INHALT vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации"

Transkript

1 OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1635 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1636 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1637 Přehled zápisů ochranných známek 1775 Zápisy ochranných známek 1776 Úřední rozhodnutí a oznámení Obnovy ochranných známek 1846 Převody ochranných známek 1891 Částečné převody ochranných známek Změny v údajích o majitelích chranných známek 1897 Omezení seznamu výrobků a služeb ochranných známek 1902 Změna v úpravě ochranné známky 1903 Zániky ochranných známek 1904 Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám 1906 Mezinárodní zápisy ochranných známek 1909 Výmazy ochranných známek 1912 Úřední oznámení 1913 Zveřejněné přihlášky ochranných známek - barevná 1915 vyobrazení Codes numériques à identifier des données bibliographiques 1635 Aperçu des demandes d enregistrement des marques publiées 1636 Publications des demandes d enregistrement des marques 1637 Aperçu des enregistrements des marques 1775 Enregistrements des margues 1776 Décisions et avis de l'office Renouvellements des marques 1846 Cessions des marques 1891 Cessions partielles des marques Changements des données relatives aux titulaires des marques 1897 Limitation de la liste des produits et des services 1902 Changements de la configuration de la marque 1903 Annulations des marques 1904 Enregistrements des contracts de licence 1906 Enregistrements internationaux des marques 1909 Radiations des marques 1912 Avis de l Office 1913 Demandes d enregistrement des marques - reproductions en 1915 couleur TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ Numerical Codes for Identification of Bibliographic Data 1635 Survey of Published Trademark Applications 1636 Publications of Trademark Applications 1637 Survey of Trademark Registrations 1775 Trademark Registrations 1776 Official Decisions and Announcements Trademark Renewals 1846 Trademark Assignments 1891 Partial Trademark Assignments Changes of Data Relating to Trademark Holders 1897 Limitation of the List of Goods and Services 1902 Change in the reproduction of the Trademark 1903 Trademark Lapse 1904 Registrations of Licence Contracts Concerning Trademarks 1906 International Registrations of Trademarks 1909 Trademark Cancellations 1912 Official Announcements 1913 Published Trademark Applications - Colour Reproductions 1915 Нумерационные коды для идентификации 1635 библиографических данных Обзор опубликованных заявок на товарные знаки 1636 Публикации заявок на товарные знаки 1637 Обзор регистраций товарных знаков 1775 Регистрации товарных знаков 1776 Официальные решения и сообщения Продления регистрации товарных знаков 1846 Переуступки товарных знаков 1891 Частичные переуступки товарных знаков Изменения данных касающихся владельцев товарных знаков 1897 Ограничение перечня товаров и услуг 1902 Изменение в оформлении товарново знака 1903 Аннулации товарных знаков 1904 Регистрации лицензионных логоворов о товарных знаках 1906 Международные регистрации товарных знаков 1909 Аннулирования регистрации товарных знаков 1912 Официальные сообщения 1913 Опубликованные заявки товарных знаков - цветные 1915 изображения INHALT Numerische Koden für Bezeichnung der bibliographischen Daten 1635 Übersicht der veröfentlichten Markenanmeldungen 1636 Veröffentlichungen der Markenanmeldungen 1637 Übersicht der eingetragenen Marken 1775 Eingetragene Marken 1776 Amtliche Entscheidungen und Bekanntmachungen Erneuerungen der Marken 1846 Markenübertragungen 1891 Teilweise Markenübertragungen Änderungen in den Angaben betreffend Markeninhaber 1897 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen 1902 Änderung in der Gestaltung der Marke 1903 Erlöschen der Marken 1904 Eintragungen der Markenlizenzverträge 1906 Internationale Registrierungen der Marken 1909 Markenlöschungen 1912 Amtliche Bekanntmachungen 1913 Veröfentlichte Markenanmeldungen - Farbdarstellungen 1915

2 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochranné známky Číslo 5 Praha května 2002 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek Číslo zápisu OZ (registrace) Mezinárodní číslo zápisu OZ Datum zápisu Předpokládané datum uplynutí platnosti zápisu/obnovy Číslo přihlášky OZ (spisu) Datum podání přihlášky Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění registrace OZ Datum vzniku práva přednosti a služeb Kód třídy výrobků a služeb Reprodukce OZ Prostorová OZ Seznam chráněných výrobků a služeb Údaje o barevnosti OZ Kolektivní OZ Identifikace majitele OZ - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla majitele, stát, přip. stát USA Identifikace zástupce - jméno a název firmy, ulice, PSČ a místo sídla zástupce Název státu ochrany MOZ INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks Number of the registration of the mark Number of the international registration of the mark Date of the registration Expected expiration date of the registration/renewal Number of the application Date of filing of the application Date of the publication of the examined application Date of the publication of the registration Date of filing of the first application Class of goods and services Reproduction of the mark Three-dimensional mark List of protected goods and services Information concerning colours of the mark The collective mark Identification of the trademark holder - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the trademark holder, country, possibly State of the USA Identification of the representative - name and firm name, street, postcode and place of the headquarter of the representative Country of protection of the international mark INID - Kennzahlen und erforderliches Minimum für die Kennzeichnung bibliographischer Daten zu Marken Nummer der Registrierung des Warenzeichens Nummer der internationalen Registrierung des Warenzeichens Datum der Registrierung Voraussichtliches Datum des Fristablaufs der Registrierung/der Erneuerung Nummer der Anmeldung des Warenzeiches (der Schrift) Datum der Einreichung der Anmeldung Datum der Veröffentlichung der Anmeldung nach der Prüfung Datum der Veröffentlichung der Registrierung des Warenzeichens Datum der Entstehung des Prioritätsrechts Kod der Klasse der Waren und Dienstleistungen Wiedergabe des Warenzeichens Räumliches Warenzeichen Verzeichnis der geschützen Waren und Dienstleistungen Angabe betreffend die Farbigkeit des Warenzeichens Kollektives Warenzeichen Identifizierung des Warenzeichen innhabers - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Inhabers, Staat, ev. Stat der Vereinigten Staaten von Amerika Identifizierung des Vertreters - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Firma des Vertreters Staat des Schutzes des internationalen Warenzeichens Codes INID et minimum requis pour l identification des données bibliographiques concernat les marques Numéro de l enregistrement de la marque Numéro de l enregistrement international de la marque Date de l enregistrement Date prévue de l expiration de l enregistrement (du renouvellement) Numéro de la demande Date de dépôt de la demade Date de la publication de la demade examinée Date de la publication de l enregistrement de la marque Date de dépôt de la première demande Code de classe des produits et services Reproduction de la marque Marque tridimensionnelle Liste des produits ou services protégés Informations concernat les couleurs de la marque Marque collective Identification du titulaire de la marque - nom et nom commercial, rue, code postal et siège du titulaire, pays, éventuellement Etat des Etats Units d Amérique Identification du mandataire - nom et nom commercial, rue, code postal et siège du mandataire Etat de la protection de la marque internationale Коды для идентификации библиографических данных, относящихся к товарных знакам Номер регистрации товарного знака Номер международиой регистрации товарного знака Дата регистрации Дата прекращения действия регистрации/возобновления Номер заявки товарного знака Дата подачи заявки Дата публикации заявки после экспертизы Дата публикации регистрации товарного знака Дата возникновения прав приоритета Код класа товаров и услуг Изовражение товарово знака Объёмный знак Перечень охраняемых товаров и услуг Указание цветов товарово знака Коллективный знак Идентификация владельца товарово знака - фамилия и название фирмы, улица, почтовый код и место пребывания владельца, государство или штат США Идентификация поверенного - фамилия и название фирмы, улица, почтовый код и место поверенного Название государства охраны международиого товарного знака

3 1636 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek Číselný přehled 96903, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 1637 Zveřejněné přihlášky ochranných známek O , 16, 26, 35, 41 O O , 11, 35, 37 NOVATEXT (9) nahrané zvukové a zvukově obrazové záznamy, videokazety, nosiče dat, audiovizuální díla; (16) papírnický merkantil: pohlednice, gratulace, dopisní papíry, nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, samolepky, obtisky, pexesa, hrací karty, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books (plánovací systémy, diáře, osobní i pracovní přehledy, poznámky atd., vyjímatelné avšak uložené v jedněch deskách), balicí papír, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, ořezávátka, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, školní tašky, papírové tašky, hlavolamy papírové, obaly z papíru, těžítka na dopisy, těžítka na papír; (26) knoflíky, odznaky, nášivky na oděvy, zažehlovací obtisky; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost; (41) vydavatelství a nakladatelství, výchovná a zábavní činnost, půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl, agenturní činnost v oblasti kultury, výroba a šíření audiovizuálních děl. Česká nezávislá televizní společnost, s.r.o., Vladislavova 20, Praha 1, Česká CORSICA (12) motorová vozidla a jejich části. GENERAL MOTORS CORPORATION, West Grand Boulevard and Cass Avenue, City of Detroit, Spojené státy americké, Michigan JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2 (7) automatické pračky, pračky/sušičky, automatické sušiče prádla, myčky nádobí, elektrické vysavače; (11) chladničky/mrazničky, kompresní chladničky, mrazničky, absorpční chladničky, výkladní skříně, chladiče pro šumivé a nešumivé nápoje, chladící boxy, klimatizační jednotky, zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu, větráky, termo brašny pro skladování potravin, vařiče: plynové, plynové/elektrické, elektrické, digestoře, kuchyňské odsávače; (35) obchodní jednatelství, průzkumy trhu; (37) servisní opravy chladícího a pracího vybavení. (590) Barevná POLAR SA, ul. Bora Komorowskiego 6, Wroclaw, Polsko Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O , 35, 42 (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, zejména pro sportovní a rekreační účely; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu včetně zprostředkování obchodních a souvisejících obchodně personálních záležitostí, správa obchodních zájmů třetích osob, vypracování statistických přehledů, poradenství v oblasti organizace a ekonomiky podnikání, provádění aukcí a dražeb, marketing, průzkum a analýzy trhů, aranžérství, pronájem kancelářských strojů a zařízení, distribuce zboží k reklamním účelům, rozmnožování dokumentů; (42) projektová, konstrukční a inženýrská činnost v investiční výstavbě v oblasti stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky, zejména v oblasti strojů a zařízení pro zpracování druhotných surovin a pro ekologická zařízení a stavby, hostinské, restaurační, hotelové a jiné související služby pro hosty, včetně rezervace ubytování, inženýrsko-technická činnost v oblasti tvorby a poskytování software, technické poradenství a vypracování posudků, technické zabezpečení výstav a výstavních ploch, odborné poradenství vztahující se k organizování výstav a veletrhů, zejména k jejich technickému zabezpečení, pořádání módních přehlídek jako informace o módě, překladatelské služby, pátrání po osobách, pátrání v právních záležitostech, inženýrskotechnické a právní průzkumy v otázkách ochranných práv, pronájem zařízení pro zpracování dat, pronájem prodejních automatů, pronájem strojů a zařízení ve třídě 42. BRNOMETAL, s.r.o., Čechyňská 25, Brno, Česká Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno O O , 19, 35, 37, 39, 40, 42 SHERWOOD (42) správa počítačů a počítačových sítí. Pharmaworld Holding, a.s., Na Zvonici 146, Líbeznice, Česká

