3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA"

Transkript

1 MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! (více na str. 2) «Snímek někdy kolem r jsou zde vidět 3 mohutné lípy původního starého stromořadí, lípa vlevo spolu s božími muky ustoupila terénním úpravám silnice v 70.letech, lípa vpravo nahoře těsně u fary byla skácena v 90.letech, dnes stojí pouze poslední nejstarší lípa uprostřed» Srovnávací snímek z jara 2009 Uzávěrka dalšího čísla: 10. prosince 2009 Těšíme se na vaše příspěvky prosíme, dejte vědět o své činnosti, pište o tom, co vás v Maršově těší a co vás naopak trápí, jak byste chtěli zlepšit veřejné záležitosti obce a jak si představujete její další vývoj.

2 Vážení spoluobčané, máme za sebou léto a tím také další ročník naší Maršovské pouti. Moc rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na její přípravě a zasloužili se o její zdárný průběh. Nemenší poděkování patří sponzorům a také vám všem, návštěvníkům, neboť bez vás by celá akce neměla smysl. Velmi děkuji všem. Nyní je zde namístě ještě jedno poděkování. Poděkování a omluva. Při výstavbě kanalizace do Temného Dolu došlo díky nekázni stavebních firem k několikanásobnému přerušení rozvodu kabelové televize. Přestože jsme se snažili zajistit opravy v nejkratších možných termínech, nebylo to vždy s ohledem na rozsah poruch možné. Opravy ještě komplikovaly odstávky elektřiny, protože bez proudu nebylo možné trasy proměřit, poruchy najít a přeměřit úspěšnost oprav. Obec bude samozřejmě po stavebních firmách, případně generálním dodavateli či investorovi požadovat kompenzaci vynaložených nákladů. Obyvatelům Temného Dolu děkuji za trpělivost a pochopení. Rada obce odsouhlasila prominutí jednoho měsíčního poplatku za kabelovou televizi pro zákazníky postižené poruchami. Jedná se o symbolický výraz odškodnění za omezenou službu. V době, kdy píši tyto řádky, je vše opraveno a já doufám, že šikulové od výkopů už budou kopat jen do země a nikoliv do našich kabelů. V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o propadu příjmů obce ze sdílených daní. Od té doby se situace ještě zhoršila do konce roku 2009 předpokládám, že se příjem zmenší o 1,3 mil. Pro rok 2010 je výhled ještě smutnější, neboť je předpoklad, že daňové příjmy obce budou o 2 mil. Kč menší oproti roku Jedná se snížení příjmů ze sdílených daní o cca 23%. Myslím, že nemusím moc vysvětlovat, co takový výpadek příjmů pro hospodaření obce znamená. Orgány obce nyní čeká nelehký úkol při sestavování rozpočtu na rok 2010 tak, aby se mohlo pokračovat v přípravě projektů, něco se v obci udělalo a zároveň jsme v obecní kase nevymetali pavučiny. Bylo by toho zajisté velmi mnoho, o čem bych se zde ještě mohl rozepisovat. To by ovšem celé číslo zpravodaje nestačilo. Pro zájemce o dění v obci nejvíce se určitě dozvíte ze zpráv z rady obce, pravidelně zveřejňovaných na úřední desce, infokanálu a webových stránkách obce, které, jak doufám, budou již zanedlouho v novém kabátě. Přeji všem příjemný závěr babího léta a slunečný podzim pokud možno s minimem starostí. Ing. Pavel Mrázek, starosta obce OBEC HORNÍ MARŠOV VYZÝVÁ TÍMTO ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY OBCE NA POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO ROK 2010 Pro každou akci zájemce zpracuje krycí list s uvedením následujících údajů : Název akce Stručný popis akce: charakter akce (kulturní, společenská, vzdělávací,. sportovní, jiná) předpokládaný počet účastníků působnost akce: místní, regionální či nadregionální zapojení dobrovolníků způsob propagace před a po akci (plakáty, média ) zda jde o akci tradiční, novou vlastní popis zaměření a průběhu akce Předpoklad celkového rozpočtu akce náklady a zdroje Požadavek na příspěvek od obce Organizátor akce a odpovědná osoba (včetně kontaktů adresa, telefon, ) Návrh na pořádání akcí je nutné předat nejdéle k předsedkyni komise školské, kultury a tělovýchovy paní Ladě