výpalky cut shapes brennschneidteile

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výpalky cut shapes brennschneidteile"

Transkript

1 výpalky cut shapes brennschneidteile Produktový katalog / Product catalogue / Katalog

2 2 představení střediska tvarových výpalků Introducing the cut shapes centre Präsentation des Brennschneidbetriebes VÍTKOVICE EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, STEEL, a. s., nabízí a. s., nabízí možnost možnost zpracování za tepla válcovaných tlustých plechů na výchozí polotovary k dalšímu mechanickému opracování. Tyto je možno dále použít pro výrobu strojních dílů formou tvarových výpalků. Pálení jednotlivých tvarů je operací bezprostředně předcházející svařování. Tvoří nedílnou podmínku požadované jakosti svarových spojů a ovlivňuje náklady na výrobu svařenců. Naše výpalky jsou zhotovovány na špičkových CNC řízených pálicích strojích firmy VANAD, vybavených plazmovými hořáky a hořáky kyslík-zemní plyn. Dále na pálicích strojích firmy MESSER-GRIESHEIM, vybavených hořáky kyslík-zemní plyn. Vstupním materiálem pro výrobu tvarových výpalků jsou především vlastní plechy, které jsou známy na tuzemském i zahraničním trhu svou vysokou kvalitou. VÍTKOVICE EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, STEEL, a. s. processes a. s. processes hot hot rolled heavy plates into initial semi-products for further mechanical working. These can then be used for the production of mechanical parts in the form of cut shapes. Flame cutting of the individual shapes is an operation that immediately precedes welding. It represents an integral condition for the required quality of welded joints, influencing on welding production costs. Our cut shapes are made on top CNC controlled cutting machines of VANAD, equipped with plasma burners and oxygen natural gas burners, as well as on MESSER-GRIESHEIM cutting machines equipped with oxygen natural gas burners. We mainly use our own plates as input material for cut shape production. These plates are known both in the Czech, and international markets for their high quality. VÍTKOVICE EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, STEEL, a. s. a. bietet s. bietet die die Warmbearbeitung von gewalzten Grobblechen in Ausgangshalbfabrikaten an, die zur anschließenden mechanischen Bearbeitung bestimmt sind und weiter zur Herstellung von Maschinenteilen in Form von Brennschneidformteilen angewendet werden können. Das Brennschneiden der einzelnen Formen ist eine unmittelbar dem Schweißen vorangehende Operation. Es bildet eine untrennbare Bedingung für die geforderte Qualität der Schweißverbindungen und beeinflußt die Produktionskosten der Schweißteile. Unsere Brennschneidteile sind auf CNC-gesteuerten Spitzenmaschinen der Firma Vanad gefertigt, die mit Plasmabrennern und Sauerstoff-Erdgasbrennern ausgestattet sind. Weiterhin benutzen wir Brennschneidmaschinen der Firma Messer-Griesheim, die mit Sauerstoff- Erdgasbrennern ausgestattet sind. Eingangsmaterial für die Herstellung von Brennschneidteilen sind vor allem Bleche aus der Eigenproduktion, die auf den inländischen sowie ausländischen Märkten vor allem durch ihre hohe Qualität bekannt sind. Využíváme veškerých výhod uzavřeného hutního výrobního cyklu, což se projevuje nejen špičkovou kvalitou našich výrobků, ale také možnostmi dodávek modifikovaných ocelí a schopností dodávat výpalky v přijatelných termínech za příznivou cenu. Využívání našich tvarových výpalků z plechů rozšíří vaše výrobní a odbytové možnosti. Zbavíme vás ekologických problémů a problémů s kovovým odpadem. V celkovém důsledku vám tímto můžeme být nápomocni při realizaci logistiky a výroby. We utilize all advantages of the closed metallurgical production cycle. This results in the top quality of our products and the possibility to deliver modified steels and cut shapes within acceptable time limitations for favorable prices. By using our cut shapes you can enlarge your production and sales potential. We relieve you of ecological externalities and problems with metallic waste. In the end this is helpful to your logistics and production. Uns kommen sämtliche Vorteile eines abgeschlossenen Hüttenproduktionsprozesses zu Gute, was sich nicht nur in der Spitzenqualität unserer Produkte, sondern auch in den Liefermöglichkeiten modifizierter Stähle und der Fähigkeit Brennschneidteile in annehmbaren Terminen und günstigen Preisen zu liefern, zeigt. Die Anwendung unserer Brennschneidformteile aus Blechen erweitert Ihre Produktions- und Absatzmöglichkeiten. Wir entledigen Sie ihrer ökologischen Probleme und der Probleme mit Metallabfall. Demzufolge können wir Ihnen hiermit bei der Rationalisierung der Logistik und Produktion behilflich sein.

