S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s."

Transkript

1 S T A N O V Y spolku Naděje pro každého z.s. Část I. čl.1 Účel a cíle spolku Naděje pro každého z.s. (dále jen spolek ) je spoílkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účelem a cílem spolku je zvýšení kvality životních podmínek osob ve věku nad 60 let a osob postižených různými druhy onemocnění, a to pořádáním odborných přednášek a praktických seminářů o zdravém životním stylu. čl.2 Identifikace spolku 1.) Název spolku: Naděje pro každého z.s. 2.) Sídlo spolku: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Ostrava 3.) Působnost: na celém území České republiky čl.3 Činnosti k dosažení účelu Cíle a účel uvedené výše v čl.i Stanov bude spolek naplňovat výkonem těchto činností: a.) pořádáním přednášek a praktických kurzů o zdravé výživě a správné životospávě b.) poradenskou činností v oblasti detoxikace organismu c.) technickou podporou výzkumu neinvazivních fyzikálních terapií d.) technickou podporou vývoje zdravotnických prostředků e.) technickou podporou při zkouškách zdravotnických prostředků f.) pořádáním odborných přednášek a praktických seminářů o důležitosti pohybu v životě g.) pořádáním tělovýchovných a sportovních kurzů h.) pořádáním odborných přednášek a praktických seminářů zaměřených na předcházení civilizačních chorob, psychosociálních problémů a prevence jejich vzniku.

2 Část II. ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SPOLKU čl.4 Vznik a zánik členství 1.) Členem spolku se může stát: Kterákoli fyzická osoba starší 18 let, nebo Právnická osoba, jestliže je zdravotnickým zařízením či výrobcem zdravotnických prostředků anebo osobou podílející se materiálně nebo technicky na poskytování zdravotnických služeb či vývoji, výrobě a zkoušení zdravotnických prostředků. 2.) Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky za člena doručené do sídla spolku. Přihláška musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: a.) jméno a příjmení žadatele o členství s uvedením místa trvalého bydliště (jde li o fyzickou osobu), nebo obchodní firmu či název a adresu sídla (jde li o právnickou osobu), b.) bezvýhradný projev vůle zájemce stát se členem spolku Naděje pro každého z.s.., c.) souhlas se stanovami spolku, d.) podpis žadatele (úředně ověřen). 3.) Zájemce o členství ve spolku musí prokázat dosažení zletilosti je li fyzickou osobou, nebo předmět své činnosti, je li právnickou osobou, odpovídající předmětu činností vyjmenovaných v čl. 4 odst.1.) Stanov, jenž je rozhodný pro vznik členství právnické osoby ve spolku. 4.) Členství ve spolku vzniká na základě přihlášky, a to ke dni, kdy je zájemci doručeno rozhodnutí výkonné rady o přijetí zájemce za člena spolku Naděje pro každého z.s. Výkonná rada je povinna rozhodnout o přijetí každého zájemce za člena spolku, jenž splňuje předpoklady pro členství vyjmenované v čl. 4 ods.1.) Stanov. 5.) Aktuální seznam členů spolku bude každému členovi spolku zpřístupněn na základě žádosti adresované výkonné radě nebo jejímu jednotlivému členovi 6.) Členství ve spolku zaniká: a.) na základě vlastní žádosti člena b.) úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby c.) nezaplacením členského příspěvku do konce měsíce března roku, na který je členský příspěvek placen. čl.5 Práva členů spolku Základními právy členů spolku jsou zejména: a.) právo zúčastnit se činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku

3 b.) právo zúčastnit se valné hromady, vykonávat hlasovací práva, právo požadovat informace o činnosti spolku a jeho hospodaření, právo dostat vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady c.) právo navrhovat a podávat podněty k uskutečnění konkrétních činností spolku, které svým obsahem a účelem směřují k naplňování cíle spolku vyjádřeného v čl.1 Stanov d.) právo nahlížet do účetních dokladů a právo být informován o správě majetku sdružení. čl.6 Povinnosti členů spolku Základními povinnostmi členů spolku je zejména: a.) dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí výkonné rady či valné hromady b.) vykonávat v případě řádného zvolení či ustanovení funkce v orgánech spolku c.) propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám. Orgány spolku jsou: a.) valná hromada b.) výkonná rada c.) předseda spolku d.) kontrolor Část III. ORGÁNY SPOLKU čl.7 Vymezení orgánů spolku čl.8 Valná hromada 1.) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen spolku má při hlasování valné hromady jeden hlas. 2.) Do působnosti valné hromady patří zejména: a.) volit předsedajícího a zapisovatele valné hromady b.) rozhodovat o změně stanov

