BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03 Datum revize Nahrazuje datum LPS ChainMate - Žádná , M Září Červen Listopad Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Mazivo ve formě spreje určené pro penetraci řetězů a ocelových lan a k odstranění vlhkosti, které poskytuje dlouhotrvající mazání při vysoké zátěži ve vlhkém prostředí. Nedoporučená použití Žádný známý Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Geocel Limited Název společnosti Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Adresa Plymouth, PL7 5BG Velká Británie Telefonní číslo +44 (0) / +44 (0) In Case of Emergency Výrobce Název společnosti LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adresa 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA (U.S.A.) Webová stránka ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Klasifikace látky nebo směsi Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace F+;R12, R67 Plné znění všech R-vět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Fyzikální nebezpečnost AEROSOLY Nebezpečnost pro zdraví Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice Kategorie 1 Kategorie 3 narkotické účinky H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Konkrétní nebezpečí Hlavní příznaky Extrémně hořlavý. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Extrémně hořlavý. Nevdechujte páry/aerosoly. Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Omezení funkce motoru. Narkóza. Změny chování. Symptomy jsou vysílení, popadání dechu, bledost a nekoordinované pohyby. Pokračující expozice může mít chronické vlivy , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

2 2.2. Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Obsahuje: Aceton, Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké, Minerální olej Piktogramy označující nebezpe Signální slovo Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence P210 P211 P251 P251 P261 P271 Reakce P304 + P340 P312 Skladování P410 + P412 P403 + P233 P405 Odstraňování P501 Dodatečné informace na označení Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování plynu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika ako se ne osjećate dobro. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 C/122 F. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. Žádná Další nebezpečnost Žádný známý. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Obecné informace Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky zbytkové oleje, ropné frakce, solventní rafinované Klasifikace: DSD: CLP: Note L Carc. Cat. 2;R45 L Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 L Ropné plyny, zkapalněné, odsířené Klasifikace: DSD: CLP: F+;R12, Carc. Cat. 1;R45, Mut. Kat. 2;R46 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, Muta. 1B;H340, Carc. 1B;H K,S K,S,U Aceton < # Klasifikace: DSD: CLP: F;R11, Xi;R36, R66-67 Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

3 Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké Klasifikace: DSD: CLP: Xn;R Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H Minerální olej Note L Klasifikace: DSD: CLP: Carc. Cat. 2;R45 Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 CLP: Nařízení č. 1272/2008. DSD: Směrnice 67/548/EHS. M:M-Faktor vpvb: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. #: Této látce byl/y Společenstvím přiřazen/y limit/y expozice na pracovišti. Note K: Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (číslo EINECS ). Note L: This component has been tested by Supplier. According to Supplier, the component complies with the criteria of Note L in Annex I of 67/548/EEC, and is exempt from a classification of T; R45. (Contains less than 3% DMSO) Note S: This substance may not require a label according to Article 17 (see section 1.3 of Annex I) (Table 3.1). This substance may not require a label according to Article 23 of Directive 67/548/EEC (see section 8 of Annex VI to that Directive) (Table 3.2). Note U: When put on the market gases have to be classified as "Gases under pressure", in one of the groups compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case. Komentáře ke složení Plné znění všech R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte tento štítek). Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich ochraně. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Kyslík nebo v případě nutnosti umělé dýchání. Neprovádějte dýchání z úst do úst, pokud postižený látku vdechl. Zaveďte umělé dýchání pomocí kapesní masky s jednocestným ventilem či pomocí jiné dýchací pomůcky. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Jakýkoli materiál, který vnikne do očí, okamžitě vypláchněte vodou. Je-li to možné, vyndejte kontaktní čočky. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Okamžitě zavolejte lékaře nebo nebo toxikologické středisko. Vyvolejte zvracení pouze dle pokynů lékařského personálu. Nikdy nic nepodávejte ústy osobě v bezvědomí. Dojde-li k zvracení, držte hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic. Narkóza. Změny chování. Omezení funkce motoru. Symptomy nadměrné expozice mohou zahrnovat dušnost, ospalost, bolesti hlavy, zmatenost, sníženou schopnost koordinace, poruchy zraku a zvracení a v případě zastavení expozice postupně vymizí. Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu. Extrémně hořlavý aerosol. Prášek. Voda. Pěna. Oxid uhličitý (CO2). Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí. Obsah pod tlakem. Tlaková nádoba může explodovat, pokud je vystavena působení tepla nebo plamene. L L 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