5 1638 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 (6) stavební materiály kovové; (19) stavební materiály nekovové, stavební dílce a hmoty nekovové, asfalt, beton, cement, vápno, malta na stavbu, sádra, štěrk; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, poskytování pomoci při provozu obchodu a služeb, poradenství v obchodní činnosti; (37) stavby a opravy, výstavba inženýrských staveb, včetně technické vybavenosti sídlištních celků, výstavba průmyslových staveb pozemních a nadzemních a s nimi spojených zdravotně technických staveb, např. úpravny vody, jímacích zářezů, čerpacích studní a čerpacích stanic, vodní stavby, vodotěsné stavby, jejich výstavba, instalace a opravy rybníků, regulace potoků a řek, úpravy zdrží a čistíren odpadních vod, zavlažovacích a zavodňovacích systémů, výstavba inženýrských sítí, zahrnujících kladení, instalaci, údržbu a opravy potrubí pro kanalizaci, vodovody, plynovody, parovody, teplovody, ropovody, naftovody a kabelové energovody, pronájem stavebních strojů a zařízení stavenišť; (39) doprava a skladování, doprava zboží, cestujících a odpadů, zejména silniční motorová doprava osobní, vnitrostátní a mezinárodní, silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní a mezinárodní, doprava a skladování odpadu; (40) likvidace, recyklace, spalování a zpracování odpadu; (42) inženýrské práce vodohospodářských staveb, čištění a vyklízení odpadů, třídění odpadů a recyklovatelného materiálu. Vodohospodářské stavby VYSOČINA, s.r.o., U Koželuhu 4, Jihlava, Česká Ing. Švejnoha Josef, PATIS - patentové, technické, informační služby, Čajkovského 1282, Pelhřimov O , 25 O , 25 ÁJA SUPER (16) papírové plenkové kalhotky, papírové pleny; (25) plenkové kalhotky, pleny. Michek Aleš, Kožlí 142, Kožlí, Česká ÁJA (16) papírové plenkové kalhotky, papírové pleny; (25) plenkové kalhotky, pleny. Michek Aleš, Kožlí 142, Kožlí, Česká (9) strojně čitelné nosiče informací a informace na strojně čitelných nosičích včetně zvukových a audiovizuálních záznamů, informace uložené na elektronických médiích, telefonní karty, dekódovací karty; (16) papír, papírenské výrobky, jako např. polygrafické výrobky všeho druhu, obaly všeho druhu, samolepky, papírové ubrusy, ubrousky, kapesníky, záclony, záclonky, banketní sukně apod, pohlednice, fotografie, grafická díla, kartografická díla, psací a jiné kancelářské a školní potřeby, pouzdra na psací, kancelářské a školní potřeby, obaly na spisy, pouzdra na doklady, jízdenky, vstupenky, šatní lístky, účtenky, pokladní bloky, jídelní a nápojové lístky, loterijní losy, hrací karty, kalendáře; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost (reklama všeho druhu a všemi prostředky), zprostředkování obchodu, pořádání, organizování a zprostředkování výstav a přehlídek obchodního charakteru a tržních akcí; (38) služby informační kanceláře, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, přenos faxem, půjčování telekomunikačních prostředků (telefonů, faxů, modemů); (39) služby cestovní kanceláře, ostatní služby spojené s přepravou osob, zavazadel a zboží, zajišťování jízdenek, místenek, letenek, lodních lístků, služby průvodcovské, provozování parkovišť; (41) pořádání, organizování, zajišťování a zprostředkování kulturních, sportovních, společenských a jiných zábavních akcí, vydavatelská činnost, výroba rozhlasových a televizních programů, výroba zvukových a audiovizuálních děl, zajišťování vstupenek na společenské, kulturní a sportovní akce, pořádání výstav neobchodního charakteru, pořádání akcí vzdělávacích, informace akcích společenských, vzdělávacích, kulturních a sportovních; (42) služby spojené s ubytováním a stravováním, poradenství týkající se orientace v regionu (nikoliv ekonomické a podnikatelské), počítačová grafika, tvorba software, služby doprovodné - doprovod osob, služby překladatelské a tlumočnické, půjčování výpočetní techniky. INTECA, s.r.o., Pod lesem 1786/19, Karlovy Vary, Česká Zeman Petr, patentový zástupce, Hradní 301, Loket O , 41 O

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 1639 (16) polygrafické výrobky; (41) výchova, vzdělávání. (590) Barevná EURONEWS, a.s., Holečkova 31, Praha 5, Česká JUDr. Kovařík Jaroslav, Nad Trojou 199/1, Praha 8 O , 35, 36, 39, 41, 42 (16) kancelářské potřeby, psací potřeby, kalendáře, diáře, obaly, učebnice, materiály pro umělce, tiskárenské výrobky, nálepky; (35) propagační a reklamní činnost, administrativa, zajišťování veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí, distribuce prospektů a vzorků, služby propagační a reklamní, týkající se bankovních půjček a reklam rozhlasem; (36) služby pronájmů kanceláří a prostor, pronájem nemovitostí s poskytováním základních služeb s tímto pronájmem spojených; (39) provozování parkingu a garáží pro fyzické a právnické osoby, pronájmy dopravních vozidel, přeprava zboží a materiálů do svých skladů za účelem ochrany zboží a jeho uchování; (41) zajišťování a organizování kongresů a sympozií, vědeckých setkání, včetně zahraničních účastí, účast zkušebních komisí, vydávání písemných informací prostřednictvím kalendářů a publikací, sportovní a kulturní aktivity, zábava, rozptýlení a rekreace osob, služby pro rozvoj duševních schopností osob; (42) péče léčebná, hygienická a kosmetická. Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května 65, Praha 4, Česká Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O , 35, 36, 39, 41, 42 O , 39 MASTERLEASE výrobky, nálepky; (35) propagační a reklamní činnost, administrativa, zajišťování veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí, distribuce prospektů a vzorků, služby propagační a reklamní, týkající se bankovních půjček a reklam rozhlasem; (36) služby pronájmů kanceláří a prostor, pronájem nemovitostí s poskytováním základních služeb s tímto pronájmem spojených; (39) provozování parkingu a garáží pro fyzické a právnické osoby, pronájmy dopravních vozidel, přeprava zboží a materiálů do svých skladů za účelem ochrany zboží a jeho uchování; (41) zajišťování a organizování kongresů a sympozií, vědeckých setkání, včetně zahraničních účastí, účast zkušebních komisí, vydávání písemných informací prostřednictvím kalendářů a publikací, sportovní a kulturní aktivity, zábava, rozptýlení a rekreace osob, služby pro rozvoj duševních schopností osob; (42) péče léčebná, hygienická a kosmetická. Kongresové centrum Praha, a.s., 5. května 65, Praha 4, Česká Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 (36) leasing motorových vozidel, leasingové služby všeho druhu a s tím související odhady škod, pojištění, závazky a půjčky; (39) dlouhodobý nájem motorových vozidel s možností odkupu a služby pronájmu automobilů. General Motors Acceptance Corporation, West Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Spojené státy americké, Michigan JUDr. Frischmann Petr, Zeiner Golan Nir & Partners, Maiselova 15, Praha 1 O , 36, 42 (35) zásilkové a telefonní objednávkové služby pro produkty zpracování dat; (36) leasing počítačových produktů; (42) doprovodné konzultační a technické služby pro počítačové produkty, služby plánování a správy sítě, služby počítačového programování, návrh výpočetních systémů, služby pronájmu počítačových produktů. HEWLETT-PACKARD COMPANY společnost zřízena podle zákonů státu Delaware, 3000 Hanover Street, Palo Alto, Spojené státy americké, California JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2, Praha 2 (16) kancelářské potřeby, psací potřeby, kalendáře, diáře, obaly, učebnice, materiály pro umělce, tiskárenské O

