INHALT vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации"

Transkript

1 OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2687 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2688 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2689 Přehled zápisů ochranných známek 2886 Zápisy ochranných známek 2887 Úřední rozhodnutí a oznámení Obnovy ochranných známek 2950 Převody ochranných známek 3012 Částečné převody ochranných známek Změny v údajích o majitelích chranných známek 3019 Omezení seznamu výrobků a služeb ochranných známek 3027 Změna v úpravě ochranné známky 3028 Zániky ochranných známek 3029 Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám 3032 Mezinárodní zápisy ochranných známek 3035 Výmazy ochranných známek 3037 Úřední oznámení 3038 Zveřejněné přihlášky ochranných známek - barevná 3043 vyobrazení Codes numériques à identifier des données bibliographiques 2687 Aperçu des demandes d enregistrement des marques publiées 2688 Publications des demandes d enregistrement des marques 2689 Aperçu des enregistrements des marques 2886 Enregistrements des margues 2887 Décisions et avis de l'office Renouvellements des marques 2950 Cessions des marques 3012 Cessions partielles des marques Changements des données relatives aux titulaires des marques 3019 Limitation de la liste des produits et des services 3027 Changements de la configuration de la marque 3028 Annulations des marques 3029 Enregistrements des contracts de licence 3032 Enregistrements internationaux des marques 3035 Radiations des marques 3037 Avis de l Office 3038 Demandes d enregistrement des marques - reproductions en 3043 couleur TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ Numerical Codes for Identification of Bibliographic Data 2687 Survey of Published Trademark Applications 2688 Publications of Trademark Applications 2689 Survey of Trademark Registrations 2886 Trademark Registrations 2887 Official Decisions and Announcements Trademark Renewals 2950 Trademark Assignments 3012 Partial Trademark Assignments Changes of Data Relating to Trademark Holders 3019 Limitation of the List of Goods and Services 3027 Change in the reproduction of the Trademark 3028 Trademark Lapse 3029 Registrations of Licence Contracts Concerning Trademarks 3032 International Registrations of Trademarks 3035 Trademark Cancellations 3037 Official Announcements 3038 Published Trademark Applications - Colour Reproductions 3043 Нумерационные коды для идентификации 2687 библиографических данных Обзор опубликованных заявок на товарные знаки 2688 Публикации заявок на товарные знаки 2689 Обзор регистраций товарных знаков 2886 Регистрации товарных знаков 2887 Официальные решения и сообщения Продления регистрации товарных знаков 2950 Переуступки товарных знаков 3012 Частичные переуступки товарных знаков Изменения данных касающихся владельцев товарных знаков 3019 Ограничение перечня товаров и услуг 3027 Изменение в оформлении товарново знака 3028 Аннулации товарных знаков 3029 Регистрации лицензионных логоворов о товарных знаках 3032 Международные регистрации товарных знаков 3035 Аннулирования регистрации товарных знаков 3037 Официальные сообщения 3038 Опубликованные заявки товарных знаков - цветные 3043 изображения INHALT Numerische Koden für Bezeichnung der bibliographischen Daten 2687 Übersicht der veröfentlichten Markenanmeldungen 2688 Veröffentlichungen der Markenanmeldungen 2689 Übersicht der eingetragenen Marken 2886 Eingetragene Marken 2887 Amtliche Entscheidungen und Bekanntmachungen Erneuerungen der Marken 2950 Markenübertragungen 3012 Teilweise Markenübertragungen Änderungen in den Angaben betreffend Markeninhaber 3019 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen 3027 Änderung in der Gestaltung der Marke 3028 Erlöschen der Marken 3029 Eintragungen der Markenlizenzverträge 3032 Internationale Registrierungen der Marken 3035 Markenlöschungen 3037 Amtliche Bekanntmachungen 3038 Veröfentlichte Markenanmeldungen - Farbdarstellungen 3043

2 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochranné známky Číslo 8 Praha srpna 2002 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číslo zápisu OZ (registrace) Mezinárodní číslo zápisu OZ Datum zápisu Předpokládané datum uplynutí platnosti zápisu/obnovy Číslo přihlášky OZ (spisu) Datum podání přihlášky Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění registrace OZ Datum vzniku práva přednosti a služeb Kód třídy výrobků a služeb Reprodukce OZ Prostorová OZ Seznam chráněných výrobků a služeb Údaje o barevnosti OZ Kolektivní OZ Identifikace majitele OZ - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla majitele, stát, přip. stát USA Identifikace zástupce - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla zástupce Název státu ochrany MOZ INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks Number of the registration of the mark Number of the international registration of the mark Date of the registration Expected expiration date of the registration/renewal Number of the application Date of filing of the application Date of the publication of the examined application Date of the publication of the registration Date of filing of the first application Class of goods and services Reproduction of the mark Three-dimensional mark List of protected goods and services Information concerning colours of the mark The collective mark Identification of the trademark holder - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the trademark holder, country, possibly State of the USA Identification of the representative - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the representative Country of protection of the international mark INID - Kennzahlen und erforderliches Minimum für die Kennzeichnung bibliographischer Daten zu Marken Nummer der Registrierung des Warenzeichens Nummer der internationalen Registrierung des Warenzeichens Datum der Registrierung Voraussichtliches Datum des Fristablaufs der Registrierung/der Erneuerung Nummer der Anmeldung des Warenzeiches (der Schrift) Datum der Einreichung der Anmeldung Datum der Veröffentlichung der Anmeldung nach der Prüfung Datum der Veröffentlichung der Registrierung des Warenzeichens Datum der Entstehung des Prioritätsrechts Kod der Klasse der Waren und Dienstleistungen Wiedergabe des Warenzeichens Räumliches Warenzeichen Verzeichnis der geschützen Waren und Dienstleistungen Angabe betreffend die Farbigkeit des Warenzeichens Kollektives Warenzeichen Identifizierung des Warenzeichen innhabers - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Inhabers, Staat, ev. Stat der Vereinigten Staaten von Amerika Identifizierung des Vertreters - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Firma des Vertreters Staat des Schutzes des internationalen Warenzeichens Codes INID et minimum requis pour l identification des données bibliographiques concernat les marques Numéro de l enregistrement de la marque Numéro de l enregistrement international de la marque Date de l enregistrement Date prévue de l expiration de l enregistrement (du renouvellement) Numéro de la demande Date de dépôt de la demade Date de la publication de la demade examinée Date de la publication de l enregistrement de la marque Date de dépôt de la première demande Code de classe des produits et services Reproduction de la marque Marque tridimensionnelle Liste des produits ou services protégés Informations concernat les couleurs de la marque Marque collective Identification du titulaire de la marque - nom et nom commercial, rue, code postal et siège du titulaire, pays, éventuellement Etat des Etats Units d Amérique Identification du mandataire - nom et nom commercial, rue, code postal et siège du mandataire Etat de la protection de la marque internationale Коды для идентификации библиографических данных, относящихся к товарных знакам Номер регистрации товарного знака Номер международиой регистрации товарного знака Дата регистрации Дата прекращения действия регистрации/возобновления Номер заявки товарного знака Дата подачи заявки Дата публикации заявки после экспертизы Дата публикации регистрации товарного знака Дата возникновения прав приоритета Код класа товаров и услуг Изовражение товарово знака Объёмный знак Перечень охраняемых товаров и услуг Указание цветов товарово знака Коллективный знак Идентификация владельца товарово знака - фамилия и название фирмы, улица, почтовый код и место пребывания владельца, государство или штат США Идентификация поверенного - фамилия и название фирмы, улица, почтовый код и место поверенного Название государства охраны международиого товарного знака

3 2688 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek Číselný přehled 87684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2689 Číselný přehled , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zveřejněné přihlášky ochranných známek O ANGULA (30) směs koření a dalších přísad k přípravě a ochucení pokrmů, zejména gulášů, polévek a omáček, grilovací koření. BENKOR, spol. s r.o., Mělnická Vrutice 72, Velký Borek, Česká Červenka Josef, Patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha 3 MILLENIUM PRAHA a.s., Klimentská 30, Praha 1, Česká JUDr. Chlumská Karla, AK Svoboda, Chlumská, Kordač, Chrůma, Hradešínská 4, Praha 10 O , 35, 37, 42 O , 6, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 39, 41, 42 MILLENNIUM (3) čistící prostředky; (6) koňské podkovy, propagační předměty kovové; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem používané při chovu koní; (16) propagační předměty z papíru a lepenky, papírenské zboží, fotografie, hrací karty; (18) propagační předměty z kůže a imitace kůže, potřeby pro jízdu na koních a koňské dostihy; (20) nábytek a výrobky pro dekoraci a volný čas nejmenovaný v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, rohu, kosti, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, a z náhražek těchto materiálů, propagační předměty z těchto materiálů; (21) hřebeny a mycí houby, kartáče, náčiní a nádoby pro domácnost (nikoliv z drahých kovů či jejich slitin), sklo, porcelán a majolika neobsažená v jiných třídách, čistící prostředky; (22) lana, provazy, plachty, plachtoviny, stany, pytle, síťky neobsažené v jiných třídách; (24) tkaniny a textilní výrobky, neobsažené v jiných třídách; (25) oděvy, obuv a kloboučnické zboží; (26) umělé rostliny; (27) koberce, rohožky, rohože a jiné krytiny podlah a stěn; (31) osiva, krmiva a přírodní květiny; (36) pronájem nemovitostí sloužících k chovu koní a jezdectví na koních; (39) doprava na koních nebo s užitím koní, pořádání sportovních zájezdů; (41) provozování koňské jízdárny, pořádání jezdeckých soutěží, vzdělávání v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu, výuka v jízdně na koni, provozování fitness centra, bazénu, golfového klubu a jiných sportů a relaxačních činností; (42) provozování restaurace, rychlé občerstvení, ubytování, provozování sauny a solária. (9) kancelářská a výpočetní technika, včetně veškerého vybavení, příslušenství a náhradních dílů, vyjma telefony a faxy, software, nahrané a prázdné nosiče informací, počítačové sítě; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost a poskytování pomoci při provozu obchodu; (37) opravy, servis a instalace kancelářské a výpočetní techniky; (42) poradenství, konzultace, informační a vývojová činnost v oblasti kancelářské techniky, výpočetní techniky a informačních technologií, tvorba software, tvorba počítačové grafiky, skenování, tvorba multimediálních presentací, pronájem zařízení pro zpracování dat a informací, vypracování programů pro hromadné zpracování dat. Nováček Libor, Marie Cibulkové 22/334, Praha 4, Česká Ing. Smrčková Marie, Ctiradova 1, Praha 4 O , 30, 32 (29) mléko, jogurty, kysané mléčné výrobky, smetana, máslo, tvaroh, sýry, mléčné nápoje a výrobky z nich; (30) mražené mléčné a smetanové zmrzliny a krémy, pudinky; (32) ovocné šťávy a ovocné nápoje. Bohušovická mlékárna, a.s., Brňany 125, Bohušovice nad Ohří, Česká

5 2690 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) O CORVETTE (12) motorová vozidla a jejich části. GENERAL MOTORS CORPORATION, West Grand Boulevard and Cass Avenue, City of Detroit, Spojené státy americké, Michigan JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2 O , 38, 41, 42 Enterprise Internet Strategy Forum (16) tiskoviny; (38) komunikace s využitím Internetu a jiných on - line služeb, zejména diskusní fóra, konference apod.; (41) vydavatelská činnost; (42) konzultační a poradenské služby v oblasti komplexního využití Internetu a obdobných online komunikačních prostředků, služby spojené s opatřováním dočasného ubytování. Karpecki Lubomír, Jana Bašty 353, Liteň, Česká O , 41 O UNIVERSAL MUSIC (9) aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodezické, elektrické (spadající do tř.9), fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje učební, automatické distributory a mechanismy na mince, zapisovací pokladny (záznam), kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, hasicí přístroje; (41) výchova, školení (formace), sportovní aktivity. Universal City Studios, Inc. Delaware Corporation, 100 Universal City Plaza, Universal City, Spojené státy americké, California JUDr. Ing. Hořejš Milan, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1 (590) (590) (34) všechny výrobky ve třídě 34, zejména tabák, tabákové výrobky, především cigarety, doutníky, potřeby pro kuřáky, pokud náleží do tř.34, zápalky. Barevná Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, Hamburg, Německo JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 O (34) všechny výrobky ve třídě 34, zejména tabák, tabákové výrobky, především cigarety, doutníky, potřeby pro kuřáky, pokud náleží do tř.34, zápalky. Barevná Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, Hamburg, Německo JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 O , 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 (1) hnojiva pro půdu, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, lepidla pro průmysl; (2) barvy, nátěry, laky pro průmysl, řemesla a umění, fermeže,

