ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 4/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Návrhy Světové banky, která je pro zvýšení přímých plateb za zdravotnické služby a pro omezení solidárního zdravotního pojištění, by určití politici rádi prosadili u nás. Občané, kterým libě znějí slova ministryně Emmerové, že se zdravím se nedá obchodovat, bohužel slyší z druhé strany nejčastěji to, že zdravotnictví je hlavně velký kšeft. Takže i když si pacienti uvědomují, že jednou budou muset v zájmu vlastního zdraví sáhnout do kapsy, doufají, že to bude co nejpozději. Politické strany se snad shodnou alespoň na určité míře spoluúčasti pacienta, která je nutnou součástí všech zdravotních systémů. Reformy v některých evropských státech ovšem přinášejí různé výsledky. Podle německé ministryně zdravotnictví Ully Schmidtové se po krátké době zkvalitnila zdravotní péče a stabilizovaly finance. Slovenská vláda si na podporu reformy půjčila 200 mil. Sk a přesto jsou na tom jejich nemajetní pacienti údajně hůř než dříve. Na tom, která z diskutovaných koncepcí je pro finanční stabilizaci českého zdravotnictví správná, se neshodnou politické strany, dokonce ani poslanci jedné strany, natož zdravotníci. Jak se ale mají orientovat a čemu mají věřit pacienti? Co myslíte - kdo a čím nás všechny nakonec přesvědčí, že zrovna ta jediná reforma zajistí stejně kvalitní zdravotní péči pro staré i mladé, majetné i nemajetné? JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Mgr. Jaroslava Hořanská redakční rada PharmDr. Jan Horáček (předseda) Mgr. Tomáš Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Dušan Holečko, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Mgr. Jiří Kotlář, doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., PharmDr. Miloš Potužák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona Štěpková, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vydavatel ČČL, s. r. o. A. Staška 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ, s. r. o. Výškovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava předplatné a inzerce Objednávky v redakci časopisu redakční uzávěrka č. 5/ května 2005 ISSN Registrováno MK ČR E 6651 MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě čj. 1559/96-P/1 ze dne autorům Maximální rozsah redakcí nevyžádaného příspěvku je do 165 řádků normovaného rukopisu (NR; 1 řádek = 60 úhozů) K příspěvkům přes 65 řádků NR požadujeme tematickou nebo ilustrační fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K příspěvkům přes 60 řádků NR požadujeme barevnou fotografii (stačí pasový formát) zachycující současnou podobu autorky či autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVII 4/2005 Výchova farmaceutů pro budoucnost 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo představenstvo ČLK 4 Stalo se v minulých dnech 5 K zákonu o registračních pokladnách Osvědčení k výkonu soukromé praxe 6 Pomoc Klokánkům pokračuje 7 Jak to bude dále s úhradami IPLP? 8 Správné dispenzační minimum: Lansoprazol 9 Ke spolupráci na doporučených postupech zveme všechny zájemce z řad členů komory 10 Rád poznávám cizí země 13 Tak to vidím já: Jarní únava 14 Molekula měsíce: Tipifarnib 15 Venkovský lékárník do knihy ohrožených druhů? 16 Unguentum leniens - starý recept v současné magistraliter přípravě 17 Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (II.) 18 Pocta lékárníku J. J. Kamelovi ve výtvarném umění 19 Kazuistika ze semináře k plicním chorobám 20 Z edukačního semináře na téma očního lékařství 21 Biologická léčba v onkologii: Monoklonální protilátky (I.) 22 Z činnosti španělských kolegů 23 Paní magistro, pane magistře, poraďte mi 24 Galerie na mostě: Žeň exlibris Jak postupovat, když zaměstnavatel neplatí 26 Univerzita je novou vznešeností společnosti 27 Německého lékárníka podporuje i zákon 28 K 85. narozeninám dr. J. Urbance 29 Z archivu 30 titulní strana Přívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax Z výtvarné soutěže Děti kreslí lékárnu, kterou loni s velkým úspěchem - za mimořádného zájmu malých tvůrců i jejich rodičů - pořádala Česká lékárnická komora v rámci Dne lékáren. Autorkou obrázku na obálce časopisu je šestiletá NIKOLKA TARANZOVÁ (Hustopeče).

3 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 Výchova farmaceutů pro budoucnost 2 Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. Experti Evaluační mise EU na společném zasedání v Praze projednali se zástupci institucí a odborných společností z farmacie a lékárenství stav a předpokládaný vývoj v pregraduální i postgraduální, resp. kontinuální přípravě lékárníků - jinými slovy úroveň jejich přípravy z hlediska kompatibility se zeměmi EU. Výsledkem jednání bylo několik doporučení na změny prakticky ve všech projednávaných bodech. Odpovědí na případnou otázku, co se nám zatím podařilo udělat a co jsme v této souvislosti dosáhli ve farmaceutickém vzdělávání v České republice, konkrétně na Farmaceutické fakultě VFU Brno, může být konstatování, že jistě nemálo a že ještě určitě hodně zbývá udělat. Byli jsme postaveni před několik nových situací, s nimiž jsme dosud neměli větších zkušeností. Bez chronologické postupnosti bylo potřebné harmonizovat farmaceutické kurikulum, tj. průběh studia vyučované látky. Znamenalo to uzpůsobit strukturu studijních plánů, zejména skladbu povinných předmětů a jejich rozsah, poměr povinných a povinně volitelných předmětů, poměr teoretické a praktické výuky, zavést nové povinné předměty (farmaceutickou péči, šestiměsíční praxi ve veřejných nebo nemocničních lékárnách) a vytvořit dostatečnou nabídku nových povinně volitelných předmětů, přepracovat systém specializační průpravy a dalšího vzdělávání farmaceutů atd. Zejména zajistit studentům možnost absolvovat praxi by nebylo možné bez spolupráce s lékárenským terénem, bez pochopení, vstřícnosti a pomoci mnoha kolegyň lékárnic a kolegů lékárníků, za což jim, alespoň touto cestou, děkujeme. Od akademického roku 2001/02 jsme na farmaceutické fakultě zavedli kreditový systém studia, který má umožnit studentovi jednak individuální odbornou profilaci a jednak mobilitu. S jeho prvními absolventy se setkáme v roce Za povinné předměty jsme vybrali všechny ty, které uvádí Směrnice Rady 85/433/EHS jako minimální základ pro teoretickou a praktickou přípravu - biologii rostlin (dříve farmaceutická botanika) a živočichů (na FaF tradovaná jako obecná biologie), fyziku (FaF - biofyzika), obecnou a anorganickou chemii, organickou chemii, analytickou chemii, farmaceutickou chemii včetně analýzy léčivých přípravků, obecnou a aplikovanou biochemii, anatomii (FaF - morfologie) a fyziologii, lékařskou terminologii (dříve odborná latina), mikrobiologii, farmakologii a farmakoterapii (FaF - včetně klinické farmakologie), farmaceutickou technologii (FaF - teorie lékových forem, lékové formy a biofarmacie), toxikologii, farmakognozii, legislativu a případně profesní etiku (FaF - právo a etika pro farmaceuty), farmaceutickou péči, dále rozšířené o úvod do studia a dějiny farmacie, lékárenství, prázdninové praxe, patofyziologii člověka, fyzikální a koloidní chemii, fytochemii, odborný jazyk, předlékařskou první pomoc a sociální farmacii. Uvedené předměty tvoří v kvantitativním vyjádření (počet hodin přímé teoretické a praktické výuky, a tedy i kreditů za ně udělovaných) přibližně 83 % kurikula. Součástí kreditového systému je i povinná 6měsíční praxe, která byla zavedena již v akademickém roce 2004/05 tak, aby už letošní absolventi získali odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. To znamená absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu farmacie, obsahujícího teoretickou a praktickou výuku, z toho nejméně šest měsíců praxe v lékárně. Dne byla slavnostně otevřena Fakultní lékárna, kterou od provozuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno jako účelové zařízení farmaceutické fakulty. Od se v ní uskutečňuje praktická výuka předmětu Farmaceutická péče, od začátku letošního roku zde tráví několik dní studenti pátého ročníku na odborné stáži v rámci praxe. Co se nám zatím nepodařilo udělat? V červnu 1999 přijalo v Boloni 29 zástupců evropských zemí deklaraci o jednotném evropském prostoru VŠ vzdělávání, o koordinaci národních politik, o u- stanovení systému, ve kterém bude univerzálně srozumitelná a porovnatelná kvalifikace, kterou absolventi jednotlivých typů VŠ studia získávají. Deklarace v podstatě definuje jenom vnější znaky vzdělávacího systému, avšak zdůrazňuje vícestupňový systém - pregraduální a postgraduální (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia). A právě otázka zavedení bakalářského studia na FaF VFU Brno zůstává nedořešena a je v současnosti předmětem našich úvah a snah. Při jeho koncipování se budeme opírat o výsledky zhodnocení koncepce kreditového systému, zkušeností získaných s jeho prvním cyklem, názory našich absolventů i praxe a o očekávanou společenskou potřebu. Pavilon farmacie v arálu VFU Brno. Foto: ČČL - V. VRBOVSKÝ

4 Den lékáren 2005 je věnován boji proti kouření S nastupujícím jarem se přiblížil další DEN LÉKÁREN - tentokrát věnovaný boji proti kouření. Tato akce je laděná pozitivně, směrem k našim klientům. Účelem je připomenout a upevnit roli lékáren a lékárníků jako nezbytné součásti systému zdravotní péče. Dnem D je tradičně třetí čtvrtek v červnu, tedy A co letos bude jinak? Představenstvo rozhodlo nevydat Bez receptu. Důvodem je poměrně špatný ohlas těchto novin v lékárnickém terénu a jejich cena. Den lékáren 2005 nebude prezentovat žádný mediálně přitažlivý patron - toto rozhodnutí padlo opět po zvážení poměru cena/přínos. V lékárnách bude připraven speciální dotisk Edice rádce pacienta Jak přestat kouřit vydaný přímo ke Dni lékáren ve spolupráci s firmou Novartis a Medi-Media. Novartis také věnuje všem lékárnám omezený počet drobných dárků pro klienty. Pacienti budou mít dále k dispozici anketní lístky, vyrobené ve spolupráci s firmou GlaxoSmithKline. Z respondentů, kteří uvedou svou adresu, budou opět někteří vylosováni a obdrží malý dárek. Speciálně pro Den lékáren 2005 bude možnost objednat si omezený počet léků Nicotinell Mint 4mg a Nicotinell Fruit 4mg za velmi výhodnou cenu, dohodnutou s firmou Novartis. Objednávky bude vyřizovat pouze Alliance UniChem, a to pro všechny lékárny. Připravený počet žvýkaček se rozpočítá na lékárny a pokud jej do předem určeného data neobjednají, zbytek se prodá bez omezení. Hlavní akcí, která - jak doufám - proběhne v drtivé většině lékáren, se stane soutěž pro kuřáky: Odložte svou poslední cigaretu a vyhrajte luxusní zájezd. Přesná pravidla zveřejníme koncem května na našich webových stránkách, na přihlašovacích lístcích a v průvodním dopise, poslaném spolu s ostatními materiály do všech lékáren. Všechno lékárnám dodá najednou během prvních 14 dní v červnu firma Alliance UniChem. Výsledky soutěže vyhlásíme v listopadu. Na slavnostním večeru ke Dni lékáren, v Botanické zahradě Fata Morgana v Praze, budou také oficiálně předány medaile novým čestným členům ČLK. ZEPTALI JSME SE Chtěli byste (s ohledem na své vlastní pracovní zkušenosti), aby vaše dítě bylé lékárníkem? Mgr. JANA ŽÍŽALOVÁ Nemocniční lékárna, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha Naše skoro školačka občas tvrdí, že až vyroste, bude pracovat v nemocnici místo mámy. Pokud by k lékárnickému povolání opravdu tíhla, rozmlouvat jí to nebudu. Ale ani jí nezastírám, že existuje i celá řada stejně zajímavých povolání, z nichž některá jsou nepochybně lukrativnější a možná i méně frustrující, než být zdravotníkem v Česku. Mgr. TOMÁŠ VOLNÝ Farmaceutické laboratoře Innovation Institute, Opava Svou práci mám rád a budu samozřejmě potěšen, pokud si k naší profesi syn vypěstuje podobný vztah. Rozhodně nebudu uplatňovat nějakou násilnou formu. Snažíme se mu s manželkou věnovat a postupně odkrývat pro něho vstřebatelné a atraktivní části tohoto povolání. Budu moc spokojen, když z něho vyroste slušný, samostatný, odpovědný a tvůrčí dospělý člověk. Asi i toto je v dnešní společnosti plné možností a lákadel nelehký úkol. Mgr. MICHAL HOJNÝ Lékárna IKEM, Praha PharmDr. MILENA SCHENKOVÁ Lékárna U Divadla, Opava Kdyby si to opravdu přály, neodrazovala bych je. Tuto možnost jim ale nepodsouvám, neboť si nejsem jista, zda bude tato profese u nás perspektivní. S jarními paprsky se osmělím k optimismu - každý pacient se v rámci svojí léčby bude detailně zajímat o svou farmakoterapii a zdravotní pojišťovny budou po vážených lékárnících vyžadovat konzultační činnost, odhalování interakcí a podobně. Takže nyní jednoroční synek bude mít za zhruba pětadvacet let ideální podmínky pro provozování svého dobrovolně zvoleného povolání. Za tárou se mu pak bude určitě líbit. Nebo jsou to všechno jen má přání? Mgr. LEONA ŠTĚPKOVÁ