7 1640 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) , 41 (16) tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, fotografie, výrobky z papíru, obaly papírové i z plastických hmot; (41) vydávání periodických a neperiodických publikací včetně katalogů v tištěné podobě a prostřednictvím sítě INTERNETU. Computer Press, a.s., Hornocholupická 22, Praha 4, Česká Ing. Holas Antonín, A.Holas & partner PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ, Křížová 4, Brno O , 41 O , 36, 38 O , 36, 38, 39, 42 MUSICBOX (9) nosiče záznamů zahrnuté ve třídě 9, počítače včetně periferií, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; (41) vydavatelství, agenturní činnost v oblasti kultury, produkce audiovizuálních děl, nahrávací studia, zábava. Kolín Josef, Nad údolím 12, Praha 4, Česká PROFESSIONALS (9) nosiče informací v oblasti realitní činnosti (v rozsahu tř. 9) se záznamem zvuku a/nebo obrazu; (36) realitní kancelář; (38) šíření informací v oblasti realitní činnosti prostřednictvím datových sítí, např. Internet. Duda Tomáš, Věkova 49/1605, Praha 4, Česká Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4 MSN (35) on-line zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, týkající se např. zařízení domácností, video zařízení, sportovních zařízení vnitřních i venkovních (pro zahrady), poskytování informací pomocí elektronických komunikačních sítí o obchodování, např. s knihami, šatstvem, počítači, dárky, potravinami, hračkami, o obchodování v oblasti hudby, elektroniky, poskytování informací o obchodu s květinami, vínem, cukrovinkami, hodinkami, hrami, novinami, gratulačními lístky, informací o automatizovaném zpracování Zlatých stránek, poradní služby pro získávání zaměstnání, nabízené pomocí počítačových sítí a globálních počítačových sítí, poskytování informací o zaměstnání a záležitostech zaměstnaneckého poradenství pomocí počítačových sítí, řízení obchodu a inzertní služby pro jiné subjekty, řízení obchodních informačních seznamů a poskytování služeb na pomoc přímé elektronické inzerci, pomoc ostatním subjektům při umísťování a zadávání reklam na počítačových sítích a globálních komunikačních sítích, online inzertní služby v oblasti obchodování s vozy a jejich součástmi, např. obchodní informace ohledně osobních vozů, nákladních vozů, mini-dodávkách a sportovních vozů, o jejich vzhledu, provedení, technických specifikacích; (36) poskytování informací o realitách, financování realit, služeb realitních zástupců a nákupu, prodeje a nájmu realit, to vše pomocí počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, poskytování informací o počítačových sítích a globálních komunikačních sítích v oblasti financování, investic, peněžnictví a bankovnictví, plánování odchodu do důchodu a o pořizování poslední vůle, o daních, realitách, o rodinných rozpočtech a nákupech a pojištěni, poskytování služeb finančních kalkulaci a analýz a nástrojů pro řízení investičního portfolia pomocí počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, poskytování investičních informací, finančních a investičních zpráv a rad a informací o akciích a obligacích a kotacích, to vše pomocí počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, poskytování přístupu ke službám obchodování s investicemi pomocí počítačových sítí a globálních komunikačních sítí; (38) telekomunikační služby, zejména příjem a odesílání zpráv, dokladů, obrazů a jiných dat elektronickým předáváním, elektronické "mail" služby, poskytování sdílených přístupů ke globálním sítím počítačových informací, elektronických služeb, poskytování připojení na maloobchodní prodejny systémem on-line; (39) poskytování informací, týkajících se cestování a předmětů, souvisejících s cestováním prostřednictvím počítačových sítí a globálních komunikačních sítí, elektronické ukládání a získávání dokumentů a dat v automobilové dopravě např. u nákladních vozidel, mini-dodávek, sportovních vozidel, online objednávací služby pro vozidla (taxislužby), informace pro turisty ve formě knižních průvodců, cestovních zpráv, map, informace o turistických službách ve městech, místních dopravních službách, služby rezervací a objednávky pro dopravu, poskytování informací o cestování prostřednictvím počítačových sítí a globální komunikace; (42) služby rezervací a objednávky pro přechodné ubytování, poskytování přístupu k počítačovým databázím a webovým stránkám pomocí globálních komunikačních sítí, poskytování přístupu k webu a službám řízení webových stránek, počítačové služby, pomáhající ostatním subjektům ve vytváření domácích stránek a osobních webových stránek. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Spojené státy americké, Washington JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2 O O , 16, 38, 41 ZYVOXID (5) farmaceutické přípravky, antibiotika. Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., State Road 2, Arecibo, Puerto Rico, Spojené státy americké, Puerto Rico Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 1641 GZ Digital Media, a.s., Loděnice, Česká Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce, Husníkova 2086, Praha 5 (9) magnetické a optické nosiče pro záznam dat, zvuku či obrazu CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-Audio, DVD- Video, DVD-ROM, CD-I, VIDEO-CD, WWW tituly, software a hardware DVD a další multimediální formáty, multimediální systémy, zvukové reproduktory, baterie, fotoaparáty, videokamery, čipy počítačové, desky s obvody, komunikační servery, počítačový hardware, přehrávače kompaktních disků hudebních, hudební, grafické nebo počítačové programy pro úpravu kompaktních disků, pouzdra pro přenášení počítačů, počítačové disky, magnetické pásky, desky (počítačové rozhraní), kabely a části kabelů počítačů a počítačových periferií, kalkulátory, počítačové faxovací modemové karty, počítačové joysticky, počítačové klávesnice, čističe audiovizuálních nosičů, počítačové paměti, počítačové monitory, počítačová myš, počítačové periferie, počítačové pásky - prázdné magnetické, elektronické osobní organizátory, elektronické publikace, zejména knihy, časopisy a manuály s informacemi o počítačové technice, faxovací stroje, sluchátka, zásobníky kompaktních disků, karty s integrovanými obvody - karty smartcard, adaptéry a čtecí zařízení pro tyto karty, komunikační zařízení - intercom, mikropočítače, mikrofony, mikroprocesory - počítačový hardware, minipočítače, modemy, monitory počítačové, podložky pod myš, počítačové periferie, pagery, napájecí zdroje elektrické, projektory, dálkové ovládání pro počítače, vzdálený ukazatel pro počítače, ochrany proti napětí a nepřerušitelné zdroje napájení, spínače elektrické, počítačové hry, telefonní vybavení, zejména skříně identifikující volajícího, propojovací konektory telekomunikačního vybavení, zejména vazebné členy, vstupní linky, konektory, patchovací panely, spínací skříně a jiná zařízení, telefony a příslušenství k telefonům, časovací senzory, příslušenství a náhradní díly pro počítače, POS terminály, počítačový software pro použití s globální počítačovou sítí, počítačový software používaný pro správu dokumentů, počítačový software používaný pro hledání, získávání a příjem textu elektronických dokumentů, grafiky a audiovizuálních informací na rozlehlých podnikových počítačových sítích a lokálních, rozlehlých a globálních počítačových sítích, počítačový software používaný pro softwarový vývoj a tvorbu na webu, bezpečnostní zařízení týkající se počítačů pro přenosné počítačové produkty, kontejnery a skříně pro počítače, počítačové periferie a počítačové dodávky, audio vybavení, zejména reproduktory, sluchátka, mikrofony, přijímače, záznamníky a jejich součásti, video vybavení, projektory, video kamery, řídící zařízení a příslušenství k video vybavení, podložky rukou a zápěstí, počítačové příslušenství, zejména podložky zápěstí a rukou, obrazové filtry, podložky pod myš, energetické měniče, zejména digitální na analogové, analogové na digitální, krokovač napětí, uživatelské manuály prodávané s nimi jako celek; (16) časopisy, katalogy, brožury, manuály a další tiskoviny, fotografie, kalendáře, knihy, mapy, noviny, obtisky, papírenské výrobky, pohlednice, prospekty, publikace, reprodukce, samolepky, blahopřání, zejména hudební, obaly jako papírenské výrobky, plakáty; (38) multimediální komunikace za pomoci internetové televize, WWW aplikací, WEB-DWD, multimediálních serverů, multimediálních archivů, elektronická pošta, počítačová komunikace, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítačů, komunikace; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost, služby nahrávacího studia, zábava. O , 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28 (3) podlahové a nábytkové vosky; (4) mazací oleje a tuky; (6) háčky na řemeny, kování na kabinetní stoly a nábytek, jmenovitě spojovací kříže, podpěry, rukojeti, závěsy a drobný materiál jako čepy, matky, kolíky, šrouby a rolny, zámky a klíče; (7) šicí stroje, stroje na připevňování různých předmětů na šaty apod., řezací stroje, valchovací stroje, brousicí stroje, kosicí stroje na podpadky a klíny pro výrobu obuvi, etiketovací stroje, plisovací stroje, žehlicí stroje, stroje na vytahování nití, soukací stroje, pletací stroje, elektromotory a transmitry, strojové prvky, jmenovitě napínače řemenů, řemenice, věšáky ložisek a spojky hřídelů, náhradní díly, příslušenství a přístroje k výše uvedenému, pásy přenášející energii a pryžové kroužky (součást strojů), žehlicí stroje, potahy a podložky na žehlení rukávů (součást žehlicích strojů), elektrické domácí spotřebiče, zejména vysavače, leštiče podlah a čističe koberců; (8) nožířské zboží jako nože, nůžky, párače švů a bodce, ruční nářadí, jmenovitě děrovače, C-svorky (ruční upínací zařízení), mazací pistole, paličky, magnetická zdvihací ruční zařízení, šroubováky, kleště a matkové klíče; (9) elektronické mikrosvářečky, kontrolní zrcátka, radipřijímače, elektromechanické pohaněče, kontrolery motorků a spouštěče, prvky elektrického vedení, potřeb a strojů, jmenovitě kondenzátory, vodiče, spojky, spodky pojistek, odpory, vypínače, krabice vypínačů a kryty, zásuvky a zástrčky, kabelové svazky, reostaty, solenoidy, transformátory, induktory, měniče a rozdělovače, termospojky a předlohy při výrobě oděvů, mikrovlnné komponenty, díly, příslušenství a doplňky pro všechna výše uvedená zařízení; (11) prvky pro elektrické osvětlování, jmenovitě lampy, svítidla, objímky a žárovky; (12) přibližovací a pracovní vozíky pro manipulaci a dopravu rozpracovaného materiálu a zařízení v šicích dílnách; (16) psací stroje, obkreslovací papíry, knihy, brožury, sáčky pro vysavače; (17) izolátory; (20) nábytek, jmenovitě kabinetní stoly, karetní stolky, židle, stojany, stoličky a stoly, krejčovské panny; (21) olejničky, drátěnkové kotouče, domácí potřeby na čištění, lešticí a voskovací podušky, jmenovitě podušky z ovčí vlny a z vlněné plsti, kartáče a nanášeče (aplikátory) vosku, čističe rohoží a odstraňovače vosku; (23) nitě; (26) šicí pomůcky, jmenovitě jehly, držáky na látací a vyšívací práce, navlékače nití, krabice na šití, značkovače sukní, náčiní na spravování, rádla a oděvní přípravky, jmenovitě knoflíky a přezky, textilní kusové výrobky jako doplňky pro oblečení, domácí dekorace a pro drapérie, jako např. šňůrky, stuhy, lemovky apod.; (28) hračky pro děti, jako dětské šicí a perforovací stroje, přenosné kufříky pro dětské šicí stroje, dětské cestovní kufříky.