3 3 Základní data tvarových výpalků Basic data on cut shapes Hauptangaben der Brennschneidformteile jakosti MATERIáLů Tvarové výpalky vyrábíme především z nelegovaných a legovaných konstrukčních ocelí, z kotlových ocelí a z ocelí ke zušlechťování: oceli dle EN: , , , , ostatní oceli dle dohody POjMy Přesné pálení pálení pravoúhlých tvarů se zpřísněnými rozměrovými tolerancemi Pásnice podélné pálení plechů na pásy Tvarový výpalek pálení tvarů podle výkresové dokumentace ROZMěRy Tvary zhotovujeme dle předložené technické dokumentace, výkresy ve formátu DXF, DWG nebo v tištěné podobě. MATERIAL GRADE We make cut shapes especially from non-alloyed constructional steel grades, steel grades for heat treatment, unalloyed and alloyed boiler steel grades, or other grades upon agreement: steel grades according to EN: , , , , other steel grades upon an agreement TERMS Precision cutting flame cutting of rectangular shapes with stricter dimensional tolerances Cutting into wide flats longitudinal flame cutting into strips Cut shapes flame cutting according to technical (drawn) documentation DIMENSIONS The shapes are made according to submitted technical documentation, as drawings in the DXF, DWG format or as hard copies. MATERIALQUALITäT Brennschneidformteile stellen wir vor allem aus unlegierten und legierten Baustählen, aus Kesselstählen und aus Stählen zum Vergüten her: Stähle laut EN: , , , , , Sonstige Marken laut Vereinbarung BEGRIFFE Genaues Brennschneiden Brennschneiden von rechtwinkligen Formen mit verschärften Abmessungstoleranzen Gurtplatte Längsteilen der Bleche in Bänder Brennschneidformteil Brenn schneiden von Formen laut Zeichnungsdokumentation ABMESSUNGEN Die Formen fertigen wir gemäß vorgelegter technischer Dokumentation, Zeichnungen im Format DXF, DWG oder in Papiergestalt. Tvarový výpalek Cut shapes Brennschneidformteile Rozměry (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Tloušťka Thickness Dicke *) 5 80 Šířka Width Breite max Délka Length Länge max *) Větší tloušťky po dohodě VýPALKy Z PLECHů VLASTNÍ VýROBy tloušťka max. 80 mm, šířka max mm, hmotnost vstupního materiálu kg. Přesné pálení Precision cutting Genaues Brennschneiden Rozměry (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Tloušťka Thickness Dicke *) 5 80 Šířka Width Breite Délka Length Länge *) Greater thicknesses on agreement CUT SHAPES FROM INTERNALLy PRODUCED PLATES max. thickness 80 mm, max. width mm, input material weight kg. Pásnice Cutting into wide flats Gurtplatte Rozměry (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Tloušťka Thickness Dicke *) Šířka Width Breite Délka Length Länge *) Die größeren Dicken nach Vereinbarung BRENNSCHNEIDTEILE AUS BLECHEN DER EIGENPRODUKTION Dicke max. 80 mm, Breite max mm, Gewicht des Eingangsmaterials max kg.

4 4 ROZMěROVé TOLERANCE Tvarový výpalek Cut shapes Brennschneidformteile Tolerance Tolerances Toleranzen Tloušťka Thickness Dicke EN Šířka Width Breite EN-ISO 9013 Délka Length Länge EN-ISO 9013 DIMENSIONAL TOLERANCES Přesné pálení Precision cutting Genaues Brennschneiden Tolerance Tolerances Toleranzen Tloušťka Thickness Dicke EN Šířka Width Breite Délka Length Länge ± 1,5 mm ± 2 mm Délka Length Länge > 10 m ± 0,02 % ABMESSUNGSTOLERANZEN Pásnice Cutting into wide flats Gurtplatte Tolerance Tolerances Toleranzen Tloušťka Thickness Dicke EN Šířka Width Breite Délka Length Länge ± 1,5 mm ± 4 mm Délka Length Länge > 10 m ± 0,04 % Odpovídá EN ISO Jiné tolerance výpalků možno zajistit dohodou. Rovina řezu je kolmá nebo s jedním typem úkosu. Accuracy of measurements meets EN ISO Other cut shape tolerances can be arranged based on agreement. Cutting plane is perpendicular or with one type of chamfer. Abmessungsgenauigkeit entspricht EN ISO Andere Toleranzen der Bennschneidteile können durch Vereinbarung sichergestellt werden. Die Schnittfläche ist senkrecht oder mit einem Neigungstyp. POVRCH Výpalky se dodávají s povrchem zokujeným dle EN , nebo tryskaným, po dohodě lze zajistit úpravu povrchu lakováním. PARAMETRy PRO TRySKáNÍ A LAKOVáNÍ PARAMETRES OF SHOT-BLASTING AND PAINTING PARAMETER FüR DAS STRAHLEN UND LACKIEREN Typ barvy Paint type Farbentyp Norma pro tryskání Standard for shot-blasting Norm für das Strahlen Kvalita povrchu Surface quality Oberflächenqualität Tloušťka lakované vrstvy Paint film thickness Dicke der Lackschicht sigmaweld mc EN ISO Sa 2, µm Informativní hodnoty Informative values Informative Werte SURFACE Cut shapes are supplied with descaled surface as per EN or with grit blast surface. Upon agreement, we can provide a varnished surface. OBERFLäCHE Brennschneidteile werden mit einer verzunderten Oberfläche laut EN oder im gestrahlten Zustand geliefert. Nach Vereinbarung kann die Oberflächenbehandlung durch Lackieren sichergestellt werden.

