BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kategorie 3 narkotické účinky"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03 Datum revize Nahrazuje datum LPS ChainMate - Žádná , M Září Červen Listopad Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Mazivo ve formě spreje určené pro penetraci řetězů a ocelových lan a k odstranění vlhkosti, které poskytuje dlouhotrvající mazání při vysoké zátěži ve vlhkém prostředí. Nedoporučená použití Žádný známý Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Geocel Limited Název společnosti Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Adresa Plymouth, PL7 5BG Velká Británie Telefonní číslo +44 (0) / +44 (0) In Case of Emergency Výrobce Název společnosti LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adresa 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA (U.S.A.) Webová stránka ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Klasifikace látky nebo směsi Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace F+;R12, R67 Plné znění všech R-vět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Fyzikální nebezpečnost AEROSOLY Nebezpečnost pro zdraví Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice Kategorie 1 Kategorie 3 narkotické účinky H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Konkrétní nebezpečí Hlavní příznaky Extrémně hořlavý. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Extrémně hořlavý. Nevdechujte páry/aerosoly. Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Omezení funkce motoru. Narkóza. Změny chování. Symptomy jsou vysílení, popadání dechu, bledost a nekoordinované pohyby. Pokračující expozice může mít chronické vlivy , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

2 2.2. Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Obsahuje: Aceton, Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké, Minerální olej Piktogramy označující nebezpe Signální slovo Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence P210 P211 P251 P251 P261 P271 Reakce P304 + P340 P312 Skladování P410 + P412 P403 + P233 P405 Odstraňování P501 Dodatečné informace na označení Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování plynu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika ako se ne osjećate dobro. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 C/122 F. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. Žádná Další nebezpečnost Žádný známý. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Obecné informace Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky zbytkové oleje, ropné frakce, solventní rafinované Klasifikace: DSD: CLP: Note L Carc. Cat. 2;R45 L Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 L Ropné plyny, zkapalněné, odsířené Klasifikace: DSD: CLP: F+;R12, Carc. Cat. 1;R45, Mut. Kat. 2;R46 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, Muta. 1B;H340, Carc. 1B;H K,S K,S,U Aceton < # Klasifikace: DSD: CLP: F;R11, Xi;R36, R66-67 Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

3 Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké Klasifikace: DSD: CLP: Xn;R Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H Minerální olej Note L Klasifikace: DSD: CLP: Carc. Cat. 2;R45 Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 CLP: Nařízení č. 1272/2008. DSD: Směrnice 67/548/EHS. M:M-Faktor vpvb: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. #: Této látce byl/y Společenstvím přiřazen/y limit/y expozice na pracovišti. Note K: Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (číslo EINECS ). Note L: This component has been tested by Supplier. According to Supplier, the component complies with the criteria of Note L in Annex I of 67/548/EEC, and is exempt from a classification of T; R45. (Contains less than 3% DMSO) Note S: This substance may not require a label according to Article 17 (see section 1.3 of Annex I) (Table 3.1). This substance may not require a label according to Article 23 of Directive 67/548/EEC (see section 8 of Annex VI to that Directive) (Table 3.2). Note U: When put on the market gases have to be classified as "Gases under pressure", in one of the groups compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case. Komentáře ke složení Plné znění všech R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte tento štítek). Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich ochraně. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Kyslík nebo v případě nutnosti umělé dýchání. Neprovádějte dýchání z úst do úst, pokud postižený látku vdechl. Zaveďte umělé dýchání pomocí kapesní masky s jednocestným ventilem či pomocí jiné dýchací pomůcky. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Jakýkoli materiál, který vnikne do očí, okamžitě vypláchněte vodou. Je-li to možné, vyndejte kontaktní čočky. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Okamžitě zavolejte lékaře nebo nebo toxikologické středisko. Vyvolejte zvracení pouze dle pokynů lékařského personálu. Nikdy nic nepodávejte ústy osobě v bezvědomí. Dojde-li k zvracení, držte hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic. Narkóza. Změny chování. Omezení funkce motoru. Symptomy nadměrné expozice mohou zahrnovat dušnost, ospalost, bolesti hlavy, zmatenost, sníženou schopnost koordinace, poruchy zraku a zvracení a v případě zastavení expozice postupně vymizí. Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu. Extrémně hořlavý aerosol. Prášek. Voda. Pěna. Oxid uhličitý (CO2). Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí. Obsah pod tlakem. Tlaková nádoba může explodovat, pokud je vystavena působení tepla nebo plamene. L L 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