5 ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - vyslechlo informaci o jednání na ministerstvu zdravotnictví, kde se sešli členové asociací, kteří se na MZ účastní projednávání návrhů úhrad léčiv. Deklarovali, že kategorizace musí probíhat podle přesně stanovených pravidel a harmonogramů za účasti jmenovaných zástupců; v opačném případě nechť je vše zcela ponecháno na ministerstvu zdravotnictví, avšak bez účasti, připomínek a odpovědnosti odborníků. Prezident ČLK dr. Chudoba zde přednesl požadavek, aby novela kategorizace IPL byla zvlášť a nemusela tak čekat na kategorizaci HVLP. - bylo seznámeno s tím, že k problematice úhradové vyhlášky IPL proběhla schůzka zástupců ČLK a GML. Na ministerstvu zdravotnictví se pak za účasti VZP jednalo o principech nové kategorizace IPL. Jednání přineslo v postoji ministerstva obrat, který znamená jasně daná a pro všechny stejná pravidla. - konstatovalo, že ve věci schvalování ú- hrad částečně hrazených léčiv revizními lékaři není známo žádné oficiální stanovisko VZP. Dr. Chudoba proto připraví písemný dotaz, jak hodlá pojišťovna postupovat při posuzování žádostí o takové navýšení úhrad. - ostře se ohradilo proti dopisu dr. Ratha členům lékařské komory, v němž jsou jako standardní součást příjmu lékařů zmíněny bonusy lékáren. Dr. Chudoba tuto záležitost projedná s koalicí ambulantních lékařů. - v souvislosti s přípravami Dne lékáren 2005, o nichž informovali Mgr. Štěpková a dr. Horáček, schválilo záměr nevydat letos zpravodaj Bez receptu, uspořádat tradiční slavnostní večer, pracovat na organizaci soutěže ke Dni lékáren 2005, uspořádat dvě tiskové konference a kromě Impulsu jednat isdalšími rádii. Tématem Dne lékáren 2005 je s definitivní platností odvykání kouření. Spolupráci přislíbily firmy Glaxo a Novartis. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: Seznámil představenstvo s průběhem schůzky na ministerstvu zdravotnictví, kde s náměstkem ministryně jednal o integrovaném registru zdravotnických profesionálů. Uskutečnilo se společné jednání s VZP (ing. Musílková) a Svazem zdravotních pojišťoven (ing. Friedrich) na téma zpožďování plateb lékárnám a praktik ZP ministerstva vnitra. Pokračují jednání o vytvoření Vzdělávacího střediska ČLK, jehož zřízení po právní stránce nic nebrání (potenciálními partnery by mohly být farmaceutické fakulty). Z INFORMACÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČLK: Mgr. Kotlář informoval o schůzce, která proběhla na ministerstvu zdravotnictví k problematice přerušovaného výdeje Subutexu. Lege artis evidence přerušovaných výdejů OPL je velmi náročná; dr. Šroub připraví pravidla, ke kterým se představenstvo vyjádří. Mgr. Šnajdrová přiblížila postup prací na přípravě metodiky konzultačních činností v lékárnách. Každý takový doporučený postup ke konkrétní problematice (měření TK, odvykání kouření atd.) by měl být podle mezinárodních standardů s uvedením zdrojů a použité literatury, případně včetně rozhodovacích schémat. Používané testy (např. měření glykemie) by měly být přesně popsány. Za samozřejmou součást bude považována náplň proškolení. Otevřené zůstávají otázky o- hledně platnosti certifikátů a podoby dokumentace. Praha, PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - zaujalo stanovisko k návrhu ministerstva zdravotnictví vztahujícímu se ke specializaci Farmaceutická kontrola. Komora nemá k návrhu připomínky, a- však nebude zřízení této specializace aktivně iniciovat. - upřesnilo podmínky pro předložení návrhů k doporučeným postupům činnosti lékáren, jejichž zadání v konečné verzi předložila Mgr. Štěpková (téma I. Na recept, téma II. Bez receptu; podrobněji informujeme na jiném místě). - pověřilo pracovní skupinu ve složení dr. Chudoba, dr. Bakeš, dr. Horáček, aby do konce května předložila prvotní projekt Vzdělávacího střediska ČLK. - velmi kladně vyhodnotilo lékárnické plesy v Praze a v Ostravě, uskutečněné v únoru, a vyjádřilo poděkování za bezchybnou organizaci ostravského plesu Mgr. Kovářové. - prodiskutovalo přínosy a negativa instalace infopanelů Lekis v lékárnách a pověřilo Mgr. Rybanovou k jednání s firmou Lekis. K možnosti poskytování informací o ceně přípravku prostřednictvím infopanelu je k dispozici kladné vyjádření ČOI. - rozhodlo nepodpořit projekt firmy Nutricia a. s. (umístění barevného plakátu s vyobrazením některých svých produktů z oblasti dětské výživy v čekárnách lékařů), protože není v souladu s řády komory. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: Hlavními tématy jednání s dr. Šimáčkovou na MZ k zákonu o léčivech (dále se zúčastnili dr. Hanzlíčková, dr. Polách a dr. Pavlík) bylo posouzení připomínek v rámci přípravy novely zákona (internetový prodej NonRx, přímé dodávky léků zdravotnickým zařízením, podmínky pro prodejce vyhrazených léčiv, samoobslužný prodej, generická substituce). Představenstvo pověřilo Mgr. Kotláře, aby ve spolupráci s dr. Šimáčkovou a dr. Bakešovou vyjasnil, jaké pravomoci mají mít odborný zástupce a vedoucí lékárník. U ministryně zdravotnictví proběhlo za účasti AVEL, VZP a SZP jednání, jehož hlavními tématy bylo 40-50denní zpožďování plateb VZP lékárnám a zadlužení nemocnic. V rámci potřeby dlouhodobějších stabilizačních opatření vyvolá dr. Chudoba společné jednání s distribučními firmami sdruženými v AVEL, Českou spořitelnou, GML a Družstvem lékáren; za představenstvo ČLK se zúčastní i dr. Blahuta. Na semináři Efektivní léková politika, pořádaném exministrem zdravotnictví dr. Davidem, vystoupil s prezentací za ČLK Mgr. Hojný. Ředitelka Koalice pro zdraví J. Petrenko nabídla komoře spolupráci apředložila návrh projektu Podpora efektivnějšího zacházení s léky a potravinovými doplňky, připravený firmou Stem - Mark; představenstvo vyjádřilo souhlas se spoluprací. Z INFORMACÍ VICEPREZIDENTKY ČLK Mgr. L. ŠTĚPKOVÉ: Ve spolupráci s Alliance UniChem proběhne charitativní akce Klokánkovi do kapsy. Sbírka potrvá do listopadu 2005, upoutávku bude vysílat ČT. Do lékáren budou rozvezeny letáčky s informací o průběhu Dne lékáren 2005 a vyhlášením soutěže na téma odvykání kouření. Slavnostní večer ke Dni lékáren se uskuteční v Botanické zahradě v Praze-Tróji. Mgr. Štěpková oznámila, že z rodinných důvodů ukončí svou činnost ve funkci viceprezidentky ČLK. Představenstvo navrhne vhodného kandidáta ze svých řad. (člk, ččl) Podrobný zápis z těchto jednání najdete na www. lekarnici.cz

6 P o vstupu naší republiky do EU jsem předpokládal dynamičtější a promyšlenější přípravu i schvalování národní legislativy. Bohužel jsem se mýlil. Obdobně jako jiné obory i zdravotnictví nadále trpí neschopností politiků přijmout racionální a vyvážené řešení. Léta jsme svědky nenaplněného volání po jasném vymezení práv a motivací pacientů, po změně pravidel financování poskytovatelů zdravotní péče, po plnění povinností a úpravě kompetencí zdravotních pojišťoven apod. spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen 4). Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje před zahájením výkonu zdravotnického povolání a v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo správního úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu 3) 3. v 37 se slova 3 odst. 2 zrušují. ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 sobu dodávání Rx léků pacientům, samoobslužného prodeje volně prodejných léčiv, výrazného změkčení podmínek školení vyhrazených prodejců apod. Zdravotnictví včetně farmacie je v Evropské unii perspektivní oblastí, ve které se snaží uplatnit lobby širokého spektra obchodních subjektů. Doufejme, že naši poslanci budou naslouchat i nám. Diskuse o koncepčních, nebo alespoň stabilizačních opatřeních ve zdravotnictví se vytrácí do ztracena kvůli vývoji domácí politické scény. Do voleb (ať řádných či předčasných) tak očekávejme spíše jen bezradnost a neochotu seznámit voliče s nutnými kroky. Hasnoucí aktivita jedněch rozdmýchává činnost druhých. Z akcí minulého měsíce bych vyzdvihl kulatý stůl s ministrem zdravotnictví Slovenské republiky MUDr. Rudolfem Zajacem a seminář pořádaný hejtmanem Plzeňského kraje Zimmermannem na téma Může kraj o- vlivnit reformu zdravotnictví?. Řada sdělení byla podnětných, jiná spíše diskutabilní nebo vyvolávající pochybnosti. Protože stínový ministr zdravotnictví za ODS MUDr. Tomáš Julínek plánuje dokončení své vize lékové politiky na konec června, podá naše komora ucelenější hodnocení jeho záměrů, až po jejím předložení a prostudování. Na úvodním setkání nově jmenovaných členů kategorizační komise MZ jsme se dostali do zásadního sporu s ředitelkou odboru farmacie tohoto ministerstva při společném požadavku na dodržení litery ministryní schváleného statutu a jednacího řádu komise. Nejen tato skutečnost může ve svém dů- Stalo se v minulých dnech PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory Na snímku poslanci Evropského parlamentu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina (vpravo) a MUDr. Milan Cabrnoch spolu s PharmDr. Lubomírem Chudobou (uprostřed). Každému je snad jasné, že pokračující stav beztíže zvyšuje naše zadlužení a prohlubuje rozdíl mezi očekáváními a realitou. Jistě jste zaznamenali drobnou, ale užitečnou změnu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta: 1. V 3 odstavec 2 zní: (2) V odůvodněných případech na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a správního úřadu, který zdravotnickému pracovníkovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu 3), jde-li o zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní péči vlastním jménem, je zdravotnický pracovník povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče. 2. V 3 odstavec 3 zní: (3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin Na různých úrovních pokračujeme v diskusích nad novelou zákona o léčivu a odrážíme pseudoargumenty údajných úspor a blaha pacientů. Těmi se totiž ohánějí předkladatelé návrhů přímých dodávek léčiv do zdravotnických zařízení, zasilatelského způsledku vést k situaci, že plánovaný termín platnosti nové vyhlášky o úhradách léčiv (1. 7.) nebude dodržen. Už šest týdnů čekáme na vyjádření MZ k našemu podnětu, na ZPMV ve věci: - neproplácení receptů, které pojištěnec předloží lékárně, ale poté si připravený či objednaný lék vyzvedne později než v sedmidenní lhůtě platnosti receptu, - nevracení originálů neproplacených Rp, - podmiňování schválení léků revizním lékařem zabezpečením jejich dodávky pojišťovnou přímo do ordinace lékaře, - pořádání výběrových řízení na dodávky léčiv s podezřením na porušení zákona o léčivech a zákona o veřejných zakázkách. V polovině března se konalo v Bruselu jednodenní zasedání členů Evropské lékárnické asociace (PGEU), jehož součástí bylo i setkání s poslanci Evropského parlamentu. V rámci jednání jsme například diskutovali o vývoji návrhu Směrnice EU o službách na vnitřním trhu. Několik dní po našem jednání byl návrh směrnice zejména na popud Francie a Německa stažen a bude podroben revizi. Jako důvod bylo uvedeno nebezpečí porušení evropského sociálního modelu a sociální dumping. Jednoduše řečeno, převážily národní zájmy - obava, aby podnikatelé a pracovníci z nových členských zemí neohrozili domácí. Byli jsme seznámeni se záměrem EU požadovat studie o účinnosti u léků užívaných v pediatrii. Přednesené zprávy o aktualitách z lékárenství některých zemí budou průběžně přeloženy a zveřejněny na webu ČLK. Dále byla schválena finální verze změněného statutu PGEU a finanční výsledek roku Generální sekretářka PGEU byla ve funkci potvrzena na další období a řádnými členy asociace se stali kolegové z Malty. 5

