Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: 903 415300 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace přípravku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Použití látky nebo přípravku: Spojovací malta. Viz kap. 1.1 Identifikace přípravku. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce / distributora v ČR: Obchodní firma: Würth spol. s r.o. Sídlo: Průmyslová zóna, Nepřevázka 137, CZ Mladá Boleslav Telefonní číslo: +42(0) Fax: +42(0) Identifikace zahraničního výrobce: Obchodní firma: Adolf Würth GmbH & Co.KG Sídlo: Reinhold-Würth-Str , D Künzelsau Telefonní číslo: +49(0)7940/15-0 Fax: +49(0)7940/ Telefonní číslo pro mimořádné situace: Lékařská záchranná služba: 155 Hasiči: 150 Policie ČR: 158 Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 24 hodin denně ; ; INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší: Chemický název: Obsah v (%): Číslo CAS: Číslo ES: Indexové číslo: Styren (1) 12, Oxid křemičitý (2) 1 - < Expoziční limity viz kap. 8. Slovní vyjádření R-vět viz kap.16. Výstražný symbol nebezpečnosti: R-věty: S-věty: Xn R /38 S(2-)23 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, klasifikován jako hořlavý, zdraví škodlivý a dráždivý s přiřazeným výstražným symbolem nebezpečnosti Xn. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči a kůži. Viz kap. 11. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Při používání za předepsaných podmínek nejsou nepříznivé účinky na životní prostředí předpokládány. Viz kap. 12. Možné nesprávné použití přípravku: Přípravek je hořlavý - chraňte před přímým ohněm. 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře. Osobám v bezvědomí nepodávejte nic ústy.

2 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Datum vydání: Strana 2 (celkem 6) Při nadýchání: Postiženého vyveďte z nebezpečné oblasti na čerstvý vzduch a podle symptomů konzultujte s lékařem. Mějte k dispozici bezpečnostní list. Při styku s kůží: Důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdla. Znečištěné, nasáklé části oděvu neprodleně odstraňte. Při podráždění kůže (zarudnutí atd.) konzultujte s lékařem. Při zasažení očí: Vymývejte důkladně větším množstvím vody po dobu alespoň 10 minut; pokud je nutné, vyhledejte lékaře. Při požití: Ihned přivolejte lékaře, mějte k dispozici bezpečnostní list. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH Vhodná hasiva: Vodní mlha. Pěna. Oxid uhličitý. Suché hasicí prostředky. Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít: Literatura neuvádí. Zvláštní nebezpečí: Při požáru mohou vznikat: Zdraví škodlivé plyny. Oxidy uhlíku. Výbušné směsi par se vzduchem. Kontaminovanou hasicí vodu odstraňujte v souladu s příslušnými předpisy. Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Používejte dýchací ochranný přístroj s nezávislým přívodem vzduchu. Ochranné prostředky volte podle velikosti požáru. Může být potřebné plné ochranné vybavení. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Preventivní opatření na ochranu osob: Odstraňte zápalné zdroje - nekuřte. Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte kontaktu s očima a kůží a vdechování. Pozor na nebezpečí uklouznutí. Noste osobní ochranné vybavení (viz kap. 8). Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte uvolnění do povrchových a spodních vod nebo půdy a úniku do kanalizace. Čisticí metody: Uniklý přípravek seberte mechanicky nebo pomocí nasákavého materiálu (např. univerzálního pojiva) a uložte do k tomu určených odpadních kontejnerů k následnému odstranění ve shodě s platnými místními předpisy (viz kap.13). 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 7.1 Zacházení: Odstraňte zápalné zdroje - nekuřte. Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte kontaktu s očima a kůží a vdechování. Pozor na nebezpečí uklouznutí. Noste osobní ochranné vybavení (viz kap. 8). Pracovní postup volte v souladu s provozními pokyny. Jíst, pít, kouřit a přechovávat potraviny na pracovišti je zakázáno. Dbejte odkazů na označení výrobku a v návodu k použití. 7.2 Skladování: Výrobek neskladujte v průchodech a na schodištích. Výrobek skladujte pouze v originálním obalu a uzavřený. Neskladujte společně s oxidačními prostředky, peroxidy a jinými chemikáliemi. Chraňte před vlhkostí. Skladujte v chladnu. 7.3 Specifické použití: Těsnicí a spojovací hmota. 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 8.1 Expoziční limity: Podle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.. Styren (1) CAS: Specifikace : PEL Specifikace : NPK-P Hodnota : 100 mg/m 3 Hodnota : 400 mg/m 3 Oxid křemičitý (2) CAS: Specifikace : PEL c Hodnota : 4 mg/m 3 Křemen (krystalický oxid křemičitý) CAS: Specifikace : PEL r Hodnota : 0,1 mg/m 3