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2691 přípravky pro barvení potravin a nápojů, barviva na barvení oděvů, impregnační a antikorozní nátěry, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3) přípravky na bělení a jiné prostředky na praní, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty, dezodorační prostředky pro osobní potřebu; (4) výrobky pro pohlcování prachu, výrobky pro polévání prachu, palivové dříví, uhlí, svíčky, knoty; (5) výrobky farmaceutické, veterinářské, hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplastě, materiál pro obvazy, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy, inseminační dávky; (8) nářadí a přístroje s ručním pohonem, vidličky, lžíce, nože, sečné zbraně, břitvy, ruční strojky na stříhání; (9) aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu, přístroje učební, aparáty pro záznam, převod, reprodukci zvuku a obrazu, gramofonové desky, zapisovací pokladny, kalkulačky, přístroje pro zpracování informací, počítače; (10) chirurgické přístroje, zařízení lékařské, zubní, veterinářské, umělé údy, oči, zuby, ortopedické potřeby, materiál pro sešívání ran; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody, sanitární zařízení, ohřívadla, elektrické hrnce, varné náčiní elektrické, polštáře a pokrývky elektricky vyhřívané; (13) ohňostroje, zábavní pyrotechnika; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, jehlice do kravat, knoflíky do manžet; (15) hudební nástroje, mechanická piana, varhany, hrací skříně, elektrické a elektronické hudební nástroje, strunné hudební nástroje, žesťové hudební nástroje, dechové hudební nástroje; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské výrobky, lepidla pro domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje, kancelářské potřeby bez nábytku, učební pomůcky s výjimkou aparátů, plastické obaly, hrací karty, štočky, písmena do tiskárny; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, kufry, deštníky, slunečníky, biče, sedlářské výrobky; (19) stavební materiály nekovové, asfalt, smůla, přenosné konstrukce nekovové, nekovové pomníky, stavební sklo, trámy, překližky, prkna, schránky na dopisy zděné, granulované sklo pro značení silnic; (20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky těchto materiálů, náhražky z plastických hmot; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, strojky na sekání, mletí, lisování s ručním pohonem, hřebeny, mycí houby, kartáče, materiály pro výrobu kartáčů, sklo, porcelán, majolika, sklo surové, sklo opracované; (22) lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle, textilní materiály ze surových vláken; (23) vlákna pro textilní účely; (24) tkaniny a textilní výrobky, pokrývky ložní, ubrusy; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (26) krajky, výšivky, stuhy, tkaničky, knoflíky, galanterní výrobky, umělé květiny, zipy, háčky, poutka, špendlíky, jehly; (27) koberce, rohožky, linoleum, podlahové krytiny, tapety na stěny papírové, umělohmotné; (28) hry, hračky, potřeby pro sport, vánoční ozdoby, rybářské potřeby, zábavné hry; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, ovoce a zelenina konzervované, sušené, zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko, mléčné výrobky, oleje, tuky, mražené krémy ovocné, želatina do potravin; (30) káva, kakao, cukr, rýže, kávové výtažky, droždí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro osvěžení, obilniny k osobní konzumaci, mražené krémy, zmrzlina, mražené potraviny; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní, zrní, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny, krmivo pro zvířata, embrya zvířat, vejce násadová, syrové dřevo; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, šťávy ovocné, sirupy, piva; (33) alkoholické nápoje; (34) tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, kancelářské práce, obchodní administrativa, provozování obchodů s potravinami, audit, daňové, ekonomické poradenství; (36) leasing, činnost realitní kanceláře, směnárenská činnost, oceňování nemovitostí; (37) provádění staveb, pronájem stavebního nářadí, opravy stavebních objektů, služby malířské, instalatérské, topenářské, pokrývačské, restaurátorské práce, opravy nábytku, opravy v oblasti elektřiny, aparátů a nářadí, služby údržbářské, meliorační a zemní práce, stavební montáže, hubení škodlivých živočichů; (39) doprava silniční, pronájem dopravních prostředků, balení a skladování zboží, činnost cestovní kanceláře (doprava a organizování cest), říční doprava, distribuce tisku; (40) potisky šatstva, řeznictví, šití textilií, šití kožených výrobků, tkaní, apretace, impregnace, sedlářské práce, likvidace a recyklace odpadů; (41) školení, organizování zábavy, sportovní a kulturní akce, vydavatelství a nakladatelství, půjčování videokazet, filmů, gramofonových desek, CD disků; (42) bezpečnostní služby, konzultační služby v oblasti potravinářství a plemenitby, ochrana osobního majektu, poradenské služby v oblasti potravinářství a plemenitby, rešeršní služby, tiskárenské služby, ubytování, služby veterinářské, plemenitba, chovatelství, chov zvířat, inseminace, péče léčebná, hygienická, kosmetická, relaxační služby, masážní služby, kadeřnictví, provozování restaurací, hostinská činnost, znalecká činnost a expertní posudky v oblasti potravinářství a plemenitby, služby veterinářské a zemědělské, pohřební služby, programování na počítači, ochrana informací a dat, projektování ve výstavbě, pronájem elektronických a lékařských zařízení. NANUK ZDOUNKY a.s., Lopatecká 13, Praha 4, Česká JUDr. Studený Oldřich, Osadní 12a, Praha 7 O O , 5, 21, 30 WHAT'S THE RUSH (33) alkoholické nápoje. IRISH DISTILLERS LIMITED, Bow Street Distillery, Dublin, Irsko JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2 CREST (3) přípravky určené k péči a hygieně úst, zubů, hrdla, dásní a dutiny ústní, přípravky k vyplachování úst jako prevence před zubním kamenem a zubními kazy, přípravky na čištění zubů, přípravky určené k péči o zuby, zubní prášky, zubní pasty, ústní vody, ústní spreje, zubní gely, fluoridové gely, fluoridové ústní vody, čistící prášky, tablety barvící zubní kámen; (5) léčivé přípravky určené k péči a hygieně úst, zubů, hrdla, dásní a dutiny ústní, přípravky k vypláchnutí úst jako prevence před zubním kamenem a zubními kazy,

7 2692 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) přípravky na čištění zubů, přípravky určené k péči o zuby, zubní prášky, zubní pasty, ústní vody, ústní spreje, zubní gely, fluoridové gely, fluoridové ústní vody, čistící prášky, tablety barvící zubní kamen, přípravky na preventivní ošetření zubů a dásní, žvýkací tablety na péči o zuby, léčivé žvýkačky, výrobky na čištění a péči, také s dezinfekčním účinkem, pro umělé zuby, umělý chrup, rovnátka a můstky, adhezní přípravky pro umělé zuby, adhezní prášky; (21) zubní kartáčky, materiály pro výrobu kartáčků, ultrazvukové čistící zařízení pro zubní protetika, neelektrické přístroje a materiál zahrnuté ve třídě 21, všechny určené k čistícím účelům, součásti a příslušenství zahrnuté ve třídě 21 k uvedenému zboží, kartáče, držáky a dispensery, všechny zahrnuté ve třídě 21; (30) žvýkačky. The Procter&Gamble Company, One Procter&Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy americké, Ohio JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 (41) přednášková a osvětová činnost v oblasti prevence a léčby lymfedemu. Liga proti otokům, S.K. Neumanna 10, Praha 8, Česká O , 2, 6, 7, 8, 9, 20, 35, 37, 39 O O PROSTAVO (1) průmyslová lepidla, pryskyřice umělé a syntetické, přípravky pro svařování kovů, průmyslová pojidla; (2) barvy, fermeže, laky, ochranné prostředky proti rezu a proti hnilobě dřeva, barviva, mořidla, lístkové a práškové kovy pro malíře; (6) kotevní technika, spojovací materiál, ocelové konstrukce pro stavebnictví, zámečnické výrobky a výrobky z kovu, kovový materiál, profily, kolejnice, stavební materiál z kovu, kovové neelektrické kabely a lana, kovové roury a potrubí, dráty, stavební kování, pájky měkké stříbrné, zlaté, pájky na pájení natvrdo; (7) elektromotory, elektrické kompresory a čerpadla, plynové přístroje pro sváření; (8) ruční nástroje a nářadí; (9) svářecí zařízení elektrické, elektrické kabely, svorkovnice, pájky elektrické; (20) nábytek, nábytek bytový a kancelářský, zrcadla, nábytek kovový, nábytek dřevěný, bytové nábytkové doplňky; (35) zprostředkování prodeje a prodej stavebních materiálů a výrobků, obchodní a poradenská činnost, provozování maloobchodu a velkoobchodu; (37) stavby a opravy budov a průmyslových objektů a inženýrských sítí, renovace a rekonstrukce budov, poradenská činnost v oblasti stavebnictví; (39) doprava a skladování, logistika. Rolečková Dana, Jilemnická 675, Mladá Boleslav, Česká Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká 2112/18, Praha 9 ZARA (16) balící papír. JANNIS MODA, s.r.o., Koněvova 160, Praha 3, Česká JUDr. Zeman Aleš, Holečkova 9, Praha 5 O , 35, 41, 42 POSLEDNÍ MINUTA (9) počítačový software, programy operačních systémů, informace a záznamy na nosičích pro elektronické čtení dat, elektronické publikace periodické a neperiodické na nosičích záznamu, zařízení pro zpracování dat, zařízení pro zpracování dat, přístroje a nástroje pro zpětné vyhledávání, uchovávání, vkládání, vybírání, zpracování, zobrazování a přenos dat nebo informací, počítačový hardware, modemy, tiskárny, monitory, terminály, klávesnice, základní desky, spojovací děrné štítky, napájecí zdroje, diskety, floppy mechaniky, pevné disky, části a příslušenství k veškerému výše uvedenému zboží ve třídě 9; (35) poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, počítačové databáze - překlad, systemizace informací, pomoc při řízení obchodní činnosti, průzkum trhu, šíření propagačních informací, reklamní a propagační činnost, rozšiřování reklamních a inzertních materiálů např. periodických a neperiodických tiskovin zejména novin, časopisů, prospektů, letáků, katalogů, reklamní literatury, brožur v tištěné podobě a na nosných médiích a po elektronické síti - INTERNET; (41) vydávání periodických a neperiodických publikací včetně katalogů v tištěné podobě a prostřednictvím sítě INTERNET, organizování a vedení konferencí, seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; (42) počítačové systémové analýzy, programování pro počítače, údržba počítačových programů, pronájem času na přístup do počítačových databází, pronájem počítačového software, poradenstí v oblasti počítačového software, tvorba počítačových systémů, zejména informačních systémů a specializovaných podnikatelských evidencí. COMPUTER PRESS, a.s., Hornocholupická 22, Praha 4, Česká Ing. Ihmová Markéta, A.Holas & partner patentová a známková kancelář, Křížová 4, Brno O , 35, 38, 41, 42 Ekonomická rozvědka nonstop (9) software na magnetických nosičích; (35) systematizace