7 Hypermangan byl zařazen mezi separanda V ČL Doplněk 2004 byl kalii permanganas nově zařazen do tabulky separand (tabulka č. III). Tato změna zařazení však nebyla předem avizována. Vznesli jsme v této věci dotaz na lékopisnou komisi. Ta nám ve své odpovědi sdělila, že se tak stalo na základě ustanovení lékopisu návykové látky, kde je to vhodné, jsou v tabulkové části lékopisu označeny zároveň jako Venena nebo Separanda. Domníváme se, že v tomto případě se jedná o nedopatření. Podle platného zákona o návykových látkách totiž manganistan draselný nepatří mezi návykové látky, ale pouze mezi látky pomocné, zde konkrétně jde o pomocnou látku zařazenou do přílohy č. 10. Ze zákona o návykových látkách není výdej pouze na lékařský předpis nutný. Toto zařazení manganistanu draselného je bohužel nutné akceptovat. Výdej hypermanganu bez lékařského předpisu tudíž není možný. Lékopisnou komisi požádáme o nápravu tohoto stavu. Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ K zákonu o registračních pokladnách V současné době probíhá proces schvalování zákona o registračních pokladnách. Zákon má stanovit způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění a upravit další povinnosti související s evidencí plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní. Jedná se mj. o zaznamenávání údajů o platbách do fiskální paměti registrační pokladny, tzn. že každá musí zabezpečit údaje ve fiskální paměti tak, aby byla zajištěna jejich nezaměnitelnost a znemožněno jejich zničení bez porušení této fiskální paměti. Z uvedeného vyplývá, že navržený zákon by se vztahoval i na evidenci plateb Pokračování na str. 7 6 OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v březnu 2005 Zrušená osvědčení 178/2002 RNDr. Milena Kalmanová, J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí 80/1992 RNDr. Věra Růžičková, Dobrá U Frýdku 11/2000 RNDr. Dagmar Ščurkevičová, Velkopavlovická 25, Brno 342/2003 PharmDr. Hana Štolfová,Bednářova 1, Brno 236/2004 Mgr. Elena Zaviatičová, U polikliniky 1289, Veselí na Moravou 233/2001 Mgr. Jiří Jáchim, Koněvova 223, Praha 3 281/2000 PharmDr. Romana Vodičková, Drobného 38-40, Brno 56/2005 Mgr. Lenka Pindurová, Kytlická 779, Praha 9 468/2003 Mgr. Stanislav Klimeš, Mráčkova 3419/3, Praha 4 171/2004 Mgr. Zorka Krobová, Pařížská 19, Ústí nad Labem 347/1996 Mgr. Antonie Vlasáková, tř. 9. května 10, Rumburk 198/2003 PharmDr. Olga Linhartová, Vítězné nám. 9, Praha 6 233/2000 Mgr. Renata Jirásková, Palackého 541, Dobřichovice 91/2002 Mgr. Natalia Moravcová, Nádražní 81, Ostrava 2 52/2003 aff Roman Augustin, Slavětínská 771, Praha 9 281/2003 Mgr. Hana Chromková, Mazurská 484/2, Praha 8 157/2004 PharmDr. Jana Luptáková, Nádražní 20/286, Praha 5 156/2004 Mgr. Milena Imrychová, Lodžská 598, Praha 8 274/2000 Mgr. Vladimíra Tomanová, Ratíškovice /2004 Mgr. Dana Sichová, tř. 17. listopadu 883/2a, Karviná - Ráj 183/2004 Mgr. Ludmila Drhová, Polská 397, Náchod 15/2005 Mgr. Magdalena Zlatníková, Nové náměstí 10/1250, Praha 10 Vydaná osvědčení 72/2005 PharmDr. Ivana Ušáková, Velkopavlovická 25, Brno, provozovatel D.L. PHARMA, spol. s r.o. 73/2005 PharmDr. Hana Štolfová, Lékárna Bednářova, Bednářova 1, Brno, provozovatel PhDr. Jana Vařejčková 74/2005* PharmDr. Martin Gargoš, Ph.D., LÉKÁRNA ČTYŘLÍSTEK Chomutov s.r.o, Libušina 5345, Chomutov, provozovatel LÉKÁRNA ČTYŘLÍSTEK Chomutov s.r.o. 75/2005* Mgr. Jiří Minář, Pod Smrkem, Sídliště 429, Toužim, provozovatel Doubská lékárna s.r.o. 76/2005 Mgr. Jitka Révay, LÉKÁRNA NA POLIKLINICE, U polikliniky 1289, Veselí n/m. (okr. Hodonín), provozovatel LEK plus K s.r.o. 77/2005 Mgr. Lukáš Vágner, Lékárna Jarov Pharmedol, Koněvova 223, Praha 3, provozovatel Pharmedol spol. s r.o. 78/2005*Mgr. Božena Stará, Lékárna Miřetice, Miřetice 126, provozovatel PharmDr. Ivana Wagnerová 79/2005 PharmDr. Jana Spáčilová, Delta, Drobného 38-40, Brno, provozovatel DELTA, spol. s r.o. 80/2005 Mgr. Lenka Pindurová, Lékárna Na Náchodské, Náchodská 380, Praha 9, provozovatel Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly 81/2005 Mgr. Marie Švecová, Nádražní 697, Bzenec, provozovatel METALCOP, spol. s r.o. 82/2005 Mgr. Silvie Karkošková, Lékárna Shopping Park, Rudná 114/3114, Ostrava, provozovatel Mgr. Dagmar Pohlová 83/2005 PharmDr. Julie Kramperová, Lékárna Labe, Mráčkova 3419/3, Praha 4, provozovatel Mgr. Dita Fořtová 84/2005* Mgr. Zorka Krobová, A lékárna v Kauflandu, Na Kocandě 2201/35, Litoměřice, provozovatel LD Pharm s.r.o. 85/2005 Mgr. Lukáš Hanich, U Jelena, 9. května 10, Rumburk, LÉKÁRNA U JELENA spol. s r.o. 86/2005 Mgr. Karel Kraus, Dobřichovická lékárna, Palackého 541, Dobřichovice, provozovatel HAVRA NZ s.r.o. 87/2005* Mgr. Tomáš Frýda, LÉKÁRNA U RADYNĚ, v nákupním centru Olympia, Písecká 972/1, Plzeň, provozovatel Europharm s.r.o. 88/2005 Mgr. Karel Struha, Lékárna Pařížská, Pařížská 538/19, Ústí nad Labem, provozovatel RESPONSA FARM s.r.o. 89/2005* Mgr. Eva Kmeťová, MODRÝ PAVILON, s.r.o. - Lékárna, Chittusiho 9, Slezská Ostrava, provozovatel MODRÝ PAVILON, s.r.o. 90/2005* PharmDr. Jaroslav Hruška, Eurolékárna Jihlava, Brněnská 74, Jihlava, provozovatel Eurolékárna s.r.o. 91/2005 Mgr. Jaroslava Prošková, Lékárna PLUS, Kytlická 779, Praha 9, provozovatel Lékárny Lloyds s.r.o.

8 92/2005*aff Roman Augustin, Lékárna Můstek, Stanice metra Můstek Praha 1, provozovatel BUCARD INDUSTRY, a.s. 93/2005 Mgr. Monika Chvojková, U Jindřicha, Nádražní 81, Ostrava 2, provozovatel MUDr. Pavel Drozd 94/2005 Mgr. Radka Vacková, Lékárna Mazurská II, Mazurská 484/2, Praha 8, provozovatel JORNÁDA, a.s. 95/2005 PharmDr. Eva Dobošová-Anderlová, Lékárna U nádraží, Nádražní 20/286, Praha 5, provozovatel E-lékárny a.s. 96/2005 PharmDr. Jana Luptáková, Lékárna Lodžská, Lodžská 598, Praha 8, provozovatel E- lékárny a.s. 97/2005 Mgr. Martina Dufková, Lékárna Pod břečťanem, s.r.o., Ratíškovice 203, provozovatel Lékárna Pod břečťanem, s.r.o. 98/2005 Mgr. Petr Müller, Lékárna Tesco Karviná, tř. 17. listopadu 883/2a, Karviná - Ráj, provozovatel MUDr. Hynek Navrátil 99/2005 PharmDr. Michael Vanžura, Lékárna v Kauflandu, Polská 379, Náchod - Běloves, provozovatel Česká lékárna, a.s. 100/2005 Mgr. Lucie Košařová, Eurolékárna U Radnice, Nové náměstí 10/1250, Praha 10, provozovatel Eurolékárna Pomoc Klokánkům pokračuje V loňském roce se na Českou lékárnickou komoru obrátilo vedení společnosti Alliance UniChem, která chtěla přispět dětem z Fondu ohrožených dětí (FOD). Projekt FOD s názvem Klokánek (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) si dal za cíl nahradit dosavadní systém ústavní výchovy přechodnou rodinnou péčí. Přechodná v tomto případě znamená, že se dítě může po vyřešení či zlepšení situace vrátit domů. Nebo se naopak stane členem trvalé náhradní rodiny. Představení v Divadle ABC, nad kterým převzala Česká lékárnická komora patronát a na němž se loni v listopadu sešli lékárníci se svými rodinami a přáteli, vyneslo na vstupném 350 tisíc korun, které byly předány Fondu ohrožených dětí. Jeho místopředsedkyně PhDr. Zdeňka Tesařová v minulých dnech svým dopisem potvrdila, že finanční dar, který věnovala společnosti Alliance UniChem, byl pro děti z FOD velkým přínosem: Na snímku Šárka Čadová, reprezentantka Alliance UniChem CZ - společnosti, která zajišťuje výrobu pokladniček a propagačních materiálů. Finanční prostředky byly použity následovně: V objektu v Dolním Benešově probíhají další stavební práce tak, aby zde vedle stávajících čtyř bytů vznikly další byty (minimálně šest) pro rozšíření stávající kapacity Klokánka. Z finančního daru byla u- hrazena faktura za stavební práce. V objektu Klokánek v Praze 4 - Láskova ulice byla uhrazena faktura za teplo a vodné + stočné. V objektu Klokánek Praha 8 - Chabařovická byla uhrazena faktura za teplo. V objektu Klokánek v Hostivici byla u- hrazena faktura za vodné + stočné. Poskytnutý dar nám umožnil uhradit nezbytné náklady spojené s provozem stávajících Klokánků a dále i uhradit náklady a stavební práce probíhající za účelem vytvoření dalších bytů pro rozšíření kapacity stávajících Klokánků. Děkujeme za poskytnutý dar i za zdárně zahájenou spolupráci umístěním pokladniček do zúčastněných lékáren. Tato akce vzbudila u lékárníků velmi příznivý dojem, sami přišli s návrhem, aby se v této činnosti pokračovalo. Od poloviny února by se postupně měly kasičky označené Klokánkem objevit zhruba v 500 lékárnách, které se ke sbírce přihlásily. (red.) v lékárnách. Zároveň je nutné si uvědomit, že současné systémy by funkční a technické podmínky stanovené zákonem nesplňovaly. Bylo by nutné systémy rozšířit o fiskální paměť. Poslanecká sněmovna zákon o registračních pokladnách schválila ve 3. čtení dne a senátu návrh zákona předala Senát však návrh zákona na své 4. schůzi zamítl. Poslanci o něm budou ve sněmovně znovu hlasovat. Pokud zákon bude schválen v tomto znění, tj., že pokladny budou muset být vybaveny fiskální pamětí, bude třeba určitých finančních investic. Na to však pamatuje vládní návrh zákona o daních z příjmů, který je nyní v připomínkovém řízení. V návrhu jsou připravena určitá daňová zvýhodnění pro poplatníky, kteří budou muset investovat do pořízení nových registračních pokladen nebo technicky zhodnocovat stávající systémy. Pro informaci uvádím znění navrhovaných daňových úlev: 57. V 35 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 115) znějí: (6) Poplatníkům uvedeným v 2 a 17, kteří do 30. června 2006 pořídili registrační pokladnu podle zákona o registračních pokladnách se daň za zdaňovací období, ve kterém registrační pokladnu pořídili, snižuje o polovinu pořizovací ceny registrační poklady, maximálně však o8 000 Kč na jednu pokladnu. (7) Poplatníkům uvedeným v 2 a 17, kteří do 31. prosince 2006 provedli technické zhodnocení dosud používané pokladny tak, že pokladna splňuje podmínky stanovené zákonem o registračních pokladnách se daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení provedeno, snižuje o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o Kč na jednu pokladnu. (8) Nelze-li slevu podle odstavců 6 a 7 uplatnit v roce, kdy nárok na slevu vznikl z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo daň nižší než je sleva podle odstavců 6 a 7, lze slevu nebo její zbývající část u- platnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže daň, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl. Ing. RADEK BÍLÝ daňový poradce č. 98 7

