Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 1"

Transkript

1 Obsah 1. Všeobecná ustanovení Priority pro činnost Fondu mobilit TUL Rada FOM TUL Kvalifikační podmínky Finanční podpora Předkládání žádostí projektů Hodnocení žádostí projektů Hospodaření s finančními prostředky a závěr řešení Cestovního grantu Přechodná a závěrečná ustanovení Všeobecná ustanovení 1.1. Cílem Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci (dále jen "FOM TUL") je podpora, iniciace a motivace směřující k rozšiřování mezinárodních styků univerzity v oblasti studijních programů uskutečňovaných na univerzitě a vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů a programů na univerzitě. Základním posláním FOM TUL je podpora studentské výměny, účasti studentů univerzity na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní mobilita (zejména mladých) akademických a vědeckých pracovníků Tato směrnice stanovuje kritéria a způsob poskytování účelové podpory z veřejných prostředků na přidělování finančních prostředků Fondu mobilit Za administraci FOM TUL odpovídá Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum (dále jen RZS ). Přidělování projektů posuzuje Rada FOM TUL Finanční prostředky ze zdrojů FOM TUL lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti o Cestovní grant (dále také Grant).

2 1.5. Řešitel Cestovního grantu je osoba, které byly poskytnuty finanční prostředky ze zdrojů FOM TUL (dále jen řešitel ) 1.6. Tyto Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách TUL, pro studenty na pro akademické pracovníky na 2. Priority pro činnost Fondu mobilit TUL Cílem FOM TUL je podpora zejména následujících mobilit (v uvedeném pořadí): 2.1. Stáž v zahraničí, v délce minimálně jeden měsíc, pro studenty TUL v prezenční formě studia doktorského studijního programu (dále jen DSP ) 2.2. Stáž v zahraničí, v délce minimálně jeden měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL (věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené; dále jen mladí výzkumní pracovníci ) Studium na zahraniční univerzitě, v délce minimálně jeden měsíc, pro studenty v prezenční formě studia magisterského studijního programu TUL (dále jen MSP) pouze v případě, že pracoviště (fakulta, ústav) nemá DSP a pobyt je spojen s prací na diplomové práci Účast studentů DSP a mladých vědeckých pracovníků TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem 2.6. Účast studentů DSP a mladých vědeckých pracovníků na letní škole konané v zahraničí. 3. Rada FOM TUL 3.1. Orgánem FOM TUL je Rada FOM TUL (dále jen "Rada"), kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a vědu a výzkum TUL. Členy Rady jsou představitelé jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů. Členové jsou navrhování děkany příslušných fakult, resp. řediteli VŠ ústavů. Rada má lichý počet členů Rada doporučuje jednotlivým vybraným žadatelům finanční prostředky (tzv. Cestovní grant), jejíchž výše závisí na místě a délce pobytu. O výsledku jednání Rady se pořizuje zápis se jmenovitým přehledem všech žadatelů, který je předložen rektorovi ke schválení Rada se schází minimálně dvakrát ročně. Zasedání Rady řídí její předseda. Rada je schopná usnášení při nadpolovičním počtu všech členů. K přijetí stanoviska Rady je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 3.4. Každý člen Rady připravuje doporučení žádostí o Cestovní grant, posuzuje především obsahovou stránku Cestovního grantu, jeho věcnost, připravenost kontaktu se zahraničním spolupracujícím subjektem zejména na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, úplnost projektu a přínos pro TUL Jednání je možné provést formou per rollam, a to v odůvodněných případech, o nichž rozhodne předseda. Hlasování per rollam probíhá em, lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je sedm (7) kalendářních dnů. Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci ( ) vždy při své odpovědi zadat Odpovědět všem, aby jeho obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého u. Předseda je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po skončení hlasování. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího jednání Rady. Podklady do zápisu předá předseda Rada připravuje ve spolupráci s RZS souhrnnou zprávu o činnosti Fondu mobility TUL, která se po schválení rektorem obvyklým způsobem 1x ročně zveřejňuje. 4. Kvalifikační podmínky Žadatelem může být: 4.1. Student prezenčního studia akreditovaného DSP na fakultě nebo ústavu TUL. Student může na přijímající instituci vykonávat pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou činnost.