9 1642 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) THE SINGER COMPANY N.V., Schottegatweg Oost 130, Curacao, Holandské Antily JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 O , , 33, 35 Fernet - i muži mají své dny (16) propagační předměty z papíru a plastických hmot, zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, svorky; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (35) reklama,propagační služby. STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, Plzeň - Božkov, Česká Dr. Matějka Jan, advokát, AK Čermák, Hořejš, Vrba, Národní tř. 32, PRAHA 1 (29) maso, ryby, měkkýši, korýši, uzeniny, zvěřina, kaviár, saláty z masa, zvěřiny, ryb, masové výtažky, ovoce a zelenina, luštěniny, konzervované, sušené a zavařené, bramborové výrobky jako krokety, hranolky, čipsy, tyčinky, želé džemy, kompoty, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny, krmivo pro zvířata, slad. Karel Štandejský, Vranové 383, Malá Skála, Česká Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou O , 33, 35 Fernet Citrus - nejlépe chutná na ledu (16) propagační předměty z papíru a plastických hmot, zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, svorky; (33) alkoholické nápoje (s vyjimkou piv); (35) reklama, propagační služby. STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, Plzeň - Božkov, Česká Dr. Matějka Jan, advokát, AK Čermák, Hořejš, Vrba, Národní tř. 32, PRAHA 1 O , 24, 25, 35, 42 O , 33 Valašské království (9) nosiče zvukových a obrazových záznamů; (24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, praporovina, praporky, vlaječky, vlajkovina; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů; (42) služby spojené s opatřováním ubytování, nocleháren a stravování v hotelích, penzionech, turistických táborech (camping), turistických ubytovnách, sanatoriích, zotavovnách, služby poskytované podniky, které opatřují zejména potraviny nebo nápoje, připravované ke konzumaci, jako jsou služby restaurací, samoobsluh, kantýn. Valašské království, J. K. Tyla 522, Valašské Meziříčí, Česká VINI VICI VINICOLE (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv). VINICOLE Valtická vinařská s.r.o., Vinařská 771, Valtice, Česká Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou O , 33, 35 Fernet - výjimečně hořký, výjimečně dobrý (16) propagační předměty z papíru a plastických hmot, zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, svorky; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (35) reklama, propagační služby. STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, Plzeň - Božkov, Česká Dr. Matějka Jan, advokát, AK Čermák, Hořejš, Vrba, Národní tř. 32, PRAHA 1 O , 32, 33 Bohëmicus Bacchus (30) čaje všeho druhu včetně jejich směsí, sypané, porcované, sáčkované a lisované, zejména z ovoce a jiných přírodních produktů, čajové extrakty přírodní a ochucené; (32) nealkoholické nápoje všeho druhu, zejména ovocné, zeleninové a bylinné šťávy a nápoje z nich, mošty, sirupy, výluhy, koncentráty a extrakty k přípravě nealkoholických nápojů a ochucených minerálních vod, instantní nápoje, dietetické nápoje neléčebné; (33) víno, alkoholické nápoje všeho druhu s výjimkou piv. MB VÍNO a.s., Vídeňská 6, Mikulov, Česká O O

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) , 25 TMP WORLDWIDE INC., 622 Third Avenue, New York, Spojené státy americké, New York JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2, Praha 2 (18) diplomatky, aktovky, tašky, klíčenky, náprsní tašky, alba na vizitky, peněženky, deštníky, deštníčky, kožešiny, imitace kůže, tašky, brašny, vaky cestovní a plážové, cestovní tašky, batohy, tlumoky, tašky na šaty, tašky na obleky, kabelky, kufry; (25) šátky, šály, boa, kožešinové šály, prádlo, halenky, blůzky, blůzy, body, vesty, plavky, dámské plavky, kombinézy, pánské košile, saka, kalhoty, vázanky, slipy, kalhotky, sukně, šaty, kostýmy, trikoty, žerzeje, pulovry, svetry, kožené oblečení, oblečení z imitace kůže, kabáty, paleta, žakety, dámské kostýmové kabátky, pyžama, župany, kamaše, legíny, punčocháče, punčochy, ponožky, rukávníky, rukavice, pásky, kloboučnické zboží, obuv, oděvy. Marlena Toman, ul. Mendego 28, Wodzislaw Slaski, Polsko Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A, Havířov O , 30 O , 36, 39, 41 POHÁDKOVÝ SNÍH (29) chlazené mléčné výrobky, chlazené a zmrazené ovoce; (30) mražené krémy, zmrzlina a cukrovinky, led pro osvěžení, mražené mléčné výrobky. Mrazírny TIPA a.s., U Obůrky 5, Třebíč, Česká Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5, Praha 2 O , 5, 35 (3) přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty; (5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce. FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o., Sladkovského 179, Rožmitál pod Třemšínem, Česká O , 35, 42 DDB (16) tiskoviny, knihy, papírenské výrobky, časopisy, papír a výrobky z papíru, lepenka a výrobky z lepenky; (35) reklamní služby, přímé marketingové služby, inzertní služby, služby související se stykem s veřejností (public relations), propagační služby, marketingové služby; (42) designerské služby, tiskárenské služby, fotografování. Omnicom International Holdings Inc., Wilshire Boulevard, Los Angeles, Spojené státy americké, California JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1 O , 16, 35, 41, 42 (35) poskytování informací a interaktivních služeb v oblasti personálního poradenství, náboru zaměstnanců, informací o pracovních příležitostech a zaměstnání, informací o službách pro lidi měnící působiště, informace a poradenství při sestavování životopisů, služby související s jejich zasíláním a porovnávání životopisů s pracovními příležitostmi dle seznamu zaměstnavatelů, poskytování informací o možnostech nákupů a služeb v jednotlivých zeměpisných oblastech, vše prostřednictvím globální počítačové sítě; (36) poskytování informací o hypotékách a pojištění, poskytování informací o domech a/nebo bytech, vše prostřednictvím globální počítačové sítě; (39) informace o stěhování osob poskytované prostřednictvím globální počítačové sítě; (41) služby vzdělávací. (9) data, databáze a jiné informační produkty na nosičích dat všeho druhu spadající do této třídy, související software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do této třídy elektronické sítě, multimediální aplikace a katalogy na nosičích; (16) tiskoviny, periodika, průvodní dokumentace, ochranné obaly, formuláře, obtisky, plakáty; (35)