9 ODBORNÉ SEMINÁŘE duben květen 2005 Přihlášky na jednotlivé akce s uvedením data a místa konání a samozřejmě osobních dat (jména, příjmení, titulu, resp. členského čísla či adresy pracoviště + kontaktního telefonu) zasílejte i nadále co nejdříve do pražského sekretariátu komory (fax , Odtud budou předávány místním organizátorům akcí společně s formuláři osvědčení o účasti, která pečlivě uschovejte, budou se hodit. Praha (Hotel ILF, Budějovická, Praha 4, 1. patro, místnost č. 5, začátky v hodin) Pozor: pouze pro omezený počet účastníků Přihlášky zasílejte na adresu: nebo tel l. 220 st Interaktivní dispenzační seminář Kazuistiky pacientů, klinický přístup v dispenzaci (Mgr. Daniela Fialová, MUDr. Ivana Doleželová) Teplice (Dům kultury, začátky v 9.30 hodin) so Interaktivní seminář Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění Diabetes a poruchy lipidového metabolismu (MUDr. František Kulič) Plzeň (Cizinecký dům, Karlovarská 83, začátek v 10 hodin) so Interaktivní seminář Farmakoterapie plicních onemocnění, antibiotika (Mgr. Ladislav Ruman, MUDr. František Kulič) Partnery interaktivních seminářů jsou AstraZeneca, Pharmos, Zentiva CZ, GlaxoSmith Kline, Lek Pharma KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Edukační semináře garantované ČLK podporuje společnost Winthrop PHARMA CR, s.r.o., a organizačně zajišťuje společnost Pears Health Cyber, s.r.o. Na tyto semináře se můžete hlásit výhradně na adrese: nebo tel.: , fax: Praha (City Empiria - bývalá budova Motokovu, začátek v 9.30 hodin) Gerontofarmakologie, stárnoucí organismus a léková reaktivita (prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.) Vitaminy, doplňky stravy (MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.) Jak to bude dále s úhradami IPLP? V únoru a březnu tohoto roku se u- skutečnila řada jednání o tom, jak řešit současnou neradostnou situaci kolem úhrad IPLP a zejména se probíraly návrhy pro nejbližší budoucnost. Diskutovalo se jednak v pracovní skupině (s účastí GML), jednak opakovaně na půdě ministerstva zdravotnictví. Pokusím se podat stručnou informaci o současném stavu. Nejprve se nám, přes počáteční nesouhlas zástupců MZ, podařilo přesvědčit ministerstvo, že (pokud pomineme nekompetentní novelizaci zákona č. 48/1997 Sb.) zásadně pochybilo. A to v tom, že opomenulo vydat vyhlášku, která měla jasně stanovit úhradu IPLP. Oněch známých šest řádků vyhlášky totiž řeší pouze malou část úhrad, druhá část, ke které bylo ministerstvo v novele zákona zmocněno, nebyla vůbec připravena, natož vydána. Požádali jsme o nápravu a při jednáních došlo nakonec ke shodě o následujících principech: Zdravotní pojišťovny budou plně hradit všechny individuálně připravované léčivé přípravky s těmito výjimkami: analgetické a antipyretické směsi, včetně směsí s kodeinem a etylmorfinem species p.o. vitaminy kloktadla expektorancia a antitusika antihemoroidalia hypnotika, sedativa individuálně připravované léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce lokální antiflogistika, analgetika a derivancia individuálně připravované léčivé přípravky, jejichž jedinou součástí je nehrazený HVLP U těchto vyjmenovaných skupin se navrhuje procentuální úhrada (20%) ZP a zároveň to, aby v případě, že součástí IPLP je HVLP pojišťovnou nehrazené nebo hrazené částečně, se na rozdíl od současného stavu úhrada této součásti IPLP taktéž řídila kategorizací. To znamená, že pacient by na tyto součásti doplácel.

10 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 Snažili jsme se o jasný, vcelku jednoduchý a co nejvíce spravedlivý systém úhrad IPLP. Určitou spravedlnost spatřujeme v tom, že v systému jsou analogie s úhradami skupin HVLP (pokud nejsou hrazena např. kloktadla jako HVLP, je značně omezena i úhrada kloktadel IPLP apod.). Celý systém se jistě bude postupně dále kultivovat. Současný návrh může samozřejmě doznat změn v legislativním procesu, jímž musí projít. Důrazně jsme žádali ministerstvo zdravotnictví o urgentní vydání této vyhlášky. Bohužel podle všeho nebude platná dříve než od 1. července t.r., jako součást nové vyhlášky o úhradách léčiv (pokud tato vyhláška při současném formálně problematickém způsobu přípravy včas vyjde). Díky tomu, že v reálné době by mohly tyto změny platit, bylo s VZP dohodnuto, že nemá význam při vyúčtování pracně třídit IPLP do šesti skupin (používat nové kódy pro IPLP), ale že původní postup zůstává neměnný. Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Několik informací z ČFM v Kuksu V uplynulých dnech se uskutečnilo výběrové řízení, po kterém se vedoucí Českého farmaceutického muzea stala Mgr. Ladislava Valášková. Dosavadní dlouholetý vedoucí této instituce doc. RNDr. Václav Rusek, CSc., bude v muzeu nadále pracovat jako zaměstnanec. V únoru tohoto roku se na své výroční schůzi sešli členové Spolku pro vybudování ČFM. Velmi kladně vyznělo hodnocení nárůstu návštěvnosti. Muzeum vloni přivítalo návštěvníků, což bylo téměř třikrát více než v roce V květnu 2004 hostilo muzeum mezinárodní konferenci s polskými historiky. Členové spolku absolvovali odborný zájezd do Polska a Pobaltí. Zavírání muzea se neslo ve znamení přednášek zaměřených na historii vojenské farmacie. V letošním roce se připravuje rozšíření muzejní expozice o nové prostory. Odborná zahraniční exkurze je připravována na květen a jejím cílem je Portugalsko. Tradiční zavírání muzea se uskuteční září. Součástí programu bude křest knihy České lékárny II. (ččl) SPRÁVNÉ DISPENZAČNÍ MINIMUM Lansoprazol Mezi inhibitory protonové pumpy se v posledních letech zařadil nový blokátor lansoprazol, jehož hlavním účinkem je, stejně jako u jeho předchůdců, potlačení sekrece kyselých žaludečních šťáv. Je určen ke krátkodobé léčbě aktivních duodenálních vředů a jejich doléčení, ke krátkodobé léčbě všech stupňů erozivní esofagitidy a k dlouhodobé léčbě patologických hypersekrečních stavů (Zollinger-Ellisonův syndrom). Obvyklá dávka je 15 mg denně, v léčbě esofagitidy obvykle 2x vyšší, doba terapie závisí na indikaci. Pokud užívá pacient současně sukralfát, je nutno podat lansoprazol alespoň 30 minut předem, protože může být zpomaleno jeho uvolňování a absorpce. Nežádoucí účinky nebývají výrazné, mohou to být bolesti hlavy, břicha nebo průjem či nausea. Pacient by měl být informován o těchto náležitostech: užívat s vodou, 30 minut před jídlem (terapie může trvat podle indikace i 8 týdnů), kapsle polykat celé, neotvírat, nekousat, nežvýkat, pacientům, kteří mají potíže s polykáním, lze dovolit vysypání neporušených pelet na čajovou lžičku jablečného džusu a ihned spolknout - dostatečně zapít, dodržovat nedráždivou dietu, podle instrukcí, dodržovat doporučení zdravotnického personálu pro správné provedení a vyhodnocení laboratorních testů, upozornit na to, že vzhledem k dlouhému účinku tohoto léku, může být ovlivněna žaludeční sekrece ostatních léčiv, které vyžadují kyselé prostředí (ketokonazol, ampicilin, preparáty železa, digoxin), ty pak nemusí být vždy dobře absorbovány, tzn. při léčbě dalšího probíhajícího onemocnění upozornit lékaře na tuto medikaci, pokud pacient vyžaduje k uvedené medikaci ještě běžná antacida s převážně lokálním účinkem, je tato léčba možná (např. Anacid susp nebo Rennie, Tums atd.) - měl by dodržet půlhodinový odstup mezi léky, instruovat pacienta, že by neměl pít alkoholické nápoje během této medikace, lékař by měl být informován o závažných NÚ, jako je krev ve stolici, potíže dýchací, abnormální svalové spasmy, pokud je potřeba kupovat OTC medikaci, měl by pacient o své terapii lansoprazolem informovat expedující laborantku. PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 Ke spolupráci na doporučených postupech zveme všechny zájemce z řad členů komory Už nějakou dobu se představenstvo ČLK zabývá myšlenkou vytvořit standardy, chcete-li doporučené postupy pro lékárníky. Proč? Práce lékárníka při přípravě, kontrole léčiv - prostě vzadu - je docela dobře popsaná a rozpracovaná v různých vyhláškách a jejich výkladech. Naše stěžejní činnost za tárou se pak vejde do termínů výdej a prodej. Nejsem příznivcem papírů, ale je fakt, že na každou rozvažovanou borovou mast musíme mít vypracovaný technologický předpis a na to hlavní často nemáme nic. Nemyslím si taky, že když bude papír, bude rázem i činnost, ale Zkuste někdy laikovi, který není vaším obdivovatelem, vysvětlit roli lékárníka tak, aby pochopil jeho nenahraditelnost. Vždyť léky by přece mohl prodávat kdokoliv, obzvlášť přestanou-li lékaři psát ručně. Existence standardů, schválených a veřejně přístupných, je prvním krokem k pochopení důležitosti naší práce veřejností. Bez nich nebude nikdy možné uvažovat o výkonovém systému úhrad. Je to také jeden z prvků, který nám umožní hovořit o naší práci, nikoliv o naší marži. Ráda bych někdy slyšela statistická data, vycházející z kvantifikace naší práce a ne jen čísla vyjadřující rostoucí (!) obraty lékáren. To na úvod. Prostě jsme začali a výsledkem jsou dvě jednoduchá schémata - NA RECEPT a BEZ RECEPTU. Přes svou stručnost jsou plodem delší práce, včetně připomínek. Tady také končí síly a práce představenstva a začíná (alespoň doufám) aktivita vaše. PČLK se rozhodlo nabídnout definitivní zpracování doporučených postupů zájemcům z řad členů ČLK. Uvolnilo na to nemalou částku. Cíleně chceme zainteresovat kolegy, nikoliv zaplatit za zpracování renomovaným firmám. 10 ZADÁNÍ: I. Rozpracovat schéma NA RECEPT a) Podrobně rozvést cílené dotazy na akutně předepisované léky pro pacienta, který tvrdí, že své léky Mgr. Leona Štěpková ajejich užívání zná (např. ATB). Specifikovat tyto možné varianty. b) Popsat rozhodovací proces, kterým lékárník odhadne zásadní lék - léky na který - které je nutno upozornit pacienta, jenž je nezná a má jich nově předepsáno více. c) Specifikovat situace a důležitá u- pozornění k nim pro pacienty, kteří své léky znají (např. na konci prosince vždy upozorňovat na nebezpečné interakce s alkoholem). Očekávaný rozsah: max. 10 stran textu na A4 na jedno písmeno (a, b, c). Práce musí vycházet ze schématu Na recept. Její podrobnější zadání není vhodné vzhledem k mnoha různým přístupům rozdílných zpracovatelů. Jeden autor může zpracovat i více písmen. Autor vítězné práce získá Kč za jedno písmeno. Pokud bude pro zpracování definitivní verze čerpáno i z nevítězných prací, mohou být jejich autoři odměněni až do výše 5000 Kč na jedno písmeno. II. Rozpracovat rozhodovací stromy s ohledem na schéma BEZ RECEPTU pro tato témata: a) alergie b) bolest c) trávicí obtíže d) kašel e) rýma f) bolesti v krku g) nachlazení h) paraziti i) dermatologické potíže j) urologické problémy k) nervozita, nespavost l) průjem m) zácpa n) drobná poraněni o) popáleniny p) oční obtíže q) gynekologické potíže r) hemeroidy Očekávaný rozsah: maximálně 3 strany textu A4. Zpracování musí vycházet ze schématu II. Očekáváme grafickou podobu práce, tzv. rozhodovací strom. Autor vítězné práce získá 5000 Kč za jedno písmeno. Podmínky pro zpracování písmen IaII: Podat písemnou přihlášku do na adresu: Česká lékárnická komora, Mgr. Mrázková, Poliklinika Budějovická, Antala Staška 80, Praha 4. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, číslo člena ČLK, adresu pracoviště, korespondenční adresu, adresu elektronické pošty, kontaktní telefon, přesnou specifikaci písmena či písmen, která má přihlašovaný zájem zpracovat (např. Ia, IIc.). Pokud se přihlásí více zájemců o jedno písmeno z tématu II, budou do kontaktováni s nabídkou zpracovat téma jiné. Nelze totiž očekávat zásadní rozdíly v pracích více autorů. Jestli se přihlásí více zpracovatelů jednoho písmene témata I, nebudou jim nabízena jiná, protože větší množství autorů znamená více možných zajímavých přístupů k problematice.

