DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST:"

Transkript

1 DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

2 Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Vypracoval:. Jan Pavlíček, doc. Ing. CSc., Brno, březen Václav Zemánek, Ing. Arch., Brno, březen 2011 Tato skripta vznikla jako součást projektu VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.13/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2(26)

3 OBSAH: 1. Úvod 2. Historický pohled na vývoj měst 2.1 Stavebně umělecké slohy 3. Vývoj územního plánování a stavby měst po 1. světové válce 3.1 Aténská charta 4. Vývoj územního plánování a stavby měst po 2. světové válce 4.1 Zákon č.280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí 4.2 Zákon č.84/1958 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí 4.3 Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tzv. Stavební zákon 5. Územní plánování po Změně v roce Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tzv. Stavební zákon 6. Trvale udržitelný rozvoj 6.1 Pilíře trvale udržitelného rozvoje 6.2 Cíle trvale udržitelného rozvoje v územním plánování 6.3 Zvláště chráněná území přírody v České republice 7. Principy územního rozvoje Evropy 8. Koncepce územního rozvoje České republiky 9. Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy 9.1 Orgány územního plánování 9.2 Stavební úřady 9.3 Dotčené orgány 3(26)

4 10. Nástroje územního plánování 10.1 Územně plánovací podklady 10.2 Politika územního rozvoje 10.3 Územně plánovací dokumentace 10.4 Zásady územního rozvoje 10.5 Územní plán 10.6 Regulační plán 10.7 Územní rozhodnutí 10.8 Územní souhlas 10.9 Územní opatření Úprava vztahů v území 11. Vazby nástrojů územního plánování 11.1 Vnitrostátní rezortní rozvojové dokumenty 11.2 Operační programy pro podporu sociálního a ekonomického rozvoje ČR z fondů EU 12. Informace v územním plánování 13. Účast veřejnosti v procesu územního plánování 13.1 Pojetí účasti veřejnosti a jejich přínosy 4(26)

5 1. Úvod Projekt Vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji je zaměřen na oblast projektování, výstavby, správy a údržby pozemních komunikací. Proto v 2. semináři o Územním plánování bude pozornost upřena na komplexní řešení dopravy obsažené v jednotlivých stupních územně plánovací dokumentace. Územní plánování je soustavná činnost, která v souladu s přírodními, demografickými, kulturními a technickými podmínkami řeší uspořádání daného území tak, aby byl vytvořen organický a dalšího vývoje schopný celek, který v souladu všech územních prvků a společenských zájmů uspokojí požadavky obyvatel na práci, bydlení, kulturu, rekreaci a zotavení. Město obec je velmi složitý sociální, urbanistický, architektonický, technologický a konečně i psychologický útvar, který vznikal v průběhu celé řady let a je determinován mimo jiné také svou historickou dimenzí. Tato dějinná dimenze je velmi podstatná, ale zdá se, že v poslední době se na ni při řešení dopravních staveb pozapomíná. Většina našich měst vznikala v době, kdy byla urbanisticky a dopravně navrhována pro pěší pohyb, případně pro malou frekvenci jiných mobilních prostředků. Exponenciální nárůst dopravních prostředků nejrůznějších kategorií v moderní době vedl ke vzniku zásadního problému mezi uživateli urbanistických prostorů, tedy mezi člověkem chodícím a člověkem jezdícím. Při řešení problematiky dopravy musíme vždy vycházet z postavení dopravy ve struktuře společnosti. Struktura společnosti má bipolární vztah dvou základních složek. obě složky se vzájemně doplňují S < > D statická složka dynamická složka Doprava je součástí dynamické složky společnosti. Zajišťuje přenos osob, věcí i informací ze zdroje do cíle, optimálním způsobem po dopravních cestách. Doprava je nutnou součástí existence společnosti a podmiňuje její technicko hospodářský i společenský rozvoj. Pohyb je základní složkou existence života člověka. Doprava provází člověka ve všech činnostech. Není samoúčelná a vždy plní svoji funkci. 5(26)

