Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma Brodský zpravodaj Jaro nad muzeem Stanislav Hodický Foťte naše město 2008

2 Stanislav Žampach poodkryl další rozměr své umělecké tvorby. V Cafe Clubu vystavuje své obrazy. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Sokolové ve spolupráci s MŠ Svatopluka Čecha připravili pro nejmenší děti už sedmý ročník Šibřinek. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Jaké to je, hrát přede všemi na jevišti, si vyzkoušeli na předehrávkách žáci ZUŠ. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Herec Slováckého divadla Josef Kubáník poodhalil divadelní zákulisí na besedě v knihovně. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Divadlo Brod zve příznivce na čtyři mikrokomedie z cyklu Divadlo bez zvířat současného francouzského dramatika J. Ribese. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Podesáté se v Ulitém Kafé představili regionální autoři. Tentokráte básníci Lucie Olivie Slivečko, Kateřina Kohoutová a Michal Talo. Více str. 12. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Zlatou svatbu oslavili 23. února 2013 manželé Božena a Jaroslav Obdržálkovi. Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví a štěstí. Foto: Ivan Láska Den sesterství slaví uherskobrodské skautky tradičně setkáním, na kterém vzpomínají na minulé skautské akce, ale také společně tvoří. Foto: Elen Sladká Na karnevalu pro nejmenší byla pro děti připravena řada zábavných aktivit. Více str. 7. Foto: archiv Berušek Ve školní družině v Havřicích se konala výtvarná soutěž Paletka. Více str. 7. Foto: archiv ZŠ Havřice Do okresního kola recitační soutěže postupují dva až tři zástupci z každé kategorie. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková V Ekocentru CHRPA proběhla oslava k druhému roku působení v nových prostorách. Občerstvení s přípitkem si připravily slečny, které se denně schází v herně a odpočívárně. Nacvičily také vystoupení, ke kterému si samy vymyslely choreografii. Foto: archiv DDM Brodský zpravodaj

4 pozvánky M sto Uhersk Brod Vás zve na setkání l en Rady m sta s ob any ásti obce Hav ice, Dědictví jiného Vám nezanechávám mimo to jedno potřebné, abyste se Boha báli a přikázání jeho ostříhali. J.A.Komenský: Jedno potřebné které se uskute ní ve st edu 13. b ezna 2013 v 17:00 hodin ve kolní jídeln Základní koly v Hav icích (budova kolní dru iny) Za život J. A. Komenského poděkujeme a jeho životní dílo si připomeneme v sobotu 23. března 2013 v 17:00 hod. při bohoslužbě v Chrámu M. J. Husa v Uherském Brodě. Srdečně zveme i vás. DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: Pracovištì DDM: EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: BØEZEN 2013 O NAKRESLI NEjKRÁSNÌJŠÍ SI SVÉHO KRASLICI ANDÌLAVýtvarná soutìž libovolnou technikou pro dìti i dospìlé. Výrobky podepsané s kontaktem dodejte nejpozdìji do 2.4. Info: P. Bzirská DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti tøetí záhadu v roce Pøíbìh naleznete na DDM. Info: Velikonoèní zajíèek v èajovnì Pøijïte do èajovny vytvoøit velikonoèní vajíèko pro zajíèka Èajovníèka. Info: M. Mlèochová Bezpeèný internet Výukový program pro 2.st ZŠ. Kyberšikana, únik osobních údajù, soukr. fotografií, schùzka na slepo. Pøihlášky na Výstava Vìry Šerkové V Galerii na schodišti ètvrtek 7. Seznámení s metodou Ruš Zážitková beseda s J. Hauerlandovou a H. Stachovou. Poplatek: 90Kè, pøihlášky pøedem. Info: L.Skoèovská pátek 8. Kvìtinový den Ekocentrum Chrpa od 14 do 17h. Sázení kvìtin, semínek, výroba a zdobení obalù na kvìtináèe, kvìtinové zápichy. Poplatek: 25Kè, info: M. Kadlecová pondìlí 11. Jarní FIMOVÁNÍ Pro kluky i holky od 16h. v kuchyòce. Pøineste si kovové pøedmìty (kovové dózy, pøíbory, klíèe...). Poplatek: 60Kè dìti/70kè dospìlí. Info: R. Benešová úterý 12. Ples princù a princezen Ekocentrum Chrpa od 16 do 17h. V království pohádek zaèínají pøípravy na slavnostní bál všech princù a princezen. Info: M. Jílková Focení ko átek a sluníèek S jarní a velikonoèní dekorací. Od 8.30 do 12.00h. Fotky k vyzvednutí do 14 dní. Info: M. Kadlecová pátek 15. Hypnóza, feng shui, geopatogenní zóny Od èajovna DDM. Vztah èlovìka a jeho prostoru, øešení problémù v nìm. Poplatek: 99Kè, pøihlášky pøedem. Info M. Kadlecová støeda 20. Setkání zvíøátek Pøijïte na Ekocentrum Chrpa se svým mazlíèkem od 15 do 17h. Souèasnì se bude konat vernisáž fotografií vašich domácích MAZLÍKÙ. Fotografie zasílejte poštou na adresu: DDM, Pøemysla Otakara II.è.38, Uherský Brod nebo elektronickou poštou: oznaète heslem FOTOSOUTÌŽ MAZLÍK. Info: M. Kadlecová pátek 22. Velikonoèní dekorace do bytu Ekocentrum Chrpa od 9 do 11h. Poplatek: 85Kè zahrnuje materiál, info: M. Jílková Jarní burza dìtského obleèení Velký sál DDM od 15 do 17h. Prodávající mohou chystat vìci od 14.30h. Poplatek: 10Kè, dìti zdarma - koutek s hraèkami k dispozici. Info: M. Kadlecová sobota 23. Keltský telegraf Od 20h. u 3 lip na Maršovì. Ohòové keltské poselství, bubnování, didjeridoo. S sebou svíèku, teplé obleèení, dobré boty, plástìnku. Info: L. Skoèovská úterý 26. Velikonoèní odpoledne s oveèkou Shaun Ekocentrum Chrpa od 16 do 17h. Velikonoèní tvoøení, tancování, soutìžení v doprovodu známé pohádkové postavièky. Info: M. Jílková Kurz ko átek nový, 10lekcí na DDM. 9-10h. dìti 7-12mìsícù/10-11h. miminka 3-6mìsícù. Info: tel.: Velikonoèní prázdniny ètvrtek 28. Voòavé velikonoce Odlévání mýdel od 9 do 11.30h. v keramické dílnì. Poplatek dle velikosti a množství vyrobených mýdel. Info: R. Benešová pátek 29. Velikonoèní FIMOVÁNÍ Pro kluky i holky od 16h. v kuchyòce. Pøineste si kovové pøedmìty (dózy od èaje, pøíbory, klíèe...). Poplatek: 60Kè dìti/70kè dospìlí. Info: R. Benešová Dům kultury Uherský Brod a Knihovna Františka Kožíka Vás zve na SETKÁNÍ PŘÁTEL POEZIE Koná se: recitace francouzské poezie za doprovodu hudby v úterý v 9.30 hodin V Uherském Brodě na Masarykově náměstí. Velký Pátek od 13:00 hod. Bílá Sobota od 8:30 hod. Zvou Vás církve Uherskobrodska. Těšíme se na vás v čítárně Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod Příjď i ty přečíst svůj kousek z Bible. 4 Brodský zpravodaj

