ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1 Adresa: Zachova 1, Brno Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny: Zřizovatel: Školský úřad Brno-město, Křížová 22, Brno Školský úřad Brno-město, Křížová 22, Brno Termín konání komplexní inspekce: května 2000 Čj / Signatura kl2st201 Š

2 HODNOCENÍ ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY Podmínky činnosti Pedagogicko-psychologická poradna (dále poradna, PPP) je školské zařízení poskytující služby výchovného poradenství dětem a mladistvým od tří let do ukončení středoškolského studia. Je následnickou organizací Psychologicko-výchovné kliniky při Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno, která poté pracovala od roku 1976 pod názvem Pedagogicko- -psychologická poradna města Brna. Jako příspěvková organizace s názvem Pedagogicko- -psychologická poradna Brno byla zřízena dnem 1. ledna 1995 zřizovací listinou ze dne 15. listopadu Je největším školským zařízením tohoto typu v České republice. Poradna má celkem tři pracoviště. Ředitelství, ekonomicko-správní úsek a část oddělení základních škol jsou umístěny v budově v Zachově ulici 1, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti sídlí ve Sládkově ulici 45 a největší počet odborných pracovníků působí v nedávno rekonstruované budově v Kohoutově ulici č. 4. Poradenské služby zabezpečuje v pedagogicko-psychologické poradně celkem pět speciálních pedagogů, dvaatřicet psychologů, čtyři sociální pracovnice, jedna hospodářka, dvě administrativní pracovnice pro příjem klientů, jedna ekonomka, jedna účetní, dvě uklízečky a jeden údržbář. Všichni odborní pracovníci jsou plně odborně kvalifikovaní. V tomto počtu pracovníků jsou zahrnuti také tři budoucí školní psychologové. Na jednoho odborného pracovníka připadá přibližně 2100 potenciálních klientů. Tab. 1: počet škol a počty žáků v obvodu působnosti pedagogicko-psychologické poradny Druh školy MŠ ZŠ ZvŠ Gym. SOŠ SOU VOŠ Celkem Počet škol Počet žáků Od doby, kdy bylo otevřeno pracoviště v Kohoutově ulici, se značně zlepšily podmínky pro práci s klientem, takže dnes je realizována i skupinová a rodinná terapie a je možno pracovat i se skupinami učitelů, výchovných poradců nebo mladistvých. Prostorové podmínky v současné době odpovídají počtu klientů a způsobu práce s nimi. Rovněž vybavení pomůckami pro diagnostickou a terapeutickou činnost je dostatečné. Chybí dovybavení šesti PC, aby každý pracovník poradny měl k dispozici vlastní počítač. V PPP jsou vytvořeny podmínky pro dodržování psychohygienických zásad, a to jak ve vztahu ke klientům, tak i pracovníkům školského zařízení. Jedním z prostředků sloužících k optimalizaci pracovních podmínek je i pružná pracovní doba. Podmínky činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vynikající. Diagnostická činnost Kromě plné pregraduální kvalifikace jsou odborní pracovníci absolventy celé řady postgraduálních výcviků a seminářů, které je opravňují k administraci a interpretaci mnoha projektivních diagnostických metod. Jsou absolventy výcviku v Baumterstu, Lüscherově barvovém testu,ale i výcviků logopedických a mnoha dalších. Také díky tomuto mnohostrannému postgraduálnímu vzdělání mohou pracovníci při diagnostické činnosti volit metody cíleně s ohledem na problém, s nímž dítě poradnu navštívilo, Inspekční zpráva - str. 2

