ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1 Adresa: Zachova 1, Brno Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny: Zřizovatel: Školský úřad Brno-město, Křížová 22, Brno Školský úřad Brno-město, Křížová 22, Brno Termín konání komplexní inspekce: května 2000 Čj / Signatura kl2st201 Š

2 HODNOCENÍ ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY Podmínky činnosti Pedagogicko-psychologická poradna (dále poradna, PPP) je školské zařízení poskytující služby výchovného poradenství dětem a mladistvým od tří let do ukončení středoškolského studia. Je následnickou organizací Psychologicko-výchovné kliniky při Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno, která poté pracovala od roku 1976 pod názvem Pedagogicko- -psychologická poradna města Brna. Jako příspěvková organizace s názvem Pedagogicko- -psychologická poradna Brno byla zřízena dnem 1. ledna 1995 zřizovací listinou ze dne 15. listopadu Je největším školským zařízením tohoto typu v České republice. Poradna má celkem tři pracoviště. Ředitelství, ekonomicko-správní úsek a část oddělení základních škol jsou umístěny v budově v Zachově ulici 1, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti sídlí ve Sládkově ulici 45 a největší počet odborných pracovníků působí v nedávno rekonstruované budově v Kohoutově ulici č. 4. Poradenské služby zabezpečuje v pedagogicko-psychologické poradně celkem pět speciálních pedagogů, dvaatřicet psychologů, čtyři sociální pracovnice, jedna hospodářka, dvě administrativní pracovnice pro příjem klientů, jedna ekonomka, jedna účetní, dvě uklízečky a jeden údržbář. Všichni odborní pracovníci jsou plně odborně kvalifikovaní. V tomto počtu pracovníků jsou zahrnuti také tři budoucí školní psychologové. Na jednoho odborného pracovníka připadá přibližně 2100 potenciálních klientů. Tab. 1: počet škol a počty žáků v obvodu působnosti pedagogicko-psychologické poradny Druh školy MŠ ZŠ ZvŠ Gym. SOŠ SOU VOŠ Celkem Počet škol Počet žáků Od doby, kdy bylo otevřeno pracoviště v Kohoutově ulici, se značně zlepšily podmínky pro práci s klientem, takže dnes je realizována i skupinová a rodinná terapie a je možno pracovat i se skupinami učitelů, výchovných poradců nebo mladistvých. Prostorové podmínky v současné době odpovídají počtu klientů a způsobu práce s nimi. Rovněž vybavení pomůckami pro diagnostickou a terapeutickou činnost je dostatečné. Chybí dovybavení šesti PC, aby každý pracovník poradny měl k dispozici vlastní počítač. V PPP jsou vytvořeny podmínky pro dodržování psychohygienických zásad, a to jak ve vztahu ke klientům, tak i pracovníkům školského zařízení. Jedním z prostředků sloužících k optimalizaci pracovních podmínek je i pružná pracovní doba. Podmínky činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vynikající. Diagnostická činnost Kromě plné pregraduální kvalifikace jsou odborní pracovníci absolventy celé řady postgraduálních výcviků a seminářů, které je opravňují k administraci a interpretaci mnoha projektivních diagnostických metod. Jsou absolventy výcviku v Baumterstu, Lüscherově barvovém testu,ale i výcviků logopedických a mnoha dalších. Také díky tomuto mnohostrannému postgraduálnímu vzdělání mohou pracovníci při diagnostické činnosti volit metody cíleně s ohledem na problém, s nímž dítě poradnu navštívilo, Inspekční zpráva - str. 2