4 c.) rozhodovat o výši, způsobu a lhůtě úhrady členských příspěvků d.) volit a odvolávat členy výkonné rady e.) volit a odvolávat předsedu spolku f.) volit a odvolávat kontrolora spolku g.) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem h.) schvalovat roční rozpočet spolku, účetní uzávěrky spolku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků i.) rozhodovat o nabytí a převodů majetku a o jeho využití j.) schvalovat jednotlivé aktivity spolku k.) rozhodovat o jiných záležitostech, které si vyhradí k rozhodování valná hromada, nebo které do její působnosti svěřují Stanovy 3.) Valnou hromadu svolává předseda spolku jedenkrát za 12 měsíců. 4.) Valnou hromadu svolává předseda spolku nejpozději do 1 měsíce, požádá li o to písemně nadpoloviční většina členů spolku. 5.) Z jednání valné hromady musí být pořízen zápis, který musí podepsat předsedající valné hromady a zapisovatel. Vyhotovení zápisu zajišťuje předseda spolku. 6.) Valná hromada je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, je předseda spolku povinen svolat novou, náhradní valnou hromadu a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 7.) Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na valné hromadě, vyjma rozhodnutí o změně stanov nebo o dobrovolném rozpuštění spolku či o jeho sloučení, kdy stanovy k přijetí shora vyjmenovaných rozhodnutí vyžadují 2/3 většinu hlasů na valné hromadě přítomných členů spolku. čl.9 Výkonná rada 1.) Výkonná rada je orgánem spolku, jenž řídí a organizuje činnost spolku. 2.) Výkonná rada má 3 členy. Výkonná rada je volena valnou hromadou na 3 leté funkční období. V případě, že některý z členů výkonné rady zemře nebo odstoupí ze své funkce, může výkonná rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena výkonné rady do příštího zasedání valné hromady. 3.) Členem výkonné rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je členem spolku a která je plně způsobilá k právním úkonům a nebyla odsouzena soudem v trestním řízení k podmíněnému nebo nepodmíněnému trestu. 4.) Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo kontrolora. Výkonná rada zejména vede seznam členů spolku, zajišťuje řádné vedení účetní evidence a sestavování účetních závěrek spolku, schvaluje směrnice hospodaření sdružení, rozhoduje o způsobu technické

5 podpory výzkumu, vývoje, výroby nebo zkoušení zdravotnických prostředků, zajišťuje řádné vedení účetnictví, zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou vynakládání finančních prostředků a jiného majetku spolku. 5.) Výkonná rada rozhoduje většinou hlasů svých členů. 6.) Výkonnou radu svolává předseda spolku dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. 7.) Výkonná rada je povinna zabývat se podněty a návrhy členů spolku a pravidelně je jednou ročně informovat o činnosti spolku na valné hromadě. 8.) čl.10. Předseda spolku 1.) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jenž jedná navenek jménem spolku samostatně. 2.) Předsedu spolku volí na 3 leté funkční období valná hromada z členů výkonné rady. Předseda sdružení může být jen fyzická osoba, která splňuje předpoklady pro výkon člena výkonné rady obsažené v čl. 9 odst.3.) Stanov. 3.) Předseda spolku svolává valnou hromadu a zasedání výkonné rady, jedná navenek jménem spolku s třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti tak, že k názvu spolku připojí svůj vlastnoruční podpis. 4.) Předseda spolku je povinen svolat valnou hromadu vždy, požádá-li o její svolání alespoň 1/3 jejich členů, a to do měsíce ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání výkonné rady. 5.) čl.11 Kontrolor spolku 1.) Kontrolor je kontrolním orgánem, který odpovídá za svoji činnost valné hromadě. Kontrolou je volen valnou hromadou spolku na 3 leté funkční období. Kontrolorem může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a která nebyla odsouzena soudem v trestním řízení k podmíněnému nebo nepodmíněnému trestu. 2.) Kontrolor nemůže být zároveň členem jiných orgánů spolku. 3.) Kontrolor ve své činnosti provádí zejména: a.) dohled nad dodržováním stanov a obecně závazných předpisů v činnosti spolku, b.) prověřování stížností a oznámení, c.) zpracování návrhů opatření k nápravě zjištěných nedostatků, d.) kontrolu plnění úkolů z usnesení valné hromady a výkonné rady, e.) kontrolu hospodaření, účtů a majetku spolku, f.) kontrolu účetních závěrek spolku, kontrolu vedení správnosti účetní evidence spolku,

6 g.) nejpozději k příslušného roku zpracování a předání písemné zprávy o výsledku kontroly hospodaření spolku za rok předchozí výkonné radě a valné hromadě.j 4.) Členové výkonné rady sou povinni poskytovat kontrolorovi součinnost a potřebné informace. Část IV. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ čl.12 Majetek spolku 1.) Spolek hospodaří s majetkem, jenž je strukturálně tvořen ročními členskými příspěvky, dotacemi, dary, výnosy z majetku vlastněného spolkem. 2.) Výši ročního příspěvku stanoví valná hromada vždy pro následující kalendářní rok. 3.) Dozor nad způsobem hospodaření s majetkem, jakož i nad řádností vedení účetní evidence vykonává kontrolor. 4.) Výkonná rada zajišťuje řádné vedení účetní evidence a sestavování účetních závěrek spolku, kterou schvaluje valná hromada spolku. Část V. ZÁNIK SPOLKU čl.13 1.) Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučením s jiným spolkem, a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů valné hromady. 2.) Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy. 3.) Při zániku spolku ustaví valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne valná hromada o jeho vynaložení.

7 Část VI. ZMĚNY STANOV čl.14 Pravidla změn stanov 1.) Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady. K rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje 2/3 většina hlasů přítomných na valné hromadě spolku. 2.) Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu a musí být zaslány výkonné radě a předány 7 dní před zahájením zasedání valné hromady. V Ostravě dne 12. listopadu 2015 Prof.Ing. VítězslavZamarský,CSc Ing.MarcelaKrplová, MBA Ing. Jaroslav Šedlbauer