3 na jeho věk, pravděpodobné sociální zkušenosti i osobnostní zvláštnosti. Žádosti ovyšetření dostává poradna přibližně stejným dílem od rodičů a škol, které dětští klienti navštěvují. I v případě žádostí od jiných subjektů než jsou rodiče je vyšetření prováděno výhradně s jejich předchozím souhlasem. Standardizované diagnostické metody, především výkonové testy, jsou administrovány standardně, v ojedinělých případech při vyšetření školní připravenosti byla administrována pouze verbální část testu PDW, při další návštěvě dítěte v PPP bylo vyšetření doplněno i o názorovou část testu. Všechny použité diagnostické metody jsou řádně vyhodnoceny a interpretovány, diagnostické závěry jsou vždy dostatečně podloženy. Z každého vyšetření je zpracován stručný vnitřní protokol, obsahující kromě výčtu použitých diagnostických metod a jejich výsledků také další poznatky, které odborný pracovník získal během vyšetření, včetně anamnestických údajů. V úvodu zprávy z vyšetření je vždy stručně definován problém, s nímž dítě poradnu navštívilo, na konci je uveden diagnostický závěr a doporučení pro rodiče, učitele a vychovatele dítěte. Diagnostická činnost je v pedagogicko-psychologické poradně prováděna na špičkové úrovni, plně kvalifikovanými pracovníky, její úroveň je vynikající. Intervenční činnost Po stanovení diagnózy rozhodne odborný pracovník o nejvhodnější intervenci, která by vedla přinejmenším ke zmírnění potíží či problémů dítěte. Minimální intervencí je korektivní rozhovor s rodiči, který obsahuje vysvětlení příčin problému a nástin vhodných výchovných přístupů. Poté je vypracována písemná zpráva, která je se souhlasem rodičů odeslána škole, kterou dítě navštěvuje. Protože každý odborný pracovník má přiděleno několik škol, s nimiž je v pravidelném styku, může výsledky vyšetření i vhodné výchovné postupy konzultovat s výchovným poradcem i učiteli dítěte. V případě potřeby může rovněž hospitovat ve výuce. V mateřských školách a prvních třídách základních škol provádějí pracovníci PPP ve spolupráci s učitelkami depistáž dětí ažáků s vývojovými poruchami učeni. V přidělených školách provádějí odborní pracovníci náslechy v prvních třídách a vytypovávají zde děti s pravděpodobnou vývojovou poruchou čtení nebo psaní. Pokud následné vyšetření tuto poruchu potvrdí, je dítě buď zařazeno do specializované dyslektické třídy na některé z brněnských škol, kde jsou tyto třídy realizovány, nebo je individuálně integrováno v běžné třídě základní, případně i střední školy. Pracovníci PPP vystavují individuálně integrovaným žákům s vývojovými poruchami učení a chování přílohu ke zprávě v souladu s Pokynem MŠMT ČR č.j /92-21 k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení v základních školách. Provádějí také reedukaci řady z těchto dětí. Do dyslektických tříd odborní pracovníci PPP pravidelně docházejí k metodickým dohlídkám. Klienty, u nichž je diagnostikována mentální retardace nebo smyslová vada, předává poradna do péče speciálně-pedagogických centrům, specializovaným na daný typ postižení. V případech, kdy odborný pracovník konstatuje nutnost psychokorekce či psychoterapie, je školské zařízení schopno tuto péči kvalifikovaně poskytnout. Mnohé z absolvovaných postgraduálních výcviků opravňují psychology k provádění individuální, rodinné či skupinové psychoterapie. Jedná se o výcvik v systemické psychoterapii, logoterapii, gestalt-psychoterapii, psychoterapii zaměřené na klienta, hypnoterapii, videotrénink interakcí a dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v metodách skupinové psychoterapie. Pracovníci absolvovali výcvik v krizové intervenci, autogenním tréninku, výcvik v metodách a technikách práce s rodinami,semináře Inspekční zpráva - str. 3