Karlíkové nebo tajemníkovi obce Ing. Petru Skalskému. Komise posoudí návrhy ve lhůtě do běžného roku a předá radě obce přehled všech podaných návrhů a návrh akcí k podpoře včetně doporučení výše příspěvku ze strany obce. Rada obce následně rozhodne, které akce a s jakým příspěvkem obce budou zapracovány do návrhu rozpočtu na následující rok. Posuzování bude probíhat podle těchto kriterií: 1. druh akce kulturní společenská jiná 2. jiné zdroje zda akce čerpá z jiných zdrojů (v jakém poměru k obci) zda akce nepočítá s jinými zdroji (vstupné, sponzoři, dotace, apod.) 3. účast dobrovolníků 4. přínos akce pro obec regionální či nadregionální význam propagace obce v médiích počet návštěvníků zda jde o akci tradiční či novou Po ukončení akce předloží organizátor souhrnné vyúčtování akce, kde uvede náklady celkem a z toho položkový soupis nákladů hrazených z prostředků obce doložený kopií dokladů prokazujících jejich oprávněnost. OBECNÁ USTANOVENÍ Organizace příslušné akce je plně v kompetenci organizátora. Obec si vyhrazuje právo revidovat při vyúčtování výši příspěvku pouze v případě, že je provedení akce v rozporu s deklarovaným popisem akce. Obec si vyhrazuje právo revidovat v průběhu roku plán finančních příslibů na podporu jednotlivých akcí pro případ nedostatku prostředků v rozpočtu obce. POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! Víte, že lípa u fary v Horním Maršově byla nominována na Strom roku 2009? Do ankety Strom roku, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství, ji v květnu přihlásil SEVER a Obec Horní Maršov. Z 65 návrhů bylo během června vybráno 12 finalistů a naše lípa mezi nimi. Počátkem července proběhlo na faře setkání, kterého se zúčastnili zástupci nadace, obce a SEVERu. Za asistence Krkonoškého deníku bylo na tomto setkání pro naši lípu vylosováno číslo 9. Strom, který v anketě získá nejvíc hlasů, obdrží kompletní odborné ošetření a náležitou mediální propagaci. A to by si lípa, která již tak dlouho roste v náročných klimatických podmínkách a jako jediná z původní aleje přestála orkány, bouřky a požáry v těsném sousedství způsobené bleskem, opravdu zasloužila. Je krásná a může se jako jeden z mála stromů v republice pochlubit vzácnou dokumentací je zachycena na vedutě z r.1821 a později na řadě starých fotografií. Tato 400 let stará lípa je nejstarším stromem východních Krkonoš. Doufáme, že nominace lípy přispěje i k jejímu brzkému navrácení do seznamu památných stromů. Prosíme, podpořte lípu, oslovte své příbuzné a známé hlasovat může kdokoli z celé republiky i ze světa, věk nerozhoduje, hlasovat mohou i děti. Uzávěrka hlasování je 10.října Výsledky ankety budou vyhlášeny 22.října v Brně na Koncertu pro stromy s Martou Kubišovou. Lípu můžete podpořit: 1 Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM9 na číslo (cena DMS je 30 Kč, z čehož jdou 3 Kč operátorovi můžete jich však poslat neomezený počet) 2 Podpisem na hlasovací listinu (k dispozici na SEVERu, každý se může podepsat pouze jednou). 3 Nebo můžete obojí podpis i DMS. 4 Velmi by nám pomohlo získat další sponzory na zakoupení hlasovacích listin! Jeden arch s kolonkami na 20 podpisů stojí 60 Kč. Pokud chcete, můžete si arch (i více archů) předplatit přímo u SEVERu nebo si jej sami operativně objednat na posbírat podpisy a doručit Nadaci Partnerství do Na adrese také můžete najít další informace, fotografie ostatních navržených stromů a počty získaných hlasů (záložka Anketa Strom roku, po rozklepnutí Finalisté 2009). Hana Kulichová 2 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