6 Činnosti v životě člověka ve společnosti se rozkládají do těchto základních složek: bydlení, zaměstnání, služby a rekreace. Jestliže tyto čtyři základní složky ještě více rozčleníme můžeme dostat relativní četnost vztahů přemístění osob ve městě. BYDLIŠTĚ ZAMĚSTNÁNÍ ŠKOLA VZDĚLÁNÍ OSTATNÍ KULTURA NÁKUPY REKREACE SPORT ZDRAVOTNICTVÍ 2. Historický pohled na vývoj měst Lidská sídla v minulosti až po současnost byla vytvářena na základě předem uvážené představy, tedy různých forem plánů, které nám dokumentují rozličné urbanistické formy. Tyto formy se od sebe liší podle toho kdy, kde a za jakých politických, hospodářských a technických podmínek vznikaly. Města byla stavěna v zásadě dvěma způsoby. Rostlá města, zvaná též města vývojová, která vznikala postupně přirozeným i živelným nárůstem výstavby. Rostlá města vznikala především na křižovatkách dopravních cest, které byly střeženy tvrzemi, hrady nebo opevněnými kláštery. Ve vhodném stádiu vývoje dosáhla oficiálního statutu města historickým právním aktem, jímž byla vlastně založena. U nás např. Opava 1224, Znojmo 1225, Brno 1238, Hradec Králové 1225, Pardubice Plánovaná města, zvaná též města kolonizační, byla zakládána na volných plochách. Byla postavena velmi rychle podle předem navrženého zastavovacího plánu. Tyto plány byly vypracovány lokátorem (středověkým urbanistou). Takto byla na našem území v minulosti 6(26)

7 vybudována např. města Terezín, Jaroměř nebo v minulém století Havířov, Poruba, Most a dá se říci, že sem patří i řada satelitních sídlišť velkých měst jako jsou Praha Jižní město, Jihozápadní město, Severní město Brno Bystrc, Lesná, Bohunice, Líšeň, Vinohrady Ostrava Hrabůvka, Dubina, Jižní město Pardubice Polabiny, Dubina, Dukla Hradec Králové Moravské Předměstí, Nový Hradec Králové, slezské Předměstí 2.1 Stavebně umělecké slohy Gotika století. Gotická parcelace byla velmi hluboká. V hloubce parcely bylo nejprve zemědělské příslušenství, později řemeslné dílny. Zastavění bylo převážně řadové. Sevřený útvar gotického města byl zaveden z důvodů obrany města. Renesance století je obdobím ve kterém se hledaly nové formy měst. Výstavba měst se dostává více do rukou umělců, malířů, sochařů a tehdejším lokátorům. V renesančním období se kromě nových hradeb začala gotická města přestavovat i uvnitř. Uskutečňuje se výstavba nových celků, zejména zámků a klášterů. V této době se realizují rozsáhlé vodohospodářské úpravy a zakládá se mnoho rybníků, zejména v jižních Čechách. Baroko století ještě zvětšuje měřítko městských staveb. Dochází k plošné přestavbě při které se nahrazují celé původní gotické bloky. Další výstavba měst si žádá vzdělaných stavitelů. Na svět přichází první reprodukční technika. Pro výchovu stavitelů se v roce 1707 zakládá stavovská inženýrská škola. Klasicismus století mění monumentální sloh baroka. Uplatňují se pokrokové ideály nastupující buržoasie. Opírá se o tradice antického umění, které v mnohých směrech napodobuje. Hradby měst ztrácí význam pro jejich obranu. Dochází k částečné stagnaci růstu měst. Průmyslová revoluce 19. století, je novým impulzem v urbanizaci měst. Dochází k významnému rozvoji těžby a průmyslu, který je doprovázen přesídlováním pracovní síly z venkova do měst. Změny ve vojenské technice od doby napoleonských válek prokázaly zastaralost městských opevňovacích systémů. Většina měst se začala zbavovat hradebního sevření. Stavební činnost je velmi rozsáhlá. Vzniká pojem velkoprůmysl. Ve městech kromě továren probíhá výstavba pivovarů a mlýnů. Dochází k rozsáhlé výstavbě dopravní a technické infrastruktury. Staví se: - nové železniční tratě, včetně nádraží a vlečky - ve městech první tramvajové tratě, nejprve pro tramvaje potahové koňky, později parní a elektrické - širší městské komunikace pro potahovou dopravu - první kanalizační systémy - regulace vodních toků, ve městech dochází k výstavbě nábřeží 7(26)