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2693 informací do databází, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, zprostředkování práce a služeb, poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních podniků, automatizované zpracování dat, poskytování informací v oblasti obchodu, propagace, reklamy a v dalších oblastech obsažených v této třídě, automatizované zpracování dat, adresné poskytování informací v rámci této třídy; (38) přenos zpráv a informací, telekomunikační služby, zprostředkování elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování přístupu k počítačové síti, poskytování přístupu k internetu, poradenství a konzultační činnost v oblasti telekomunikací; (41) natáčení a šíření audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí, nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých, poskytování informací v oblasti sportu, vzdělávání, kultury; (42) tvorba software, tvorba počítačové databáze, vývoj, úpravy, pronájem programového vybavení, poskytování přístupů k počítačovým databázím, poskytování přístupů k počítačovým serverům, překladatelské a tlumočnické služby, vývoj programů, programování pro počítače, rešerše a vypracování zpráv. ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1 činnost, marketing, zprostředkování práce a služeb, poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních podniků, automatizované zpracování dat, poskytování informací v oblasti obchodu, propagace, reklamy a v dalších oblastech obsažených v této třídě, adresné poskytování informací v rámci této třídy; (38) přenos zpráv a informací, telekomunikační služby, zprostředkování elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování přístupu k počítačové síti, poskytování přístupu k internetu, poradenství a konzultační činnost v oblasti telekomunikací; (41) natáčení a šíření audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí, nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých, poskytování informací v oblasti sportu, vzdělávání, kultury; (42) tvorba software, tvorba počítačové databáze, vývoj, úpravy, pronájem programového vybavení, poskytování přístupů k počítačovým databázím, poskytování přístupů k počítačovým serverům, překladatelské a tlumočnické služby, vývoj programů, programování pro počítače, rešerše a vypracování zpráv. ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1 O , 35, 38, 41, 42 Nejlepší obchody uzavřete, když otevřete (9) software na magnetických nosičích; (35) systematizace informací do databází, reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, zprostředkování práce a služeb, poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních podniků, automatizované zpracování dat, poskytování informací v oblasti obchodu, propagace, reklamy a v dalších oblastech obsažených v této třídě, automatizované zpracování dat, adresné poskytování informací v rámci této třídy; (38) přenos zpráv a informací, telekomunikační služby, zprostředkování elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování přístupu k počítačové síti, poskytování přístupu k internetu, poradenství a konzultační činnost v oblasti telekomunikací; (41) natáčení a šíření audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí, nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých, poskytování informací v oblasti sportu, vzdělávání, kultury; (42) tvorba software, tvorba počítačové databáze, vývoj, úpravy, pronájem programového vybavení, poskytování přístupů k počítačovým databázím, poskytování přístupů k počítačovým serverům, překladatelské a tlumočnické služby, vývoj programů, programování pro počítače, rešerše a vypracování zpráv. ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1 O , 35, 38, 41, 42 Portál (9) software na magnetických nosičích; (35) systematizace informací do databází, reklamní, inzertní a propagační O , 16, 35, 38, 41 GIGA (9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební, automatické distributory a mechanismy na mince, zapisovací pokladny, kalkulační stroje, baterie, akumulátory, počítačové hry, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou, hlavolamy elektrické nebo elektronické, hrací skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní přístroje na střídavé obrazy, reklama světelná, reklamní světelné přístroje, optické a optickoelektrické přístroje, přístroje pro signalizaci a kontrolu, píšťalky, elektrické a elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů, železničních uzlů, pro dálkové řízení signalizace, dálkové zapalování apod., elektronická zabezpečovací technika a zabezpečovací systémy, kódovací a dekódovací zařízení, analogové a digitální karty, prodejní automaty a zařízení s provozem na mince, hasicí zařízení, automatické větráky pařenišť, elektrická zařízení pro vábení a hubení hmyzu, ochranné přilby a rukavice, osobní ochranné prostředky proti nehodám, plovací kruhy a vesty, potápěčské masky, oděvy a přístroje, kalibrované výrobky ze skla spadající do tř. 9, sluneční brýle, solární články, virgule a proutky pro proutkaře; (16) pexesa, vystřihovánky, hrací karty, kartičky, sošky z papírové hmoty, balicí papír, rolety z papíru, prostírání, ubrousky a ubrusy, sáčky z papíru nebo z umělých hmot jako obaly, na odpadky, do vysavačů, pro mikrovlnné trouby, psací stroje a kancelářské potřeby, dětské plenky papírové, zemské globusy, malířské stojany, plátna a štětce, pastelky, penály, pera, materiály na modelování, nože na papír, blány z umělých hmot přilnavé natahovací pro paletizaci, pečetě a pečetní vosk, poštovní známky, razítka, těžítka, školní tabule, vinětovací strojky, bytová terária; (35) komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb; (38) televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělavacích, výchovných, soutěžních, diskusních a informačních pořadů, výměna zpráv, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření audio nebo

9 2694 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě, zejm. Internetu, pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s televizním vysíláním, organizační a technické zabezpečování televizního vysílání, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, informační kancelář; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, tvorba a šíření audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, tvorba televizních a audiovizálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, soutěžní a zábavní činnost, zábavní nebo kulturní nebo vzdělávací představení, organizace společenských a kulturních akcí, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury a zábavy, organizování sportovních soutěží, pořádání loterií. CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1 O , 35, 38, 41 HOGO FOGO (16) gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, těžítka na papíry, písmena pro tiskárny, losy, štočky, potřeby pro knižní vazby, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby, učební pomůcky, obaly bublinkové (z umělých hmot); (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, marketing, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo informační sítě nebo elektronické sítě nebo komunikační sítě nebo počítačové sítě, činnost reklamní agentury, zprostředkování v obchodních vztazích, zprostředkovatelská činnost v obchodu a průmyslu, merchandising, franchising, automatizované zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematičnost písemných či datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů; (38) televizní vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskuzních a informačních pořadů, výměna zpráv, šíření, výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím informační nebo datové nebo elektronické nebo komunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s televizním vysíláním, organizování a technické zabezpečování televizního vysílání, komunikace, poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků, informační služby; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, televizní výroba programů, tvorba programů, tvorba a výroba televizních a audiovizuálních programů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, výchovy, zábavy a sportu, výchovná, vzdělávací, soutěžní a zábavní činnost, organizace, provozování a provádění her a soutěží i veřejných, výstavní činnost. CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1 O , 12, 14, 16, 20, 26, 39 SPARTA (9) aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodezické, elektrické v této třídě zahrnuté, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje a aparáty učební, rádia, televizní sady, programy a softwary pro telekomunikační přístroje, automatické prodejní automaty a mechanismy pro přístroje na mince; (12) jízdní kola (bicykly) a části a součásti k nim; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky ze vzácných kovů nebo jimi potažené, pokud nejsou uvedeny v jiných třídách, klenoty, drahokamy, hodinářské a chronometrické přístroje, hodinky a hodiny a jiné chronometry; (16) umělecká díla nezahrnutá v jiných třídách včetně obrazů, litografií, kreseb, písmena pro tiskárny, štočky, galvanotypy, rycí desky; (20) zrcadla, rámy obrazů; (26) výšivky, tkaničky, háčky a očka/poutka, zipy; (39) pronájem motorových vozidel. Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Kutná Hora, Česká JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1 O , 9, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 39 START (3) bělící přípravky, přípravky čistící, leštící, odmašťovací a brousící; (9) aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodezické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje a aparáty učební, magnetické nosiče dat, nahrávací disky, kazety hudebních nahrávek, video kazety, rádia, páskové nahrávače, televizní sady, elektromagnetické a optické nahrávací systémy, automatické prodejní automaty a mechanismy pro přístroje na mince; (12) vozidla, prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky ze vzácných kovů nebo jimi potažené, pokud nejsou uvedeny v jiných třídách, klenoty, drahokamy, hodinářské a chronometrické přístroje, hodinky a hodiny a jiné chronometry; (16) lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, časopisy, žurnály, noviny, periodika, brožury, plakáty, prospekty, transparenty, katalogy, kalendáře, fotografie, umělecká díla nezahrnutá v jiných třídách včetně obrazů, kreseb, lepící materiály včetně lepících pásků a nálepek, hrací karty, písmena pro tiskárny, štočky, galvanotypy, rycí desky; (20) nábytek, zrcadla, rámy obrazů; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů nebo jimi potaženými); (24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, pokrývky postelí a stolů; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a očka/poutka, zipy; (28) hry a hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; (39) pronájem motorových vozidel.

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2695 Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Kutná Hora, Česká JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1 O , 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 39, 42 O , 36, 42 PETRA (9) aparáty a přístroje vědecké, námořní, geodezické, elektrické, fotografické, filmové, optické, přístoje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje a aparáty učební, aparáty pro záznam, převod nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče dat, nahrávací disky, kazety hudebních nahrávek, video kazety, rádia, páskové nahrávače, televizní sady, programy a softwary pro telekomunikační přístroje, elektromagnetické a optické nahrávací systémy, automatické prodejní automaty a mechanismy pro přístroje na mince, zařízení na zpracování údajů, počítače, počítačový software, počítačové programy pro přenos dat přes Internet nebo podobné sítě; (12) jízdní kola (bicykly) a části a součásti k nim; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky ze vzácných kovů nebo jimi potažené, pokud nejsou uvedeny v jiných třídách, klenoty, drahokamy, hodinářské a chronometrické přístroje, hodinky a hodiny a jiné chronometry; (16) tiskárenské výrobky, knihy, plakáty, prospekty, transparenty, fotografie, umělecká díla nezahrnutá v jiných třídách včetně obrazů, litografií, kreseb, hrací karty, písmena pro tiskárny, štočky, galvanotypy, rycí desky; (18) kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, usně, kufry a cestovní tašky, deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče, postroje a sedlářské zboží, pokrývky koňských sedel, koňské houně, uzdy, jezdecké brašny, pokrývky pod sedla, třmenové řemeny; (20) zrcadla, rámy obrazů; (24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, pokrývky postelí a stolů; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a očka/poutka, zipy; (28) hry, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách; (39) pronájem motorových vozidel; (42) zajišťování jídel a nápojů. Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Kutná Hora, Česká JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1 FLEXIKARTA (35) služby v oblasti reklamy, obchodního managementu, obchodních operací, obchodní administrativy a kancelářských prací, veškeré služby ve třídě 35, zejména pak obchodní poradenství, řízení, plánování a kontrola, poradenství v oblasti akvizicí a spojování podniků, směnárenské služby, barterový obchod a obchodování jménem jiných osob, poskytování obchodních informací a poradenství, poskytování pomoci v oblasti managementu (obchodního a průmyslového), obchodní operace prováděné pro jiné osoby, obchodní oceňování, provádění auditů, podpora prodeje pro jiné osoby, pronájem kancelářské techniky a vybavení, kompilace a systematizace informací do počítačových databází, služby elekronického obchodování po internetu a intranetu, služby v oblasti manažerských informačních systémů, marketingové služby, služby v oblasti přímé poštovní reklamy, distribuce reklamních materiálů, konzultační, poradenské a informační služby ve vztahu ke všem uvedeným službám, služby v oblasti daně z přidané hodnoty; (36) finanční záležitosti, peněžní záležitosti, realitní záležitosti, veškeré služby ve třídě 36, zejména pak pojištění a zajištění v oblasti úrazového pojištění, důchodového pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění pro případ požáru, životní pojištění, nemocenské a zdravotní pojištění, námořní dopravní pojištění, pojištění obchodních rizik, pojištění osob, majetkové pojištění, pojištění domácích zvířat, pojištění pro případ potřeby dlouhodobé péče, cestovní pojištění, pojištění plateb, pojišťovací služby včetně poradenství a informačních služeb, služby v oblasti správy a vyřizování pojistných nároků ve vztahu ke všem výše uvedeným druhům pojištění, pojistně matematické služby, financování akvizic, majetkové financování, bankovní služby (spořitelní, hypoteční, komerční, spotřebitelské), makléřské služby (v oblasti obchodu, komodit, termínovaných obchodů, cel, pojištění, investic, nemovitostí, hypoték, podílových fondů, akcií, dluhopisů, cenných papírů, jachet, obchodování s cennými papíry přes počítač), kapitálové investice, služby kreditních karet, financování komerčního vybavení, služby debetních karet, elektronické převody finančních prostředků, poskytování finančních informací, analýz a konzultací, služby bezhotovostního styku, finanční hodnocení (v oblasti bankovnictví a nemovitostí), služby finančního managementu, služby finančního plánování, služby financování úvěrů (komerčních, spotřebních, zásobovacích, finančních), investování finančních prostředků, financování leasingu, vydávání kreditních karet, půjčky splatitelné ve splátkách, investiční služby, financování společných podniků, financování a úvěry za účelem koupě a pronájmu, pronájem nemovitostí, poskytování půjček se zajištěním, směna peněz, podílové fondy, oceňování nemovitostí, správa nemovitostí, financování termínovaných půjček, záruční a zajišťovací služby, služby v oblasti půjček a úvěrů, rozvoj a strukturalizace finančních operací a finančních produktů, pojišťovací služby a služby pojišťovací agentury, správa pojistných nároků, financování věrnostních programů, správa karetních systémů, správa věrnostních systémů, financování věrnostních programů, konzultační, poradenské a informační služby ve vztahu ke všem uvedeným službám; (42) služby v oblasti správy databází, služby v oblasti správy elektronických databází. GE CAPITAL BANK, a.s., Hybernská 18, Praha 1, Česká JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2 O , 36, 42 FLEXIKONTO (35) služby v oblasti reklamy, obchodního managementu, obchodních operací, obchodní administrativy a kancelářských prací, veškeré služby ve třídě 35, zejména pak obchodní poradenství, řízení, plánování a kontrola, poradenství v oblasti akvizicí a spojování podniků, barterový obchod a obchodování jménem jiných osob, poskytování obchodních informací a poradenství, poskytování pomoci v oblasti managementu (obchodního a průmyslového), obchodní operace prováděné pro jiné osoby, obchodní oceňování, provádění auditů, podpora prodeje pro jiné osoby, pronájem kancelářské techniky a