4 o drogové a nedrogové závislosti, psychoterapeutickou skupinu dle metody skupinové analýzy a další. Intervenční činnost pedagogicko-psychologické poradny je na vynikající úrovni. Spolupráce se školami Ředitelka pedagogicko-psychologické poradny se pravidelně účastní porad ředitelů základních, středních a speciálních škol, které svolává školský úřad. S odbornými pracovníky PPP se výchovní poradci brněnských škol setkávají na seminářích, organizovaných třikrát až čtyřikrát ročně zvlášť pro poradce základních škol a zvlášť pro střední školy. Zvláštní akce jsou určeny také pro nově jmenované výchovné poradce. Pro styk s učiteli jsou využívány také konzultační hodiny. Všechny základní a střední školy v obvodu působnosti poradny jsou rozděleny jednotlivým odborným pracovníkům, kteří jsou s nimi v pravidelném velmi úzkém styku. Ten spočívá nejen v případové práci, ale i v zajišťování některých preventivních aktivit, účasti na pedagogických radách a podobně. Rajonizace obvodu a pravidelný bezprostřední styk odborných pracovníků s pedagogy škol přispívá k zkvalitnění spolupráce nejen při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, ale i v případě problémů s jejich realizací. Také konzultace vhodných výchovných přístupů s rodiči a učiteli žáků jsou velmi prospěšné. V rámci okresu Brno-město úspěšně pracují školní psychologové. Také ty metodicky vede poradna. Psycholog, který má v budoucnu tuto funkci vykonávat, pracuje nejprve přibližně jeden rok v pedagogicko-psychologické poradně, zpočátku pod supervizí, poté samostatně. I po odchodu na školu má možnost konzultovat složitější problémy s poradnou, která mu po celou dobu jeho působení ve škole zajišťuje metodické vedení. Pedagogicko-psychologická poradna získala akreditaci MŠMT ČR k provádění mnoha vzdělávacích programů určených především pedagogům. Jedná se o následující projekty: tematické vzdělávání v pedagogicko-psychologické problematice kurz pro učitele pracující se žáky se specifickými poruchami učení, tzv. dyslektičtí asistenti díky tomuto kurzu roste každoročně počet proškolených učitelů přibližně o stovku. Pravděpodobně především jeho zásluhou se o specifika a možnosti práce se žáky s vývojovými poruchami učení v poslední době zajímají i učitelé středních škol školení výchovných poradců ZŠ a SŠ vzdělávání v oblasti primární prevence drogových závislostí na základních a středních školách setkání pedagogů s psychologem formou Balintovské skupiny mezilidská komunikace sebezkušenostně zaměřený kurz Pro děti jsou určeny následující projekty: edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku dyslektické skupiny Nezanedbatelná je spolupráce s Masarykovou univerzitou. Studenti čtvrtého a pátého ročníku oboru psychologie, speciální pedagogiky i dalších studijních oborů z fiozofické a pedagogické fakulty a fakulty sociálních studií vykonávají ve školském zařízení stáže, odborní pracovníci PPP působí jako konzultanti seminárních a diplomových prací. Poradna ve spolupráci s Masarykovou univerzitou přispívá i ke standardizaci nových výkonových testů (WISC). Inspekční zpráva - str. 4

