3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA"

Transkript

1 MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! (více na str. 2) «Snímek někdy kolem r jsou zde vidět 3 mohutné lípy původního starého stromořadí, lípa vlevo spolu s božími muky ustoupila terénním úpravám silnice v 70.letech, lípa vpravo nahoře těsně u fary byla skácena v 90.letech, dnes stojí pouze poslední nejstarší lípa uprostřed» Srovnávací snímek z jara 2009 Uzávěrka dalšího čísla: 10. prosince 2009 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své činnosti, pište o tom, co vás v Maršově těší a co vás naopak trápí, jak byste chtěli zlepšit veřejné záležitosti obce a jak si představujete její další vývoj.

2 Vážení spoluobčané, máme za sebou léto a tím také další ročník naší Maršovské pouti. Moc rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na její přípravě a zasloužili se o její zdárný průběh. Nemenší poděkování patří sponzorům a také vám všem, návštěvníkům, neboť bez vás by celá akce neměla smysl. Velmi děkuji všem. Nyní je zde namístě ještě jedno poděkování. Poděkování a omluva. Při výstavbě kanalizace do Temného Dolu došlo díky nekázni stavebních firem k několikanásobnému přerušení rozvodu kabelové televize. Přestože jsme se snažili zajistit opravy v nejkratších možných termínech, nebylo to vždy s ohledem na rozsah poruch možné. Opravy ještě komplikovaly odstávky elektřiny, protože bez proudu nebylo možné trasy proměřit, poruchy najít a přeměřit úspěšnost oprav. Obec bude samozřejmě po stavebních firmách, případně generálním dodavateli či investorovi požadovat kompenzaci vynaložených nákladů. Obyvatelům Temného Dolu děkuji za trpělivost a pochopení. Rada obce odsouhlasila prominutí jednoho měsíčního poplatku za kabelovou televizi pro zákazníky postižené poruchami. Jedná se o symbolický výraz odškodnění za omezenou službu. V době, kdy píši tyto řádky, je vše opraveno a já doufám, že šikulové od výkopů už budou kopat jen do země a nikoliv do našich kabelů. V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o propadu příjmů obce ze sdílených daní. Od té doby se situace ještě zhoršila do konce roku 2009 předpokládám, že se příjem zmenší o 1,3 mil. Pro rok 2010 je výhled ještě smutnější, neboť je předpoklad, že daňové příjmy obce budou o 2 mil. Kč menší oproti roku Jedná se snížení příjmů ze sdílených daní o cca 23%. Myslím, že nemusím moc vysvětlovat, co takový výpadek příjmů pro hospodaření obce znamená. Orgány obce nyní čeká nelehký úkol při sestavování rozpočtu na rok 2010 tak, aby se mohlo pokračovat v přípravě projektů, něco se v obci udělalo a zároveň jsme v obecní kase nevymetali pavučiny. Bylo by toho zajisté velmi mnoho, o čem bych se zde ještě mohl rozepisovat. To by ovšem celé číslo zpravodaje nestačilo. Pro zájemce o dění v obci nejvíce se určitě dozvíte ze zpráv z rady obce, pravidelně zveřejňovaných na úřední desce, infokanálu a webových stránkách obce, které, jak doufám, budou již zanedlouho v novém kabátě. Přeji všem příjemný závěr babího léta a slunečný podzim pokud možno s minimem starostí. Ing. Pavel Mrázek, starosta obce OBEC HORNÍ MARŠOV VYZÝVÁ TÍMTO ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY OBCE NA POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO ROK 2010 Pro každou akci zájemce zpracuje krycí list s uvedením následujících údajů : Název akce Stručný popis akce: charakter akce (kulturní, společenská, vzdělávací,. sportovní, jiná) předpokládaný počet účastníků působnost akce: místní, regionální či nadregionální zapojení dobrovolníků způsob propagace před a po akci (plakáty, média ) zda jde o akci tradiční, novou vlastní popis zaměření a průběhu akce Předpoklad celkového rozpočtu akce náklady a zdroje Požadavek na příspěvek od obce Organizátor akce a odpovědná osoba (včetně kontaktů adresa, telefon, ) Návrh na pořádání akcí je nutné předat nejdéle k předsedkyni komise školské, kultury a tělovýchovy paní Ladě Karlíkové nebo tajemníkovi obce Ing. Petru Skalskému. Komise posoudí návrhy ve lhůtě do běžného roku a předá radě obce přehled všech podaných návrhů a návrh akcí k podpoře včetně doporučení výše příspěvku ze strany obce. Rada obce následně rozhodne, které akce a s jakým příspěvkem obce budou zapracovány do návrhu rozpočtu na následující rok. Posuzování bude probíhat podle těchto kriterií: 1. druh akce kulturní společenská jiná 2. jiné zdroje zda akce čerpá z jiných zdrojů (v jakém poměru k obci) zda akce nepočítá s jinými zdroji (vstupné, sponzoři, dotace, apod.) 3. účast dobrovolníků 4. přínos akce pro obec regionální či nadregionální význam propagace obce v médiích počet návštěvníků zda jde o akci tradiční či novou Po ukončení akce předloží organizátor souhrnné vyúčtování akce, kde uvede náklady celkem a z toho položkový soupis nákladů hrazených z prostředků obce doložený kopií dokladů prokazujících jejich oprávněnost. OBECNÁ USTANOVENÍ Organizace příslušné akce je plně v kompetenci organizátora. Obec si vyhrazuje právo revidovat při vyúčtování výši příspěvku pouze v případě, že je provedení akce v rozporu s deklarovaným popisem akce. Obec si vyhrazuje právo revidovat v průběhu roku plán finančních příslibů na podporu jednotlivých akcí