PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ"

Transkript

1

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci - monitoring projektu - výběrové řízení na dodavatele Tým projektových manažerů s bohatými zkušenostmi Pojištění profesní zodpovědnosti

3 VYBRANÉ REFERENCE V RÁMCI OPPI INOVACE ŽĎAS, a.s ,- Kč Inovace výroby tepelně zpracovaných masivních ocelových odlitků VARIOTEC s.r.o ,- Kč Inovace přístrojů pro přípravu a aplikaci radiofarmak v nukleární medicíně POTENCIÁL ŽĎAS, a.s ,- Kč Vývojové centrum tepelného zpracování masivních ocelových odlitků PLASTIKA, a.s. Vybudování vývojového centra ,- Kč

4 VYBRANÉ REFERENCE V RÁMCI OPPI ROZVOJ CNC TVAR s.r.o. Pořízení výrobní technologie ,- Kč Strojírna Litvínov s.r.o ,- Kč Inovace přístrojů pro přípravu a aplikaci radiofarmak v nukleární medicíně KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o. Nákup obráběcí a vyvrtávací technologie ,- Kč GMA Stanztechnik Kaplice s.r.o ,- Kč Vybudování pracoviště na dokončovací operace při výrobě výlisků METAL-PROFI s.r.o ,- Kč Pořízení nové výrobní technologie pro obrábění včetně příslušenství

5 CELKOVÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. 110 schválených projektů ,- Kč celková výše investic ,- Kč schválené dotace

6 PROGRAMOVÁ OBDOBÍ

7 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) HLAVNÍ CÍL dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích JEDNOTLIVÉ CÍLE rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím; rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů; posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin; usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií (dále také ICT ).

8 IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA OP PIK ŘÍDÍCÍ ORGÁN: Ministerstvo průmyslu a obchodu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY: Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest Technologická agentura ČR (TAČR) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ: Národní orgán pro koordinaci MINISTERSTVO FINANCÍ: Platební a certifikační autorita Auditní orgán

9 VELIKOST VEŘEJNÉ PODPORY V OP PIK MAXIMÁLNÍ MÍRA PODPORY: mikro a malý podnik 45 % střední podnik 35 % velký podnik 25 % PODPORA V REŽIMU DE MINIMIS: Hranice EUR zůstává, nově ukládá sčítat limit i pro propojené podniky.

10 PRIORITNÍ OSA 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, (38 %) 1. CÍL: Zvýšení inovační výkonnosti podniků Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby Zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací 2. CÍL: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (VTP, inkubátory, inovační centra) Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem Podpora vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami

11 PRIORITNÍ OSA 1 JEDNOTLIVÉ PROGRAMY INOVACE POTENCIÁL INOVAČNÍ VOUCHERY APLIKOVANÝ VÝZKUM (TIP2) SPOLUPRÁCE PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU SLUŽBY INFRASTRUKTURY PROOF-OF-CONCEPT PRE-COMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT

12 PROGRAM POTENCIÁL OBECNÁ INFORMACE PLÁNOVANÁ ALOKACE: EUR/ 14,75 % PO 1 CÍL PROGRAMU: Zavádění a rozšiřování kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjektů. Vývojové centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě. VÝŠE DOTACE NA PROJEKT: TYP ŽADATELE: mil. Kč Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny velikosti podniků. všechny velikosti podniku Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy!

13 PROGRAM POTENCIÁL ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

14 PROGRAM INOVACE OBECNÁ INFORMACE PLÁNOVANÁ ALOKACE: EUR 29,5 % na PO 1 CÍL PROGRAMU: zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb zavedení nových metod organizace firemních procesů zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje) aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví VÝŠE DOTACE NA PROJEKT: mil. Kč 25/ 35/ 45 % TYP ŽADATELE: všechny velikosti podniku organizace pro výzkum a šíření znalostí Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy!