11 2696 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) vybavení, kompilace a systematizace informací do počítačových databází, služby elekronického obchodování po internetu a intranetu, služby v oblasti manažerských informačních systémů, marketingové služby, služby v oblasti přímé poštovní reklamy, distribuce reklamních materiálů, konzultační, poradenské a informační služby ve vztahu ke všem uvedeným službám, služby v oblasti daně z přidané hodnoty; (36) finanční záležitosti, peněžní záležitosti, směnárenské služby, realitní záležitosti, veškeré služby ve třídě 36, zejména pak pojištění a zajištění v oblasti úrazového pojištění, důchodového pojištění, pojištění motorových vozidel, pojištění pro případ požáru, životní pojištění, nemocenské a zdravotní pojištění, námořní dopravní pojištění, pojištění obchodních rizik, pojištění osob, majetkové pojištění, pojištění domácích zvířat, pojištění pro případ potřeby dlouhodobé péče, cestovní pojištění, pojištění plateb, pojišťovací služby včetně poradenství a informačních služeb, služby v oblasti správy a vyřizování pojistných nároků ve vztahu ke všem výše uvedeným druhům pojištění, pojistně matematické služby, financování akvizic, majetkové financování, bankovní služby (spořitelní, hypoteční, komerční, spotřebitelské), makléřské služby (v oblasti obchodu, komodit, termínovaných obchodů, cel, pojištění, investic, nemovitostí, hypoték, podílových fondů, akcií, dluhopisů, cenných papírů, jachet, obchodování s cennými papíry přes počítač), kapitálové investice, služby kreditních karet, financování komerčního vybavení, služby debetních karet, elektronické převody finančních prostředků, poskytování finančních informací, analýz a konzultací, služby bezhotovostního styku, finanční hodnocení (v oblasti bankovnictví a nemovitostí), služby finančního managementu, služby finančního plánování, služby financování úvěrů (komerčních, spotřebních, zásobovacích, finančních), investování finančních prostředků, financování leasingu, vydávání kreditních karet, půjčky splatitelné ve splátkách, investiční služby, financování společných podniků, financování a úvěry za účelem koupě a pronájmu, pronájem nemovitostí, poskytování půjček se zajištěním, směna peněz, podílové fondy, oceňování nemovitostí, správa nemovitostí, financování termínovaných půjček, záruční a zajišťovací služby, služby v oblasti půjček a úvěrů, rozvoj a strukturalizace finančních operací a finančních produktů, pojišťovací služby a služby pojišťovací agentury, správa pojistných nároků, financování věrnostních programů, správa karetních systémů, správa věrnostních systémů, financování věrnostních programů, konzultační, poradenské a informační služby ve vztahu ke všem uvedeným službám; (42) služby v oblasti správy databází, služby v oblasti správy elektronických databází. GE CAPITAL BANK, a.s., Hybernská 18, Praha 1, Česká JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2 O , 16, 35, 37, 41 SERVISNÍ ENERGETICKÁ AGENTURA (11) energetická zařízení pro výrobu páry, tepla a pro ohřev vody, zařízení kotelen, kotle na tuhá, kapalná a plynná paliva, zařízení pro provoz kotlů bez trvalé obsluhy, rekuperační zařízení; (16) periodický a neperiodický tisk, manuály, katalogy; (35) zprostředkování obchodních záležitostí v oblasti energetických zařízení, organizování komerčních přehlídek a výstav k výběru, instalaci a servisu energetických zařízení; (37) instalace, opravy, záruční a pozáruční servis energetických zařízení; (41) vydavatelská a nakladatelská činnst, organizování školení a kursů v oblasti výběru, instalace a servisu energetických zařízení. SEA CZ, a.s., Výpusta 400, Zlín - Příluky, Česká Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice O , 35, 38, 41 O , 9, 11, 21, 26 O , 41 OÁZA (16) tiskoviny, časopisy, propagační a informační zpravodaj; (35) inzertní a reklamní činnost, poskytování informací v oblasti inzertní a reklamní činnosti; (38) informační servis, šíření a poskytování informací, interaktivních, grafických a multimediálních sdělení prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a internetu; (41) služby v oblasti vydavatelství a nakladatelství, poskytování informací v oblasti kultury. AVÍZO, a.s., Slavíkova 6142, Ostrava - Poruba, Česká Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A, Havířov PROFESSIONAL EXPRESSIONS (8) depilační přístroje elektrické i neelektrické, holicí strojky elektrické i neelektrické, kulmy na ondulování vlasů neelektrické, leštičky na nehty elektrické i neelektrické, kleště na nehty, pedikúrové soupravy, pilníky na nehty elektrické i neelektrické, pinzety, pinzety epilační, ruční nůžky, strojky na stříhání vlasů elektrické i neelektrické, zařízení na propíchávání ušních boltců, žiletky; (9) kulmy na ondulování vlasů elektrické; (11) lampy na kadeření vlasů, lampy na ultrafialové paprsky s výjimkou lamp pro lékařské účely, mycí dřezy, napařovací přístroje pro kosmetické účely, sušiče na vlasy, zařízení na dezinfekci; (21) holicí štětky, hřebeny a kartáče neelektrické i elektrické, pomůcky na odlíčení s výjimkou elektrických, smetáky; (26) copy vlasové, čelenky, natáčky do vlasů s výjimkou elektrických, čepice s otvory pro prameny vlasů (pomůcky kadeřnické), ozdoby do vlasů, stuhy vlasové, síťky na vlasy, tupé, paruky a vlásenky, vlasy umělé. Mgr. Bugner Josef, Ve vilkách 32, Brno, Česká Euro LOTTO Meloun (35) propagační činnost, reklama; (41) provozování loterií a sázkových her, zábava. EuroLOTTO, a.s., Husinecká 11a, Praha 3, Česká JUDr. Vostárek Ladislav, Mickiewiczova 17, Praha 6

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2697 O (29) bílé sýry AKAWI. TAGRID, s.r.o., U Koruny 292, Hradec Králové, Česká O , 12, 35, 36, 37, 39 AAA AUTO MORAVA (9) nabíjecí agregáty pro akumulátory, elektrické akumulátory pro vozidla, zvuková poplašná zařízení, antény, autorádia, brýle, pouzdra na brýle, přístroje na zaznamenávání času, dálkové ovladače pro auta, garáže, radiopřijímače, magnetické, kompaktní a optické nosiče dat nahrané i nenahrané, hasicí přístroje, interkomy, jističe, pojistky, startovací kabely, tlakoměry, rychloměry, ochranné přilby, ochranné oděvy, ochranné rukavice, otáčkoměry, ochranné plachty, audio a video přijímače, radary, rádia, reproduktory, spínače, teploměry, termostaty pro dopravní prostředky, výstražné trojúhelníky pro vozidla, vysílačky, elektrické zámky, zapalovače cigaret do automobilu, telefonní přístroje, zejména mobilní; (12) motory pro pozemní vozidla, automobilové řetězy, sluneční clony pro automobily, bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel, automobilové bezpečnostní sedačky pro děti, čalounění a potahy vozidel, houkačky pro vozidla, kryty na automobilová kola, nosiče zavazadel pro vozidla, nosiče jízdních kol a lyží, obytné přívěsy za automobily, opěrky hlavy na sedadla vozidel, pneumatiky, poplašné zabezpečovací zařízení pro vozidla, tažná zařízení pro vozidla, přívěsy za vozidla, stěrače skel, tlumiče pérování vozidel, volanty vozidel, zařízení pro signalizaci zpětné jízdy automobilu, zpětná zrcátka, karosérie automobilů a jejich doplňky; (35) autobazar, zprostředkování obchodu s novými i ojetými vozidly, pomoc při řízení obchodní činnosti, marketing, reklama, informační činnost, předvádění zboží; (36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, směnárenské služby, zastavárna, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek; (37) opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb; (39) pronájem vozidel, odtahování dopravních prostředků při poruchách, pronájem parkovacích ploch. AUTOMOBILE GROUP, a.s., Husovo náměstí 14, Hostivice, Česká Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce, Radlická 28/663, Praha 5 O , 12, 35, 36, 37, 39 O AAA AUTO CZ (9) nabíjecí agregáty pro akumulátory, elektrické akumulátory pro vozidla, zvuková poplašná zařízení, antény, autorádia, brýle, pouzdra na brýle, přístroje na zaznamenávání času, dálkové ovladače pro auta, garáže, radiopřijímače, magnetické, kompaktní a optické nosiče dat nahrané i nenahrané, hasicí přístroje, interkomy, jističe, pojistky, startovací kabely, tlakoměry, rychloměry, ochranné přilby, ochranné oděvy, ochranné rukavice, otáčkoměry, ochranné plachty, audio a video přijímače, radary, rádia, reproduktory, spínače, teploměry, termostaty pro dopravní prostředky, výstražné trojúhelníky pro vozidla, vysílačky, elektrické zámky, zapalovače cigaret do automobilu, telefonní přístroje, zejména mobilní; (12) motory pro pozemní vozidla, automobilové řetězy, sluneční clony pro automobily, bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel, automobilové bezpečnostní sedačky pro děti, čalounění a potahy vozidel, houkačky pro vozidla, kryty na automobilová kola, nosiče zavazadel pro vozidla, nosiče jízdních kol a lyží, obytné přívěsy za automobily, opěrky hlavy na sedadla vozidel, pneumatiky, poplašné zabezpečovací zařízení pro vozidla, tažná zařízení pro vozidla, přívěsy za vozidla, stěrače skel, tlumiče pérování vozidel, volanty vozidel, zařízení pro signalizaci zpětné jízdy automobilu, zpětná zrcátka, karosérie automobilů a jejich doplňky; (35) autobazar, zprostředkování obchodu s novými i ojetými vozidly, pomoc při řízení obchodní činnosti, marketing, reklama, informační činnost, předvádění zboží; (36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu, směnárenské služby, zastavárna, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek; (37) opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb; (39) pronájem vozidel, odtahování dopravních prostředků při poruchách, pronájem parkovacích ploch. AUTOMOBILE GROUP, a.s., Husovo náměstí 14, Hostivice, Česká Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce, Radlická 28/663, Praha 5 (16) kancelářské a školní potřeby zahrnuté do tř. 16. (590) Barevná Mc Paper, spol. s r.o., Obchodní 101, Čestlice, Dobřejovice, Česká O , 7, 8, 9, 11, 12, 16, 35, 37, 41, 42 ENGINEERED FOR LIFE