3 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Datum vydání: Strana 3 (celkem 6) PEL - Přípustné expoziční limity jsou celosměnné časově vážené průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. PEL c = přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci prachu PEL r = přípustný expoziční limit pro respirabilní frakci prachu 8.2 Omezování expozice: Omezování expozice pracovníků: Zajistěte dobré větrání, buď kvalitním místním odsáváním nebo dobrou celkovou ventilací. Pokud větrání nedostačuje, aby se koncentrace par rozpouštědel udržela pod expozičními limity (viz kap. 8.1), musí být nošena vhodná ochrana dýchacích orgánů. Ochrana dýchacích orgánů: Při překročení expozičních limitů používejte vhodný dýchací přístroj, schválený pro tento účel (např. respirátor s filtrem A (EN 141) nebo s filtrem proti jemnému prachu (EN 143)). Ochrana rukou: Při krátkodobém kontaktu používejte ochranné rukavice z nitrilu (EN 374). Na základě chybějících testů nemůže být podáno žádné doporučení ohledně materiálu rukavic. Při volbě vhodného materiálu rukavic přihlédněte k časům průniku, hodnotám permeace a degradace. Volba vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších ukazatelích kvality, které se liší od výrobce k výrobci. Protože výrobek je představován přípravkem, složeným z více chemických látek, není odolnost materiálu rukavic dopředu odhadnutelná a musí být před použitím vyzkoušena. Přesné časy průniku obdržíte od jednotlivých výrobců rukavic. Ochrana očí: Používejte těsně uzavřené ochranné brýle s bočnicemi (EN 166), případně ochrana obličeje (EN 344). Ochrana kůže: Noste pracovní ochranný oděv (např. bezpečnostní obuv EN 344, pracovní oděv s dlouhými rukávy). 8.3 Omezování expozice životního prostředí: Zabraňte uvolnění do povrchových a spodních vod nebo půdy a úniku do kanalizace. Přípravek obsahuje těkavé organické látky. Při aplikaci je provozovatel zdroje znečišťování ovzduší povinen postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a především vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší aplikujících organická rozpouštědla. 9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 9.1 Všeobecné informace: Vzhled: Světlá pasta. Zápach nebo vůně: charakteristický 9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Hodnota ph: Literatura neuvádí. Bod varu nebo rozmezí bodu varu ( C): cca 146 (Styren (1) (Číslo CAS: )). Bod vzplanutí ( C): 30 Hořlavost: Přípravek není klasifikován jako hořlavý podle zákona č. 356/2003 Sb.. Výbušné vlastnosti: Výrobek není výbušný, ale je možná tvorba výbušných směsí par se vzduchem. Meze výbušnosti: dolní mez výbušnosti (obj. %) = 1,1; horní mez výbušnosti (obj. %) = 8,9. (Styren (1) (Číslo CAS: )). Oxidační vlastnosti: Literatura neuvádí. Tenze par (mbar při 20 C): 10 Tenze par (mbar při 50 C): 50 Hustota (g/cm 3 ) : 1,5-1,6 Rozpustnost ve vodě (mg/l při 20 C): 300 Rozpustnost v tucích: Literatura neuvádí. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Literatura neuvádí. Viskozita: Literatura neuvádí. Hustota par: Literatura neuvádí.