4 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče Speciální pokyny pro hašení Hasiči musí používat standardní ochranné zařízení, včetně protipožárního oděvu, helmu s obličejovým štítem, rukavice, gumové holínky a SCBA v uzavřených prostorách. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Obaly chlaďte vodou, abyste zabránili hromadění tlaku par. Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými materiály. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Chlaďte nádoby vystavené plamenům vodou ještě dlouho po uhašení požáru. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Personál udržujte z pracovníků zasahujících v dosahu a na návětrné straně. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Nedotýkejte se a případě nouze nepřecházejte přes uniklý materiál. Zamezte vdechování plynu. Uzavřené prostory vyvětrejte, než do nich vstoupíte. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Kontaktujte místní úřady v případě rozlití do kanalizace/vodního prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Neznečistěte vodní toky. Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků. Viz přiložené bezpečnostní přílohy a/nebo návod k použití. Odstraňte všechny zdroje ohně (cigarety, světlice, jiskry nebo plameny v okolí). Uchovávejte hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, apod.) mimo dosah uniklého materiálu. Zastavte únik, pokud to není nebezpečné. Pokud únik nelze opravit, obal přesuňte na bezpečné a otevřené místo. Izolujte oblast, dokud se plyn nerozptýlí. Uniklý produkt seberte. Zabraňte vstupu do vodních toků, kanalizace, sklepů a omezených prostor. Po regeneraci produktu opláchněte oblast vodou Odkaz na jiné Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nepoužívejte, pokud tlačítko rozprašovače chybí nebo je vadné. Nestříkejte do ohně nebo na žhnoucí předměty. Nekuřte při použití a dokud nastříkaný povrch důkladně nezaschne. Nerozřezávejte, nepájejte, nevrtejte, nebruste ani nevystavujte obaly působení tepla, plamene, jisker nebo jiných zdrojů zážehu. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Nevdechujte plyn. Zamezte styku s kůží. Zamezte styku s očima. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Zabraňte potřísnění oděvu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevylévejte do kanalizace. Skladujte uzamčené. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50 C. Nepropichujte, nevhazujte do ohně a nevystavujte tlaku. Nemanipulujte ani neskladujte v blízkosti otevřeného plamene, tepla nebo jiných zdrojů zážehu. Tento materiál je schopen akumulovat statický náboj, který může způsobit jiskru a stát se zdrojem vznícení. Uchovávejte mimo dosah neslučitelných materiálů (viz oddíl 10 BL). ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limity expozice na pracovišti Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgie. Hodnoty expozičního limitu. MAK 1200 mg/m mg/m ppm 2420 mg/m ppm 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

5 Belgie. Hodnoty expozičního limitu. Bulharsko. Limity expozice na pracovišti (OEL). Nařízení č. 13 o ochraně pracovníků před riziky expozice chemickým látkám používaným při práci 1400 mg/m3 600 mg/m3 Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 13/09 MAC Kypr. OEL. Nařízení pro kontrolu atmosféry a nebezpečných látek v továrnách, PI 311/73, v platném znění. Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb mg/m ppm Denmark. Exposure Limit Values NPK-P 1500 mg/m3 800 mg/m3 TLV 600 mg/m3 250 ppm Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) Finland. Workplace Exposure Limits 1500 mg/m3 630 ppm 1200 mg/m3 France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984 VLE VME 2420 mg/m ppm Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Germany. TRGS 900, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace AGW 1200 mg/m3 140 mg/m3 20 ppm 1200 mg/m , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

6 Germany. TRGS 900, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits 3560 mg/m mg/m mg/m3 Irsko. Expoziční limity na pracovišti Italy. Occupational Exposure Limits 600 mg/m3 250 ppm Lotyšsko. OEL. Limitní hodnoty expozice chemických látek v pracovním prostředí Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements 2420 mg/m ppm Luxembourg. Binding Occupational exposure limit values (Annex I), Memorial A Malta. OELs. Occupational Exposure Limit Values (L.N of Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424), Schedules I and V) Netherlands. OELs (binding) 2420 mg/m , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

7 Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace TLV 295 mg/m3 125 ppm Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment 1800 mg/m3 600 mg/m3 Portugal. OELs. Decree-Law n. 290/2001 (Journal of the Republic - 1 Series A, n.266) Portugalsko. VLE Norma o expozici chemickým látkám na pracovišti (NP 1796) 750 ppm Rumunsko. OEL Ochrana pracovníků před expozicí chemickým látkám na pracovišti Slovensko. OEL. Nařízení č. 300/2007 o ochraně zdraví při práci s chemickými látkami Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Spain. Occupational Exposure Limits Sweden. Occupational Exposure Limit Values Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) 1200 mg/m3 600 mg/m3 250 ppm 2400 mg/m ppm 1200 mg/m mg/m , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