3 akreditovaného MSP na fakultě nebo ústavu TUL. Student může na přijímající instituci vykonávat vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou činnost spojenou s vypracováním diplomové práce. Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu TUL, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením pobytu v zahraničí Akademický pracovník, nebo pracovník VaV TUL (věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené), který má pracovní poměr na základě pracovní smlouvy s TUL. (Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a tito pracovníci tudíž nemohou projekt získat). Zaměstnanec může na přijímající instituci vykonávat pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou činnost. 5. Finanční podpora Finančním zdrojem FOM TUL jsou prostředky, které jsou každoročně vyčleňovány v rámci Rozvojových projektů univerzity, případně prostředky z dalších zdrojů Finanční prostředky ze zdrojů FOM TUL je poskytována na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti o Cestovní grant, kterou podává dotyčná osoba na RZS Je-li žadatelem student akreditovaného studijního programu TUL, jsou finanční prostředky přidělovány formou stipendia na základě Rozhodnutí o poskytnutí stipendia z Fondu mobility Technické univerzity v Liberci (viz příloha) Je-li žadatelem akademický pracovník, nebo pracovník VaV TUL, jsou finanční prostředky přidělovány formou Vyrozumění o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu mobility Technické univerzity v Liberci (viz příloha). Tyto finanční prostředky budou přiděleny při Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí Přidělené finanční prostředky jsou určeny na pokrytí části nákladů souvisejících s pobytem a představují příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. Tyto finanční prostředky budou použity výhradně na úhradu: a) nákladů na cestu, b) nákladů na ubytování a stravování, c) poplatků za účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcí Výše denních životních nákladů pro studenty se bude odvíjet od limitů stanovených v programu LLP ERASMUS pro jednotlivé země (viz. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno podle počtu dnů posledního měsíce následovně: 1 až 7 dnů nulové stipendium; 8 až 20 dnů polovina měsíčního stipendia; 21 až 30 dnů celé měsíční stipendium Výše denních životních nákladů pro zaměstnance se řídí Organizační směrnicí kvestora č. 4/2007 o cestovních náhradách Prostředky jsou poskytovány výhradně na mobilitu budoucí, nelze žádat příspěvek na mobilitu již realizovanou. Z prostředků FOM TUL lze dofinancovávat pobyty LLP ERASMUS pouze v případě pobytu žadatele na zero grant. 6. Předkládání žádostí projektů 6.1. Žadatel předkládá žádost Cestovního grantu na RZS dle aktuálních termínů, a to: 1 termín březen 2 termín - 1. červenec (vyhlašován v případě nevyčerpání zdrojů FOM v 1 termínu) 6.2. Uvedené termíny odpovídají uzávěrkám přijímání žádostí na RZS, sem musí být žádosti doručeny přímo samotnými žadateli Pověřená pracovnice RZS kontroluje, zda byla žádost podána řádně a včas a zda splňuje formální náležitosti. Žádost Cestovního grantu musí obsahovat údaje, které jsou uvedeny ve vzoru žádosti, která je zveřejněná na stejném místě jako Zásady a je přílohou těchto Zásad Žádost o Cestovní grant nesmí být totožná s jiným projektem, který je nebo byl podpořen z veřejných zdrojů nebo řešen v rámci doplňkové činnosti.