5 Milí spoluobčané tak jsme 10. února po fašankové obchůzce našich folklorních souborů městem, za hojné spoluúčasti občanů, v zahradě Panského domu pochovali basu. Nářek truchlících byl veliký, smuteční obřad dlúhý, zabijačková polévka a ovárek z polní kuchyně těšovských hasičů vynikající. Možná si to mnozí z nás už ani neuvědomujeme, ale tímto symbolickým aktem jsme v dalším týdnu Popeleční středou vkročili do doby postní, která je čtyřicetidenním obdobím, během kterého se křesťané připravují na Velikonoce. A myslím úplně všichni, snad s výjimkou skalních lyžařů, se těší na příchod jara, které po nepříjemných zimních plískanicích netrpělivě očekáváme. Toto období je pro křesťany obdobím, kdy si dobrovolně odříkají některé pro život zbytné věci a naopak se ve své štědrosti snaží víc myslet na druhé. Je to období, ve kterém se přímo nabízí více se nad sebou zamyslet a pokusit se očistit své nitro, svoji duši od nánosů špíny, nejrůznějších šrámů, křivd, nebo nemocných mezilidských vztahů. Hledat skutečné životní hodnoty, více vnímat krásu probouzející se přírody a lidí kolem sebe, nebo třeba také více hovořit s Bohem se sebou samými, s našimi blízkými Nemusíme být nutně křesťany ani věřícími, abychom toto období takto prožívali v souvislosti se zdravým životním stylem jsou dnes přece velmi moderní nejrůznější diety a očistné kůry, které jsou aktuální právě v tomto období. Věříme, že naše tělo se při nich zbavuje škodlivých látek, které jsme během roku v potravinách a znečištěném ovzduší přijali, a kdo někdy podobnou detoxikační kůru podstoupil, jistě potvrdí její pozitivní vliv i na vlastní duši, nitro. Občas je to hladovění a trýznění vlastního těla velmi těžké, ale možná mně dáte za pravdu, že pokud člověk vydrží až do konce, většinou obnoví vlastní vnitřní harmonii a zjistí, že si pak daleko víc váží obyčejných věcí kolem sebe, nebo třeba jenom příležitosti dosyta se najíst prostého jídla. Ať už tedy tomuto období říkáme doba postní nebo jarní očistná kůra - přeji nám všem, aby nás toto období posunulo o kus dál v hledání pravých životních hodnot, uvědomění si, že nejsme pány vesmíru ani světa, ale naopak s pokorou musíme přijímat, co nám každý nový den přinese. Naučit se radovat i z maličkostí, a žít tak, jako by každý jeden den v našem životě byl prvním a zároveň měl být tím posledním. S úctou Patrik Kunčar, starosta VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. BŘEZNA 2013 úvodník/zpravodajství Ulice Široká zůstává v Brodě i v Újezdci Členové zastupitelstva města se na svém únorovém jednání zabývali duplicitním názvem ulice Široká. Ta se nachází jednak v centru Uherského Brodu, jednak v místní části Újezdec. Tento bod byl na jednání zařazen v důsledku přijetí zákona č. 227/2009 Sb., o základních registrech, ve kterém byla založena povinnost obce uvést mimo jiné i názvy ulic obcí do souladu s tímto zákonem, a to konkrétně s ustanovením zákona č. 227/2009 Sb. čl. XCVIII: Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů. K jednání byl připraven poměrně obsáhlý materiál, který hodnotil také historické a administrativně-ekonomické zatížení občanů i firem v souvislosti se změnou. Žádné ze dvou předložených variantních usnesení nezískalo potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Tento výsledek po téměř hodinové diskuzi vyplynul zřejmě i z toho, že zasedání se aktivně zúčastnili také obyvatelé ulice v Újezdci a iniciátoři petice za ponechání jejího názvu. -es- Město Uherský Brod zvyšuje efektivnost výkonu veřejné správy vzděláváním Město Uherský Brod získalo v roce 2011 dotaci na projekt Rozvoj akreditovaného vzdělávání Města Uherský Brod jejímž účelem je zajistit prostřednictvím systému akreditovaného vzdělávání odbornou přípravu všech zaměstnanců a zlepšit kvalitu řízení a managementu na všech úrovních. První kurzy se rozběhly již v roce V rámci některých kurzů či jejich částí se předpokládá praktické využití v praxi používaných elektronických informačních systémů za účelem zdokonalení se v jejich používání a využívání pro zefektivnění práce. Zejména se toto předpokládá u oblasti vzdělávání zaměřeného na finanční plánování a řízení s vazbou na rozpočet města, jeho přípravu a čerpání. Další oblastí bude např. krizové řízení. Systém vzdělávání také počítá s opakováním vybraných kurzů, u kterých je jejich každoroční opakování doporučeno či vyžadováno (krizové řízení), u kterých je předpoklad jejich pokračování či návaznosti i s ohledem na stále se měnící legislativu (stavební zákon, zákony v sociální oblasti). Dodavatel bude garantovat, že každé opakování kurzu bude inovativní a návazné na předešlé vzdělávání (např. návazný akreditovaný vzdělávací kurz, kvalitativně vyšší stupeň, větší náročnost, aktualizované témata v návaznosti na novou legislativu apod.). Hlavním cílem projektu je zlepšit efektivnost výkonu veřejné správy prostřednictvím podpory systému akreditovaného vzdělávání úředníků (a politiků) města Uherský Brod dle zákona č. 312/2002 Sb., a to v průběžném vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků na úkor vzdělávání bez akreditace. Cílem bude realizace inovovaných akreditovaných vzdělávacích akcí, které dosud nebyly zaměstnanci v rámci plnění limitu vzdělávání absolvovány vůbec, nebo jen ve velmi zanedbatelné míře a to jen vybranými pracovníky. Důraz bude kladen na propojení teorie s praxí a maximální možné využití výpočetní techniky pro edukační podporu. V současné době je projekt v realizaci. Realizace vzdělávání je rovnoměrně rozložena do 3 let realizace projektu dle akutnosti a návaznosti jednotlivých oblastí vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím akreditovaného vzdělávání, které absolvuje převážná většina zaměstnanců města Uherský Brod a vybraní volení zastupitelé, dosáhnout zvýšení kvality a výkonnosti veřejné správy v místě realizace bez nutnosti dojíždět za vzděláváním do vzdálených míst. Kurzy byly nově nastaveny na základě změny organizační struktury města Uherský Brod, která zoptimalizovala počty odborů a oddělení a učinila strukturu úřadu čitelnější pro veřejnost. Kurzy budou probíhat mimo úřední dny (tj. mimo pondělí a středu) a díky školení ve vlastních prostorách a bez nutnosti cestovat za školením budou proškoleni zaměstnanci ve větším počtu a s nižšími náklady. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. realizační tým Rozvoje akreditovaného vzdělávání Města Uherský Brod Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Markéta Švehlíková, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaedDr Dagmar Vichorcová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Z jednání zastupitelstva města Z iniciativy vedení města byl na jednání zastupitelstva města schválen jednohlasně dar pro lidi z Frenštátu pod Radhoštěm, kteří byli postiženi dne 17. února v ranních hodinách výbuchem plynu a následným požárem. Původně navrhovaná částka Kč byla nakonec zdvojnásobena. Peníze, které jsou z loňského přebytkového rozpočtu města, budou poukázány na konto založené městem Frenštát pod Radhoštěm. Uherský Brod se tak připojil k řadě měst, která neváhala a podle hesla Kdo rychle dává, dvakrát dává poskytla lidem v nouzi okamžitou pomoc. Město se rozhodlo na doporučení auditorů provést zásadní revizi evidence pozemků, zejména s ohledem na změny provedené v katastru nemovitostí. Tyto změny vznikly především digitalizací pozemků a nebyly zatím promítnuty do evidence majetku města. Revizi, která trvala zhruba půl roku, prováděla firma REAL SOFT a výsledkem její práce bylo nalezení téměř rozdílů, a to především v katastrálním území Uherský Brod. Při zařazování nově nalezených parcel do majetku byl použit princip ceny obvyklé, kdy pro jednotlivá katastrální území a druhy pozemků byly použity průměrné ceny parcel již dříve evidovaných v majetku města. Výsledkem tohoto řešení bylo významné navýšení hodnoty cen pozemků, a to zejména z toho důvodu, že v původní evidenci byly evidovány parcely ve zjednodušené evidenci, ve které nebyl v katastru nemovitostí uveden druh pozemku. Tyto pozemky pak byly oceněny formálně jako pozemky zemědělské, a to cenou zjevně podhodnocenou. Cena pozemků města tak vzrostla z 370 na 540 milionů korun. Dnešní evidence nejen napravuje nesoulad mezi evidencí majetku města a stavem v katastru nemovitostí, ale představuje i nápravu zjednodušeného a nepřesného ocenění parcel v původní evidenci. Pro zajímavost uvádíme, že město Uherský Brod vlastní pozemky v dalších jedenácti katastrech, a to nejen v sousedních, ale i vzdálenějších obcích např. v Dobrkovicích. Následně bude provedena také inventarizace projektů města. Zastupitelé města na svém jednání jednohlasně schválili smlouvu mezi městem Uherský Brod a ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s. o poskytnutí částečné úhrady přepravného na čtyřech autobusových linkách městské hromadné dopravy. Jedná se o úhradu 50 % z ceny jízdného pro cestující starší 70 let s platnou nepřenosnou seniorskou čipovou kartou. Zbylých 50 % si senioři hradí sami. Město podporuje přepravu seniorů městskou hromadnou dopravou každoročně. Změna jízdného se nepředpokládá. Částka Kč na poskytnutí částečné úhrady přepravného pro seniory nad 70 let je součástí schváleného rozpočtu na rok Její výše je odrazem skutečného počtu cestujících přepravených v minulém roce. -es- 6 Z činnosti MP za rok 2012 Na Městskou policii bylo přijato: oznámení na linku oznámení na linku osobních oznámení na služebně MP doručila 95 písemností do vlastních rukou Ze statistiky přijatá oznámení, z kontrolní činnosti strážníků, řešení strážníky MP: 92 ztrát a nálezů 74 havárií, poruch, poškození 166 volně pobíhajících psů, ztrát psa, odchytů psa hlídkou MP, nálezů zvířete, rojů včel, lesní zvíře 13 převozů podnapilé osoby do protialkoholní léčebny v Kroměříži 59 součinnostních opatření (HZS, PČR, RZS, další subjekty) 18 deliktů na úseku alkoholismu a toxikománie 252 deliktů na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu 326 deliktů na úseku majetku 92 deliktů na úseku občanského soužití 15 deliktů na úseku pořádku ve státní správě a územní samosprávě 150 deliktů na úseku veřejného pořádku 17 deliktů na úseku životního prostředí 269 jiných událostí 128 zajištěných osob 50 podezření ze spáchání trestného činu, postoupeno Policii ČR Ze statistiky řešení přestupků - celkem přestupků přestupků v dopravě 171 přestupků proti majetku 22 přestupků proti občanskému soužití 3 porušení povinnosti ustanovených jiným zákonem 37 přestupků proti veřejnému pořádku 26 porušení vyhlášek a nařízení obce Veřejná finanční podpora pro kulturu Na svém únorovém jednání Zastupitelstvo města schválilo rozdělení financí pro kulturní aktivity podle pravidel, která peníze rozdělují na veřejnou finanční podporu pro kulturní organizace a Fond kultury (jednorázové akce). Celkem bylo rozděleno téměř Kč. V oblasti pravidelných kulturních aktivit neziskových organizací získal nejvyšší částku ( Kč) dětský pěvecký sbor Comenius, a to především na ubytování a dopravu na plánované koncertní vystoupení v Anglii. Dalším úspěšným žadatelem byl dětský folklorní soubor Holúbek, který si za přidělenou částku Kč plánuje pořídit krojové vybavení, hudební nástroje, rekvizity, trička s logem souboru a také dopravu a ubytování na soustředění souboru. Především na opravu a údržbu koncertního oblečení a pořízení nového dostal Kč Pěvecký sbor Dvořák. Část poskytnutých peněz chce sbor použít také na záznamy svých koncertů na CD a DVD. Nižší částky obdržely další organizace. Hlavně na pořízení krojů a krojových součástí, nákup hudebních nástrojů a jejich udržování obdržel peníze Soubor písní a tanců Olšava, Folklorní soubor Rozmarýn, dětský folklorní soubor Olšavěnka, folklorní soubor Olšava, folklorní soubor JAKUB a cimbálová muzika Olšavěnka. Většina souborů žádala také o finance na cestovné či zhotovení plakátů, programů a pozvánek na akce. Šermířský klub Uherský Brod získal Kč na zaplacení školy šermu a pořízení dobové obuvi. Zpracovala Jana Buráňová Sdružení výtvarných umělců moravsko- -slovenského pomezí může počítat s částkou Kč na vydání Almanachu a katalogů a pozvánek k výstavám. Divadlo Brod obdrží Kč na pořízení scény, dekorací a kostýmů, ale také na zabezpečení krajských a republikových přehlídek či na plakáty a programy. Celkem bylo v této kapitole rozděleno Kč, přičemž původní požadavek organizací byl více než Kč. Fond kultury, který napomáhá jednorázovým kulturním akcím, rozdělil téměř Kč. Nejvyšší částka, a to Kč, podpoří již tradiční koncerty v rámci uherskobrodské pouti. I každá ze šesti dalších podpořených akcí bude zajímavou kulturní událostí. Nejen Broďané se tak mohou těšit na druhý ročník pořadu Kořeny folkloru bez hranic, který bude pořádat folklorní soubor Oldšava, krojové hody v Újezdci pořádané folklorním souborem Rozmarýn či oslavy 40. výročí založení folklorního souboru Rozmarýn. V plánu jsou také druhé ročníky koncertních maratonů REFRESH 2, loni pořádaného ve sportovní hale v Havřicích, a FIESTA OPEN AIR 2013, který objevil pro pořádání koncertů prostor sportovní střelnice. Fond kultury rozdělil v 1. pololetí Kč, požadovaná primární částka byla Kč. Elen Sladká Brodský zpravodaj

7 PALETKA 2013 Školní družina v Havřicích se stala místem setkání malých umělců ze čtrnácti družin Uherskobrodska. Třicet pět účastníků výtvarné soutěže Paletka se ponořilo do mořských hlubin, aby se seznámili s různými živočichy, potkali potápěče, ponorky a vraky lodí i bájné mořské panny. Téma PODMOŘSKÝ SVĚT děti nadchnul a techniku kresby barevnými pastely zvládly všichni na jedničku. Porota na obrázcích obdivovala krásné pestrobarevné ryby, medúzy, želvy, chobotnice, korály a nebezpečné žraloky. Na mořském dně se objevily i truhly s pokladem z potopených pirátských lodí. Porota nakonec vyhodnotila tyto práce: 1. místo Valérie Jedelská ze ŠD Horní Němčí 2. místo Petra Hamadová ze ŠD Drslavice 3. místo Simona Bohmannová ze ŠD Havřice místo Irena Pavelková, ŠD Bojkovice, Petr Kvasnička, ŠD Slavkov, Nikol Kelíšková, ŠD UB Pod Vinohrady, Alžběta Urbancová, ŠD Březová, Magdaléna Zimčíková, ŠD Slavkov, Sabrina Slavíčková, ŠD Prakšice, Marie Vidová, ŠD při Katolické ZŠ. vychovatelky školní družiny UB Havřice Karneval pro nejmenší V sále DDM se uskutečnil karneval pro nejmenší, organizovaný Centrem pro rodinu Beruška. Na rozdíl od jiných, tento byl zaměřen hlavně na děti ve věku od 4 měsíců do 7 let a děti i rodiče si jej pořádně užili. Celým odpolednem provázel veselý, pestrobarevný klaun. K vidění byly nejrůznější masky od nádherných princezen a šarmantních princů, přes moudré černokněžníky, Červené Karkulky, ohnivé tanečnice i něžné víly až po roztomilé Šmoulíky a mnoho dalších. V přestávkách mezi tancem byly pro děti připraveny zábavné aktivity. Pro nejmenší byl připraven koutek s hračkami. K příjemné náladě přispívala hudba s dětskými hity současnosti i minulosti a spousta dobrot. Velkou radost dětem udělala také závěrečná tombola. A protože Centrum pro rodinu Beruška připravuje akce pro Berušky i veřejnost každý měsíc, chceme všechny rodiče s dětmi pozvat na Vítání jara a probouzení broučků, které se bude konat v týdnu od 25. března. Konkrétní den bude aktuálně upřesněn dle počasí. V týdnu od 12. března 2013 bude zahájen Kurz efektivního rodičovství pro rodiče, kteří mají zájem získat návody k řešení různých situací, se kterými si při výchově dětí neví rady. Informace na Obloha v březnu 2013 Březnová obloha je chudá na pozorování planet. Merkur, Venuše a Mars jsou v tomto měsíci nepozorovatelné. Jupiter uvidíme v první polovině noci v souhvězdí Býka. Nejdéle bude na obloze Saturn, kromě večera ho budeme moci pozorovat většinu noci. Najdeme ho v souhvězdí Vah. Z vybraných kosmických úkazů Březnovou oblohu by měla obohatit kometa C/2011LA (PanSTARRS) objevená v polovině minulého roku na Havajských ostrovech. Kometa se přiblíží nejblíže k Zemi 5. března na vzdálenost 165 milionů km. Pozorovat ji bude možné až po 11. březnu nízko nad západním obzorem, krátce po západu Slunce pouhým okem, nejlépe však loveckým triedrem. 17. a 18. března večer se bude Jupiter nacházet v blízkosti Měsíce v souhvězdí Býka poblíž Aldebaranu a otevřené hvězdokupy Plejády. Nedaleko bude možné pozorovat dalekohledem planetku Vesta a trpasličí planetu Céres. 20. března vstupuje ve 12. hod. 01. min. SEČ Slunce do znamení Berana. Nastane jarní rovnodennost a začátek astronomického jara. 29. března před půlnocí je možné pozorovat nad jihovýchodním obzorem Saturn v blízkosti Měsíce. Obloha v březnu Obloha na sklonku zimy a začátku jara nabídne nad východním obzorem vycházející souhvězdí tohoto ročního období a nad jihem a jihozápadem zimní souhvězdí, které pomalu opouští hvězdnou scénu. V polovině března kolem 21. hodiny spatříme nad východním obzorem jednu z nejjasnějších hvězd Arktura ze souhvězdí Pastýře, kterého můžeme vyhledat tak, že protáhneme lomenou oj Velkého vozu do oblouku, po kterém se k této hvězdě dostaneme. Nad jihovýchodem uvidíme další jasnou hvězdu Regulus, nejjasnější hvězdu souhvězdí Lva. Západní část souhvězdí (hlavu a hruď lva) si můžeme představit jako otazník a v místě tečky najdeme Regulus. Nad jihojihozápadem nízko nad obzorem svítí nejjasnější hvězda severní oblohy Sirius ze souhvězdí Velký pes a nad ním Procyon, nejjasnější hvězda souhvězdí Malého psa. Ještě nad touto hvězdou spatříme dvě nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Blíženců, Castor a Pollux. Nad jihozápadem září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion s typickými třemi hvězdami, které tvoří Orionův pás. Když ho prodloužíme směrem k jižnímu obzoru, narazíme na Sirus. Obráceným směrem trochu výše míří Orionův pás k oranžové hvězdě Aldebaran, nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Býka. Pod pásem Oriona spatříme pouhým okem mlhavý obláček. Je to Velká mlhovina v Orionu. Nad severozápadním obzorem můžeme pozorovat další nápadný mlhavý obláček, tentokrát se jedná o galaxii v souhvězdí Andromedy. Světlo od této hvězdné soustavy, typově podobné naší galaxii, k nám letí přes dva miliony let. R. Rajchl zpravodajství/inzerce Realitní rádce Realitní rádce vám každý měsíc přináší certifikovaný realitní a hypoteční makléř, Josef Malek majitel realitní kanceláře RE/MAX Extra, Bří Lužů 127, Uherský Brod. Nejlepší hypotéka Cesta za novým bydlením je plná nástrah. Zvláště, pokud nemáte dostatečné množství vlastních prostředků a musíte si vzít hypotéku. Dříve než se pustíte do hledání nového bydlení, zjistěte si, jaké jsou Vaše finanční možnosti. Na jakou hypotéku dosáhnete, zjistíte až po zevrubném prozkoumání Vaší bonity tedy příjmů a výdajů Vaší domácnosti. Hypotéka je dlouhodobý závazek a s tím je třeba počítat. Nejde však jen o splátku hypotéky. Mějte na paměti, že s bydlením jsou svázány další náklady jako energie, pojištění atd. Počítejte s dostatečnou rezervou ideálně v takové výši, která odpovídá 3 4 měsícům chodu domácnosti. Abyste našli nejlepší hypotéku, musíte získat nabídky od všech bank a ty pak porovnat. Nezapomínejte přitom na fakt, že úroková sazba není vždy rozhodující. Pokud Vám úvěrový pracovník na pobočce banky nabídne nejlepší hypotéku, buďte na pozoru! Jedná se o nejlepší hypotéku té konkrétní banky. Nemusí to být ovšem nejlepší hypotéka pro klienta na trhu dostupná. Nejlepší hypotéka je jen jedna! Chceteli mít tu nejlepší hypotéku na trhu, tak využijte služeb hypotečního makléře GEPARD FINANCE. Pokud Vám najde nejlepší hypotéku GEPARD FINANCE, můžete si být 100% jisti, že lepší produkt pro vaše financování nemovitosti nenajdete. GEPARD nejlepší hypotéku garantuje! V Uherském Brodě najdete hypotečního makléře GEPARD Finance v realitní kanceláři RE/MAX Extra, na ulici Bří Lužů 127. Doporučuji vám taky navštívit mé webové stránk kde najdete odkaz na hypoteční kalkulačku, která nabízí online porovnání hypoték od všech bank a zobrazuje šanci na získání úvěru. Extra komerční prezentace Brodský zpravodaj