5 5 CERTIFIKáTy Zárukou vysoké kvality našich výrobků je nejen orientace na potřeby zákazníka, ale také certifikovaný QMS podle požadavků normy EN ISO 9001:2000 a certifikát systému enviromentálního managementu podle požadavků normy EN ISO 14001:2004. ATESTACE Atestace výpalku dle normy EN ULTRAZVUK Ultrazvuk dle normy EN , SEL 072/77, ASTM A 435, příp. další po dohodě. DODáVKy VýPALKů Výpalky dodáváme bez strojního opracování jako polotovar s povrchem zokujeným po válcování, respektive tryskaným. Po dohodě je možno zajistit úpravu povrchu lakováním a zhotovení obecných tvarů výpalků s úpravou svarové hrany tvaru K, V, X, y. Nejmenší průměr vypalovaného otvoru je 20 mm, obecně min. dvojnásobek tloušťky plechu (u pálení plazmy po dohodě). CERTIFICATES A certified QMS as per the requirements of the EN ISO 9001:2000 and certificate of enviromental management system as per the requirements of the EN ISO 14001:2004 and modern production equipment, are the guaranties of the high quality of our products. ATTESTATION Cut shape certification according to standard EN ULTRASONIC TEST Ultrasonic test according to standard EN , SEL 072/77, ASTM A 435, other standards on an agreement. CUT SHAPE DELIVERIES We deliver the cut shapes without machining as a semi-product with a scaled surface after rolling. The surface can be treated by blasting and painting. Cut shapes can be supplied with chamfers for welding. K-, V-, X-, y- shaped chamfers are possible. The smallest diameter of a flame cut opening is 20 mm, or generally twice the plate thickness (by plasma cutting upon agreement). ZERTIFIKATION Eine Garantie der hohen Qualität unserer Produkte ist nicht nur die Orientierung auf die Bedürfnisse des Kunden, sondern auch das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem gemäß Forderungen der Norm EN ISO 9001:2000 und das Zertifikat des Environmentmanagementsystems gemäß Forderungen der Norm EN ISO 14001:2004. ATTESTATION Attestierung der Brennschneidteile laut Norm EN ULTRASCHALL PRüFUNG Ultraschallprüfung laut Normen EN , SEL 072/77, ASTM A 435, bzw. weitere Normen nach Vereinbarung. LIEFERUNG DER BRENNSCHNEIDTEILE Brennschneidteile liefern wir ohne maschinelle Bearbeitung als Halbfabrikat mit verzunderter Oberfläche nach dem Walzen. Nach Vereinbarung ist es möglich die Oberflächenbehandlung durch Strahlen und Lackieren und die Herstellung allgemeiner Formen der Brennschneidteile mit Anpassung der Schweißnahtfläche in Formen K, V, X, y sicherzustellen. Der geringste Durchmesser der gebrannten Öffnung beträgt 20 mm, allgemein min. das Zweifache der Blechdicke (bei Plasma- Brennschneiden nach Vereinbarung).

6 6 TVARy SRAžENýCH HRAN ÚKOSy SHAPE OF CHAMFERS BEVELS FORMEN DER SCHRäGKANTEN NEIGUNGEN Typ Type Typ Nákres Design Skizze Tloušťka d (mm) Thickness d (mm) Dicke d (mm) Nos s (mm) Root face s (mm) Nase s (mm) Úhel fazety α ( ) Angle of facet α ( ) Fasenwinkel α ( ) V X y mm K 3 mm Úkosy typu X, y, K provádíme po dohodě na základě posouzení konkrétní výkresové dokumentace. Type of bevels X,y,K are made only on the base of agreement according to technical documentation. Schweißnahtvorbereitungen X,y,K führen wir aus gemäß Vereinbarung sowie zur Verfügung gestellter technischer Spezifikation.