11 1644 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) propagace, reklama, zprostředkování přenosu dat, marketing, obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodních informací; (41) služby školící a vzdělávací pro subjekty provozovatelů a pro veřejnost; (42) poradenská a konzultační činnost v oblasti multimediální aplikace, tvorba informačních databází, programové projekty, programování pro počítače. SAMAB BRNO GROUP, a.s., Valchařská 6, Brno, Česká O (16) plastické folie, používané v balící technice. CRYOVAC, INC., 100 Rogers Bridge Road, Duncan, Spojené státy americké, South Carolina JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2 O , 39, 40, 42 O , 39, 40, 42 EKOM, s.r.o. (35) obchodní služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní a podnikatelské informace, obchodní a podnikatelský průzkum, marketingové studie, systemizace informací do počítačových databází, zprostředkování a organizování obchodních záležitostí, to vše v oblasti životního prostředí, zejména při nakládání s odpady včetně nebezpečných a druhotnými surovinami, při jejich výkupu, sběru, prodeji, třídění, veškeré další obchodně podnikatelské služby spojené s oblastí nakládání s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 35; (39) doprava, skladování, ukládání, manipulace odpadů včetně nebezpečných a druhotných surovin, pronájem skladišť pro jejich skladování a pronájem vozidel pro jejich přepravu, provozování skládky, veškeré služby spojené s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 39; (40) zpracování a úprava materiálů, zejména odpadů i nebezpečných a druhotných surovin, jejich likvidace, zneškodňování a recyklace, též v další upotřebitelný materiál nebo surovinu, veškeré služby v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 40; (42) poradenská, konzultační, projektová, inženýrská činnost v oblasti životního prostředí a při zpracování studií a expertiz v oboru životního prostředí, v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných a druhotnými surovinami, v oblasti systému využití a recyklace obalových odpadů, též veškeré další služby spojené s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 42. EKOM, s.r.o., Sokolovská 228, Praha 9, Česká Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8, Praha 6 EKOM (35) obchodní služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní a podnikatelské informace, obchodní a podnikatelský průzkum, marketingové studie, systemizace informací do počítačových databází, zprostředkování a organizování obchodních záležitostí, to vše v oblasti životního prostředí, zejména při nakládání s odpady včetně nebezpečných a druhotnými surovinami, při jejich výkupu, sběru, prodeji, třídění, veškeré další obchodně podnikatelské služby spojené s oblastí nakládání s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 35; (39) doprava, skladování, ukládání, manipulace odpadů včetně nebezpečných a druhotných surovin, pronájem skladišť pro jejich skladování a pronájem vozidel pro jejich přepravu, provozování skládky, veškeré služby spojené s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 39; (40) zpracování a úprava materiálů, zejména odpadů i nebezpečných a druhotných surovin, jejich likvidace, zneškodňování a recyklace, též v další upotřebitelný materiál nebo surovinu, veškeré služby v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 40; (42) poradenská, konzultační, projektová, inženýrská činnost v oblasti životního prostředí a při zpracování studií a expertiz v oboru životního prostředí, v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných a druhotnými surovinami, v oblasti systému využití a recyklace obalových odpadů, též veškeré další služby spojené s odpady a druhotnými surovinami spadající do třídy 42. EKOM, s.r.o., Sokolovská 228, Praha 9, Česká Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8, Praha 6 O , 35 (9) telekomunikační technika, zejména mobilní telefony; (35) zprostředkovatelská obchodní činnost, zprostředkování obchodu za provizi. Šimon Jiří, E. Beneše 1181, Neratovice, Česká Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 O (38) elektronická pošta, telefonní a počítačová komunikace, posílání zpráv, přenos obrázků a sdělení pomocí počítače, telekomunikační informace a zasílání zpráv. Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3, Česká O

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) , 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 35, 38 TOPIN (6) prvky vzduchotechnických rozvodů a zařízení - např. potrubí, mezikusy, spojky, závěsy, klapky, vstupy, průchody, výustky, kovové krytiny pro střechy a fasády a jejich prvky, střešní okapy, svody a příslušenství, prvky pro odvodnění plochých střech, potrubí pro vodu a vytápění včetně jejich prvků, odpadní potrubí, příruby, upevňovací a závěsné systémy, potrubní svorky, šrouby, vruty, nýty, pružinové prvky, pracovní stoly, stojany, skříně, kovové komíny a kouřovody, svařovací dráty a elektrody, pájky, nádoby na odpady, kontejnery, odvodňovací prvky sklepů, dvorků, nádvoří, střech a bazénů, kryty otvorů a vstupů, střešní a balkónové odtoky, zápachové uzávěry, pouliční drenáž a příslušenství, armatury všeho druhu kovové, bazény a jejich příslušenství kovové, hmoždinky kovové - vše v rámci této třídy; (7) filtry, čističky vzduchu, nářadí a nástroje pro klempíře a pro zpracování potrubí - elektrické, ruční čerpadla, čerpadla s pohonem, zvedací a zdvihací zařízení, servopohony, příklepové vrtačky, bourací kladiva, lisy, pájecí zařízení plynové, odlučovače (tuku, olejů, benzinu, škrobu apod.), čističky, centrální vysavače; (8) nářadí a nástroje pro klempíře a pro zpracování potrubí - ruční, lisovací nástroje; (9) protipožární zařízení, měřící a zkušební zařízení spalovacích procesů, potrubních sítí, emisních parametrů, vnitřního prostředí, vzduchotechnických parametrů, řízení vytápění, klimatizace a větrání, detektory úniku plynů, ruční a automatická protipožární zařízení, časové spínače, měřiče provozní doby, regulátory, pájecí zařízení elektrické; (11) výměníky tepla, hořáky a jejich příslušenství, otopná tělesa všech druhů a jejich příslušenství, solární zařízení, tepelná čerpadla, plynová podokenní topidla, kamna, krby, krbové vložky, vzduchotechnická, klimatizační, ventilační a odvětrávací zařízení, zvlhčovače, rekuperační jednotky, odvlhčovače, sterilizační zařízení, ohřívače a generátory vzduchu, mobilní klimatizační jednotky, zářiče, sušící zařízení, odsávače, chladicí kompresorové jednotky, zařízení pro chlazení vody, zásobníky chladu, stropní, stěnové a podlahové chladící soustavy, armatury všeho druhu, termostatické hlavice na otopná tělesa, kotle, ohřívače vody, mobilní WC, hořáky, předávací stanice tepla, sanitární technika (např. umyvadla, dřezy, vany, vířivky, klosety, bidety, mušle, splachovací nádrže, splachovadla, sprchy, sprchové kouty, umývárny, vodovodní baterie apod.) a zařizovací předměty, sauny a solária a jejich příslušenství, fontány a příslušenství, čističky desinfekční, sporáky, myčky a sušící zařízení, kuchyňská ventilační zařízení, bazény a jejich příslušenství, solární kolektory, fotovoltaické panely, přímotopná tělesa, akumulační tělesa, topné sady pro kachlová kamna, pájecí zařízení (lampy); (17) těsnicí prvky a tmely, hadice, ohebná potrubí, tepelné, elektrické a zvukové ucpávky a izolace, izolační pásky a panely, ochranné nátěry, plastové trubky ohebné, plastové fitinky, trubkové plastové spoje, plastové příchytky a přípojky pro vodoinstalaci, plynoinstalaci a topení, plastové fitinky s kombinovaným závitem kov-plast, plastové tyče, folie a desky pro zemědělství v rámci této třídy, pěnové materiály na bázi plastických hmot; (19) armatury všeho druhu nekovové, bazény a jejich příslušenství nekovové, plastové trubky, folie a desky pro označení v rámci této třídy, drenáž a příslušenství v rámci této třídy, keramické komíny a vložky, keramické a cementové odpadní potrubí, komíny a kouřovody; (20) nádoby na odpady, kuchyňský nábytek, skříňky pod dřezy, koupelnový nábytek, hmoždinky nekovové; (35) elektronické obchodní služby v rámci této třídy; (38) elektronická pošta, telefonní a počítačová komunikace, posílání zpráv, přenos obrázků a sdělení pomocí počítače, telekomunikační informace a zasílání zpráv. Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Jeseniova 1404/176, Praha 3, Česká O O , 16, 35, 41, 42 O , 9, 11 CAMEMBERT JURA (29) mléčné výrobky, sýry, sýrové a tvarohové pomázanky a dezerty, jogurty, máslo. PROM-PRODEJ s.r.o., Dvorec 162, Nepomuk 3, Česká JUDr. Jeníček Jiří, Vrchlického 726, Třemošná (9) nosiče zvukových a zvukově obrazových záznamů; (16) knihy, časopisy a tiskopisy; (35) služby zajišťující propagační, reklamní a uměleckou činnost UHK, zprostředkování v oblasti obchodní činnosti UHK; (41) výchovná a vzdělávací činnost, kulturní a sportovní aktivity, vydavatelská činnost, publikační činnost, tvorba audiovizuálních programů, pořádání kongresů, sympozií a výstav pro vzdělávací a kulturní účely; (42) vývojová a výzkumná činnost UHK, poskytování poradenských služeb v oblasti výpočetní techniky a informatiky, poskytování ubytovacích služeb studentům, akademickým pracovníkům a případně jiným zájemcům. Univerzita Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, Hradec Králové, Česká (7) elektrospotřebiče pro domácnost, zejména rotační, např. brusky na nože, el. kartáče, hnětače těsta, drtiče a řezačky masa, odstředivky, kávomlýnky, šlehače, lisy na zeleninu a ovoce, mixery, strouhače, strojky na zmrzlinu, otvírače plechovek, škrabače brambor, úklidové spotřebiče (drátkovače, elektrické vysavače prachu, klepače, leštiče parket, šamponovače), mandly; (9) elektrospotřebiče pro domácnost, nezařazené v jiných třídách, např. el. žehličky všeho druhu, el. zařízení na vábení a ničeni hmyzu, el. vlasové natáčky, el. ondulační přístroje; (11) elektrospotřebiče pro domácnost, zejména kávovary,