4 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče Speciální pokyny pro hašení Hasiči musí používat standardní ochranné zařízení, včetně protipožárního oděvu, helmu s obličejovým štítem, rukavice, gumové holínky a SCBA v uzavřených prostorách. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Obaly chlaďte vodou, abyste zabránili hromadění tlaku par. Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými materiály. Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Chlaďte nádoby vystavené plamenům vodou ještě dlouho po uhašení požáru. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Personál udržujte z pracovníků zasahujících v dosahu a na návětrné straně. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Nedotýkejte se a případě nouze nepřecházejte přes uniklý materiál. Zamezte vdechování plynu. Uzavřené prostory vyvětrejte, než do nich vstoupíte. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Kontaktujte místní úřady v případě rozlití do kanalizace/vodního prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Neznečistěte vodní toky. Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků. Viz přiložené bezpečnostní přílohy a/nebo návod k použití. Odstraňte všechny zdroje ohně (cigarety, světlice, jiskry nebo plameny v okolí). Uchovávejte hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, apod.) mimo dosah uniklého materiálu. Zastavte únik, pokud to není nebezpečné. Pokud únik nelze opravit, obal přesuňte na bezpečné a otevřené místo. Izolujte oblast, dokud se plyn nerozptýlí. Uniklý produkt seberte. Zabraňte vstupu do vodních toků, kanalizace, sklepů a omezených prostor. Po regeneraci produktu opláchněte oblast vodou Odkaz na jiné Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nepoužívejte, pokud tlačítko rozprašovače chybí nebo je vadné. Nestříkejte do ohně nebo na žhnoucí předměty. Nekuřte při použití a dokud nastříkaný povrch důkladně nezaschne. Nerozřezávejte, nepájejte, nevrtejte, nebruste ani nevystavujte obaly působení tepla, plamene, jisker nebo jiných zdrojů zážehu. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Nevdechujte plyn. Zamezte styku s kůží. Zamezte styku s očima. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Zabraňte potřísnění oděvu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevylévejte do kanalizace. Skladujte uzamčené. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50 C. Nepropichujte, nevhazujte do ohně a nevystavujte tlaku. Nemanipulujte ani neskladujte v blízkosti otevřeného plamene, tepla nebo jiných zdrojů zážehu. Tento materiál je schopen akumulovat statický náboj, který může způsobit jiskru a stát se zdrojem vznícení. Uchovávejte mimo dosah neslučitelných materiálů (viz oddíl 10 BL). ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limity expozice na pracovišti Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgie. Hodnoty expozičního limitu. MAK 1200 mg/m mg/m ppm 2420 mg/m ppm 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

5 Belgie. Hodnoty expozičního limitu. Bulharsko. Limity expozice na pracovišti (OEL). Nařízení č. 13 o ochraně pracovníků před riziky expozice chemickým látkám používaným při práci 1400 mg/m3 600 mg/m3 Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 13/09 MAC Kypr. OEL. Nařízení pro kontrolu atmosféry a nebezpečných látek v továrnách, PI 311/73, v platném znění. Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb mg/m ppm Denmark. Exposure Limit Values NPK-P 1500 mg/m3 800 mg/m3 TLV 600 mg/m3 250 ppm Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) Finland. Workplace Exposure Limits 1500 mg/m3 630 ppm 1200 mg/m3 France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984 VLE VME 2420 mg/m ppm Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Germany. TRGS 900, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace AGW 1200 mg/m3 140 mg/m3 20 ppm 1200 mg/m , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