7 7 technické parametry pálicích strojů a tryskacího zařízení Technical data of cutting machines and the blasting machine Technische Parameter der Brennschneidmaschinen und Strahlmaschine Pálicí stroj Type of cutting machine Typ der Brennschneidmaschine Počet Number Anzahl Corta P OMNIMAT L VANAD PROXIMA 35/285 1 VANAD PROXIMA 35/280 1 Tryskací zařízení Type of blasting machine Typ der Strahlmaschine Počet Number Anzahl LAUCO Technická data Technical data Technische Daten 3 hořáky kyslík-zemní plyn. Rozměry pracovního stolu: šířka max mm, délka max mm. Maximální tloušťka řezu 200 mm. Rychlost pálení mm/min.cnc řídící systém. 3 hořáky kyslík-zemní plyn. Rozměry pracovního stolu: šířka max mm, délka max mm. Maximální tloušťka řezu 250 mm. Rychlost pálení mm/min.cnc řídící systém. 3 hořáková hlava pro pálení sražených hran úkosů. 1 plazmový hořák HD 4070, 1 značící hořák. Rozměry pracovního stolu: šířka mm, délka max mm. Tloušťka řezu 5 20 mm. Rychlost pálení mm/min. CNC řídící systém. 4 hořáky kyslík-zemní plyn, 3hořáková poloautomatická úkosová hlava. Rozměry pracovního stolu: šířka max mm, délka max mm. Tloušťka řezu max. 250 mm. CNC řídící systém. 3 burners oxy-natural gas. Dimensions of work-table: width max mm, length max mm. Max. cut thickness 200 mm. Flame cutting speed mm/min. CNC control system. 3 burners oxy-natural gas. Dimension of work-table: width max mm, length max mm. Max. cut thickness 250 mm. Flame cutting speed mm/min. CNC control system. Turning 3-burner set for flame cutting of chamfers. 1 plasma burner HD 4070, marking turner. Dimensions of work-table: width mm, length max mm. Cut thickness 5 20 mm. Flame cutting speed mm/min.cnc control system. 4 burners oxy-natural gas, 3 burners semiautomatic set for flame cutting of chamfers. Dimensions of worktable: width mm, length max mm. Max. cut thickness 250 mm. CNC control system. 3 Sauerstoff-Erdgas-Brenner. Abmessungen des Arbeitstisches: Breite max mm, Länge max mm. Maximale Schnittdicke 200 mm. Brennschneidgeschwindig-keit mm/min. CNC-Steuersystem. 3 Sauerstoff-Erdgas-Brenner. Abmessungen des Arbeitstisches: Breite max mm, Länge max mm. Max. Schnittdicke 250 mm. Brennschneidgeschwindigkeit mm/min. CNC-Steuersystem. 3 Brennerkopf für das Brennen der abgefasten Kanten. 1 Plasmabrenner HD 4070, 1 Markierungsbrenner, Abmessungen des Arbeitstisches: Breite mm, Länge max mm. Schnittdicke 5 20 mm. Schneidgeschwindigkeit mm/min. CNC-Steuersystem. 4 Sauerstoff-Erdgasbrenner, halbautomatischer 3-Brenner- Neigungskopf, Abmessungen des Arbeitstisches: Breite mm, Länge max mm. Schnittdicke max. 250 mm. CNC-Steuersystem. Technická data Technical data Technische Daten Průběžné tryskací zařízení. Pracovní šířka vstupního otvoru mm. Pracovní výška vstupního otvoru 500 mm. Typ abraziva ocelový granulát. Continuous grit blasting machine. Working width of the input opening is mm. Working height of the input opening is 500 mm. Type of the abrasivematerial steel grit. Durchgangsstrahleinrichtung. Arbeitsbreite der Eingang s-öffnung mm. Arbeitshöhe der Eingang s- öffnung 500 mm. Typ des Strahlmittels Stahlgranulat. V případě vyšších nároků na kvalitu povrchu jsme schopni nabídnout výpalky ve stavu tryskaném. Tryskání provádíme na průběžném tryskacím zařízení výrobce OMSG (Itálie). In case of more stringent demands for surface quality we are able to offer grit blast cut shapes. Grit blasting is done by a continuous grit blasting machine manufactured by OMSG (Italy). Im Fall von höheren Qualitätsanforderungen an die Oberfläche sind wir in der Lage Brennschneidteile im gestrahlten Zustand anzubieten. Das Strahlen führen wir in einer Durchgangsstrahleinrichtung durch Hersteller OMSG (Italien).

