PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ"

Transkript

1 Edukaèní centrum praktické anatomie a Univerzitní centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ MINIINVAZIVITA A REKONSTRUKCE V TRAUMATOLOGII KOLENA, HLEZNA A NOHY BRNO Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3

2 ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, pøipravili jsme pro Vás kurz, který je urèen pro lékaøe se zkušenostmi v pøedmìtné tématice a zájmem dále prohloubit pøípadnì zkonfrontovat své stávající znalosti a zkušenosti. Zvaní lektoøi jsou pøipraveni pøedat Vám vše podstatné. Kapacitnì je pro kurz pøipraveno 15 pracovních míst pro 30 úèastníkù. Doc.MUDr.Igor Èižmáø Ph.D. Garant a koordinátor projektu Edukaèní centrum praktické anatomie Dr.med. Johann Marian Gavlik Hlavní lektor kurzu Klinik für Unfall und Wiederherstellungschirurgie Technische Universität Dresden, DE

3 PØEDNÁŠEJÍCÍ Hlavní lektor kurzu Dr.med. Johann Marian Gavlik Klinik für Umfall und Wiederherstellungschirurgie Technische Universität Dresden, DE BRN O Zvaní pøednášející Doc.MUDr. Igor Èižmáø Ph.D. Traumatologické oddìlení, FN Olomouc MUDr. Jiøí Demel Traumacentrum, FN Ostrava MUDr. Petr Hýža Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u sv. Anny v Brnì MUDr. Martin Molitor, Ph.D. Oddìlení plastické chirurgie, FN Olomouc MUDr. Václav Rak, Ph.D. Klinika úrazové chirurgie, FN Brno - Bohunice MUDr. Jana Táborská Protetické oddìlení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE Poèet úèastníkù: k praktické èasti kurzu je pøipraveno 15 pracovních míst pro 30 úèastníkù Registrace: registraèní formuláø je k dispozici na Registraèní poplatek èiní ,- Kè (vè. 20% DPH) po registraci Vám budou zaslány platební podmínky pro uhrazení registraèního poplatku Poplatek zahrnuje: odborný program, praktická cvièení, ochranný odìv, obèerstvení o pøestávkách a obìd, spoleènou veèeøi úèastníkù kurzu v Hotelu Myslivna Komunikace: èeský jazyk

5 PROHLÁŠENÍ O VAKCINACI Bezpeènostní opatøení Souèástí kurzu je i praktická èást, tj. práce s kadavery, pøi které nelze zcela vylouèit riziko infekce (stejnì jako pøi jiné manipulaci s biologickým materiálem). Proto je nutné, aby úèastníci kurzu, absolvující preparaèní praktickou èást, byli øádnì pøeoèkováni. Na základì našeho upozornìní jsou tímto klienti povinni pøed zahájením kurzu podepsat pøíslušné bezpeènostní prohlášení. Úèastníkùm praktické èásti budou poskytnuty jednorázové ochranné pracovní pomùcky: operaèní halena, kalhoty, pláš, návleky na obuv, èepice, ústenka, rukavice a ochranné brýle. Organizátor kurzu nezodpovídá za úrazy èi poškození vzniklé v rámci konání akce. BRN O Prohlášení o preventivní vakcinaci Prohlašuji, že jsem øádnì oèkován proti nemocem dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky è.439/2000 Sb. ze dne o oèkování proti nemocem, které by se na mì mohly pøenést z biologického materiálu bìhem konání kurzu. Zavazuji se, že budu používat ochranné pomùcky, které urèují poøadatelé akce. Zbavuji tímto organizátory kurzu zodpovìdnosti v pøípadì, že by došlo k poškození zdraví bìhem kurzu. Toto prohlášení Vám bude pøedloženo k podpisu pøed zahájením kurzu pøi registraci.