12 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 Zpracovatel může jednotlivá témata dále členit podle svého uvážení. Bude-li přesto zájem více zpracovatelů zpracovat stejné písmeno tématu II, rozhodne komise, sestavená k tomuto účelu představenstvem a oznámí to zpracovateli i těm, kteří nebudou do soutěže zařazeni. Zpracovatel doručí svou práci (samozřejmou součástí je seznam použité literatury) do na adresu ČLK. V termínu od do bude práce postoupena skupině konzultantů k připomínkám a event. vrácena do ) zpracovateli k jejich zapracování. Zpracovatel připomínky zapracuje do a odešle práci zpět na výše uvedenou adresu sekretariátu ČLK. O vítězích bude rozhodovat komise s ohledem na doporučení skupiny konzultantů. Do budou zpracovatelé vyrozuměni o výsledku. 11

13 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/

14 V sobotu 30. dubna 2005 od 9 hodin se v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, uskuteční shromáždění Pražského sdružení lékárníků. Jeho program se skládá z odborné a z pracovní části. V odborné části zazní přednášky s názvy: Kognitivně behaviorální přístup k léčbě obezity; Velkodistribuce léčivých a pomocných látek, pomocného a obalového materiálu; Nové trendy v přípravě a adjustaci IPLP v našich lékárnách; Současné možnosti léčby nikotinové závislosti. Shromáždění Pražského sdružení lékárníků Pracovní část: V pracovní části se po vystoupeních předsedy Pražského sdružení lékárníků a prezidenta České lékárnické komory účastníci seznámí se zprávami o hospodaření PSL, o činnosti revizní komise PSL a o činnosti čestné rady PSL. Na tomto shromáždění rovněž proběhnou volby stálých delegátů na sjezdy České lékárnické komory po dobu stávajícího volebního období. Představenstvo Pražského sdružení lékárníků vyhlašuje den za začátek volebního období, a den za konec volebního období pro volby delegátů na jednotlivé sjezdy České lékárnické komory v letech 2005, 2006 a Shromáždění Pražského sdružení lékárníků je zařazeno do kontinuálního vzdělávání ČLK. Odborný program je ohodnocen 10 body, pracovní část 3 body. Každý účastník - člen komory obdrží certifikát o účasti. Prosíme členy PSL, aby předem potvrdili svou účast na tomto shromáždění. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu Lékárna U rotundy, Karolíny Světlé 11, Praha 1. Usnadníte nám tak práci s přípravou certifikátů, pracovních tašek s materiály i s odhadem počtu účastníků. Přihláška je součástí dubnového čísla Excerpta Pharmaceutica. (PSL) Rozhovor s farmaceutem a cestovatelem J. Krčmářem: Rád poznávám cizí země Když jsem nedávno na brněnské přehradě zaslechl, že ten mladé je doktor farmacie, co hned po škole odjel do Austrálie a teď fachčí v apatyce na Mendláku, hned se mi vybavil příspěvek do této rubriky. S PharmDr. Josefem Krčmářem jsem se nicméně nakonec nesešel v lékárně na Mendlově náměstí, nýbrž na akademické půdě Veterinární a farmaceutické univerzity. Co děláte na farmaceutické fakultě? Proč nejste na Mendláku? Na univerzitě plním třetím rokem doktorský studijní program - Ph.D. Zvolil jsem si obor farmakologie a toxikologie, zabývám se testováním potencionálních ß-3 adrenergních agonistů. V lékárně byste mě zastihl jindy, pracuji tam na částečný úvazek. A ta Austrálie? V Austrálii jsem sice byl, ale ne hned po škole. Po dokončení magisterského studia jsem od roku 1999 nějakou dobu ROZHOVOR pracoval v nemocniční lékárně Fakultní nemocnice v Brně. Titul PharmDr. jsem získal v roce 2003 po obhajobě rigorózní práce na téma Leptin v problematice obezity, stanovení solubilního leptinového receptoru. Ve volném čase se zabýváte přístrojovým potápěním i dalšími ne zcela obvyklými aktivitami. Jste dobrodružná povaha? Je pravda, že kromě potápění na Floridě, v Austrálii či na Elbě, jsem vyzkoušel také parašutismus nebo mořský kajak, a že dalším z mých koníčků je trekking. Nemyslím ale, že by to bylo vyloženě dobrodružnou povahou. Rád poznávám cizí země jinak, než prostřednictvím klasické turistiky, a zmíněné aktivity k tomu poskytují výbornou možnost. Třeba takové putování australským vnitrozemím včetně nocování v pralese poskytne fantastické zážitky, k jakým se běžný turista určitě nedostane. Kde všude jste už ve světě byl? Navštívil jsem například Korsiku, Elbu, Egypt, procestoval Skandinávii. Velmi zajímavé bylo dvouměsíční cestování severní Indií. Nejdelší zahraniční pobyt před nástupem současného studijního programu jsem absolvoval v USA, kde jsem strávil rok. Co jste za Velkou louží tak dlouho dělal? Žil, pracoval a zdokonaloval se v angličtině. Jedním z mých džobů tam byla péče o devadesátiletého seniora, kterému jsem mimo jiné vyzvedával léky. Měl jsem tak často možnost sledovat práci lékáren. U těch veřejných je běžné, že praktický lékař pověsí předpis na internet, lékárna si jej stáhne, připraví léky a pacient, kterého předem vyrozuměla, si jen vyzvedne příslušnou lékovku. Bez front a stresu, s dostatkem času na kontrolu, na informaci. V New Yorku, a zvlášť na Manhattanu, kde se mi podařilo uchytit, se v každé práci dají vydělat slušné peníze. Takže jsem se mohl vydat na pět měsíců do Austrálie a na Nový Zéland. Kam se chystáte příště? Rád bych se někdy podíval třeba do jihovýchodní Asie nebo do Jižní Ameriky, ale právě teď mám povinnosti, které mi neumožňují odcestovat někam na delší dobu. Nějaký čas to teď zkrátka vypadá na běžnou turistiku, hlavně po Evropě. Jak vidíte svou profesní budoucnost? V současné době se musím soustředit především na úspěšné dokončení doktorského studijního programu, a také na přípravu k atestaci z klinické farmacie. Ohledně své profesní budoucnosti nejsem zatím pevně rozhodnut, spíše se zařídím podle situace v době, kdy toto rozhodování bude aktuální. Jednou z možností je samozřejmě klasické lékárenství. Ptal se: VLADIMÍR VRBOVSKÝ