8 UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnicích 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU Biologické limitní hodnoty France. Biological indicators of exposure (IBE) (National Institute for Research and Security (INRS, ND 2065) Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 100 mg/l Acétone moč * Německo. TRGS 903, seznam BAT (Biologické limitní hodnoty) Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 80 mg/l Aceton moč * Slovačka. BLV-i (Biološke granične vrijednosti). Uredba br. 355/2006 o zaštiti radnika izloženih kemijskim sredstvima, Prilog 2 Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 53,36 mg/g Aceton Kreatinin v * moči 80 mg/l Aceton moč * Spain. Biological Limit Values (VLBs), Occupational Exposure Limits for Chemical Agents, Table 4 Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 50 mg/l Acetona moč * Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. Doporučené sledovací postupy Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) 80 mg/l Aceton moč * Dodržujte standardní postupy monitorování. Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly Používejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vyměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, používejte ohrazená výrobní prostranství, místní odsávací větrání nebo další způsoby automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Ochrana očí a obličeje Ochrana kůže Noste ochranné brýle s bočními štíty (nebo uzavřené ochranné brýle). - Ochrana rukou Doporučují se chemicky odolné rukavice. - Jiná ochrana Používejte vhodný ochranný oděv. Doporučují se chemicky odolné rukavice. Ochrana dýchacích cest Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Používejte přetlakový respirátor s nezávislým přívodem vzduchu, pokud může dojít k nekontrolovanému úniku, pokud nejsou známy expoziční dávky či tam, kde respirátory čistící okolní vzduch nemusí poskytovat přiměřenou ochranu , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

9 Tepelné nebezpečí Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Netýká se. Nekuřte při používání. Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně čistit, aby se odstranily kontaminující látky. Izolujte rozlitý materiál a zabraňte uvolnění materiálu. Dodržujte národní předpisy o emisích. Manažer ochrany životního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Tvar Barva Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Rychlost odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Plyn. Aerosol. Tmavěšedý. Černý. Slight petroleum odor Nelze uplatnit < -20,0 C (< -4,0 F) uzavřený kelímek podle Taga Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Mezní hodnota hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) Tlak páry Hustota páry > 1 Relativní hustota Rozpustnost Rozpustnost (voda) Rozpustnost (jiné) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Hustota 7,32 Spalné teplo F 16 % (Soluble) F / 23,9 C > 30 kj/g Objemová procenta 17 % Procento těkavosti teplota 43,33 C (110 F) Měrná hmotnost 20ºC VOC (hmotnostní %) ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 22,33 % per US State and Federal Consumer Prodcut Regulations Reaktivita Produkt je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách používání, skladování a převážení Chemická stabilita Materiál je stabilní za běžných podmínek Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek. Zamezte teplotám překračujícím bod vznícení. Kontakt s nekompatibilními materiály Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla. Silné kyseliny , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

10 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Při rozkládání tento výrobek vytváří żtiplavý hustý kouř s oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým, vodou a dalżími produkty spalování. ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky. Informace o pravděpodobných cestách expozice Požití Může způsobit nevolnost při požití. Ovšem požití není pravděpodobně primárním způsobem expozice na pracovišti. Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Akutně Jiná ochrana LD50 kožní LD50 Orální LD50 Vdechnutí LC50 Narkotické účinky. Dlouhodobé vdechování může být zdraví škodlivé. Častý nebo dlouhodobý kontakt může způsobit odtučnění a vysušení kůže s následkem podráždění a dermatitidy. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Druh krysa myš králík králík krysa myš krysa Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Akutně kožní LD50 Orální LD50 Vdechnutí LC50 Minerální olej (CAS ) Akutně kožní LD50 Orální LD50 Vdechnutí LC50 Poleptání/podráždění kůže Vážné poškození očí/podráždění očí králík krysa kat. krysa králík krysa krysa Výsledky testů 5500 mg/kg 1297 mg/kg > mg/kg 20 ml/kg 5340 mg/kg 5800 mg/kg 2,2 ml/kg 3000 mg/kg ppm 76 mg/l, 4 Hodiny 50,1 mg/l 50,1 mg/l, 8 Hodiny > 2000 mg/kg > 5000 mg/kg > 6,4 mg/l > 0,1 mg/l > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 2,5 mg/l Dlouhodobý kontakt s kůží může způsobit přechodné podráždění. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