8 - vedle pěšího pohybu začíná rozvoj cyklistické dopravy Počátek 20. stol. Rozvoj územních plánů nestačí tempu výstavby. Regulace výstavby objektů spočívala především z vytyčování uliční čáry. Liberální stavební řád umožňoval až 85% zastavění a poměr odstupu budov k jejich výšce 2:3. Plány pro pokračující výstavbu měst jsou zpracovávány školenými staviteli urbanisty. Na školách se rozvíjí samostatný obor Navrhování a stavba měst. Současně se vyvíjí geodetická a kartografická činnost. 3. Vývoj územního plánování a stavby měst po 1. světové válce Tento vývoj je silně ovlivňován složitými sociálními problémy. Zpracovávají se tzv. upravovací plány měst a obcí, ve kterých jsou nově organizovány plochy pro jednotlivé funkce. Zpracovává se řada kvalitních upravovacích plánů měst, které jsou dodnes vysoce hodnoceny a dávají se za vzor. např.: Hradec Králové, arch. J. Gočár 1929 Zlín, arch. Gahura 1934 Praha vilová čtvrť Ořechovka, arch. Vondrák, arch. Šenkýř Aténská charta (vznik ) Aténská charta vnesla do územního plánování a stavby měst zcela nové pohledy. Její zásady byly publikovány v roce Uplatňují se zde principy funkčního členění ploch a zónování měst, jednoznačná preference monofunkčnosti (bydlení, výroba, občanská vybavenost, rekreace). Kniha A. Mikuškovice Technika stavby měst uvádí všechny tehdejší zásady pro plánování a stavbu měst. Uplatňování těchto zásad a principů má dodnes za následek zbytečně velkou hybnost obyvatelstva vyjádřenou počtem cest za den. 4. Vývoj územního plánování a stavby měst po 2. světové válce Na vývoj osídlení Československa po 2. světové válce měl vliv úbytek obyvatel o 2,1 mil., způsobený především odsunem německého obyvatelstva a také zahájením procesu industrializace (Ostrava, Vítkovice, Třinec, Kladno, Most, Litvínov, Košice, Povážská Bystrice, atd.) 4.1 Zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí byl připraven velmi rychle a vycházel z potřeb městských stavebních úřadů. Hlavní úkoly a cíle tohoto zákona vycházely z potřeb obnovy válkou zničených měst a obcí. 8(26)

9 Územní plánování bylo poprvé pojato jako součást národohospodářského plánování. Byly zavedeny nové kategorie územních plánů: - OP oblastní plán - SÚP směrný územní plán - PÚP podrobný územní plán Zákon č. 280/1949 Sb., rychle zastaral a nevyhovoval pro řešení nových úkolů výstavby průmyslových areálů, velkých obytných souborů ani kolektivizaci zemědělství. Proto byl v roce 1950 založen urbanistický výzkum. Postupně byly založeny urbanistické ateliéry při Stavoprojektu a také byl založen Výzkumný ústav výstavby a architektury VÚVA. Tato pracoviště se podílela na vzniku nového zákona. 4.2 Zákon č. 84/1958 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí V tomto zákoně byly poprvé v systému územního plánování legalizovány územní plány regionů pro předem určená hospodářsky, společensky a kulturně významná území státu, jako např. Ostravsko, Mostecko, Krkonoše, Vysoké Tatry, atd.. Postupně se ustálila struktura federálního Československa. Česká republika federálního státu měla: - 7 krajů - 75 okresů - území hl. města Prahy, které bylo na úrovni kraje Sídelní útvary se podle struktury dlouhodobého vývoje osídlení rozdělili do tří kategorií: - sídelní útvary oblastního významu - sídelní útvary obvodního významu - sídelní útvary místního významu Pro používání jednotlivých zákonů se vždy vydávaly vyhlášky, které jsou historicky označovány za prováděcí vyhlášky. Samotné zákony jsou hodně formulovány právnickou mluvou a pro odbornou i širší veřejnost jsou málo srozumitelné a proto jsou doprovázeny prováděcími vyhláškami, které dávají návod jak zákony aplikovat. 4.3 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tzv. Stavební zákon V souladu s novým rozdělením středisek osídlení a z důvodů sjednocení rozptýlených předpisů Územního plánování byl v roce 1976 vydán nový Stavební zákon. 9(26)

