3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA"

Transkript

1 MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! (více na str. 2) «Snímek někdy kolem r jsou zde vidět 3 mohutné lípy původního starého stromořadí, lípa vlevo spolu s božími muky ustoupila terénním úpravám silnice v 70.letech, lípa vpravo nahoře těsně u fary byla skácena v 90.letech, dnes stojí pouze poslední nejstarší lípa uprostřed» Srovnávací snímek z jara 2009 Uzávěrka dalšího čísla: 10. prosince 2009 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své činnosti, pište o tom, co vás v Maršově těší a co vás naopak trápí, jak byste chtěli zlepšit veřejné záležitosti obce a jak si představujete její další vývoj.

2 Vážení spoluobčané, máme za sebou léto a tím také další ročník naší Maršovské pouti. Moc rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na její přípravě a zasloužili se o její zdárný průběh. Nemenší poděkování patří sponzorům a také vám všem, návštěvníkům, neboť bez vás by celá akce neměla smysl. Velmi děkuji všem. Nyní je zde namístě ještě jedno poděkování. Poděkování a omluva. Při výstavbě kanalizace do Temného Dolu došlo díky nekázni stavebních firem k několikanásobnému přerušení rozvodu kabelové televize. Přestože jsme se snažili zajistit opravy v nejkratších možných termínech, nebylo to vždy s ohledem na rozsah poruch možné. Opravy ještě komplikovaly odstávky elektřiny, protože bez proudu nebylo možné trasy proměřit, poruchy najít a přeměřit úspěšnost oprav. Obec bude samozřejmě po stavebních firmách, případně generálním dodavateli či investorovi požadovat kompenzaci vynaložených nákladů. Obyvatelům Temného Dolu děkuji za trpělivost a pochopení. Rada obce odsouhlasila prominutí jednoho měsíčního poplatku za kabelovou televizi pro zákazníky postižené poruchami. Jedná se o symbolický výraz odškodnění za omezenou službu. V době, kdy píši tyto řádky, je vše opraveno a já doufám, že šikulové od výkopů už budou kopat jen do země a nikoliv do našich kabelů. V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o propadu příjmů obce ze sdílených daní. Od té doby se situace ještě zhoršila do konce roku 2009 předpokládám, že se příjem zmenší o 1,3 mil. Pro rok 2010 je výhled ještě smutnější, neboť je předpoklad, že daňové příjmy obce budou o 2 mil. Kč menší oproti roku Jedná se snížení příjmů ze sdílených daní o cca 23%. Myslím, že nemusím moc vysvětlovat, co takový výpadek příjmů pro hospodaření obce znamená. Orgány obce nyní čeká nelehký úkol při sestavování rozpočtu na rok 2010 tak, aby se mohlo pokračovat v přípravě projektů, něco se v obci udělalo a zároveň jsme v obecní kase nevymetali pavučiny. Bylo by toho zajisté velmi mnoho, o čem bych se zde ještě mohl rozepisovat. To by ovšem celé číslo zpravodaje nestačilo. Pro zájemce o dění v obci nejvíce se určitě dozvíte ze zpráv z rady obce, pravidelně zveřejňovaných na úřední desce, infokanálu a webových stránkách obce, které, jak doufám, budou již zanedlouho v novém kabátě. Přeji všem příjemný závěr babího léta a slunečný podzim pokud možno s minimem starostí. Ing. Pavel Mrázek, starosta obce OBEC HORNÍ MARŠOV VYZÝVÁ TÍMTO ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY OBCE NA POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO ROK 2010 Pro každou akci zájemce zpracuje krycí list s uvedením následujících údajů : Název akce Stručný popis akce: charakter akce (kulturní, společenská, vzdělávací,. sportovní, jiná) předpokládaný počet účastníků působnost akce: místní, regionální či nadregionální zapojení dobrovolníků způsob propagace před a po akci (plakáty, média ) zda jde o akci tradiční, novou vlastní popis zaměření a průběhu akce Předpoklad celkového rozpočtu akce náklady a zdroje Požadavek na příspěvek od obce Organizátor akce a odpovědná osoba (včetně kontaktů adresa, telefon, ) Návrh na pořádání akcí je nutné předat nejdéle k předsedkyni komise školské, kultury a tělovýchovy paní Ladě Karlíkové nebo tajemníkovi obce Ing. Petru Skalskému. Komise posoudí návrhy ve lhůtě do běžného roku a předá radě obce přehled všech podaných návrhů a návrh akcí k podpoře včetně doporučení výše příspěvku ze strany obce. Rada obce následně rozhodne, které akce a s jakým příspěvkem obce budou zapracovány do návrhu rozpočtu na následující rok. Posuzování bude probíhat podle těchto kriterií: 1. druh akce kulturní společenská jiná 2. jiné zdroje zda akce čerpá z jiných zdrojů (v jakém poměru k obci) zda akce nepočítá s jinými zdroji (vstupné, sponzoři, dotace, apod.) 3. účast dobrovolníků 4. přínos akce pro obec regionální či nadregionální význam propagace obce v médiích počet návštěvníků zda jde o akci tradiční či novou Po ukončení akce předloží organizátor souhrnné vyúčtování akce, kde uvede náklady celkem a z toho položkový soupis nákladů hrazených z prostředků obce doložený kopií dokladů prokazujících jejich oprávněnost. OBECNÁ USTANOVENÍ Organizace příslušné akce je plně v kompetenci organizátora. Obec si vyhrazuje právo revidovat při vyúčtování výši příspěvku pouze v případě, že je provedení akce v rozporu s deklarovaným popisem akce. Obec si vyhrazuje právo revidovat v průběhu roku plán finančních příslibů na podporu jednotlivých akcí pro případ nedostatku prostředků