13 1646 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) podušky a podložky vyhřívací, grily, jogurtovače, klimatizační zařízení, konvice, odsávací zařízení, lampy, ohřívače vzduchu, opékací přístroje, oplatkové formy, osvětlovací přístroje a zařízení, pečící trouby, pražiče kávy, stolní vařiče, přístroje na čištění vzduchu, sušiče, sušiče na vlasy, svítilny, teplovzdušná zařízení, toustovače, varné plotýnky, ventilátory, vysoušecí a vytápěcí zařízení, zařízení na osvěžování vzduchu a ostatní el. kuchyňské potřeby. SVED, elektrotechnické družstvo, Švermova 268, Liberec 10, Česká Kvítek Jiří, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské nám. 21, Praha 1 O , 35, 42 (32) pivo, lehká piva a ležáky; (35) inzertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při provozu obchodu, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci dokumentů, přenášení nebo systemizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů z oboru pivovarnictví; (42) průmyslový výzkum v oboru pivovarnictví, týkající se zlepšování postupu výroby piva, získávání nových druhů piva a snižování výrobních nákladů s přihlédnutím k životnímu prostředí, vědecké odhady, posuzování a vyhodnocování v oboru vědy a techniky pivovarnictví. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Lípová 15, Praha 2, Česká Ing. Kepáková Jana, patentová zástupkyně, Na chobotě 1343, Praha 6 - Řepy O , 38, 41, 42 LINKA PROTI BOLESTI (35) reklama, obchodní nebo podnikatelské poradenství, průzkum a informace, obchodní management, systemizace informací do počítačové databáze, marketing, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, služby v oblasti telefonních vzkazů a dotazů, informačně-komunikační systém v rámci této třídy; (38) elektronická pošta, komunikace a počítačová komunikace, přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítačů; (41) informace o výchově a vzdělávání, klubové služby, kluby zdraví, organizování a vedení konferencí, seminářů, sympozií, organizování soutěží, zábava; (42) zdravotní péče, farmaceutické poradenství, fyzioterapie, lékařské služby, odborné poradenství, tvorba software. Johnson and Johnson, spol. s r.o., Na Radosti 399, Praha 5, Česká Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2086, Praha 5 (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (41) kulturní aktivity; (42) restaurace. ARZENAL a.s., Valentinská 11/56, Praha 1, Česká JUDr. Táňa Diršmidová, Jungmannova 31, Praha 1 O , 41, 42 (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (41) kulturní aktivity; (42) restaurace. ARZENAL a.s., Valentinská 11/56, Praha 1, Česká JUDr. Táňa Diršmidová, Jungmannova 31, Praha 1 O , 41, 42 O , 12 O , 2, 5 ARZENAL (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (41) kulturní aktivity; (42) restaurace. ARZENAL a.s., Valentinská 11/56, Praha 1, Česká JUDr. Táňa Diršmidová, Jungmannova 31, Praha 1 (9) brýle; (12) brašny speciální pro jednostopá vozidla, sedla jízdních kol. RESCUE ARIANA spol. s r.o., Roztylské nám. 2619/46, Praha 4, Česká O , 41, 42 (1) chemikálie a chemické výrobky všeho druhu spadající do této třídy, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva, chemické látky pro konzervaci, lepidla, žíraviny pro průmyslové účely; (2) barvy, nátěry a laky všeho druhu, barviva, mořidla, výrobky proti korozi, kovy práškové, lístkové; (5) dezinfekční prostředky, výrobky pro hubení

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 1647 škůdců, jedy, žíraviny pro farmaceutické účely. PROXIM s.r.o., Palackého 578, Pardubice, Česká O , 28, 40 (16) tiskařské výrobky všeho druhu, katalogy, fotografie, reklamní plakáty, tiskařské výrobky zhotovené sítotiskem; (28) hračky, hry, společenské sportovní hry, sportovní potřeby, šachy, šachové figurky a šachovnice, obří šachy a šachovnice interiérové i exteriérové; (40) potisk tkanin metodou sítotisku. Zabloudilová Hana, tř. T. Bati 1592, Zlín, Česká Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice O , 11, 35, 37 nebo jiné obilniny), těstoviny, aromatické přípravky do potravin, chuťové přísady, glukóza pro výživu, kečup, krupice, těsta, listové těsto, majonéza, med, muesli, palačinky, pizzy, pojiva do uzenin, popcorn, pudinky, přírodní sladidla, suchary, škrobové výrobky jako potrava; (32) pivo, lehká piva a ležáky, vody minerální, šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy, ovocné šťávy, zeleninové šťávy a jiné přípravky k zhotovování nápojů, příchutě na výrobu nápojů, soda; (33) alkoholické nápoje, s výjimkou piv, víno, saké, aperitivy, likéry, koktejly, destilované nápoje, alkoholické výtažky z ovoce, alkoholové extrakty, medovina, esence do lihovin; (35) zprostředkování obchodu s uvedenými výrobky, poskytování pomoci při provozu obchodu, vedení obchodů, aranžování výkladů, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, obchodní nebo podnikatelský průzkum, odborné obchodní poradenství, propagační činnost a reklama, reklama rozhlasem nebo televizí, reklamní korespondence, reklamní tabule (pronájem), venkovní reklama, vylepování plakátů, aktualizování reklamních materiálů zákazníkům (například letáky, vzorky, tisky, prospekty), pronájem reklamních materiálů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, pronájem reklamních ploch, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování reklamních textů, kopírování nebo rozmnožování (reprodukce) dokumentů, dokladů a podobně, systemizace informací do počítačové databáze, přepisování, psaní na stroji, automatizované zpracování dat, reklama (on-line) na počítačové komunikační síti, vyhledávání informací v počítačových souborech, pronájem reklamního času ve všech komunikačních médiích, poskytování obchodních informací a služeb pomocí internetu, internetový obchod, marketingové studie, nábor zaměstnanců, předvádění pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, distribuce vzorků zboží; (39) dovoz, doprava, balení zboží, doručování zboží, informace o skladování, pronájem skladišť, skladování. Ing. Petr Till, Čs. armády 10/1318, Ostrava-Slezská Ostrava, Česká (9) počítací stroje; (11) zařízení na výrobu tepla (solární panely); (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (37) opravy počítačů. TENZING akciová společnost, Dominova 2463, Praha 5, Česká O , 30 O , 32, 33, 35, 39 (30) káva, čaj, kakao, cukr, vanilka, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a obilné přípravky, chléb, pečivo, sendviče, cukrovinky (například bonbóny, cukroví, čokoláda, dorty, žvýkací guma, keksy, marcipán, oplatky, perníky, pralinky, sušenky, ovocné želé), zákusky, koláče, zmrzlina, prášky na výrobu zmrzliny, krekry, med, sirup z melasy, droždí, kvasnice, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení, nápoje připravené pro osobní konzumaci (například ovesné vločky (29) křupavé výrobky z brambor; (30) křupavé výrobky z obilí. GOLDEN SNACK s.r.o., Záhostice 40, Chýnov, Česká JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2, Praha 2 O , 39, 41 Bienále Brno (35) zajišťování vydávání reklamních a propagačních

15 1648 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) textů; (39) organizování a zajišťování exkurzí a zájezdů, studijních cest, stáží a pobytů; (41) organizování a vedení kulturních nebo vzdělávacích výstav, konferencí, kongresů, seminářů, kolokvií, diskusních pořadů, organizování uměleckých soutěží, organizování a zajišťování publikační, ediční a dokumentační činnosti v dané oblasti, zajišťování informací o výchově a vzdělávání, konzultační činnost v oblasti výše uvedené. Sdružení Bienále Brno, Husova 14, Brno, Česká O , 39, 42 O , 35, 41, 42 (16) tiskoviny a publikace, reklamní materiály; (35) reklamní činnost; (41) vydavatelství a nakladatelství; (42) provozování ploch pro výstavy, fotografické služby. SVOBODA & PARTNER PUBLICITY s.r.o., Sokolovská 129/50, Praha 8, Česká O (590) (16) publikace turistických tras, průvodci, mapy a další turistické produkty v papírové formě; (39) zprostředkování služeb v oblasti cestovního ruchu, poskytování informací pro turistiku, odborné poradenství pro cestovní ruch; (42) poskytování informací pro vinařství. NADACE PARTNERSTVÍ, Panská 7, Brno, Česká O , 16, 42 O , 12, 25 MEDIVIEW (9) přístroje a nástroje navigační, fotografické, kinematografické, měřicí, optické, elektrické přístroje a nástroje, spadající do této třídy, jako elektrické měniče, elektrické svářecí přístroje, počítače a jejich součásti, softwarové produkty; (16) papír a výrobky z papíru všeho druhu, tiskopisy, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, výrobky knihařské; (42) návrh a vývoj software. ORTOTIKA s.r.o., U invalidovny 7, Praha 8, Česká Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4 (10) dudlíky, lahve pro kojence; (12) kočárky; (25) oděvy. Barevná NA PALOUČKU s.r.o., Vítězná 585, Litovel, Česká (590) (3) kosmetické přípravky k péči o tělo, čisticí a pěsticí přípravky pro pleť, vlasy a pokožku. Barevná MILO mydlárenská s.r.o., Třída Svobody 956/31, Olomouc, Česká RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7, Olomouc O , 19, 37 (1) chemické výrobky pro průmyslové účely, jako lepidla, tmely, pojiva pro obklady a dlažby, silikáty zejména pro povrchovou úpravu ve stavebnictví, plastické a keramické hmoty pro obklady a dlažbu a pro povrchovou úpravu stěn a stavebních prvků; (19) keramické obkladové a dlažební prvky; (37) obkládání staveb, domů a stěn, opravy obkladů, informace a obkladech a jejich výrobě a pokládání. U.P.L.BAU, s.r.o., Komenského 4, Přerov, Česká RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7, Olomouc O , 11, 12 NICEPACE (9) automobilové baterie, automobilové zapalovače, regulátory rychlosti, tachometry, počitadla ujetých kilometrů a jiné elektronické příslušenství používané v automobilech, datové počítačové sítě, mobilní telefony, telefonní sítě a sdělovací prostředky, počítačové programy (software) na nosičích, přístroje pro elektronické hry používané ve spojení s televizními přijímači, předplacené