pro případ nedostatku prostředků v rozpočtu obce. POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! Víte, že lípa u fary v Horním Maršově byla nominována na Strom roku 2009? Do ankety Strom roku, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, ji v květnu přihlásil SEVER a Obec Horní Maršov. Z 65 návrhů bylo během června vybráno 12 finalistů a naše lípa mezi nimi. Počátkem července proběhlo na faře setkání, kterého se zúčastnili zástupci nadace, obce a SEVERu. Za asistence Krkonoškého deníku bylo na tomto setkání pro naši lípu vylosováno číslo 9. Strom, který v anketě získá nejvíc hlasů, obdrží kompletní odborné ošetření a náležitou mediální propagaci. A to by si lípa, která již tak dlouho roste v náročných klimatických podmínkách a jako jediná z původní aleje přestála orkány, bouřky a požáry v těsném sousedství způsobené bleskem, opravdu zasloužila. Je krásná a může se jako jeden z mála stromů v republice pochlubit vzácnou dokumentací je zachycena na vedutě z r.1821 a později na řadě starých fotografií. Tato 400 let stará lípa je nejstarším stromem východních Krkonoš. Doufáme, že nominace lípy přispěje i k jejímu brzkému navrácení do seznamu památných stromů. Prosíme, podpořte lípu, oslovte své příbuzné a známé hlasovat může kdokoli z celé republiky i ze světa, věk nerozhoduje, hlasovat mohou i děti. Uzávěrka hlasování je 10.října Výsledky ankety budou vyhlášeny 22.října v Brně na Koncertu pro stromy s Martou Kubišovou. Lípu můžete podpořit: 1 Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM9 na číslo (cena DMS je 30 Kč, z čehož jdou 3 Kč operátorovi můžete jich však poslat neomezený počet) 2 Podpisem na hlasovací listinu (k dispozici na SEVERu, každý se může podepsat pouze jednou). 3 Nebo můžete obojí podpis i DMS. 4 Velmi by nám pomohlo získat další sponzory na zakoupení hlasovacích listin! Jeden arch s kolonkami na 20 podpisů stojí 60 Kč. Pokud chcete, můžete si arch (i více archů) předplatit přímo u SEVERu nebo si jej sami operativně objednat na posbírat podpisy a doručit Nadaci Partnerství do Na adrese také můžete najít další informace, fotografie ostatních navržených stromů a počty získaných hlasů (záložka Anketa Strom roku, po rozklepnutí Finalisté 2009). Hana Kulichová 2 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

3 ZŠ HORNÍ MARŠOV NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení občané, rodiče, začal školní rok 2009/2010, který přináší spoustu nového ve výchovně - vzdělávacím procesu v naší škole. Kromě obměny a doplnění pedagogického sboru byla přípravná činnost zaměřena na zvýšení kvality výuky, o čemž svědčí především účast pedagogů na seminářích a kursech určených pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy připravil nový školní řád, jehož přílohou je i klasifikační řád. V provozních záležitostech jsme se zaměřili na revitalizaci vstupních prostor a prostor se šatními skříňkami. V těchto prostorách bude nově k vidění letitá práce kroužku modelářů. Tento krok byl záměrný, neboť byl uvolněn prostor v budově dílen, jejichž další využití je směřováno k přemístění mateřské školy ze stávajícího objektu. Vyučování ve škole bude probíhat podle vzdělávacích programů Základní škola, č.j /96-2 a Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV, č.j. 87/2007. Na základě těchto programů vedení školy s pověřeným učitelem připravilo učební plán na školní rok pro jednotlivé třídy. Jednotliví vyučující zpracovávají časově tématické plány pro vyučovací předměty. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, slučuje ročníky do tříd a slučuje výuku některých předmětů či části předmětů na 2. stupni. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Musí respektovat ekonomické podmínky školy. Škola zabezpečuje specializovanou péči o žáky s vývojovými poruchami učení - předmět speciálně pedagogická péče a individuální studijní plány žáků. Je zabezpečeno i vzdělávání nadaných žáků. V rozsahu stanoveném vládou ČR se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty, v prvním ročníku i základní školní potřeby. Škola připravuje velké množství školních akcí, plavecký a lyžařský výcvik. V nabídce pro žáky jsou volnočasové aktivity kroužky, které zahajují činnost k Pro občany obce bude k dispozici kurs anglického jazyka a jiné, dle aktuální nabídky lektorů. Mgr.Eva Hloušková PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. září 2009 začalo v 8 hodin ráno první vyučování v životě prvňáčků. V první části je přivítal pan starosta a pan ředitel. Společně prvňáčkům popřáli mnoho úspěchů v prvním školním roce jejich života. Zároveň děti obdržely malé dárečky. V druhé části byli žáčci pasováni na prvňáčky školním mečem ozdobeným mašlí, který jsem na ně symbolicky pokládala. Také obdrželi pasovací listinu a Desatero prvňáčka. S dětmi jsme se poté společně podívali na dárečky, které měly na stole. Největší radost jim udělaly fixy a pastelky. Jakmile se na dárky vynadívaly, šli jsme společně prohlédnout skříňky, na kterých měly obrázky, aby lépe poznaly svou skříňku. Poté jsme se vrátili do třídy, kde jsme se společně rozloučili, a děti odcházely s rodiči domů. Mgr. Soňa Vítková ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 