se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu"

Transkript

1 Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Pronajímatel je vlastníkem nemovitostí - budovy èp.. postavené na pozemku parc.è... a pozemku parc.è. - zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe.. m 2, zastavìná plocha a nádvoøí, v obci.. a k.ú..., zaps. v katastru nemovitostí na LV è... u Katastrálního úøadu pro., katastrální pracovištì.. Pronajímatel pøenechává nájemci do užívání byt è..., o velikosti,. kategorie s pøíslušenstvím, sestávající se z. v.. poschodí shora uvedené nemovitosti, o celkové výmìøe m 2. Nájemce se zavazuje byt øádnì užívat, platit za užívání bytu nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu a plnit ostatní povinnosti stanovené mu touto smlouvou nebo obecnì závaznými právními pøedpisy. Souèástí užívání je též zaøízení bytu, které je blíže specifikováno v pøíloze è. 1 této smlouvy. Nájemce je oprávnìn užívat byt pouze za úèelem bydlení. 1/6

2 II Doba trvání nájmu Nájemní smlouva se sjednává na dobu urèitou od. do./neurèitou ode dne. III Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve výši Kè..., (slovy:...) mìsíènì. Smluvní strany se dohodly, že v nájemném jsou zahrnuty mìsíèní zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním bytu, tedy zejména zálohy elektrickou energii, osvìtlení spoleèných prostor, vodné a stoèné, odvoz domovního odpadu, úklid spoleèných prostor, bytový fond, fond oprav (dále jen zálohy). Zaplacené zálohy budou pronajímatelem vyúètovány vždy pozadu, nejménì jedenkrát roènì na základì vyúètování od dodavatelských spoleèností a dle skuteèné spotøeby. Nájemce se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v pøípadì, že k vyúètování dojde až po skonèení nájmu. Pøípadný nedoplatek nebo pøeplatek zjištìný pøi vyúètování je splatný do 15-ti dnù ode dne, kdy bylo vyúètování doruèeno nájemci. Dojde-li bìhem trvání doby nájmu ke zvýšení cen, za které jsou-služby spojené s užíváním bytu poskytované dodavatelskými spoleènosti, smluvní strany se dohodnou na odpovídajícím zvýšení mìsíèního nájemného. Pronajímatel je povinen nájemce na tuto skuteènost pøedem upozornit. Nájemce se zavazuje platit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu mìsíènì bezhotovostní platbou na úèet è..., a to vždy pøedem, nejpozdìji do 15. dne pøíslušného kalendáøního mìsíce, za který se nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu platí. Pøi prodlení s penìžním plnìním je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% dennì z dlužné èástky až do zaplacení. Nájemce a pronajímatel se domluvili, že pøi podpisu této smlouvy složí nájemce v hotovosti k rukám pronajímatele èástku Kè...,- jako kauci. Tato èástka bude po skonèení nájemního vztahu nájemci vrácena za pøedpokladu, že nájemce nebude mít vùèi pronajímateli žádný dluh, a to jak na nájemném, službách spojených s užíváním bytu èi z titulu náhrady pøípadné škody. IV Práva a povinnosti pronajímatele Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci byt vèetnì jeho zaøízení ve stavu zpùsobilém pro øádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem bytu. O pøedání bytu a jeho zaøízení bude sepsán pøedávací protokol. 2/6

3 Pronajímatel se zavazuje nezasahovat do užívání bytu po dobu trvání nájmu, nebude-li jej nájemce užívat v rozporu s touto smlouvou nebo obecnì závaznými právními pøedpisy. Pronajímatel se zavazuje provádìt opravy bytu s výjimkou oprav uvedených v èlánku V. Pronajímatel neodpovídá za ztráty nebo škody na majetku vneseného do bytu nájemcem, pokud ztrátu nebo vznik škody nezavinil. V. Práva a povinnosti nájemce Nájemce má právo na øádné a nerušené užívání bytu a služeb s užíváním bytu spojených. Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem bytu a pøebírá ho v tomto stavu do užívání. Nájemce se zavazuje: užívat byt pouze za úèelem uvedeným v èl. I., chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na bytì, zaøízení bytu, jakož i na domì, kde se byt nachází, zachovávat v bytì a domì klid a poøádek, umožnit pronajímateli pøístup do bytu v pøípadì nezbytné potøeby, odstranit závady a poškození, které na bytì, zaøízení bytu nebo domì zpùsobil sám nebo osoby zdržující se v bytì nebo v domì s jeho souhlasem, provádìt na vlastní náklady bìžnou údržbu bytu a drobné opravy související s jeho užíváním, jestliže náklad na jednu opravu nepøesáhne èástku Kè 1.000,- (slovy: jedentisíckorunèeských), potøebu jiných oprav neprodlenì oznámit pronajímateli, co se rozumí drobnými opravami a náklady spojenými s bìžnou údržbou bytu je stanoveno v naøízení vlády è. 258/1995 Sb. Pokud nájemce vèas neprovede bìžnou údržbu bytu nebo opravy, ke kterým je dle této smlouvy povinen, má pronajímatel právo uèinit tak po pøedchozím písemném upozornìní nájemce na svùj náklad sám a požadovat od nìj náhradu vynaložených nákladù, dodržovat požární, bezpeènostní, hygienické a jiné pøedpisy. Nájemce mùže pøenechat byt nebo jeho èást do užívání tøetí osobì pouze s pøedchozím písemným souhlasem pronajímatele. Nájemce nemùže bez pøedchozího písemného souhlasu pronajímatele provádìt žádné stavební úpravy bytu, tedy ani výmìnu dveøí a dveøních zámkù. V pøípadì porušení této povinnosti je pronajímatel oprávnìn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a zmìny na svùj náklad odstranil v termínu stanoveném pronajímatelem a nahradil pronajímateli pøípadnou zpùsobenou škodu. Nájemce odpovídá za ztráty, závady a další škody na bytì, jeho zaøízení nebo jiném majetku pronajímatele zpùsobené jím nebo osobami zdržujícími se v bytì nebo domì s jeho souhlasem a je povinen je na vlastní náklady odstranit, pøípadnì nahradit, v termínu stanoveném pronajímatelem. 3/6