4 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Datum vydání: Strana 4 (celkem 6) Rychlost odpařování: Literatura neuvádí. 9.3 Další informace: Obsah těkavých organických látek ( %): INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Při používání za předepsaných podmínek pro skladování a manipulaci (viz kap. 7 a 8) je stabilní. Chraňte před vlhkem. Chraňte před přehřátím, otevřenými plameny, zápalnými zdroji. Je možná polymerizace silným žárem Materiály, které nelze použít: Zamezte styku s oxidačními činidly, peroxidy a jinými chemikáliemi Nebezpečné produkty rozkladu: Při požáru mohou vznikat: Zdraví škodlivé plyny. Oxidy uhlíku. Výbušné směsi par se vzduchem. 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 11.1 Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Přípravek je klasifikován na základě konvenční výpočtové metody podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. jako zdraví škodlivý a dráždivý: Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči a kůži. Vdechování: Zdraví škodlivý při vdechování. Styk s kůží: Dráždí kůži. Kontakt s očima: Dráždí oči. Při požití: Literatura neuvádí Dlouhodobé, okamžité a chronické účinky na zdraví člověka: Žádné další údaje viz kap EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU Přípravek není podle zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, a jeho prováděcích předpisů klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí Ekotoxicita: LC 50, 96 hod, ryby (mg/l): (Styren (1) (Číslo CAS: )). EC 50, 5 min, bakterie (mg/l): 5,5 (Styren (1) (Číslo CAS: )) Mobilita: Literatura neuvádí Perzistence a rozložitelnost: Lehce biologicky odbouratelný z 80 % za 20 dní (Styren (1) (Číslo CAS: )) Bioakumulační potenciál: Literatura neuvádí Další nepříznivé účinky: Zabraňte uvolnění do povrchových a spodních vod nebo půdy a úniku do kanalizace. 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 13.1 Informace o bezpečném zacházení s odpady: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný. Přípravek je nutné odstraňovat podle místních předpisů prostřednictvím oprávněných firem Vhodné způsoby odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů: Přípravek lze odstranit např. ve vhodném spalovacím zařízení nebezpečného odpadu nebo uložením na vhodnou skládku nebezpečného odpadu. Dále uvedené kódy odpadu jsou doporučením na základě předpokládaného použití. Při speciálním použití a určitých podmínkách pro odstraňování mohou být přiřazeny uživatelem podle okolností i jiné kódy odpadu. Doporučujeme zařazení odpadu podle Katalogu odpadů Sbírka zákonů č.381/2001 pod kódem: * / odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; * / barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. Nevyčištěné obaly je nutné likvidovat jako obsah. Doporučujeme zařazení odpadu podle Katalogu odpadů Sbírka zákonů č.381/2001 pod kódem: / papírové a lepenkové obaly; / plastové obaly. Vyčištěný obalový materiál předejte k recyklaci Právní předpisy o odpadech: Přípravek je nutné odstraňovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy.

5 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Datum vydání: Strana 5 (celkem 6) 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 14.1 Speciální preventivní opatření: Literatura neuvádí Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy: Silniční přeprava ADR: Přípravek není nebezpečný z hlediska silniční přepravy. Železniční přeprava RID: Přípravek není nebezpečný z hlediska železniční přepravy. Letecká přeprava ICAO/IATA: Přípravek není nebezpečný z hlediska letecké přepravy. Přeprava po moři IMDG: Přípravek není nebezpečný z hlediska námořní přepravy. 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 15.1 Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být uvedeny na obalu: Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, a jeho prováděcích předpisů, zejména Vyhlášky MPO č. 232/2004 Sb., klasifikován jako hořlavý, zdraví škodlivý a dráždivý s přiřazeným výstražným symbolem nebezpečnosti Xn Komponenty k etiketování určující nebezpečí: Styren R-věty: /38 R10 Hořlavý R20 Zdraví škodlivý při vdechování R36/38 Dráždí oči a kůži zdraví škodlivý S-věty: /37/ S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S23 Nevdechujte plyny/páry S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 15.2 Specifická ustanovení: Zvláštní označení přípravku podle 13 Vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb.: Obsah těkavých organických látek: 20 % 15.3 Právní předpisy: Viz jednotlivé kapitoly bezpečnostního listu. 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU: Slovní vyjádření R-vět z kap.2: R10 Hořlavý R20 Zdraví škodlivý při vdechování R36/38 Dráždí oči a kůži