10 FMTIR Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj vydalo 7 prováděcích vyhlášek v nichž je předepsána aplikace stavebního zákona od územní přípravy až po uvedení stavby do užívání. Vyhláška č. 83 / 1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 84 / 1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Vyhláška č. 85 / 1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu Vyhláška č. 86 / 1976 Sb., o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb Vyhláška č. 87 / 1976 Sb., o informaci o výrobcích pro stavební části staveb Vyhláška č. 88 / 1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti Vyhláška č. 89 / 1976 Sb., o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě Zákon č Sb., Stavební zákon měl přímou vazbu na ekonomické národohospodářské plány podle zákona č. 145 / 1970 Sb., o národohospodářském plánování. Územní plánovací dokumentace (ÚPD) podle zákona č. 50 / 1976 Sb., se dělila podle faktoru času na: - územní prognózu ÚPA let - územní plán ÚP let - územní projekt ÚPT 5 10 let podle faktoru velikosti území na: - velký územní celek VÚC - sídelní útvar SÚ - sídelní zónu SZ 5. Územní plánování po Změně v roce 1989 Po Změně v roce 1989, kdy kromě změny politické bylo započato postupné narovnávání vlastnických vztahů mají dnes nové územní plány zajistit ochranu veřejného zájmu a přitom minimálně omezit zájmy privátní. Zákon č. 50 /1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který byl považován za poměrně zdařilý zákon musel být po roce 1990 celkem 23x novelizován v souladu s celkovými úpravami právního prostředí v České republice. Po 30ti letech byl nahrazen novým zákonem. 10(26)

11 5.1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu tzv. Stavební zákon který nabyl účinnosti k Tento nový stavební zákon byl doplněn o zákony: - zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě. tzv. Zákon o vyvlastnění - zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím nového stavebního zákona a zákona o vyvlastnění tzv. Změnový zákon Zároveň s novým stavebním zákonem vydalo ministerstvo pro Místní rozvoj 6 prováděcích vyhlášek, které slouží pro jeho aplikaci: Vyhláška č. 498 / 2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 499 / 2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500 / 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovacích činností Vyhláška č. 501 / 2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území Vyhláška č. 503 / 2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 526 / 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věci stavebního řádu Novými základními zásadami nového Stavebního zákona jsou: - zásada zjednodušených postojů (např. možnost spojení územního a stavební- ho řízení) - zásada součinnosti s dotčenými orgány - zásada kontinuity stanovisek - zásada koordinovaného stanoviska V oblasti Územního plánování lze za největší změny v novém stavebním zákoně považovat: - diferenciaci procesních postupů v zastavěném a nezastavěném území - zavedení územně plánovací informace (odpověď na žádost vlastníků nemovitostí, investorů, projektantů, developerů) - nový obsah a funkce nástrojů územního plánování politika územního rozvoje státu zásady územního rozvoje krajů územní plány měst (obcí) regulační plány pro rozhodování v území 11(26)

12 - zjednodušené územní řízení - územní souhlas (u bezkonfliktních staveb) rozhodnutí o změně stavby a o změně stavby na využití území V oblasti Stavebního řádu lze za největší změny považovat: - rozšíření okruhu staveb u nichž není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení - rozšíření seznamu staveb do procesu ohlášení. K jejich provedení postačuje souhlas stavebního úřadu - zavedení institutu autorizovaného inspektora a možnost využití jeho služeb ve zkráceném stavebním řízení - zjednodušení a zrychlení možností započít s užíváním stavby - nahrazení Kolaudačního rozhodnutí Kolaudačním souhlasem, proti kterému se nelze odvolat - zavedení pojmu stavbyvedoucího a vymezení jeho odpovědnosti - podrobněji je vymezena odpovědnost projektanta - zákon ukládá stavebníkovi u staveb financovaných z veřejných rozpočtů povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zajistit též autorský dozor projektanta - nově jsou stanoveny povinnosti vlastníků technické infrastruktury - nově je řešena problematika vyvlastnění u veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury. Vyvlastňovaným náleží náhrada ve výši ceny obvyklé v místě stanovené znaleckým posudkem. Místo náhrady je možno na základě dohody s vyvlastnitelem poskytnout jiný pozemek nebo stavbu s právem na vyrovnání rozdílu v ceně. 6. Trvale udržitelný rozvoj Novým moderním termínem v oblasti Územního plánování se stal termín Trvale udržitelný rozvoj, který je už znám od roku 1972 a v textech a publikacích se běžně začal užívat od roku Nejčastěji publikovaná definice přejatá i do nového Stavebního zákona je: Trvale udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu příznivých podmínek pro: 12(26)