8 školství Zápisy do 1. tříd základních škol Na konci ledna proběhly ve všech uherskobrodských základních školách zápisy dětí do prvních tříd. Brodský zpravodaj pro vás zmapoval, jak probíhaly v jednotlivých školách. ZŠ Mariánské náměstí K zápisu se dostavilo 45 dětí, které byly zapsány. O odklad požádalo pět rodičů zapsaných dětí. Dle zveřejněných kriterií jsme v řádném termínu přijali 39 dětí, uvedla zástupkyně ředitele Jitka Hudečková. Paní učitelky chválily děti za jejich odvahu plnit úkoly v Pohádkové říši, kterou při zápisu navštívily. Úkoly prověřovaly jejich grafomotorické a vyjadřovací schopnosti a míru samostatnosti. Každoročně přichází hodně dětí, které mají problémy s výslovností. Rodičům proto paní učitelky a speciální pedagožka a zároveň logopedka Zuzana Šopíková doporučovaly především předškolní logopedickou péči. ZŠ Na Výsluní Paní učitelky připravily dětem tentokrát Šmoulí zápis, takže už u příchodu do školy byli budoucí žáci přivítáni šmoulími holčičkami a kluky sportovci. Do kostýmů se již tradičně přestrojili žáci nejvyšších ročníků, kteří dětem hodnotili řadu specifických úkolů jako skládání rozstříhaného obrázku ze šmoulí pohádky, poznávání posloupnosti ve velikosti šmoulích hraček, šmoulí překážkovou dráhu a další. Tato cesta prověřila u dětí nejen logické myšlení, zručnost, pohybové dovednosti, ale i odvahu a usilovnost. Ve třídách paní učitelky zkoušely poznávání barev, tvarů, některé i z číslic a písmenek, také z držení pastelek, kreslení, ale hlavně se ověřovaly jejich komunikační a řečové dovednosti. K zápisu se dostavilo celkem 23 dětí, jedno dítě bylo přihlášeno k dodatečnému zápisu v náhradním termínu, rodiče dalších dvou již před konáním zápisu začali vyřizovat odklad školní docházky. Ze všech příchozích bylo projednáno v pěti případech zvážení odkladu, řekla ředitelka Dagmar Bistrá. Zásadní potíže dětem činil úkol jemné motoriky ruky - zavázání mašličky či tkaničky. Častým problémem bývá u budoucích prvňáčků také správná výslovnost. ZŠ Uherský Brod Havřice K zápisu do první třídy přišlo v doprovodu rodičů 15 dětí. Nebyly zde poprvé, právě v týdnu před zápisem podnikly výpravu do první třídy a sledovaly, jak se žáci učí. Pak ještě zhlédly divadelní pohádku v podání žáků dramatického kroužku a prohlédly si školu. Proto jim nebylo školní prostředí neznámé. Jen chvíli se tvářily nejistě před novými vyučujícími, aby vzápětí spustily naučené veršíky, zpívaly písničky a vesele odříkávaly číselnou řadu. Předvedly i spoustu jiných drobných dovedností, takže přesvědčily paní učitelky, že jsou do školy perfektně připraveny. Jen ten jazýček některé děti moc neposlouchal a pletl se tam, kam nemá, a prstíky občas jeden druhému překážely, ale to děti slíbily, že do začátku školního roku ještě procvičí, řekl ředitel Ctibor Boráň. ZŠ Pod Vinohrady V den zápisu se škola proměnila v pohádkovou krajinu. Budoucí prváčci a jejich rodiče byli přivítáni nadpřirozenými bytostmi, které pomáhaly dětem putovat kouzelnou zemí. Princezna byla nápomocna u zavazování mašliček, roztomilý vodníček kontroloval počítání zvířátek a princ vládl ve světě barev a písmenek. Věrnými dětskými průvodci byli kos Oskárek a chrabrý rytíř v plné zbroji. Nad vším měly dohled paní učitelky, které byly odměněny spoustou pěkných básniček a písniček. Malí šikulové si domů odnášeli svého vlastnoručně vyrobeného Večerníčka a ještě malé dárečky. Přejeme jim, aby se pro ně stala naše škola opravdovou pohádkou. Všemi nástrahami zdatně prošlo 47 dětí, které nastoupí 1. září 2013 do 1. třídy. Sedm si bude muset na zahájení své školní docházky ještě jeden rok počkat, zhodnotila průběh zápisu zástupkyně ředitele Blažena Chovancová. ZŠ Uherský Brod - Újezdec Jak to na škole vypadá, si mohly děti z mateřských škol v Újezdci a Těšově vyzkoušet už v den zápisu dopoledne, kdy přišly navštívit v doprovodu paní učitelek své starší kamarády v 1. ročníku. Spolu s prvňáčky zpívaly, cvičily, vymýšlely slova na danou hlásku, napodobovaly písmo, počítaly puntíky, kreslily obrázek. Odpoledne přišlo k opravdovému zápisu 20 dětí se svými rodiči. Ve škole je přivítaly pohádkové postavičky, které dětem zadávaly jednodušší úkoly. Poté si děti vzaly do třídy paní učitelky, aby zjistily, zda jsou děti na školu připravené. To zjišťovaly jednoduchým orientačním testem školní připravenosti, dále sledovaly, jak dítě komunikuje, jakou má výslovnost a slovní zásobu. Také pozorovaly schopnost soustředění na zadaný úkol, jak drží tužku, jaká je úroveň jeho rozumových schopností. Paní učitelky chválily dobré matematické představy dětí, kresbu postavy a napodobování písma. Dětem dělala potíže správná výslovnost (sykavky, r, ř) a také pravo-levá orientace, uvedla ředitelka Soňa Čechová. Ze zmíněného počtu dětí eviduje škola 2 žádosti o odklad školní docházky. Katolická základní škola Z původního počtu 14 přihlášených dětí bylo přijato devět. Zápis probíhal ve velmi příjemné, až rodinné atmosféře. Děti se zde potkaly s pohádkovými bytostmi, které je provázely při plnění některých úkolů. Děti si kromě první zkušenosti s opravdovou školou odnesly i drobné dárky, které jim budou tento den připomínat. V září se těšíme na shledanou, naši budoucí prváčci, vzkazuje zástupkyně ředitele Marie Suchá. Elen Sladká Jiří Trnka Muzeum Jana Amose Komenského připravuje výstavu věnovanou dílu a životu našeho předního animátora a výtvarníka, ilustrátora a spisovatele Jiřího Trnky. Vernisáž je v pátek 8. března 2013 v hodin v muzeu. Více na webu města. asc 8 Brodský zpravodaj

9 Excelentní gympl - nejlepší střední škola Zlínského kraje školství Gymnázium J. A. Komenského si v letošním roce připomene již 117. výročí svého založení. V průběhu své historie prošlo mnohými proměnami, vždy se však snažilo plnit svou základní roli, totiž být centrem všeobecné vzdělanosti v Uherském Brodě a přilehlém okolí. V posledních letech dochází k dalšímu rozvoji školy, který je soustředěn především na realizaci promyšleného vzdělávacího programu, spolupráci se zahraničními školami (v současnosti máme v rámci tří projektů v zahraničí 11 partnerských škol) a na podporu jazykového vzdělávání široké veřejnosti (frekventanti jazykové školy mohou po absolvování přípravného kurzu složit mezinárodně uznávanou zkoušku FCE). Jsem velmi rád, že pozitivní obraz školy byl v minulých dnech dotvořen výsledky programu Excelence středních škol 2012, který vyhlásilo ministerstvo školství. Jedná se o program, který řadí střední školy podle toho, jak podporují své talentované žáky. Výsledky jsou pro brodské gymnázium více než potěšitelné. Mezi středními školami ve Zlínském kraji jsme obsadili 1. místo, v rámci 400 středních škol z celé České republiky nám patří vynikající sedmá pozice. Je to další důkaz toho, že na brodském gymnáziu se osvědčuje dlouhodobá a systematická podpora studentů, kteří vynikají v některém oboru lidského poznání, ať už se jedná o oblast exaktních a přírodních věd či o obory lingvistické a humanitní. Garantuji vám, že já i mí kolegové uděláme vše pro to, abychom podobný úspěch v budoucnosti zopakovali. Michal Gergela, ředitel gymnázia Student uherskobrodského gymnázia míří na nejprestižnější evropskou univerzitu v Cambridge Jedním z těch, kteří stojí za nejnovějším úspěchem uherskobrodského gymnázia, je devatenáctiletý Michal Buráň, student oktávy. Letos jej čeká maturita. A po ní studium na vysoké škole. Na rozdíl od svých spolužáků už ale Michal ví, že na jednu vysokou školu byl podmíněně přijat. Pokud vše dobře dopadne, nastoupí Michal v říjnu na jednu z nejprestižnějších evropských vysokých škol - na anglickou Trinity College v Cambridge. Michal pochází z Vlčnova a je velmi nadaný matematik a fyzik, hraje š achy za TJ Vlčnov, ze sportů jej baví ultimate frisbee a hlavně řeší a účastní se desítek seminářů a soutěží. Bylo vaším snem studovat v zahraničí? O studiu vysoké školy v cizině jsem začal uvažovat asi poté, co jsem se dostal na mezinárodní matematickou olympiádu a zvítězil na italské matematické olympiádě. Poznal jsem tam lidi, kteří měli ambice dostat se na studia v zahraničí. Do té doby jsem si ani pořádně neuvědomil, že tady taková možnost vůbec je. Proč jste si vybral právě univerzitu v Cambridge a její kolej Trinity? Studium v Americe je pro mě z finančních i dalších důvodů nereálné, proto jsem se rozhodl zkusit štěstí v Anglii. Hlásil jsem se na obor matematika na pět škol, z nichž Cambridge, kde studuje asi jen desítka Čechů a Slováků, jsem měl na prvním místě. Cambridge je složená zhruba z třiceti samostatných škol College. Každá z nich učí všechny předměty, které Cambridge nabízí. Uchazeč se hlásí na obor na jedné konkrétní College. A Trinity College se považuje za nejlepší. Jak se vlastně na takovou školu hlásí? Tamní systém přijímání na vysoké školy se od českého dost liší. Posílá se jedna elektronická přihláška na centrálu, odkud ji dostanou všechny univerzity, o které má uchazeč zájem. Součástí přihlášky, do níž jsem uvedl osobní údaje, byla také esej a posudek vyučujícího. Vše samozřejmě v angličtině. V eseji jsem měl vysvětlit, proč se na univerzitu hlásím a proč by právě mne měli přijmout. Musel jsem také doložit svoji mimoškolní činnost a zájem o daný obor. V hodnocení, které na mne vypracoval pan ředitel Michal Gergela, byly zmíněny mé úspěchy v matematice a souvisejících věcech a předpokládané známky u maturity. Na základě tohoto mě pak pozvali k ústnímu pohovoru, s čímž jsem, upřímně, ani nepočítal. A pohovor probíhal jak? Na něm jsem byl už přímo v Cambridge. Dostal jsem test o deseti úlohách a hodinu času na jejich vypracování. Pak jsem měl prezentovat svá řešení. Když jsem se ztrácel nebo nemohl přijít na další krok, poradili mi. Stihl jsem však rozpracovat pouze osm úloh a měl jsem z toho opravdu špatný pocit. Vůbec jsem nebyl sám se sebou spokojený. Nakonec mi však byla udělena tzv. podmíněná nabídka přijatý budu v případě, že z matematiky, fyziky a angličtiny odmaturuji na jedničku. Přičemž z matematiky musím zvládnout dvě varianty obtížných zkoušek (tzv. STEP). Pokud vše dobře dopadne a na školu nastoupíte, jak ji zvládnete finančně? Největší položku představuje školné, které činí liber na rok - na ně se ale vztahuje půjčka, kterou student začne splácet po absolvování školy. Ale jsou zde samozřejmě i další položky. Takže kromě půjčky a sociálního stipendia se pokusím získat podporu i od nějaké nadace, která pomáhá studentům v zahraničí. Co na to všechno říkají vaši rodiče? Zpočátku nesouhlasili, musel jsem je přesvědčit. Teď mě maximálně podporují, ale bude to pro ně hodně složité. Tatínek je pekař, maminka, která má střední ekonomickou školu, už několik let pracuje v šicí dílně. Pomáhá vám i někdo z uherskobrodského gymnázia? Skutečně každý, kdo jen trochu může! Za všechny bych jmenoval třídního profesora Jana Kočaře a ředitele Michala Gergelu, který mi pomáhá i se sháněním financí a snahou umožnit mi psát STEP testy přímo ve škole. Neprochází tím poprvé před pár lety takto pomáhal Aničce Maňasové, která nyní na Cambridge studuje. Čemu byste se chtěl po ukončení školy věnovat? Mám jen velice přibližnou představu, asi nebude o mnoho reálnější než ta, kterou jsem měl před deseti lety, kdy jsem chtěl být pilotem. Určitě to bude něco v souvislosti s matematikou a fyzikou velice zajímavá mi připadá oblast vztahující se k matematickému modelování, tedy k předvídání chování systému. Markéta Švehlíková Zápisy dětí do Třídy mateřské školy pro děti do tří let věku v denním režimu (jeslí) v Uherském Brodě Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury oznamuje, že zápis dětí do Třídy mateřské školy pro děti do tří let věku v denním režimu v Uherském Brodě, která je provozována v Mateřské škole Obchodní 1639, Uherský Brod se bude konat ve dnech března 2013 v čase od hod. do hod. přímo v mateřské škole. K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz odpovědného zástupce dítěte. Brodský zpravodaj