6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (A) Obj. č.: Datum vydání: Strana 6 (celkem 6) Pokyny pro školení: Školení pracovníků nakládajících s přípravkem není vyžadováno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Doporučená omezení použití: Těsnicí a spojovací hmota. Další informace a zdroje údajů: Zde uvedené údaje mají popisovat výrobek vzhledem k potřebným bezpečnostním opatřením, neslouží k ujištění o určitých vlastnostech výrobku a zakládají se na dnešním stavu našich znalostí. Ručení je vyloučeno. Tento bezpečnostní list byl vypracován podle německého bezpečnostního listu ze dne Forma a obsah tohoto bezpečnostního listu jsou předepsány vyhláškou MPO č.231/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004.

7 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Datum vydání: Strana 1 (celkem 6) Název výrobku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace přípravku: WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Použití látky nebo přípravku: Spojovací malta. Viz kap. 1.1 Identifikace přípravku. 1.3 Identifikace výrobce / dovozce / distributora v ČR: Obchodní firma: Würth spol. s r.o. Sídlo: Průmyslová zóna, Nepřevázka 137, CZ Mladá Boleslav Telefonní číslo: +42(0) Fax: +42(0) Identifikace zahraničního výrobce: Obchodní firma: Adolf Würth GmbH & Co.KG Sídlo: Reinhold-Würth-Str , D Künzelsau Telefonní číslo: +49(0)7940/15-0 Fax: +49(0)7940/ Telefonní číslo pro mimořádné situace: Lékařská záchranná služba: 155 Hasiči: 150 Policie ČR: 158 Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 24 hodin denně ; ; INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší: Chemický název: Obsah v (%): Číslo CAS: Číslo ES: Indexové číslo: Dibenzoylperoxid (1) Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná molekulová hmotnost <= 700) (2) 0,1 - < Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu F (3) 0,1 - < Oxid křemičitý (4) Benzyl-butylftalát (5) Dicyklohexylftalát (6) Expoziční limity viz kap. 8. Slovní vyjádření R-vět viz kap.16. Výstražný symbol nebezpečnosti: R-věty: S-věty: E, Xi R S(2-)3/ /37/39 Xi, N R36/ /53 S (2-)28-37/39-61 Xi, N R36/ /53 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, klasifikován jako oxidující, senzibilující a dráždivý s přiřazenými výstražnými symboly nebezpečnosti O a Xi.