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 1649 hrací automaty; (11) světla, přední světlomety a klimatizační zařízení pro automobily a vozidla; (12) vozidla, zejména automobily a nákladní vozidla, a jejich součásti. GEDAS NORTH AMERICA, S.A. DE C.V., Cda. Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial VW FINSA Sanctorum, Puebla, Puebla, Mexiko JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 ISOline, s.r.o., Humpolecká 1566, Havlíčkův Brod, Česká Ing. Novotný Jaroslav, Římská 45, Praha 2 O O , 38, 41, 42 (35) propagační činnost, reklama; (38) spoje (komunikace); (41) vydavatelská činnost; (42) tvorba www stránek. (590) Barevná CZECH YU BULLETIN spol. s r.o., Na Pankráci 101, Praha 4, Česká O O , 26 O , 30, 32 S 2802 A (19) penetrační nátěry, příměsi do stavebních směsí. Ing. Jiří Zapletal - METRUM LTK, Kokory 18, Česká Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice MODAS (24) etikety na prádlo a oděvy; (26) knoflíky a zipy. Hornát Pavel, Danielova 258, Praha 9, Česká (5) vitamínové a posilující výživné přípravky a nápoje k léčebným účelům, dietetické potraviny a nápoje, nápoje pro redukci hmotnosti, včetně instantních, potraviny a nápoje k léčebným účelům, preventivní prostředky proti vzniku artróz; (30) čaj, kakao, cukr, přípravky z obilnin, sušenky, cukrovinky; (32) nealkoholické občerstvující, posilující a energetické nápoje, přípravky pro přípravu nápojů včetně instantních, sirupy a koncentráty, limonády. (9) elektrické akumulátory, zejména akumulátory k uvedení vozidel do pohybu, pevné akumulátory a akumulátory k elektrickému pohonu. FIAMM AUTOMOTIVE BATTERIES S.p.A.viale Europa, Montecchio Maggiore, Vicenza, Itálie Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1 O AMERICAN EXPRESS MONEY WORKS (36) bankovní a makléřské služby on-line. American Express CompanyAmerican Express Tower, World Financial Center, New York, Spojené státy americké, New York Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2 O O , 41, 42 O Toskánská omáčka (29) zeleninové omáčky, zeleninové směsi pro omášky, včetně zeleninových směsí v nálevu. Alibona, a.s., Svatoplukova 909, Litovel, Česká Andrés Mirek, Bělidelská 12, Olomouc INTERNET SOFTWARE & SECURITY ADVICE (9) software na nosičích; (41) školení v oblasti výpočetní techniky; (42) vývoj a tvorba software. ISSA CZECH, s.r.o., B. Martinů 722, Ostrava - Poruba, Česká Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A, Havířov

17 1650 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) , 33, 34 BORA (30) káva; (33) alkohol; (34) cigarety. VELTA PLUS s.r.o., Jiráskova 5, Nová Role, Česká O , 38, 41 (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (38) posílání a přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, počítačová komunikace, elektronická pošta; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (590) Barevná ARMADA, s.r.o., V křovinách 22, Praha 4, Česká O , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení), prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování potravin, tříslící materiály, lepidla pro průmysl; (2) barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, přírodní pryskyřice v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry a umělce; (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu, paliva včetně benzinu pro motory a osvětlovací látky, svíčky, knoty; (5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové materiály pro železnice, kovové kabely a dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, sejfy, kovové výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, rudy; (7) vzduchová čerpadla pro akvária, elektrické mlýnky pro domácnost, elektrické stroje a přístroje na čištění koberců pomocí šamponů, kuchyňské elektrické roboty, mandly, mixéry (stroje), elektricky poháněné kartáče, elektrické otvírače plechovek, elektrické lisy na ovoce pro domácnost, kuchyňské elektrické stroje, mlýnky pro domácnost(s výjimkou ručních), mlýnky na kávu (jiné než na ruční pohon), mlýnky na koření ( s výjimkou mlýnků na ruční pohon), elektrické nože, elektrické otvírače konzerv, elektrické otvíráky na konzervy, čistící zařízení pro vysávání prachu, elektrické kuchyňské roboty, sekačky na trávu (stroje), elektrické šlehače pro domácnost, vysavače prachu, myčky na nádobí, elektrické nůžky, pračky, strouhací stroje na zeleninu, elektrické šamponovací stroje a přístroje na koberce, vrtačky (elektrické ruční); (8) nářadí a nástroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně, břitvy; (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, elektrické (uvedené v této třídě), fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince, zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, hasicí přístroje; (11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; (13) střelné zbraně, střelivo (munice) a střely, výbušniny, ohňostroje; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinářské potřeby a chronometrické přístroje; (15) hudební nástroje; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací karty, tiskařské typy, štočky; (17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, polotovary z plastických hmot, materiály těsnící, ucpávací a izolační, ohebné trubky nekovové; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat,, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky; (19) stavební materiály nekovové, neohebné trubky nekovové pro stavebnictví, asfalt, smůla, přenosné konstrukce nekovové, nekovové pomníky; (20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů), hřebeny a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro výrobu kartáčů, čisticí prostředky, drátky na čištění parket, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; (22) lana, provazy, síťky, stany, plachty, plachtoviny, pytle (neobsažené v jiných třídách), materiál na vycpávky (s výjimkou kaučuku nebo plastických hmot), textilní materiály ze surových vláken; (24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, pokrývky a ložní ubrusy; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly, umělé květiny; (27) koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah, tapety na stěny nikoliv textilní; (28) hry, hračky,

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 1651 potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby; (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochuceni), koření, led pro osvěžení; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo pro zvířata, slad; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (34) tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky; (35) pronájem reklamních ploch, pronájem reklamních materiálů, venkovní reklama, aranžování výkladů, pomoc při řízení činnosti, obchodní management, poradenství při vedení podniků, vedení účetnictví, pronájem kancelářských strojů a zařízení, předvádění zboží, administrativní práce; (36) kapitálová investice, investorská činnost ve výstavbě, inkasování nájemného, pronájem a správa nemovitostí, pronájem kanceláří, pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správa majetku, zprostředkování nemovitostí, činnost realitní kanceláře, finanční informace a služby; (37) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; (39) pronájem garáží, pronájem parkovacích ploch, pronájem skladišť; (42) zajišťování projektové a průmyslové dokumentace. (590) Barevná CARREFOUR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Podbabská 17, Praha 6, Česká Mgr. Fiala Jiří, advokát, Clifford Chance Punder, Křižovnické nám. 2, Praha 1 O , 25, 35 O , 35, 38, 41 THERMOTEX (24) látky, tkaniny zařazené do této třídy, pokrývky včetně cestovních, ložní prádlo; (25) textilní zboží, oděvy, prádlo, obuv, rukavice včetně sportovních; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, marketing, propagace a reklama prostřednictvím všech médií. SPORT TRADE, s.r.o., Vídeňská 68, Brno, Česká Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha 4 Česká produkční 2000 (9) nosiče zvukových nebo zvukově obrazových záznamů nahrané a nenahrané, nosiče magnetických záznamů nahrané a nenahrané, videokazety nahrané a nenahrané, audiokazety nahrané a nenahrané, CD disky, programové vybavení pro počítače a software, filmy, zvuková, audiovizuální díla na jakémkoli nosiči spadající do této třídy; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost a poskytování pomoci při řízení a provozu obchodu, public relations; (38) výměna zpráv, šíření a výměna informací, komunikace s výjimkou televizního vysílání; (41) nakladatelství a vydavatelství, nahrávání nosičů zvukových nebo zvukových a obrazových, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury, šíření a tvorba audiovizuálních děl, TV produkce, filmová produkce, půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů, výchovná a zábavná činnost, příprava, tvorba, distribuce a realizace jakýchkoli televizních a rozhlasových programů a filmů, vědecká, vzdělávací a publikační činnost. Česká produkční 2000, a.s., Na Příkopě 12, Praha 1, Česká JUDr. Fráňa Pavel, advokát, Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři, Sokolovská 49, Praha 8 O O O , 30, 31, 40 O HORN (32) pivo. Heineken Slovensko, a.s., Štefánikova 79, Nitra, Slovenská Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4 (36) činnost realitní kanceláře. Rykr Jiří, Zámecká 244, Náchod, Česká (29) oříšky zpracované, potraviny solené; (30) potraviny z mouky; (31) ořechy; (40) úprava materiálů. Michalovič Jiří, Dolní Bojanovice 386, Česká AGRiMEX - TERMOFROST (1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména protizmrazovací prostředky do teplosměnných kapalin pro převod tepla nebo chladu. AGRIMEX s.r.o., Husova 7, Třebíč, Česká