10 sociální věci Blahopřání Dne 3. března se dožila krásných 80 let paní Božena Ondrášová. Krásná další léta jí přejí synové Jiří a Ivo s rodinami. Vzpomínky Dne 10. února jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana Eduarda Montága. S láskou vzpomíná dcera Božena s manželem a vnoučata. Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 5. března by se dožil 75 let pan Bohumil Machala. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Děkujeme za cestu, kterou jsi šla s námi, za ruku, která nám tak pomáhala. Děkujeme za to, že jsi byla. Dne 6. března vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní Libuše Zdráhalová. Za vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají dcera Ivana a syn Josef s rodinami, manžel a tatínek. Zajímavé přednášky Centra seniorů Centrum seniorů, které pracuje pod hlavičkou Oblastní Charity, již řadu let nabízí zájemcům aktivity, které napomáhají k udržování osobních kontaktů, rozvíjejí dovednosti starších osob, podporují jejich fyzickou i psychickou kondici, pomáhají překonávat nepříznivou sociální situaci způsobenou vyšším věkem, zdravotním postižením, odchodem do důchodu, odchodem partnera, ztrátou přátel, zaneprázdněním rodiny a které přispívají k co nejdelšímu využívání jejich schopností a dovedností a k aktivnímu samostatnému prožití života. Jednou z těchto činností je také pravidelné pořádání besed a přednášek. Právě jsme zahájili nový cyklus o seniorech, kteří žijí v Uherském Brodě a představují aktivní stáří. Úvodní přednášku měl pan Josef Koller, v březnu počítáme s přednáškou paní Bartošíkové. Další osobnosti mám domluvené předběžně. V našem městě není žádný problém najít lidi, kteří žijí velmi aktivně také ve vyšším věku. Mají být takovým příkladem pro ostatní, aby neseděli doma, ale i v důchodovém věku se zúčastňovali společenského života a něčemu zajímavému se věnovali, říká Jana Hrdinová, vedoucí Centra seniorů. Podle jejích slov je právě Josef Koller příkladem člověka žijícího aktivním způsobem života, který je schopeni dát svým životem příklad ostatním. Na přednášce přestavil šíři svých zájmů a sbírek od filatelie, přes knihy, mince a bankovky až po obrazy, zkameněliny či odznaky. Jeho přednáška posluchače zaujala a měli i řadu dotazů. V letošním roce probíhají ještě dva náboženské cykly, a to Rok víry a Cyrilometodějské výročí. V přednáškách o víře, které vede otec Pavel, se zabýváme také modlitbou a jejím významem pro věřící lidi. Přednášky o výročí let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu má na starosti otec Josef. Chodíme také na poznávací vycházky po blízkém okolí, dodává Jana Hrdinová, která plánuje aktivity pro seniory i do budoucna. Na cyklus o aktivních seniorech chce navázat cyklem Rodáci, který bude představovat významné uherskobrodské rodáky jako např. J. A. Komenského, Josefa Herčíka, Františka Kožíka aj. -es- Centrum sv. Vincence pomáhá lidem bez domova Charitní Nízkoprahové denní centrum (NDC) sv. Vincence, které se nachází v areálu Lidové tvorby, si podle jeho vedoucí Bohumily Smutné lidé často pletou s azylovým domem. Což v běžných podmínkách rozhodně není. Od 7.30 do hodin zde nabízíme pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení. Jedná se o sociální poradenství, pomoc při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, u lékaře, v bankách, při jednání s rodinou, popřípadě s exekutory, dále při uplatňování práv a oprávněných zájmů, zajištění podmínek pro osobní hygienu a odpočinek a pomoc při zajištění stravy, říká Bohumila Smutná. Uživatelé tedy mohou v zařízení zdarma využít sprchu a WC, získat čisté oblečení a za opravdu symbolické poplatky (od 2,- do 5,- Kč) si v kuchyňce mohou připravit jídlo nebo dostat polévku a chléb. Jsem vystudovaná zdravotní sestra, proto jsme schopni jim i ošetřit drobnější rány, úrazy, vytáhnout stehy, upřesňuje Bohumila Smutná. O klienty se v NDC starají celkem tři zaměstnanci. Nejvíce uživatelů je samozřejmě přímo z Uherského Brodu, přicházejí sem však i lidé z jiných míst republiky, a dokonce i ze Slovenska. Denně sem zavítá v průměru deset osob. V mrazivém počasí se však denní centrum může stát i dočasnou noclehárnou. Mimořádný noční provoz zde zahajuje Město Uherský Brod ve spolupráci s Charitou, avšak pouze v případě, že rtuť teploměru v noci klesne pod mínus 7 stupňů dva dny po sobě. Klienti, kteří zde chtějí přenocovat, však nesmí mít v krvi vyšší hladinu alkoholu než 1,0 promile a jejich povinností je osprchovat se. Dále platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů v průběhu poskytování služby, zapovězeno je slovní či fyzické napadání a samozřejmě je zakázáno nosit dovnitř nebezpečné předměty (nože, zbraně atd.) Pokud klienti pravidla poruší, jsou ze zařízení ihned vykázáni, objasňuje Bohumila Smutná. A na závěr dodává, že při letošním mimořádném nočním provozu naštěstí tato situace nenastala - všichni uživatele stanovené podmínky skutečně dodržoval. -mva- Co osud vezme, nevrací, i když naše srdce krvácí. Ta rána nás v srdci bolí a zapomenout nedovolí. Dne 9. března vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy náhle odešel pan Eduard Stratil. S láskou vzpomínají manželka Vlasta, syn Vlastimil a dcera Edita s rodinami. Před rokem, dne 23. března, nás navždy opustila paní Marie Špačková. S láskou vzpomínají manžel, synové a dcera s rodinami. Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v srdcích dál. Dne 26. března vzpomeneme první výročí úmrtí paní Barbory Stratilové Bílé. S úctou a láskou vzpomínají snacha Vlasta, vnuk Vlastimil a vnučka Edita s rodinami. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 22. března uplynul rok od úmrtí paní Evy Janů. Za vzpomínku děkují a s láskou vzpomínají dcera Eva, synové Richard a Antonín s rodinami a přítel František. Dne 26. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní Anežky Šmídové z Újezdce. Za tichou vzpomínku děkují dcery Anežka a Marie s rodinami. Dne 26. března vzpomeneme prvního výročí úmrtí paní Anny Lekešové. Za tichou vzpomínku děkují manžel Jiří a syn Jiří s rodinami. 10 Brodský zpravodaj

11 Baso milá, už ti néni pomoci, zahraješ nám zas až po Velkéj noci Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta slova této lidové písničky se naplnila. Fašankový průvod prošel v neděli 10. února městem a za velikého smutku pochoval v zahradě Panského domu basu Barboru Masopustovú Skřípalovú. Průvod fašančárů, jehož jádro tvořili muzikanti a tanečníci souborů Olšava, Oldšava, Olšavěnka, Rozmarýn a Jakub, vyšel krátce po půl druhé od Domu kultury. Počasí vytvořilo jako na objednávku tu pravou fašankovou kulisu na pocukrovanou zemi se snášely drobné vločky sněhu. Uherskobrodská fašanková obchůzka už má svoji zavedenou trasu. Vychází se od Domu kultury a pokračuje směrem restaurace Viktorka, náměstí (se zastávkou před farním kostelem), Hotel U Brány, hřiště v centru sídliště Židovna, hotel Monde, Kafe Kounic, radnice, Vinárna Panský dům a zahrada Panského domu. Soubory předvádí například tanec Pod šable, zpívají, tančí. Závěrečné taneční sólo vždy patří zástupci toho či onoho podniku. Fašančáři pak (obdařeni koblížky, milostmi, vdolečky, jitrničkami a samozřejmou slivovičkou), jdou zase o dům dál. Zcela nezbytné je zastavení před radnicí, kde průvod před zraky stovek diváků žádá starostu o povolení, aby mohl pochovat kultura basu v zahradě Panského domu. Starosta Patrik Kunčar, vyšnořený pěkně v kroji, jim toto povolení nejenomže udělil, ale napíchl také na šavli vedoucího průvodu Zdeňka Zlámalíka pořádný kus slaniny. Poté spolu s místostarostou Petrem Vránou roznesli mezi diváky občerstvení a nakonec si s chasou zatancovali. Závěrečné pochovávání basy je vždy doprovázeno vtipnými hláškami (vyvolávačkami), které si Olšaváci sami píší a ve kterých trefně komentují současnou situaci ve městě, v České republice i ve světě. Obsáhlou fotogalerii i videoukázky najdete na portále Kultura.UB. Vyvolávačky při pochovávání basy Barbory Masopustovéj Skřípalovéj * V Rozmarýnu zas pár tanečnic ubylo aspoň že se pár děcek narodilo. Snáď sa aj vám tak daří, aspoň bude na důchody, až budeme staří. * Že majú naši vedúcí chytré dyně, rozhodli, že Olšava přečká prohibici v Číně. Na Dálném východě pobývali s chutí, vrátili sa odtamtud taky trochu žlutí. Že sa ze slováckéj gořalky Číňani eště pletú chtěli poslat Olšaváky na sedm roků do Tibetu. * Skázali nám radní páni, ať si dáme pozor na klapačku, ináč Olšava od města nedostane už ani kačku. * Zjara našemu pivovaru méno vyměnili, šak sa také Franta a Leoš Janáčkovi v hrobě obrátili. Aj patron dopravy svatý Kryštof sa na kerchově obrací, jak byla radnice potahovaná za systém parkovací. * Těšíme sa na nové nádraží jak na smilování, snad sa to v Brodě obejde bez tunelování. Rekonstrukce sa prý nevyhne ani kulturnímu domu hlavně tam dajte hodně mědi, to na podporu Rómů. * Dominikánom už sa neponesú libé tóny k úšku, brodští hudebníci totiž majú novú ZUŠku. * Radnice by mohla sehnat aj nejaké love na sochu naší medailistky Šárky Pančochové. * Brodský gympl přišel na to, že v osnovách nic néni o tom, jak uchránit školu před vykradením. * Nové chodníky v Těšově sa udělali, asi je to málo, ludé zas remcali. U újezdzského kostela staré stromy pořezali, luďom vadilo, že sa jich na to nezeptali. Katastr ovšem mluví zcela jasně vlastník má na to právo a tým debata hasne. * Češi nominovali prezidenty k svojí kráse, vybrali Rakušana, Žida a aj Fantomase. Od Aše ke Studénce truchlí salóny tetovací, že sa s nepořízenú Franc od Hradu vrací. * Zato Miloš Zeman na Hrad veze návrh nový, aby z hradčanskéj kašny tékl nápoj becherový. Také potrénoval, ale že to dalo práci! Včil dovede pit jak průměrní Moraváci. A ani sa už z toho nepozvrací. * Neštěstí a bída chodí spolu ruku v ruce, to věděli poslanci, když schvalovali restituce. Družstevníky teď doma berú mory, že místo nich sednú mniši na traktóry. My občané sa ale vůbec nevztekáme, aj v krizi tuhle srandu vlády rádi zacvakáme. * Pražský hrad přišel s léčbú novoroční kocoviny, dyž vyhlásil odpustky pro zločiny. Na české vězně Václav Klaus je ale krátký, do dvúch týdňú jich měl polovinu zpátky. * Už dvacet roků si Mečiar šťastně výská, že ve Strání je celnica a nad Tatrú sa blýská. Markéta Švehlíková Obrazy Martina Vrágy: sen, iluze, halucinace Na hodně zajímavou výstavu můžete právě v těchto dnech narazit v literárně-poetické kavárně Ulité Kafé. Průřez tvorbou posledních tří let zde prezentuje uherskobrodský rodák Martin Vrága. Sedmadvacetiletý výtvarník vystudoval obor užitá malba na uherskohradišťské SUPŠ a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně absolvoval ateliér malířství. Kromě toho si na půlroční stáži v Řecku (na T. E. I. Athinas) vyzkoušel a prohloubil znalosti grafiky, grafického designu a fotografie, na VŠVU v Bratislavě studoval v rámci další stáže klasickou malbu a dva roky pobýval na Akademii výtvarných umění v Lipsku, kde realizoval svoji diplomovou práci. V současné době pracuje jako učitel výtvarného oboru na ZUŠ v Luhačovicích, vlastní umělecké činnosti se věnuje ve volném čase. Maluje především technikou oleje na plátno, podmalbu někdy začíná akrylem, který se dá rychleji vrstvit. Olejomalby, které v Ulitém Kafé uvidíte, jsou na první pohled běžnou figurální malbou či krajinomalbou, ovšem vaše podvědomí našeptává, že mu na nich cosi nesedí barvy, perspektiva, téma samotné? Proč mám dojem, že na rodinném portrétu vystupují z pozadí obrysy dalších postav? Atmosféra obrazů, které teď dělám, v podstatě vyšla z filmu Shinig (Osvícení) Stanleyho Kubricka. Přesněji řečeno z jedné zajímavé scény, v níž se malému chlapci na dlouhatánské hotelové chodbě zjeví duchové. Je to jen kratičký záběr, krásně kompozičně vyřešený a podpořený velmi intenzivní muzikou taková ta chvíle, z níž člověka až zamrazí. A ten pocit jakéhosi mrazení, napětí, dojmu, halucinace, se snažím udržet ve svých obrazech. Jde mi o to, aby se divák musel zamyslet nad tím, proč na obraze je daný výjev, abych se mu svým způsobem dostal do podvědomí tak, aby si pocit z obrazu sám dokončil. V současné době mi ale jako hlavní inspirační zdroj slouží staré rodinné fotografie, vysvětluje umělec. Martin Vrága většinou pracuje na velkoformátová plátna a k upoutání diváka dokáže využít skutečně každý centimetr prostoru. Plochy se mu na obrazech jakoby prolamují, propadají, občas nesedí perspektiva a celek pak působí jako nějaká kulisa, nereálný svět, sen. Část obrazů, které jsou v Ulitém Kafé k vidění, se však s ostatními tematicky neshoduje (například obrazy krajin, do nichž se řítí letadla, byly součástí bakalářské práce a znázorňují novodobého Ikara). Výběr obrazů byl totiž omezen daným prostorem. Další tvorbu mladého výtvarníka budete moci zhlédnout na podzim, kdy chystá velkou výstavu v uherskobrodské Q-galerii. O termínu vernisáže vás budeme včas informovat. Markéta Švehlíková Fu(nk)Shunk Náměstí 1. máje na sídlišti Pod Vinohrady se v posledních letech stalo pouze jakousi průchozí zónou. Nebýt skupinek návštěvníků kina Máj či rockového klubu BandR, zdálo by se, že je centrum sídliště liduprázdné. O pořádné oživení se postarala akce nazvaná FU(NK)SHUNK. Magnetem se stala fašanková zabijačka. Účastníci ze sídliště i centra města si mohli pochutnávat na zabijačkových lahůdkách ve velkokapacitním stanu, kde atmosféru zpříjemňovala cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradiště. Přestože se pořadatelé snažili vytvořit prostředí pro pobesedování, většina návštěvníků si zabijačkové speciality kupovala a odnášela do tepla svých domovů. Jelítka, jitrnice, ovarovica a další pochoutky mizely závratnou rychlostí. Ti, kteří vydrželi, se mohli zahřát svařákem či žmolkovicú, která zpočátku budila nedůvěru, ale záhy rozproudila krev řadě degustátorů. Rovněž tak po sladké laskomině božích milostech - se jen zaprášilo. Myslím, že pokus, jak oživit náměstí 1. máje se vydařil. Zásluhu na tom má především město Uherský Brod, které akci finančně podpořilo. Pro příští už oficiální I. ročník FU(NK)SHUNKu chystáme některá vylepšení. Vyhřejeme stan a určitě dodáme i více zabijačkových lahůdek, slíbil Jiří Gračka z pořádající agentury GRADEORS, s.r.o. red- Brodský zpravodaj