13 2698 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové stavební materiály pro železnice, kovové kabely a dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, sejfy, kovové výrobky neobsažené v jiných třídách, rudy; (7) stroje a obráběcí stroje, motory pro výrobky uvedené ve tř. 7, spojky a transmisní zařízení, zemědělské nástroje, čerpadla včetně hnacích ústrojí, kontrolních mechanismů a jejich příslušenství a součástí, mísidla včetně hnacích ústrojí, kontrolních mechanismů bezchybného chodu, jejich příslušenství a součástí; (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky, lžíce, sečné zbraně, břitvy; (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, elektrické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje pro vyučování, komunikační systémy, zařízení a komponenty, elektronické systémy pro vedení války, přístroje pro noční vidění se zamontovanými zesilovači obrazu, radarové systémy, zařízení určená pro přepravu kosmického nákladu a to výrobky určené pro navigování kosmických lodí, meteorologické přístroje, soupravy meteorologických a navigačních pokynů v elektronické podobě, vysokofrekvenční čidlové systémy pracující na mikrovlnách a jejich komponenty, řídící a kontrolní segmentový integrační software, navigační systémy, polovodičové přístroje s integrovanými obvody, přípojkové a kabelové sestavy, zařízení pro detekování přítomnosti živého organismu, systémy a přístroje pro rozeznávání, identifikaci a ověřování řeči a mluvící osoby, zařízení určená k identifikování jazyka a dialektu, bezpečnostní přístupové kontrolní systémy, umožňující přístup do počítačových systémů a určená zejména pro kontrolu počítačových operací včetně kontroly finačních operací prováděných pomocí počítačů, zařízení pro zajišťování a kontrolu správné polohy satelitů, karty používající integrované obvody a jejich komponenty, spínače, palivová samoregulační čerpadla včetně hnacích ústrojí, kontrolních mechanismů a jejich příslušenství a součástí, zařízení pracující na bázi (s pomocí) elektronek včetně hnacích ústrojí a jejich součástí, navigační, řídící a kontrolní přístroje a mechanizmy včetně hnacích ústrojí, činitelů, čidel, mikroprocesorů a jejich příslušenství a komponentů, regulátory, měniče, hermetické uzávěry včetně hnacích ústrojí, pohonných činitelů, čidel, mikroprocesorů a jejich příslušenství a komponentů, spínače včetně unašečů, kontrolních mechanismů a jejich příslušenství a komponentů, softwarové zboží určené pro volbu a design výše specifikovaných výrobků, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, hasicí přístroje; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení, parní kotle a zařízení pracující na bázi kondenzace páry včetně hnacích ústrojí, kontrolních mechanismů a jejich příslušenství a součástí, zařízení přenášející teplo včetně ústředních topení a výměníků a jejich součástí; (12) vozidla dopravní prostředky pozemní vzdušné nebo vodní, automobily, brzdové a podvozkové systémy, karoserie a elektrické systémy, přední a zadní rohové moduly; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby, učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, soupravy meteorologických a navigačních pokynů v papírové podobě, plastické obaly, hrací karty, tiskařské typy, štočky; (35) administrativa a kancelářské práce spojené s činností vládních armádních školicích středisek pro civilní zaměstnance, marketing (průzkum trhu) pro výrobce vojenské speciální techniky a pro prodejce náhradních dílů dopravních prostředků jako automobilů, nákladních automobilů, železničních dopravních prostředků a jiných dopravních prostředků, marketing (průzkum trhu) pro zařízení používající kapaliny jako hlavní prostředek pro svou činnost, marketing pro vojenskou techniku, systémy a chod speciálních zařízení a výrobků určených pro armádu a obranu, marketing (průzkum trhu) pro zařízení a komponenty skládající se z/a pracující na bázi přípojek, kabelů, karet obsahujících integrované obvody a jejich součásti a spínačů; (37) údržba a opravy radarových systémů, vojenských a vládních spojových a informačních systémů a systémů elektronického vedení války, servisní služby a opravárenské služby pro výrobce speciální vojenské techniky a pro prodejce náhradních dílů dopravních výrobků jako automobilů, nákladních automobilů, železničních dopravních prostředků a jiných dopravních prostředků, servis a opravárenské služby pro zařízení používající kapaliny jako hlavní prostředek pro výkon své činnosti, servis a opravárenské služby pro armádní a vojenskou techniku, pro armádní systémy a chod speciální vojenské techniky určené pro armádu a obranu, servisní a opravárenské služby pro zařízení a komponenty skládající se z/a pracující na bázi přípojek, kabelů, karet obsahujících integrované obvody a jejich součástí a spínačů; (41) státní a vládní školící střediska pro civilní zaměstnance a jejich programy, včetně rozmísťování kádrů, náboru a výcviku, výukové služby sponzorované vládou a polovládními organizacemi; (42) služby spojené se sjednocováním různých měřících a kontrolních systémů, konstrukcí radarových systémů, vojenských a vládních spojových a informačních systémů a systémů elektronického vedení války, služby pro výrobce speciálních armádních zařízení a pro prodejce náhradních dílů dopravních zařízení jako automobilů, nákladních automobilů, železničních dopravních prostředků a jiných dopravních prostředků spojené s navrhováním, služby v oblasti navrhování výrobků pracujících na bázi kapalin, navrhování armádních a vojenských zařízení, systémů a jejich chodu, speciálně konstruovaných zařízení pro použití v armádě a při obraně, navrhování a konstrukce zařízení a komponentů skládající se z/a pracující na bázi přípojek, kabelů, karet obsahujících integrované obvody a jejich součástí a spínačů. ITT Industries, Inc., 4 West Red Oak Lane, White Plains, New York, Spojené státy americké, New York JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7 O , 11, 35, 38 (9) elektrické měřicí přístroje, zařízení ke kopírování a přehrávání kompaktních disků, zařízení ke kopírování a přehrávání disků DVD, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje, přístroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku a obrazu, magnetické nosiče dat, zařízení ke zpracování dat, díly a příslušenství všech uvedených výrobků; (11) zařízení pro osvětlování, vytápění, vypařování, vaření, chlazení, sušení, ventilaci a klimatizaci; (35) pomoc při realizaci obchodních činností s

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2699 využitím telekomunikačních a elektronických zařízení (ecomerce); (38) přenos zpráv - textu a/nebo zvuku a obrazu podporovaný počítačem, přenos zpráv a obrazů elektronickými medii, přenos a/nebo distribuce informací z databází prostřednictvím telefonní sítě nebo rádiových vln. ONOFF AB, Släntvägen 4, Upplands Väsby, Švédsko Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno O , 35, 41, 42 (16) tiskoviny; (35) reklamní činnost; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost; (42) zprostředkování ubytování a stravování. Design Studio Nine s.r.o., Přibyslavská 5, Praha 3, Česká O , 35, 41 (16) časopis; (35) výstavy k obchodním a reklamním účelům; (41) výstavy ke kulturním a vzdělávacím účelům, vydavatelská činnost. (590) Barevná Václav Ehrlich - Studio thymallus, Benešovo nábřeží 1250, Dvůr Králové nad Labem, Česká Reichelt Ivo, Andrštova 7, Praha 8, Česká O , 12, 35, 36, 37, 39 AAA AUTO SHOP (9) nabíjecí agregáty pro elektrické baterie, elektrické akumulátory pro vozidla, zvuková poplašná zařízení, antény, autorádia, brýle, pouzdra na brýle, přístroje na zaznamenávání času, dálkové ovladače, magnetické, kompaktní a optické nosiče dat nahrané i nenahrané, hasicí přístroje, jističe, pojistky, startovací kabely, kapesní svítilny, tlakoměry, rychloměry, tachometry, ochranné přilby, ochranné oděvy, ochranné rukavice, ochranné plachty, otáčkoměry, audio a video přijímače a přehrávače, reproduktory, spínače, tlakoměry, termostaty pro dopravní prostředky, výstražné trojúhelníky pro vozidla, elektrické zámky, zapalovače cigaret do automobilu; (12) motory pro pozemní vozidla, automobilové řetězy, sluneční clony pro automobily, bezpečnostní pásy pro sedadla vozidel, automobilové bezpečnostní sedačky pro děti, čalounění a potahy vozidel, houkačky pro vozidla, kryty na automobilová kola, opěrky hlavy na sedadla vozidel, pneumatiky, poplašné zabezpečovací zařízení pro vozidla, tažná zařízení pro vozidla, přívěsy za vozidla, stěrače skel, tlumiče pérování vozidel, volanty vozidel, zařízení pro signalizaci zpětné jízdy automobilu, zpětná zrcátka, karosérie automobilů a jejich doplňky, autodoplňky, páky na volant; (35) autobazar, zprostředkování obchodu s novými i ojetými vozidly, marketing, služby v oblasti telefonních dotazů; (36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na dopravní prostředky a jejich doplňky, finanční služby včetně leasingu, směnárenská služba, zastavárna, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb; (37) opravy, údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a demontáž motorových vozidel, montáž a demontáž autopříslušenství, zprostředkovatelská činnost výše uvedených služeb; (39) pronájem vozidel, pronájem parkovacích ploch. AUTOMOBILE GROUP, a.s., Husovo náměstí 14, Hostivice, Česká Ing. Kratochvíl Václav, Šachta, Zmeškal & partneři, Radlická 28/663, Praha 5 O , 35, 38, 41 GOLF SALOON (16) tiskárenské výrobky, fotografie; (35) propagační činnost, reklamní činnost; (38) zprostředkování komunikace prostřednictvím internetu; (41) sportovní a kulturní aktivity. Reichelt Ivo, Andrštova 7, Praha 8, Česká O O , 35, 38, 41 GOLF REVUE (16) tiskárenské výrobky, fotografie; (35) propagační činnost, reklamní činnost; (38) zprostředkování komunikace prostřednictvím internetu; (41) sportovní a kulturní aktivity. (30) káva. Balírny a pražírny, a.s., Hnězdenská 556, Praha 8, Česká Langrová Irena, Skrétova 48, Plzeň O

15 2700 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 25, 28, 35 (25) oděvy, sportovní oblečení, oblečení pro volná čas, nášivky na oděvy, sportovní oblečení a sportovní potřeby, pásky; (28) tělocvičné a sportovní potřeby, sportovní potřeby pro gymnastiku a sport; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. Irena Kubíčková - PINGU, Palackého 507, Holešov, Česká Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář, Včelín 1161, Hulín O , 35, 41 na silnicích a dálnicích, včetně dispečinku prostřednictvím bezdrátové komunikace; (38) bezdrátová komunikace a přenos dat, poskytování přístupu k internetu, poskytování satelitního radiového spojení, telefonní služby a služby elektronické pošty; (39) poskytování bezpečnostních, zabezpečovacích, vyhledávacích a informačních (zejména navigačních) služeb souvisejících s dopravou ve městech, na silnicích a dálnicích - vše jmenované prováděné prostřednictvím bezdrátové komunikace, pomoc operátora, konkrétně telefonní spojení a posílání pomoci - vše pro oblast silniční a dálniční dopravy, jakož i dopravy ve městech prostřednictvím bezdrátové komunikace. Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Spojené státy americké, Michigan JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7 O , 4, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 39, 40, 42 (16) tiskoviny všeho druhu, periodické a neperiodické publikace, časopisy, knihy a jiné polygrafické meziprodukty; (35) inzertní, reklamní a propagační služby, distribuce reklamních materiálů; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost, zejména vydávání odborných, vzdělávacích a zábavných zpráv, informací a publikací. Hoffman Jan, Ruská 77, Praha 10, Česká Mgr. Karlíček Václav, Mánesova 32, Praha 2 O , 39, 42 O , 38, 39 WINGCAST (9) hardware a software pro zajišťování bezpečnostních, zabezpečovacích, informačních a zábavních služeb prostřednictvím bezdrátové komunikace, systémy navigace, systémy rozpoznávání hlasu, elektronické mapy, celulární telefony, navigační systém zahrnující elektronické vysílače, přijímače, obvody a mikroprocesory, celulární telefon a počítačový software, vše pro použití při navigaci a vestavěné do motorového vozidla; (39) silniční asistence a to zejména sledování, nalézání a odtah vozidel, dopravní informace, směrová asistence a to zejména poskytování navigačních informací; (42) indivizualizované zákaznické služby a to zejména poskytování zpravodajství, informací o počasí, finančních aktivitách, sportu, zábavě a událostech, včetně všeobecných informací, zajišťování rezervací pro cestování, pro stravování v restauracích, pro kulturní a sportovní události včetně pomoci s nákupem vstupenek, individuální služby týkající se nákupů, konkrétně objednávání nákupů pro zákazníky včetně zajišťování jejich doručení jednotlivcům. Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Spojené státy americké, Michigan JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7 WINGCAST (37) pomoc operátora, zejména zajišťování oprav vozidel (1) elektřina; (4) plyn, ropa, plynná paliva; (7) generátory elektřiny; (9) elektrické přístroje, plynoměry, vodoměry a elektroměry, materiály pro elektrická hlavní vedení, elektrická rozvodná zařízení, elektrickéřídící přístroje, elektrické spínače a termostaty, přístroje pro dodávku elektřiny, elektrické krabice pro elektrické instalace, měřící a kontrolní přístroje a nástroje, počítačový hardware, software a firmware (základní programové vybavení počítače - BIOS v ROM), zařízení pro zpracování dat, publikace v elektronické podobě dodávané on-line z databází nebo z prostředků na Internetu včetně webových stránek, kreditní a debetní karty, věrnostní karty, karty za odměnu, diskontní karty, části a příslušenství ke všemu výše uvedenému zboží; (11) vytápěcí a osvětlovací zařízení, zařízení na výrobu elektřiny, tepla, světla a plynu, zařízení pro instalace plynového vytápění, zařízení pro dodávku vody, ohřívače vody, zařízení pro výrobu páry, plynové spotřebiče a plynové instalace, části a příslušenství ke všemu výše uvedenému zboží; (35) podnikové administrativní služby, účetní služby vztahující se ke spotřebě plynu, elektřiny, vody a ostatních energetických zdrojů, shromažďování a systemizace informací v počítačových databázích, zpracování dat spojených s obslužnými programy, shromažďování a správa dat, služby správy podniku, reklamní služby, pomoc při řízení podniku, pomoc při obchodním nebo průmyslovém řízení, služby výkonných expertů v oblasti obchodu, informační a poradenské služby vztahující se ke všemu výše uvedenému; (37) výroba, instalace, opravy a údržba inženýrských sítí, renovace potrubních vedení, instalace, opravy a údržba přístrojů sloužících jako zdroje plynu, elektřiny, vody a ostatních energií, instalování měřičů, výroba, instalace, opravy, zkoušení, havarijní servis a údržba spotřebičů, instalací s vedení plynových, elektrických, vodních a pro ostatní energie, pokládání, opravy, údržba, výměna, renovace a prohlídky potrubí, kabelů a inženýrských sítí, opravy silnic a stezek, informační a poradenské služby vzhahující se ke všemu výše uvedenému; (38) telekomunikace, služby správy telekomunikační sítě,