13 - přírodní prostředí - soudržnost společenství obyvatel - hospodářský rozvoj Novým moderním termínem v oblasti územního plánování se stal termín Trvale udržitelný rozvoj. Co to je trvale udržitelný rozvoj? Trvale udržitelný rozvoj může být definován jako vyvážený rozvoj všech složek a hodnot společnosti. U dnes nově zpracovávaných územních plánů může být definován např. těmito obecnými zásadami: - podporování vyváženého rozvoje všech městských funkcí bydlení, občanského vybavení, výroby a ostatních pracovních příležitostí, rekreace a zařízení pro sport a volný čas - zastavení suburbanizační tendence, stabilizování osídlení v krajině bez extenzivního rozvoje - využití částečně zastavěného území před záborem zemědělské půdy a přírodních ploch - vytvoření podmínek pro transformaci nebo přestavbu průmyslových lokalit a brownfields - vytvářet propojený systém městské a krajinné zeleně. Posílit liniovou zeleň podél vodotečí. - pro nestabilizované urbanistické celky a rozvojové plochy zpracovat podrobnější urbanistická řešení a územní plány - posilovat identitu jednotlivých městských částí, pokračovat v obnově veřejných prostorů a navrhovat nové 6.1 Pilíře trvale udržitelného rozvoje Z definice Trvale udržitelného rozvoje byly odvozeny tři základní pilíře udržitelnosti. 1. Ekologický - environmentální 2. Sociální 3. Ekonomický Ekologický pilíř má pro udržitelný rozvoj tři podmínky: 1. Intenzita využívání obnovitelných zdrojů nesmí přesahovat rychlost jejich regenerace 2. Intenzita využívání neobnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost s níž jsou vyvíjeny nové trvale udržitelné obnovitelné náhrady 3. Intenzita znečišťování nepřesahuje asimilační kapacitu životního prostředí Ukazatele ekologického pilíře jsou: 13(26)

14 - těžba nerostných surovin - rozloha zemědělské půdy, ohrožení a poškození zemědělské půdy - rozloha lesů s rozlišením druhové skladby - intenzita využití vody, index kvality ovzduší - ochrana přírody a krajiny - odpadové hospodářství recyklace odpadů, čištění odpadních vod - podíl zastavěných ploch Sociální pilíř Sociální rozměr udržitelnosti se nejčastěji vyjadřuje sociální soudržností. Rozvojový program OSN sleduje tzv. index lidského rozvoje, který je složen ze tří indikátorů: - předpokládaná délka života při narození - přístup ke vzdělání (podíl gramotných a průměrná délka školního vzdělání) - hrubý produkt na obyvatele Ukazatele sociálního pilíře jsou: - obyvatelstvo střední délka života, věková struktura obyvatelstva, migrace, ekonomická aktivita obyvatel, vzdělání, hustota zalidnění - sociální kvalita prostředí dostupnost vyššího vybavení - sociální infrastruktura sociální vybavení, bydlení - instituce institucionální kapacita, důvěra v instituce, jejich autorita Ekonomický pilíř Ekonomická stránka udržitelného rozvoje je úzce propojena se stránkou sociální. Rozhodující podíl na ekonomice má vývoj a výroba technologií šetrných k životnímu prostředí, méně energeticky a surovinově náročných. V praxi je nejčastěji používaný makroekonomický ukazatel hrubého národního produktu. Ukazatele ekonomického pilíře jsou: - hospodářská charakteristika příjmy obyvatel, daňová výtěžnost - pracovní trh pracovní místa a pracovní síla, nezaměstnanost - lidský potenciál pracovní síla vzdělanost, podnikavost, prostorová a sociální mobilita - investice výdaje na ochranu životního prostředí, výdaje na sociální a dopravní infrastrukturu 14(26)