12 kultura Desátý Lunapark přivezl tři začínající básníky Projekt literárně-poetické kavárny Ulité Kafé nazvaný Lunapark v hlavě, který veřejnosti přibližuje autory spjaté s naším regionem, se první únorovou sobotu konal už podesáté. Svoji tvorbu na něm představil Michal Talo, Lucie Olivie Slivečko a Katka Bětka. Posluchačům nabídli tři naprosto odlišná pojetí poezie, která by se snad dala označit jako progresivní, milostná a přírodní. Lucie Olivie Slivečko (Lucie Slivečková) pochází z Uherského Hradiště, v Brně studuje psychologii a speciální pedagogiku. S literární tvorbou začala na gymnáziu, prý hlavně proto, aby se vyrovnala sestře. Tu dokonce v jednom z předchozích dílů Lunaparku, kde četla svoji poezii, Lucie doprovázela na různé akustické hudební nástroje. Lucie píše, jak to sama nazývá, obrazy o lásce ve fantaskní podobě. Spíše se jedná o taková pásma, upřesňuje. Veřejně své texty četla už dříve, například na festivalu Básnická Kratochvíle v jižních Čechách, 12 Divadlo Brod zve na Divadlo bez zvířat! Víte, co se stane, když nedělní pohodu u domácího krbu naruší přílet třímetrového kuličkového pera, nebo jak souvisí zdravé průdušky s parukou ve stylu Ludvíka XIV? Odpovědi nejen na tyto otázky vám rádi zodpovědí herci Divadla Brod v inscenaci nazvané Divadlo bez zvířat. Představení se uskuteční v malém sále Domu kultury ve čtvrtek 7. března v Divadlo bez zvířat napsal současný francouzský dramatik Jean Ribes. Jedná se o cyklus složený z osmi samostatných mikrokomedií, tematicky spjatých právě nevýskytem zvířat v nich. Brodští ochotníci si vybrali a nazkoušeli čtyři z nich. Autor Jean Ribes sám říká: Miluji jiskření zkratových spojení, padající budovy, lidi, kteří se smekli či vyletěli zkrátka a dobře kotrmelce. Tyhle rozkošné chvíle nám ukazují, že svět není pevně daný a že ještě stále existují místa, kde nám realita nezavírá dveře před nosem. Každý z příběhů je postaven na propracovaném dialogu, psaném s jemně ironickým humorem. Ze zdánlivě banální situace se autor dokáže propracovat a prokličkovat k naprosto nečekaným a překvapivým závěrům. V příbězích Tragédie, Průdušky, Vzpomínky a Neděle uvidíte Lenku Sasínovou, Romana Švehlíka, Zuzanu a Pavla Chramostovy, Moniku Šavrňákovou, Jakuba Jedounka, Zuzanu Gregůrkovou, Radka Šašinku, Marii Trtkovou, Rudolfa Jedounka, Veroniku Brázdilovou, Marii Trtkovou a Dagmar Svobodovou. mva- Super Trio WUH přivezlo výborný jazz Na jazzovou muziku sice nechodí davy posluchačů (bohužel), fajnšmekři si však tento žánr vždycky najdou. Což potvrdil i uherskobrodský koncert Super Tria WUH. Vynikající americký jazzový pianista Skip Wilkins, jeden ze současných nejuznávanějších evropských kontrabasistů František Uhlíř a česká bubenická legenda Jaromír Helešic se po Novém roce 2013 vydali na turné, na kterém představují nejen svá originální aranžmá standardů, ale i své vlastní autorské počiny. Toto pozoruhodné uskupení zahrálo koncem ledna v Malém sále Domu kultury pro pouhých 29 posluchačů. Ti však byli jejich výkony naprosto nadšení a jednotlivé sólové improvizace odměňovali bouřlivým potleskem. Stejně jako roztomilé pokusy Skipa o češtinu. Skip Wilkins je u nás známý především z pražských klubových koncertů (např. v JazzDocku, Redutě, La Bocce apod.). Hraje s nejlepšími muzikanty domácí jazzové scény (Hobzek, Fraš, Šmoldas ). Vyučoval na Katedře jazzové interpretace na brněnské JAMU, v současnosti vyučuje jazzový klavír v USA a každoročně učí na letní jazzové dílně Karla Velebného ve Frýdlantu. Basista František Uhlíř, který je jakýmsi hnacím motorem tria, autorem řady skladeb, interpretem i moderátorem pořadu, byl dlouhá léta členem SHQ Karla Velebného, Jazz Quintetu a skupin Emila Viklického. Uznávaný je i v zahraničí, kde spolupracuje s různými skupinami a sólisty (např. East West Connection, Theodor Curson ) a pravidelně vyprodává koncertní sály. Bubeník Jaromír Helešic je jedním z nejžádanějších českých hráčů na bicí nástroje vůbec. Od konce šedesátých let žije v Praze, kde působil v řadě jazzových formací. V sedmdesátých letech působil například v kapelách Impuls, Energit L. Andršta, Jazz Q M. Kratochvíla, Pražský Big Band, Milan Svoboda Q a dalších. Uherskobrodským posluchačům se po dvouhodinovém koncertě dostalo ujištění od Františka Uhlíře, že Super trio WUH rozhodně nebylo v našem městě naposled a hodlá se sem brzy vrátit. Mnozí návštěvníci si pak zakoupili CD, které jim bude skvělý zážitek dlouho připomínat. mva-, -jk- vlastní sbírku prozatím nevydala. V Ulitém Kafé představila jednotlivé střípky z dřívější tvorby a jedno delší pásmo věnované rodině a láskám. To Michal Talo, bohém na volné noze, už vydal sbírky tři: Perly sviním, Jinak řečeno a Rok vepře. Pochází z Chebu, s uherskobrodským regionem jej pojí středoškolská léta strávená na knihkupecké škole v Luhačovicích. Nyní žije v Praze, kde přes léto provádí turisty po památkách, dále se živí psaním vlastního blogu a na seminářích učí (což by do něj asi málokdo řekl) zájemce číst v tarotových kartách. Tomu, co píše, říká progresivní poezie a se smíchem dodává, že s každou další sbírkou je lepší a lepší. V desátém Lunaparku četl ze sbírek Jinak řečeno a Rok vepře a přidal i několik čerstvých novinek. Zajímavou ženou je Katka Bětka (Kateřina Kohoutová). Pochází z Čech, s rodinou ale žije a hospodaří na Žítkové, kde si před osmi lety koupili opuštěný domek. Na přírodovědecké fakultě vystudovala fyzickou geografii (odborný zeměpis) a zabývá se hlavně ekologickou výchovou. Na Žítkové mimo jiné založila a vede (zatím ve zkušebním provozu) tzv. lesní školku, kde jsou děti víceméně celý den venku a zabývá se i dalšími společenskými aktivitami souvisejícími s posílením komunity, lokálním hospodařením a místní ekonomikou. Básničky začala psát až na Žítkové, inspirovaná okolní přírodou, lidmi a hlavně klidem, jaký by prý nikdy ve městě nezažila. Do Ulitého Kafé ji přivedl kamarád básník Michal Čagánek. Sama se za básníka nepovažuji, ale prostě občas potřebuji něco sdělit druhým. Nejdříve jsem zkoušela psát fejetony, které jsem posléze zkrátila do básniček, říká Kateřina. Tiskem jí zatím vyšla jedna básnička, další své texty ze šuplíku, které si uspořádala do sbírky, z níž na desátém Lunaparku četla, prý možná vydá samizdatem. Markéta Švehlíková Klavírní předehrávky Malé koncertní vystoupení i tak by se daly nazvat předehrávky, které zažil určitě každý, kdo kdy navštěvoval hudební obor na Základní umělecké škole. V pondělí 4. února se v sále Základní umělecké školy v Uherském Brodě konaly předehrávky ve třídě učitelky Marcely Trtkové. Zhruba patnáct žáků (hrajících na klavír, klávesy či cimbál) v hodinovém pořadu předvedlo svým rodinným příslušníkům, kamarádům a známým v jedné či dvou skladbách, co všechno už se naučili. Nejmladším dětem bylo sedm let, nejstarším devatenáct. Pro některé z nich to bylo první veřejné vystoupení. Předehrávky nejsou žádná soutěž, ani klasický koncert. Děti se na nich seznamují s jevištěm, učí se zvládat trému. Rodiče zase mají možnost srovnání výkonu své ratolesti s ostatními dětmi. A také se sami mohou přesvědčit, že naučit se hrát na klavír či jakýkoliv jiný hudební nástroj není otázkou dvou roků, ale mnohdy deseti a více let, jak mohli vidět u mých dvou nejstarších žáků - letošních maturantů - Martina Lečbycha a Kristýny Mlčůchové, vysvětlila Marcela Trtková. -mva- Swing z gramofonu Poslechové večery nazvané Posezení u gramofonu s Jendou Kmentem se už v Cafe Clubu staly tradicí. V minulém Gramofonu, jak už si návštěvníci stihli zkrátit název pořadu, zazněly hity swingové éry. Hlavní protagonista představil hudbu ze starých LP i mluveným slovem Glena Millera, Franka Sinatru, Ellu Fitzgeraldovou, Deana Martina, Binga Crosbyho, ale také naše interprety tohoto žánru - Vlastu Průchovou, Láďu Kerndla či Karla Hálu. Další pokračování Gramofonu v Cafe Clubu připravuje Jan Kment na měsíc duben. mva- Brodský zpravodaj