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2701 informační a poradenské služby vztahující se ke všemu výše uvedenému; (39) rozvod a dodávka vody, přenos, dodávka ze zdroje, servis, skladování, doprava, měření, rozvod a dodávka plynu, elektřiny, ropy a ostatních energetických zdrojů, linka poradenské pomoci, informační a poradenské služby vztahující se ke všemu výše uvedenému; (40) výroba elektřiny, produkce oplynu a ropy, pronájem generátorů elektřiny, čištění vody, zpracování vody, informační a poradenské služby vztahující se ke všemu výše uvedenému; (42) služby správy podniku vztahující se k inženýrským sítím a služby správy sítě, poradenské služby vztahující se k oceňování a úsporám energie, konzultační a poradenské služby vztahující se ke správě inženýrských sítí, konzultační služby vztahující se k používání energie, energetické účinnosti a správě energie, audity energetické účinnosti, kontrola bezpečnosti spotřebičů, prohlídky potrubí, zajišťování bezpečnostních prohlídek, informační a poradenské služby vztahující se ke všemu výše uvedenému. (590) Barevná 24 Seven Utility Services Ltd, Spilby Road,Harold Hill, Romford RM3 8UB, Velká Británie JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 O , 11, 12, 17, 37 O O , 35, 38, 41 AUTOLAND.CZ (9) autobaterie, elektrické přístroje a elektronické přístroje používané u pozemních vozidel jako autorádia, počítače zabudované v pozemních vozidlech, tachometry, měřidla na benzín; (11) zařízení pro klimatizaci, přístroje pro osvětlení a topení u pozemních vozidel; (12) motory a části motoru, spojky, převodové skříně, rychlostní skříně a části všeho druhu k osobním motorovým vozidlům; (17) guma, plastové polotovary užívané v pozemních vozidlech, izolační a těsnící materiály; (37) rekonstrukce, opravy a servis všech druhů motorových vozidel a jejich součásti. Michal Martinec, Mírová 151/105, Praha 10 - Kolovraty, Česká Mgr. Nerad Miroslav, Na Pankráci 11, Praha 4 AMFORA (41) hudební vydavatelství, knižní nakladatelství, divadelní a hudební klub, hokejový klub, tenisový klub, výroba televizních programů a videofilmů. Salava Petr, Zborovská 44, Praha 5, Česká Mgr. Horňák Pavel, Lounských 889/5, Praha 4 (16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury, fotografie; (35) služby propagace a reklamy, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, činnost umělecké agentury, informační kanceláře, služby elektronického jednatelství a elektronické kanceláře, systemizace informací do počítačových databází, zprostředkovatelská činnost ve styku s veřejností a zákazníky (public relations); (38) informační servis, šíření a poskytování informací interaktivních, grafických a multimediálních sdělení prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a Internetu; (41) produkční a zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury, zábavy a vzdělávání. KAM NA PARDUBICKU s.r.o., tř. Míru 60, Pardubice, Česká O , 16, 35, 36, 37, 41, 42 ACCENTURE (9) počítačový software pro použití při navrhování, instalaci a provozu střediskového počítače a aplikačních programů typu klient/server pro integraci finančních, výrobních a prodejních funkcí v podnikání a pro vedení služeb pro zákazníky a podpůrných funkcí v obchodě; (l6) brožury, knihy, informační bulletiny, brožurky, časopisy, výkazy (zprávy), žurnály, manuály a příručky v oblasti obchodního řízení, informačních technologií a počítačového zpracování informací; (35) poradenství v oblasti obchodního řízení, obchodní poradenství, řízení a poradenství v oblasti obchodních postupů, poradenství v oblasti obchodního marketingu, zprostředkovatelské služby, zejména nákup počítačového hardwaru a softwaru pro jiné subjekty, poskytování informací v oblasti poradenství obchodního řízení, obchodního poradenství, řízení projektů v oblasti navrhování, specifikace, zprostředkování, instalace a zavádění informačních systémů, poradenství v oblasti obchodních zisků, analytické služby, zejména analýzy trhu a finanční analýzy, oceňování obchodních podniků, provádění obchodních průzkumů a průzkumů trhu, obchodní informační služby v oblasti řízení obchodní výměny, řízení v oblasti obchodních postupů, služby strategického obchodního plánování a obchodní technologie, plánování obchodního řízení, poradenství v oblasti fúzí obchodních podniků, vytváření obchodních sítí, provádění obchodních průzkumů a přehledů, kontrolní (dohlížecí) služby pro obchodní podniky, pomoc při řízení průmyslových a obchodních podniků, ekonomické prognózy a analýzy, poradenství v oblasti řízení zaměstnanců, příprava obchodních zpráv, organizování a vedení obchodních výstav a konferencí v oblasti obchodu a obchodního managementu, poskytování informací v oblasti obchodního poradenství; (36) finanční služby, peněžní služby, finanční služby v oblasti rizikového kapitálu, poskytování informací v oblasti financí; (37) instalace, zavádění, údržba a opravy v oblasti počítačů, počítačových systémů, počítačových sítí a počítačového hardwaru; (4l) vzdělávací služby, zejména vedení kurzů, seminářů, konferencí a přednášek v oblasti vývoje a zavádění počítačového softwaru, užití počítačového softwaru v obchodě a obchodních operacích a distribuce příslušných výukových materiálů pro tyto obory, tvorba výukových materiálů pro jiné subjekty v oblasti vývoje a zavádění počítačového softwaru a jeho užití v obchodě a obchodních operacích; (42) zprostředkovatelské služby, zejména pomoc při vyřizování záležitostí při řešení obchodních sporů, poskytování informací v oblasti informačních technologií, počítačů a počítačových systémů, poradenství v oblasti počítačů, počítačových systémů a navrhování počítačových systémů, počítačové služby, zejména

17 2702 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) navrhování počítačových systémů pro jiné subjekty, počítačové služby, zejména poskytování databází v oblasti obchodního poradenství, informačních technologií, počítačů a počítačových systémů, poradenské služby v oblasti informačních technologií, navrhování počítačového softwaru pro jiné subjekty, navrhování webovských stránek, instalace, zavádění, údržba a opravy v oblasti počítačového softwaru. Accenture Global Services GmbH, Pestalozzistrasse 2, 8201 Schaffhausen, Švýcarsko JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 O , 9, 35, 36, 37, 42 O , 36 (16) papírové nosiče informací zejména tiskoviny, letáky, propagační materiály, plakáty, fotografie, psací a kancelářské potřeby, papírenské zboží, vyjma manuálů a příruček k software a hardware; (36) služby finanční, peněžní, přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, financování pronájmů, platební styk a zúčtování, vydávání platebních prostředků jako platebních karet, cestovních šeků, poskytování záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, poskytování bankovních operací. Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, Praha 1, Česká O , 19, 35 O , 30 FORESTEXPRESS (16) výrobky z papíru; (19) překližka, stavební dřevo, řezivo, sádrovec; (35) služby týkající se prodeje výrobků z papíru a dřeva prostřednictvím globální počítačové sítě. ForestExpress LLC, 500 Northridge Drive, Suite 400, Atlanta, Spojené státy americké, Georgia JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2 (5) dietní suchary k léčivým účelům; (30) cukrářské výrobky, pekařské výrobky, trvanlivé pečivo, suchary. Kodejška Ladislav, Lidická 731, Lomnice nad Popelkou, Česká Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10 (6) konstrukce kovové stavební, zejména nosné ocelové konstrukce šachet podzemních kolektorů, kovové stožáry veřejného osvětlení a jejich části; (9) software, elektrické stroje a přístroje, zejména elektrické rozváděče, automatické rozvodné skříně a spínací skříně; (35) propagační činnost, reklama, poradenství v oblasti pořádání veřejných obchodních soutěží, provádění marketingu, organizační a ekonomické poradenství; (36) poskytování leasingu, obstarávání služeb spojených se správou a pronájmem nemovitostí; (37) poskytování služeb souvisejících se správou, opravami a údržbou kolektorové sítě, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, montáž, údržba, opravy a revize elektrických zařízení, zejména veřejného osvětlení a jeho subsystémů, opravy a údržba zámečnických výrobků, odborné poradenství ve stavebnictví, obstarávání činností k zabezpečování přípravy staveb; (42) tvorba software, provozování dispečinku veřejného osvětlení a podzemní kolektorové sítě. (590) Barevná Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, Brno, Česká Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno O , 9, 14, 18, 20, 26, 32, 33, 34, 41, 42 ZOE (6) výrobky z obecných kovů, jejich slitin, krabice, kroužky na ubrousky, náhrdelníky, umělecká díla, figuríny z obyčejných kovů, příslušenství k nábytku kovové, zvonečky; (9) brýle, cvikry, brýle proti oslnění, pouzdra na brýle a na cvikry, rámy na brýle, brýlové obroučky, řetízky na brýle a cvikry, lupy; (14) hodinky, náramkové hodinky, ochranná pouzdra na hodinky a náramky na hodinky spadající do této třídy, hodiny, klenotnické zboží, zlaté a stříbrné zboží, výrobky ze vzácných kovů a jejich slitin, výrobky z pakfonu a plátovaných obecných kovů: amulety, přívěsky, prsteny, řetízky, brože, manžetové knoflíky, náramky, náušnice, jehlice a spony do kravat, šperky z drahých kovů a jantaru, perly, výrobky ze slonoviny, peněženky, krabice, pouzdra a obaly, pudřenky, tabatěrky, pouzdra na cigarety a cigára, špičky na cigarety, šperkovnice, flakony na parfémy, kroužky na ubrousky, ozdoby na obuv a kloboukové ozdoby ze vzácných kovů, šperkovnice, náhrdelníky, umělecká díla ze vzácných kovů, zápalkové krabičky ze vzácných kovů; (18) výrobky z kůže a jejich imitací: aktovky, diplomatky, kabelky, peněženky, tašky, cestovní tašky, nákupní tašky, kufry, cestovní kufry, kufry z vulkánfíbru, kufříky, deštníky, obaly na deštníky, obaly na oděvy, klíčenky, náramkové pásy, obojky pro zvířata; (20) nábytek ze dřeva, kovu a plastů, nábytek do obchodů a kancelářský nábytek, příslušenství k nábytku s výjimkou kovového, psací stoly,

