Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 1"

Transkript

1 Obsah 1. Všeobecná ustanovení Priority pro činnost Fondu mobilit TUL Rada FOM TUL Kvalifikační podmínky Finanční podpora Předkládání žádostí projektů Hodnocení žádostí projektů Hospodaření s finančními prostředky a závěr řešení Cestovního grantu Přechodná a závěrečná ustanovení Všeobecná ustanovení 1.1. Cílem Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci (dále jen "FOM TUL") je podpora, iniciace a motivace směřující k rozšiřování mezinárodních styků univerzity v oblasti studijních programů uskutečňovaných na univerzitě a vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích činností v rámci schválených projektů a programů na univerzitě. Základním posláním FOM TUL je podpora studentské výměny, účasti studentů univerzity na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní mobilita (zejména mladých) akademických a vědeckých pracovníků Tato směrnice stanovuje kritéria a způsob poskytování účelové podpory z veřejných prostředků na přidělování finančních prostředků Fondu mobilit Za administraci FOM TUL odpovídá Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum (dále jen RZS ). Přidělování projektů posuzuje Rada FOM TUL Finanční prostředky ze zdrojů FOM TUL lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti o Cestovní grant (dále také Grant).

2 1.5. Řešitel Cestovního grantu je osoba, které byly poskytnuty finanční prostředky ze zdrojů FOM TUL (dále jen řešitel ) 1.6. Tyto Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách TUL, pro studenty na pro akademické pracovníky na 2. Priority pro činnost Fondu mobilit TUL Cílem FOM TUL je podpora zejména následujících mobilit (v uvedeném pořadí): 2.1. Stáž v zahraničí, v délce minimálně jeden měsíc, pro studenty TUL v prezenční formě studia doktorského studijního programu (dále jen DSP ) 2.2. Stáž v zahraničí, v délce minimálně jeden měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL (věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené; dále jen mladí výzkumní pracovníci ) Studium na zahraniční univerzitě, v délce minimálně jeden měsíc, pro studenty v prezenční formě studia magisterského studijního programu TUL (dále jen MSP) pouze v případě, že pracoviště (fakulta, ústav) nemá DSP a pobyt je spojen s prací na diplomové práci Účast studentů DSP a mladých vědeckých pracovníků TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem 2.6. Účast studentů DSP a mladých vědeckých pracovníků na letní škole konané v zahraničí. 3. Rada FOM TUL 3.1. Orgánem FOM TUL je Rada FOM TUL (dále jen "Rada"), kterou jako svůj poradní orgán jmenuje rektor. Předsedou Rady je prorektor pro zahraniční styky a vědu a výzkum TUL. Členy Rady jsou představitelé jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů. Členové jsou navrhování děkany příslušných fakult, resp. řediteli VŠ ústavů. Rada má lichý počet členů Rada doporučuje jednotlivým vybraným žadatelům finanční prostředky (tzv. Cestovní grant), jejíchž výše závisí na místě a délce pobytu. O výsledku jednání Rady se pořizuje zápis se jmenovitým přehledem všech žadatelů, který je předložen rektorovi ke schválení Rada se schází minimálně dvakrát ročně. Zasedání Rady řídí její předseda. Rada je schopná usnášení při nadpolovičním počtu všech členů. K přijetí stanoviska Rady je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 3.4. Každý člen Rady připravuje doporučení žádostí o Cestovní grant, posuzuje především obsahovou stránku Cestovního grantu, jeho věcnost, připravenost kontaktu se zahraničním spolupracujícím subjektem zejména na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, úplnost projektu a přínos pro TUL Jednání je možné provést formou per rollam, a to v odůvodněných případech, o nichž rozhodne předseda. Hlasování per rollam probíhá em, lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je sedm (7) kalendářních dnů. Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci ( ) vždy při své odpovědi zadat Odpovědět všem, aby jeho obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého u. Předseda je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po skončení hlasování. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího jednání Rady. Podklady do zápisu předá předseda Rada připravuje ve spolupráci s RZS souhrnnou zprávu o činnosti Fondu mobility TUL, která se po schválení rektorem obvyklým způsobem 1x ročně zveřejňuje. 4. Kvalifikační podmínky Žadatelem může být: 4.1. Student prezenčního studia akreditovaného DSP na fakultě nebo ústavu TUL. Student může na přijímající instituci vykonávat pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou činnost.