13 Obrazy - nový prostor Stanislava Žampacha Stanislav Žampach, jehož nádherné sklářské výrobky se proslavily daleko za hranicemi našeho města, poodkrývá v těchto dnech v Café Clubu další prostor svého uměleckého světa - obrazy. Únorovou vernisáž uvedl Oldřich Páleníček, zahrála a zazpívala na ní Marie Rosenfeldová. V Café Clubu je k vidění více než desítka Žampachových obrazů, které vznikly za poslední rok. Společným jmenovatelem všech je plastičnost a užití zjednodušených tvarů. Měl jsem potřebu tvořit i mimo svou profesi, vymýšlet další prostor, ve kterém se můžu pohybovat na úrovni koníčka, protože koníčky jsem ztratil tím, jak jsem se plně oddal zaměstnání. Chtěl jsem se také pokusit zrealizovat některé nápady, které se mi nepodařily udělat ve skle, pomocí jiné techniky. Zvolil jsem malbu, ale když se na obrázky podíváte, stejně v nich uvidíte ten reliéf, říká Stanislav Žampach, kterého skutečně jeho původní vystudovaný obor sochařina - pronásleduje ve všech oborech jeho umělecké činnosti. Technika, kterou obrazy maloval, není příliš obvyklá: Je to akrylová struktura, která je přepatinovaná a ještě domalovaná akrylovou barvou, vysvětlil Žampach. Na jeho obrazech najdete zjednodušenou figurální tématiku (koně, jezdce), motivy lodí (coby prázdninovou vzpomínku) a také přírodní náměty (květy ocúnů). A zatímco květy a lodě nerespektují rám a z obrázku jakoby utíkají do prostoru, motivy koně jsou v něm naopak uzavřeny. Zase je to úmysl a jakési propojení s mou sklářskou činnosti, kde umisťuji základní motiv do popředí tak, aby vše ostatní, třeba okolí vázy, bylo potlačeno. Čili se snažím na maximálně malý prostor dostat maximálně velký účinek, říká sedmapadesátiletý umělec. Stanislav Žampach pochází ze Šumic, ale žije a tvoří v Uherském Brodě. Má rodinnou firmu - sklářský ateliér zaměřený na vlastní vývoj, produkci a prodej reliéfně pískovaného skla. Tuto tvorbu představil v Galerii Panský dům před dvěma lety (na společné výstavě s Františkem Květoněm). Nyní (do 22. března) vystavuje zajímavé obrazy a kdo ví, jaký prostor prozkoumá příště. Přiznal totiž, že docela nedávno se vrátil ke dřevu a pro svého malého vnoučka vyrobil pětatřiceticentimetrového andílka Markéta Švehlíková kultura Sokolské Šibřinky Na osm desítek dětí v kostýmech princezen, kouzelníků, zvířátek, Šmoulů i Spidermanů si i se svými rodiči přišlo zaskotačit na sedmý ročník dětských šibřinek. Uskutečnily se v úterý 12. února v uherskobrodské Sokolovně. Děti si kromě skotačení a tancování na známé dětské písničky vyzkoušely své dovednosti na nejrůznějších prolézačkách, mohly si kreslit nebo zasoutěžit o ceny. Zhlédli také vystoupení svých kamarádů z MŠ Svatopluka Čecha pod vedením ředitelky Vladimíry Mahdalové. Maškarní rej moderovala paní učitelka Anička Mahdalová z téže školky. Sokolské Šibřinky znávaly už naše babičky, býval to pojem! Původně se jednalo o maškarní bál pro dospělé. V dobách první republiky i těsně po válce se podle starosty uherskobrodského Sokola Jiřího Krejčiříka šibřinek účastnilo až na 150 masek a nespočet přihlížejících. Každý ročník měl zadané konkrétní téma (například Ledové království, Babylon), kterému se do všech detailů uzpůsobila scéna i masky. Krásnou a letitou tradici se soudobí členové Sokola pokusili obnovit před sedmi lety. Minimálně u dětské populace se jim to podařilo na jedničku. -mva- Třikrát jinak s Pavlem Bezděčkou: příroda, Jihlava, fotokoláže Před pár dny skončila v Galerii Panský dům výstava známého fotografa, zoologa, ochránce přírody a spisovatele Pavla Bezděčky, na níž představil tři soubory ze své současné tvorby: snímky přírody, půvabná zákoutí města Jihlavy a zajímavé fotokoláže. Snímky přírody patřily k původně rozsáhlejšímu souboru nazvanému Kouzelnou Českou i Moravskou vrchovinou. V Bezděčkově fotosvědectví o současné krajině Českomoravské vrchoviny jsou emotivní snímky starých alejí, polních cest i malých sakrálních staveb stejně jako fotografie mokřadů a téměř ladovských rybníčků s kulovitými vrbami. To vše je podle autora pro Českomoravskou pahrbinu typické, stejně jako úchvatné nebe. Bližší určení fotografovaného místa není podle Bezděčky třeba. Důležitější jsou zachycené barvy, vůně a nálady. I v případě fotografií Jihlavy, města, kde Pavel Bezděčka nyní žije, šlo pouze o výběr z mnohem obsáhlejšího cyklu. Na snímcích zobrazuje místa a okamžiky především ze starobylé části Jihlavy, kterou uzavírají městské hradby. Autora zaujala zákoutí starých měšťanských domů, hradeb, dvorků i parku v údolí Jihlávky a divákovi je podává v denním světle i měsíčním svitu. Třetí soubor, který byl na uherskobrodské výstavě zastoupen nejvíce snímky, nese název Jiné rozměry vnímání a přibližuje nový trend v autorově tvorbě. Pavel Bezděčka se snaží prostřednictvím fotokoláží a fotoobrazů zachytit své sny a představy. Výsledkem jsou až surrealistická díla. Autor přiznává, že vznikaly víceméně náhodně v době, kdy začal své běžné fotografie upravovat a čistit v počítači a poznávat, co umí digitální technika. K výsledku pak přidal netypicky psané, mnohdy humorně působící názvy (např. Zapa Dající Slunce Přiznalo Barvu, či Noční Můra U Navených Řidičů), které celý dojem z koláží ještě podtrhnou. Já nejsem výtvarník, nejsem fotograf, jsem obyčejný člověk, který v krajině pracuje, a ty fotografie tam vznikají jako vedlejší produkt. Není to prvoplánové, je to až druhoplánové. Je to můj přetlak potřeby něco lidem sdělit, uvedl Pavel Bezděčka. Pavel Bezděčka (1952) se narodil v Praze, dětství a mládí prožil v Olomouci. Poměrně dlouhou dobu žil i v Uherském Hradišti. V Jihlavě je správcem zoologických sbírek Muzea Vysočiny. Ve své fotografické tvorbě se vedle přírodních prvků dosud věnoval především krajině a folkloru Slovácka (např. kniha Kopanice spomjénkami šperkované s desítkami snímků z moravsko-slovenského pomezí). Pravidelně vystavuje od roku 1999, má za sebou řadu autorských i kolektivních výstav. V současné době se zaměřuje na digitální úpravy fotografovaných objektů. V těchto fotoobrazech zpracovává různými technikami běžné objekty všedního života, krajinu, folklor i portréty. -mvafoto: Radek Bartoníček Brodský zpravodaj

14 knihovna Na kávě s Jožkou Kubáníkem Už třináctou sezonu neodmyslitelně patří ke Slováckému divadlu v Uherském Hradišti, deset let je jeho mluvčím. Herce Josefa Kubáníka krom jeho nezapomenutelných rolí proslavilo i přátelství s herečkou Květou Fialovou. O všem kolem divadla, ale i o svých zážitcích z uherskobrodského gymnázia či o nedávné prezidentské volbě vyprávěl Jožka v pořadu Dopolední snídaně s Josefem Kubáníkem v Knihovně Františka Kožíka. Únorová beseda byla součástí cyklu Akademie volného času, který knihovna pořádá ve spolupráci s Domem kultury. Jožka Kubáník pochází ze Starého Hrozenkova. Divadlo jej zajímalo odmalička, první dramatický kroužek navštěvoval už na základní škole. Po maturitě na uherskobrodském gymnáziu (původně se hlásil na konzervatoř, kam ho nepřijali) nastoupil do dramatického ateliéru na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Po absolvování měl dva roky angažmá v Městském divadle Zlín, pak přišla nabídka do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vždycky jsem říkal, že do Hradiště nechci, ale odříkaného chleba největší krajíc jsem tam už třináct let a tak spokojený, že bych si to nikdy nemyslel, přiznal Jožka. Uherskobrodské publikum tvořili převážně senioři, přišlo však i několik mladých posluchačů. Jožka měl nefalšovanou radost ze shledání se svou bývalou třídní profesorkou z gymnázia Alenou Podlouckou a němčinářkou Helenou Knotkovou. Když se dozvěděl, že budou v publiku, pro tu první si pro jistotu ihned zopakoval druhy borovic (a také je bezchybně vyjmenoval), druhé se omluvil, že krom jedné věty už si z němčiny nepamatuje nic. Posluchače nejvíce zajímaly příhody s Květou Fialovou, která do Slováckého divadla přišla před třemi lety. Nějak jsme si tehdy padli do oka a vznikl mezi námi skutečně krásný herecký i přátelský vztah, prozradil Jožka. S Květou Fialovou se ve Slováckém divadle setkal nejprve v inscenaci Harold a Maud, která má začátkem dubna derniéru, poté ve hře Oskar a Růžová paní. Nově oba uvidíte v komedii Popel a Pálenka (premiéra 13. dubna). Společně hrají také v druhé sérii TV seriálu Gympl. Vyprávění Josefa Kubáníka se bohužel nedá dokonale zprostředkovat na stránkách novin. Na závěr tedy přikládám alespoň slova, která pronesl právě o Květě Fialové: Květa Fialová je obrovská osobnost. Je fakt, že některé lidí štve právě tím, jak je svobodná, nad věcí. Nemá potřebu se žinýrovat co si myslí, to naplno řekne. Spousta lidí si myslí, že je trochu mimo realitu, že je tak trochu blázen tak to pozor, to je jeden z nejracionálnějších lidí, jaké znám. Má absolutní přehled a stojí nohama pevně na zemi. Ale ráda si hraje a dělá si život hezký tím, že se nenechá rozhodit. Pořád se usmívá. Na svůj věk letos jí bude třiaosmdesát je až neuvěřitelně vitální. A co se práce týká, je vždycky absolutně připravená, všechno umí. Čekávám ji u vlaku a pomáhám s její slonečkovou taškou. Jednou tam zakopla a upadla. No ve mně doslova píchlo a ona na to jen: Ježíš Marja, no já před tebou klečím. Letěli jsme na dovolenou a byly turbulence. Začaly blikat nápisy Připoutejte se, lidi znervózněli a zapínali se do pásů a Květa seděla, pozorovala je a míchala si kafé. Už jsem to nemohl vydržet, tak říkám a ty se nebojíš? A ona: Bojím! Já se bojím, že se poliju a budu jako prase. Jednou jsme byli na chalupě a u mě v pokoji byla myš. Tak jsem za Květou šel a říkám mám tam myš. A ona: A tobě to vadí? Božínku, a že tady byli čtyřicet let komunisti, ti nevadí? Herečka Simona Stašová má Květu moc ráda a tak jí jednou dala číslo, ať jí zavolá a navštíví ji. Květa jednou skutečně zavolala, že se staví, a Simona jí na to říká: Jé, to jsi moc hodná, ale to teď nepůjde, já právě koukám na Koloseum. A Květa na to: No nevadí a kdy to končí? Květa má diváky všude, i když jsme daleko za hranicemi na dovolené, za chvíli jsou kolem ní. A ona se k nim chová strašně hezky, vůbec ji to nějak neobtěžuje, povídá si s nimi, nechá se s každým ochotně vyfotit, podepíše se všem. Nikoho neodmítne. Diváků si opravdu váží. Markéta Švehlíková Knihovna Františka Kožíka: novinky i ohlédnutí Knihovna Františka Kožíka je veřejnou, moderní a univerzální knihovnou. Spravuje pobočky nejen na území města (profesionální pobočka sídliště Máj a neprofesionální v Újezdci), ale i neprofesionální střediskové knihovny v sedmi okolních obcích. V knihovně je v současné době zapsáno čtenářů a navštívilo ji uživatelů. Ve fondu má titulů, v roce 2012 bylo vypůjčeno svazků knih a časopisů. KNIHOVNA ZVE Ve foyer knihovny na Panském domě najdete výstavu amatérských fotografií ze soutěže Foťte naše město. Čtenáři si mohou vybrat z rozšířené nabídky zvukových knih, která zahrnuje nahrávky české i světové literatury. Tituly lze vyhledávat také prostřednictvím ON-LINE katalogu na: Po celý měsíc bude opět probíhat bezplatná burza přinesených knih v 9.30 hodin Setkání přátel poezie (recitace francouzské poezie s prezentací fotografií z cest po Francii Jan Kment) a od hodin Internet pro začátečníky (po osobní nebo telefonické domluvě na tel ). Na pobočce Máj: výstava fotografií a kreseb Moravské Kopanice a v hodin -Internet pro úplné začátečníky (termín je nutno si předem dohodnout v knihovně nebo telefonicky na čísle ). 14 Pro děti: Od Pohádkohraní literární soutěž pro děti (úkolem je vymyslet krátký příběh, pohádku nebo básničku o hračkách, hraní nebo pohádkových postavách a dílko pak odevzdat v dětském oddělení) zábavné dopoledne plné kvízů, čtení a básniček pro dětské čtenáře od 9.00 do hodin - Dobré ráno s Andersenem (soutěže, hádanky, čtení, tvoření a malé překvapení). OHLÉDNUTÍ Knihovna je místem pro různá společenská, kulturní a naučná setkání dětí i dospělých. V loňském roce se uskutečnilo 248 takových akcí, které navštívilo posluchačů. Mezi nejnavštěvovanější a nejoblíbenější dětské akce v roce 2012 patřila Noc s Andersenem, divadélko Vařila myšička kašičku pro MŠ a ZŠ, výtvarná soutěž Malovaný chodník, Čtení v trávě v zahradě Panského domu, beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou a spousta dalších akcí. Dospělé čtenáře zaujaly přednášky a besedy v rámci Akademie volného času (ve spolupráci s DK), Setkání dámského klubu, výstavy fotografií Moravské Kopanice a Mandaly. Velmi oblíbená je Burza knih, která probíhá v na ochozu Panského domu v letní čítárně Na pobočce Máj se uskutečnily besedy se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou, cestovatelem Stanislavem Tresou a s cykloturistou Karlem Sobotou o jeho cestě severní Afrikou. Plnou verzi textu najdete na -red- Okrskové kolo recitační soutěže Ve středu se v Domě kultury konalo okrskové kolo recitační soutěže. Stovka dětí ze základních škol a osmiletých gymnázií soutěžila v pěti věkových kategoriích. Každou z nich hodnotila tříčlenná porota. Do okresního kola postupují: 0. kategorie (1. třída): 1. místo Veronika Škubníková (ZŠ Mariánské nám. UB), 2. místo Michal Bábíček (ZŠ Havřice). Cena poroty: William Urbanec (ZŠ Katolická UB) 1. kategorie (2. a 3. třída): 1. místo Radim Kopunec (ZŠ Katolická UB), 2. místo Antonín Cimala (ZŠ Katolická UB), 3. místo Josef Grebík (ZŠ a ZUŠ Strání). Cena poroty: Kryštof Švehlík (ZŠ Mariánské nám. UB), Zuzana Petrášová (ZŠ Havřice) 2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo Marek Stojaspal (ZŠ Havřice), 2. místo Viktorie Velecká (ZŠ Na Výsluní UB), 3. místo Radim Veverka (ZŠ Mariánské nám. UB). Cena poroty: Mirjam Lisoňková (ZŠ Katolická UB) 3. kategorie (6. a 7. třída): 1. místo Jana Valečková (GJAK UB), 2. místo Elizabeth Lukešová (ZŠ Na Výsluní UB) 3. místo Dagmar Dvořáková (GJAK UB). Cena poroty: Terezie Goldmannová (ZŠ Katolická UB) 4. kategorie (8. a 9. třída): 1. místo Madlen Hermanová (ZŠ Katolická UB), 2. místo Vojtěch Jochim (ZŠ Katolická UB), 3. místo Jiří Kučera (GJAK UB). Cena poroty: Jana Kopečná (GJAK UB), Jindřich Klíma (ZŠ Katolická UB) -red- Brodský zpravodaj

15 inzerce ZAVÍRÁME KONČÍME POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST NAKOUPIT Z A N E U V Ě Ř I T E L N É C E N Y!! -50% VŠE minus Ano! Šokující! Absolutní bomba! Na veškeré zboží platí sleva 50%! Obleky, kabáty, kalhoty atd.! Vykupte nás! Neváhejte! Nebude se opakovat! Těšíme se na Vás!! UHERSKÝ BROD, Obchodní dům REAS Moravská 82, naproti řeznictví VOMA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JANA OPLETALOVÁ Masarykovo nám. 72 /budova ČSOB/ Uherský Brod tel.: , KVALITNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY V CENTRU UHERSKÉHO BRODU, PRÁVNÍ SLUŽBY ON-LINE, JASNÉ CENOVÉ PODMÍNKY VÍCE NA Brodský zpravodaj