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2703 stoly, servírovací stolky, židličky, toaletní stolky, šperkovnice s výjimkou z drahých kovů, rámy, regály, pulty, knihovní police, křesla, obaly na šaty, věšáky na oděvy, vystavovací skříně a stojany, zrcadla; (26) ozdoby na obuv, kloboukové ozdoby, brože, jehlice, spony; (32) nealkoholické nápoje, minerální vody, stolní vody, sycené vody, ovocné a zeleninové šťávy, mošty, citronády, šumivé nápoje, příchutě na výrobu nápojů, pivo; (33) alkoholické nápoje, aperitivy, brandy, lihoviny, likéry, destilované nápoje, víno, whisky; (34) tabákové výrobky, tabák, cigarety, cigára, odřezávače na doutníkové špičky, cigaretové násadky, cigaretové filtry, cigaretový papír, absorpční papír do dýmek, čističe na dýmky, zápalky, držáky na zápalky, kazety na cigarety, tabatěrky, váčky na tabák, stojany na dýmky, zápalky, zapalovače; (41) služby fitness centra, sauny; (42) vizážistické služby a studio, služby salonu krásy včetně poradenství v oblasti stylingu, aranžérské služby. Štecko Peter, Lachova 17, Bratislava, Slovenská Ing. Herman Václav, Hlavní 43, Průhonice O , 9, 14, 18, 20, 26, 32, 33, 34, 41, 42 (6) výrobky z obecných kovů, jejich slitin, krabice, kroužky na ubrousky, náhrdelníky, umělecká díla, figuríny z obyčejných kovů, příslušenství k nábytku kovové, zvonečky; (9) brýle, cvikry, brýle proti oslnění, pouzdra na brýle a na cvikry, rámy na brýle, brýlové obroučky, řetízky na brýle a cvikry, lupy; (14) hodinky, náramkové hodinky, ochranná pouzdra na hodinky a náramky na hodinky spadající do této třídy, hodiny, klenotnické zboží, zlaté a stříbrné zboží, výrobky ze vzácných kovů a jejich slitin, výrobky z pakfonu a plátovaných obecných kovů: amulety, přívěsky, prsteny, řetízky, brože, manžetové knoflíky, náramky, náušnice, jehlice a spony do kravat, šperky z drahých kovů a jantaru, perly, výrobky ze slonoviny, peněženky, krabice, pouzdra a obaly, pudřenky, tabatěrky, pouzdra na cigarety a cigára, špičky na cigarety, šperkovnice, flakony na parfémy, kroužky na ubrousky, ozdoby na obuv a kloboukové ozdoby ze vzácných kovů, šperkovnice, náhrdelníky, umělecká díla ze vzácných kovů, zápalkové krabičky ze vzácných kovů; (18) výrobky z kůže a jejich imitací: aktovky, diplomatky, kabelky, peněženky, tašky, cestovní tašky, nákupní tašky, kufry, cestovní kufry, kufry z vulkánfíbru, kufříky, deštníky, obaly na deštníky, obaly na oděvy, klíčenky, náramkové pásy, obojky pro zvířata; (20) nábytek ze dřeva, kovu a plastů, nábytek do obchodů a kancelářský nábytek, příslušenství k nábytku s výjimkou kovového, psací stoly, stoly, servírovací stolky, židličky, toaletní stolky, šperkovnice s výjimkou z drahých kovů, rámy, regály, pulty, knihovní police, křesla, obaly na šaty, věšáky na oděvy, vystavovací skříně a stojany, zrcadla; (26) ozdoby na obuv, kloboukové ozdoby, brože, jehlice, spony; (32) nealkoholické nápoje, minerální vody, stolní vody, sycené vody, ovocné a zeleninové šťávy, mošty, citronády, šumivé nápoje, příchutě na výrobu nápojů, pivo; (33) alkoholické nápoje, aperitivy, brandy, lihoviny, likéry, destilované nápoje, víno, whisky; (34) tabákové výrobky, tabák, cigarety, cigára, odřezávače na doutníkové špičky, cigaretové násadky, cigaretové filtry, cigaretový papír, absorpční papír do dýmek, čističe na dýmky, zápalky, držáky na zápalky, kazety na cigarety, tabatěrky, váčky na tabák, stojany na dýmky, zápalky, zapalovače; (41) služby fitness centra, sauny; (42) vizážistické služby a studio, služby salonu krásy včetně poradenství v oblasti stylingu, aranžérské služby. Štecko Peter, Lachova 17, Bratislava, Slovenská Ing. Herman Václav, Hlavní 43, Průhonice O , 28, 35, 38, 41 O , 40, 42 O , 30, 32 MISS BABIČKA (16) periodické a neperiodické tiskoviny všeho druhu, tiskárenské výrobky, zejména pohledy, obtisky, záložky, fotografie, papírenské zboží všeho druhu, kancelářské potřeby, zejména bloky, kalendáře, fotoalba, dopisní papíry, desky, psací potřeby, drobné kancelářské potřeby z plastů a kovu, učební pomůcky, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací karty, štočky; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku, sport a různé hry nezařazené do jiných tříd; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, včetně reklamní, inzertní a propagační činnosti prostřednictvím elektronických počítačových sítí, zejména prostřednictvím Internetu; (38) šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik, knih v elektronické podobě prostřednictvím elektronické, telekomunikační nebo počítačové sítě, zejména Internetu; (41) výchova, zábava, sportovní a kulturní aktivity, zejména soutěže, estrády, vydavatelství a nakladatelství, vydávání tiskovin v elektronické podobě, nahrávání zvukových nebo obrazově zvukových nosičů záznamů. MONA spol. s r.o., Malá Štěpánská 17, Praha 2, Česká JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 FOTO ULLRICH ZALOŽENO R (9) aparáty a přístroje fotografické a digitální; (40) kopírování fotografických snímků, vyvolávání fotografických filmů; (42) služby fotoateliérů, fotografování. Jiří Ullrich - ULLRICH FOTO, Palackého 62, Jičín, Česká Ing. Nedomlelová Margita, Štrauchova 932, Jičín (5) farmaceutické, vitamínové a multivitamínové doplňky výživy upravené v recepturách na aplikaci pro speciální skupinu lidí pro léčebné účely; (30) potravinářské výrobky charakteru multivitamínových doplňků výživy s obsahem komplexu vitamínů a minerálních prvků a upravené v recepturách na aplikaci pro speciální skupinu lidí v rámci

19 2704 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) této třídy; (32) nealkoholické nápoje a přípravky pro jejich přípravu, nápoje a přípravky pro jejich přípravu charakteru multivitamínových a multiminerálních doplňků výživy. MEDEA - CZ, s.r.o., Soukenická 2154, Uherský Brod, Česká Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice O , 35, 36, 37, 39, 40 (9) elektronická zařízení, zejména měřicí, nízkonapěťové elektrické rozváděče; (35) vedení účetnictví, organizační a ekonomické poradenství, administrativní správa provozu kotelen; (36) správa bytových i nebytových objektů; (37) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických a plynových zařízení, opravy a montáž měřidel, práce zámečnické, vodoinstalatérské, topenářské a izolatérské, údržba, servis, opravy a výpočty nákladů provozu kotelen; (39) rozvod elektrické a tepelné energie včetně plynových medií, doprava a skladování odpadů zejména nebezpečných; (40) výroba elektrické a tepelné energie včetně plynových médií, zpracování, likvidace, recyklace a spalování odpadů, zejména nebezpečných. ACTHERM spol. s r.o., Počernická 64/524, Praha 10 - Malešice, Česká Ing. Brandeis Milan, Husovo nám. 17, Ledeč nad Sázavou O , 9, 11, 37 SVCS (7) ventily jako části strojů, filtry jako části strojů a motorů, ovládací mechanizmy pro plynové stroje, motory a hnací stroje; (9) elektrická a elektronická zařízení a přístroje, zejména pro řízení a regulaci rychlosti motorů a strojů na elektrický, plynový a jiný pohon, elektrická a elektronická zařízení a přístroje pro spouštění strojů a motorů, elektrická a elektronická zařízení pro výpočet a předávání statistických údajů a informací jakož i pro dozor, proměřování a dálkové ovládání, elektrické a elektronické součásti k elektrickým zařízením a přístrojům jako čipy, dálkové ovladače, centrální procesorové jednotky, elektromagnetické cívky, časové spínače, detektory, diagnostické přístroje jiné než k lékařským účelům, elektrické měniče, indikátory, hlásiče, jističe, komutátory, odbočnice, měřicí přístroje a zařízení, mikroprocesory, elektrické odpory, odrušovače, omezovače, periferní zařízení počítačů, počítačový software, relé, kontrolní a signalizační panely, spínače, snímače teploty, transformátory, tranzistory, usměrňovače proudu, zařízení na zpracování dat, zesilovače, zkušební přístroje ne pro lékařské přístroje, řídicí panely, elektrické rozvaděče a rozvodné desky, rozvaděče automatické, automatické distribuční stroje; (11) plynová zařízení jako kotle, pece, regulační, řídící a bezpečnostní příslušenství k plynovodům; (37) údržba, servis a opravy týkající se prvků a zařízení uvedených ve třídách 7, 9, 11. SVCS s.r.o., Optátova 37, Brno, Česká Ing. Čmejla Vladimír, patentový zástupce, Rašínovo nábř. 54, Praha 2 O , 17, 23, 24, 37, 42 (9) přístroje a nástroje pro záchranu; (17) tepelné izolace; (23) vlákna pro textilní účely; (24) tkaniny a textilní výrobky spadající do této třídy; (37) služby ve výstavbě budov, silnic a mostů; (42) služby v oblasti bezpečnosti silničního provozu. LEROY ECLAT AG, Aaraverstrasse 55, Olten, Švýcarsko JUDr. František Schulmann, Radvan & Co., Revoluční 13, Praha 1 O , 17, 23, 24, 37, 42 (9) přístroje a nástroje pro záchranu; (17) tepelné izolace; (23) vlákna pro textilní účely; (24) tkaniny a textilní výrobky spadající do této třídy; (37) služby ve výstavbě budov, silnic a mostů; (42) služby v oblasti bezpečnosti silničního provozu. (590) Barevná LEROY ECLAT AG, Aaraverstrasse 55, Olten, Švýcarsko JUDr. František Schulmann, Radvan & Co., Revoluční 13, Praha 1 O , 16, 35, 38, 41 (9) telefonní přístroje a příslušenství, telefonní automaty, telefonní ústředny, mobilní telefony, všechny telekomunikační přístroje a zařízení, software, hardware zejména výpočetní, telekomunikační nebo informační techniky, počítače, monitory, klávesnice, terminály a všechny další jednotlivé části, součásti a náhradní díly, všechny sítě z oblasti výpočetní techniky a jejich jednotlivé části i náhradní díly, datové sítě, elektronické sítě, nosiče záznamů nahraná nebo nenahrané, databáze, databázové produkty, informace a záznamy v elektronické podobě, data a/nebo databáze a/nebo informační produkty na nosičích a/nebo v elektronických, datových,