3 na jeho věk, pravděpodobné sociální zkušenosti i osobnostní zvláštnosti. Žádosti ovyšetření dostává poradna přibližně stejným dílem od rodičů a škol, které dětští klienti navštěvují. I v případě žádostí od jiných subjektů než jsou rodiče je vyšetření prováděno výhradně s jejich předchozím souhlasem. Standardizované diagnostické metody, především výkonové testy, jsou administrovány standardně, v ojedinělých případech při vyšetření školní připravenosti byla administrována pouze verbální část testu PDW, při další návštěvě dítěte v PPP bylo vyšetření doplněno i o názorovou část testu. Všechny použité diagnostické metody jsou řádně vyhodnoceny a interpretovány, diagnostické závěry jsou vždy dostatečně podloženy. Z každého vyšetření je zpracován stručný vnitřní protokol, obsahující kromě výčtu použitých diagnostických metod a jejich výsledků také další poznatky, které odborný pracovník získal během vyšetření, včetně anamnestických údajů. V úvodu zprávy z vyšetření je vždy stručně definován problém, s nímž dítě poradnu navštívilo, na konci je uveden diagnostický závěr a doporučení pro rodiče, učitele a vychovatele dítěte. Diagnostická činnost je v pedagogicko-psychologické poradně prováděna na špičkové úrovni, plně kvalifikovanými pracovníky, její úroveň je vynikající. Intervenční činnost Po stanovení diagnózy rozhodne odborný pracovník o nejvhodnější intervenci, která by vedla přinejmenším ke zmírnění potíží či problémů dítěte. Minimální intervencí je korektivní rozhovor s rodiči, který obsahuje vysvětlení příčin problému a nástin vhodných výchovných přístupů. Poté je vypracována písemná zpráva, která je se souhlasem rodičů odeslána škole, kterou dítě navštěvuje. Protože každý odborný pracovník má přiděleno několik škol, s nimiž je v pravidelném styku, může výsledky vyšetření i vhodné výchovné postupy konzultovat s výchovným poradcem i učiteli dítěte. V případě potřeby může rovněž hospitovat ve výuce. V mateřských školách a prvních třídách základních škol provádějí pracovníci PPP ve spolupráci s učitelkami depistáž dětí ažáků s vývojovými poruchami učeni. V přidělených školách provádějí odborní pracovníci náslechy v prvních třídách a vytypovávají zde děti s pravděpodobnou vývojovou poruchou čtení nebo psaní. Pokud následné vyšetření tuto poruchu potvrdí, je dítě buď zařazeno do specializované dyslektické třídy na některé z brněnských škol, kde jsou tyto třídy realizovány, nebo je individuálně integrováno v běžné třídě základní, případně i střední školy. Pracovníci PPP vystavují individuálně integrovaným žákům s vývojovými poruchami učení a chování přílohu ke zprávě v souladu s Pokynem MŠMT ČR č.j /92-21 k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení v základních školách. Provádějí také reedukaci řady z těchto dětí. Do dyslektických tříd odborní pracovníci PPP pravidelně docházejí k metodickým dohlídkám. Klienty, u nichž je diagnostikována mentální retardace nebo smyslová vada, předává poradna do péče speciálně-pedagogických centrům, specializovaným na daný typ postižení. V případech, kdy odborný pracovník konstatuje nutnost psychokorekce či psychoterapie, je školské zařízení schopno tuto péči kvalifikovaně poskytnout. Mnohé z absolvovaných postgraduálních výcviků opravňují psychology k provádění individuální, rodinné či skupinové psychoterapie. Jedná se o výcvik v systemické psychoterapii, logoterapii, gestalt-psychoterapii, psychoterapii zaměřené na klienta, hypnoterapii, videotrénink interakcí a dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v metodách skupinové psychoterapie. Pracovníci absolvovali výcvik v krizové intervenci, autogenním tréninku, výcvik v metodách a technikách práce s rodinami,semináře Inspekční zpráva - str. 3