6 Germany. TRGS 900, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits 3560 mg/m mg/m mg/m3 Irsko. Expoziční limity na pracovišti Italy. Occupational Exposure Limits 600 mg/m3 250 ppm Lotyšsko. OEL. Limitní hodnoty expozice chemických látek v pracovním prostředí Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements 2420 mg/m ppm Luxembourg. Binding Occupational exposure limit values (Annex I), Memorial A Malta. OELs. Occupational Exposure Limit Values (L.N of Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424), Schedules I and V) Netherlands. OELs (binding) 2420 mg/m , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

7 Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace TLV 295 mg/m3 125 ppm Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment 1800 mg/m3 600 mg/m3 Portugal. OELs. Decree-Law n. 290/2001 (Journal of the Republic - 1 Series A, n.266) Portugalsko. VLE Norma o expozici chemickým látkám na pracovišti (NP 1796) 750 ppm Rumunsko. OEL Ochrana pracovníků před expozicí chemickým látkám na pracovišti Slovensko. OEL. Nařízení č. 300/2007 o ochraně zdraví při práci s chemickými látkami Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Spain. Occupational Exposure Limits Sweden. Occupational Exposure Limit Values Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) 1200 mg/m3 600 mg/m3 250 ppm 2400 mg/m ppm 1200 mg/m mg/m , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

8 UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs) EU. Orientační hodnoty expozičních limitů ve směrnicích 91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU Biologické limitní hodnoty France. Biological indicators of exposure (IBE) (National Institute for Research and Security (INRS, ND 2065) Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 100 mg/l Acétone moč * Německo. TRGS 903, seznam BAT (Biologické limitní hodnoty) Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 80 mg/l Aceton moč * Slovačka. BLV-i (Biološke granične vrijednosti). Uredba br. 355/2006 o zaštiti radnika izloženih kemijskim sredstvima, Prilog 2 Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 53,36 mg/g Aceton Kreatinin v * moči 80 mg/l Aceton moč * Spain. Biological Limit Values (VLBs), Occupational Exposure Limits for Chemical Agents, Table 4 Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. 50 mg/l Acetona moč * Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Determinant Vzorek Vzorkovací čas * - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument. Doporučené sledovací postupy Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) 80 mg/l Aceton moč * Dodržujte standardní postupy monitorování. Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly Používejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vyměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, používejte ohrazená výrobní prostranství, místní odsávací větrání nebo další způsoby automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Ochrana očí a obličeje Ochrana kůže Noste ochranné brýle s bočními štíty (nebo uzavřené ochranné brýle). - Ochrana rukou Doporučují se chemicky odolné rukavice. - Jiná ochrana Používejte vhodný ochranný oděv. Doporučují se chemicky odolné rukavice. Ochrana dýchacích cest Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Používejte přetlakový respirátor s nezávislým přívodem vzduchu, pokud může dojít k nekontrolovanému úniku, pokud nejsou známy expoziční dávky či tam, kde respirátory čistící okolní vzduch nemusí poskytovat přiměřenou ochranu , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

9 Tepelné nebezpečí Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Netýká se. Nekuřte při používání. Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně čistit, aby se odstranily kontaminující látky. Izolujte rozlitý materiál a zabraňte uvolnění materiálu. Dodržujte národní předpisy o emisích. Manažer ochrany životního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Tvar Barva Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Rychlost odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Plyn. Aerosol. Tmavěšedý. Černý. Slight petroleum odor Nelze uplatnit < -20,0 C (< -4,0 F) uzavřený kelímek podle Taga Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Mezní hodnota hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) Tlak páry Hustota páry > 1 Relativní hustota Rozpustnost Rozpustnost (voda) Rozpustnost (jiné) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Hustota 7,32 Spalné teplo F 16 % (Soluble) F / 23,9 C > 30 kj/g Objemová procenta 17 % Procento těkavosti teplota 43,33 C (110 F) Měrná hmotnost 20ºC VOC (hmotnostní %) ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 22,33 % per US State and Federal Consumer Prodcut Regulations Reaktivita Produkt je stálý a nereaktivní v normálních podmínkách používání, skladování a převážení Chemická stabilita Materiál je stabilní za běžných podmínek Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek. Zamezte teplotám překračujícím bod vznícení. Kontakt s nekompatibilními materiály Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla. Silné kyseliny , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