6 PROGRAM 1.DEN 8,00-8,50 Registrace 8,50-9,00 Zahájení kurzu Èižmáø 9,00-9,10 Klinická anatomie a fyziologie kolena (diagnostika) Demel 9,10-9,20 Akutní ošetøení mìkkého kolena - indikace a ošetøení Demel 9,20-9,40 Diskuse 9,40-10,00 Konvenèní ošetøení zlomenin proximální tibie Gavlik 10,00-10,15 ASKP asistovaná OS zlomenin prox. tibie - tip and trik Gavlik 10,15-10,25 Diskuse 10,25-10,40 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení 10,40-10,45 Demo video 10,45-11,15 Vizualizace a diagnostika kolena, defekty Demel 11,15-11,20 Demo video 11,20-11,40 Meniscus: resekce, sutura menisku 11,40-11,45 Demo video 11,45-12,05 LCA, ošetøení defektu - resekce, vizualizace LCP a PM port 12,05-12,10 Demo video 12,10-12,30 Chrupavka: ošetøení defektu, mozaik-plastika Gavlik 12,30-12,35 Demo video 12,35-12,55 Anterolaterální pøístup k proximální tibii 12,55-13,00 Demo video 13,00-13,20 Posteromediální pøístup k proximální tibii 13,20-14,05 Pøestávka - obìd 14,05-14,15 Klinická anatomie a fyziologie hlezna Èižmáø 14,15-14,30 Patologické nálezy v TC kloubu, ošetøení ch.defektù talu Èižmáø 14,30-14,45 Diskuse 14,45-14,55 Klinická anatomie a fyziologie paty Rak 14,55-15,10 ASKP asistovaná OS patní kosti, technika subtalo askp Èižmáø 15,10-15,20 ASKP asistovaná arthrodéza subtalárního kloubu Rak 15,20-15,40 Diskuse 15,40-15,55 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení 15,55-16,00 Demo video 16,00-16,30 ASKP hlezna - identifikace struktur v kompartmentech, Èižmáø ošetøení ch. defektu 16,30-16,35 Demo video 16,35-17,05 Vizualizace ST kloubu 17,05-17,10 Demo video 17,10-17,50 ASKP asistovaná arthrodéza subtalárního kloubu Rak 17,50-18,10 Volná ASKP preparace s diskusí 18,10 Ukonèení prvního dne 19,30 Spoleèná veèeøe úèastníkù kurzu

7 PROGRAM 2.DEN 8,30-8,45 Akutní a inveterované zlomeniny talu - miniinvazivní a extenzivní pøístupy Gavlik 8,45-9,00 Posttraumatická arthrodéza horního hlezenního kloubu Gavlik 9,00-9,20 Diskuse 9,20-9,40 Otevøená rekonstrukce zlomenin patní kosti Gavlik 9,40-9,55 Indikace osteotomií patní kosti Gavlik 9,55-10,10 Amputace z pohledu chirurga, Táborská protetika a míra handicapu BRN O ,10-10,25 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení 10,25-10,30 Demo video 10,30-11,00 Mediální transmaleolární pøístup k talu Gavlik 11,00-11,05 Demo video 11,05-11,35 Arthrodéza horního hlezenního kloubu - Arthrodézy Gavlik 11,35-11,40 Demo video 11,40-12,05 Rozšíøený laterální pøístup patní kosti Gavlik 12,05-12,35 Pøestávka - obìd 12,35-12,50 Krytí kožních defektù v oblasti Hýža proximální poloviny bérce 12,50-13,05 Krytí kožních defektù v oblasti Molitor distální poloviny bérce 13,05-13,25 Diskuse 13,25-13,45 Septická chirurgie hlezna a calcanea Gavlik 13,45-14,00 Diskuse 14,00-14,15 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení 14,15-14,20 Demo video 14,20-14,40 Nácvik dorzálních pøístupù k proximální tibii mediální Èižmáø 14,40-14,45 Demo video 14,45-15,05 Nácvik dorzálních pøístupù k proximální tibii laterální 15,05-15,15 Demo video 15,15-16,15 Rotaèní laloky - gastrocnemius med. et later. Hýža 16,15-16,25 Demo video 16,25-17,25 Rotaèní laloky - suralis, soleus Molitor 17,25-17,40 Principy exartikulace Táborská 17,40 Zakonèení kurzu

8 Vzdìlávací akce je poøádaná dle Stavovského pøedpisu ÈLK è.16 a je ohodnocena 20 kredity. Evidenèní èíslo akce Kurz je poøádán ve spolupráci s FN Olomouc PARTNEØI PODÍLEJÍCÍ SE NA PROJEKTU Organizaèní zajištìní: ECPA-CZ, o.p.s. Bratøí Èapkù Brno