19 1652 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) O AGRiMEX - KOLEKTON (1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména protizmrazovací prostředky do teplosměnných kapalin pro převod tepla nebo chladu. AGRIMEX s.r.o., Husova 7, Třebíč, Česká , 9, 12, 25, 28 O , 37 (11) osvětlovací zdroje, přístroje a zařízení, zejména žárovky a výbojky; (37) opravy silničních motorových vozidel. FIRMA ALI, spol.s r.o., Bořivojova 23, Praha 3, Česká JUDr. Kupka Miroslav, patentový zástupce, Spalova 2261, Rakovník O , 35, 41 Jihočeský Inzert Expres (16) tiskoviny všeho druhu, zejména noviny a časopisy; (35) inzertní a reklamní služby všeho druhu včetně inzerce a reklamy poskytované v počítačových a obdobných sítích; (41) nakladatelství, vydavatelství. Barborka s.r.o., Pražská 11/1497, České Budějovice, Česká Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A, Havířov (590) (8) nářadí na opravu vozidel; (9) ochranné prostředky pro motocyklové jezdce, jako helmy, masky, štíty, ochranné rukavice, ochranné nákolenice; (12) pozemní motorová vozidla, motocykly, části a díly pro motocykly a vozidla, náhradní díly pro motorová vozidla, speciální díly pro motocykly a jiná pozemní vozidla, pneumatiky, karoserie, čalounění, brzdy a jejich části, ochranná sklad, pohonné mechanismy pro pozemní vozidla, převodové mechanismy a jejich části, čalounění a zrcátka pro pozemní vozidla, opravářské nářadí na opravy pneumatik a duší, ozubení, převody, soukolí, nárazníky a tlumiče nárazů, pérování, bezpečnostní pásy pro vozidla, protismyková zařízení, řídítka a řízení, směrovky, signalizace pro jízdu vzad, stojany na motocykly a jízdní kola, stupačky vozidel, tažná zařízení, nádrže pro vozidla a jejich části, zabezpečovací poplašná zařízení; (25) oděvy pro cyklisty a motoristy, rukavice, čepice, kukly, čelenky; (28) ochranné oděvy pro motocyklové jezdce, sportovní rukavice. Barevná Beran Pavel, K Besedě 134, Pardubice, Česká RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7, Olomouc O , 35, 41 O , 29, 30, 32, 40 JOVO linea (5) nápoje a přípravky dietetické léčivé nebo upravené pro lékařské účely; (29) mléko a mléčné výrobky, nápoje mléčné nebo odvozené z mléka, výrobky a látky odvozené z mléka, zvláště jogurty, kefíry, příkrmy a dezerty, potraviny konzervované, sušené a vařené; (30) nápoje připravované na základě kávy, kakaa nebo čokolády, kávovinové, kakaové a čokoládové příchuti, obilniny připravené pro osobní konzumaci; (32) nápoje ze syrovátky; (40) zpracování vedlejších produktů při výrobě mléka a poživatin. Lounská mlékárna, s.r.o., Husova 1809, Louny, Česká Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5, Praha 2 (590) (16) plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); (35) propagační činnost, reklama; (41) sportovní a kulturní aktivity. Barevná ROSEX s.r.o., Opatovská 1763, Praha 4, Česká O , 2, 3, 4 SYNTOL HD 265 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména chladicí a brzdové kapaliny; (2) ochranné výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; (4) průmyslové oleje a tuky, paliva, mazadla. Velvana, a.s., Velvary, Česká O O

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) , 2, 3, 4 SYNTOL HD 205 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména chladicí a brzdové kapaliny; (2) ochranné výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; (4) průmyslové oleje a tuky, paliva, mazadla. Velvana, a.s., Velvary, Česká O ASTRON IQ EXKLUSIV (33) alkoholické nápoje. Živný Daniel, Jana z Dražic 317, Roudnice nad Labem, Česká JUDr. Usnul Milan, Staropramenná 17, Praha 5 O , 2, 3, 4 O , 2, 3, 4 FRIDEX G 11 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména chladicí a brzdové kapaliny; (2)ochranné výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; (4) průmyslové oleje a tuky, paliva, mazadla. Velvana, a.s., Velvary, Česká FRIDEX G 12 (1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména chladicí a brzdové kapaliny; (2) ochranné výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení; (4) průmyslové oleje a tuky, paliva, mazadla. Velvana, a.s., Velvary, Česká O (37) servis elektrického ručního nářadí. (590) Barevná VLW, spol. s r.o., Nová 1098, Zlín, Česká O O UDĚLÁ KOČKU KOČKOU (31) zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky, osiva a semena, vše zahrnuté ve třídě 31, živá zvířata, ptáci a ryby, krmiva pro zvířata, ptactvo a ryby, slad, sépiové kosti, kosti pro psy, stelivo pro zvířata, čerstvé ovoce a čerstvá zelenina a přípravky zahrnuté ve třídě 31 používané jako přísady do těchto kmiv. Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean, Spojené státy americké, Virginia Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1 O (39) organizování cest. SIM s.r.o., Vodičkova 41, galerie pasáže Světozor, Praha 1, Česká JUDr. Usnul Milan, Staropramenná 17, Praha 5 O S MORAVA (36) finanční služby a poradenství, záruky, zástavy a příslušné smlouvy, zprostředkování finančních operací, úvěrové poradenství a zprostředkování úvěrů, leasing movitých a nemovitých věcí, leasingové financování koupě, šetření pro poskytování úvěrů, expertizy o výnosnosti finančních a majetkových operací, finanční leasing, zprostředkovatelská a konzultační činnost v oboru finančnictví a leasingových služeb. S MORAVA, s.r.o., Horní náměstí 264/18, Znojmo, Česká Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář, Včelín 1161, Hulín (33) alkoholické nápoje. Oldřich Karpíšek - výroba likérů, Podolí 250, Mšené - Lázně, Česká JUDr. Usnul Milan, Staropramenná 17, Praha 5 O , 30, 31

INHALT. 713 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 713 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 449 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 450 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 451 Přehled zápisů ochranných známek 569

Více

INHALT. 2461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2461 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2153 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2154 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2155 Přehled zápisů ochranných známek 2304

Více

INHALT. 4257 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 4257 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3937 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3938 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3939 Přehled zápisů ochranných známek 4096

Více

SOMMAIRE OBSAH INHALT

SOMMAIRE OBSAH INHALT OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2725 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2726 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2727 Přehled zápisů ochranných známek 2902

Více

INHALT. 1215 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1215 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 891 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 892 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 893 Přehled zápisů ochranných známek 1017

Více

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1915 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1611 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1612 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1613 Přehled zápisů ochranných známek 1807

Více

INHALT. 883 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 883 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 527 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 528 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 529 Přehled zápisů ochranných známek 649

Více

INHALT. 3353 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3353 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3055 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3056 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3057 Přehled zápisů ochranných známek 3201

Více

INHALT. 3927 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3927 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 3603 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3604 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3605 Přehled zápisů ochranných známek 3783

Více

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2711 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2417 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2418 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2419 Přehled zápisů ochranných známek 2625

Více

INHALT. 1117 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1117 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 821 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 822 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 823 Přehled zápisů ochranných známek 958

Více

INHALT. 2797 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2797 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2485 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2486 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2487 Přehled zápisů ochranných známek 2627

Více

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1925 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1926 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1927 Přehled zápisů ochranných známek 2121

Více

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 3043 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2687 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2688 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2689 Přehled zápisů ochranných známek 2886

Více

INHALT. 2717 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2717 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2407 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2408 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2409 Přehled zápisů ochranných známek 2603

Více

INHALT. 2775 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2775 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2469 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2470 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2471 Přehled zápisů ochranných známek 2649

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

INHALT. 1771 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 1771 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1509 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1510 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1511 Přehled zápisů ochranných známek 1649

Více

INHALT. 139 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 139 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 3 Přehled zápisů ochranných známek 42 Zápisy

Více

INHALT. 2187 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2187 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2197 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 2198 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 2199 Přehled zápisů ochranných známek 2319

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Zveřejněné přihlášky ochranných známek VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 10-2004 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled 145049, 154136, 157051, 172367, 176081, 178687, 179981, 184372,

Více

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu.

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Vybraní partneři: Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Mnoho výhodných nákupů Vám přeje Váš Team X Energie Partneři

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek

Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek Struktura finančního příplatku pro skupinu 3. IT a telekomunikační zařízení Výše finančního příplatku pro rok 2008 Skupina Typ zařízení Jednotka Finanční příplatek 3.1 Osobní počítače, psací stroje 3.1.1

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód SKP N á z e v HS/CN O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY O OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY 90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, SANAČNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY 90.0 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné služby

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nebo druhu zboží v případě výrazných kurzových změn nebo dodacích podmínek výrobců. Ceny za potisk, výšivku, gravír předmětů

Více

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

PŘÍLOHA Č.2 SAZEBNÍK Skupina 1. Velké domácí spotřebiče Výše recyklačního poplatku pro rok 2013

PŘÍLOHA Č.2 SAZEBNÍK Skupina 1. Velké domácí spotřebiče Výše recyklačního poplatku pro rok 2013 Skupina 1. Velké domácí spotřebiče 1.1.1 Velká chladící zařízení do 80 kg ks 253 Kč 1.1.2 Chladničky, kombinace chladničky+mrazničky do 40 kg ks 228 Kč 1.1.3 Chladničky, kombinace chladničky+mrazničky

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha Digital Signage reklama a informace všude kolem nás František Honajzer Digital Signage co je to Digital Signage instalace systému InfoPanels letiště Leoše Janáčka Ostrava hotel InterContintental Praha

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

1. ročník. Pomůcky, sešity - I. stupeň. Předmět Sešity Ostatní pomůcky. Český jazyk a literatura

1. ročník. Pomůcky, sešity - I. stupeň. Předmět Sešity Ostatní pomůcky. Český jazyk a literatura Pomůcky, sešity - I. stupeň 1. ročník v prvním pololetí žáci předepsané písanky i sešit na diktáty a opisy sešit není potřeba zásobník na písmena,2x černý tenký fix na stíratelnou tabulku, 2 trojhranné

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více