4 o drogové a nedrogové závislosti, psychoterapeutickou skupinu dle metody skupinové analýzy a další. Intervenční činnost pedagogicko-psychologické poradny je na vynikající úrovni. Spolupráce se školami Ředitelka pedagogicko-psychologické poradny se pravidelně účastní porad ředitelů základních, středních a speciálních škol, které svolává školský úřad. S odbornými pracovníky PPP se výchovní poradci brněnských škol setkávají na seminářích, organizovaných třikrát až čtyřikrát ročně zvlášť pro poradce základních škol a zvlášť pro střední školy. Zvláštní akce jsou určeny také pro nově jmenované výchovné poradce. Pro styk s učiteli jsou využívány také konzultační hodiny. Všechny základní a střední školy v obvodu působnosti poradny jsou rozděleny jednotlivým odborným pracovníkům, kteří jsou s nimi v pravidelném velmi úzkém styku. Ten spočívá nejen v případové práci, ale i v zajišťování některých preventivních aktivit, účasti na pedagogických radách a podobně. Rajonizace obvodu a pravidelný bezprostřední styk odborných pracovníků s pedagogy škol přispívá k zkvalitnění spolupráce nejen při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, ale i v případě problémů s jejich realizací. Také konzultace vhodných výchovných přístupů s rodiči a učiteli žáků jsou velmi prospěšné. V rámci okresu Brno-město úspěšně pracují školní psychologové. Také ty metodicky vede poradna. Psycholog, který má v budoucnu tuto funkci vykonávat, pracuje nejprve přibližně jeden rok v pedagogicko-psychologické poradně, zpočátku pod supervizí, poté samostatně. I po odchodu na školu má možnost konzultovat složitější problémy s poradnou, která mu po celou dobu jeho působení ve škole zajišťuje metodické vedení. Pedagogicko-psychologická poradna získala akreditaci MŠMT ČR k provádění mnoha vzdělávacích programů určených především pedagogům. Jedná se o následující projekty: tematické vzdělávání v pedagogicko-psychologické problematice kurz pro učitele pracující se žáky se specifickými poruchami učení, tzv. dyslektičtí asistenti díky tomuto kurzu roste každoročně počet proškolených učitelů přibližně o stovku. Pravděpodobně především jeho zásluhou se o specifika a možnosti práce se žáky s vývojovými poruchami učení v poslední době zajímají i učitelé středních škol školení výchovných poradců ZŠ a SŠ vzdělávání v oblasti primární prevence drogových závislostí na základních a středních školách setkání pedagogů s psychologem formou Balintovské skupiny mezilidská komunikace sebezkušenostně zaměřený kurz Pro děti jsou určeny následující projekty: edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku dyslektické skupiny Nezanedbatelná je spolupráce s Masarykovou univerzitou. Studenti čtvrtého a pátého ročníku oboru psychologie, speciální pedagogiky i dalších studijních oborů z fiozofické a pedagogické fakulty a fakulty sociálních studií vykonávají ve školském zařízení stáže, odborní pracovníci PPP působí jako konzultanti seminárních a diplomových prací. Poradna ve spolupráci s Masarykovou univerzitou přispívá i ke standardizaci nových výkonových testů (WISC). Inspekční zpráva - str. 4

5 Spolupráce pedagogicko-psychologické poradny se školami v obvodu působnosti je na vynikající, příkladné úrovni. Primární prevence sociálně-patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna působí velmi úspěšně na úseku primární prevence sociálně-patologických jevů. Na tuto oblast činnosti se specializují odborní pracovníci Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, které sídlí ve Sládkově ulici. Jeho činnost je mnohostranná a zahrnuje jak individuální práci s klienty, tak i skupinovou, především preventivní práci. Centrum pořádá přednášky, besedy a mnohé další aktivity v oblasti primární prevence sociálně- -patologických jevů dětí amládeže. Vždy vychází z potřeb a požadavků škol. Vydává informační materiály o závislostech, jejich projevech a boji proti nim. Vede metodiky prevence sociálně-patologických jevů ze škol a školských zařízení města Brna. Čtyřikrát ročně pro ně pořádá pracovní semináře, velmi pozitivně přijímané pedagogickou veřejností. Učitelé velmi často využívají i konzultačních hodin, které pro ně má tato součást PPP vyhrazeny pravidelně jednou týdně. Ředitelka poradny je pověřena funkcí koordinátora protidrogové prevence a prevence sociálněpatologických jevů pro Brno-město. Vedoucí poradenského centra pro drogové a jiné závislosti je metodikem protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů pro stejný obvod. Žáci základních i středních škol jsou zařazováni do peer-programů, pro peer-aktivisty jsou pak organizována soustředění, supervizní výcviky a další aktivity. Zaktivit určených dětem a mládeži z Brna je třeba připomenout úspěšnou celoměstskou soutěž pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a SOU Stop drogy - odpověz si sám, realizovanou v minulém školním roce, či mnohokrát reprizované divadelní představení k problematice drog nastudované s peer-aktivisty Sbohem, Murphy. Poradenské centrum vydává k problematice závislostí metodické materiály pro učitele, ale i stručné plakátky pro žáky a studenty. V oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů působí poradna mnohostranně, s invencí a tvořivostí, tato oblast činnosti školského zařízení je příkladná. Hodnocení činnosti pedagogicko-psychologické poradny Pedagogicko-psychologická poradna Brno působí ve všech oblastech činnosti na vysoké profesionální úrovni, své služby se snaží co nejvíce přiblížit klientům. Její činnost je vynikající. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Ředitelce PPP se podařilo ve spolupráci se školským úřadem, magistrátem a za pomoci a podpory spolupracovníků naplnit záměry obsažené v koncepci vývoje PPP Brno do roku V současné době není ještě zpracován obdobný dokument na další období, protože bude nutno jej odvíjet od dnes zatím neznámé celospolečenské koncepce výchovného poradenství. Vedení PPP zamýšlí dobudovat odpovídající personální zabezpečení činnosti školského zařízení, doplnit počítačovou síť a dokončit opravy a úpravy pracovišť ve Sládkově a Zachově Inspekční zpráva - str. 5