3 akreditovaného MSP na fakultě nebo ústavu TUL. Student může na přijímající instituci vykonávat vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou činnost spojenou s vypracováním diplomové práce. Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu TUL, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením pobytu v zahraničí Akademický pracovník, nebo pracovník VaV TUL (věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené), který má pracovní poměr na základě pracovní smlouvy s TUL. (Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a tito pracovníci tudíž nemohou projekt získat). Zaměstnanec může na přijímající instituci vykonávat pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou činnost. 5. Finanční podpora Finančním zdrojem FOM TUL jsou prostředky, které jsou každoročně vyčleňovány v rámci Rozvojových projektů univerzity, případně prostředky z dalších zdrojů Finanční prostředky ze zdrojů FOM TUL je poskytována na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti o Cestovní grant, kterou podává dotyčná osoba na RZS Je-li žadatelem student akreditovaného studijního programu TUL, jsou finanční prostředky přidělovány formou stipendia na základě Rozhodnutí o poskytnutí stipendia z Fondu mobility Technické univerzity v Liberci (viz příloha) Je-li žadatelem akademický pracovník, nebo pracovník VaV TUL, jsou finanční prostředky přidělovány formou Vyrozumění o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu mobility Technické univerzity v Liberci (viz příloha). Tyto finanční prostředky budou přiděleny při Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí Přidělené finanční prostředky jsou určeny na pokrytí části nákladů souvisejících s pobytem a představují příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. Tyto finanční prostředky budou použity výhradně na úhradu: a) nákladů na cestu, b) nákladů na ubytování a stravování, c) poplatků za účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcí Výše denních životních nákladů pro studenty se bude odvíjet od limitů stanovených v programu LLP ERASMUS pro jednotlivé země (viz. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno podle počtu dnů posledního měsíce následovně: 1 až 7 dnů nulové stipendium; 8 až 20 dnů polovina měsíčního stipendia; 21 až 30 dnů celé měsíční stipendium Výše denních životních nákladů pro zaměstnance se řídí Organizační směrnicí kvestora č. 4/2007 o cestovních náhradách Prostředky jsou poskytovány výhradně na mobilitu budoucí, nelze žádat příspěvek na mobilitu již realizovanou. Z prostředků FOM TUL lze dofinancovávat pobyty LLP ERASMUS pouze v případě pobytu žadatele na zero grant. 6. Předkládání žádostí projektů 6.1. Žadatel předkládá žádost Cestovního grantu na RZS dle aktuálních termínů, a to: 1 termín březen 2 termín - 1. červenec (vyhlašován v případě nevyčerpání zdrojů FOM v 1 termínu) 6.2. Uvedené termíny odpovídají uzávěrkám přijímání žádostí na RZS, sem musí být žádosti doručeny přímo samotnými žadateli Pověřená pracovnice RZS kontroluje, zda byla žádost podána řádně a včas a zda splňuje formální náležitosti. Žádost Cestovního grantu musí obsahovat údaje, které jsou uvedeny ve vzoru žádosti, která je zveřejněná na stejném místě jako Zásady a je přílohou těchto Zásad Žádost o Cestovní grant nesmí být totožná s jiným projektem, který je nebo byl podpořen z veřejných zdrojů nebo řešen v rámci doplňkové činnosti.