NA ZŠ A MŠ V HORNÍM MARŠOVĚ slavnostní zahájení školního roku ( úterý ) rodičovské schůzky 1., 2., 5. třída od 15 h. podzimní prázdniny...29.a , ředitelské volno(provozní důvody) stát. svátek čtvrtletní pedagogická rada od 15 h. rodičovské schůzky 2., 3., 4., 5. třída od 16 h. rodičovská schůzka - 9. třída od 16 h. rodičovské schůzky od 16 h. rodičovské schůzky 1. třída od 16 h. vánoční prázdniny den otevřených dveří zápis do první třídy uzavření klasifikace pololetní pedagogická rada od 15 h. pololetní vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny lyžařský výcvik...bude upřesněno velikonoční prázdniny a třičtvrtletní pedagogická rada od 15 h. rodičovské schůzky od 16 h. uzavření klasifikace závěrečná pedagogická rada od 15 h. slavnostní ukončení školního roku vysvědčení hlavní prázdniny zahájení nového školního roku pedagogické rady řešení aktuálních problémů, čtvrtek od , individuální konzultace dle potřeby rodičovské schůzky prvního stupně lze přizpůsobit potřebám rodičů a třídních učitelů školní družina bude v provozu i v ranních hodinách od V Horním Maršově , Mgr. Marek Tuček, ředitel školy Maršovský zpravodaj 3/2009 září

4 JAK TO CHODÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V HORNÍM MARŠOVĚ Mateřská škola byla v naší obci založena r Nacházela se v budově poblíž dnešního Dětského výchovného ústavu. Po r byla pro potřeby školky upravena vila u hlavní silnice.tato vila, postavená v r. 1920, patřila místnímu lékaři, který zde působil do konce 2.světové války. V letech byla mateřská škola načas přestěhována do komplexu nových budov u Texlenu (dnes Dětský výchovný ústav), ale poté se opět vrátila do vily, kde sídlí dodnes. Od r tvoří mateřská škola spolu se základní školou jeden právní subjekt, jehož ředitelem je Mgr.Marek Tuček, vedoucí učitelkou paní Doris Nováková, které jsem se zeptala: Prý máte ve školce úplně plno? V současné době máme do školky zapsáno 27 dětí ve věku od 2,5 roku do 7 let, pravidelně dochází asi 20 dětí. Podle hygienických předpisů máme kapacitu stanovenou na 28 dětí, takže se dá říct, že máme téměř plno. Děti jsou převážně z Horního Maršova, ale máme tu i děti z Pece pod Sněžkou. Školka je otevřená od 6.30 do 16.00, u dětí se střídají 2 učitelky, na částečný úvazek je zde zaměstnána kuchařka a uklízečka. Jak vypadá takový běžný den v MŠ? Pokud nemáme nějakou mimořádnou akci, jako třeba celodenní výlet či návštěvu divadla, program je zhruba takový: v době od 6.30 do 8.00 děti přicházejí a většinou si volně hrají, pak následuje půlhodina ranního cvičení, svačina, cílené činnosti, pobyt venku, oběd, odpočinek, druhá svačina a odpolední zájmové činnosti, během nichž se děti postupně rozcházejí domů. Dá se říci, že vlastně celé dopoledne, od 8.00 do 11.30, kdy je oběd, máme vzdělávací blok zaměřený na určité téma. Nevím, kolik lidí tuší, že i mateřská škola má svůj školní vzdělávací program. Ten váš se jmenuje Ježeček Pícháček aneb ježečkovo putování ve všech čtyřech ročních obdobích. Co je jeho cílem? Jako motto jsme si na úvod programu stanovili, že Filozofií naší školy je rozvíjení fantazie, představivosti, samostatnosti a zdravého sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Pěstujeme v dětech lásku k lidem a k přírodě. Respektujeme osobní a specifické zvláštnosti jednotlivých dětí. Naším cílem je děti dobře připravit pro vstup do základní školy. Školní vzdělávací program je vlastně plán, co s dětmi po dobu docházky do MŠ děláme zahrnuje různá témata přizpůsobená částečně ročním obdobím, cíle, konkrétní činnosti a výstupy tedy to, co by dítě mělo umět, ovládat, s čím by se mělo seznámit, co by si mělo vyzkoušet, naučit. Začátek školního roku začínáme např.tématem Školka plná pohody, následují témata Podzim, Na cestách (dopravní prostředky), Advent, Planeta Země atd. Postava Ježečka nás pak po celý rok provází. (Pozn. pokud byste se chtěli s vzdělávacím programem podrobněji seznámit, podívejte se na webové stránky:http://www. zshornimarsov.cz/o-skole/ms/ ms#vzdelavaci-program) Chystáte něco nového pro tento školní rok? Jako úplnou novinku máme výuku nejstarších dětí hře na zobcovou flétnu. Dále bychom rádi opět pokračovali v lyžařském výcviku, který jsme začali v loňské zimě a s nímž jsme byli jak my, tak rodiče a děti, velmi spokojeni. Pokračovat budeme ve výuce plavání, plánujeme návštěvy divadel, pro Obec Horní Maršov připravíme vystoupení v rámci Vítání občánků, určitě využijeme nabídky programů střediska SEVER. Ráda bych se ještě hlouběji věnovala rozvíjení grafomotoriky, což jsou činnosti, které dítě vykonává při psaní a kreslení. Grafomotorická cvičení jsou totiž velmi důležitá pro rozvoj mozku dítěte. Jak vypadá spolupráce s rodiči? Na začátku školního roku máme seznamovací rodičovskou schůzku. S dětmi připravujeme pro rodiče dvě besídky za rok a jednou či dvakrát do roka máme společné odpoledne pro rodiče a děti, kde se obvykle něco vyrábí například jsme takto společně vyzdobili školku. Řekla bych, že v poslední době se komunikace s rodiči velmi zlepšila, rodiče řeší případné problémy přímo s námi, využívají k tomu nabídky individuálních konzultací. Rodiče (a nejen oni) si také mohou prohlížet fotografie z akcí naší školky, a to na heslo fotky. Máte nějaká přání, co do budoucna ještě zlepšit? Za poslední 3-4 roky se podařilo školku dobře vybavit, opravit, máme i pěkně upravenou zahradu. Řekla bych, že máme vlastně klid na práci. Snad ještě bychom si přáli opravenou garáž, která slouží jako sklad zahradních hraček, a pořídit vybavení na šatnu personálu. A co na závěr? Chci poděkovat rodičům, kteří přispěli na nákup stolků do zahrady a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám je pomohli smontovat. Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný školní rok. Hana Kulichová MATEŘSKÉ CENTRUM HROŠÍK V HORNÍM MARŠOVĚ OTEVŘENO OD 15. ZÁŘÍ 2009 Co dělat v sychravém počasí? Přijďte do Mateřského centra Hrošík! Již od září si můžete přijít zacvičit s děťátky na Světýlka s Luckou Čapkovou. Od října zde pro vás bude opět otevřena výtvarná dílna s Luckou Frantovou a Jitkou Drábkovou. Dále zde i tento školní rok bude probíhat výuka speciální angličtiny podle Helen Doron s Blankou Krásovou. Chystáme pro Vás i další zajímavé kroužky, semináře a aktivity. Pro bližší informace a aktuální program sledujte naše webové stránky nebo informační vývěsku vedle autobusové zastávky směr Trutnov. MC Hrošík Vás zve na kurzy pletení z pedigu: od hod. naučte se, jak si uplést prostírání pod hrnečky od hod. přijďte si uplést vánoční zvonečky Cena za kurz je 150 Kč včetně materiálu. Bližší informace sledujte na webových stránkách a letáčcích. Kurzy se konají v prostorách MC Hrošík, areál ZŠ Horní Maršov-pravý boční vchod. Těšíme se na Vás! 4 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

5 LÉTO U HASIČŮ BRANNÝ DEN V ZŠ V pátek 19.června se konal v naší základní škole branný den. Během tohoto dne byla připravena pro děti ukázka techniky od JSDH Horní Maršov, Dopravní zdravotní služby - J. Lippert, Policie ČR, Městské Policie Trutnov a Horské služby. My, dobrovolní hasiči, jsme dětem nabídli ukázku evakuace školy. Jednu vybranou třídu jsme evakuovali pomocí přistaveného žebříku k oknu a vyváděcích kukel. Tuto evakuaci si vyzkoušely i paní učitelky. Poté se děti ze všech tříd rozdělily a postupně procházely stanoviště zúčastněných složek. Na našem stanovišti se děti mohly ptát na vše, co je zajímá, mohly si vyzkoušet hasičské oblečení a hašení pomocí vysokotlakého proudu. Děkujeme tímto všem zúčastněným hasičům. Pro zajištění akce a propagaci své činnosti si někteří neváhali vzít ze svého zaměstnání dovolenou. nost trati. Hlídali jsme druhou a šestou rychlostní zkoušku na trati Dvoračky Zámecký vrch. Bohužel, šestá rychlostní zkouška byla zrušena, neboť byl zraněn malý chlapec stojící v prostoru, který nebyl určený jako bezpečný na pozorování. Chlapci přejeme brzké uzdravení. Při závodě se stalo několik dalších nehod, které se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. OPEN AIR MUSIC FESTIVAL TRUTNOV Ve čtvrtek 20.srpna odpoledne vyrazila část naší jednotky do Trutnova, kde se konal Open Air Music Festival. Na festivalu jsme měli dohlížet společně se svobodskými a jánskolázeňskými hasiči na hladký průběh, jak v areálu festivalu, tak i ve stanovém městečku, které je hned těsně vedle areálu. Pravidelně jsme obcházeli celý areál a stanové městečko. V ranních a podvečerních hodinách jsme vozili vodu do korýtek, aby se mohli účastníci festivalu aspoň trošku umýt. Během tohoto festivalu jsme několikrát domlouvali účastníkům, aby nerozdělávali oheň ve stanovém městečku, dále jsme likvidovali vosí hnízda a otvírali auto se zabouchnutými klíčky. Část jednotky odjela v neděli, ale ve večerních hodinách se někdo rozhodl, že hasičům přidělá práci a začal postupně podpalovat stany. Lidé, kteří se pohybovali kolem, společně s hasiči stany uhasili a zabránili dalšímu šíření na ostatní stany, které byly mnohdy pár centimetrů od sebe. Jinak se tento festival z naší strany docela vydařil a byl bez vážnějších problémů až do onoho nedělního večera. Děkujeme Obecnímu úřadu Horní Maršov, který nám zapůjčil stan, kde jsme mohli mít zázemí. Z vydělaných peněz jsme pořídili kompresor do hasičské zbrojnice. MÁME NOVÉ VYBAVENÍ Do výbavy nám začátkem září přibyl olejový kompresor, na který jsme si vydělali dozorem na Open Air Music Festivalu v Trutnově. Kompresor nám slouží v hasičské zbrojnici, kde je napojen na cisternu a doplňuje vzduch do vzduchojemů (auto má posilovač řízení a brzdy na vzduch) a tím pádem během vyhlášení poplachu můžeme okamžitě vyjet a nemusíme čekat, až se vzduch nafouká. Dále chceme pořídit vysavač na vodu, který bude koupen částečně z peněz vydělaných na stejné akci v Trutnově, ale především z peněz od vás občanů, kteří jste nám přispěli do pokladničky na pivních slavnostech částka od vás činila Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli. Tento vysavač bude sloužit na dočerpávání vody např. po povodních nebo třeba po hašení, kdy jsou promočené koberce. V neposlední řadě jsme získali transportní plachtu, která nahradí stará nosítka. Plachta bude sloužit k transportu zraněných osob. Tuto plachtu jsme získali sponzorským darem od DZS J. Lippert. Mockrát děkujeme této firmě za pořízení tohoto vybavení. TURNAJ V MINIKOPANÉ KONANÉ V LAMPERTICÍCH Dne 1.srpna. se uskutečnil již VI. ročník v minikopané v Lamperticích. Na tento turnaj jsme si vyrazili užít hlavně zábavu, protože jsme vyhráli poslední tři ročníky a tím jsme již putovní pohár získali. V minulých letech se turnaje zúčastnilo 8 týmů.v letošním roce nedorazily týmy z Polska, týmů bylo pouze pět. Nakonec jsme vybojovali druhé místo, první si odneslo místní družstvo z Lampertic, za námi skončila družstva z Roudnice, Žacléře a Bernartic. Turnaje se zúčastnili Lukáš Bažant, Lukáš Dolejška, Stanislav Hlinka, Tadeáš Hlinka, Petr Kasnar, Martin Kos, Michal Suske, Jan Víšek. Všem patří velké poděkování. Děkujeme také firmě KT Stav za opětovné zapůjčení dresů. 