v rozpočtu obce. POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! Víte, že lípa u fary v Horním Maršově byla nominována na Strom roku 2009? Do ankety Strom roku, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, ji v květnu přihlásil SEVER a Obec Horní Maršov. Z 65 návrhů bylo během června vybráno 12 finalistů a naše lípa mezi nimi. Počátkem července proběhlo na faře setkání, kterého se zúčastnili zástupci nadace, obce a SEVERu. Za asistence Krkonoškého deníku bylo na tomto setkání pro naši lípu vylosováno číslo 9. Strom, který v anketě získá nejvíc hlasů, obdrží kompletní odborné ošetření a náležitou mediální propagaci. A to by si lípa, která již tak dlouho roste v náročných klimatických podmínkách a jako jediná z původní aleje přestála orkány, bouřky a požáry v těsném sousedství způsobené bleskem, opravdu zasloužila. Je krásná a může se jako jeden z mála stromů v republice pochlubit vzácnou dokumentací je zachycena na vedutě z r.1821 a později na řadě starých fotografií. Tato 400 let stará lípa je nejstarším stromem východních Krkonoš. Doufáme, že nominace lípy přispěje i k jejímu brzkému navrácení do seznamu památných stromů. Prosíme, podpořte lípu, oslovte své příbuzné a známé hlasovat může kdokoli z celé republiky i ze světa, věk nerozhoduje, hlasovat mohou i děti. Uzávěrka hlasování je 10.října Výsledky ankety budou vyhlášeny 22.října v Brně na Koncertu pro stromy s Martou Kubišovou. Lípu můžete podpořit: 1 Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM9 na číslo (cena DMS je 30 Kč, z čehož jdou 3 Kč operátorovi můžete jich však poslat neomezený počet) 2 Podpisem na hlasovací listinu (k dispozici na SEVERu, každý se může podepsat pouze jednou). 3 Nebo můžete obojí podpis i DMS. 4 Velmi by nám pomohlo získat další sponzory na zakoupení hlasovacích listin! Jeden arch s kolonkami na 20 podpisů stojí 60 Kč. Pokud chcete, můžete si arch (i více archů) předplatit přímo u SEVERu nebo si jej sami operativně objednat na posbírat podpisy a doručit Nadaci Partnerství do Na adrese také můžete najít další informace, fotografie ostatních navržených stromů a počty získaných hlasů (záložka Anketa Strom roku, po rozklepnutí Finalisté 2009). Hana Kulichová 2 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

3 ZŠ HORNÍ MARŠOV NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení občané, rodiče, začal školní rok 2009/2010, který přináší spoustu nového ve výchovně - vzdělávacím procesu v naší škole. Kromě obměny a doplnění pedagogického sboru byla přípravná činnost zaměřena na zvýšení kvality výuky, o čemž svědčí především účast pedagogů na seminářích a kursech určených pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy připravil nový školní řád, jehož přílohou je i klasifikační řád. V provozních záležitostech jsme se zaměřili na revitalizaci vstupních prostor a prostor se šatními skříňkami. V těchto prostorách bude nově k vidění letitá práce kroužku modelářů. Tento krok byl záměrný, neboť byl uvolněn prostor v budově dílen, jejichž další využití je směřováno k přemístění mateřské školy ze stávajícího objektu. Vyučování ve škole bude probíhat podle vzdělávacích programů Základní škola, č.j /96-2 a Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV, č.j. 87/2007. Na základě těchto programů vedení školy s pověřeným učitelem připravilo učební plán na školní rok pro jednotlivé třídy. Jednotliví vyučující zpracovávají časově tématické plány pro vyučovací předměty. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, slučuje ročníky do tříd a slučuje výuku některých předmětů či části předmětů na 2. stupni. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Musí respektovat ekonomické podmínky školy. Škola zabezpečuje specializovanou péči o žáky s vývojovými poruchami učení - předmět speciálně pedagogická péče a individuální studijní plány žáků. Je zabezpečeno i vzdělávání nadaných žáků. V rozsahu stanoveném vládou ČR se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty, v prvním ročníku i základní školní potřeby. Škola připravuje velké množství školních akcí, plavecký a lyžařský výcvik. V nabídce pro žáky jsou volnočasové aktivity kroužky, které zahajují činnost k Pro občany obce bude k dispozici kurs anglického jazyka a jiné, dle aktuální nabídky lektorů. Mgr.Eva Hloušková PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. září 2009 začalo v 8 hodin ráno první vyučování v životě prvňáčků. V první části je přivítal pan starosta a pan ředitel. Společně prvňáčkům popřáli mnoho úspěchů v prvním školním roce jejich života. Zároveň děti obdržely malé dárečky. V druhé části byli žáčci pasováni na prvňáčky školním mečem ozdobeným mašlí, který jsem na ně symbolicky pokládala. Také obdrželi pasovací listinu a Desatero prvňáčka. S dětmi jsme se poté společně podívali na dárečky, které měly na stole. Největší radost jim udělaly fixy a pastelky. Jakmile se na dárky vynadívaly, šli jsme společně prohlédnout skříňky, na kterých měly obrázky, aby lépe poznaly svou skříňku. Poté jsme se vrátili do třídy, kde jsme se společně rozloučili, a děti odcházely s rodiči domů. Mgr. Soňa Vítková ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 NA ZŠ A MŠ V HORNÍM MARŠOVĚ slavnostní zahájení školního