4 7. Hodnocení žádostí projektů 7.1. Komise FOM TUL použije pro zhodnocení žádostí Cestovních grantů následující kritéria: a) kvalifikace řešitele (u studentů především - ročník studia, studijní výsledky) b) aktuálnost, vědecká závažnost a odborná úroveň navrhovaného projektu c) připravenost kontaktu se zahraniční institucí (např. existuje písemný souhlas přijímající instituce s pobytem) d) přiměřenost časového plánu e) přiměřenost požadavků na přidělení finančních prostředků f) předpokládané výstupy projektu g) uplatnitelnost očekávaných výsledků Grantu v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) 7.2. Rada FOM TUL zhodnotí žádosti Cestovních grantů a Cestovní granty vybrané k financování doporučí rektorovi ke schválení V případě finančních prostředků ze zdrojů FOM TUL jde o nenárokový příspěvek, a tudíž nelze žádat zdůvodnění rozhodnutí příslušných orgánů o přidělení či nepřidělení Cestovního grantu. 8. Hospodaření s finančními prostředky a závěr řešení Cestovního grantu 8.1. Za řádné čerpání a hospodárné využívání prostředků poskytnutých ze zdrojů FOM TUL zodpovídá řešitel Poskytnuté finanční prostředky smí být použity jen k úhradě způsobilých nákladů Cestovního grantu, které byly schváleny Radou FOM TUL a které jsou zdůvodněné a účetně prokazatelné. Nedočerpané finanční prostředky se vrací do FOM TUL V odůvodněných případech lze požádat o změnu Cestovního grantu. Veškeré změny v řešení Cestovního grantu musí být uvedeny a zdůvodněny v Závěrečné zprávě Řešitel Cestovního grantu je povinen do 14 kalendářních dnů po návratu zpracovat Závěrečnou zprávu o řešení Cestovního grantu v písemné i v elektronické podobě a odevzdat ji na RZS. Závěrečná zpráva musí obsahovat údaje, které jsou požadovány ve formuláři závěrečné zprávy, potvrzení o délce pobytu vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení pobytu Rada FOM TUL na základě předložené závěrečné zprávy zhodnotí, zda bylo dosaženo vytyčeného cíle Cestovního grantu a zda bylo využití přidělených prostředků v souladu s podanou žádostí U vlastních publikovaných výsledků výzkumu, které vznikly v rámci spolupráce se spoluúčastí zahraničního pracoviště, by měla být uvedena podpora FOM TUL. Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studia. 9. Přechodná a závěrečná ustanovení 9.1. Úkony učiněné před účinností této směrnice zůstávají nedotčeny Veškerou dokumentaci k Cestovním grantům je nutno archivovat po dobu 10 let. Archivaci provádí RZS dle Spisového a skartačního řádu Seznam příloh: a) Žádosti o Cestovní grant Žádost o Cestovní grant (student DSP/MSP) Žádost o Cestovní grant (pracovník TUL) b) Dokumenty o přidělení příspěvku či stipendia Rozhodnutí o poskytnutí stipendia z FOM TUL (student DSP/MSP) Vyrozumění o poskytnutí finančního příspěvku z FOM TUL (pracovník TUL) c) Dotazníky k vyplnění po návratu Cestovní grant závěrečná zpráva (student DSP/MSP) Cestovní grant závěrečná zpráva (pracovník TUL) 9.4. Prorektor pro zahraniční styky, vědu a výzkum kontroluje a hodnotí dodržování této směrnice Prorektor pro zahraniční styky, a vědu a výzkum a Právní oddělení jsou pověřeni výkladem ustanovení této normy.

