Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne od hod v zasedací místnosti OÚ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ."

Transkript

1 Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne od hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová Program: 1. Zahájení 2. Plnění plánu činnosti za rok Změna rozpočtu, plnění rozpočtu , rozpočet na rok Kontrola hospodaření Prodej pozemků 6. Různé 7. Diskuse 8. Usnesení, závěr Projednáno: 1. Schůzi zahájil starosta p. Němeček. Přivítal přítomné, seznámil je s programem a provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Jmenoval zapisovatele Macháčkovou Ivanu a ověřovatele zápisu - ing.vesecký Jindřich a Matuna Miroslav. 2. Plnění plánu činnosti za rok Proběhla výstavba tlakové kanalizace - II. etapa - v hodnotě ,- Kč. Kolaudace hlavních řádů proběhla bez závad. Po dokončení domovních přípojek proběhne kolaudace těchto řádu / v polovině ledna 2007 / a domácnosti se budou postupně do konce ledna uvádět do provozu. Celkem bude v provozu 2 / 3 obce. Pokud se podaří v roce 2007 zajistit dotaci ve výši ,- Kč bude v roce 2007 dokončena kanalizace v celé obci. - Oprava dešťové kanalizace a komunikace - část Zelnice. Podařilo se vybudovat novou dešťovou kanalizaci, silnice byla zhotovena pouze po základní asfalt. Konečná vrstva bude položena v dubnu Hodnota díla je ,- Kč. - Oprava Cementárenské ulice, svody + obrubníky, v prosinci byl zhotoven nový povrch. Dopravním značením zde byl omezen vjezd vozidel nad 3,5 t, kromě dopravní obsluhy. Hodnota díla je ,- Kč. Na jaře 2007 budou zhotoveny nájezdy do jednotlivých domů. - Dokončení výstavby komunikace za hřištěm - byl položen jen podkladní asfalt. Konečná vrstva bude položena v dubnu Celková cena komunikace je ,- Kč. - Výstavba parkoviště pro OÚ a MŠ. Z důvodu budování kanalizace do MŠ / přípojka vede přes místo kde se parkoviště má budovat / se výstavba přesouvá na rok Oprava kostela z důvodu navýšení financí za opravu opěrných pilířů, se nepodařilo dokončit opravu fasády, neboť arcibiskupství nepřispělo další finanční částkou. Příspěvek od obce ve výši ,- Kč byl vyčerpán. Celkem bylo v tomto roce prostavěno ,- Kč. - Běžná údržba obce v průběhu roku byla pravidelně sekaná tráva v parcích, ve školce okolo koupaliště, v zimním období byla prováděna údržba chodníků a místních

2 komunikací, úklid příkopů v katastru obce a další úklidové práce, které slouží k lepšímu vzhledu obce. - Autobusová doprava byla zajištěna na stejné úrovni jako v předcházejícím roce - Likvidace odpadu na rok 2006 byla sepsána smlouva o likvidaci odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha 1, která zajišťuje kompletní servis. Odvoz popelnic každý týden, odvoz tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemových kontejnérů, dodávku náhradních popelnic 110 l. a pronájem kontejnérů na hřbitov. Spolupráce je velmi dobrá. -Zkvalitnění veřejného rozhlasu k stávajícímu obvodu byla připojena část za hřištěm, byly zjištěny poškozené kabely po obci a opraveny, takže je místní rozhlas slyšet po celé obci. -Rozšíření veřejného osvětlení na křižovatce Sedlec Chotětov, se nepodalo uskutečnit a bude provedeno v roce Změna rozpočtu, plnění rozpočtu , rozpočet na rok 2007 Změna rozpočtu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Do schválení nového rozpočtu na rok 2007 bylo projednáno rozpočtové provizorium 1/12 rozpočtu roku 2006 měsíčně. 4. Kontrola hospodaření Hospodářka obce pani Davídková provedla kontrolu hospodaření obce Stav financí : BÚ ,- Kč TÚ ,- Kč celkem ,- Kč Změna pozemků po komplexní pozemkové úpravě ,60 Kč 5. Prodej pozemků - Obec Zdětín nabízí k prodeji pozemek č / ostatní a manipulační plocha / o výměře 131 m za cenu 60,- Kč /m. Celkem za 7.860,- Kč a pozemek č / ostatní a manipulační plocha / o výměře 149 m za sjednanou cenu 60,- Kč / m. Celkem za 8.940,- Kč. 6.Různé Jmenování komisí a výborů pro volební období