roku ( úterý ) rodičovské schůzky 1., 2., 5. třída od 15 h. podzimní prázdniny...29.a , ředitelské volno(provozní důvody) stát. svátek čtvrtletní pedagogická rada od 15 h. rodičovské schůzky 2., 3., 4., 5. třída od 16 h. rodičovská schůzka - 9. třída od 16 h. rodičovské schůzky od 16 h. rodičovské schůzky 1. třída od 16 h. vánoční prázdniny den otevřených dveří zápis do první třídy uzavření klasifikace pololetní pedagogická rada od 15 h. pololetní vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny lyžařský výcvik...bude upřesněno velikonoční prázdniny a třičtvrtletní pedagogická rada od 15 h. rodičovské schůzky od 16 h. uzavření klasifikace závěrečná pedagogická rada od 15 h. slavnostní ukončení školního roku vysvědčení hlavní prázdniny zahájení nového školního roku pedagogické rady řešení aktuálních problémů, čtvrtek od , individuální konzultace dle potřeby rodičovské schůzky prvního stupně lze přizpůsobit potřebám rodičů a třídních učitelů školní družina bude v provozu i v ranních hodinách od V Horním Maršově , Mgr. Marek Tuček, ředitel školy Maršovský zpravodaj 3/2009 září

4 JAK TO CHODÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V HORNÍM MARŠOVĚ Mateřská škola byla v naší obci založena r Nacházela se v budově poblíž dnešního Dětského výchovného ústavu. Po r byla pro potřeby školky upravena vila u hlavní silnice.tato vila, postavená v r. 1920, patřila místnímu lékaři, který zde působil do konce 2.světové války. V letech byla mateřská škola načas přestěhována do komplexu nových budov u Texlenu (dnes Dětský výchovný ústav), ale poté se opět vrátila do vily, kde sídlí dodnes. Od r tvoří mateřská škola spolu se základní školou jeden právní subjekt, jehož ředitelem je Mgr.Marek Tuček, vedoucí učitelkou paní Doris Nováková, které jsem se zeptala: Prý máte ve školce úplně plno? V současné době máme do školky zapsáno 27 dětí ve věku od 2,5 roku do 7 let, pravidelně dochází asi 20 dětí. Podle hygienických předpisů máme kapacitu stanovenou na 28 dětí, takže se dá říct, že máme téměř plno. Děti jsou převážně z Horního Maršova, ale máme tu i děti z Pece pod Sněžkou. Školka je otevřená od 6.30 do 16.00, u dětí se střídají 2 učitelky, na částečný úvazek je zde zaměstnána kuchařka a uklízečka. Jak vypadá takový běžný den v MŠ? Pokud nemáme nějakou mimořádnou akci, jako třeba celodenní výlet či návštěvu divadla, program je zhruba takový: v době od 6.30 do 8.00 děti přicházejí a většinou si volně hrají, pak následuje půlhodina ranního cvičení, svačina, cílené činnosti, pobyt venku, oběd, odpočinek, druhá svačina a odpolední zájmové činnosti, během nichž se děti postupně rozcházejí domů. Dá se říci, že vlastně celé dopoledne, od 8.00 do 11.30, kdy je oběd, máme vzdělávací blok zaměřený na určité téma. Nevím, kolik lidí tuší, že i mateřská škola má svůj školní vzdělávací program. Ten váš se jmenuje Ježeček Pícháček aneb ježečkovo putování ve všech čtyřech ročních obdobích. Co je jeho cílem? Jako motto jsme si na úvod programu stanovili, že Filozofií naší školy je rozvíjení fantazie, představivosti, samostatnosti a zdravého sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Pěstujeme v dětech lásku k lidem a k přírodě. Respektujeme osobní a specifické zvláštnosti jednotlivých dětí. Naším cílem je děti dobře připravit pro vstup do základní školy. Školní vzdělávací program je vlastně plán, co s dětmi po dobu docházky do MŠ děláme zahrnuje různá témata přizpůsobená částečně ročním obdobím, cíle, konkrétní činnosti a výstupy tedy to, co by dítě mělo umět, ovládat, s čím by se mělo seznámit, co by si mělo vyzkoušet, naučit. Začátek školního roku začínáme např.tématem Školka plná pohody, následují témata Podzim, Na cestách (dopravní prostředky), Advent, Planeta Země atd. Postava Ježečka nás pak po celý rok provází. (Pozn. pokud byste se chtěli s vzdělávacím programem podrobněji seznámit, podívejte se na webové stránky:http://www. zshornimarsov.cz/o-skole/ms/ ms#vzdelavaci-program) Chystáte něco nového pro tento školní rok? Jako úplnou novinku máme výuku nejstarších dětí hře na zobcovou flétnu. Dále bychom rádi opět pokračovali v lyžařském výcviku, který jsme začali v loňské zimě a s nímž jsme byli jak my, tak rodiče a děti, velmi spokojeni. Pokračovat budeme ve výuce plavání, plánujeme návštěvy divadel, pro Obec Horní Maršov připravíme vystoupení v rámci Vítání občánků, určitě využijeme nabídky programů střediska SEVER. Ráda bych se ještě hlouběji věnovala rozvíjení grafomotoriky, což jsou činnosti, které dítě vykonává při psaní a kreslení. Grafomotorická cvičení jsou totiž velmi důležitá pro rozvoj mozku dítěte. Jak vypadá spolupráce s rodiči? Na začátku školního roku máme seznamovací rodičovskou schůzku. S dětmi připravujeme pro rodiče dvě besídky za rok a jednou či dvakrát do roka máme společné odpoledne pro rodiče a děti, kde se obvykle něco vyrábí například jsme takto společně vyzdobili školku. Řekla bych, že v poslední době se komunikace s rodiči velmi zlepšila, rodiče řeší případné problémy přímo s námi, využívají k tomu nabídky individuálních konzultací. Rodiče (a nejen oni) si také mohou prohlížet fotografie z akcí naší školky, a to na heslo fotky. Máte nějaká přání, co do budoucna ještě zlepšit? Za poslední 3-4 roky se podařilo školku dobře vybavit, opravit, máme i pěkně upravenou zahradu. Řekla bych, že máme vlastně klid na práci. Snad ještě bychom si přáli opravenou garáž, která slouží jako sklad zahradních hraček, a pořídit vybavení na šatnu personálu. A co na závěr? Chci poděkovat rodičům, kteří přispěli na nákup stolků do zahrady a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám je pomohli smontovat. Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný školní rok. Hana Kulichová MATEŘSKÉ CENTRUM HROŠÍK V HORNÍM MARŠOVĚ OTEVŘENO OD 15. ZÁŘÍ 2009 Co dělat v sychravém počasí? Přijďte do Mateřského centra Hrošík! Již od září si můžete přijít zacvičit s děťátky na Světýlka s Luckou Čapkovou. Od října zde pro vás bude opět otevřena výtvarná dílna s Luckou Frantovou a Jitkou Drábkovou. Dále zde i tento školní rok bude probíhat výuka speciální angličtiny podle Helen Doron s Blankou Krásovou. Chystáme pro Vás i další zajímavé kroužky, semináře a aktivity. Pro bližší informace a aktuální program sledujte naše webové stránky nebo informační vývěsku vedle autobusové zastávky směr Trutnov. MC Hrošík Vás zve na kurzy pletení z pedigu: od hod. naučte se, jak si uplést prostírání pod hrnečky od hod. přijďte si uplést vánoční zvonečky Cena za kurz je 150 Kč včetně materiálu. Bližší informace sledujte na webových stránkách a letáčcích. Kurzy se konají v prostorách MC Hrošík, areál ZŠ Horní Maršov-pravý boční vchod. Těšíme se na Vás! 4 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

5 LÉTO U HASIČŮ BRANNÝ DEN V ZŠ V pátek 19.června se konal v naší základní škole branný den. Během tohoto dne byla připravena pro děti ukázka techniky od JSDH Horní Maršov, Dopravní zdravotní služby - J. Lippert, Policie ČR, Městské Policie Trutnov a Horské služby. My, dobrovolní hasiči, jsme dětem nabídli ukázku evakuace školy. Jednu vybranou třídu jsme evakuovali pomocí přistaveného žebříku k oknu a vyváděcích kukel. Tuto evakuaci si vyzkoušely i paní učitelky. Poté se děti ze všech tříd rozdělily a postupně procházely stanoviště zúčastněných složek. Na našem stanovišti se děti mohly ptát na vše, co je zajímá, mohly si vyzkoušet hasičské oblečení a hašení pomocí vysokotlakého proudu. Děkujeme tímto všem zúčastněným hasičům. Pro zajištění akce a propagaci své činnosti si někteří neváhali vzít ze svého zaměstnání dovolenou. nost trati. Hlídali jsme druhou a šestou rychlostní zkoušku na trati Dvoračky Zámecký vrch. Bohužel, šestá rychlostní zkouška byla zrušena, neboť byl zraněn malý chlapec stojící v prostoru, který nebyl určený jako bezpečný na pozorování. Chlapci přejeme brzké uzdravení. Při závodě se stalo několik dalších nehod, které se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. OPEN AIR MUSIC FESTIVAL TRUTNOV Ve čtvrtek 20.srpna odpoledne vyrazila část naší jednotky do Trutnova, kde se konal Open Air Music Festival. Na festivalu jsme měli dohlížet společně se svobodskými a jánskolázeňskými hasiči na hladký průběh, jak v areálu festivalu, tak i ve stanovém městečku, které je hned těsně vedle areálu. Pravidelně jsme obcházeli celý areál a stanové městečko. V ranních a podvečerních hodinách jsme vozili vodu do korýtek, aby se mohli účastníci festivalu aspoň trošku umýt. Během tohoto festivalu jsme několikrát domlouvali účastníkům, aby nerozdělávali oheň ve stanovém městečku, dále jsme likvidovali vosí hnízda a otvírali auto se zabouchnutými klíčky. Část jednotky odjela v neděli, ale ve večerních hodinách se někdo rozhodl, že hasičům přidělá práci a začal postupně podpalovat stany. Lidé, kteří se pohybovali kolem, společně s hasiči stany uhasili a zabránili dalšímu šíření na ostatní stany, které byly mnohdy pár centimetrů od sebe. Jinak se tento festival z naší strany docela vydařil a byl bez vážnějších problémů až do onoho nedělního večera. Děkujeme Obecnímu úřadu Horní Maršov, který nám zapůjčil stan, kde jsme mohli mít zázemí. Z vydělaných peněz jsme pořídili kompresor do hasičské zbrojnice. MÁME NOVÉ VYBAVENÍ Do výbavy nám začátkem září přibyl olejový kompresor, na který jsme si vydělali dozorem na Open Air Music Festivalu v Trutnově. Kompresor nám slouží v hasičské zbrojnici, kde je napojen na cisternu a doplňuje vzduch do vzduchojemů (auto má posilovač řízení a brzdy na vzduch) a tím pádem během vyhlášení poplachu můžeme okamžitě vyjet a nemusíme čekat, až se vzduch nafouká. Dále chceme pořídit vysavač na vodu, který bude koupen částečně z peněz vydělaných na stejné akci v Trutnově, ale především z peněz od vás občanů, kteří jste nám přispěli do pokladničky na pivních slavnostech částka od vás činila Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli. Tento vysavač bude sloužit na dočerpávání vody např. po povodních nebo třeba po hašení, kdy jsou promočené koberce. V neposlední řadě jsme získali transportní plachtu, která nahradí stará nosítka. Plachta bude sloužit k transportu zraněných osob. Tuto plachtu jsme získali sponzorským darem od DZS J. Lippert. Mockrát děkujeme této firmě za pořízení tohoto vybavení. TURNAJ V MINIKOPANÉ KONANÉ V LAMPERTICÍCH Dne 1.srpna. se uskutečnil již VI. ročník v minikopané v Lamperticích. Na tento turnaj jsme si vyrazili užít hlavně zábavu, protože jsme vyhráli poslední tři ročníky a tím jsme již putovní pohár získali. V minulých letech se turnaje zúčastnilo 8 týmů.v letošním roce nedorazily týmy z Polska, týmů bylo pouze pět. Nakonec jsme vybojovali druhé místo, první si odneslo místní družstvo z Lampertic, za námi skončila družstva z Roudnice, Žacléře a Bernartic. Turnaje se zúčastnili Lukáš Bažant, Lukáš Dolejška, Stanislav Hlinka, Tadeáš Hlinka, Petr Kasnar, Martin Kos, Michal Suske, Jan Víšek. Všem patří velké poděkování. Děkujeme také firmě KT Stav za opětovné zapůjčení dresů. 