licencí k produktům firmy Microsoft v programu Select. Hodnotící tabulka č 2 Cena za servisní podporu HW a SW na roky 4 a 5 Položka cena bez DPH DPH cena celkem Servisní podpora dodaného HW a SW za rok č. 4 Servisní podpora dodaného HW a SW za rok č. 5 Součet Celkové náklady na podporu HW a SW za léta 4 a 5. 11

12 Hodnotící tabulka č 3 Cena servisní podpory PACS software na léta 1 až 5. Položka cena bez DPH DPH cena celkem Servisní podpora PACS SW za rok č. 1 Servisní podpora PACS SW za rok č. 2 Servisní podpora PACS SW za rok č. 3 Servisní podpora PACS SW za rok č. 4 Servisní podpora PACS SW za rok č. 5 Součet Celkové náklady na podporu PACS SW za léta 1 až 5. (Maximálně 0,5 mil. Kč s DPH ročně) Tyto údaje jsou pro uchazeče závazné a jsou součástí hodnocení nabídek. Pozn.: rokem se rozumí dvanáct po sobě jdoucích měsíců počínaje měsícem, ve kterém bylo dílo akceptováno na základě podepsaného akceptačního protokolu. V. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Změna ceny je nepřípustná s výjimkou změny sazeb daně z přidané hodnoty pouze ve výši způsobené touto změnou a v případě státem přiznané inflace. VI. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí respektovat veškerá ustanovení o zadání smluvních podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky. Smluvní podmínky: Předkládaný návrh smlouvy v nabídce musí respektovat v zadání definované následující smluvní podmínky: Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změně a/nebo doplnění smluvních podmínek. a. Smlouva o dílo b) Přesná identifikace smluvních stran zhotovitel (v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním) c) Přesné vymezení předmětu zakázky plnění (včetně odkazu na nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele) d) Místo plnění Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, e) Doba a způsob plnění. Smlouva o dílo bude navržena k uzavření na dobu provedení (zhotovení) sjednaného plnění. f) Cena - uvedení smluvní ceny (celková cena bez DPH, DPH, cena celkem včetně DPH). 12

13 g) Implementace systému musí proběhnout bez zásadního narušení provozu PACS systému. h) Zhotovitel se smluvně zaváže, že dílo zrealizuje nejpozději do , a to včetně zkušebního provozu. i) Platební podmínky: Platba za HW a SW bude na základě faktury vystavené po provedení a akceptaci díla (v rozsahu viz hodnotící tabulka č. 1). Předpokládá se, že po uvedení realizovaného systému do provozu proběhne zkušební provoz v trvání minimálně 14-ti dnů. Na závěr zkušebního provozu bude podepsán akceptační protokol, který bude podkladem pro fakturaci. Splatnost faktury bude minimálně 45 dnů. Na daňovém dokladu bude uveden odkaz na tento projekt. Odkaz lze provést názvem projektu Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa nebo posledním čtyřčíslí projektu, tedy Platby za servisní podporu definovanou v hodnotících tabulkách č. 2 a 3 budou hrazeny mimo prostředky projektu Řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové - I. etapa, vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí poskytování služby. Splatnost faktur bude minimálně 45 dnů. j) Servisní podmínky viz kapitola III. zadávací dokumentace k) Závazek mlčenlivosti o osobních datech v souladu se zákonem na ochranu osobních dat (zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění), závazek bude zajištěn smluvní pokutou minimálně ve výši 1 mil. Kč. V případě porušení mlčenlivosti, bude zhotovitel povinen uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní pokuta se nezapočítává do náhrady škody. l) Zhotovitel se zavazuje zajišťovat funkčnost své aplikace na operačním systému a databázi s aktuálními patchy výrobce. Rovněž klient provozovaný na stanicích musí být schopen provozu s aktuálními patchy firmy Microsoft. (FN HK používá na PC výhradně operační systémy firmy Microsoft ve verzích Windows 2000 a novějších). m) Zadavatel si vyhrazuje právo zakoupit z důvodu cenové výhodnosti produkty firmy Microsoft od jiného dodavatele v rámci své smlouvy SELECT. Veškerá odpovědnost za implementaci a funkčnost celého řešení včetně operačního systému, databáze apod. je na dodavateli. n) Sankce vůči zadavateli: Pokud bude vůči zadavateli uplatňována uchazečem sankce, tak v případě prodlení s úhradou ceny úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení; o) Sankce vůči zhotoviteli: Zhotovitel se smluvně zaváže k minimálně následující sankci: Prodlení v akceptaci díla ,- Kč/den. p) Smlouva bude sepsána ve 4 stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. q) Zhotovitel se smluvně zaváže k mlčenlivosti o všem, co se dozví v souvislosti s plněním závazku, a to pod finanční sankcí. Tato mlčenlivost se musí vztahovat i na případné subdodavatele. r) Zhotovitel se musí smluvně zavázat, že zajistí provoz systému i při případné změně právní formy zadavatele, a to v rámci běžného update. s) Zhotovitel v návrhu smlouvy specifikuje očekávanou součinnost ze strany zadavatele, týkající se odboru IT, zejména potřebu pracovních míst, přístupu k síti a rozsah nutné spolupráce pracovníků IT zadavatele. VII. Variantní řešení ( 70 zákona) Variantní řešení je nepřípustné. 13