6 ulici. Tyto plány vycházejí z analýzy současného stavu a potřeb školského zařízení. Prioritou je zabezpečit co nejširší rozsah služeb pro klienty, zkrátit objednací lhůty a zvýšit podíl intervencí na celkovém objemu činnosti PPP. Stanovené cíle jsou konfrontovány s personální, materiální i finanční situací a s možnostmi zřizovatele i poradny samotné. Finanční prostředky přidělené školskému zařízení školským úřadem ze státního rozpočtu byly vždy využity účelně. Na stanovení strategických cílů se vždy podílejí pracovníci pedagogicko-psychologické poradny, kteří se pak podílejí i na jejich realizaci. Z dlouhodobých a střednědobých plánů pak vychází roční plán činnosti, který obsahuje ucelený systém záměrů a úkolů včetně stanovení základních cílů ve všech oblastech činnosti poradny. Na jeho základě jsou pak sestavovány měsíční plány a týdenní plány činnosti jednotlivých pracovníků poradny. Jsou tvořeny sohledem na počet žádostí o vyšetření, obsahují možnost okamžité krizové intervence, zohledňují časovou náročnost návštěv na školách, rajonizaci obvodu a všechna další specifika práce školského zařízení. Plánování školského zařízení je na vynikající úrovni. Organizování Při vytváření organizačního řádu pedagogicko-psychologické poradny byla vzata v úvahu její velikost a vzdálenost jednotlivých pracovišť. Proto postoupila ředitelka některé své pravomoci na statutárního zástupce a na tři vedoucí pracovišť. Vedoucí pracoviště odpovídá za jeho provoz především po stránce organizační, spoluzodpovídá i za vytváření koncepčních záměrů daného pracoviště. Statutární zástupce zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, jinak odpovídá za akreditované programy a jejich naplňování. Odborným vedením psychologů a speciálních pedagogů pověřila ředitelka školského zařízení zkušené odborníky. Tato organizační struktura odpovídá závazným právním předpisům a umožňuje efektivně a operativně řídit školské zařízení. V PPP jsou svolávány pravidelně jednou měsíčně porady vedení, jichž se účastní kromě ředitelky a jejího zástupce vedoucí jednotlivých pracovišť, vedoucí psycholog, vedoucí speciální pedagog a vedoucí sociální pracovnice. Informace z těchto porad jsou pak předávány pracovníkům na poradách pracovišť. Porady všech pracovníků školského zařízení jsou svolávány dvakrát ročně. Zvolený systém porad je funkční a dostatečně účinný. Pracovníci mají zajištěn dostatečný přístup ke všem potřebným informacím prostřednictvím nástěnek a porad pracovišť. Veškeré aktuální informace jsou na jednotlivá pracoviště rozesílány em. Důvěrné informace jsou zabezpečeny proti zneužití, spisy klientů i personální dokumentace pracovníků je uložena v zamykatelných skříních. Všechna vyšetření jsou prováděna zásadně po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců dětí. Informace o klientech získává poradna od jejich rodičů či škol, které děti navštěvují. Rodičům jsou výsledky vyšetření či psychokorekce sdělovány bezprostředně po skončení vyšetření ústně při konzultačním rozhovoru, písemná zpráva je s jejich souhlasem zasílána dalším subjektům, na žádost je rodičům poskytnut stejnopis zprávy. Pedagogicko-psychologická poradna se mnohostranně prezentuje na veřejnosti. Vydává metodické materiály, letáčky, příručky pro rodiče i učitele, odborní pracovníci publikují jménem poradny vodborném i lokálním tisku. Školské zařízení se prezentuje i v brněnském rozhlase a brněnské i celostátní televizi. Při otevření rekonstruovaného pracoviště v Kohoutově ulici uspořádala PPP tiskovou konferenci navštívenou mnoha zástupci masmédií. Inspekční zpráva - str. 6