4 7. Hodnocení žádostí projektů 7.1. Komise FOM TUL použije pro zhodnocení žádostí Cestovních grantů následující kritéria: a) kvalifikace řešitele (u studentů především - ročník studia, studijní výsledky) b) aktuálnost, vědecká závažnost a odborná úroveň navrhovaného projektu c) připravenost kontaktu se zahraniční institucí (např. existuje písemný souhlas přijímající instituce s pobytem) d) přiměřenost časového plánu e) přiměřenost požadavků na přidělení finančních prostředků f) předpokládané výstupy projektu g) uplatnitelnost očekávaných výsledků Grantu v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) 7.2. Rada FOM TUL zhodnotí žádosti Cestovních grantů a Cestovní granty vybrané k financování doporučí rektorovi ke schválení V případě finančních prostředků ze zdrojů FOM TUL jde o nenárokový příspěvek, a tudíž nelze žádat zdůvodnění rozhodnutí příslušných orgánů o přidělení či nepřidělení Cestovního grantu. 8. Hospodaření s finančními prostředky a závěr řešení Cestovního grantu 8.1. Za řádné čerpání a hospodárné využívání prostředků poskytnutých ze zdrojů FOM TUL zodpovídá řešitel Poskytnuté finanční prostředky smí být použity jen k úhradě způsobilých nákladů Cestovního grantu, které byly schváleny Radou FOM TUL a které jsou zdůvodněné a účetně prokazatelné. Nedočerpané finanční prostředky se vrací do FOM TUL V odůvodněných případech lze požádat o změnu Cestovního grantu. Veškeré změny v řešení Cestovního grantu musí být uvedeny a zdůvodněny v Závěrečné zprávě Řešitel Cestovního grantu je povinen do 14 kalendářních dnů po návratu zpracovat Závěrečnou zprávu o řešení Cestovního grantu v písemné i v elektronické podobě a odevzdat ji na RZS. Závěrečná zpráva musí obsahovat údaje, které jsou požadovány ve formuláři závěrečné zprávy, potvrzení o délce pobytu vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení pobytu Rada FOM TUL na základě předložené závěrečné zprávy zhodnotí, zda bylo dosaženo vytyčeného cíle Cestovního grantu a zda bylo využití přidělených prostředků v souladu s podanou žádostí U vlastních publikovaných výsledků výzkumu, které vznikly v rámci spolupráce se spoluúčastí zahraničního pracoviště, by měla být uvedena podpora FOM TUL. Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studia. 9. Přechodná a závěrečná ustanovení 9.1. Úkony učiněné před účinností této směrnice zůstávají nedotčeny Veškerou dokumentaci k Cestovním grantům je nutno archivovat po dobu 10 let. Archivaci provádí RZS dle Spisového a skartačního řádu Seznam příloh: a) Žádosti o Cestovní grant Žádost o Cestovní grant (student DSP/MSP) Žádost o Cestovní grant (pracovník TUL) b) Dokumenty o přidělení příspěvku či stipendia Rozhodnutí o poskytnutí stipendia z FOM TUL (student DSP/MSP) Vyrozumění o poskytnutí finančního příspěvku z FOM TUL (pracovník TUL) c) Dotazníky k vyplnění po návratu Cestovní grant závěrečná zpráva (student DSP/MSP) Cestovní grant závěrečná zpráva (pracovník TUL) 9.4. Prorektor pro zahraniční styky, vědu a výzkum kontroluje a hodnotí dodržování této směrnice Prorektor pro zahraniční styky, a vědu a výzkum a Právní oddělení jsou pověřeni výkladem ustanovení této normy.

5

6 Fond mobilit TUL Žádost o Cestovní grant student DSP/MSP Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí/studium na zahraniční univerzitě 1 Jméno žadatele Identifikační číslo studenta (STAG) Bydliště (koresp. adresa) Telefon, fax, Jméno školitele/ vedoucího DP 1 Pracoviště Telefon, fax, Domácí univerzita Fakulta TUL Rok studia Studijní program 1 Doktorský Magisterský Studijní obor Plnění studijních povinností zkoušky uzavřené semestry studijní průměr Téma disertační/diplomové práce Vyjádření, Razítko, datum a podpis děkana (fakulty TUL) či ředitele součásti (UZS) Zahraniční univerzita/instituce Fakulta/ Obor / Specializace Účel pobytu (podrobněji v motivačním dopise) Délka studijního pobytu od dne do dne Náklady na úhradu studijního pobytu Cestovné ve výši Potvrzuji, že uvedené údaje Školné ve výši jsou pravdivé Náklady na ubytování Náklady na stravování Další (pojištění ) Náklady celkem Požadovaný příspěvek Datum: Podpis žadatele: Číslo bankovního účtu Přílohy: 1) doporučení školitele / vedoucího diplomové práce 2) doklad o přijetí na přijímací instituci 3) motivační dopis 4) doklad o akci/programu v zahraničí (v případě mezinárodní studijní, odborné akce, letní školy) 1 Nehodící se smažte