15 Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: Zdravotní pojišťovna nám neproplatila část receptu na IPLP, jehož součástí byl HVLP. Jednalo se o HVLP, který podle číselníku není hrazen pojišťovnou. Je tento postup správný? Odpověď: Tento postup je v rozporu s platnými předpisy, konkrétně pak se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním ZAJÍMALO VÁS pojištění ( 15, odst. 5). Na HVLP, která jsou součástí IPLP, se v žádném případě nevztahují pravidla pro úhrady HVLP jako takových, tj. kategorizace. Z pohledu úhrady se na ně pohlíží jako na jakoukoliv jinou součást připravovaného léčivého přípravku. Na této skutečnosti nezměnila nic ani loňská novela tohoto zákona. Pokud tedy IPLP hradí zdravotní pojišťovna (viz Zásady dohodnuté s VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami), hradí je pojišťovna plně a pacient nedoplácí ani na jejich součásti - tedy HVLP, které jinak podle kategorizace hrazeny nejsou, či jsou hrazeny jen částečně. Toto pravidlo platí po celou dobu platnosti zákona, i když se samozřejmě projevovaly tendence pojišťoven k opačnému, nesprávnému výkladu a postupu. K této problematice ještě malou poznámku: v budoucnu se uvedený postup s vysokou pravděpodobností změní - viz informace o jednáních o úhradách IPLP na str. 8 tohoto čísla ČČL. NEZAPOMNĚLI JSTE SE PŘIHLÁSIT? V únorovém čísle ČČL jsme zveřejnili pozvánku s návratkou na VII. Konferenci mladých lékárníků ( května v Opavě). V minulých letech patřily konference určené kolegům do 33 let věku k hojně navštěvovaným. Dá se očekávat, že letošní téma Přínosy a rizika léčby antibiotiky bude lékárníky také zajímat. Přihlásit se můžete nejpozději do konce dubna (nejlépe u Mgr. Jany Mrázkové na sekretariátu komory, fax: mail: později nebude možné zajistit ubytování. (red.) TAK TO VIDÍM JÁ: Jarní únava Vládní krize paralyzuje už delší dobu normální práci naší vlády. Zdá se, že v současné době tato krize, doprovázená řadou nepochybně fraškovitých momentů (záhadná půjčka na byt, pálení směnky, odbočka do šantánu v Nuslích a mozaika dalších pitoreskních prvků), spěje do finále. Drolící se vládní sestava se bez lidovců při hlasování o nedůvěře musela o- přít o mlčení komunistů. Klopotně se rodící nová vláda prý požádá o důvěru v Poslanecké sněmovně a při současném rozložení sil je jasné, že bez komunistů to opět půjde těžko. Máme se tedy na co těšit? Při našich historických zkušenostech bychom měli být opatrní, dobře víme, že bolševik, přestože s úsměvem na tváři a rozpřaženou státotvornou náručí, nedává nic zadarmo. Tímto končím své úvodní politologické expozé, neboť politologem nejsem a neustálé debaty, kdo co udělal, neudělal, kdo je v pozadí, jaký to má smysl, jsou už trochu pasé. Jisté je, že v tomto rozpoložení, kdy vláda spotřebovává skoro všechnu energii na své přežití, již nezbývá mnoho sil na řešení opravdových problémů. A v situaci nejistého zítřka i leckterý státní úředník kouká, aby moc nevystrkoval hlavu. Je třeba počkat, až se bouře přežene. Kolem koncepce zdravotnictví je tak v současné době absolutní ticho a nevím, je-li to dobře nebo špatně. Ze všech těch popsaných papírů tak v současné době neustále vykukuje pouze papírová zdravotní knížka, což je utkvělá myšlenka naší ministryně. Přestože většina odborníků se o ní vyslovila jako o věci naprosto nadbytečné a v době informační společnosti i notně archaické, hodlá nás s ní ministryně Emmerová oblažit už po prázdninách a slibuje až třetinové úspory v nákladech na léčiva. Taktéž kategorizační komise-nekomise pracuje v podivném vakuu. Po rozpuštění minulé kategorizační komise pracují odborníci (řada z nich byla přítomna už v komisi rozpuštěné) nad návrhem nových ú- hrad v režimu podivných dobrovolníků, kteří se na ministerstvu scházejí k diskuzím. Hlavně pozor, aby bylo vše dostatečně transparentní. Jen by mě zajímalo, jestli konečně dojde na to, že bychom nový číselník dostali s dostatečným předstihem - já bych si na to ale asi nevsadil. Menší rozruch na ministerstvu způsobili stomatologové, kteří oznámili, že uvažují o vystoupení ze systému veřejného zdravotního pojištění. Byli označeni za nenasytné hrabivce, kteří by si měli vážit toho, že se mají mnohem lépe než např. internisté z okresních nemocnic, a že by tedy mohli držet ústa a krok. Jsou to prostě s těmi soukromníky jenom problémy, už aby jim páteřní neziskovky zlomily páteř. Přesto všechno mám pro vás dobré zprávy - je jaro! Už i v našem beskydském podhůří slezl sníh a v okolí se objevily první podběly. Sluníčko krásně hřeje a včera jsem mohl chodit venku jenom v tričku. Aztoho mám upřímnou radost. PharmDr. KAMIL HRUBÝ Nemocniční lékárna Vítkovické nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny, Ostrava-Vítkovice 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Horčička, L., Chmel, R., Nováčková, M.: Konzervativní terapie ženské močové inkontinence - možnosti a efektivita Časopis lékařů českých č. 3/2005 Nechirurgická léčba ženské inkontinence moči není tak účinná jako chirurgická terapie, ale v indikovaných případech je účinnost vysoká. Stresová inkontinence se léčí buď rehabilitací svalů pánevního dna, pomocí pesarů, uretrálních obtulujících tělísek, nebo medikamentózně (α-sympatomimetiky - duloxetin, tricyklickými antidepresivy - imipramin, lokálními estrogeny). Urgentní inkontinence se léčí modifikací životního stylu - adekvátním a rovnoměrným příjmem tekutin, tréninkem močového měchýře, elektrostimulací, medikamentózně (parasympatolytika - trospium, tolterodin, solifenacin, darifenacin, přímá spasmolytika - o- xybutinin, propiverin, tricyklická antidepresiva, lokální estrogeny. Nosáľová, G.: Farmakologický profil brimonidinu - nového liečiva na terapiu glaukómu Klinická farmakologie a farmacie č. 1/2005 Brimonidin, clonidin a apraclonidin patří mezi α2-sympatomimetika používaná v léčbě glaukomu. Brimonidin je méně lipofilním derivátem clonidinu, má mnohem vyšší selektivitu k α2-receptorům než apraclonidin (23x) a než clonidin (12x). Usnadňuje odtok komorové vody, a tím vyvolává pokles nitroočního tlaku. Má neuroprotektivní účinek na zrakový nerv, rychlý nástup účinku s max. hypotenzivním efektem za 2 hodiny po aplikaci. Z NÚ se objevuje mydriáza, vazokonstrikce očních cév, u dětí únava a ospalost. Brimonidin (Alphagan) patří tedy mezi léky první volby v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a oční hypertenze. Bláha, V.: Fibráty v léčbě dyslipoproteinemií Causa subita č. 2/2005 Článek seznamuje se současnými poznatky o skupině fibrátů. Používají se v primární prevenci ICHS u osob s hypercholesterolemií a s kombinovanou hyperlipoproteinemií, v sekundární prevenci ICHS snižují výskyt koronárních příhod. Jejich účinky jsou lipidové (snížení triacylglycerolů, zvýšení HDL výrazněji než u statinů - účinky zprostředkované vazbou na PPAR α-receptory) i non-lipidové (zlepšení inzulinové rezistence, potlačení syntézy prozánětlivých cytokinů, C-reaktivního proteinu, CD-ligand a adhezivních molekul, např. endotelinu, snížení hladiny kys. močové, snížení koncentrace fibrinogenu atd.). Pozn.: Časopis Causa subita je v plném znění na internetu (www.causa-subita.cz) a podává velmi zajímavé a poučné pro lékárníky. Raboch, J., Jirák, R., Paclt, I.: Psychofarmakologie pro praxi Triton, Praha 2005, 167 stran Útlá publikace se ze složité problematiky celé psychiatrie zabývá jen psychofarmaky a jejich přehledem ve světle nejnovějších poznatků. Z pera učitelů 1. Lékařské fakulty v Praze vychází tedy práce, která velmi ANOTACE dobře poslouží k získání aktuálních informací o lécích ovlivňujících duševní nemoci. Kniha je členěna do 10 kapitol. První se zabývá skupinou anxiolytik a hypnotik (závislost, narušení paměti, předávkování, léčba nespavosti). Druhá část je věnována antidepresivům všech skupin (SSRI, SSE, NRI, SARI, SNRI, NASA, NDRI, IMAO, RIMA, rostlinné přípravky). Třetí kapitola podává výčet stabilizátorů nálady (lithium, kys. valproová, karbamazepin, lamotrigin, gabapentin, topiramat). Ve čtvrté části se doc. Paclt věnuje antipsychotikům (neuroleptika, atypická antipsychotika, nežádoucí účinky). V páté kapitole, zaměřené na stimulancia, autor popisuje jejich mechanismus účinku, kognitivní působení, NÚ, kontraindikace a interakce. Dr. Jirák v šesté části zpracoval systém léčiv k terapii demencí a lehčích kognitivních poruch. Sedmá kapitola je o psychofarmakoterapii dětí a dorostu, osmá o psychofarmakoterapii v těhotenství a laktaci a devátá se týká pacientů ve vyšším věku. Závěrečná část pojednává o lékových interakcích farmakokinetických i farmakodynamických. as-proteiny se staly terčem vývoje protinádorových léčiv R z toho důvodu, že jejich onkogenní mutace byly identifikovány u přibližně 30 % všech lidských malignit. Klíčovou roli při zrání ras-proteinů hraje farnesylace. Inhibitory farnesyl protein transferázy byly objeveny jako nová skupina protinádorových léčiv, která brání růstu nádorových buněk. Mezi první látky této skupiny patří tipifarnib, objevený v laboratořích firmy Johnson&Johnson. Indikací je léčba akutní myeloidní leukemie (AML) u pacientů starších 65 let. Data z II. fáze multicentrické studie byla v prosinci loňského roku prezento- MOLEKULA MùSÍCE Tipifarnib vána na ročním mítinku Americké hematologické společnosti. Ve studii bylo sledováno 170 rizikových pacientů, léčených perorálně podaným tipifarnibem po dobu 21 dní. Omezenou odpovědí na léčbu reagovalo 34 % pacientů, úplnou odpovědí 18 % - v tomto případě po dobu 6,4 měsíce. Nehematologické NÚL se objevily u 43 % pacientů, 18 % nemocných muselo být v důsledku NÚL hospitalizováno. Pro omezené terapeutické možnosti u AML povolila FDA zrychlený registrační proces, v říjnu 2004 byla zahájena III. fáze klinického zkoušení. Tipifarnib už v USA pod názvem Zarnestra jako orphan drug prodává firma Tibotec Therapeutics v indikaci AML. Pokračují další výzkumy potenciálního užití tipifarnibu u solidních i hematologických malignit včetně různých stádií myeloidní leukémie. Zdroje: Stránku připravil PharmDr. PAVEL GRODZA 15