3 ZŠ HORNÍ MARŠOV NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení občané, rodiče, začal školní rok 2009/2010, který přináší spoustu nového ve výchovně - vzdělávacím procesu v naší škole. Kromě obměny a doplnění pedagogického sboru byla přípravná činnost zaměřena na zvýšení kvality výuky, o čemž svědčí především účast pedagogů na seminářích a kursech určených pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel školy připravil nový školní řád, jehož přílohou je i klasifikační řád. V provozních záležitostech jsme se zaměřili na revitalizaci vstupních prostor a prostor se šatními skříňkami. V těchto prostorách bude nově k vidění letitá práce kroužku modelářů. Tento krok byl záměrný, neboť byl uvolněn prostor v budově dílen, jejichž další využití je směřováno k přemístění mateřské školy ze stávajícího objektu. Vyučování ve škole bude probíhat podle vzdělávacích programů Základní škola, č.j /96-2 a Školního vzdělávacího programu ŠVP ZV, č.j. 87/2007. Na základě těchto programů vedení školy s pověřeným učitelem připravilo učební plán na školní rok pro jednotlivé třídy. Jednotliví vyučující zpracovávají časově tématické plány pro vyučovací předměty. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, slučuje ročníky do tříd a slučuje výuku některých předmětů či části předmětů na 2. stupni. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Musí respektovat ekonomické podmínky školy. Škola zabezpečuje specializovanou péči o žáky s vývojovými poruchami učení - předmět speciálně pedagogická péče a individuální studijní plány žáků. Je zabezpečeno i vzdělávání nadaných žáků. V rozsahu stanoveném vládou ČR se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty, v prvním ročníku i základní školní potřeby. Škola připravuje velké množství školních akcí, plavecký a lyžařský výcvik. V nabídce pro žáky jsou volnočasové aktivity kroužky, které zahajují činnost k Pro občany obce bude k dispozici kurs anglického jazyka a jiné, dle aktuální nabídky lektorů. Mgr.Eva Hloušková PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1. září 2009 začalo v 8 hodin ráno první vyučování v životě prvňáčků. V první části je přivítal pan starosta a pan ředitel. Společně prvňáčkům popřáli mnoho úspěchů v prvním školním roce jejich života. Zároveň děti obdržely malé dárečky. V druhé části byli žáčci pasováni na prvňáčky školním mečem ozdobeným mašlí, který jsem na ně symbolicky pokládala. Také obdrželi pasovací listinu a Desatero prvňáčka. S dětmi jsme se poté společně podívali na dárečky, které měly na stole. Největší radost jim udělaly fixy a pastelky. Jakmile se na dárky vynadívaly, šli jsme společně prohlédnout skříňky, na kterých měly obrázky, aby lépe poznaly svou skříňku. Poté jsme se vrátili do třídy, kde jsme se společně rozloučili, a děti odcházely s rodiči domů. Mgr. Soňa Vítková ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 NA ZŠ A MŠ V HORNÍM MARŠOVĚ slavnostní zahájení školního roku ( úterý ) rodičovské schůzky 1., 2., 5. třída od 15 h. podzimní prázdniny...29.a , ředitelské volno(provozní důvody) stát. svátek čtvrtletní pedagogická rada od 15 h. rodičovské schůzky 2., 3., 4., 5. třída od 16 h. rodičovská schůzka - 9. třída od 16 h. rodičovské schůzky od 16 h. rodičovské schůzky 1. třída od 16 h. vánoční prázdniny den otevřených dveří zápis do první třídy uzavření klasifikace pololetní pedagogická rada od 15 h. pololetní vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny lyžařský výcvik...bude upřesněno velikonoční prázdniny a třičtvrtletní pedagogická rada od 15 h. rodičovské schůzky od 16 h. uzavření klasifikace závěrečná pedagogická rada od 15 h. slavnostní ukončení školního roku vysvědčení hlavní prázdniny zahájení nového školního roku pedagogické rady řešení aktuálních problémů, čtvrtek od , individuální konzultace dle potřeby rodičovské schůzky prvního stupně lze přizpůsobit potřebám rodičů a třídních učitelů školní družina bude v provozu i v ranních hodinách od V Horním Maršově , Mgr. Marek Tuček, ředitel školy Maršovský zpravodaj 3/2009 září