7 Fond mobilit TUL Žádost o Cestovní grant pracovník TUL Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí 2 Jméno žadatele Identifikační číslo zaměstnance Bydliště (koresp. adresa) Telefon, fax, Jméno přímého nadřízeného Pracoviště Telefon, fax, Domácí univerzita Fakulta TUL Akademický titul žadatele Zaměření VaV aktivit žadatele Vyjádření, Razítko, datum a podpis děkana (fakulty TUL) či ředitele součásti (UZS) Zahraniční univerzita/instituce Fakulta/ Obor / Specializace Účel pobytu (podrobněji v motivačním dopise) Délka služební cesty od dne do dne Náklady na úhradu služební cesty Cestovné ve výši Potvrzuji, že uvedené údaje Náklady na ubytování jsou pravdivé Náklady na stravování Další (pojištění ) Náklady celkem Požadovaný příspěvek Datum: Podpis žadatele: Číslo bankovního účtu Přílohy: 1) doporučení jednoho odborného garanta 2) doklad o přijetí na přijímací instituci 3) motivační dopis 4) vyjádření vedoucího pracovníka 5) doklad o akci/programu v zahraničí (v případě mezinárodní studijní, odborné akce, letní školy) 2 Nehodící se smažte

8 Rozhodnutí o poskytnutí stipendia z Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci Jméno a příjmení studenta: Adresa: Identifikační číslo: Na základě Vaší žádosti podané v souladu se směrnicí rektora č. 1/2012 Zásady přidělování prostředků z Fondu mobilit v platném znění (dále jen Směrnice ), podle Stipendijního řádu Technické univerzity v Liberci ze dne 30.dubna 2009, na základě doporučení Rady Fondu mobilit TUL, rozhodl rektor Technické univerzity v Liberci takto: Stipendium se přiznává. Stipendium bude vyplaceno v celkové výši.. v termínu... převodem na bankovní účet žadatele Stipendium je výhradně určeno na tento účel: Stáž v zahraničí Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí Účast na letní škole konané v zahraničí Studium na zahraniční univerzitě Vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí v: stát: na období od: do: Odůvodnění: Žadatel splnil podmínky Fondu mobility TUL, když podal včas a náležitou formou žádost o Cestovní grant podle Směrnice, který je, též ve smyslu příslušných ustanovení, považován za včas a náležitou formou podanou žádost o přiznání stipendia na podporu studijního pobytu v zahraničí. Řádné užití přiznaného stipendia je vázáno na podmínku předložení závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích pobytu a potvrzení od zahraniční instituce o celkové délce pobytu, a to na Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum, v termínu do čtrnácti kalendářních dnů od skončení pobytu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o přezkoumání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává prorektorovi TUL. V Liberci dne Prorektor TUL

9 Vyrozumění o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu mobilit Technické univerzity v Liberci Jméno a příjmení zaměstnance TUL: Adresa: Identifikační číslo: Na základě Vaší žádosti podané v souladu se směrnicí rektora č. 1/2012 Zásady přidělování prostředků z Fondu mobilit v platném znění (dále jen Směrnice ), na základě doporučení Rady Fondu mobilit TUL rozhodl rektor Technické univerzity v Liberci takto: Finanční příspěvek se přiznává. Finanční příspěvek bude poskytnut v celkové výši.. v termínu při předložení Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí Finanční příspěvek je výhradně určen na: Stáž v zahraničí Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí Účast na letní škole konané v zahraničí Vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí na instituci: na období od: stát: do: Poučení: Řádné užití přiznaného finančního příspěvku je vázáno na podmínku předložení závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích pobytu, potvrzení od zahraniční instituce o celkové délce pobytu a řádného Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí dle Organizační směrnice kvestora č. 4/2007, o cestovních náhradách, a to na Referát pro zahraniční styky, vědu a výzkum, v termínu do čtrnácti kalendářních dnů od skončení služební cesty. V Liberci dne Prorektor TUL