8 VÍTKOVICE STEEL, a.s. Českobratrská 3321/ ostrava czech republic Tel. : Fax: vitkovicesteel.com platí od Valid from gültig ab: 2012

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU

TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU OBSAH CONTENT 03 VÝROBA KOLEJNIC 03 THE MANUFACTURE OF 04 ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA 04 TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE 05 VÝZKUM A VÝVOJ 05 RESEARCH AND DEVELOPMENT 06 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou

Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informační rozcestník pro snadné putování Prahou Informational directory for easy wandering around Prague Ein Informationswegweiser zum einfachen Wandern durch Prag OBSAH / CONTENTS / INHALT PŘES BARIÉRY

Více

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz 18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, TAX INFO 2014/2 Newsletter for the Czech Republic Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Daňové novinky pro rok 2015 Vážení klienti, počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar

300/10/50 N #50054. Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar 300/10/50 N #50054 Deutsch 3 English 1 Français 1 Čeština 2 Slovenčina Nederlands Italiano 4 Magyar Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 12 6 11 4 13 5 7 2 1 10 9

Více

Explosion-proof rotary and part-turn ARIS actuators are mainly used for moving, regulating and controlling operations

Explosion-proof rotary and part-turn ARIS actuators are mainly used for moving, regulating and controlling operations ARIS Dreh- und Schwenkantriebe in Ex- Schutzausführung werden überwiegend zum Bewegen, Regeln und Steuern im industriellen Anlagen- und Maschinenbau eingesetzt. Schwerpunktmäßig finden sie ihre Anwendung

Více

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

Tramvajový motorový vůz ČKD Tatra T6; T5

Tramvajový motorový vůz ČKD Tatra T6; T5 ramvajový motorový vůz ČKD atra ; ramcar ČKD atra ; Strassenbahn ČKD atra ; /87 SÉRIE SVEBNIC RMVJÍ rt.nr.: 00;07;00;0 /87 RMCR KIS / SERIE VON SRSSENBHNEN -BUKSEN rt.nr.: 00; 07;00;0 Rok výroby/manufacturing

Více

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber 012736 Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Steuerung AST10 mit 320E... Schrauber Quick-Start Instructions for the Operation of AST10 Controller with 320E... Screwdriver První kroky pro uvedení do provozu

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE

PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY PROFILE NH - TRANS, SE 1 Obsah Základní údaje 2 Historie a současnost 3/4 Struktura obchodního úseku 5 Nabízené služby 6 Železniční přeprava 7/8 Přeprava nadrozměrných zásilek

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Europa-Projekt: Alternative energies II

Europa-Projekt: Alternative energies II Schüleraustausch zwischen der WvSS in Wetzlar (DE) und der SSŠS in Lutín (CZ) vom 24. 03. 2014 bis 04. 04. 2014 in Wetzlar Výměna žáků mezi WvSS ve Wetzlaru (DE) a SSŠS v Lutíně (CZ) od 24. 03. 2014 do

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

Bandsäge Original-Anleitung. Pásová pila Překlad z originálního návodu k obsluze. Band Saw Translation from the original instruction manual

Bandsäge Original-Anleitung. Pásová pila Překlad z originálního návodu k obsluze. Band Saw Translation from the original instruction manual Art.Nr. 4901504924 4901504001 05/2013 hbs hbs 20 20 D Bandsäge Original-Anleitung CZ Pásová pila Překlad z originálního návodu k obsluze GB FR Band Saw Translation from the original instruction manual

Více

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice

DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice s. 1 DIPLOMOVÉ PRÁCE 2015 Robert Bosch spol. s r. o., České Budějovice Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Holenka tel.: 380 404 404, Zdenek.Holenka@cz.bosch.com 01 Provedení simulace procesu svařování horkým

Více

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO METALURGII OCELI, LITIN A BAREVNÝCH KOVŮ Podavače plněných profilů Modifikační pracoviště pro výrobu tvárné litiny Systémy pro řízení a regulaci průtoku inertních plynů a kyslíku

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI STEEL HEAT TREATMENT NORMALIZAČNÍ ŽÍHÁNí.1 NORMALGLÜHEN.1 NORMALIZING.1 Tyčová ocel Stabstahl Steel bars plochá Flachstahl flat kruhová Rundstahl round čtvercová Vierkantstahl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více