5 Spolupráce pedagogicko-psychologické poradny se školami v obvodu působnosti je na vynikající, příkladné úrovni. Primární prevence sociálně-patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna působí velmi úspěšně na úseku primární prevence sociálně-patologických jevů. Na tuto oblast činnosti se specializují odborní pracovníci Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, které sídlí ve Sládkově ulici. Jeho činnost je mnohostranná a zahrnuje jak individuální práci s klienty, tak i skupinovou, především preventivní práci. Centrum pořádá přednášky, besedy a mnohé další aktivity v oblasti primární prevence sociálně- -patologických jevů dětí amládeže. Vždy vychází z potřeb a požadavků škol. Vydává informační materiály o závislostech, jejich projevech a boji proti nim. Vede metodiky prevence sociálně-patologických jevů ze škol a školských zařízení města Brna. Čtyřikrát ročně pro ně pořádá pracovní semináře, velmi pozitivně přijímané pedagogickou veřejností. Učitelé velmi často využívají i konzultačních hodin, které pro ně má tato součást PPP vyhrazeny pravidelně jednou týdně. Ředitelka poradny je pověřena funkcí koordinátora protidrogové prevence a prevence sociálněpatologických jevů pro Brno-město. Vedoucí poradenského centra pro drogové a jiné závislosti je metodikem protidrogové prevence a prevence sociálně-patologických jevů pro stejný obvod. Žáci základních i středních škol jsou zařazováni do peer-programů, pro peer-aktivisty jsou pak organizována soustředění, supervizní výcviky a další aktivity. Zaktivit určených dětem a mládeži z Brna je třeba připomenout úspěšnou celoměstskou soutěž pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a SOU Stop drogy - odpověz si sám, realizovanou v minulém školním roce, či mnohokrát reprizované divadelní představení k problematice drog nastudované s peer-aktivisty Sbohem, Murphy. Poradenské centrum vydává k problematice závislostí metodické materiály pro učitele, ale i stručné plakátky pro žáky a studenty. V oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů působí poradna mnohostranně, s invencí a tvořivostí, tato oblast činnosti školského zařízení je příkladná. Hodnocení činnosti pedagogicko-psychologické poradny Pedagogicko-psychologická poradna Brno působí ve všech oblastech činnosti na vysoké profesionální úrovni, své služby se snaží co nejvíce přiblížit klientům. Její činnost je vynikající. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Ředitelce PPP se podařilo ve spolupráci se školským úřadem, magistrátem a za pomoci a podpory spolupracovníků naplnit záměry obsažené v koncepci vývoje PPP Brno do roku V současné době není ještě zpracován obdobný dokument na další období, protože bude nutno jej odvíjet od dnes zatím neznámé celospolečenské koncepce výchovného poradenství. Vedení PPP zamýšlí dobudovat odpovídající personální zabezpečení činnosti školského zařízení, doplnit počítačovou síť a dokončit opravy a úpravy pracovišť ve Sládkově a Zachově Inspekční zpráva - str. 5

6 ulici. Tyto plány vycházejí z analýzy současného stavu a potřeb školského zařízení. Prioritou je zabezpečit co nejširší rozsah služeb pro klienty, zkrátit objednací lhůty a zvýšit podíl intervencí na celkovém objemu činnosti PPP. Stanovené cíle jsou konfrontovány s personální, materiální i finanční situací a s možnostmi zřizovatele i poradny samotné. Finanční prostředky přidělené školskému zařízení školským úřadem ze státního rozpočtu byly vždy využity účelně. Na stanovení strategických cílů se vždy podílejí pracovníci pedagogicko-psychologické poradny, kteří se pak podílejí i na jejich realizaci. Z dlouhodobých a střednědobých plánů pak vychází roční plán činnosti, který obsahuje ucelený systém záměrů a úkolů včetně stanovení základních cílů ve všech oblastech činnosti poradny. Na jeho základě jsou pak sestavovány měsíční plány a týdenní plány činnosti jednotlivých pracovníků poradny. Jsou tvořeny sohledem na počet žádostí o vyšetření, obsahují možnost okamžité krizové intervence, zohledňují časovou náročnost návštěv na školách, rajonizaci obvodu a všechna další specifika práce školského zařízení. Plánování školského zařízení je na vynikající úrovni. Organizování Při vytváření organizačního řádu pedagogicko-psychologické poradny byla vzata v úvahu její velikost a vzdálenost jednotlivých pracovišť. Proto postoupila ředitelka některé své pravomoci na statutárního zástupce a na tři vedoucí pracovišť. Vedoucí pracoviště odpovídá za jeho provoz především po stránce organizační, spoluzodpovídá i za vytváření koncepčních záměrů daného pracoviště. Statutární zástupce zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, jinak odpovídá za akreditované programy a jejich naplňování. Odborným vedením psychologů a speciálních pedagogů pověřila ředitelka školského zařízení zkušené odborníky. Tato organizační struktura odpovídá závazným právním předpisům a umožňuje efektivně a operativně řídit školské zařízení. V PPP jsou svolávány pravidelně jednou měsíčně porady vedení, jichž se účastní kromě ředitelky a jejího zástupce vedoucí jednotlivých pracovišť, vedoucí psycholog, vedoucí speciální pedagog a vedoucí sociální pracovnice. Informace z těchto porad jsou pak předávány pracovníkům na poradách pracovišť. Porady všech pracovníků školského zařízení jsou svolávány dvakrát ročně. Zvolený systém porad je funkční a dostatečně účinný. Pracovníci mají zajištěn dostatečný přístup ke všem potřebným informacím prostřednictvím nástěnek a porad pracovišť. Veškeré aktuální informace jsou na jednotlivá pracoviště rozesílány em. Důvěrné informace jsou zabezpečeny proti zneužití, spisy klientů i personální dokumentace pracovníků je uložena v zamykatelných skříních. Všechna vyšetření jsou prováděna zásadně po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců dětí. Informace o klientech získává poradna od jejich rodičů či škol, které děti navštěvují. Rodičům jsou výsledky vyšetření či psychokorekce sdělovány bezprostředně po skončení vyšetření ústně při konzultačním rozhovoru, písemná zpráva je s jejich souhlasem zasílána dalším subjektům, na žádost je rodičům poskytnut stejnopis zprávy. Pedagogicko-psychologická poradna se mnohostranně prezentuje na veřejnosti. Vydává metodické materiály, letáčky, příručky pro rodiče i učitele, odborní pracovníci publikují jménem poradny vodborném i lokálním tisku. Školské zařízení se prezentuje i v brněnském rozhlase a brněnské i celostátní televizi. Při otevření rekonstruovaného pracoviště v Kohoutově ulici uspořádala PPP tiskovou konferenci navštívenou mnoha zástupci masmédií. Inspekční zpráva - str. 6