15 PROGRAM INOVACE ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

16 PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, (20 %) 1. CÍL: Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem (do 5 let) a rozvojových firem prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících mikropodniků Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy 2. CÍL: Zvýšení internacionalizace malých a středních firem Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce (Horizont 2020)

17 PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 3. CÍL: Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury Rekonstrukce brownfieldů a jejich přeměna na moderní výrobní objekty Rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení výroby a výstavbu výrobních objektů 4. CÍL: Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání Kvalitní infrastruktura pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů v podnicích Vybudovat/rozšířit školicí střediska

18 PRORITNÍ OSA 2 JEDNOTLIVÉ PROGRAMY TECHNOLOGIE PROGRES PORADENSTVÍ 1 PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY RIZIKOVÝ KAPITÁL PORADENSTVÍ 2 MARKETING NEMOVITOSTI ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

19 PROGRAM TECHNOLOGIE OBECNÁ INFORMACE PLÁNOVANÁ ALOKACE: CÍL PROGRAMU: VÝŠE DOTACE: TYP ŽADATELE: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: EUR 24,75 % na PO 2 realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků 0,5 20 mil. Kč 35/ 45 % mikropodniky, malé a střední podniky provozovna na podporovaném území ČR dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

20 PROGRAM PROGRES OBECNÁ INFORMACE PLÁNOVANÁ ALOKACE: CÍL PROGRAMU: VÝŠE DOTACE: TYP ŽADATELE: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: EUR 34,41 % na PO 2 realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů mil. Kč 35/ 45 % mikropodniky, malé a střední podniky pořízení strojů a zařízení pořízení či rekonstrukce budov získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti

21 PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, (23 %) 1. CÍL: Zvýšení podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě ČR 2. CÍL: Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb 3. CÍL: Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy a zavedení prvků inteligentních sítí do distribučních soustav 4. CÍL: Větší uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin 5. CÍL: Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a rozvoj a modernizace soustav zásobování teplem

22 PRIORITNÍ OSA 3 - JEDNOTLIVÉ PROGRAMY OZE ÚSPORY ENERGIE NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE ÚSPORY ENERGIE V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM SMART GRIDS I. (DISTRIBUČNÍ SÍTĚ) SMART GRIDS II. (PŘENOSOVÉ SÍTĚ)

23 PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií, (16 %) 1. CÍL: Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ČR 2. CÍL: Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání PRIORITNÍ OSA 4 JEDNOTLIVÉ PROGRAMY VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

24 OBECNÉ DOTAČNÍ PRINCIPY Žadatelem o dotaci může být společnost s dobrým finančním zdravím za poslední dva uzavřené roky před datem podání žádosti o dotaci. Vyjasnění vztahu k místu realizace projektu kolaudace provozovny k danému účelu podnikání k datu podpisu Podmínek poskytnutí dotace. Dotace je vyplácená vždy zpětně proti zaplaceným fakturám. Žadatel musí mít před datem podání žádosti o dotaci vyjasněný způsob financování. (POZOR! Leasing není uznatelný) Možnost rozdělení projektu do etap = postupné proplácení. Změnové řízení - předmět projektu - harmonogram projektu

25 HARMONOGRAM VYŘÍZENÍ DOTACE 1. VARIANTA REALIZACE INVESTICE S JISTOTOU DOTACE 1. Podání žádosti o dotaci 2. Schválení žádosti o dotaci Podpis Podmínek poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace 3. Zahájení Výběrového řízení 4. Ukončení výběrového řízení Podpis kupní smlouvy s výherním dodavatelem 5. Dodání technologie 6. Podání žádosti o platbu

26 KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o. - Nákup obráběcí a vyvrtávací technologie

27 HARMONOGRAM VYŘÍZENÍ DOTACE 2. MOŽNOST REALIZACE INVESTICE PŘED SCHVÁLENÍM ŽÁDOSTI O DOTACI 1. Vyhlášení výběrového řízení 2. Podání žádosti o dotaci 3. Zahájení Výběrového řízení 4. Schválení žádosti o dotaci Podpis Podmínek poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace 5. Dodání technologie 6. Podání žádosti o platbu

28 LIEBEZEIT HYDRAULIK s.r.o. Inovace pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku - nákup nového CNC stroje

29 Děkuji Vám za pozornost Ing. Pavlína Torhanová jednatelka společnosti KONTAKTY KANCELÁŘ SÍDLO Beranových 130 Hakenova 929/ Praha Praha

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více