STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s."

Transkript

1 STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem provozování basketbalu pro všechny věkové kategorie ve formách soutěžního a masově rekreačního sportu a sdružující aktivní sportovce, rekreační sportovce, trenéry, funkcionáře a příznivce basketbalu ve městě Novém Jičíně a jeho okolí. Právní poměry spolku se řídí zejména ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen NOZ ) a těmito stanovami. čl. 2 Identifikace spolku 1) Název spolku: Basketbalový klub Nový Jičín z.s. 2) Sídlo spolku: Nový Jičín, Novosady 914/10, PSČ ) Identifikační číslo: ) Internetové stránky spolku: 5) Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložce 237. čl. 3 Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 1) Základním účelem a hlavní činností Basketbalového klubu Nový Jičín z.s. (dále jen spolek) je: a) provozovat sport v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, c) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 1

2 2) Spolek může, výlučně k podpoře své hlavní činnosti, provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti Spolek se založen na dobu neurčitou. čl. 4 Doba trvání spolku čl. 5 Vznik členství 1) Členství se rozlišuje na: a) řádné b) čestné S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. 2) Členy spolku se mohou stát fyzické osoby (občané České republiky i cizí státní příslušníci) a právnické osoby. O přijetí člena rozhoduje prezidium spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím prezidia spolku o přijetí člena. 3) Valná hromada spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj klubu a basketbalu. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů spolku s hlasem poradním. 4) Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí prezidium spolku a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění. 5) Přihláška za člena spolku musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: a) jméno a příjmení žadatele o členství s uvedením místa trvalého bydliště, případně elektronický kontakt (jde-li o fyzickou osobu), obchodní firmu či název a adresu sídla (jde-li o právnickou osobu), b) souhlas se stanovami spolku, c) podpis žadatele, d) u fyzických osob, které mají méně než 15 let je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, e) u aktivních hráčů je současně s podáním přihlášky zároveň podána i žádost o vystavení hráčské licence. 6) Členství ve sdružení vzniká na základě přihlášky a to ke dni, kdy je zájemci doručeno rozhodnutí prezidia spolku o přijetí zájemce za člena spolku. 2

3 čl. 6 Práva členů spolku Řádní členové mají zejména právo: a) podílet se, dle svých osobních schopností, na činnosti spolku, b) volit a být voleni do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti, c) hlasovat na Valné hromadě spolku, d) účastnit se soutěží pořádaných spolkem, e) navrhovat své zástupce do orgánů spolku, f) využívat všech služeb poskytovaných spolkem a jím zřízenými subjekty, g) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami. čl. 7 Povinnosti členů spolku Povinnosti členů spolku jsou zejména: a) dodržovat Stanovy, vnitřní předpisy spolku a rozhodnutí prezidia spolku či valné hromady spolku, b) řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí spolek je, c) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku, d) vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku, e) propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám, f) šetřit, chránit a svépomocí udržovat a zvelebovat majetek spolku. čl. 8 Zánik členství 1) Členství ve spolku zaniká: a) dobrovolným vystoupením člena spolku, které člen písemně oznámí prezidiu spolku. Vystoupení je účinné od prvního dne měsíce, následujícího po dni doručení oznámení o vystoupení ze spolku. Členství však nezanikne dříve, než člen spolku vypořádá veškeré své příspěvkové povinnosti vůči spolku a nevrátí veškeré věci v majetku spolku, které mu byly v souvislosti s jeho členstvím ve spolku zapůjčeny, b) vyloučením člena spolku, jestliže 1 rok po sobě nehradí členské příspěvky a bez udání důvodů se nezúčastňuje života spolku. O vyškrtnutí rozhoduje prezidium spolku, 3

4 c) vyloučením člena spolku za opakované či zvláště závažné porušení stanov, event. porušení rozhodnutí prezidia spolku. O vyloučení rozhoduje prezidium spolku, d) úmrtím. 2) Vystoupivšímu či vyloučenému členu spolku nevznikají žádná majetková práva k majetku spolku. čl. 9 Orgány spolku 1) Orgány spolku jsou: a) valná hromada spolku, jako orgán nejvyšší, b) prezidium spolku, jako orgán výkonný, c) prezident spolku, jako orgán statutární. čl. 10 Valná hromada spolku 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, je složena ze všech členů starších 18 let. Právnická osoba, která je členem, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady). 2) Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok prezidium spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí členům spolku zveřejněním na internetových stránkách spolku a vyvěšením na informační nástěnce ve vstupu do Sportovní haly nejméně 14 dnů před termínem zasedání Valné hromady. 3) Pokud o to požádá nejméně polovina členů starších 18 let, je prezidium spolku povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu a to do 20 dnů od podání žádosti prezidentovi spolku. 4) Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady. 5) O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většiny přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo se účastní valné hromady s hlasem rozhodujícím. 6) Zasedání valné hromady řídí, až do zvolení předsedajícího valné hromady, člen prezidia spolku. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád. 7) Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 8) Valná hromada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně 20 řádných členů spolku starších 18 let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 4