7 Organizování činnosti tak velké pedagogicko-psychologické poradny je náročné, způsob zvolený v PPP Brno je vynikající. Vedení a motivování pracovníků Operativní řízení poradny spočívající na dokonalé informační propojenosti, vysoké kvalifikovanosti a vzájemné zastupitelnosti pracovníků je efektivní, umožňuje účinně reagovat na podněty zvenčí a nárazové situace. Ředitelka pružně reaguje na nové podněty, průběžně inovuje způsob řízení. Noví odborní pracovníci, především psychologové, pracují po nástupu podle uváděcího programu, který zahrnuje seznámení s organizačním a vnitřním řádem poradny, vedením spisů, administrací a interpretací testů, ale i orientaci v platných právních předpisech. Pracuje vždy pod supervizí dvou uvádějících pracovníků. Po ukončení tohoto režimu je zařazen do běžného režimu práce a je schopen buď samostatné práce ve škole jako školní psycholog nebo v poradně jako psycholog poradenský. V obou případech konzultuje se zkušenými spolupracovníky složité či neobvyklé případy. Tento způsob práce spolu s hmotnou a morální stimulací pracovníků a velmi dobrými interpersonálními vztahy vede k vysoké úrovni uplatňování iniciativy a tvořivosti pracovníků. Činnost pracovníků je pravidelně třikrát ročně hodnocena a výsledky tohoto hodnocení pak ovlivňují výši nenárokových složek platu. Vedení pedagogicko-psychologické poradny se snaží vytvářet optimální podmínky pro odborný akariérní růst pracovníků. Protože školské zařízení sídlí v Brně, má pro umožnění účasti svých pracovníků na vzdělávacích aktivitách velmi dobré podmínky. Ve městě je široká nabídka seminářů a výcviků, některé z nich jsou organizovány ve spolupráci s poradnou nebo z její iniciativy. Vedení a motivování pracovníků je v pedagogicko-psychologické poradně na vynikající úrovni. Kontrolní mechanizmy Ředitelka má zpracován roční plán kontrolní činnosti. Obsahuje přímou kontrolní činnost, tedy kontrolu podkladů pro přeřazení dítěte do speciálního školství, náslechy při vyšetření, šetření případných stížností, kontrolu měsíční statistiky odcházejících zpráv a jejich parafování. Plán obsahuje také kontrolu formou pracovních porad, evidenční kontrolu při inventarizaci, ekonomickou kontrolu při zpracování měsíčních a čtvrtletních výkazů. Personalistika je kontrolována podle tohoto plánu ke konci školního a kalendářního roku. Ostatní kontroly jsou prováděny dle zákoníku práce, pracovního řádu a dalších právních předpisů. Ředitelka parafuje před odesláním všechny zprávy z vyšetření, v některých případech kontroluje celý poradenský záznam klienta. Vzhledem k velkému množství odesílaných zpráv je v některých případech tato kontrola formální. Vedoucí pracovišť kontrolují kvantitu práce, docházku pracovníků a plnění krátkodobých plánů práce. Zjištěné nedostatky jsou operativně řešeny, většinou ústně a bez zápisu. Z kontrolních zjištění vyvozuje pak ředitelka opatření jednak vůči pracovníkům, v jejichž činnosti byly zjištěny nedostatky, jednak pro svou vlastní řídící práci. Přijatá opatření jsou kontrolována, v předložené dokumentaci však nejsou o těchto kontrolách záznamy. Prováděná kontrola a následná analýza diagnostické, reedukační a psychokorektivní činnosti Inspekční zpráva - str. 7