10 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Při rozkládání tento výrobek vytváří żtiplavý hustý kouř s oxidem uhličitým, oxidem uhelnatým, vodou a dalżími produkty spalování. ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky. Informace o pravděpodobných cestách expozice Požití Může způsobit nevolnost při požití. Ovšem požití není pravděpodobně primárním způsobem expozice na pracovišti. Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Akutně Jiná ochrana LD50 kožní LD50 Orální LD50 Vdechnutí LC50 Narkotické účinky. Dlouhodobé vdechování může být zdraví škodlivé. Častý nebo dlouhodobý kontakt může způsobit odtučnění a vysušení kůže s následkem podráždění a dermatitidy. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Druh krysa myš králík králík krysa myš krysa Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Akutně kožní LD50 Orální LD50 Vdechnutí LC50 Minerální olej (CAS ) Akutně kožní LD50 Orální LD50 Vdechnutí LC50 Poleptání/podráždění kůže Vážné poškození očí/podráždění očí králík krysa kat. krysa králík krysa krysa Výsledky testů 5500 mg/kg 1297 mg/kg > mg/kg 20 ml/kg 5340 mg/kg 5800 mg/kg 2,2 ml/kg 3000 mg/kg ppm 76 mg/l, 4 Hodiny 50,1 mg/l 50,1 mg/l, 8 Hodiny > 2000 mg/kg > 5000 mg/kg > 6,4 mg/l > 0,1 mg/l > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 2,5 mg/l Dlouhodobý kontakt s kůží může způsobit přechodné podráždění. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

11 Senzibilace dýchacího ústrojí Senzibilace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Karcinogeny ACGIH Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. K dispozici nejsou žádné údaje dokazující, že výrobek nebo kterékoli jeho složky přítomné v množství nad 0,1% mají mutagenní nebo genotoxický účinek. Tento produkt není považován za karcinogenní podle IARC, ACGIH, NTP nebo OSHA. Neklasifikovatelné jako lidský karcinogen. A4 Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Narkotické účinky. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Žádná informace není k dispozici. Žádný známý. ODDÍL 12: Ekologické informace 1. Toxicita Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. To však nevylučuje možnost, že velké a časté úniky materiálu mohou mít škodlivé nebo ničivé účinky na životní prostředí. Vodní Korýši Ryby EC50 LC50 Druh Perloočka (Daphnia magna) Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Vodní Ryby Perzistence a rozložitelnost LC Bioakumulační potenciál Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) Z podstaty produktu vyplývá, že není biologicky odbouratelný. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow) LPS ChainMate > 1 Aceton -0,24 Biokoncentracní faktor (BCF) Mobilita v půdě Readily absorbed into soil Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Žádný známý. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Znečištěný obal Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci Speciální opatření Nejedná se o PBT ani vpvb látku nebo směs. Výsledky testů mg/l, 48 hodin mg/l, 96 hodin 2,9 mg/l, 96 hodin Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz: Pokyny pro likvidaci). Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby dodržujte varování na štítku. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností zneškodňující odpady. Seberte a regenerujte nebo zneškodněte v utěsněných nádobách v povoleném odpadu. Obsah pod tlakem. Nepropichujte, nevhazujte do ohně a nevystavujte tlaku. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte materiálu vniknout do kanalizace a vodních zdrojů. Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. Likvidujte v souladu s platnými předpisy , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

12 ODDÍL 14: Informace pro přepravu ADR Číslo OSN UN Náležitý název OSN AEROSOLY, HOŘLAVÉ pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Class Vedlejżí riziko - Label(s) Nebezpečí č. (ADR) Kód omezení vjezdu do d tunelů Obalová skupina Nevztahuje se Nebezpečnost pro Ne. životní prostředí Zvláštní bezpečnostní Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy. opatření pro uživatele RID Číslo OSN UN Náležitý název OSN AEROSOLY, HOŘLAVÉ pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Class Vedlejżí riziko - Label(s) Obalová skupina Nevztahuje se Nebezpečnost pro ne životní prostředí Zvláštní bezpečnostní Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy. opatření pro uživatele ADN Číslo OSN UN Náležitý název OSN AEROSOLY, [hořlavý] pro zásilku Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Class Vedlejżí riziko - Label(s) Obalová skupina Nevztahuje se Nebezpečnost pro ne životní prostředí Zvláštní bezpečnostní Před manipulací si přečtěte bezpečnostní pokyny, BL a nouzové postupy. opatření pro uživatele IATA UN number UN UN proper shipping Aerosols, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards No. ERG Code 10L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping AEROSOLS, flammable name Transport hazard class(es) Class 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