5 nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných 9) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku s výjimkou rozhodování o změně stanov a dobrovolném rozpuštění, nebo o jeho sloučení s jiným spolkem, kdy k platnosti tohoto rozhodnutí se vyjadřuje tříčtvrtinový souhlas všech přítomných členů Spolku. Každý řádný člen spolku starší 18 let má 1 (slovy: jeden ) hlas. 10) Do působnosti Valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov spolku, b) volba a odvolání členů prezidia spolku, c) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení, d) schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky, e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, f) schválení výsledku hospodaření, g) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov, h) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. 11) Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady spolku zajišťuje prezidium spolku. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající Valné hromady. Zápisy z valné hromady, stejně jako pozvánky na valnou hromadu a listina přítomných se archivují. čl. 11 Prezidium spolku 1) Členem prezidia může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním jednáním a která je členem spolku. 2) Prezidium spolku řídí a organizuje činnost spolku. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejde o věci stanovami spolku svěřené pouze do působnosti Valné hromady. 3) Prezidium spolku má 5 členů a k prvnímu jednání je povinno se sejít do 10 dnů od svého zvolení. 4) Funkční období členů je čtyřleté, opakované jmenování či opakovaná volba jsou možné a funkce skončí dnem zvolení nového člena prezidia i když čtyřletá doba uplynula. 5) V případě, že některý z členů prezidia zemře nebo odstoupí ze své funkce, může prezidium, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena prezidia do příštího zasedání valné hromady. 6) Prezidium spolku volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta spolku a určí zodpovědnosti členů prezidia za jednotlivé úseky činnosti spolku. Vedle volených funkcí pověří jednoho člena prezidia kontrolou hospodářské a účetní agendy spolku. O rozdělení 5

6 funkcí v prezidiu a působnosti jednotlivých členů prezidia je prezidium povinno informovat všechny členy. 7) Prezidium spolku zabezpečuje řádné vedení účetnictví sdružení a předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu a roční účetní uzávěrku. 8) Prezidium spolku předkládá na Valné hromadě zprávu o činnosti spolku a o stavu jeho majetku. 9) Prezidium spolku rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhodnuje hlas prezidenta spolku. 10) Prezidium spolku svolává prezident podle potřeby. O průběhu zasedání prezidia a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný prezidentem. Tyto zápisy se archivují. 11) Prezidium spolku jmenuje a odvolává ředitele bazénu a kontroluje jeho činnost. 12) Prezidium spolku je usnášeníschopné za přítomnosti většiny členů. čl. 12 Prezident spolku, jednání jménem spolku 1) Prezident spolku je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek samostatně. 2) V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta viceprezident spolku. 3) Prezident spolku svolává valnou hromadu i prezidium, zastupuje spolek v jednáních s třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti jménem spolku. 4) Prezidenta může zastupovat i jiný člen prezidia spolku a to na základě písemného pověření, ve kterém bude určen rozsah jeho práv. čl. 13 Majetek spolku 1) Zdrojem majetku spolku jsou zejména: a) členské příspěvky, b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti, d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů, e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod., f) dary. 2) Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje prezidium spolku. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada. 6

7 3) Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti. 4) V případě zrušení spolku bez právního nástupce, bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. 5) Za řádné vedení účetní evidence, dodržování všech příslušných právních předpisů upravujících ekonomiku a sestavování účetních uzávěrek spolku, zodpovídá ekonom spolku, který je v pracovním poměru ke klubu. čl. 14 Členský příspěvek 1) Výši ročního členského příspěvku stanoví prezidium vždy pro následující soutěžní rok. 2) Členský příspěvek člena spolku je splatný v termínech stanovených prezidiem spolku a to v hotovosti do pokladny spolku nebo na bankovní účet spolku. čl. 15 Principy hospodaření 1) Spolek hospodaří s vlastním nebo vypůjčeným majetkem a finančními prostředky. O účelném využití finančních prostředků rozhoduje prezidium spolku. 2) Hospodaření spolku vychází z principu udržování a zhodnocování majetku spolku. Řídí se dále zaměřením činnosti spolku a plánem hospodaření, o kterém prezidium informuje členy na Valné hromadě. 3) K zabezpečení vedlejší hospodářské činnosti nebo v zájmu účelnějšího nakládání s vlastním majetkem, může spolek založit samostatnou hospodářskou jednotku pobočný spolek, který může mít i charakter samostatné právnické osoby. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti Spolku. Spolek neručí za dluhy pobočného spolku. 4) Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. V případě potřeby, může spolek upravit zásady hospodaření samostatným vnitřním předpisem směrnicí o hospodaření spolku. O přijetí a změnách této směrnice rozhoduje Valná hromada spolku. 7

8 čl. 16 Účetní uzávěrka a výkaznictví 1) Roční účetní uzávěrky i zvláštní účetní uzávěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů. 2) Spolek zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. čl. 17 Zrušení a likvidace spolku 1) Spolek se zrušuje rozhodnutím Valné hromady. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace podle příslušných ustanovení NOZ, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. 2) Spolek se zrušuje i pravomocným rozhodnutím soudu dle ustanovené 268 a násl. NOZ 3) Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy. 4) Likvidace spolku se řídí ustanovení 187 až 209 NOZ. čl. 18 Platnost a účinnost 1) Tyto stanovy spolku byly schváleny Valnou hromadou spolku dne a okamžikem schválení nabývají účinnosti. 2) V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov V Novém Jičíně dne Pavel Kelar prezident spolku 8