3. ROČNÍK RALLY KRKONOŠE Dne 8.srpna se Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov zúčastnil výpomoci na akci Rally Krkonoše. Tento závod se jezdí již třetím rokem v Trutnově a blízkých vesnicích. Tak jako ostatní pořadatelé, i my jsme obdrželi úsek, kde jsme hlídali bezpeč- VÝJEZDY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYPROŠTĚNÍ ZAPADLÉHO VOZU V pátek 19.června jsme pomáhali s vyproštěním vozu přepravní společnosti, který se během otáčení na úzké komunikaci v ulici Valmadiho zapříčil přes vozovku. LIKVIDACE VČELÍCH ROJŮ Dne 1.července jsme vyjeli do Dolních Albeřic k likvidaci včelího roje, který se nacházel v technické místnosti penzionu a sousedil s oknem pokoje pro hosty. Provedli jsme částečnou likvidaci roje pomocí speciálního vysavače a spreje na hmyz. Úplná likvidace se nám však nepodařila, protože včely byly mezi stěnami. K další likvidaci včelího roje jsme byli přivoláni 22.července opět do Dolních Albeřic. Po příjezdu k horské chalupě byly zjištěny jen opuštěné včelí plástve a uhynulé včelstvo. Provedli jsme stržení pláství z podkroví místnosti a vrátili se zpět na základnu. MONITORING ŘEKY A POTOKA Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům jsme na žádost starosty obce vyjeli 2.července na monitoring Albeřického potoka a řeky Úpy, která se nachází v našem katastru. Během monitoringu nebylo zjištěné větší zvýšení hladiny v obci a jednotka se vrátila zpět na základnu. ZAJIŠTĚNÍ UTRŽENÉ STŘECHY V sobotu 4.července je jednotce nahlášena utržená střecha a kouř po úderu blesku do obytného domu ve Svobodě nad Úpou. Na místo události na Pietteho náměstí jsme přijeli současně s místní jednotkou. Při průzkumu byla zjištěna odtržená střecha a zničené komíny. Okamžitě jsme natáhli vysokotlaký proud a provedli jsme preventivní měření střechy pyrometrem, abychom včas odhalili vznikající požár. Poté jsme po domluvě s majitelem provedli postupné rozebrání střechy pomoci rozbrušovacího agregátu na menší Maršovský zpravodaj 3/2009 září

6 díly, které jsme se snažili vrátit zpět na místo. Po odříznutí po okraji bytového domu spadla část střechy na zem, zbytek jsme postupně narovnali a provizorně jsme přikryli střechu plachtami. LIKVIDACE UNIKLÉ NAFTY Z V3S Na žádost majitele nákladního vozidla zasahovala 8.července část jednotky přímo před hasičskou zbrojnicí v Horním Maršově. Vlivem technické závady (prasklá trubka) zde došlo k úniku nafty z nákladního vozidla Praga V3S na pozemní komunikaci. Uniklou naftu jsme na vozovce zlikvidovali sorbentem. POŽÁR KONTEJNERU Na základě telefonického nahlášení svědkem události byl Operačním střediskem HZS Královéhradeckého kraje v neděli 19. července deset minut po čtvrté hodině ranní vyhlášen poplach naší jednotce dálkovým spuštěním sirény. Hořel kontejner v Malé uličce u tělocvičny. Jednotka vyjela s cisternou během pěti minut a na místě provedla likvidaci požáru tří plastových kontejnerů na tříděný odpad. Dva z kontejnerů byly požárem zcela zničeny, třetí pak poškozen roztavením jedné ze svých stěn. Předběžná škoda požáru způsobeného zatím neznámou osobou byla stanovena na Kč. ODKLÍZENÍ STROMŮ PO VĚTRNÝCH SMRŠTÍCH Dne 23.července po 19.hodině jsme byli požádáni občany o pomoc při likvidaci stromů, které spadly na vozovku. Dva stromy se nacházely ve směru Pec pod Sněžkou před cedulí Velká Úpa. Rozřezali jsme je a odklidili mimo vozovku. Poté jsme jeli směrem na Malou Úpu, kde u penzionu Myslivna ležely opět dva stromy vzdálené od sebe 100 metrů, jeden na vozovce a druhý byl zavěšen v korunách stromů nad vozovkou. Tyto stromy jsme opět odklidili. Poslední strom jsme odklidili v Temném Dole u dětského domova. Poté jsme drželi pohovost na stanici až do 22. hodiny, situace se však již zklidnila a nebylo třeba nikam vyjíždět. V pondělí 17.srpna jsme vyjeli směrem na Pomezní boudy. Na místě ležely tři stromy, které blokovaly oba jízdní pruhy, před těmito stromy byly uvězněny tři osobní automobily, které byly ještě z druhé strany odříznuty dalším stromem asi 50 m výše směrem na Spálený Mlýn. Opět jsme stromy odklidili. HOŘÍCÍ SAZE V pondělí 14.září jsme vyjeli na pomoc kolegům ze Svobody nad Úpou. Hořely saze po velké části obvodu komína obytného domu. Natáhli jsme vysokotlaký proud na chodbu domu a následně další proud na střechu. Společnými silami jsme strhali hořící saze. Po celou dobu jsme přeměřovali komínové těleso infračerveným teploměrem. Po skončení akce jsme upozornili majitelku na nutnost nechat před dalším zátopem zkontrolovat komín kominíkem. Zpracováno podle webových stránek inzerce HODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2008/2009 Po velmi úspěšném podzimu, kdy mužstvo dospělých skončilo ve III.třídě na třetím místě se ziskem 25 bodů a se smělými plány porvat se o postup do okresního přeboru, přišlo jarní vystřízlivění v podobě bídných 10 bodů. Místo bojů o postup byla v závěru znát velká úleva ze zajištění III. třídy a vyhnutí se nepříjemné a ošemetné baráži. Na tomto faktu nemění nic ani velká absence a marodka našich hráčů dlouhodobě zranění P. Libřický, J. Škarda, T. Perutek, D. Hudrlík a především v zahraničí pobývající M. Kos výrazně chyběli. Především však přístup některých hráčů a jejich přehnané sebevědomí bylo velkým zklamáním jarní části. Mužstvu chyběl řád, v některých okamžicích herní disciplína (především naslouchání pokynů trenéra), ochota k tvrdé práci při tréninku (malá účast). Přesto i na nepodařené jarní části můžeme najít pozitiva např.zařazení dorostenců do týmu a jejich pravidelné nastupování. Ve velkou oporu zraje talentovaný gólman M. Bartech, příslibem v některých zápasech byl i výkon J. Libřického a T. Dolejšky, nepravidlené starty L. Mašindy a L. Bábika. S tím je, bohužel, spjata i současná bolest nejen maršovské kopané a to nezájem mladých o fotbal, potažmo o jakékoliv jiné sporty. Proto jsme byli nuceni odhlásit ze soutěže náš dorost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za zajištění pořadatelských služeb panu Linkovi, J. Hudrlíkovi st. a J. Škardovi za ochotu mávat při domácích zápasech a v neposlední řadě též všem sponzorům panu Milanu Hlaváčovi, Petru Kosovi, Jindřichu Lippertovi, Miroslavu Matasovi a Obecnímu úřadu Horní Maršov. Závěrem přijměte pozvánku na podzimní líté fotbalové boje, které začaly již v srpnu, a především na kvalitní výkony našeho týmu, který umí zahrát rozhodně lépe než předváděl v jarní části soutěže. Jaroslav Zadina, jednatel fotbalového oddílu 6 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

7 CESTA DŘEVA V neděli 20.září jsme uspořádali slavnostní otevření první části stezky s názvem Cesta dřeva, kterou jsme chtěli připomenout dávná řemesla naší obce dřevařské a uhlířské. Na louce hned za plotem fary stojí ukázkový milíř s informační tabulí. Letos v červenci jsme druhý milíř vypálili a podařilo se nám vyrobit pytle dřevěného uhlí. Je krásně černé a lesklé, můžeme ho zájemcům ukázat. Dřevařské řemeslo a plavení dřeva po Úpě připomíná druhá informační tabule pod starou lípou u fary. Součástí stezky je i zcela nová lavice kolem kmene staré lípy. Na otevření se sešla asi dvacítka přátel a sousedů, kteří si pročetli tabule, prohlédli milíř a faru, poseděli na lavičce pod lípou, poslechli si trochu vážné hudby a občerstvili se nedělní kávou. Svou návštěvou nás poctili i redaktoři Krkonošského deníku a Českého rozhlasu. Načasování termínu slavnosti nebylo tak úplně náhodné, dnem 20.září totiž vrcholila akce Dny evropského dědictví. Na projekt Cesta dřeva se podařilo středisku SEVER získat podpo- ru od Nadace VIA v rámci fondu Fondu T-Mobile. Středisko SEVER zorganizovalo stavbu a vypálení milíře a připravilo informační tabule. Stojany k tabulím a lavičku vyrobila na zakázku Stavební a inženýrská firma Klimeš. Přijďte se podívat a posedět na lavičce pod lípou! Hana Kulichová, SEVER inzerce inzerce Maršovský zpravodaj 3/2009 září

8 MARŠOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO Od června do září proběhlo v naší obci pět kulturních a společenských akcí. Každá s trochu jiným obsahem (některé byly více zaměřeny na přátelské posezení a zábavu, jiné nabízely kulturní zážitky a setkání se zajímavými umělci) a tím pádem i s trochu jiným okruhem návštěvníků, kteří však byli nejen místní, ale často dorazili i ze vzdáleného okolí. Následující články vám přinášejí krátké ohlédnutí, jak se tyto akce vydařily. Pokud byste chtěli něco vzkázat pořadatelům, přispět nějakým nápadem na vylepšení těchto akcí do budoucna, ozvěte se. HASIČSKÝ PIVNÍ DEN V sobotu 20.června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov za podpory Obecního úřadu a mnoha dobrovolníků další ročník Pivního dne v zámeckém parku. Tradičně bylo připraveno několik druhů piva, grilované pochoutky a mnoho dalšího občerstvení. DOTEKY 2009: Děti ze ZŠ Vlčice Pavel Lohonka Žalman Švihadlo Krakonošova hudební zahrada Návštěvníci mohli také okusit několik soutěží pro děti i dospělé. Jako každý rok také letos jsme se pokusili o překonání maršovského rekordu ve vypití 50ti piv na čas formou štafety. Bohužel, rekord se pokořit nepodařilo. Letošní padesátka pivních přeborníků zvládla tuto štafetu za 8 minut a 50 sekund. Během celého soutěžního dopoledne hrála k tanci i poslechu dvojice muzikantů s názvem Novum. Samotný hudební večer zahájila kapela Driák. Zlatým hřebem byla bezesporu kapela Škwor, která sice začala hrát s téměř hodinovým zpožděním, ale čekání se rozhodně vyplatilo. Škwoři předvedli velkou hudební show, která byla podpořena mohutným a velice kvalitním zvukem, o který se postarali mistři ze Soundservisu Skalický ve Dvoře Králové. Dohrávka patřila skupině Vyhoukaná Sowa, která skvěle dokončila výborně rozjetou párty. Podle našeho odhadu se letos do zámeckého parku vydalo kolem šestiset lidí, kteří se určitě dobře pobavili. Škoda jen, že se vyskytlo několika jedinců, kteří nevyhledávají zábavu, ale problémy. Házení kelímků do publika a rvačky mezi tanečníky nepatří k dobré zábavě. Jinak hodnotíme Pivní den 09 za velmi povedený. Dokonce i počasí nám celkem přálo. Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých to prostě nejde. Těšíme se na Vás na další hasičské akci a to opět v únoru 2010 na hasičském bále v tělocvičně. Podle webových stránek www. hasicihornimarsov.cz OPEN AIR EKO-FESTIVAL DOTEKY 2009 OPĚT NA FAŘE A V KOSTELE Letošní již 7.ročník hudebnědivadelního festivalu měl na svých bedrech jako obvykle tým ze SEVERu významně posílený o Miloše Klimeše. Pokus oslovit a potěšit co nejširší veřejnost se snad podařil, neb vybrat si z pestré programové nabídky mohl každý. Mezi více než dvěma stovkami diváků malých i velkých se objevil i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a členka sněmovny Kateřina Jacques. Pořadatelé se tentokrát snažili upozornit v doprovodném programu festivalu na nejrůznější zajímavosti z regionu ať už šlo o zapálení milíře či vernisáž starých fotografií z Maršova. Akci zahájily zcela profesionálně žáci ze základní školy a mateřské školy z Vlčic svými baladami, vystřídalo je divadélko Malované písničky Petra Mikesky, v kostele snivě zazníval keltský folk skupiny Cain Da Breth, Pavel Žalman Lohonka potěšil staré pamětníky známými písničkami, vtipným divadélkem O Marjáně se představil František Watzl, spoluzakladatel Julie a spol.,vlasta Třešňák band zazněl z hlavního pódia a celou akci završilo Švihadlo, které roztančilo farskou zahradu! Program doplnily i řemeslné stánky, výrobky FairTrade a výborné občerstvení. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří s akcí pomohli, a všem podporovatelům akce Obci Horní Maršov, firmě Stavby Klimeš a Královéhradeckému kraji. Yva Piňosová, SEVER KRAKONOŠOVA HUDEBNÍ ZAHRADA V pořadí již pátý koncert pod názvem Krakonošova hudební zahrada se konal v neděli 9.srpna ve starém kostele. Vystoupilo zde osm operních pěvkyň, studentek Mezinárodní operní 8 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

9 dílny pro mladé pěvce v polské Karpaczi. Studentky z Lotyšska, Polska, České republiky a Běloruska zde předvedly zajímavá a méně známá díla s tématikou Krkonoš a bájného vládce hor Krakonoše. Návštěvníci si v působivé atmosféře renesančního kostela mohli vychutnat skladby od L.Spohra, C.M.von Webera, F.Flotowa, H.Sommera a dalších skladatelů. Akci pořádal SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Agentura MKM a Hradní společnost Aichelburg. Jan Franta, SEVER MARŠOVSKÁ POUŤ Máme za sebou sedmý rok Maršovské pouti konané u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterému jsou zasvěceny oba zdejší kostely. Naše pouť, která je v okolí již známá svým kvalitním programem, si i tentokrát udržela laťku značně vysoko a přilákala kolem tisícovky návštěvníků. Program byl přitom natolik pestrý, že jistě oslovil nejrůznější skupiny návštěvníků od příznivců renesanční hudby a recitálu Vlasty Redla v předvečer pouti ve starém kostele, přes přátele krkonošského folklóru, bluegrassu, folku až po fanoušky kapely MŇÁGA A ŽĎORP. Pro nejmladší návštěvníky bylo určeno několik zdařilých vystoupení divadla Facka a děti si mohly náležitě užít i klasických pouťových atrakcí. K příjemné atmosféře pouti rozhodně přispělo i krásné slunečné počasí. Je jen škoda, že dorazilo tak málo stánkařů, což nebyla chyba pořadatelů, protože většina stánkařů odřekla na poslední chvíli. Kdo ví, proč? Slavnosti babího léta Maršovská pouť 2009 Vystoupení maršovských ochotníků, těšící se jako obvykle velké přízni publika, připomnělo tentokrát další významnou událost z místní historie 400 let od návštěvy komise úředníků královských a císařských dolů v Kutné Hoře. Živé obrazy provázené písní Já jsem z Kutné Hory úředníkův syn doprovázelo čtení z dochované česky psané zprávy, kterou tato inspekce zanechala. Popisuje v ní stav zdejších lesů (odkud se plavilo dřevo do Kutné Hory), počátky budního hospodaření a těžbu rud. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizačním zajištění pouti podíleli či podpořili její konání sponzorskými dary. Doufejme, že si naše pouť nadále udrží svou úroveň a jedinečnost. Hana Kulichová SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA Letos již šestý ročník proběhl v duchu setkání přátel u dobré hudby. Odpolední program zahájila fotogalerie pana Pavla Vojtěcha s názvem,, Jak to vidím já. Na fotografiích vystavených v zámeckém vestibulu bylo převážně zachyceno dění na maršovských i jiných kulturních akcích. V začal hudební program kapelou KALUŽE, následně po nich hrály kapely TRABAND, AFRODISIAK a GRO- TESKA. Během akce se prolnuly hudební žánry od alternativního folku přes lidový folk, jamajské reggae až po ska-punk. Během celé akce si mohli děti i dospělí zaskákat na trampolínách, skákacím hradu a zkusit štěstí na ruletě. Díky pěknému počasí byla hojná účast posluchačů a panovala úžasná pohodová nálada až do ranních hodin. Za tuto akci musím z celého srdce poděkovat sponzorům, bez jejichž ochotného přispění finančními dary by tato akce nemohla být uskutečněna: Restaurace Slunce - Zuzana Čubová, Milan Drahník, Květinářství Anthea- paní Červinková, Elektro- Honza Puhlovský, Stavební práce - Milan Maxa, Gras s.r.o. - Petra Němcová, Hostinec pod Starou horou- Milan Stejskal, Michal Kolb, Jan Patzelt, Erkona- Jiří Bejr, Penzion Zvonička, Penzion Iris, Miloslav Klimeš, Penzion Kneiffel - pan Furbacher a Jaroslav Karlík. Poděkování patří i starostovi Pavlu Mrázkovi a tajemníkovi Petru Skalskému, JSDH Horní Maršov a všem dobrovolníkům za pomoc. Panu Pavlu Vojtěchovi děkujeme za zapůjčení fotografií na výstavu. Doufám, že se vám tato akce líbila, a zajdete se s námi opět pobavit. Lada Karlíková Maršovský zpravodaj 3/2009 září