15 Trvale udržitelný rozvoj musí být zajištěn zejména územním rozvojem. Územním rozvojem rozumíme komplexní rozvoj území, který zahrnuje rozvoj všech hmotných složek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich vzájemné vztahy. Je to tedy trvalý proces vývoje a změn využití ploch, pozemků, staveb a krajiny včetně jejich údržby a ochrany jejich hodnot. Cílem je udržitelný a vyvážený rozvoj všech těchto složek v území. Nástroji usměrňování územního rozvoje jsou zejména územní plánování, regionální politika, péče o životní prostředí a péče o kulturní a přírodní dědictví. 6.2 Cíle trvale udržitelného rozvoje v územním plánování 1. Udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů 2. Stabilita rovnováha všech ekologických systémů 3. Udržitelná forma a míra ekonomického rozvoje 4. Soudržnost všech regionů a jejich sociálních skupin 5. Snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání technické infrastruktury 6.3 Zvláště chráněná území přírody v České republice 1. Národní parky (NP) pokrývají celkem 1,5% plochy státu. - Krkonošský národní park - Národní park Šumava - Národní park Podyjí - Národní park České Švýcarsko 2. Chráněné krajinné oblasti (CHKO) je jich celkem 24 a pokrývají 13,2% plochy státu. Za krajinné chráněné oblasti lze dle zákona č.114/1992 Sb., vyhlásit rozsáhlá území s harmonicky utvořenou krajinou, vyvinutým reliéfem a významným podílem lesních ekosystémů, případně památkami historického osídlení. 3. Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) v České republice je těchto maloplošných ploch evidováno celkem 2123, z nichž 1603 leží mimo Národní parky a Chráněné krajinné oblasti. 4. NATURA 2000 je to evropská soustava různých území s přesně stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště různých druhů živočichů a zvířat. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Vláda ČR v roce 2004 vyhlásila 38 ptačích oblastí a 863 evropsky významných oblastí. Tyto seznamy předala v roce 2005 Evropské komisi. Na těchto územích je stát povinen zajistit trvalou péči i ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků. 15(26)

16 7. Principy územního rozvoje Evropy Charakteristickým územním rysem Evropské unie (EU) je kulturní mnohotvárnost soustředěná na malé ploše. Tato mnohotvárnost je jedním z nejvýznamnějších rozvojových faktorů Evropské unie, která musí být při evropské integraci zachovávána. Politika územního rozvoje EU proto nestandardizuje místní a regionální identity jednotlivých zemí. Evropská koncepce územního rozvoje je podchycena v řadě evropských materiálů jako jsou např.: - Evropa Kompendium EU o systémech a zásadách územního plánování - Evropské perspektivy územního rozvoje - Vision Planet 8. Koncepce územního rozvoje České republiky Po politické změně v roce 1989 se Československo vymanilo z vlivu východního bloku a začalo se postupně vracet k západoevropské kultuře, kam vždy historicky patřilo. Za posledních 20 let se významným způsobem změnily politické, společenské, ekonomické i technologické podmínky existence a rozvoje. Od vzniká samostatná Česká republika. Změna politicko ekonomického systému byla příčinou principiálních změn a zásadně nového pojímání koncepce rozvoje státu. Došlo k omezení zásahů státu v oblasti územního plánování. Do územních plánů jsou často zakomponovány návrhy přestavby starých částí měst a důraz je převážně kladen na požadavky trvale udržitelného rozvoje společnosti a ochranu životního prostředí měst a obcí. Při realizaci investic se začíná stále více prosazovat soukromý kapitál, který častěji využívá evropských a vládních programů rozvoje měst při spolupráci veřejného a soukromého sektoru Podle zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, bylo území ČR s účinností od rozděleno na 14 krajů a 77 okresů (jejichž okresní úřady byly zrušeny k ). Krajská úroveň odpovídá rozdělení ČR na statistické územní jednotky NUTS III. NUTS je nomenklatura územních statistických jednotek EU. Regiony NUTS II (regiony soudržnosti) jsou tvořeny jednou až třemi jednotkami NUTS III a byly vytvořeny vedle statistických důvodů i v souvislosti s využíváním finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů EU. Jednotka NUTS I je tvořena územím celé České republiky. 16(26)