16 inzerce Záměr na pronájem nemovitosti V souladu s usnesením výboru občanského sdružení Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod, zveřejňuji záměr výboru na pronájem nemovitosti restaurace Balkán č. p. 218, stojící v obci Uherský Brod, k. ú. Uherský Brod, zapsané na LV č. 1030, p. č Předpokládaná doba pronájmu 10 let od Minimální měsíční nájemné ,00 Kč. Písemné nabídky zasílejte do na adresu: Mgr. Jaroslav Jurák, ul. Osvoboditelů 1814, Uherský Brod. Případné dotazy o předmětu pronájmu na telefonu Mgr. Jaroslav JURÁK, předseda výboru Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví Luisa pořádá pro rodiče s dětmi i ostatní zájemce ozdravně-rehabilitační pobyt u Jaderského moře Chorvatsko s Luisou Ostrov RAB Bankok kemp Padova III. Doprava autobusem z Uherského Brodu. Ubytování v zařízených stanech CK Viktoria, k dispozici je 11 stanů 4/6. Cena zájezdu (zahrnuje dopravu, trajekt, ubytování 10 dní - 7 nocí, pobytovou taxu a příplatek za přívěs) děti do 12 let Kč, děti let Kč, dospělí Kč. Přihlášky a informace Luisa, o.s., Bří Lužů 116 Nadační dům Uherský Brod. Tel , Řádková inzerce Cestovní agentura PENCIL Travel nabízí: * Jeseníky na 3 dny za 790,- Kč * velikonoce v termálech Györ autobusem za 490,- Kč * cyklozájezd s návštěvou termálů Slovinsko za 5820,- Kč * turisticko-poznávací zájezd do Českého ráje za 3340,- Kč * vstupenky na koncert Arakain Březolupy od 299,- Kč * vstupenky na koncert Helloween Zlín od 650,- Kč * vstupenky na koncert Michal David + Lucie Vondráčková Uh. Hradiště od 398,- Kč * vstupenky na koncert bratří Nedvědů Zlín od 330,- Kč * velké množství pobytových zájezdů se slevou za předčasný nákup!!!!! Přijďte se informovat a odneste si katalog. Na ceně se dohodneme. Tel , Maminka s dítkem hledá letecky k moři kveten-červen a 4.6. (8-11dni) spolucestovatelku-le. Prodám RD 3+1 v UB Havřicích, s dílnou, dvorem a zahradou. Tel RK nevolat Šachový oddíl Spartaku Uherský Brod zve všechny příznivce královské hry do svých řad. Kde: Dům dětí a mládeže Kdy: ve středu v 16,30 hod nebo Kde: Sportovní hala 2. poschodí (vchod od ubytovny). Kde: V pátek v 19,00 hodin Přijďte si zahrát nebo se jen podívat. Zveme všechny současné i budoucí šachisty. Náhradní díly na osobní a dodávkové automobily Díly podvozku brzdové díly výfuky oleje autobaterie autochemie auto kosmetika karosářské díly autoskla autodoplňky Brodský zpravodaj

17 inzerce KOMINICTVÍ KONÍČEK Nejlevnější kontroly komínů 300 Kč Čištění komínů Zdění nových systémových komínů Montáž nerezových komínů Tel.: Kamenictví Andrysík Nově otevřená vzorková prodejna v Uherském Brodě. Najdete nás v ulici 26. dubna č.p. 1101, mezi světelnou křižovatkou a železničním přejezdem. Prodejna otevřena: Po Pá od 9 do 16 hodin. Mimo otevírací dobu dle dohody Tel Brodský zpravodaj

18 18 sport Nejsem na funkce, patřím na hřiště Hráči mužského týmu ČSK Uherský Brod mají za sebou odehraných pět přátelských utkání. Zeptali jsme se trenéra uherskobrodského mužstva Františka Ondrůška, jak je spokojený se zimní přípravou a jejím průběhem. Jak probíhá vaše příprava v zimním období? Zatím je vše tak, jak bylo předem naplánováno. Právě v těchto dnech končíme technicko-kondiční část a teď se budeme věnovat tvrdé práci s míčem, kterou budeme chtít přenést do naší náročné hry. Čeká nás mnoho technicko-taktických tréninků, ve kterých budeme zlepšovat celkový herní projev týmu pro odvety do jarních bojů. Plánujete soustředění v tomhle dlouhém přípravném období? Co se týče soustředění, ta podstoupíme dvě. K dnešnímu dni máme už jedno za sebou, a to kondiční. Proběhlo v domácích podmínkách, protože jsme na stadionu Lapač našli vše, co jsme potřebovali. Hráči v každém dni odmakali tři tréninkové jednotky, ta poslední končila vždy v posilovně. V závěru února jsme absolvovali herní část přípravy, která probíhala ve stejném zařízení, jen intenzita a náplň tréninkových jednotek se změnila. Basketbaloví kadeti znovu vítězně K poslednímu utkání na hřištích soupeřů basketbalisté kvůli obsazenosti tělocvičny zajížděli na hřiště SAM BŠM Brno. Cílem bylo potvrdit domácí vítězství. SAM BŠM Brno TJ Spartak Uherský Brod 49:60 (6:20, 22:36, 37:47) Do utkání vstoupili sebevědomě a díky dobré obraně, pohybu v útoku a i střelbě se rychle ujali vedení, které do konce čtvrtiny navýšili až na čtrnáctibodový rozdíl. Bohužel v další části hry se dostali do stereotypu, přestali se pohybovat v útoku, a proto dále rozdíl ve skóre nenavýšili. Nedařila se především hra pod koš a zcela vázl útočný doskok. Na začátku třetí čtvrtiny přišla další komplikace, když se vyfauloval Tomáš Zálešák a domácí zvýraznili svou výškovou převahu, kterou zužitkovával především Petr Křápek. Přechodem na zónovou obranu však zastavili propad skóre a úpornou obranou dotáhli utkání do vítězného konce. Do hry se zapojil i Ondra Rožek z družstva U15, který zde sbíral první zkušenosti se starší věkovou kategorií. Body: Lečbych K. 13 (1x 3 b.; 5/2), Zálešák 10, Kallus 8, Fanta 8 (6/4), Kocian 7 (1x 3b.; Jak dlouho soustředění trvají? Každé soustředění trvá pět dní, začíná středou večer a končí v neděli odpoledne. Hráči si musí vzít volno ze škol a pracující dovolenou ze zaměstnání, za což jim patří velký dík. Kvalitní strava probíhá po dobu soustředění v restauračním zařízení Penzionu Lapač. Soupeři ČSK v přípravě jsou převážně divizní. Plánujete návrat do divize? Soupeři na zimní období jsou plánováni záměrně, aby nám ukázali, zda je naše úsilí kvalitní a kde máme ještě více zapracovat. Navíc tým musí mít větší cíle, než porážet mužstva v okolí Uherského Brodu. Myslím, že jsem tímto odpověděl i na druhou část otázky. Do mužstva se vrátil Richard David. Změní se tím hra týmu? Richard, pokud bude zdravý a prodělá celou zimní přípravu, tak má svoji obrovskou kvalitu pro celé mužstvo. Jeho návrat do klubu byl po zranění, když dlouho nehrál. Letní příprava nebyla časově dostačující na podání lepších výkonů než těch, které nám všem předvedl na podzim. Myslím, že i on sám cítí, že může být týmu daleko více prospěný. Věřím, že se tak i stane a jeho výkony ovlivní celou hru našeho mladého mužstva. Jaký význam má vaše funkce sportovního manažera klubu? Nejsem na funkce, patřím na hřiště. Po dlouhých letech (32) strávených v jiných fotbalových klubech jako hráč i trenér jsem získal mnoho zkušeností. Už delší čas jsem byl v kontaktu s předsedou klubu panem Hamšíkem, se kterým jsme našli společnou řeč na zkvalitnění práce ČSK jak na úseku sportovním, manažerském, tak i na celkovém image klubu. Je to práce na delší časový úsek, ale jsem přesvědčen, že při tvrdé práci nás všech zainteresovaných trenérů a pracovníků klubu čekají ČSK lepší časy a postavení v dnešním fotbale. Jeho historie je tak bohatá, že si to určitě zaslouží. Mgr. Monika Boráňová 2/2), Krejčiřík R. 7 (1x 3b.; 4/2), Urbánek 5 (1x 3 b.), Rožek 2 SAM BŠM Brno TJ Spartak Uherský Brod 48:70 (12:19, 24:39, 37:53) Vstup do druhého zápasu nevyšel tak přesvědčivě jako do prvního. Přesto se ujali vedení a postupně jej navyšovali především zásluhou rychlých protiútoků. Dařilo se také lépe bránit domácího pivota Křápka. Ve hře se však znovu objevovaly chyby z prvního zápasu, zejména střelba bez doskoku a nedůrazná hra ve vnitřním prostoru. V podobném duchu se nesla i třetí část hry. Naštěstí se začala dařit střelba za 3 body, a proto si neustále udržovali bezpečný náskok. Ten se pak i díky dalším třem trojkám povedlo v posledním hracím období ještě navýšit. Velmi dobrý výkon (především střelecký) podali v tomto utkání Karel Lečbych a Štěpán Urbánek. Body: Lečbych K. 18 (3x 3 b.; 6/1), Urbánek 16 (4x 3 b.; 2/2), Zálešák 13 (4/1), Kallus 8 (4/4), Kocian 8, Krejčiřík 2, Lečbych M. 2, Rožek 2, Rajchl 1 (2/1) Více na Slovácké OUPN 2013 V sobotu 2. února 2013 uvítala tělocvična v sokolovně TJ Sokol Uherský Brod 25 závodníků z celé ČR i ze Slovenska k porovnání sil v rámci 11. ročníku závodů v lezení na obtížnost, které se započítávají do rankingu Českého horolezeckého svazu. Na horolezecké stěně byly nachystány kvalifikační cesty pro kategorie mužů a žen. Jednoduchou kvalifikací prošla všechna děvčata snadno a celá osmička postoupila do semifinále, zatímco čtyři z pole startujících mužů nepustila obtížnější cesta dále. Cesty pro semifinále byly náročnější, ale i tak umožnil menší počet startujících žen postoupit všem do finále. Větší drama se odehrávalo v semifinále mužů. Třem závodníkům vystavila cesta v závodě stopku, a proto se bojovalo o každý chyt. Pro finále byly postaveny ty nejtěžší cesty, ve kterých se závodníci rvali o co nejlepší celkové umístění. Byla to nádherná podívaná na vynikající sportovní výkony, oceňované potleskem a povzbudivými výkřiky diváků. V kategorii žen se šampionkou Slovácka stala Veronika Peltrámová ze SmíchOFF Saltic, v mužích zvítězil Tom Binter ze Zlína. Nejlépe z domácích závodníků se umístil Jan Sedlačík na pěkném sedmém místě. -hl- Gazda Cup IX. ročník memoriálu Miroslava Kreisla Devátý ročník tradičního memoriálu Miroslava Kreisla se o předposledním únorovém víkendu uskutečnil v uherskobrodské sportovní hale. Po dva dny byly k vidění zajímavé souboje ve čtyřech mládežnických kategoriích. Domácí fotbalisté z pořádajícího ČSK Uherský Brod brali jednou zlato, jednou stříbro a dvakrát bronz. Turnaj pořádáme na počest pana Miroslava Kreisla, který svůj život zasvětil především mládežnickému fotbalu v Uherském Brodě. Jeho rukama prošla řada skvělých fotbalistů, kteří to dokonce dotáhli do první ligy. Patří mezi ně Radek Zálešák, Jiří Studeník, František Ondrůšek, Miroslav Ondrůšek, Dušan Tesařík, Lubomír Blaha a Martin Bača, uvedl Josef Hamšík, předseda ČSK Uherský Brod. Věřím, že tento turnaj bude pokračovat i v následujících letech a mladým fotbalistům bude přinášet zejména radost z krásné hry jakou fotbal bezesporu je, dodal první muž uherskobrodského fotbalu. Podrobnější informace a výsledkový servis najdete na Brodský zpravodaj