10 VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA Sbor pro občanské záležitosti přeje všechno nejlepší občanům, kteří v tomto roce oslavili či oslaví významná životní jubilea. Jsou to paní a pánové: Mimořádnou gratulaci věnujeme dvěma nejstarším občankám obce paní Anně Hamplové (96 let) a paní Marii Papešové (95 let). Přejeme jim především dobré zdraví a pohodu do dalších let. Josef a Dana Urbanovi Josef Matula Marie Faltová Zdeněk Papík Karel a Jaroslava Čapkovi Marie Teichmannová Marta Slavíčková František a Etela Součkovi Stanislava Lášová Anton Baculík Bohumil Kos Estera Krošňáková Anna Perutková Hilda Koniariková Oldřich Šmejsa Žofia Kavanová Anna Bukovská Václav a Charlotte Zoufálkovi Danuška Žemličková Jarmila Dubová Zdeňka Exnerová Roland Köhler Bohumil Kučera Miroslav Alberovský Cecilie Linková Květoslava Šímová Helena Müllerová Marta Bursová Jindřiška Kučerová Ladislav Novotný Ludvík Dub Horst Tippelt Olga Tomanová Josef Skála Miloslav Klimeš Edeltraud Ozorovská Miroslava Cvejnová Jan Dráb Ladislav Kobelka Etela Hauftová Hana Missbergerová Anna Klepáčková Jana Kolátorová Zdenek Macháček Danuška Mládková Miloslav Tölg Andrej Lonc František Fiedler Elfrida Fiedlerová Jaroslav Horák Jaroslav Uxa Růžena Drtinová Ivanka Prausová Jaroslava Posadovská Ludmila Olšáková Zdeněk Jošt Karel Farský NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA PODZIM 2009 DOTEK DŮM OBNOVY TRADIC,EKOLOGIE A KULTURY V HORNÍM MARŠOVĚ vás zve na tyto akce: středa 21. října 2009, VÝCHODNÍ AFRIKOU PO STEZKÁCH SLONŮ Přednáška a promítání videa z africké pouti cestovatele RNDr. Petra Rybáře, čestného člena SEVERu. Koná se na faře v Horním Maršově. Určeno pro širokou veřejnost. Zdarma. sobota 7. listopadu 2009, VYUŽITÍ TRADIČNÍCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ Přednáška o tradičních výrobách a zpracování slámy použití pro výrobu ozdob na vánoční stromeček a výrobu doplňků. Koná se ve středisku SEVER ( budova ZŠ, levý boční vchod).lektorka: Radomila Špůrová. Cena: 100,- Kč. Pro širokou veřejnost. Závazné přihlášky telefonem nebo em nejpozději dva dny předem na nebo úterý 10. listopadu 2009, sraz v u fary SVATÝ MARTIN Putování s lampióny do starého kostela, povídání a příběh o původně římském vojáku Martinovi, pokračování slavnosti na faře muzika, zpívání, občerstvení. Pro širokou veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi. sobota 28. listopadu 2009, ADVENTNÍ VĚNCE Výroba adventních věnců z různých materiálů na stůl i dveře, povídání o Adventu a Vánocích. Koná se ve středisku SEVER ( ZŠ, levý boční vchod). Cena 100,- Kč. S sebou si přineste 4 svíčky a pevný základ na věnec. Závazné přihlášky telefonem nebo em nejpozději dva dny předem na nebo sobota 12. prosince 2009, VÁNOČNÍ POBEJTEK Vánoční setkání pro veřejnost, řemeslné dílny pro malé i velké s doprovodným programem ( divadlo, hudba, zpěv, občerstvení, prodej výrobků Fairtrade a jiné). Přijďte pobejt, pobavit se před vánočním shonem a vyrobit si vlastnoručně drobné dárky a ozdoby. Koná se ve středisku SEVER ( ZŠ, levý boční vchod). Vstupné dobrovolné. DVA KONCERTY VE STARÉM HŘBITOVNÍM KOSTELE V HORNÍM MARŠOVĚ pátek , STROM ŠAMANŮ Účinkuje muzikoteropeut a šaman Dr.L.Holzer. sobota , CAIN DA BRETH Hudební skupina Cain Da Breth, která v Maršově již letos účinkovala na festivalu Doteky. Společně s nimi zde vystoupí velšský perkusionista a umělecký kovář Steve Hubback, který nechá zaznít svým vlastnoručně vyrobeným nástrojům. Název kapely Cain Da Breth - je staroirský a zdál se zpěvačce Damonice ve snu. V překladu znamená zhruba zpěv dvou rčení. Kapela hraje hudební styl, který nazývá akustický doom metal. Volí ho raději než keltský folk. Více informací o účinkujících naleznete na internetových stránkách Steve Hubbacka: a kapely CainDaBreth:http:// a Vstup na koncert zdarma. Sobota 5.prosince - MIKULÁŠKÁ NADÍLKA Odpoledne zveme všechny děti na veselý mikulášský program do tělocvičny. Podrobnosti budou včas na plakátech. Maršovský zpravodaj, číslo 3/2009, září 2009 náklad 500 kusů, zdarma Vydává Obec Horní Maršov Redakce: Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov., tel , fax , Gafická úprava: Petr Kutáček Tisk: LUSIJA s.r.o Registrační číslo: RR/73/99/Ri Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Fotografie uveřejněné v tomto čísle nám poskytli autoři článků, dále jsou z internetových stránek SDH, staré fotky poskytl pan Zdeněk Říha, fotografie stavby milířů Radka Urbánková 10 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více