3 Kontrolní výbor - Finanční výbor - ing. Vesecký Jindřich Procházka Jiří Hoření Marie Pařízek Jaroslav Matuna Miroslav Švarcová Lenka Stavební komise - Macháčková Ivana Tejkl Jan Činnost stavební komise je omezena pouze do Přestupková komise - Hoření Oldřich Procházka Jiří SPOZ + kulturní - Davídková Věroslava Cinerová Vendula Vesecká Andrea Matuna Miroslav Hoření Oldřich Zastupitelstvo obce schválilo odměny neuvolněným zastupitelům ve stejné výši jako v minulém volebním období. - Zvýšení nájmu pro uživatele obecního bytu v čp. 40. Na základě zákona č. 107 / 2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného bytu a o změně zákona č. 40 / 1964 Sb. se od do zvyšuje měsíční nájemné o 14,6 %, tj. z 1.157,- Kč na 1.326,- Kč. Zvýšení nájemného bude oznámeno nájemníkům v prosinci 2006 s tím, že zvýšené nájemné se bude vyplácet od dubna Dále bylo projednáno nájemné za místnost pro kadeřnické služby v čp. 40. Poplatek byl zvýšen o 250,- Kč na 1.000,- Kč měsíčně. Zvýšené nájemné se začne platit od Projednání Veřejnoprávní smlouvy na úseků přestupků. Pro nové volební období byla projednána smlouva na úseku přestupů s MěÚ Benátky nad Jizerou. - Projednání jednacího řádu pro volební období Byl projednán jednací řád pro nové volební období. Bylo odsouhlaseno, že se bude jednat podle jednacího řádu schváleného Projednání odměny pro místostarostku pani Ivanu Macháčkovou měsíční částka 2.200,- Kč + 100,- Kč za každou odpracovanou hodinu. - starosta obce dal příkaz k provedení inventarizaci majetku obce do a kontrolnímu a finančnímu výboru k provedení kontrol k byla projednána změna směrnice o vedení DHIM zpětně od majetek od 1,- Kč - od byly schváleny směrnice o cestovních náhradách,inventarizaci majetku,vedení operativní evidence,harmonogram účetní závěrky,vedení účetnictví,archivace dokladů,evidence dlouhodobého majetku. 7.Diskuse

4 - paní Doušová vznesla připomínku k opravě komunikace po provedené kanalizaci, u č.p. 150, náprava byla urgována u zhotovitele,komunikace byla provizorně opravena živicí, - po realizaci 3.etapy kanalizace bude provedena oprava Horecké ulice dotazováno paní Bažantovou. - starosta obce poděkoval bývalým členům zastupitelstva za práci v letech paní Fabiánové,která byla omluvena byl zakoupen dar a vysloveno poděkování za její činnost,která trvala 16 let. Usnesení č. VII. ze dne Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo osmi hlasy : 1. Změna rozpočtu 1-11/2006 Změna rozpočtu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Do schválení nového rozpočtu na rok 2007 rozpočtové provizorium 1/120 rozpočtu Kontrola hospodaření 1-11/2006 Hospodářka obce paní Davídková provedla kontrolu hospodaření obce Stav financí : BÚ ,-Kč TÚ ,Kč celkem ,-Kč Změna pozemků po komplexní pozemkové úpravě ,60 Kč 3.Prodej pozemku Byl odsouhlasen prodej pozemků č.1297 o výměře 131 m za sjednanou cenu 60,-Kč,celkem za 7.860,-Kč.A dále prodej pozemku č.1298 o výměře 149 m za 60,-Kč/m,celkem za 8.940,- Kč 4.Jmenování komisí jmenování jednotlivých komisí a výborů na volební období Zvýšení nájmů zvýšení nájmů pro uživatele obecního bytu čp. 40 o 14,6 %,z 1.157,-Kč na 1.326,-Kč a

5 zvýšení poplatku za pronájem nebytových prostor v kadeřnictví o 250,-Kč na 1.000,-Kč měsíčně. 6.Projednání veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků projednána smlouva na úseku přestupků s MěÚ Benátky nad Jizerou pro volební období Projednání jednacího řádu pro volební období odsouhlasilo,že se bude jednat podle jednacího řádu schváleného dne Odměna pro místostarostku. Projednalo odměnu pro paní Macháčkovou Ivanu 2.200,-Kč měsíčně + 100,-Kč za každou odpracovanou hodinu. 9.Odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva Odměna pro členy neuvolněné členy Zastupitelstva obce je ve stejné výši jako v minulém volebním období 10.Inventarizace majetku a provedení kontrol. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce do a provedení kontrol kontrolním a finančním výborem do Změna směrnice o vedení DHIM projednána změna směrnice o vedení DHIM zpětně od majetek od 1,-Kč. 12.Schválení směrnic byly schváleny směrnice o cestovních náhradách,inventarizaci majetku,vedení operativní evidence,harmonogram účetní závěrky,vedení účetnictví,archivace dokladů,evidence dlouhodobého majetku. zapsala : Macháčková Ivana

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13 ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluvena: P r o g r a m : 10 členů zastupitelstva obce ing. Anna Vanžurová

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Z Á P I S. z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014

Z Á P I S. z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014 Z Á P I S z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Rozpočtové opatření č.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 7/2010. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 7/2010 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 12 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více