8 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Datum vydání: Strana 2 (celkem 6) Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Dráždí oči. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Viz kap.11. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Při používání za předepsaných podmínek nejsou nepříznivé účinky na životní prostředí předpokládány. Viz kap. 12. Možné nesprávné použití přípravku: Může způsobit požár. 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nebo v případě pochybností vyhledejte lékaře. Osobám v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Při nadýchání: Postiženého vyveďte z nebezpečné oblasti na čerstvý vzduch a podle symptomů konzultujte s lékařem. Mějte k dispozici bezpečnostní list. Při styku s kůží: Důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdla. Znečištěné, nasáklé části oděvu neprodleně odstraňte. Při podráždění kůže (zarudnutí atd.) konzultujte s lékařem. Při zasažení očí: Vymývejte důkladně větším množstvím vody po dobu alespoň 10 minut; ihned volejte lékaře. Mějte k dispozici bezpečnostní list. Při požití: Ústa vypláchněte důkladně vodou. Podejte vypít větší množství vody, ihned vyhledejte lékaře. Bezpečnostní list vezměte s sebou. 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH Vhodná hasiva: Nádoby ohrožené požárem chlaďte vodou. Oxid uhličitý. Hasicí prášek. Vodní mlha. Větší požáry: Pěna odolná vůči alkoholu. Vodní mlha. Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít: Plný proud vody. Zvláštní nebezpečí: Při požáru mohou vznikat: Organické produkty krakování. Oxidy uhlíku. Kontaminovanou hasicí vodu odstraňujte v souladu s příslušnými předpisy. Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Používejte dýchací ochranný přístroj s nezávislým přívodem vzduchu. Ochranné prostředky volte podle velikosti požáru. Může být potřebné plné ochranné vybavení. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Preventivní opatření na ochranu osob: Zajistěte dostatečné větrání. Odstraňte zápalné zdroje, nekuřte. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Noste osobní ochranné vybavení (viz kap. 8). Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte uvolnění do povrchových a spodních vod nebo půdy a úniku do kanalizace. Při úniku do kanalizace způsobeném nehodou informujte příslušné úřady. Čisticí metody: Uniklý přípravek seberte mechanicky nebo pomocí nasákavého materiálu (např. univerzálního pojiva) a uložte do k tomu určených odpadních kontejnerů k následnému odstranění ve shodě s platnými místními předpisy (viz kap.13). 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 7.1 Zacházení: Zajistěte dostatečné větrání. Odstraňte zápalné zdroje, nekuřte. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Noste osobní ochranné vybavení (viz kap. 8). Pracovní postup volte v souladu s provozními pokyny. Dbejte pokynů na označení výrobku a v návodu k použití. 7.2 Skladování: Výrobek skladujte pouze v originálních a uzavřených obalech. Udržujte mimo dosah hořlavých látek. Výrobek neskladujte v průchodech a na schodištích. Uchovávejte odděleně od vysoce hořlavých, hořlavých, samozápalných látek. Dodržujte předpisy odděleného skladování. Dbejte zvláštních předpisů pro organické peroxidy. Vhodný materiál: PE, ušlechtilá ocel. Uchovávejte mimo dosah jiných chemikálií, nečistot, rzi, alkálií, kyselin, urychlovačů, solí těžkých kovů a aminů. Chraňte před vlhkostí. Skladujte v chladnu. Chraňte před přímým slunečním zářením a před tepelným působením. 7.3 Specifické použití: Těsnicí a spojovací hmota.

9 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Datum vydání: Strana 3 (celkem 6) 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB 8.1 Expoziční limity: Podle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb.. Dibenzoylperoxid (1) CAS: Specifikace : PEL Specifikace : NPK-P Hodnota : 5 mg/m 3 Hodnota : 10 mg/m 3 Oxid křemičitý (4) CAS: Specifikace : PEL c Hodnota : 4 mg/m 3 PEL - Přípustné expoziční limity jsou celosměnné časově vážené průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. PEL c = přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci prachu Kontrolní parametry údaje výrobce: Benzyl-butylftalát (5) CAS: Specifikace : MAK Hodnota : 3 mg/m 3 Dicyklohexylftalát (6) CAS: Specifikace : MAK Hodnota : 5 mg/m Omezování expozice: Omezování expozice pracovníků: Zajistěte dobré větrání, buď kvalitním místním odsáváním nebo dobrou celkovou ventilací. Pokud větrání nedostačuje, aby se koncentrace par rozpouštědel udržela pod expozičními limity (viz kap. 8.1), musí být nošena vhodná ochrana dýchacích orgánů. Ochrana dýchacích orgánů: Za normálních podmínek není potřebná. Při překročení expozičních limitů používejte vhodný dýchací přístroj, schválený pro tento účel (např. respirátor s filtrem A P2 (EN 141)) Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice z PVC (EN 374). Před přestávkami a na konci pracovní doby si umyjte ruce. Na základě chybějících testů nemůže být podáno žádné doporučení ohledně materiálu rukavic. Při volbě vhodného materiálu rukavic přihlédněte k časům průniku, hodnotám permeace a degradace. Volba vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších ukazatelích kvality, které se liší od výrobce k výrobci. Protože výrobek je představován přípravkem, složeným z více chemických látek, není odolnost materiálu rukavic dopředu odhadnutelná a musí být před použitím vyzkoušena. Přesné časy průniku obdržíte od jednotlivých výrobců rukavic. Ochrana očí: Používejte těsně uzavřené ochranné brýle s bočnicemi (EN 166) ), případně ochrana obličeje (EN 344). Ochrana kůže: Noste pracovní ochranný oděv (bezpečnostní obuv (EN 344), pracovní oděv s dlouhými rukávy). 8.3 Omezování expozice životního prostředí: Zabraňte uvolnění do povrchových a spodních vod nebo půdy a úniku do kanalizace. 9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 9.1 Všeobecné informace: Vzhled: Černá pevná látka. Zápach nebo vůně: charakteristický 9.2 Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: Hodnota ph: Literatura neuvádí. Bod varu nebo rozmezí bodu varu: Literatura neuvádí. Bod vzplanutí: Literatura neuvádí. Hořlavost: Přípravek je klasifikován jako oxidující. Může způsobit požár. Výbušné vlastnosti : Literatura neuvádí. Oxidační vlastnosti: Přípravek je klasifikován jako oxidující. Může způsobit požár.