3. ROČNÍK RALLY KRKONOŠE Dne 8.srpna se Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov zúčastnil výpomoci na akci Rally Krkonoše. Tento závod se jezdí již třetím rokem v Trutnově a blízkých vesnicích. Tak jako ostatní pořadatelé, i my jsme obdrželi úsek, kde jsme hlídali bezpeč- VÝJEZDY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYPROŠTĚNÍ ZAPADLÉHO VOZU V pátek 19.června jsme pomáhali s vyproštěním vozu přepravní společnosti, který se během otáčení na úzké komunikaci v ulici Valmadiho zapříčil přes vozovku. LIKVIDACE VČELÍCH ROJŮ Dne 1.července jsme vyjeli do Dolních Albeřic k likvidaci včelího roje, který se nacházel v technické místnosti penzionu a sousedil s oknem pokoje pro hosty. Provedli jsme částečnou likvidaci roje pomocí speciálního vysavače a spreje na hmyz. Úplná likvidace se nám však nepodařila, protože včely byly mezi stěnami. K další likvidaci včelího roje jsme byli přivoláni 22.července opět do Dolních Albeřic. Po příjezdu k horské chalupě byly zjištěny jen opuštěné včelí plástve a uhynulé včelstvo. Provedli jsme stržení pláství z podkroví místnosti a vrátili se zpět na základnu. MONITORING ŘEKY A POTOKA Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům jsme na žádost starosty obce vyjeli 2.července na monitoring Albeřického potoka a řeky Úpy, která se nachází v našem katastru. Během monitoringu nebylo zjištěné větší zvýšení hladiny v obci a jednotka se vrátila zpět na základnu. ZAJIŠTĚNÍ UTRŽENÉ STŘECHY V sobotu 4.července je jednotce nahlášena utržená střecha a kouř po úderu blesku do obytného domu ve Svobodě nad Úpou. Na místo události na Pietteho náměstí jsme přijeli současně s místní jednotkou. Při průzkumu byla zjištěna odtržená střecha a zničené komíny. Okamžitě jsme natáhli vysokotlaký proud a provedli jsme preventivní měření střechy pyrometrem, abychom včas odhalili vznikající požár. Poté jsme po domluvě s majitelem provedli postupné rozebrání střechy pomoci rozbrušovacího agregátu na menší Maršovský zpravodaj 3/2009 září

6 díly, které jsme se snažili vrátit zpět na místo. Po odříznutí po okraji bytového domu spadla část střechy na zem, zbytek jsme postupně narovnali a provizorně jsme přikryli střechu plachtami. LIKVIDACE UNIKLÉ NAFTY Z V3S Na žádost majitele nákladního vozidla zasahovala 8.července část jednotky přímo před hasičskou zbrojnicí v Horním Maršově. Vlivem technické závady (prasklá trubka) zde došlo k úniku nafty z nákladního vozidla Praga V3S na pozemní komunikaci. Uniklou naftu jsme na vozovce zlikvidovali sorbentem. POŽÁR KONTEJNERU Na základě telefonického nahlášení svědkem události byl Operačním střediskem HZS Královéhradeckého kraje v neděli 19. července deset minut po čtvrté hodině ranní vyhlášen poplach naší jednotce dálkovým spuštěním sirény. Hořel kontejner v Malé uličce u tělocvičny. Jednotka vyjela s cisternou během pěti minut a na místě provedla likvidaci požáru tří plastových kontejnerů na tříděný odpad. Dva z kontejnerů byly požárem zcela zničeny, třetí pak poškozen roztavením jedné ze svých stěn. Předběžná škoda požáru způsobeného zatím neznámou osobou byla stanovena na Kč. ODKLÍZENÍ STROMŮ PO VĚTRNÝCH SMRŠTÍCH Dne 23.července po 19.hodině jsme byli požádáni občany o pomoc při likvidaci stromů, které spadly na vozovku. Dva stromy se nacházely ve směru Pec pod Sněžkou před cedulí Velká Úpa. Rozřezali jsme je a odklidili mimo vozovku. Poté jsme jeli směrem na Malou Úpu, kde u penzionu Myslivna ležely opět dva stromy vzdálené od sebe 100 metrů, jeden na vozovce a druhý byl zavěšen v korunách stromů nad vozovkou. Tyto stromy jsme opět odklidili. Poslední strom jsme odklidili v Temném Dole u dětského domova. Poté jsme drželi pohovost na stanici až do 22. hodiny, situace se však již zklidnila a nebylo třeba nikam vyjíždět. V pondělí 17.srpna jsme vyjeli směrem na Pomezní boudy. Na místě ležely tři stromy, které blokovaly oba jízdní pruhy, před těmito stromy byly uvězněny tři osobní automobily, které byly ještě z druhé strany odříznuty dalším stromem asi 50 m výše směrem na Spálený Mlýn. Opět jsme stromy odklidili. HOŘÍCÍ SAZE V pondělí 14.září jsme vyjeli na pomoc kolegům ze Svobody nad Úpou. Hořely saze po velké části obvodu komína obytného domu. Natáhli jsme vysokotlaký proud na chodbu domu a následně další proud na střechu. Společnými silami jsme strhali hořící saze. Po celou dobu jsme přeměřovali komínové těleso infračerveným teploměrem. Po skončení akce jsme upozornili majitelku na nutnost nechat před dalším zátopem zkontrolovat komín kominíkem. Zpracováno podle webových stránek inzerce HODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2008/2009 Po velmi úspěšném podzimu, kdy mužstvo dospělých skončilo ve III.třídě na třetím