5

6 Fond mobilit TUL Žádost o Cestovní grant student DSP/MSP Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí/studium na zahraniční univerzitě 1 Jméno žadatele Identifikační číslo studenta (STAG) Bydliště (koresp. adresa) Telefon, fax, Jméno školitele/ vedoucího DP 1 Pracoviště Telefon, fax, Domácí univerzita Fakulta TUL Rok studia Studijní program 1 Doktorský Magisterský Studijní obor Plnění studijních povinností zkoušky uzavřené semestry studijní průměr Téma disertační/diplomové práce Vyjádření, Razítko, datum a podpis děkana (fakulty TUL) či ředitele součásti (UZS) Zahraniční univerzita/instituce Fakulta/ Obor / Specializace Účel pobytu (podrobněji v motivačním dopise) Délka studijního pobytu od dne do dne Náklady na úhradu studijního pobytu Cestovné ve výši Potvrzuji, že uvedené údaje Školné ve výši jsou pravdivé Náklady na ubytování Náklady na stravování Další (pojištění ) Náklady celkem Požadovaný příspěvek Datum: Podpis žadatele: Číslo bankovního účtu Přílohy: 1) doporučení školitele / vedoucího diplomové práce 2) doklad o přijetí na přijímací instituci 3) motivační dopis 4) doklad o akci/programu v zahraničí (v případě mezinárodní studijní, odborné akce, letní školy) 1 Nehodící se smažte

7 Fond mobilit TUL Žádost o Cestovní grant pracovník TUL Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí 2 Jméno žadatele Identifikační číslo zaměstnance Bydliště (koresp. adresa) Telefon, fax, Jméno přímého nadřízeného Pracoviště Telefon, fax, Domácí univerzita Fakulta TUL Akademický titul žadatele Zaměření VaV aktivit žadatele Vyjádření, Razítko, datum a podpis děkana (fakulty TUL) či ředitele součásti (UZS) Zahraniční univerzita/instituce Fakulta/ Obor / Specializace Účel pobytu (podrobněji v motivačním dopise) Délka služební cesty od dne do dne Náklady na úhradu služební cesty Cestovné ve výši Potvrzuji, že uvedené údaje Náklady na ubytování jsou pravdivé Náklady na stravování Další (pojištění ) Náklady celkem Požadovaný příspěvek Datum: Podpis žadatele: Číslo bankovního účtu Přílohy: 1) doporučení jednoho odborného garanta 2) doklad o přijetí na přijímací instituci 3) motivační dopis 4) vyjádření vedoucího pracovníka 5) doklad o akci/programu v zahraničí (v případě mezinárodní studijní, odborné akce, letní školy) 2 Nehodící se smažte

8 Rozhodnutí o poskytnutí stipendia z Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci Jméno a příjmení studenta: Adresa: Identifikační číslo: Na základě Vaší žádosti podané v souladu se směrnicí rektora č. 1/2012 Zásady přidělování prostředků z Fondu mobilit v platném znění (dále jen Směrnice ), podle Stipendijního řádu Technické univerzity v Liberci ze dne 30.dubna 2009, na základě doporučení Rady Fondu mobilit TUL, rozhodl rektor Technické univerzity v Liberci takto: Stipendium se přiznává. Stipendium bude vyplaceno v celkové výši.. v termínu... převodem na bankovní účet žadatele Stipendium je výhradně určeno na tento účel: Stáž v zahraničí Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí Účast na letní škole konané v zahraničí Studium na zahraniční univerzitě Vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí v: stát: na období od: do: Odůvodnění: Žadatel splnil podmínky Fondu mobility TUL, když podal včas a náležitou formou žádost o Cestovní grant podle Směrnice, který je, též ve smyslu příslušných ustanovení, považován za včas a náležitou formou podanou žádost o přiznání stipendia na podporu studijního pobytu v zahraničí. Řádné užití přiznaného stipendia je vázáno na podmínku předložení závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích pobytu a potvrzení od zahraniční instituce o celkové délce pobytu, a to na Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum, v termínu do čtrnácti kalendářních dnů od skončení pobytu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o přezkoumání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prorektorovi TUL. V Liberci dne Prorektor TUL