10 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Datum vydání: Strana 4 (celkem 6) Tenze par: Literatura neuvádí. Hustota (g/cm 3 ): cca 1,12 Rozpustnost ve vodě: nerozpustný Rozpustnost v tucích: Literatura neuvádí. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Literatura neuvádí. Viskozita: Literatura neuvádí. Hustota par: Literatura neuvádí. Rychlost odpařování: Literatura neuvádí. 9.3 Další informace: Literatura neuvádí. 10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit: Při používání za předepsaných podmínek pro skladování a manipulaci (viz kap. 7 a 8) je stabilní. Chraňte před vlhkostí. Zabraňte přehřátí, kontaktu s otevřeným plamenem, zápalnými zdroji. Samovolný katalytický rozklad při teplotách vyšších než cca 60 C Materiály, které nelze použít: Zamezte kontaktu s jinými chemikáliemi. Rozkládá se při styku s nečistotami, rzí, alkalickými přípravky, kyselinami, urychlovači, solemi těžkých kovů, aminy Nebezpečné produkty rozkladu: Při požáru mohou vznikat: Organické produkty krakování. Oxidy uhlíku. 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 11.1 Nebezpečné účinky pro zdraví člověka: Přípravek je klasifikován na základě konvenční výpočtové metody podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. jako dráždivý a senzibilující: Dráždí oči. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Obsažený Benzyl-butylftalát (5) (Číslo CAS: ) je podle německé legislativy (TRGS 905) klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 2 a 3 s přiřazenými R- větami: R61 - Může poškodit plod v těle matky. R62 - Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. Vdechování: Literatura neuvádí. Styk s kůží: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Kontakt s očima: Dráždí oči. Při požití: Literatura neuvádí Dlouhodobé, okamžité a chronické účinky na zdraví člověka: Žádné další údaje viz kap EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU Přípravek není podle zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, a jeho prováděcích předpisů klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí Ekotoxicita: LC 50, 48 hodin,dafnie (Daphnia magna) (mg/l):3,7 (Dibenzoylperoxid (Číslo CAS: )). LC 50, 96 hodin, ryby (Poecilia reticulata) (mg/l): 2 (Dibenzoylperoxid (Číslo CAS: )). NOEC,96 hodin,ryby(poecilia reticulata) (mg/l):0,7(dibenzoylperoxid (Číslo CAS: )) Mobilita: Literatura neuvádí Perzistence a rozložitelnost: Lehce biologicky odbouratelný: CE 50/30 min: 35 mg/l (Dibenzoylperoxid (Číslo CAS: )) Bioakumulační potenciál: Literatura neuvádí Další nepříznivé účinky: Zabraňte uvolnění do povrchových a spodních vod nebo půdy a úniku do kanalizace.