14 VIII. Hodnocení nabídek Hlavním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek bodovací metodou dle následujících dílčích hodnotících kritérií: 1) Kritérium Celková nabídková cena za hardware a software v Kč bez DPH (K1) - váha 75 %. Dle tabulky č. 1 v kap. IV. Hodnota kritéria K1 bude vypočtena podle následujícího vztahu: nejnižší nabídková cena K 1 = 100 0,75 hodnocená nabídková cena 2) Kritérium Cena za servisní podporu HW a SW na roky 4 a 5 (K2) - váha 10 %. Dle tabulky č. 2 v kap. IV. Hodnota kritéria K2 bude vypočtena podle následujícího vztahu: nejnižší nabídková cena K 2 = 100 0,10 hodnocená nabídková cena 3) Kritérium Cena na podporu PACS SW za léta 1 až 5 (K3) - váha 15 %. Dle tabulky č. 3 v kap. IV. Hodnota kritéria K3 bude vypočtena podle následujícího vztahu: nejnižší nabídková cena K 3 = 100 0,15 hodnocená nabídková cena Výsledná bodová hodnota nabídek (K) je součtem výsledků dosažených v jednotlivých hodnotících kritériích K1,K2 a K3. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je ta nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů, viz níže. MAX : K = K1+ K 2 + K3 V případě rovnosti celkových dosažených bodů více uchazeči, rozhoduje o celkovém pořadí nižší nabídková cena (K1), v případě rovnosti nabídkových cen (K1) rozhodne los za účasti těch uchazečů, jejichž celkové dosažené body byly shodné. 14

15 IX. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s ověřeným překladem do českého jazyka. Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto: 1. Obsah nabídky 2. Krycí list nabídky, kde budou uvedeny tyto údaje: název veřejné zakázky, identifikační údaje o uchazeči, podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, kontaktní údaje na osoby odpovědné za zpracování nabídky, výše celkových nabídkových cen, jež jsou předmětem hodnocení. 3. Doklady prokazující splnění kvalifikace 4. Doklady o splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky, plná moc poskytnutá zadavateli k ověřování údajů v nabídce 5. Popis navrhovaného řešení 1. Způsob řešení 2. Popis funkcionalit aplikačního programového vybavení 3. Způsob implementace včetně popisu školení 4. Další údaje dle uvážení uchazeče 6. Vyjádření k jednotlivým požadavkům na předmět plnění dle zadávací dokumentace, 7. Výpočet nabídkové ceny 8. Návrh smlouvy na dodávku předmětu plnění včetně podpory 9. Prohlášení o celkovém počtu stránek nabídky Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v souladu s veškerými podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. K nabídce bude přiloženo nepřepisovatelné CD nebo DVD, obsahující kompletní nabídku vyjma dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a čestných prohlášení. Jednotlivé části mohou být uloženy podle jejich charakteru v různých souborech, všechny soubory však musí být čitelné prostředky MS Office 2003 či starších nebo Acrobat Reader. V případě rozporů mezi listinným vyhotovením nabídky a nabídkou obsaženou na CD/DVD se považuje za rozhodný text listinné nabídky. Nabídka uchazeče bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři. Jednotlivé strany nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Podmínkou zadavatele je, aby v nabídce byla doložena plná moc 15