4 Nájemce je povinen bez zbyteèného odkladu oznámit potøebu oprav, ke kterým je povinen pronajímatel a umožnit mu jejich provedení. V opaèném pøípadì nájemce odpovídá za škody vzniklé pronajímateli nebo tìmto osobám nesplnìním této povinnosti. Nájemce umožní pronajímateli pøístup do bytu za úèelem kontroly jeho stavu a zpùsobu užívání a to po pøedchozím oznámení a po dohodì s nájemcem, vždy za úèasti nájemce nebo jeho zástupce. Nájemce nesmí být touto kontrolou obtìžován. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatelé mìli k dispozici klíèe od bytu pro pøípad nezbytné potøeby vstupu do bytu. Pokud nedojde k prodloužení sjednané doby nájmu, je nájemce povinen mìsíc pøed skonèením nájmu umožnit zájemci prohlídku bytu v pøítomnosti pronajímatele a nájemce nebo jejich zástupcù. Pronajímatel uskuteèní prohlídky bytu po pøedchozí dohodì s nájemcem. Nájemce není oprávnìn se na základì této smlouvy pøihlásit k trvalému pobytu v bytì, který užívá na základì této nájemní smlouvy. VI Skonèení nájmu Nájem skonèí uplynutím sjednané doby nebo písemnou dohodou o skonèení nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem nebo odstoupením od smlouvy. Pronajímatel je oprávnìn odstoupit od této smlouvy v pøípadì, užívá-li nájemce pøes písemnou výstrahu byt v rozporu s touto smlouvou nebo trpí-li v dùsledku jednání nájemce byt èi jeho zaøízení takovým zpùsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo že mu hrozí znaèná škoda. Pronajímatel má dále právo odstoupit od této smlouvy, neplní-li nájemce povinnosti stanovené mu touto smlouvou, zejména nezaplatíli vèas a øádnì, pøenechá-li byt nebo jeho èást do užívání tøetí osobì bez pøedchozího písemného souhlasu pronajímatele nebo užívá-li byt v rozporu s ustanoveními této smlouvy a nebo pokud pronajímatel potøebuje byt k zajištìní své bytové potøeby nebo osob blízkých. V pøípadì, že dojde k odstoupení od smlouvy, považuje se za den skonèení nájmu patnáctý den ode dne, kdy bylo nájemci odesláno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Nájemce je povinen byt vyklidit nejpozdìji v den skonèení nájmu a pøedat jej vèetnì jeho zaøízení pronajímateli ve stavu, v jakém jej pøevzal, s pøihlédnutím k bìžnému opotøebení pøi øádném užívání a údržbì. O pøedání bytu bude poøízen pøedávací protokol. V pøípadì, že nájemce byt ke dni skonèení nájmu nevyklidí, je pronajímatel oprávnìn do bytu vstoupit a vyklidit a uskladnit vìci nájemce na jeho náklady a nebezpeèí. Další užívání bytu nájemcem po skonèení platnosti této smlouvy se považuje za užívání bez právního dùvodu. Pronajímatel je oprávnìn v pøípadì prodlení nájemce s vyklizením bytu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši Kè... dennì. Smluvní strany sjednávají, že i v pøípadì neplatnosti této smlouvy zùstává sjednaná smluvní pokuta v platnosti. 4/6

5 Po skonèení platnosti této smlouvy není pronajímatel povinen zajistit nájemci náhradní byt nebo ubytování. VII Závìreèná ustanovení Veškeré právní vztahy vzniklé na základe této smlouvy se øídí pøíslušnými ustanoveními Obèanského zákoníku a ostatními obecné platnými právními pøedpisy Èeské republiky a èeským právním øádem. Zmìny a doplòky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou na základì dohody obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem jejího podpisu obìma smluvními stranami. Úèastníci smlouvy po jejím pøeètení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vùle, což stvrzují svými vlastnoruèními podpisy. V. dne.. Nájemce: Pronajímatel:. PØEDÁVACÍ PROTOKOL Dnešního dne., nájemce... pøevzal/a byt è..., o velikosti...,... kategorie, ve... patøe domu èp...., na adrese...,..., od pronajímatele 5/6

6 I Vybavení Kuchyò: Pokoj: Pokoj: Koupelna: WC: Pøedsíò II Výrobní èísla a stavy mìøidel Elektromìr výrobní èíslo: stav:. Plynomìr výrobní èíslo: stav:. Mìøiè vody výrobní èíslo: stav:. III Klíèe Klíèe od vstupních dveøí do domu: Klíèe od bytu Klíèe od poštovní schránky k bytu poèet:.. poèet:.. poèet:.. Nájemce: Pronajímatel:... Tato smlouva je obecná a přesto, že je připravena kvalitními právníky je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nemusí být nejvhodnější. Bezrealitky.cz nenese žádnou zodpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím této smlouvy. 6/6

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více