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2705 informačních a telekomunikačních sítích, související software a hardware, elektronické sítě, elektronické multimediální aplikace, multimediální nebo informační katalogy v elektronické podobě, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, stroje pro záznam, přenos, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, zvukové disky, vybavení pro zpracování informací a pro počítače, přístroje a nástroje optické, přístroje a nástroje k měření a signalizování, elektronická data nebo databáze nebo informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů zatříděné ve třídě 16, plakáty, kalendáře, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balící papír, obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky, papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky, těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty v papírové formě, databáze v papírové formě, tiskoviny z oblasti telekomunikací, tiskárenské výrobky, písmena pro tiskárny, losy, štočky, potřeby pro knižní vazby, psací stroje a kancelářské potřeby, učební pomůcky, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, obaly bublinkové (z umělých hmot); (35) reklamní a inzertní činnost, propagace, marketing, pomoc při podnikáni, poradenství týkající se organizace a podnikání, distribuce prospektů, podnikatelské informace, computerizovaná pomoc při podnikání (počítačem podporované podnikání), předplatné tiskovin pro třetí osoby, účetnictví, distribuce propagačních tiskovin, plánování obchodních a propagačních akcí, ověřování obchodních transakcí, potvrzování uskutečnění obchodních transakcí, poskytování informací komerčního charakteru, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, poskytování obchodních informací a jiných informačních produktů zejména informačních produktů reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, komerční využití internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line inzerce, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, merchandising, pronájem reklamních, informačních i komunikačních míst, hosting, uchování a zpracování dat a informací elektronickými a počítačovými prostředky a prostřednictvím elektronické pošty, poskytování obchodních informací přes internet; (38) telekomunikace, komunikace pomocí terminálů nebo počítačů, elektronická pošta, počítačový přenos pošty a obrazu, komunikace a transakce v síti, tisková agentura, komunikace prostřednictvím telefonů nebo mobilních telefonů nebo počítačů a telekomunikační služby s tím spojené, poskytování telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací, provozování datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní a informační techniky, výměna, získávání a šíření informací a zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě nebo datové sítě nebo sítě výpočetní nebo informační nebo komunikační nebo elektronické techniky nebo satelitů nebo kabelu, šíření elektronických tiskovin, časopisů, periodik a knih prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo informační sítě, telekomunikační služby na internetu, služby hlasové schránky, telekomunikační služby, služby spočívající v přímém propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, služby krátkých textových zpráv, O , 2, 3, 7, 8 PARKETT & CO teletext a služby s ním spojené, poskytování informací (informační kancelář), informační služby na internetu, služby elektronické pošty, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby zprostředkování zpráv, služby zprostředkování přístupu k počítačové síti, služby datové sítě, přenos dat a informací, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a internetu, pronájem informačních a komunikačních míst, poskytování přístupu na on-line informační služby a databáze, přenos, poskytování nebo vyvolávání informací z počítačové databáze, komunikační služby prostřednictvím internetu, vnějších sítí a vnitřních sítí a dalších elektronických prostředků; (41) konzultační a školicí činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky, periodik a knih v elektronické podobě, výchovná, vzdělávací a zábavní činnost, školicí činnost, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, vydavatelská a nakladatelská činnost, tvorba elektronických časopisů a knih, organizace a pořádání kulturních nebo vzdělávacích nebo společenských výstav, soutěžní činnost. Eurotel Praha, spol.s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, Česká Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, hasicí směsi, temperovací přípravky, chemikálie na ochranu lepidel a laků, lepidla pro průmyslové účely, podkladové nátěry na podlahy, lepidla na podlahy; (2) laky, konečné nátěry, barviva, kovové prášky pro lakové nátěry na podlahu, ochranné přípravky na dřevo, oleje, mazlavá mýdla a louhy pro povrchovou úpravu podlahových krytin, pojivové pasty a tmely na podlahy; (3) bělicí přípravky, včetně louhů pro bělení podlahových krytin, čisticí přípravky, přípravky na odstraňování leštidel, brusiva, brusný papír, lešticí přípravky, včetně lešticích a tuhých vosků; (7) stroje pro povrchovou úpravu podlahových krytin, včetně strojů pro čištění, pískování, olejování, lakování, konečnou úpravu a leštění, části a součástky výše uvedených výrobků; (8) ruční nástroje pro povrchovou úpravu podlahových krytin, včetně nástojů na čištění, pískování, olejování, lakování, konečnou úpravu a leštění, části a součástky výše uvedených výrobků. BonaKemi AB, P. O. Box 21074, Malmö, Švédsko JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1 O , 38, 42 (9) bezdrátové sítě a globální komunikační sítě, software (počítačové programy pro sdílení, správu apod.), počítačové informační programy adresářů a seznamů kontaktů, počítačové informační programy ohledně

INHALT. 3781 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3781 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3431 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3432 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3433 Přehled zápisů ochranných známek 3598

Více

INHALT. 3461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3085 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3086 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3087 Přehled zápisů ochranných známek 3284

Více

INHALT. 1063 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1063 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 819 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 820 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 821 Přehled zápisů ochranných známek 967

Více

INHALT. 713 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 713 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 449 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 450 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 451 Přehled zápisů ochranných známek 569

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr

ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj. Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY ~1::~ přt>d5cdj Cřadu průmyslov(>ho vldc.tntctvr Úřad průmyslového vlastnictví zapsal podle 28 odst. I zákona č. 441 /2003 Sb., v

Více

INHALT. 3075 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3075 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2805 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2806 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2807 Přehled zápisů ochranných známek 2951

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

INHALT. 1625 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1625 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1223 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1224 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1225 Přehled zápisů ochranných známek 1413

Více

INHALT. 3417 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3417 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3077 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3078 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3079 Přehled zápisů ochranných známek 3287

Více

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého

Více

INHALT. 1331 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1331 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1073 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1074 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1074 Přehled zápisů ochranných známek 1206

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

INHALT. 883 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 883 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 527 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 528 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 529 Přehled zápisů ochranných známek 649

Více

INHALT. 2399 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2399 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2063 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2064 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2065 Přehled zápisů ochranných známek 2268

Více

INHALT. 3927 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3927 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3603 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3604 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3605 Přehled zápisů ochranných známek 3783

Více

INHALT. 1747 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1747 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1427 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1428 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1429 Přehled zápisů ochranných známek 1574

Více

INHALT. 1603 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1603 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1337 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1338 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1339 Přehled zápisů ochranných známek 1494

Více

INHALT. 2053 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2053 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1777 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1778 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1779 Přehled zápisů ochranných známek 1965

Více

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1635 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1636 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1637 Přehled zápisů ochranných známek 1775

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

INHALT. 1497 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1497 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1127 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1128 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1129 Přehled zápisů ochranných známek 1339

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

SOMMAIRE OBSAH INHALT

SOMMAIRE OBSAH INHALT OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2725 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2726 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2727 Přehled zápisů ochranných známek 2902

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

INHALT. 2717 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2717 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2407 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2408 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2409 Přehled zápisů ochranných známek 2603

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

INHALT. 2143 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2143 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1755 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1756 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1757 Přehled zápisů ochranných známek 1948

Více

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í Niceské třídění (10. verze /2015) P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke

Více

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2417 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2418 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2419 Přehled zápisů ochranných známek 2625

Více

Dewey Decimal Classification

Dewey Decimal Classification Dewey Decimal Classification 000 všeobecné (do této třídy jsou zařazeny například encyklopedie, nově se sem řadí také knihy o počítačových vědách) 100 filozofie 200 náboženství 300 sociologie 400 filologie

Více

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í

N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í N I C E S K É T Ř Í D Ě N Í P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého

Více

INHALT. 1215 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1215 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 891 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 892 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 893 Přehled zápisů ochranných známek 1017

Více

INHALT. 2461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2153 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2154 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2155 Přehled zápisů ochranných známek 2304

Více

INHALT. 4257 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 4257 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3937 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3938 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3939 Přehled zápisů ochranných známek 4096

Více

INHALT. 551 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 551 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 363 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 364 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 365 Přehled zápisů ochranných známek 448

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

INHALT. 3353 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3353 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3055 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3056 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3057 Přehled zápisů ochranných známek 3201

Více

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1611 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1612 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1613 Přehled zápisů ochranných známek 1807

Více

INHALT. 349 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 349 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3 Přehled zápisů ochranných známek 184 Zápisy

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

INHALT. 815 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 815 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 557 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 558 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 559 Přehled zápisů ochranných známek 694

Více

71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu není klasifikován finanční leasing (65.21.10). 71.1 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny 71.10 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

INHALT. 2797 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2797 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2485 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2486 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2487 Přehled zápisů ochranných známek 2627

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2417 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2418 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2419 Přehled zápisů ochranných známek 2625

Více

Smlouva / objednávka číslo :

Smlouva / objednávka číslo : Smlouva / objednávka číslo : 2016/04138/OSV/DS B X o o 2 4 G I C * KUOLXOOZ4G1C 1 / 1 03.10.201610:47:53 Příloha č. 1 ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Výpis z rejstříku ochranných známek

Více

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Zveřejněné přihlášky ochranných známek VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 10-2004 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled 145049, 154136, 157051, 172367, 176081, 178687, 179981, 184372,

Více

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1925 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1926 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1927 Přehled zápisů ochranných známek 2121

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

INHALT. 1117 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1117 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 821 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 822 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 823 Přehled zápisů ochranných známek 958

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

INHALT. 3597 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3597 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3363 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3364 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3365 Přehled zápisů ochranných známek 3466

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru

Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru Skupiny a podskupiny elektrozařízení dle přílohy vyhlášky č. 352/2005 Sb., které může společnost PARTR spol. s r.o. přijímat v rámci zpětného odběru Skupina 1 - Velké domácí spotřebiče 1.1 Velká chladicí

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

SOMMAIRE OBSAH INHALT

SOMMAIRE OBSAH INHALT OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 438 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 439 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 440 Přehled zápisů ochranných známek 532

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ

PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ PŘÍLOHA č. 1f Vymezení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ OKEČ Název platný do 31. 12. 2002 Název platný od 1. 1. 2003 Zkrácený název DA PRŮMYSL POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Více

P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E

P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých tříd obecně znamenají obory, do nichž výrobky a služby v zásadě patří. 2. Ke zjištění správného zatřídění každého jednotlivého výrobku nebo

Více

INHALT. 1771 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1771 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1509 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1510 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1511 Přehled zápisů ochranných známek 1649

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

INHALT. 435 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 435 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3 Přehled zápisů ochranných známek 240 Zápisy

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

IČO:66513600Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:43719805Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:66513600Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:43719805Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online zabřeh sms jokes. Kristián Bašta IČO:87546795Výroba, obchod a služby neuv v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování

Více

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova Vážení příznivci venkova a Moravského krasu, v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací tentokrát o dalším kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; Poznámka: Do tohoto oddílu nepatří pronájem motorových vozidel

Více

INHALT. 2775 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2775 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2469 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2470 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2471 Přehled zápisů ochranných známek 2649

Více

INHALT vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 721 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 722 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 723 Přehled zápisů ochranných známek 869

Více

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ

SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ SEKCE G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ 45 Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy 45.1 Obchod s motorovými vozidly 45.11 Obchod

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek

Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek (NICESKÉ TŘÍDĚNÍ) jedenácté vydání ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Praha 2017 P O U Č E N Í P R O U Ž I V A T E L E 1. Záhlaví jednotlivých

Více

kapitola 96- tabulková část

kapitola 96- tabulková část 9600 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY 9601 00 00 00/80 Slonovina, kost, želvovina, rohovina, parohy, korály, perleť a jiný živočišný řezbářský materiál, opracovaný, a výrobky z těchto materiálů (včetně výrobků

Více

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 PŘÍLOHA 10 SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH Textilie a textilní

Více

INHALT. 807 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 807 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 617 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 618 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 619 Přehled zápisů ochranných známek 710

Více

kapitola 83 - tabulková část

kapitola 83 - tabulková část 8300 00 00 00/80 RŮZNÉ VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ 8301 00 00 00/80 Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektricky ovládané), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy, se zabudovanými zámky, z

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I V Ý R O B K Y TŘÍDA 1 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I V Ý R O B K Y TŘÍDA 1 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém

Více

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I

S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I S E Z N A M T Ř Í D S V Y S V Ě T L I V K A M I V Ý R O B K Y TŘÍDA 1 Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém

Více

kapitola 42 - tabulková část

kapitola 42 - tabulková část 4200 00 00 00/80 KOŽENÉ ZBOŽÍ; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO) 4201 00 00 00/80 Sedlářské a řemenářské

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Regionální certifikace

Regionální certifikace Regionální certifikace Provozovatel: IČO: Název provozovny: Adresa: Kontaktní osoba: Telefon: Kritéria REGIONÁLNÍ CERTIFIKACE bronze silver gold diamond Legenda: pov = povinné, pv = povinně volitelné pov.

Více

odborných studií a posudků, Reklamní činnost, maing půjčky bez exekutor IČO:70931526Katarína HAVLÍNOVÁ IČO:48085286Výroba,

odborných studií a posudků, Reklamní činnost, maing půjčky bez exekutor IČO:70931526Katarína HAVLÍNOVÁ IČO:48085286Výroba, půjčky bez registru online světla lucis list. Katarína Lexová IČO:68613253Výroba, obchod a přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaing. Katarína Koščíková IČO:00737011Výroba, obchod a služby neuvedené obchodu

Více