10 Fond mobilit TUL Cestovní grant závěrečná zpráva student DSP/MSP Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí/studium na zahraniční univerzitě 3 Jméno, příjmení řešitele / telefon Identifikační číslo (STAG) Domácí univerzita/ Fakulta Zahraniční Instituce Adresa Doba pobytu od do Celkem dní Rozdělení příspěvku Fondu mobility na financování Z Fondu mobility přiděleno celkem z toho - Náklady na cestu % z toho - Náklady na ubytování a stravu % z toho - Poplatky za odborné akce % Dofinancováno z jiných zdrojů Typ dofinancování Odborný přínos pobytu 3 rozpracování vlastní vědecké/výzkumné/umělecké práce sběr informací a pramenů práce s novými metodikami práce v laboratoři prezentace vlastních výsledků výzkumu odborná exkurze dlouhodobá perspektiva výměny studentů/vyučujících jazykové zdokonalení přednášky - účast navázání spolupráce příprava a práce na projektu práce na učebních plánech účast na konferenci bez přednášky / s přednáškou jiný. Co se nepodařilo splnit (+ příčiny) Co by zasloužilo změnu Přílohy 1) Podrobná zpráva o mobilitě 2) Doklad o přijetí na přijímací instituci (potvrzení o programu s vyznačením dne příjezdu a odjezdu) Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé datum: Podpis řešitele: 3 Nehodící se smažte

11 Fond mobilit TUL Cestovní grant závěrečná zpráva pracovník TUL Stáž v zahraničí/ Účast na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí/ Účast na letní škole konané v zahraničí 4 Jméno a příjmení řešitele / telefon Identifikační číslo zaměstnance Domácí univerzita/ Fakulta Zahraniční Instituce Adresa Doba pobytu od do Celkem dní Rozdělení příspěvku Fondu mobility na financování Z Fondu mobility přiděleno celkem: z toho - Náklady na cestu z toho - Náklady na ubytování a stravu z toho - Poplatky za odborné akce Dofinancováno z jiných zdrojů Typ dofinancování Odborný přínos pobytu 4 rozpracování vlastní vědecké/výzkumné/umělecké práce sběr informací a pramenů práce s novými metodikami práce v laboratoři prezentace vlastních výsledků výzkumu odborná exkurze dlouhodobá perspektiva výměny studentů/vyučujících jazykové zdokonalení přednášky - účast navázání spolupráce příprava a práce na projektu práce na učebních plánech účast na konferenci bez přednášky / s přednáškou jiný. Co se nepodařilo splnit (+ příčiny) Co by zasloužilo změnu Přílohy 1) Podrobná zpráva o mobilitě 2) Doklad o přijetí na přijímací instituci (potvrzení o programu s vyznačením dne příjezdu a odjezdu) 3) Kopie Vyúčtování nákladů vzniklých při pracovní cestě v zahraničí 4) Přednáška, prezentace, článek Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé Datum: Podpis řešitele: 4 Nehodící se smažte

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Den vydání: 4. února 2015 Platnost: 4. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA V Brně dne 13. listopadu 2015 Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 1/2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2015 č.j. 115 471/2015 s účinností od 1. 1.2016 Pravidla pro poskytování podpory na projekty

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rektorát Palackého 1-3, Brno V Brně dne 27. listopadu 2009 č.j. 19 516/2009 Směrnice rektora č. ZS 3/2009 Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 1 0 / 2 0 1 5 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 12 2015 Účinná od: 1. 12. 2015 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková doc.

Více

Směrnice rektora č. 15/2015

Směrnice rektora č. 15/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, říjen 2015 i) Směrnice rektora č. 15/2015 Zásady Studentské grantové

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s.

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. Stipendijní program pro stabilizaci lékařů, a vybraných kategorií NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do Stipendijního

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 kterou se vyhlašuje STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU KRÁTKODOBÝCH ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ ve znění změn Den

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je realizováno

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková, Ladislava Pavlíčková Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VVZ) Obsah Směrnice rektora ZS

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení Rozhodnutí rektora č. 17/2014 Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015 Část I. Obecná ustanovení 1. Tímto rozhodnutím se s účinností ode dne 18. 11. 2014 upravuje rozhodnutí

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více