11 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Datum vydání: Strana 5 (celkem 6) 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 13.1 Informace o bezpečném zacházení s odpady: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný. Přípravek je nutné odstraňovat podle místních předpisů prostřednictvím oprávněných firem Vhodné způsoby odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů: Přípravek lze odstranit např. uložením na vhodnou skládku nebo spálením ve vhodném spalovacím zařízení nebezpečného odpadu. Dále uvedené kódy odpadu jsou doporučením na základě předpokládaného použití. Při speciálním použití a určitých podmínkách pro odstraňování mohou být přiřazeny uživatelem podle okolností i jiné kódy odpadu. Doporučujeme zařazení odpadu podle Katalogu odpadů Sbírka zákonů č.381/2001 pod kódem: * / vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. Nevyčištěné obaly je nutné likvidovat jako obsah. Vyčištěný obalový materiál předejte k recyklaci Právní předpisy o odpadech: Přípravek je nutné odstraňovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 14.1 Speciální preventivní opatření: Literatura neuvádí Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy: Silniční přeprava/železniční přeprava ADR/RID: Číslo UN: 3108 Třída nebezpečnosti: 5.2 (Organické peroxidy) Obalová skupina: - Pojmenování přepravovaných látek: Organický peroxid typ E, tuhý (Dibenzoylperoxid) Klasifikační kód: P1 LQ: 11 Letecká přeprava ICAO/IATA: Číslo UN: 3108 Třída nebezpečnosti: 5.2 (Organické peroxidy) Pojmenování přepravovaných látek: ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) Organický peroxid typ E, tuhý (Dibenzoylperoxid) Přeprava po moři IMDG: Číslo UN: 3108 EmS: F-J, S-R Třída nebezpečnosti: 5.2 (Organické peroxidy) Pojmenování přepravovaných látek: ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE) Organický peroxid typ E, tuhý (Dibenzoylperoxid) 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU 15.1 Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být uvedeny na obalu: Přípravek je ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, a jeho prováděcích předpisů, zejména Vyhlášky MPO č. 232/2004 Sb., klasifikován jako oxidující, dráždivý a senzibilující s přiřazenými výstražnými symboly nebezpečnosti O Xi Komponenty k etiketování určující nebezpečí: Dibenzoylperoxid R-věty: R7 Může způsobit požár R36 Dráždí oči oxidující a dráždivý.

12 BEZPEČNOSTNÍ LIST pro WIT C 150 Tekutá hmoždinka 300 ml (B) Obj. č.: Datum vydání: Strana 6 (celkem 6) R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S-věty: 2-3/ /37/ S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě S14 Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, alkálií, kyselin a urychlovačů S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S50 Nesměšujte s katalyzátory peroxidů nebo s redukčními prostředky 15.2 Specifická ustanovení: Označení přípravku podle písmene A odst. 4 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 232/2004 Sb.: Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem Právní předpisy: Viz jednotlivé kapitoly bezpečnostního listu. 16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K LÁTCE NEBO PŘÍPRAVKU: Slovní vyjádření R-vět z kap.2: R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R36 Dráždí oči R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Pokyny pro školení: Školení pracovníků nakládajících s přípravkem není vyžadováno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Doporučená omezení použití: Těsnicí a spojovací hmota. Další informace a zdroje údajů: Zde uvedené údaje mají popisovat výrobek vzhledem k potřebným bezpečnostním opatřením, neslouží k ujištění o určitých vlastnostech výrobku a zakládají se na dnešním stavu našich znalostí. Ručení je vyloučeno. Tento bezpečnostní list byl vypracován podle německého bezpečnostního listu ze dne Forma a obsah tohoto bezpečnostního listu jsou předepsány vyhláškou MPO č.231/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004.

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 452EP [FBS-LF], Komp. A Označení přípravku: Z062 [Z181] 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST. Hardener Fast 12354, 12357 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKYSMĚSI A SPOLEČNOSTIPODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Číslo výrobku: 12354, 12357 CAS : ES : Další názvy: --- není směs není směs 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: PUR 1K - polyuretanové lepidlo 1.2 Použití látky nebo přípravku Jednosložkové polyuretanové

Více

Aidol Holzschutz-Creme

Aidol Holzschutz-Creme Datum vydání: 31.05.2010 Datum revize: 31.05.2010 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2714-20 1.2 Použití přípravku:

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Datum vydání: 23.10.2008 Datum revize: 31.07.2007 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2652-55 1.2 Použití přípravku:

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více