11 Senzibilace dýchacího ústrojí Senzibilace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Karcinogeny ACGIH Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. K dispozici nejsou žádné údaje dokazující, že výrobek nebo kterékoli jeho složky přítomné v množství nad 0,1% mají mutagenní nebo genotoxický účinek. Tento produkt není považován za karcinogenní podle IARC, ACGIH, NTP nebo OSHA. Neklasifikovatelné jako lidský karcinogen. A4 Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Narkotické účinky. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Žádná informace není k dispozici. Žádný známý. ODDÍL 12: Ekologické informace 1. Toxicita Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. To však nevylučuje možnost, že velké a časté úniky materiálu mohou mít škodlivé nebo ničivé účinky na životní prostředí. Vodní Korýši Ryby EC50 LC50 Druh Perloočka (Daphnia magna) Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Vodní Ryby Perzistence a rozložitelnost LC Bioakumulační potenciál Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) Z podstaty produktu vyplývá, že není biologicky odbouratelný. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) LPS ChainMate > 1 Aceton -0,24 Biokoncentracní faktor (BCF) Mobilita v půdě Readily absorbed into soil Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Žádný známý. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Znečištěný obal Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci Speciální opatření Nejedná se o PBT ani vpvb látku nebo směs. Výsledky testů mg/l, 48 hodin mg/l, 96 hodin 2,9 mg/l, 96 hodin Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz: Pokyny pro likvidaci). Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby dodržujte varování na štítku. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností zneškodňující odpady. Seberte a regenerujte nebo zneškodněte v utěsněných nádobách v povoleném odpadu. Obsah pod tlakem. Nepropichujte, nevhazujte do ohně a nevystavujte tlaku. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. Likvidujte v souladu s platnými předpisy , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

12 ODDÍL 14: Informace pro přepravu ADR Číslo OSN UN Náležitý název OSN AEROSOLY, HOŘLAVÉ pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Class Vedlejżí riziko - Label(s) Nebezpečí č. (ADR) Kód omezení vjezdu do d tunelů Obalová skupina Nevztahuje se Nebezpečnost pro Ne. životní prostředí Zvláštní bezpečnostní Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy. opatření pro uživatele RID Číslo OSN UN Náležitý název OSN AEROSOLY, HOŘLAVÉ pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Class Vedlejżí riziko - Label(s) Obalová skupina Nevztahuje se Nebezpečnost pro ne životní prostředí Zvláštní bezpečnostní Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy. opatření pro uživatele ADN Číslo OSN UN Náležitý název OSN AEROSOLY, [hořlavý] pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Class Vedlejżí riziko - Label(s) Obalová skupina Nevztahuje se Nebezpečnost pro ne životní prostředí Zvláštní bezpečnostní Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy. opatření pro uživatele IATA UN number UN UN proper shipping Aerosols, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards No. ERG Code 10L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping AEROSOLS, flammable name Transport hazard class(es) Class 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

13 Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No EmS F-D, S-U Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Hromadná přeprava podle Netýká se. přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ADN; ADR; IATA; IMDG; RID ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1) aktuální seznam látek publikovaný ECHA Povolení Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění Omezení použití Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Minerální olej (CAS ) Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň Minerální olej (CAS ) Další nařízení EU Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

14 Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Minerální olej (CAS ) Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Jiná nařízení Národní nařízení Minerální olej (CAS ) Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Úplné znění všech pokynů nebo R-vět a H-vět v oddíle 2 až 15 Informace o revizi Informace o školení Právní výhrada Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Ženy ve stavu těhotenství nemají pracovat s výrobkem, hrozí-li sebemenší nebezpečí působení olova. Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat. Dodržte národní předpisy pro práci s chemickými činidly. Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R36 Dráždí oči. R45 Může vyvolat rakovinu. R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. H220 Extrémně hořlavý plyn. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti: Dodatečné informace na označení Složení / informace o složkách: Zveřejnění nahrazuje ODDÍL 3: Složení/informace o složkách: <INDENT> Fyzikální a chemické vlastnosti: Různé vlastnosti INFORMACE PRO PŘEPRAVU: Material Transportation Information Informace o právních předpisech: Spojené státy Údaje z předpisů o nebezpečných látkách: Severní Amerika GHS: Klasifikace Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí správné a pravdivé a jsou založeny na posledních známých údajích v době publikace BL. Uvedené informace jsou navrženy pouze jako doporučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SOLDER MOUNT REWORK FLUX

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM SOLDER MOUNT REWORK FLUX Datum poslední revize APRIL 2013 Upraveno 7 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku SMFL,

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime)

: SP2198 MS Hardener Medium. Uvedená použití. Call: +31 (0)320 292200 (during daytime) Odpovídá nařízení (ES) č. 19072006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST SP2198 MS Hardener Medium ODDÍL 1 Identifikace látkysměsi a společnostipodniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4296 - OUTBOARD ENGINE

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Datum poslední revize 28/08/2013 Nahrazuje (datum předchozího vydání) 25/07/2013 1 / 8 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Podle smsrnice (EC) c. 1907/2006 ODDÍL

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM AIR DUSTER HFO

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM AIR DUSTER HFO Datum poslední revize APRIL 2013 Upraveno 2 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku EADH,

Více

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Bezpečnostní list Strana: 1/17 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku BUTISAN STAR 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Evropa Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název výrobku Číslo EC 2311308

Více