17 Nástroje územního rozvoje a jejich vazby v úrovních mezinárodní, republikové, krajské a obecní 17(26)

18 9. Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy 9.1 Orgány územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a vykonává státní dozor ve věcech územního plánování. Pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací podklady a vede evidenci územně plánovací činnosti. MMR může ve věcech územního plánování a stavebního řádu zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v záležitostech týkajících se rozvoje území státu a i tehdy musí postupovat v součinnosti s orgány příslušných krajů a obcí. Ministerstvo obrany. Jeho kompetence stanoví zákon pro území vojenských újezdů na úseku územního plánování v souladu s právní úpravou výkonu veřejné správy na úseku vojenských újezdů. Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů vydává územní plán a regulační plán, projednává územně analytické podklady a územní studie. Orgány kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon že o věci rozhoduje zastupitelstvo kraje. Orgány kraje zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území kraje, přitom mohou zasahovat do činnosti orgánu obcí jen v zákonem stanovených případech, a to pouze v záležitostech nadmístního významu. Působnost orgánů kraje je rozdělena mezi krajský úřad, zastupitelstvo kraje a radu kraje v souladu se zákonem o krajích. Krajskému úřadu jsou svěřeny úkoly a činnosti, které souvisejí s pořizováním územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a s vydáváním územního rozhodnutí v případech vymezených zákonem. Krajský úřad pořizuje zásady územního rozvoje. Orgány obce vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce. Orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, pokud nejsou svěřeny působnosti v záležitostech nadmístního významu orgánům kraje nebo dotčeným orgánům. Orgány obcí, které vykonávají působnost ve věcech územního plánování jsou: - obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. úřad územního plánování - obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti 18(26)

19 - stavební úřad obce - zastupitelstvo obce (v obcích, kde se rada nevolí) - rada obce 9.2 Stavební úřady Obecné stavební úřady Obecným stavebním úřadem jsou: - ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu - krajský úřad - Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části určený statutem - magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské části určený statutem - magistrát statutárního města - pověřený obecní úřad - městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni Speciální stavební úřady Působnost stavebního úřadu s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování vykonávají u staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a vodních děl. Speciální stavební úřady mohou vydat povolení pro stavby jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Tento souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. Vojenské a jiné stavební úřady Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají újezdní úřady a dále pak Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tyto stavební úřady mohou vydat povolení pro stavby v uzavřených prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud se nemění výškové uspořádání prostoru. 9.3 Dotčené orgány Dotčené orgány jsou orgány, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů, které jsou zejména: 19(26)

20 ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesa, ochrana ložisek nerostných surovin, odpadové hospodářství, ochrana veřejného zdraví, památková péče, doprava na pozemních komunikacích, doprava drážní, doprava letecká, doprava vodní, obrana státu, bezpečnost státu, požární ochrana, civilní ochrana, bezpečnost práce apod. Dotčené orgány uplatňují svoje stanoviska při: - návrhu zásad územního rozvoje - zadání územního plánu - konceptu územního plánu - návrhu územního plánu - vyhodnocování územního plánu a jeho změny - pořízení regulačního plánu z podnětu - pořízení regulačního plánu na žádost - při územním řízení - územním souhlasu - územním opatření o stavební uzávěře - při veřejnoprávní smlouvě 10. Nástroje územního plánování 10.1 Územně plánovací podklady Územně analytické podklady jsou novým nástrojem územního plánování určeným ke zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. Údaje o území poskytuje pořizovateli územně plánovací dokumentace orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury především v digitální formě. Pořizování územně analytických podkladů. Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Územně analytické podklady pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad s využitím územně analytických podkladů pro správní obvody obcí s rozšířenou působností. Vlastníci technické infrastruktury v procesu pořizování územně analytických podkladů 20(26)

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon Stavební zákon Územní plánování Postavení obcí v územním plánování Územní plán Vymezení zastavěného území

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH Metodické doporučení Koordinační výkres ukázka výřezu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje prosinec 2014 Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je metodika určena...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Znění stavebního zákona od 1.1.2013. 183/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Znění stavebního zákona od 1.1.2013. 183/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Znění stavebního zákona od 1.1.2013 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č.

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR)

Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu MMR) Přehled stavebních úřadů a jejich činnost (informace odboru stavebního řádu ) Obsah: A. Druhy stavebních úřadů, jejich působnost a pravomoc B. Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu C. Počet obecných stavebních

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více