7 Organizování činnosti tak velké pedagogicko-psychologické poradny je náročné, způsob zvolený v PPP Brno je vynikající. Vedení a motivování pracovníků Operativní řízení poradny spočívající na dokonalé informační propojenosti, vysoké kvalifikovanosti a vzájemné zastupitelnosti pracovníků je efektivní, umožňuje účinně reagovat na podněty zvenčí a nárazové situace. Ředitelka pružně reaguje na nové podněty, průběžně inovuje způsob řízení. Noví odborní pracovníci, především psychologové, pracují po nástupu podle uváděcího programu, který zahrnuje seznámení s organizačním a vnitřním řádem poradny, vedením spisů, administrací a interpretací testů, ale i orientaci v platných právních předpisech. Pracuje vždy pod supervizí dvou uvádějících pracovníků. Po ukončení tohoto režimu je zařazen do běžného režimu práce a je schopen buď samostatné práce ve škole jako školní psycholog nebo v poradně jako psycholog poradenský. V obou případech konzultuje se zkušenými spolupracovníky složité či neobvyklé případy. Tento způsob práce spolu s hmotnou a morální stimulací pracovníků a velmi dobrými interpersonálními vztahy vede k vysoké úrovni uplatňování iniciativy a tvořivosti pracovníků. Činnost pracovníků je pravidelně třikrát ročně hodnocena a výsledky tohoto hodnocení pak ovlivňují výši nenárokových složek platu. Vedení pedagogicko-psychologické poradny se snaží vytvářet optimální podmínky pro odborný akariérní růst pracovníků. Protože školské zařízení sídlí v Brně, má pro umožnění účasti svých pracovníků na vzdělávacích aktivitách velmi dobré podmínky. Ve městě je široká nabídka seminářů a výcviků, některé z nich jsou organizovány ve spolupráci s poradnou nebo z její iniciativy. Vedení a motivování pracovníků je v pedagogicko-psychologické poradně na vynikající úrovni. Kontrolní mechanizmy Ředitelka má zpracován roční plán kontrolní činnosti. Obsahuje přímou kontrolní činnost, tedy kontrolu podkladů pro přeřazení dítěte do speciálního školství, náslechy při vyšetření, šetření případných stížností, kontrolu měsíční statistiky odcházejících zpráv a jejich parafování. Plán obsahuje také kontrolu formou pracovních porad, evidenční kontrolu při inventarizaci, ekonomickou kontrolu při zpracování měsíčních a čtvrtletních výkazů. Personalistika je kontrolována podle tohoto plánu ke konci školního a kalendářního roku. Ostatní kontroly jsou prováděny dle zákoníku práce, pracovního řádu a dalších právních předpisů. Ředitelka parafuje před odesláním všechny zprávy z vyšetření, v některých případech kontroluje celý poradenský záznam klienta. Vzhledem k velkému množství odesílaných zpráv je v některých případech tato kontrola formální. Vedoucí pracovišť kontrolují kvantitu práce, docházku pracovníků a plnění krátkodobých plánů práce. Zjištěné nedostatky jsou operativně řešeny, většinou ústně a bez zápisu. Z kontrolních zjištění vyvozuje pak ředitelka opatření jednak vůči pracovníkům, v jejichž činnosti byly zjištěny nedostatky, jednak pro svou vlastní řídící práci. Přijatá opatření jsou kontrolována, v předložené dokumentaci však nejsou o těchto kontrolách záznamy. Prováděná kontrola a následná analýza diagnostické, reedukační a psychokorektivní činnosti Inspekční zpráva - str. 7