13 Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No EmS F-D, S-U Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Hromadná přeprava podle Netýká se. přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ADN; ADR; IATA; IMDG; RID ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1) aktuální seznam látek publikovaný ECHA Povolení Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění Omezení použití Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Minerální olej (CAS ) Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň Minerální olej (CAS ) Další nařízení EU Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 02416, M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

14 Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Minerální olej (CAS ) Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Jiná nařízení Národní nařízení Minerální olej (CAS ) Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Úplné znění všech pokynů nebo R-vět a H-vět v oddíle 2 až 15 Informace o revizi Informace o školení Právní výhrada Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Ženy ve stavu těhotenství nemají pracovat s výrobkem, hrozí-li sebemenší nebezpečí působení olova. Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat. Dodržte národní předpisy pro práci s chemickými činidly. Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R36 Dráždí oči. R45 Může vyvolat rakovinu. R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. H220 Extrémně hořlavý plyn. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti: Dodatečné informace na označení Složení / informace o složkách: Zveřejnění nahrazuje ODDÍL 3: Složení/informace o složkách: <INDENT> Fyzikální a chemické vlastnosti: Různé vlastnosti INFORMACE PRO PŘEPRAVU: Material Transportation Information Informace o právních předpisech: Spojené státy Údaje z předpisů o nebezpečných látkách: Severní Amerika GHS: Klasifikace Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí správné a pravdivé a jsou založeny na posledních známých údajích v době publikace BL. Uvedené informace jsou navrženy pouze jako doporučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu , M02416 Verze č.: 03 Datum revize: 29-Červen-2014 Datum vydání: 18-Září / 14

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Identifikační číslo Synonyma Číslo verze Vápník 020-001-00-X (Indexové číslo) 01 1.2.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tapmatic Dual Action Plus #2 Cutting Fluid. - Žádná. M40220, M40230, M40240, M40260 24-Leden-2013

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tapmatic Dual Action Plus #2 Cutting Fluid. - Žádná. M40220, M40230, M40240, M40260 24-Leden-2013 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonyma Part Number Datum vydání Číslo verze LPS

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. plynů) H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Přehled nebezpečí

BEZPEČNOSTNÍ LIST. plynů) H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Přehled nebezpečí BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Identifikační číslo Registrační číslo 601011009 (Indexové číslo) Synonyma Žádný. Číslo SDS

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo REACH Číslo SDS 1.005.5981 Datum vydání Číslo verze

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi KaVo PROPHYpearls neutral / KaVo PROPHYpearls mint / KaVo PROPHYpearls

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách BEZPEČNOSTNÍ LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo REACH Synonymy KaVo Dekaseptol Gel Kód výrobku 1.000.7204;

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo V-Twin Mineral Engine Oil 20W-50 označení směsi Kód produktu 96905 Číslo SDS 6267

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. - Žádná. M06328, M06301, M06305, M06355 04-Únor-2013

BEZPEČNOSTNÍ LIST. - Žádná. M06328, M06301, M06305, M06355 04-Únor-2013 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 03

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 PRF IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 PRF IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní název výrobku 1.1.2 Kód výrobku PE10152N, PE10122N 1.2 Příslušná určená použití

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 579 39 60-01 (1L), 579 39 61-01 (5L), 579 39 62-01 (20L), 579 39 63-01 (200L) Datum vydání

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 579 39 60-01 (1L), 579 39 61-01 (5L), 579 39 62-01 (20L), 579 39 63-01 (200L) Datum vydání BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonyma Žádný. Kód výrobku 579 39 6001 (1L), 579

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Používejte v souladu s doporučeními dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Používejte v souladu s doporučeními dodavatele. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Žádný. Kód výrobku 531 00 9205 (400 g)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray High Performance Fork Oil 15W označení směsi Kód produktu 99330 Číslo SDS