místě se ziskem 25 bodů a se smělými plány porvat se o postup do okresního přeboru, přišlo jarní vystřízlivění v podobě bídných 10 bodů. Místo bojů o postup byla v závěru znát velká úleva ze zajištění III. třídy a vyhnutí se nepříjemné a ošemetné baráži. Na tomto faktu nemění nic ani velká absence a marodka našich hráčů dlouhodobě zranění P. Libřický, J. Škarda, T. Perutek, D. Hudrlík a především v zahraničí pobývající M. Kos výrazně chyběli. Především však přístup některých hráčů a jejich přehnané sebevědomí bylo velkým zklamáním jarní části. Mužstvu chyběl řád, v některých okamžicích herní disciplína (především naslouchání pokynů trenéra), ochota k tvrdé práci při tréninku (malá účast). Přesto i na nepodařené jarní části můžeme najít pozitiva např.zařazení dorostenců do týmu a jejich pravidelné nastupování. Ve velkou oporu zraje talentovaný gólman M. Bartech, příslibem v některých zápasech byl i výkon J. Libřického a T. Dolejšky, nepravidlené starty L. Mašindy a L. Bábika. S tím je, bohužel, spjata i současná bolest nejen maršovské kopané a to nezájem mladých o fotbal, potažmo o jakékoliv jiné sporty. Proto jsme byli nuceni odhlásit ze soutěže náš dorost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za zajištění pořadatelských služeb panu Linkovi, J. Hudrlíkovi st. a J. Škardovi za ochotu mávat při domácích zápasech a v neposlední řadě též všem sponzorům panu Milanu Hlaváčovi, Petru Kosovi, Jindřichu Lippertovi, Miroslavu Matasovi a Obecnímu úřadu Horní Maršov. Závěrem přijměte pozvánku na podzimní líté fotbalové boje, které začaly již v srpnu, a především na kvalitní výkony našeho týmu, který umí zahrát rozhodně lépe než předváděl v jarní části soutěže. Jaroslav Zadina, jednatel fotbalového oddílu 6 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

7 CESTA DŘEVA V neděli 20.září jsme uspořádali slavnostní otevření první části stezky s názvem Cesta dřeva, kterou jsme chtěli připomenout dávná řemesla naší obce dřevařské a uhlířské. Na louce hned za plotem fary stojí ukázkový milíř s informační tabulí. Letos v červenci jsme druhý milíř vypálili a podařilo se nám vyrobit pytle dřevěného uhlí. Je krásně černé a lesklé, můžeme ho zájemcům ukázat. Dřevařské řemeslo a plavení dřeva po Úpě připomíná druhá informační tabule pod starou lípou u fary. Součástí stezky je i zcela nová lavice kolem kmene staré lípy. Na otevření se sešla asi dvacítka přátel a sousedů, kteří si pročetli tabule, prohlédli milíř a faru, poseděli na lavičce pod lípou, poslechli si trochu vážné hudby a občerstvili se nedělní kávou. Svou návštěvou nás poctili i redaktoři Krkonošského deníku a Českého rozhlasu. Načasování termínu slavnosti nebylo tak úplně náhodné, dnem 20.září totiž vrcholila akce Dny evropského dědictví. Na projekt Cesta dřeva se podařilo středisku SEVER získat podpo- ru od Nadace VIA v rámci fondu Fondu T-Mobile. Středisko SEVER zorganizovalo stavbu a vypálení milíře a připravilo informační tabule. Stojany k tabulím a lavičku vyrobila na zakázku Stavební a inženýrská firma Klimeš. Přijďte se podívat a posedět na lavičce pod lípou! Hana Kulichová, SEVER inzerce inzerce Maršovský zpravodaj 3/2009 září

8 MARŠOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO Od června do září proběhlo v naší obci pět kulturních a společenských akcí. Každá s trochu jiným obsahem (některé byly více zaměřeny na přátelské posezení a zábavu, jiné nabízely kulturní zážitky a setkání se zajímavými umělci) a tím pádem i s trochu jiným okruhem návštěvníků, kteří však byli nejen místní, ale často dorazili i ze vzdáleného okolí. Následující články vám přinášejí krátké ohlédnutí, jak se tyto akce vydařily. Pokud byste chtěli něco vzkázat pořadatelům, přispět nějakým nápadem na vylepšení těchto akcí do budoucna, ozvěte se. HASIČSKÝ PIVNÍ DEN V sobotu 20.června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov za podpory Obecního úřadu a mnoha dobrovolníků další ročník Pivního dne v zámeckém parku. Tradičně bylo připraveno několik druhů piva, grilované pochoutky a mnoho dalšího občerstvení. DOTEKY 2009: Děti ze ZŠ Vlčice Pavel Lohonka Žalman Švihadlo Krakonošova hudební zahrada Návštěvníci mohli také okusit několik soutěží pro děti i dospělé. Jako každý rok také letos jsme se pokusili o překonání maršovského rekordu ve vypití 50ti piv na čas formou štafety. Bohužel, rekord se pokořit nepodařilo. Letošní padesátka pivních přeborníků zvládla tuto štafetu za 8 minut a 50 sekund. Během celého soutěžního dopoledne hrála k tanci i poslechu dvojice muzikantů s názvem Novum. Samotný hudební večer zahájila kapela Driák. Zlatým hřebem byla bezesporu kapela Škwor, která sice začala hrát s téměř hodinovým zpožděním, ale čekání se rozhodně vyplatilo. Škwoři předvedli velkou hudební show, která byla podpořena mohutným a velice kvalitním zvukem, o který se postarali mistři ze Soundservisu Skalický ve Dvoře Králové. Dohrávka patřila skupině Vyhoukaná Sowa, která skvěle dokončila výborně rozjetou párty. Podle našeho odhadu se letos do zámeckého parku vydalo kolem šestiset lidí, kteří se určitě dobře pobavili. Škoda jen, že se vyskytlo několika jedinců, kteří nevyhledávají zábavu, ale problémy. Házení kelímků do publika a rvačky mezi tanečníky nepatří k dobré zábavě. Jinak hodnotíme Pivní den 09 za velmi povedený. Dokonce i počasí nám celkem přálo. Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých to prostě nejde. Těšíme se na Vás na další hasičské akci a to opět v únoru 2010 na hasičském bále v tělocvičně. Podle webových stránek www. hasicihornimarsov.cz OPEN AIR EKO-FESTIVAL DOTEKY 2009 OPĚT NA FAŘE A V KOSTELE Letošní již 7.ročník hudebnědivadelního festivalu měl na svých bedrech jako obvykle tým ze SEVERu významně posílený o Miloše Klimeše. Pokus oslovit a potěšit co nejširší veřejnost se snad podařil, neb vybrat si z pestré programové nabídky mohl každý. Mezi více než dvěma stovkami diváků malých i velkých se objevil i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a členka sněmovny Kateřina Jacques. Pořadatelé se tentokrát snažili upozornit v doprovodném programu festivalu na nejrůznější zajímavosti z regionu ať už šlo o zapálení milíře či vernisáž starých fotografií z Maršova. Akci zahájily zcela profesionálně žáci ze základní školy a mateřské školy z Vlčic svými baladami, vystřídalo je divadélko Malované písničky Petra Mikesky, v kostele snivě zazníval keltský folk skupiny Cain Da Breth, Pavel Žalman Lohonka potěšil staré pamětníky známými písničkami, vtipným divadélkem O Marjáně se představil František Watzl, spoluzakladatel Julie a spol.,vlasta Třešňák band zazněl z hlavního pódia a celou akci završilo Švihadlo, které roztančilo farskou zahradu! Program doplnily i řemeslné stánky, výrobky FairTrade a výborné občerstvení. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří s akcí pomohli, a všem podporovatelům akce Obci Horní Maršov, firmě Stavby Klimeš a Královéhradeckému kraji. Yva Piňosová, SEVER KRAKONOŠOVA HUDEBNÍ ZAHRADA V pořadí již pátý koncert pod názvem Krakonošova hudební zahrada se konal v neděli 9.srpna ve starém kostele. Vystoupilo zde osm operních pěvkyň, studentek Mezinárodní operní 8 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

9 dílny pro mladé pěvce v polské Karpaczi. Studentky z Lotyšska, Polska, České republiky a Běloruska zde předvedly zajímavá a méně známá díla s tématikou Krkonoš a bájného vládce hor Krakonoše. Návštěvníci si v působivé atmosféře renesančního kostela mohli vychutnat skladby od L.Spohra, C.M.von Webera, F.Flotowa, H.Sommera a dalších skladatelů. Akci pořádal SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Agentura MKM a Hradní společnost Aichelburg. Jan Franta, SEVER MARŠOVSKÁ POUŤ Máme za sebou sedmý rok Maršovské pouti konané u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterému jsou zasvěceny oba zdejší kostely. Naše pouť, která je v okolí již známá svým kvalitním programem, si i tentokrát udržela laťku značně vysoko a přilákala kolem tisícovky návštěvníků. Program byl přitom natolik pestrý, že jistě oslovil nejrůznější skupiny návštěvníků od příznivců renesanční hudby a recitálu Vlasty Redla v předvečer pouti ve starém kostele, přes přátele krkonošského folklóru, bluegrassu, folku až po fanoušky kapely MŇÁGA A ŽĎORP. Pro nejmladší návštěvníky bylo určeno několik zdařilých vystoupení divadla Facka a děti si mohly náležitě užít i klasických pouťových atrakcí. K příjemné atmosféře pouti rozhodně přispělo i krásné slunečné počasí. Je jen škoda, že dorazilo tak málo stánkařů, což nebyla chyba pořadatelů, protože většina stánkařů odřekla na poslední chvíli. Kdo ví, proč? Slavnosti babího léta Maršovská pouť 2009 Vystoupení maršovských ochotníků, těšící se jako obvykle velké přízni publika, připomnělo tentokrát další významnou událost z místní historie 400 let od návštěvy komise úředníků královských a císařských dolů v Kutné Hoře. Živé obrazy provázené písní Já jsem z Kutné Hory úředníkův syn doprovázelo čtení z dochované česky psané zprávy, kterou tato inspekce zanechala. Popisuje v ní stav zdejších lesů (odkud se plavilo dřevo do Kutné Hory), počátky budního hospodaření a těžbu rud. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizačním zajištění pouti podíleli či podpořili její konání sponzorskými dary. Doufejme, že si naše pouť nadále udrží svou úroveň a jedinečnost. Hana Kulichová SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA Letos již šestý ročník proběhl v duchu setkání přátel u dobré hudby. Odpolední program zahájila fotogalerie pana Pavla Vojtěcha s názvem,, Jak to vidím já. Na fotografiích vystavených v zámeckém vestibulu bylo převážně zachyceno dění na maršovských i jiných kulturních akcích. V začal hudební program kapelou KALUŽE, následně po nich hrály kapely TRABAND, AFRODISIAK a GRO- TESKA. Během akce se prolnuly hudební žánry od alternativního folku přes lidový folk, jamajské reggae až po ska-punk. Během celé akce si mohli děti i dospělí zaskákat na trampolínách, skákacím hradu a zkusit štěstí na ruletě. Díky pěknému počasí byla hojná účast posluchačů a panovala úžasná pohodová nálada až do ranních hodin. Za tuto akci musím z celého srdce poděkovat sponzorům, bez jejichž ochotného přispění finančními dary by tato akce nemohla být uskutečněna: Restaurace Slunce - Zuzana Čubová, Milan Drahník, Květinářství Anthea- paní Červinková, Elektro- Honza Puhlovský, Stavební práce - Milan Maxa, Gras s.r.o. - Petra Němcová, Hostinec pod Starou horou- Milan Stejskal, Michal Kolb, Jan Patzelt, Erkona- Jiří Bejr, Penzion Zvonička, Penzion Iris, Miloslav Klimeš, Penzion Kneiffel - pan Furbacher a Jaroslav Karlík. Poděkování patří i starostovi Pavlu Mrázkovi a tajemníkovi Petru Skalskému, JSDH Horní Maršov a všem dobrovolníkům za pomoc. Panu Pavlu Vojtěchovi děkujeme za zapůjčení fotografií na výstavu. Doufám, že se vám tato akce líbila, a zajdete se s námi opět pobavit. Lada Karlíková Maršovský zpravodaj 3/2009 září