8 vede ke změnám v řízení poradny i k úpravám plánu odborné a metodické činnosti ředitelky. Kontrolní činnost pedagogicko-psychologické poradny je na velmi dobré úrovni. Hodnocení kvality řízení Řízení pedagogicko-psychologické poradny je na vynikající úrovni. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Zřizovací listina s dodatkem Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT ČR Organizační řád Vnitřní řád Statut PPP Předpis o oběhu účetních dokladů Spisový a skartační řád Odměňování pracovníků (vnitřní platový předpis) Koncepce pedagogicko-psychologické poradny do r Plán práce na rok 1999/2000 Rozvaha práce poradenského centra na šk. rok 1999/2000 Výroční zpráva Pedagogicko-psychologické poradny Brno za rok 1998/1999 Uváděcí program pro nastupující psychology Plán kontrolní činnosti ředitelky PPP na rok 1999/2000 Jednací protokol ZÁVĚR Pedagogicko-psychologická poradna v uplynulém období zaznamenala pozitivní vývoj. Zlepšily se podmínky její činnosti, především rekonstrukcí a zprovozněním objektu v Kohoutově ulici, částečnou rekonstrukcí budovy v ulici Zachově a zkvalitněním personálního obsazení. Prezentace poradny na veřejnosti vede k přiblížení poradenských služeb klientům. Zájem klientů o služby poradny v současnosti vede k poněkud delším objednacím lhůtám. Jejich zkrácení je prioritou koncepčních záměrů ředitelky. Na vysoké odborné úrovni je činnost poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, které orientuje svůj zájem na děti a mladistvé z celého města Brna. Velmi pozitivní je úzká spolupráce odborných pracovníků se školami, výchovnými poradci a učiteli. Poradna se změnila z převážně diagnostikujícího v intervenčně-terapeutické poradenské zařízení. Inspekční zpráva - str. 8

9 Činnost pedagogicko-psychologické poradny postihuje všechny oblasti výchovného poradenství na vysoké odborné úrovni. Pro pracovníky i klienty zajišťuje optimální podmínky. Její úroveň je vynikající. Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu Razítko Školní inspektorka Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Alena Wiesnerová...Wiesnerová v.r... V Olomouci dne 26. května 2000 Datum a podpis ředitelky stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy:...5. června 2000 Razítko Holčíková v.r. Podpis ředitelky Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti a kvality řízení pedagogicko-psychologické poradny dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitelka pedagogicko-psychologické poradny podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Vynikající_ Velmi dobrý Dobrý Ještě vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují činnost pedagogicko-psychologické poradny Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 9

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. inspekční zprávy jednacího protokolu ČŠI Školský úřad Brno-město /00 Připomínky ředitelky Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text nebyly doručeny Inspekční zpráva - str. 10

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Obrataň 148 394 12 Obrataň 148 Identifikátor školy: 600 061 434 Zřizovatel: Obec Obrataň, 394 12 Obrataň Školský úřad Pelhřimov,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Pavlov Pavlov 100, 588 33 Stonařov Identifikátor školy: 600 117 278 Zřizovatel: Obecní úřad, Pavlov 188, 588 33 Stonařov

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 E. Valenty 52, 796 03 Prostějov Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Integrovaná střední škola podnikání a služeb Lidická 135, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 170 403 Zřizovatel: MŠMT ČR Karmelitská

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Mateřská škola Kralovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Mateřská škola Kralovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Kralovice Mírová 607, 331 41 Kralovice Identifikátor školy: 600 071

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště PLZEŇ Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Zřizovatel: Město Louny, Mírové