8 vede ke změnám v řízení poradny i k úpravám plánu odborné a metodické činnosti ředitelky. Kontrolní činnost pedagogicko-psychologické poradny je na velmi dobré úrovni. Hodnocení kvality řízení Řízení pedagogicko-psychologické poradny je na vynikající úrovni. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Zřizovací listina s dodatkem Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT ČR Organizační řád Vnitřní řád Statut PPP Předpis o oběhu účetních dokladů Spisový a skartační řád Odměňování pracovníků (vnitřní platový předpis) Koncepce pedagogicko-psychologické poradny do r Plán práce na rok 1999/2000 Rozvaha práce poradenského centra na šk. rok 1999/2000 Výroční zpráva Pedagogicko-psychologické poradny Brno za rok 1998/1999 Uváděcí program pro nastupující psychology Plán kontrolní činnosti ředitelky PPP na rok 1999/2000 Jednací protokol ZÁVĚR Pedagogicko-psychologická poradna v uplynulém období zaznamenala pozitivní vývoj. Zlepšily se podmínky její činnosti, především rekonstrukcí a zprovozněním objektu v Kohoutově ulici, částečnou rekonstrukcí budovy v ulici Zachově a zkvalitněním personálního obsazení. Prezentace poradny na veřejnosti vede k přiblížení poradenských služeb klientům. Zájem klientů o služby poradny v současnosti vede k poněkud delším objednacím lhůtám. Jejich zkrácení je prioritou koncepčních záměrů ředitelky. Na vysoké odborné úrovni je činnost poradenského centra pro drogové a jiné závislosti, které orientuje svůj zájem na děti a mladistvé z celého města Brna. Velmi pozitivní je úzká spolupráce odborných pracovníků se školami, výchovnými poradci a učiteli. Poradna se změnila z převážně diagnostikujícího v intervenčně-terapeutické poradenské zařízení. Inspekční zpráva - str. 8

9 Činnost pedagogicko-psychologické poradny postihuje všechny oblasti výchovného poradenství na vysoké odborné úrovni. Pro pracovníky i klienty zajišťuje optimální podmínky. Její úroveň je vynikající. Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu Razítko Školní inspektorka Titul, jméno a příjmení Podpis Mgr. Alena Wiesnerová...Wiesnerová v.r... V Olomouci dne 26. května 2000 Datum a podpis ředitelky stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy:...5. června 2000 Razítko Holčíková v.r. Podpis ředitelky Předmětem inspekce bylo zhodnocení činnosti a kvality řízení pedagogicko-psychologické poradny dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitelka pedagogicko-psychologické poradny podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Vynikající_ Velmi dobrý Dobrý Ještě vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují činnost pedagogicko-psychologické poradny Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 9

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. inspekční zprávy jednacího protokolu ČŠI Školský úřad Brno-město /00 Připomínky ředitelky Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text nebyly doručeny Inspekční zpráva - str. 10

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Říčany u Brna, okres Brno-venkov Rosická 440, 664 82 Říčany u Brna Identifikátor zařízení: 600 110 117 Zřizovatel: Obec Říčany

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a U Dvoru 22a/1249, 709 00 Ostrava-Mariánské

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více