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 03. 09. 2013 strana 1. z 7 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: MS 634 SYNTETICKÉ MAZIVO NA ŘETĚZY (SYNTHETIC CHAIN LUBE) Registrační číslo látky: Produkt

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPECNOSTNl LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo VTwin SemiSynthetic Engine Oil 20W50 označení směsi Kód produktu 96910 Číslo SDS 6262

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5 Datum revize: leden 2012 strana 1/5 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi Obchodní název : 1.2 Určené použití směsi: je omítková směs pastovité konzistence určená pro vnitřní omítky.

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 01

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Somat salt Strana 1 z 7 Č. BL. : 40666 Datum revize: 18.06.2015 Datum výtisku: 18.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: - 1.1 Identifikátor výrobku Somat sůl

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonyma Part Number Datum vydání Číslo verze LPS

Více

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV

Datum revize 13.02.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 13.02.2015. Sikaflex -260 I LV ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 6 Č. BL. : 408802 Datum revize: 22.05.2015 Datum výtisku: 10.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 19.11.2013

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075

: další použití, která nejsou výše uvedena. : S.C. Johnson s.r.o. Radlická 519/16 150 00 Praha 5 Česká republika IČO: 601 99 075 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku : Pronto aerosol proti prachu Jasmín 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení ES 1907/2006 REACH v platném znění) Datum vydání: 1. 4. 2015 Název výrobku: Čistič vinylů a plastů 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 IDENTIFIKACE VÝROBKU Obchodní název výrobku: Čistič vinylů a plastů Název látky/směsi: Směs Registrační číslo: Směs 1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 200-16 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Inhibitor koroze.

Více

Christmas Time Spruce

Christmas Time Spruce ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Vonná směs. 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Booster

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Booster Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Antirezový sprej odpuzující vlhkost. Používejte v souladu s doporučeními dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Antirezový sprej odpuzující vlhkost. Používejte v souladu s doporučeními dodavatele. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Kód výrobku Datum vydání Číslo verze 01

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. CD-Cleaner

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. CD-Cleaner Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce (6348/6349) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 01.06.2015 Datum výtisku: 08.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 15.05.2015 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPECNOSTNl LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPECNOSTNl LIST Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy IRONMASTER Žádná. Brand Code 8652 Datum prvního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Diesel aditiv winter dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Diesel aditiv winter dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 9 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonyma Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Magic Stick lepicí tyčinka Strana 1 z 6 Č. BL. : 184729 Datum revize: 08.06.2015 Datum výtisku: 02.09.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 04.05.2015 1.1

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 01

Více

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 11/04/2013 Datum zpracování: 11/04/2013 Nahrazuje: 14/11/2011 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Směsi Název výrobku

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 01

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie Den prípravy 08-IV-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Cat No. Synonyma Doporucená oblast použití CN0025 Laboratorní chemikálie Firma Oxoid Ltd Wade

Více

Datum revize 31.03.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 31.03.2015. Stellmittel T

Datum revize 31.03.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 31.03.2015. Stellmittel T ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 Datum revize: 10/24/13 www.restek.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. identifikace látky nebo přípravku 35056 / Methyl arachidate

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÄRN ROSTSKYDDSPRIMER

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÄRN ROSTSKYDDSPRIMER BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Základní

Více

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12017261216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg) ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku Strana č.: 1/8 Datum vydání: 25.11.2015 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 1.3 1.4 Identifikátor výrobku 5506 - Ketonový inkoust Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: DIMENHYDRINATE CRS

: DIMENHYDRINATE CRS Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 03/12/2009 Verze: 5.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

: POLYMYXIN B. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: POLYMYXIN B. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 12/08/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Pouze pro profesionální použití

Pouze pro profesionální použití Datum vydání: 13/02/2015 Datum zpracování: 13/02/2015 : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4393 - LHM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kleenex Ultrasilný čisticí prostředek na ruce (6330) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Péče o

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ošetření řemenů. Pouze pro profesionálního

Více

Verze 1.2 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.2 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 21029398001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více