16 uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče. Uchazeč je povinen vyjádřit se v nabídce ke všem požadavkům uvedeným v zadání. Vyjádření k jednotlivým požadavkům na předmět plnění dle zadávací dokumentace bude uvedeno způsobem, ze kterého bude jasné, které požadované vlastnosti a funkce navrhované řešení splňuje a které nesplňuje. Kapitola bude ukončena čestným prohlášením o pravdivosti údajů podepsaným statutárním zástupcem. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadávací lhůta dle 43 zákona Uchazeč je vázán svou nabídkou 180 dní následujících po skončení lhůty pro podání nabídek. X. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty Zadavatel v souladu s 67 odst. 1) zákona nepožaduje poskytnutí jistoty. XI. Místo a lhůta pro podávání nabídek Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od hod.) nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka Upgrade PACS systému FN HK - NEOTVÍRAT a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení pro veřejné zakázky, Ing. Petra Košťálová, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do 10:00 hod. dne Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. XII. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 14:00 hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ , budova ředitelství č. 12, přízemí, zasedací místnost v přízemí. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku a mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše l zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči vizitkou či plnou mocí. Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle 71 odst. 8 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. 16

17 XIII. Požadavek na prokázání splnění kvalifikace podle 50 a násl. zákona Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče. Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek. XIV. Kvalifikační předpoklady Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a. Základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. 17

18 c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, že tato skutečnost (dle 49 obchodního zákoníku) nenastala. d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. e) který není v likvidaci. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení od příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení. g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. DOKLADY Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. b. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který doloží: 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 18

19 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V souladu s 57 odst. l a odst. 2 zákona předloží dodavatel doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. POZNÁMKA: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též doložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce ( 127 zákona). c. Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: 1. Kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o jeho schopnosti plnit své finanční závazky. V souladu s 57 odst. l zákona předloží dodavatel doklad prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklad nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů. 2. Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel vymezuje v souladu s ustanovením 55 odst. 3 zákona tento kvalifikační předpoklad takto: a) Pojistné plnění musí být minimálně Kč. b) Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu doložením kopie platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu v nabídce. c) Dodavatel dále doloží ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi uchazečem a zadavatelem. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 3. Výkazy zisků a ztrát za poslední 3 předcházející účetní období, z nichž vyplývá, že uchazeč v tomto období Poznámka: Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. 19

20 Zadavatel vymezuje v souladu s ustanovením 55 odst. 3 zákona tento kvalifikační předpoklad takto: Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Uchazeč doloží zpracované výkazy zisků a ztrát podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takového výkazu za poslední 3 předcházející účetní období. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu: Uchazeč splní prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud a) ve všech účetních obdobích dosahoval zisku b) ve všech účetních obdobích dosahoval celkového obratu minimálně 20 mil. Kč. d. Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Požadavky zadavatele na splnění technických kvalifikačních předpokladů a způsob jejich prokázání jsou uvedeny níže: Dle 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam významných dodávek Zadavatel vymezuje v souladu s ustanovením 56 odst. 7 zákona tento kvalifikační předpoklad takto: 1/ Rozsah požadovaných informací a dokladů: Seznam významných dodávek obdobného charakteru realizovaných uchazečem v rámci EU v posledních 3 letech s uvedením jejich technického rozsahu, doby plnění a objednatele. 2/ Způsob prokázání splnění kvalifikace Dodavatel doloží seznam alespoň 2 významných realizovaných dodávek obdobného charakteru. Přílohou tohoto seznamu musí být dvě kladná osvědčení podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) bodu 1-3 zákona. Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu doložením přehledu realizovaných dodávek, které bude mít podobu čestného prohlášení s uvedením následujících údajů: Název dodávky, stručný popis dodávky, ze kterého bude zřejmé, o jaký druh dodávky se jednalo a co dodávka věcně zahrnovala. Název a sídlo objednatele, pro kterého byla dodávka realizována, jméno kontaktní osoby objednatele a telefonické spojení na ni. Lhůtu realizace dodávky tj. zahájení dodávky údajem mm/rr a ukončení dodávky údajem mm/rr Čestné prohlášení (seznam významných dodávek) bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Osvědčení (příloha seznamu významných dodávek) podle ustanovení 56 odst. 1, 2 písm. a) bod 1-3 zákona stačí předložit v prosté kopii. 3/ Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu Významnou realizovanou dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka PACS systému pro fakultní nemocnici nebo nemocnici srovnatelné velikosti v rámci EU. Pro účely této zakázky se za srovnatelné zařízení s fakultní nemocnicí považuje nemocnice všeobecného typu s minimálně 700 lůžky. 20

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Kód CPV:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více