17 DISKUSE, NÁZORY, POLEMIKA Motto: RATIO QUASI QUAEDAM LUX LUMENQUE VITAE. (Cicero) Rozum je jako světlo a záře života. Před několika měsíci jsem se pokusil prostřednictvím ČČL vyprovokovat mezi kolegy diskusi o homeopatii. Mým cílem bylo tuto metodu odhalit jako pokoutnou a před odbornou veřejností ji zbavit prestiže, které se podle mne neoprávněně těší. Z reakcí publikovaných v časopise a také v diskuzi na jsem učinil několik závěrů. Pro argumentaci příznivců homeopatie je velmi typické, že používají odborně znějící termíny, které se neobtěžují nijak definovat. Například: při potenciaci se jedná o přenos energetické informace. Co je zde e- nergetická informace prostě nevím a celá věta je tím pro mě nesmyslná. Dále cituji: Účinek homeopatických léků spočívá v kvalitě, ne kvantitě. Jaký význam mají v této vágní větě slova kvalita a kvantita a co si mám za nimi představit? Poslední příklad: homeopatie hledá příčinu - nerovnováhu v těle - a tu se snaží odstranit a nastartovat v těle samoregulační mechanismy. Zase ukázka vágnosti a bezobsažnosti, co je nerovnováha v těle? Co je ten samoregulační mechanismus? Z celého pak vyplývá, že podáním potencovaného homeopatického léku přeskočí energetická informace na jakousi nerovnováhu v těle, a tím se nastartují nijak blíže specifikované samoregulační mechanismy, o kterých samozřejmě neexistují důkazy, ale v praxi fungují. Citace v tomto odstavci jsem si vypůjčil z příspěvku dr. Punčochářové z únorového čísla ČČL. Ta také popisuje pokus prof. Reye, ve kterém porovnával čisté rozpouštědlo a homeopaticky dynamizované agens. Jediná moje připomínka zní: proč nepoužil O homeopatii píšu naposledy prof. Ray raději slepý vzorek? (Tím rozumím vzorek, se kterým by se pracovalo úplně stejně jako s dynamizovaným agens, jen v prvním kroku by bylo místo homeopatické tinktury použito rozpouštědlo.) Možná by obdržel méně překvapivá data. Ujišťuji kolegyni Punčochářovou, že nechci bránit kolegům ve vzdělávání se v homeopatii, ale budu bojovat proti tomu, aby komora přidělovala za tyto semináře body do systému postgraduálního vzdělávání a tak se aktivně podílela na uznání šarlatánských metod za metody oficiální. Dalším mým osobním závěrem je, že tvrdou kritikou homeopatické metody získám jednoho přemýšlivého člověka na svou stranu, ale deset jiných dosud nerozhodnutých jich začne s touto metodou koketovat. Skvěle zde totiž funguje princip negativní reklamy. Alternativní medicína potřebuje k svému přežívání jeden podstatný princip - nedostatky v oficiální medicíně (nebo chcete-li ve vědě). Podmínka tohoto principu je zajištěna a je naprosto pochopitelná. Zdravotnický systém je totiž nedokonalý, je neustále potřeba v něm hledat chyby, opravovat je a celý systém vlastní tvrdou prací posouvat směrem k vyšší efektivitě. Alternativní medicinman (n. medicinwoman, aby mě někdo nenařkl z antifeminismu) ovšem na toto namáhavé a tvrdé lopocení nemá chuť a tak se raději vrhá na pacienta s neotřesitelně a absolutně správně fungující homeopatií. Zavalí nemocného snůškou nesmyslů, ve kterých se často neorientuje ani sám, bohorovně zaléčí a čeká. Někdy to vyjde a někdy se to prostě musí vhodně okecat. Přívržence homeopatie v podstatě nelze vytrhnout z klidu. Myslel jsem si, že dané téma bylo poměrně vyčerpáno a už jsem se k němu na stránkách ČČL nechtěl vracet, nakonec jsem se rozhodl ještě reagovat na únorové číslo, elegantně a neutrálně. Přesto jsem napsal kritickou odpověď a vyjádřil jednoznačnou nulovou toleranci alternativní medicíně s homeopatií včetně. PharmDr. JIŘÍ GREGOR, Ph.D. PŘEMÍRA LIBERALISMU PŘINESLA ROVNICI, KTERÁ NEMÁ ŘEŠENÍ: Venkovský lékárník do knihy ohrožených druhů? Máme tak liberální zákony, že lékárnu si dnes může otevřít kdokoliv kdekoliv a nikdo a nic mu v tom nezabrání. Vždycky, když jsem viděla ve Městech (ale i městech) vtěsné blízkosti několik lékáren, říkala jsem si: Zlatý venkov! Tržba sice žádná velká sláva, ale aspoň mám jistotu, že mi nikdo naproti další lékárnu neotevře. Ach, jak jsem se zmýlila! Nebude to dlouho trvat aive Rtyni budeme mít dvě lékárny!!! Jaké bylo mé zděšení, když jsem to zjistila, dokáže pochopit jen jiný venkovský lékárník. Rtyně má asi 3000 obyvatel, naši tržbu tvoří zhruba z 80 procent faktury na ZP, a z toho více než 70 procent jsou recepty místního obvodního lékaře. Zasvěcení si už z těchto čísel dokážou udělat docela dobrou představu o našem 16 obratu a je jim z toho jasné to, co mě: ani při nejlepší možné konstelaci hvězd se ve Rtyni dvě lékárny neuživí: 1 praktický lékař + 2 lékárny = rovnice, která nemá řešení. Na příští měsíce se proto netěším ani trochu. Taková je současná realita. Venkovské lékárníky neohrožují jen pozdní platby VZP a všelijaké neuvěřitelné výmysly úředníků, kteří vůbec nepočítají s tak malými provozovnami, jaké jsou ty mimo města. Jak je vidět, nebezpečí pro naše přežití na nás číhá v každém volném nebytovém prostoru vhodné rozlohy v našem okolí. Nebylo by na čase zapsat venkovského lékárníka do Červené knihy ohrožených druhů? PharmDr. MARCELA DVORSKÁ Rtyně v Podkrkonoší

18 Historie Masti s podobným složením byly známy v dávné minulosti, snad již v době Galénově. S nepatrnými změnami ve složení jsou používány i v současnosti a pro další zpracování v lékárnách je vyrábí několik firem, často ve stejném nebo velmi blízkém složení. V Německém lékopise, 6. vydání, byl v receptuře předepisován mandlový olej, později nahrazený olejem slunečnicovým. ČsL 2 z roku 1954 přinesl novinku, v receptuře je doplněno 0,5 % tetraboritanu sodného, který v průběhu přípravy vytváří malé množství sodného mýdla, stabilizujícího emulsní soustavu. ČsL 3 přinesl nejen novou recepturu, ale i nový technologický postup při přípravě. Ung. leniens má charakter quasiemulse, která se vyznačuje sice velmi dobrým chladivým účinkem, ale v laboratoři lékáren ji lze připravit jen velmi obtížně, podobně jako ve Výrobnách léčivých přípravků (VLP). Navíc mast tohoto složení bylo možné pro jeho omezenou stabilitu použít pouze jako změkčující a chladivý krém. Poprvé byly předepsány lékopisem parabeny jako konzervační látky, a to v množství 0,02 %. Nevýhody složení a malá stabilita měly být odstraněny dvěma novými předpisy v ČsL 4. V článku Cremor leniens byl předepsán emulgátor v/o monoglyceridstearát a masťový základ měl sloužit pro další galenické zpracování do IPLP, v článku Cremor refrigerans byl předepsán emulgátor laurylsíran sodný a vzniklý krém měl být používán jako krém chladivý. Oba krémy obsahovaly konzervační látky, parabeny, v množství 0,1 % resp. 0,05 %. Příprava v lékárnách se v té době již prakticky neděla a veškerou výrobu převzaly VLP. Byly však značné problémy se zajištěním odpovídající kvality, zejména proto, že nedodržení stanovených teplot při prvotní emulgaci a občasná technologická nekázeň při závěrečných operacích výroby při rozplňování vedly k produktu, který byl tak tuhý, že bránil dobré zpracovatelnosti v lékárnách. Současný stav Uvedené těžkosti a současně změny legislativy vedly výrobce masťových základů k návratu k osvědčenému a stabilnímu složení více než 50 let starého článku Unguentum leniens ČsL 2. Mimo dobrou další zpracovatelnost má tato mast i velkou výhodu, neobsahuje žádné konzervační látky a splňuje tak jeden ze základních požadavků lékařů pro použití zejména u dětské, alergiemi nebývale postižené části populace. Nevýhodou zůstává inkompatibilita s kysele reagujícími látkami a nepředvídatelné reakce při zpracování se specialitami, zejména, pokud se jedná o krémy typu o/v. Unguentum leniens ČsL 2 v současnosti vyrábí a dodává TAMDA a.s., Olomouc a MEDICAMENTA Vysoké Mýto a.s. Výrobce VAKOS XT a.s., Praha přišel před několika roky na trh s Unguentum leniens CSC, kdy se mu podařilo vyrobit velmi kvalitní masťový základ typu změkčující masti. Místo tetraboritanu sodného byl použit síran hořečnatý, a tak slabší stabilizující účinek sodného mýdla nahrazuje vzniklé mýdlo hořečnaté (pravý emulgátor) a emulsní typ v/o tohoto produktu vede k masti velmi dobré galenické zpracovatelnosti a stabilní konsistence, jednoznačně vyšší kvality. Je třeba pamatovat na to, že Unguentum leniens CSC obsahuje 0,1 % parabenů a není tedy příliš vhodná pro alergiemi zatížené pacienty. Posledním produktem, který se objevil na trhu, je Unguentum leniens - TAD, výrobce TAMDA a.s., Olomouc. Také zde se jedná o krém v/o s hořečnatým mýdlem vznikajícím v procesu výroby a chovajícím se jako pravý emulgátor. Neobsahuje žádné konzervační látky a lze ji použít pro další galenické zpracování i u pacientů, nepříznivě reagujících na parabeny jako konzervační látky. Oba posledně jmenované výrobky už neobsahují jen cetaceum, ale směs parciálních glyceroesterů mastných kyselin a cetylpalmitát nahrazující podle nového článku platného lékopisu právě cetaceum. Oproti receptuře dle Čsl 2 obsahují oba produkty větší množství čištěné vody (20 % oproti 16,5 %). Obsah geraniové silice je u výrobce VAKOS XT a.s. téměř dvojnásobný (0,15 %), než u ostatních dříve jmenovaných výrobků. ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 UNGUENTUM LENIENS - starý recept v současné magistraliter přípravě Jednou ze stálic v individuální přípravě v lékárnách je Unguentum leniens, masťový základ ze skupiny chladivých a změkčujících krémů. Předepisuje se nejen pro své osvědčené účinky, ale často i jako vehiculum pro mnohá další léčiva. Na dnešním farmaceutickém trhu je několik produktů, které mají podobné, nikoliv však shodné složení. Příspěvek si neklade za cíl vyhodnotit jejich kvalitu, ale uvést pár postřehů a zkušeností z praxe. RNDr. Václav Šeda Výhody a nevýhody Unguentum leniens ČsL 2 Pro: Neobsahuje konzervační látky, nealergizuje, má mírně chladivý a dobrý změkčující účinek. Použít lze bez dalších léčivých látek. Je vhodný pro přípravu mastí s obsahem dexamethazonu, kdy je žádoucí využívat 1% triturace dexamethazonu v propylenglykolu. Lihové roztoky způsobují nežádoucí tuhnutí mastí. Mísitelnost s hydrofobními mastmi a krémy typu v/o je bezproblémová. Proti: Skladováním i v mezích doporučené použitelnosti a správných skladovacích podmínkách ztrácí část obsahu vody, tuhne a stává se obtížněji zpracovatelnou. Občas uvolňuje olejovou fázi a je nehomogenní. Tato nepříjemná vlastnost zřejmě souvisí s nutností používat rafinovaný slunečnicový olej lékopisné kvality. Je nevhodná pro kysele reagující léčivé látky a k zpracování s krémy typu o/v, kdy dochází k narušení homogenity, až rozpadu mastí během velmi krátké doby po přípravě. Výhody a nevýhody Unguentum leniens CSC a TAD Pro: Po celou dobu skladování si zachovávají stálou konzistenci, netuhnou, nevylučují olejovou fázi, neztrácejí obsah vody. Jsou velmi dobře mísitelné s hydrofobními mastmi a krémy typu v/o. Jsou dobře mísitelné i s kyselinou salicylovou do koncentrace 5 %, a tedy využitelné pro přípravu mastí s obsahem kortizonoidů a keratoplastickými koncentracemi kyseliny salicylové. Nebyly pozorovány žádné změny po 30 dnech po přípravě. Proti: Mísitelnost i s menším množstvím krémů typu o/v je problematická. Vzorky po přípravě nevykazovaly sice rozpad emulsního charakteru masti, ale už po týdnu došlo k vylučování vody, případně oleje a tuhnutí masti. Tyto změny kvality byly zaznamenány ve všech 3 zkoušených typech krémů o/v (typ ambiderman, aquasorb a stearinové krémy). Co z toho plyne pro praktikujícícho lékárníka Lékárník může zvolit vhodný typ Unguentum leniens podle předpisu konkrétního IPLP, s chladivým účinkem, nebo pouze účinkem změkčujícím. Pro případné zpracování specialit vybere výhodnější produkt, pokud ovšem výrobce HVLP v SPC údajích možnost dalšího zpracování připouští. Použije v případě potřeby masťový základ bez konzervačních látek. Je jeho povinností upozornit dermatology a pediatry na možnost předpisu Unguentum leniens s konzervancii, nebo bez obsahu parabenů. 17