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborná škola, Střední

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Základní škola Liberec Vrchlického 17 Vrchlického 17, 460 14 Liberec 14 Identifikátor školy: 600 080 005 Zřizovatel: Město Liberec, nám.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Kosmonautů 4, Havířov Podlesí Kosmonautů 4/1319, 736 01 Havířov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko psychologická poradna Hodonín. Jilemnického 2, Hodonín. Identifikátor zařízení:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko psychologická poradna Hodonín. Jilemnického 2, Hodonín. Identifikátor zařízení: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko psychologická poradna Hodonín Jilemnického 2, 695 03 Hodonín Identifikátor zařízení: 600034399 Termín konání inspekce: 8. 12.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Štramberk, okres Nový Jičín Zauličí 485, 742 66 Štramberk Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor školy: 600 037

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Termín konání tematické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Hraničářů 617 E, 692 01 Mikulov Identifikátor školy: 600 112 667 Zřizovatel: Město

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice Klostermannova 365,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Brněnský Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny: 600 034 186

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Habry, okres Havlíčkův Brod V Zahradách 18, 582 81 Habry Identifikátor školy: 600 086 640 Zřizovatel: Město Habry, Žižkovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko-psychologická poradna Praha 2, Železná ul. 18, Praha 1. Adresa: Železná 18, 110 00 Praha 1. Identifikátor: 600 032 043

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko-psychologická poradna Praha 2, Železná ul. 18, Praha 1. Adresa: Železná 18, 110 00 Praha 1. Identifikátor: 600 032 043 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna Praha 2, Železná ul. 18, Praha 1 Adresa: Železná 18, 110 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Královehradecká 513, 562 01 Ústí

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak.

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak. Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, ak. Heyrovského 4539 ak. Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. Dušní 8/1106, 703 00 Ostrava-Vítkovice Identifikátor školy: 600 017 664 Zřizovatel: JUDr. Josef

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Sušice Nuželická ul. 25, okres Klatovy Nuželická 25, 342 01 Sušice III. Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova základní škola Polička Nábřeží svobody 447, okres Svitavy 572 42 Polička

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor: 600 026

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov, Pražská 127 Pražská 127, 393 11 Pelhřimov Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Školní jídelna Chmurčiaková, s.r.o., Masarykova 3, Liberec Adresa: Masarykova 3, 460 01 Liberec I Identifikátor: 600 033 619 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Integrovaná střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108 Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim Identifikátor: 600 014 029 Zřizovatelé: Ing.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc, U sportovní haly 1a U sportovní haly 1a/544, 772 00 Olomouc Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Adresa: Husova 1, 370 21 České Budějovice

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Věrovany, okres Olomouc 783 76 Věrovany 102 Identifikátor školy: 600 140 342 Zřizovatel: obec Věrovany, 783 76 Věrovany

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna Obchodní a bankovní akademie Karviná, s. r. o. Leonovova 1795, Karviná - Hranice Leonovova 1795 733 01 Karviná - Hranice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6, Arabská 12 Adresa: Arabská 12, 160 00 Praha 6 Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny: 600 032

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135. Karoliny Světlé 135, Kolín

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135. Karoliny Světlé 135, Kolín ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135 Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace Adresa: Lípová 651/9, 415 01

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna Semily, Riegrovo náměstí 16 Riegrovo náměstí 16, 513 01 Semily Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko psychologická poradna Znojmo. Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo. Identifikátor zařízení: 600 034 682

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko psychologická poradna Znojmo. Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo. Identifikátor zařízení: 600 034 682 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko psychologická poradna Znojmo Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo Identifikátor zařízení: 600 034 682 Termín konání inspekce: 21. 24.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 359, 357 03 Svatava Identifikátor školy: 600 073 149 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace Adresa: Lípová 651/9, 415 01

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Velká Kraš. 790 58 Velká Kraš 124

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Velká Kraš. 790 58 Velká Kraš 124 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Velká Kraš 790 58 Velká Kraš 124 Identifikátor: 600 150 437 Termín konání orientační inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1247 Sirotčí 1247/3, 6674 01 Třebíč Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace Lípová 651/9, 415 01 Teplice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více