10 VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA Sbor pro občanské záležitosti přeje všechno nejlepší občanům, kteří v tomto roce oslavili či oslaví významná životní jubilea. Jsou to paní a pánové: Mimořádnou gratulaci věnujeme dvěma nejstarším občankám obce paní Anně Hamplové (96 let) a paní Marii Papešové (95 let). Přejeme jim především dobré zdraví a pohodu do dalších let. Josef a Dana Urbanovi Josef Matula Marie Faltová Zdeněk Papík Karel a Jaroslava Čapkovi Marie Teichmannová Marta Slavíčková František a Etela Součkovi Stanislava Lášová Anton Baculík Bohumil Kos Estera Krošňáková Anna Perutková Hilda Koniariková Oldřich Šmejsa Žofia Kavanová Anna Bukovská Václav a Charlotte Zoufálkovi Danuška Žemličková Jarmila Dubová Zdeňka Exnerová Roland Köhler Bohumil Kučera Miroslav Alberovský Cecilie Linková Květoslava Šímová Helena Müllerová Marta Bursová Jindřiška Kučerová Ladislav Novotný Ludvík Dub Horst Tippelt Olga Tomanová Josef Skála Miloslav Klimeš Edeltraud Ozorovská Miroslava Cvejnová Jan Dráb Ladislav Kobelka Etela Hauftová Hana Missbergerová Anna Klepáčková Jana Kolátorová Zdenek Macháček Danuška Mládková Miloslav Tölg Andrej Lonc František Fiedler Elfrida Fiedlerová Jaroslav Horák Jaroslav Uxa Růžena Drtinová Ivanka Prausová Jaroslava Posadovská Ludmila Olšáková Zdeněk Jošt Karel Farský NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA PODZIM 2009 DOTEK DŮM OBNOVY TRADIC,EKOLOGIE A KULTURY V HORNÍM MARŠOVĚ vás zve na tyto akce: středa 21. října 2009, VÝCHODNÍ AFRIKOU PO STEZKÁCH SLONŮ Přednáška a promítání videa z africké pouti cestovatele RNDr. Petra Rybáře, čestného člena SEVERu. Koná se na faře v Horním Maršově. Určeno pro širokou veřejnost. Zdarma. sobota 7. listopadu 2009, VYUŽITÍ TRADIČNÍCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ Přednáška o tradičních výrobách a zpracování slámy použití pro výrobu ozdob na vánoční stromeček a výrobu doplňků. Koná se ve středisku SEVER ( budova ZŠ, levý boční vchod).lektorka: Radomila Špůrová. Cena: 100,- Kč. Pro širokou veřejnost. Závazné přihlášky telefonem nebo em nejpozději dva dny předem na nebo úterý 10. listopadu 2009, sraz v u fary SVATÝ MARTIN Putování s lampióny do starého kostela, povídání a příběh o původně římském vojáku Martinovi, pokračování slavnosti na faře muzika, zpívání, občerstvení. Pro širokou veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi. sobota 28. listopadu 2009, ADVENTNÍ VĚNCE Výroba adventních věnců z různých materiálů na stůl i dveře, povídání o Adventu a Vánocích. Koná se ve středisku SEVER ( ZŠ, levý boční vchod). Cena 100,- Kč. S sebou si přineste 4 svíčky a pevný základ na věnec. Závazné přihlášky telefonem nebo em nejpozději dva dny předem na nebo sobota 12. prosince 2009, VÁNOČNÍ POBEJTEK Vánoční setkání pro veřejnost, řemeslné dílny pro malé i velké s doprovodným programem ( divadlo, hudba, zpěv, občerstvení, prodej výrobků Fairtrade a jiné). Přijďte pobejt, pobavit se před vánočním shonem a vyrobit si vlastnoručně drobné dárky a ozdoby. Koná se ve středisku SEVER ( ZŠ, levý boční vchod). Vstupné dobrovolné. DVA KONCERTY VE STARÉM HŘBITOVNÍM KOSTELE V HORNÍM MARŠOVĚ pátek , STROM ŠAMANŮ Účinkuje muzikoteropeut a šaman Dr.L.Holzer. sobota , CAIN DA BRETH Hudební skupina Cain Da Breth, která v Maršově již letos účinkovala na festivalu Doteky. Společně s nimi zde vystoupí velšský perkusionista a umělecký kovář Steve Hubback, který nechá zaznít svým vlastnoručně vyrobeným nástrojům. Název kapely Cain Da Breth - je staroirský a zdál se zpěvačce Damonice ve snu. V překladu znamená zhruba zpěv dvou rčení. Kapela hraje hudební styl, který nazývá akustický doom metal. Volí ho raději než keltský folk. Více informací o účinkujících naleznete na internetových stránkách Steve Hubbacka: a kapely CainDaBreth:http:// a Vstup na koncert zdarma. Sobota 5.prosince - MIKULÁŠKÁ NADÍLKA Odpoledne zveme všechny děti na veselý mikulášský program do tělocvičny. Podrobnosti budou včas na plakátech. Maršovský zpravodaj, číslo 3/2009, září 2009 náklad 500 kusů, zdarma Vydává Obec Horní Maršov Redakce: Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov., tel , fax , Gafická úprava: Petr Kutáček Tisk: LUSIJA s.r.o Registrační číslo: RR/73/99/Ri Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Fotografie uveřejněné v tomto čísle nám poskytli autoři článků, dále jsou z internetových stránek SDH, staré fotky poskytl pan Zdeněk Říha, fotografie stavby milířů Radka Urbánková 10 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA

1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2010 BŘEZEN 2010 ZDARMA Mosopust v Horním Maršově v sobotu 13.2. 2010 (více na str. 8) Uzávěrka dalšího čísla: 4. června 2010 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více