9 Vyrozumění o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci Jméno a příjmení zaměstnance TUL: Adresa: Identifikační číslo: Na základě Vaší žádosti podané v souladu se směrnicí rektora č. 1/2012 Zásady přidělování prostředků z Fondu mobilit v platném znění (dále jen Směrnice ), na základě doporučení Rady Fondu mobilit TUL rozhodl rektor Technické univerzity v Liberci takto: Finanční příspěvek se přiznává. Finanční příspěvek bude poskytnut v celkové výši.. v termínu při předložení Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí Finanční příspěvek je výhradně určen na: Stáž v zahraničí Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí Účast na letní škole konané v zahraničí Vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí na instituci: na období od: stát: do: Poučení: Řádné užití přiznaného finančního příspěvku je vázáno na podmínku předložení závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích pobytu, potvrzení od zahraniční instituce o celkové délce pobytu a řádného Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí dle Organizační směrnice kvestora č. 4/2007, o cestovních náhradách, a to na Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum, v termínu do čtrnácti kalendářních dnů od skončení služební cesty. V Liberci dne Prorektor TUL

10 Fond mobilit TUL Cestovní grant závěrečná zpráva student DSP/MSP Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí/studium na zahraniční univerzitě 3 Jméno, příjmení řešitele / telefon Identifikační číslo (STAG) Domácí univerzita/ Fakulta Zahraniční Instituce Adresa Doba pobytu od do Celkem dní Rozdělení příspěvku Fondu mobility na financování Z Fondu mobility přiděleno celkem z toho - Náklady na cestu % z toho - Náklady na ubytování a stravu % z toho - Poplatky za odborné akce % Dofinancováno z jiných zdrojů Typ dofinancování Odborný přínos pobytu 3 rozpracování vlastní vědecké/výzkumné/umělecké práce sběr informací a pramenů práce s novými metodikami práce v laboratoři prezentace vlastních výsledků výzkumu odborná exkurze dlouhodobá perspektiva výměny studentů/vyučujících jazykové zdokonalení přednášky - účast navázání spolupráce příprava a práce na projektu práce na učebních plánech účast na konferenci bez přednášky / s přednáškou jiný. Co se nepodařilo splnit (+ příčiny) Co by zasloužilo změnu Přílohy 1) Podrobná zpráva o mobilitě 2) Doklad o přijetí na přijímací instituci (potvrzení o programu s vyznačením dne příjezdu a odjezdu) Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé datum: Podpis řešitele: 3 Nehodící se smažte

11 Fond mobilit TUL Cestovní grant závěrečná zpráva pracovník TUL Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí 4 Jméno a příjmení řešitele / telefon Identifikační číslo zaměstnance Domácí univerzita/ Fakulta Zahraniční Instituce Adresa Doba pobytu od do Celkem dní Rozdělení příspěvku Fondu mobility na financování Z Fondu mobility přiděleno celkem: z toho - Náklady na cestu z toho - Náklady na ubytování a stravu z toho - Poplatky za odborné akce Dofinancováno z jiných zdrojů Typ dofinancování Odborný přínos pobytu 4 rozpracování vlastní vědecké/výzkumné/umělecké práce sběr informací a pramenů práce s novými metodikami práce v laboratoři prezentace vlastních výsledků výzkumu odborná exkurze dlouhodobá perspektiva výměny studentů/vyučujících jazykové zdokonalení přednášky - účast navázání spolupráce příprava a práce na projektu práce na učebních plánech účast na konferenci bez přednášky / s přednáškou jiný. Co se nepodařilo splnit (+ příčiny) Co by zasloužilo změnu Přílohy 1) Podrobná zpráva o mobilitě 2) Doklad o přijetí na přijímací instituci (potvrzení o programu s vyznačením dne příjezdu a odjezdu) 3) Kopie Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí 4) Přednáška, prezentace, článek Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé Datum: Podpis řešitele: 4 Nehodící se smažte

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Směrnice rektora č. 15/2015

Směrnice rektora č. 15/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, říjen 2015 i) Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková, Ladislava Pavlíčková Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VVZ) Obsah Směrnice rektora ZS

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení Rozhodnutí rektora č. 17/2014 Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015 Část I. Obecná ustanovení 1. Tímto rozhodnutím se s účinností ode dne 18. 11. 2014 upravuje rozhodnutí

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení Rada IGA PEF MENDELU (dále jen Rada

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA SD-1/2014 SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zásady čerpání Fondu pro

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více