19 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 CREMORES - KRÉMY Krémy jsou vícefázové přípravky obsahující lipofilní a vodnou fázi. Zpravidla obsahují více než 15 % vody. Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (II.) HYDROFOBNÍ KRÉMY (OLEOKRÉMY) Jde o emulzní soustavy typu v/o, tzn., že vnější fáze je lipofilní. Díky tomu se mísí s oleji v každém poměru. Tím, že je vnější fází olej, jsou nesnadno napadány mikroorganismy. Strukturou se nejvíce přibližují přirozenému kožnímu filmu, který má též charakter emulze v/o. Dobře se na kůži roztírají i na ní dobře lpí. Vytvořený film brzdí perspiraci méně než film oleomastí a léčiva se z nich v porovnání s oleomastmi většinou lépe uvolňují. Podle toho, zda obsahují pravý emulgátor, rozlišujeme oleokrémy pravé a nepravé. Pravé oleokrémy Obsahují emulgátory typu v/o, např. vosk z ovčí vlny, estery sorbitanu, monoacylgly- ceroly, apod. Jsou tak fyzikálně stabilnější, než oleokrémy nepravé. Příkladem je Cremor leniens ČSL 4. Cremor leniens ČSL 4 Cera alba 7,00 Cetaceum 9,00 Monoglyceridum stearicum 5,50 Ol. helianthi 53,40 Ol. ricini 5,00 Propylum gallicum 0,02 Aqua 20,00 Methylparabenum 0,07 Propylparabenum 0,03 Ol. geranii gtts. V Díky obsahu pravého emulgátoru lze do něj vmíchat další, omezené množství vody, včetně léčiv v ní rozpuštěných (např. tanin, urea, ). Není inkompatibilní s kysele reagujícími látkami (např. s kyselinou salicylovou) či silnými elektrolyty. Je i vhodným základem pro suspenzní léčiva, lze jej použít také jako bázi pro léčiva k aplikaci do kštice. Pravé oleokrémy vyrábí pod různým označením několik výrobců. Např. Cremor leniens TMD, Cremor leniens CSC, Unguentum leniens CSC, Unguentum leniens HBF. Cremor leniens TMD Cera alba 7,00 Cetaceum 9,00 Glyceroli monostearas ,50 Helianthi oleum raffinatum 53,30 Ricini oleum 5,00 Propylis gallas 0,02 Methylparabenum 0,07 Propylparabenum 0,03 Geranii etheroleum 0,09 Aqua 19,99 Unguentum leniens CSC Cera alba 8,00 Cetaceum 6,00 Glyceroli monostearas 2,00 Glyceroli monooleas 3,00 Helianthi oleum raffinatum 55,25 Ricini oleum 5,00 Magnesii sulfas 0,50 Methylparabenum 0,07 Propylparabenum 0,03 Geranii etheroleum 0,15 Aqua 20,00 Unguentum leniens HBF Helianthi oleum 55,25 Ricini oleum 5,00 Glyceroli monooleas 3,00 Propylis gallas 0,02 Methylparabenum 0,07 Propylparabenum 0,03 Cera alba 8,00 Cetylis palmitas 6,00 Polynolum A 2,00 Geranii etheroleum 0,15 Magnesii sulfas 0,50 Aqua purificata ad 100,00 Všechny uvedené základy obsahují alespoň jeden pravý emulgátor v/o (monoglyceridy mastných kyselin). Ung. leniens CSC i Ung. leniens HBF obsahují navíc síran hořečnatý, jenž vytváří s volnými mastnými kyselinami vosku a olejů hořečnaté mýdlo, které působí jako další emulgátor typu PharmDr. Zbyněk Sklenář v/o a zvyšuje tak stabilitu emulze. Vnitřní fáze krémů je chráněna protimikrobními přísadami - parabeny, přestože tento systém není mikroby tak snadno napadán. Kromě Ung. leniens CSC je obsažen i antioxidant olejové fáze - galan propylnatý. Obsah vody je u přípravků téměř shodný (kolem 20 %). Některé z nich však nesou označení cremor, jiné unguentum, přestože se podle obsahu vody vždy vlastně jedná o krémy. Dříve se na základě názvu dalo usoudit, zda jde o pravý oleokrém či nikoliv. Jako Unguentum leniens se v ČsL 2 označoval nepravý oleokrém (viz dále). Pod názvem Cremor leniens v ČSL 4 pravý oleokrém. Aby se situace stala ještě více nepřehlednější, je uváděn kromě toho Cremor refrigerans, chladivý nepravý oleokrém, který lze nalézt v ČsL 3, ČSL 4 i ČL Jak je vidno, z ochranného názvu vyráběných základů nelze určit, zda se jedná o pravý či nepravý oleokrém (což je důležité pro případné inkompatibility). Proto je nutné vždy pročíst složení uvedené na etiketě daného balení a zvolit vhodný základ podle účinných látek, které do něj mají být zapracovány. Nepravé oleokrémy Neobsahují pravé emulgátory, ale tzv. kvaziemulgátory, které zvyšují stabilitu olejové fáze zvýšením její viskozity. Mohou obsahovat % vody a další množství nejsou prakticky schopny udržet ve stabilní emulzi. 18

20 Tím, že je soustava málo stálá, dochází k oddělení vody z olejové fáze a jejímu následnému odpaření. To je při natírání na pokožku vnímáno chladivě - proto pojmenování chladivé krémy. K oddělování vody dochází nejen při vyšší teplotě, ale i při jakékoliv manipulaci. Ve vodě pak snadno rostou mikroorganismy, proto je zde třeba vnitřní fázi stabilizovat. Vlivem fyzikální nestability jsou inkompatibilní s kysele reagujícími látkami a silnými elektrolyty, nedoporučují se ani jako základ pro suspenzní léčiva. Jsou tedy vhodné spíše pro samostatné použití jako chladivé, mastné krémy. Platí zásada, že čím je soustava fyzikálně nestabilnější, tím má vyšší chladivý efekt. Cera alba 7,0 Amygdalae oleum 28,0 Aqua rosae 15,0 Přípravek tohoto složení je značně fyzikálně nestabilní, a proto bude mít zřetelný chladivý efekt. Unguentum leniens TMD Cera alba 8,00 Cetaceum 15,00 Helianthi oleum raffinatum 50,00 Ricini oleum 10,00 Natrii tetraboratis decahydricus 0,50 Geranii etheroleum 0,09 Aqua 16,41 Unguentum leniens Medicamenta Cera alba 8,00 Cetaceum 15,00 Helianthi oleum 50,00 Ricini oleum 10,00 Natrii tetraboras 0,50 Geranii etheroleum 0,13 Aqua purificata 16,37 Bílý vosk a vorvaňovina (nověji nahrazována cetylpalmitátem) zvyšují viskozitu olejové fáze, navíc vosk je i slabým emulgátorem v/o. Sodné mýdlo vzniká reakcí tetraboritanu sodného s volnými mastnými kyselinami vosku a částečným zmýdelněním tuků. Mýdlo však neplní funkci pravého emulgátoru, ale slouží jen ke snížení povrchového napětí vodné fáze - tím přispívá ke zvýšení stability systému. Obdobnou funkci plní malé množství laurylsíranu sodného ve změkčujícím krému - Cremor refrigerans ČL Zajímavé je, že uvedené základy neobsahují protimikrobní přísady ani antioxidant olejové fáze. Pocta lékárníku J. J. Kamelovi ve výtvarném umění Nejvýznamnější lékárník 17. století Jiří Josef Kamel ( ) se zasloužil o to, že jedna z nejkrásnějších květin Dálného východu nese jeho jméno - Camellia. Carl Linné tak vzdal poctu lékárníkovi a vědci za jeho přírodovědné objevy na filipínské ostrově Luzon, se kterými poprvé seznámil Evropu. Ve společnosti zaslouženě obdivované květy kamélie se objevily i v titulu románu Alexandra Dumase ml. (1852) Dáma s kaméliemi. Výtvarný projev tak měl otevřenou cestu. Protože v příštím roce uplyne 300 let od smrti brněnského rodáka J. J. Kamela, uveďme nejdříve pamětní medaili nesoucí na aversu nejen jeho jméno (rytecké zpracování je dílem K. Zemana). Vedení Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně přijalo návrh na vytvoření této medaile krátce po založení fakulty v roce Motiv reversu medaile (ideovým tvůrcem je doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.) naznačuje vývoj farmacie v průběhu staletí. Kamélie se stala častým námětem květinových zátiší vzniklých v 19. století. Max Švabinský vytvořil v roce 1903 dílo nazvané Kamélie, původně nazvané Lilitt, jehož dominantou je postava ženy, avšak kamélie s bohatými jemně propracovanými květy dává obrazu intimní atmosféru. Obraz byl nejdříve v Národní galerii v Praze, později byl přemístěn do Památníku Maxe Švabinského v Muzeu Kroměřížska. Švabinského kamélie vytváří nejen této rostlině, ale i nejvýznamnějšímu lékárníkovi jednoho století nehynoucí umělecký památník. Kamélie se objevuje i v tvorbě Alfonse Muchy. Na secesním plakátu pro proslulou herečku Sarah Bernhardtovou v roli Dámy s kaméliemi zakomponoval do vlasů postavy květ kamélie. Přestože společenský zájem o kamélie postupně opadl, zájem vypěstovat její nové odrůdy zůstal. Je jich velké množství. Můžeme je občas vidět např. na poštovních známkách, např. na šestiznámkové sérii Nového Zélandu. Lékárníku Jiřímu Josefu Kamelovi se za jeho vědeckou práci a přírodovědné objevy dostane náležitého ocenění v roce 2006 na mezinárodním sympoziu v Brně. RNDr. PhMr. LIBOR NOVÁČEK, CSc.

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Podmínky pro absolvování předmětu Lékárenská praxe II pro akademický rok

Podmínky pro absolvování předmětu Lékárenská praxe II pro akademický rok Podmínky pro absolvování předmětu Lékárenská praxe II pro akademický rok 2017-2018 28. 4. 2017 PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. salounj@vfu.cz smejkaloval@vfu.cz Akceptační list v elektronické podobě (dojde

Více

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení

LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení LICENČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Tento řád České lékárnické komory (dále jen komora ) stanoví podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

(1) Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem

(1) Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem Strana 2978 Sbírka zákonů č. 236 / 2015 236 VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2015 o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz

AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČLNK. PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz AKTUÁLNĚ Z ČINNOSTI PŘEDSTAVENST ČLNK PharmDr. Lubomír Chudoba Beskydský slet, 26. dubna 2014 www.lekarnici.cz OBSAH LEGISLATIVNÍ NÁVRHY ČLNK ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁREN CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z LEGISLATIVNÍHO

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 407/3 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání

Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání Praxe studentů farmacie jako důležitá součást vzdělávání Odborné praxe současný stav (od r 2004) 1 ročník - Propedeutická lékárenská praxe 1 týden 2 ročník - Mimolékárenská praxe 2 týdny J Kotlářová FaF

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011,

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, III Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Klíčové legislativní 550 SC-002 změny ve zdravotnictví: JUDr. Radek Policar

Klíčové legislativní 550 SC-002 změny ve zdravotnictví: JUDr. Radek Policar Klíčové legislativní 550 SC-002 změny ve zdravotnictví: 2017 JUDr. Radek Policar 31. března 2017 Novela zákona o léčivech Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon o léčivech Nařízení Evropského parlamentu

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor vliv zdravotně pojistných plánů a změn v mechanismech hrazení ústavní péče na lékovou politiku a nákupní management. Nákupy centrových léků a materiálu a veřejné zadávání - současná specifika, rizika i

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Listopad 2016 II Informace pro klienty:

Listopad 2016 II Informace pro klienty: Listopad 2016 II Informace pro klienty: Dne 1. ledna 2017 nabude účinnosti vyhláška č. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, kterou se současně ruší vyhláška

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

Zápis ze 44. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví konané dne 21. března, 3. dubna 2001

Zápis ze 44. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví konané dne 21. března, 3. dubna 2001 Zápis ze 44. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví konané dne 21. března, 3. dubna 2001 Schůzi výboru zahájil dne 21. března t.r. v 10.10 hod. předseda výboru Zdeněk Škromach. Prvním projednávaným

Více

Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání seminářů v rámci ČR II číslo zakázky: 46/15/04 ev. č. dle Věstníku veř. zak.

Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání seminářů v rámci ČR II číslo zakázky: 46/15/04 ev. č. dle Věstníku veř. zak. název zakázky: Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání seminářů v rámci ČR II číslo zakázky: 46/15/04 ev. č. dle Věstníku veř. zak.: 507601 název zadavatele: Česká školní inspekce sídlo:

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více