19 Florbalistky bojují v nadstavbě, přijďte je podpořit 17. března Juniorské florbalistky 1. AC vstoupily do nadstavbové části první ligy. V této fázi se bojuje o postup do play off, které je určeno pouze pro osm nejlepších týmů republiky. Broďanky to v play off z minulých ročníků dobře znají. Nyní hrají nejen o postup, ale také o co nejlepší nasazení v bojích o titul. 1. AC UB SK Snipers Slavičín 6:5 Na brodských hráčkách byla zřetelně vidět pětitýdenní zápasová pauza. Nekvalitní rozcvičení a snad i podcenění soupeře přineslo nehezkou hru ze strany Brodu. Slavičínské hráčky byly živější, více běhaly, měly větší chuť do hry a zaslouženě střílely góly do sítě AC. Broďanky hrály utrápeně, nepřesně. Ještě čtyři minuty před koncem prohrávaly o jednu branku. Přeskupení hráček, herní zkušenosti a mohutný tlak přinesly srovnání stavu a v posledních vteřinách i vítěznou branku. 1. AC UB TJ Sokol Brno Židenice 2:1 Brněnský tým předvádí kvalitní hru. Broďanky nic nepodcenily a tentokrát se na zápas připravily opravdu poctivě. Obavy přinášela především běžecká rychlost a technická vyspělost Brňanek. Zápas připomínal šachovou partii. Neprostupné obrany nepouštěly soupeřky k zakončení. Přesto se častěji ke střele dostávaly brodské hráčky, ale narážely na neprůstřelnou gólmanku. Její zákroky likvidovaly i nejjasnější šance Brodu. Pokud se stalo, že gólmanka Brna již byla překonána, pak v mnoha případech na pomoc přiskočila tyčka její branky. Zoufalé brodské útočnice bušily na brněnskou bránu tak dlouho, až byly odměněny gólem a zaslouženým vítězstvím. 1. AC UB SK Snipers Slavičín 8:3 Stejný soupeř jako na minulém turnaji a stejný průběh zápasu. Ledabylé Broďanky nabídly soupeřkám laciné vedení. I další minuty nevěstily pro AC nic dobrého. Hra V. ročník nohejbalového turnaje O pohár starosty uherskobrodského Orla Pokud se na nohejbalovém turnaji v Uherském Brodě objeví hráč s přezdívkou STROM, tak si můžete dopředu vsadit na vítěze. Nejinak tomu bylo i poslední lednové sobotě tohoto roku. Kdy se v tělocvičně uherskobrodského gymnázia konal již pátý ročník nohejbalového turnaje O pohár starosty tamního Orla. Turnaj přilákal celkem 7 týmů ze Zlínského i Jihomoravského kraje. Kromě domácího výběru startovali Orlové z Veselí nad Moravou, Míkovic, HOPA Slavičín, Vlčnov a dva týmy Zlína-Prštného áčko a béčko. S ohledem na lichý počet družstev byl změněn systém na jedinou skupinu. Hrálo se tak systémem - každý s každým, uvedl ředitel turnaje a brodský vedoucí nohejbalu Jiří Sukup. Vítězem celé skupiny se stal tým z Míkovic, který nasbíral celkem s 11 bodů, dva body za vítězem skončil Zlín B. Třetí příčku obsadil Vlčnov se 7 body a čtvrté místo patřilo áčku Zlína. Domácí Orel se proti loňskému ročníku propadl až na poslední příčku, což jistě zapříčinila nepříjemná událost v podobě nezaviněné absence klíčového hráče před úvodním zápasem turnaje. Do vyřazovací části postoupily čtyři nejlep- ší celky. V prvním zápase svedly tuhý boj o každý míč Míkovice s áčkem Zlína a rozhodnout musel až třetí set, který vyzněl lépe pro hráče z krajského města. Ve druhém semifinále přehrál jasně 2:0 na sety Zlín B Vlčnov. A tak se zrodilo na závěru turnaje ryze zlínské finále. V něm si vedl lépe tým s označením B v čele se zkušeným nohejbalistou STROMEM, který mimochodem zvítězil zatím na všech předchozích turnajích, ať hrál v jakémkoliv týmu. Motto do příštího turnaje zní: Najde se konečně přemožitel tohoto týmu? Na závěr turnaje přišel sportovce pozdravit a předat ceny starosta uherskobrodského Orla Štěpán Janík, který poděkoval týmům za účast a vyzvedl také práci místních organizátorů z brodského Orla, kteří i přes nepřízeň sportovního osudu turnaj zorganizovali na velmi dobré úrovni. Petr Gabriel, sekretář, Orel Uherský Brod sport byla ospalá, bez nápadu. Hráčky jen velmi pomalu nabíraly tempo. Postupem času se hra zrychlovala a soupeřky, které měly v nohách těžký zápas, naopak uvadaly. Takto si AC rozvážným tempem dokráčelo k vítězství. 1. AC UB 1. SC WOOW Vítkovice 2:2 Vítkovice jsou tradičně nesmírně těžkým soupeřem. Z letošních dvou vzájemných zápasů si AC připsalo pouze jeden bod. Šlo o prestiž, šlo o lepší postavení v tabulce, šlo o sebevědomí. Brod začal duel velmi svižně a vítkovický tým nezůstával pozadu. Od začátku šlo o výborný florbal. Po vyrovnaném úvodu se častěji dostávaly k zakončení Broďanky, a to jim přineslo vedení. Poté se zvedla Ostrava a dokázala vyrovnat. Trenér AC naordinoval nesmírně náročnou hru s celoplošným napadáním. Ostrava byla pod neustálým tlakem a dělala chyby. To přineslo Brodu vedení. Závěrečné minuty patřily vítkovickému týmu. Silný tlak a chyba v brodské obraně jim přinesly vyrovnávací gól. 1. AC UB 1. SC WOOW Vítkovice 2:8 V souboji o čelo tabulky hráčky Brodu na své soupeřky nestačily. Vítkovice byly ve všech ohledech lepším týmem. Broďankám nebyla nic platná enormní snaha o zvrat. Nepřesnosti se množily a souhra vázla. Seveřanky vyhrály zcela zaslouženě. 1. AC UB FBC Žďár nad Sázavou 15:5 Jen dvě hodiny po kruté porážce nastoupily brodské hráčky do souboje o povinné vítězství. Žďár se drží u dna tabulky a v nadstavbové části se trápí. A bylo to znát i nyní. Za necelé dvě minuty hry vedlo AC již 3:0 a zdálo by se, že už není o co hrát. Pozitivní roli sehráli diváci, kteří hnali hráčky Žďáru do dalších a dalších soubojů. Místy už byly některé zákroky za hranou únosnosti. Brodský trenér na divokou hru reagoval. Broďanky už nechodily aktivně do soubojů a trpělivě vyčkávaly na své polovině. Náskok byl obrovský a nebezpečí zranění také. Trocha ledabylosti v závěru zápasu přinesla žďárským radost v podobě pár gólů. 1. AC UB FBS Olomouc 8:3 Z brodské strany to byl mimořádně povedený zápas. Od prvních minut bylo AC lepším týmem. Vyztužená obrana dělala jen minimum chyb a útočnicím vycházela střelba. Středové hráčky perfektně pohlídaly nejlepší olomouckou hráčku, která se za celý zápas nedostala ke své obvyklé hře. Důležité vítězství nad týmem z vrcholu tabulky. 1. AC UB Itelligence Bulldogs Brno 13:4 Velmi dobrá nálada po vítězství nad silnou Olomoucí se zdařile přenesla na hřiště. Broďanky se hrou bavily a svými povedenými kousky deptaly soupeřky. Brno nemohlo zastavit rozjetý expres. AC bylo všude. Šikovné kombinace všech hráček v poli přinášely další a další góly v síti Bulldoček. V letošním ligovém ročníku jsme odehráli dvacet zápasů. Šestnáct vítězství, dvě remízy a dvě porážky. S takovými výsledky musíme přemýšlet o play off. Pokud vše vyjde, pak do závěrečných bojů nastoupíme s nejsilnějším týmem brodské ligové historie. Ještě nás čeká závěr v Uherském Brodě. Na závěrečný turnaj nadstavbové části bych rád pozval příznivce brodského florbalu. Udělejte si čas 17. března. Společně zakončíme nadstavbovou část. Věřím, že úspěšně, uvedl Tomáš Králík, trenér brodských florbalistek. Sestava 1. AC UB: Mandová (C), Omelková (G), Matějíčková, Mošťková, Indrová, Pravcová, Kadlčíková, Zlámalová, Madajová, Marková, Uškrtová, Loskotová. -red- Volejbal 1. AC - kadetky V neděli 10. února se konal další turnaj krajského přeboru kadetek ve Vsetíně. Děvčata 1. AC hrála pět utkání, ale vinou nemocí odjela pouze se šesti hráčkami. Do turnaje však vstoupila velmi sebevědomě, hned v prvním zápase podala soustředěný, kolektivní výkon a porazila druhý tým tabulky Valašské Meziříčí 2:0. Pak sice podlehla juniorským družstvům Vsetína, Stříteže a Slavičína 2:0, ale tyto výsledky se nepočítají do kadetské tabulky. Všechny síly pak zmobilizovalo 1. AC do posledního zápasu s kadetkami Bzence. Tento důležitý zápas vyhrálo 2:0 a posunulo se na 3. místo v tabulce krajského poháru kadetek, což je vynikající výsledek mladých volejbalistek. Je třeba vyzvednout bojovnost všech hráček, z nichž každá přispěla k tomuto výbornému výsledku. Sestava: Blažková, Sušilová, Mentzlová, Hrabalová, Halodová, Bábíčková, Řezníčková, Buráňová. -eb- Turistický oddíl TJ Sokol Uherský Brod pořádá výstavu 125 LET ČESKÉ TURISTIKY UHERSKOBRODSKO VE FOTOGRAFII Vernisáž výstavy je ve foyer Domu kultury ve středu 27. března 2013 v 17 hodin Brodský zpravodaj

20 20 sport Florbaloví dorostenci Orla se prosazují v zápasech OFL i ČfbU Dvě pravidelné soutěže hrají od sezony 2012/13 dorostenci Orla Uherského Brodu. V Orelské florbalové lize jim patří prozatimní první místo a již jen krůček je dělí k postupu do finálového turnaje, kde poměří své síly se zbytkem orelských týmů v naší zemi. V tabulce České florbalové Unie jim patří 5. příčka. Zde jako nováčci v soutěži dokázali získat už dvakrát skalp lídra tabulky, přesto ke spokojenosti chybí větší bodový zisk z úvodních zápasů daného kola. Hodnocení trenéra Libora Kmenta: Musím kluky pochválit a to jak za předváděné výkony v soutěžních zápasech, tak v docházce na tréninky. I když máme termínovou listinu velmi nabitou, rozhodnutí vedení uherskobrodského Orla o zapojení oddílu dorostenců do dvou soutěží bylo správné. Každý zápas dává klukům více než jakýkoliv trénink. Náš tým je tvořen mladším ročníkem dorostenců a staršími žáky, což považuji za důležité i s ohledem, že prakticky celý tým Domácí porážky minižáků Předposlední domácí zápasy letošního ročníku Oblastního přeboru JM hráli basketbaloví minižáci U12 s týmem JBC Brno. Tohoto soupeře dokázali na jeho palubovce 2x porazit, a proto chtěli využít domácího prostředí k zisku všech bodů. Výhled na dobrý výsledek zhatila neúčast velkého množství hráčů základní sestavy a tomu předcházející malá účast na trénincích. Den před utkáním se sešlo na tréninku pouze 6 hráčů!!! Oba souboje odpovídaly aktuálním možnostem soupeřů a favoritem tak byli hosté, kteří od prvních minut drželi vedení. Pouze druhá část prvního měření sil skončila vítězstvím a zasvítila naděje na dobrý výsledek. Přes velkou podporu hlediště však nedokázali minižáci více. Neměli dostatečně vyrovnanou sestavu pro obě pětky a to rozhodlo. Šanci dostali všichni, kteří byli k dispozici. Neztratila se ani Markéta Andrýsková z družstva U10 včetně brankáře zůstává i pro další sezónu v kategorii dorostenců. Výsledky Zlínská liga ČFbU: FBC SLOVÁCKO - Orel Uherský Brod 7:3 Orel Uherský Brod - SFK Kozel Počenice 6:5 Orel Uherský Brod - Panthers Otrokovice 2:6 Orel Uherský Brod - FbC Holešov 11:0 Výsledky OFL divize Východ Orel Uherský Brod - Orel Domanín 9:2 Orel Uherský Brod - Odry 9:4 Orel Uherský Brod - Snipers Slavičín 3:0 Sestava Orel Uherský Brod: J. Ručka (M. Mikel) V. Beníček, J. Kaluža, J. Jančařík, P. Pražan, Š. Kapsa, M. Kovařík, V. Borýsek, D. Záboj, D. Kolář, M. Machara, T. Vlk, M. Vlk, M. Trtek, F. Vykopal. Trenéři: L. Kment a J. Zahradníček Podrobné výsledky na Petr Gabriel, sekretář, Orel Uherský Brod trenéra Krejčího. Za výbornou docházku a přístup na trénincích dostala možnost poprvé nastoupit v dresu do zápasu. Vybojovala 2 rozskoky a k jejímu prvnímu bodování chybělo velmi málo. Minižáci U12 Oblastní přebor JM 2012/13 BK DDM TJ Spartak Uh. Brod JBC Brno 1. zápas 42:81 (3:25, 22:13, 3:22, 14:21) 2. zápas 43:73 (5:17, 16:16, 10:21, 12:19) -red- Nejúspěšnější plavkyně mezinárodních závodů je z Uherského Brodu O posledním lednovém víkendu se v Brně konaly mezinárodní plavecké závody nejmladšího žactva - Brněnský tučňáček pro děti desetileté a mladší. Z uherskobrodského plaveckého oddílu se ho zúčastnily dvě desetileté plavkyně Štěpánka Michalčíková a Žaneta Žáčková, družstvo doplňovala devítiletá Aneta Svozilová. V každém závodě startovalo přibližně 50 plavců z oddílů z České republiky a ze Slovenska. Naše nejzkušenější plavkyně Štěpánka Michalčíková byla vyhlášena nejúspěšnější plavkyní těchto závodů, když své čtyři starty proměnila ve dvě první a dvě druhá místa, řekla trenérka Renata Krůželová. Štěpánka skončila na prvním místě v disciplíně na 50 m znak v novém oddílovém rekordu a v plavbě na 50 m prsa. Na druhém místě skončila na tratích 50 m volný způsob a 50 m motýl - vždy v novém oddílovém rekordu. Žaneta Žáčková překvapila na trati 50 m prsa krásným 9. místem. Na ostatních tratích 50 m volný způsob, znak a motýl skončila v polovině startovního pole. Nejmladší z trojice, Aneta Svozilová, také překvapila svým 10. místem na 25 m znak. Na ostatních tratích - 25 m prsa, volný způsob a motýl také doplavala v polovině startovního pole. -es- Porážka s vedoucím celkem V odloženém zápase basketbalisté doma přivítali suverénně vedoucí celek tabulky z Černých Polí. TJ Spartak Uherský Brod TJ Slovan Černá pole A 50:70 (10:17, 29:38, 42:57) Hostující družstvo, které má ve svých řadách i hráče ze zkušenostmi z extraligy, doposud neprohrálo. Přesto se Broďané pustili do souboje poměrně nebojácně. Dařilo se zejména v obraně. V útoku se však proti fyzicky výborně disponovaným hráčům prosazovali hodně těžce. Přesto se soupeřem drželi skoro po celý první poločas krok a přijatelný rozdíl skóre okolo 5 bodů. V samotném závěru však soupeř i díky několika diskutabilním rozhodnutím rozhodčích svůj náskok zdvojnásobil. Do druhé půle nasadil zónovou obranu. Přestože se podařilo sehrát několik pěkných akcí, na soupeře to nestačilo. Po neproměněných útocích pak začal soupeř postupně navyšovat svůj náskok... V posledním čtvrtině již borci z Brna i díky únavě brodských klíčových hráčů odskočili až na konečných (a vzhledem k vývoji utkání i krutých) 20 bodů. Body: Kryštof 17 (1x 3 b.; 6/4), Kratěna L. 9 (1x 3b.; 2/0), Gaval 6 (2/2), Krejčiřík J. 6, Gál 4, Hladil 4, Lekeš 2 (2/2), Dorazil O. 2) -red- Brodský zpravodaj

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email.

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email. Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, příspěvková organizace, IČ: 44993412, www.ddmhelceletova.cz, pobočka Dům dětí a mládeže Kominíček, Pastviny 70, ddm.komin@seznam.cz PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) pro školní rok 2015/2016 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03)

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více