4 JAK TO CHODÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V HORNÍM MARŠOVĚ Mateřská škola byla v naší obci založena r Nacházela se v budově poblíž dnešního Dětského výchovného ústavu. Po r byla pro potřeby školky upravena vila u hlavní silnice.tato vila, postavená v r. 1920, patřila místnímu lékaři, který zde působil do konce 2.světové války. V letech byla mateřská škola načas přestěhována do komplexu nových budov u Texlenu (dnes Dětský výchovný ústav), ale poté se opět vrátila do vily, kde sídlí dodnes. Od r tvoří mateřská škola spolu se základní školou jeden právní subjekt, jehož ředitelem je Mgr.Marek Tuček, vedoucí učitelkou paní Doris Nováková, které jsem se zeptala: Prý máte ve školce úplně plno? V současné době máme do školky zapsáno 27 dětí ve věku od 2,5 roku do 7 let, pravidelně dochází asi 20 dětí. Podle hygienických předpisů máme kapacitu stanovenou na 28 dětí, takže se dá říct, že máme téměř plno. Děti jsou převážně z Horního Maršova, ale máme tu i děti z Pece pod Sněžkou. Školka je otevřená od 6.30 do 16.00, u dětí se střídají 2 učitelky, na částečný úvazek je zde zaměstnána kuchařka a uklízečka. Jak vypadá takový běžný den v MŠ? Pokud nemáme nějakou mimořádnou akci, jako třeba celodenní výlet či návštěvu divadla, program je zhruba takový: v době od 6.30 do 8.00 děti přicházejí a většinou si volně hrají, pak následuje půlhodina ranního cvičení, svačina, cílené činnosti, pobyt venku, oběd, odpočinek, druhá svačina a odpolední zájmové činnosti, během nichž se děti postupně rozcházejí domů. Dá se říci, že vlastně celé dopoledne, od 8.00 do 11.30, kdy je oběd, máme vzdělávací blok zaměřený na určité téma. Nevím, kolik lidí tuší, že i mateřská škola má svůj školní vzdělávací program. Ten váš se jmenuje Ježeček Pícháček aneb ježečkovo putování ve všech čtyřech ročních obdobích. Co je jeho cílem? Jako motto jsme si na úvod programu stanovili, že Filozofií naší školy je rozvíjení fantazie, představivosti, samostatnosti a zdravého sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. Pěstujeme v dětech lásku k lidem a k přírodě. Respektujeme osobní a specifické zvláštnosti jednotlivých dětí. Naším cílem je děti dobře připravit pro vstup do základní školy. Školní vzdělávací program je vlastně plán, co s dětmi po dobu docházky do MŠ děláme zahrnuje různá témata přizpůsobená částečně ročním obdobím, cíle, konkrétní činnosti a výstupy tedy to, co by dítě mělo umět, ovládat, s čím by se mělo seznámit, co by si mělo vyzkoušet, naučit. Začátek školního roku začínáme např.tématem Školka plná pohody, následují témata Podzim, Na cestách (dopravní prostředky), Advent, Planeta Země atd. Postava Ježečka nás pak po celý rok provází. (Pozn. pokud byste se chtěli s vzdělávacím programem podrobněji seznámit, podívejte se na webové stránky:http://www. zshornimarsov.cz/o-skole/ms/ ms#vzdelavaci-program) Chystáte něco nového pro tento školní rok? Jako úplnou novinku máme výuku nejstarších dětí hře na zobcovou flétnu. Dále bychom rádi opět pokračovali v lyžařském výcviku, který jsme začali v loňské zimě a s nímž jsme byli jak my, tak rodiče a děti, velmi spokojeni. Pokračovat budeme ve výuce plavání, plánujeme návštěvy divadel, pro Obec Horní Maršov připravíme vystoupení v rámci Vítání občánků, určitě využijeme nabídky programů střediska SEVER. Ráda bych se ještě hlouběji věnovala rozvíjení grafomotoriky, což jsou činnosti, které dítě vykonává při psaní a kreslení. Grafomotorická cvičení jsou totiž velmi důležitá pro rozvoj mozku dítěte. Jak vypadá spolupráce s rodiči? Na začátku školního roku máme seznamovací rodičovskou schůzku. S dětmi připravujeme pro rodiče dvě besídky za rok a jednou či dvakrát do roka máme společné odpoledne pro rodiče a děti, kde se obvykle něco vyrábí například jsme takto společně vyzdobili školku. Řekla bych, že v poslední době se komunikace s rodiči velmi zlepšila, rodiče řeší případné problémy přímo s námi, využívají k tomu nabídky individuálních konzultací. Rodiče (a nejen oni) si také mohou prohlížet fotografie z akcí naší školky, a to na heslo fotky. Máte nějaká přání, co do budoucna ještě zlepšit? Za poslední 3-4 roky se podařilo školku dobře vybavit, opravit, máme i pěkně upravenou zahradu. Řekla bych, že máme vlastně klid na práci. Snad ještě bychom si přáli opravenou garáž, která slouží jako sklad zahradních hraček, a pořídit vybavení na šatnu personálu. A co na závěr? Chci poděkovat rodičům, kteří přispěli na nákup stolků do zahrady a členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám je pomohli smontovat. Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný školní rok. Hana Kulichová MATEŘSKÉ CENTRUM HROŠÍK V HORNÍM MARŠOVĚ OTEVŘENO OD 15. ZÁŘÍ 2009 Co dělat v sychravém počasí? Přijďte do Mateřského centra Hrošík! Již od září si můžete přijít zacvičit s děťátky na Světýlka s Luckou Čapkovou. Od října zde pro vás bude opět otevřena výtvarná dílna s Luckou Frantovou a Jitkou Drábkovou. Dále zde i tento školní rok bude probíhat výuka speciální angličtiny podle Helen Doron s Blankou Krásovou. Chystáme pro Vás i další zajímavé kroužky, semináře a aktivity. Pro bližší informace a aktuální program sledujte naše webové stránky nebo informační vývěsku vedle autobusové zastávky směr Trutnov. MC Hrošík Vás zve na kurzy pletení z pedigu: od hod. naučte se, jak si uplést prostírání pod hrnečky od hod. přijďte si uplést vánoční zvonečky Cena za kurz je 150 Kč včetně materiálu. Bližší informace sledujte na webových stránkách a letáčcích. Kurzy se konají v prostorách MC Hrošík, areál ZŠ Horní Maršov-pravý boční vchod. Těšíme se na Vás! 4 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

5 LÉTO U HASIČŮ BRANNÝ DEN V ZŠ V pátek 19.června se konal v naší základní škole branný den. Během tohoto dne byla připravena pro děti ukázka techniky od JSDH Horní Maršov, Dopravní zdravotní služby - J. Lippert, Policie ČR, Městské Policie Trutnov a Horské služby. My, dobrovolní hasiči, jsme dětem nabídli ukázku evakuace školy. Jednu vybranou třídu jsme evakuovali pomocí přistaveného žebříku k oknu a vyváděcích kukel. Tuto evakuaci si vyzkoušely i paní učitelky. Poté se děti ze všech tříd rozdělily a postupně procházely stanoviště zúčastněných složek. Na našem stanovišti se děti mohly ptát na vše, co je zajímá, mohly si vyzkoušet hasičské oblečení a hašení pomocí vysokotlakého proudu. Děkujeme tímto všem zúčastněným hasičům. Pro zajištění akce a propagaci své činnosti si někteří neváhali vzít ze svého zaměstnání dovolenou. nost trati. Hlídali jsme druhou a šestou rychlostní zkoušku na trati Dvoračky Zámecký vrch. Bohužel, šestá rychlostní zkouška byla zrušena, neboť byl zraněn malý chlapec stojící v prostoru, který nebyl určený jako bezpečný na pozorování. Chlapci přejeme brzké uzdravení. Při závodě se stalo několik dalších nehod, které se naštěstí obešly bez vážnějších zranění. OPEN AIR MUSIC FESTIVAL TRUTNOV Ve čtvrtek 20.srpna odpoledne vyrazila část naší jednotky do Trutnova, kde se konal Open Air Music Festival. Na festivalu jsme měli dohlížet společně se svobodskými a jánskolázeňskými hasiči na hladký průběh, jak v areálu festivalu, tak i ve stanovém městečku, které je hned těsně vedle areálu. Pravidelně jsme obcházeli celý areál a stanové městečko. V ranních a podvečerních hodinách jsme vozili vodu do korýtek, aby se mohli účastníci festivalu aspoň trošku umýt. Během tohoto festivalu jsme několikrát domlouvali účastníkům, aby nerozdělávali oheň ve stanovém městečku, dále jsme likvidovali vosí hnízda a otvírali auto se zabouchnutými klíčky. Část jednotky odjela v neděli, ale ve večerních hodinách se někdo rozhodl, že hasičům přidělá práci a začal postupně podpalovat stany. Lidé, kteří se pohybovali kolem, společně s hasiči stany uhasili a zabránili dalšímu šíření na ostatní stany, které byly mnohdy pár centimetrů od sebe. Jinak se tento festival z naší strany docela vydařil a byl bez vážnějších problémů až do onoho nedělního večera. Děkujeme Obecnímu úřadu Horní Maršov, který nám zapůjčil stan, kde jsme mohli mít zázemí. Z vydělaných peněz jsme pořídili kompresor do hasičské zbrojnice. MÁME NOVÉ VYBAVENÍ Do výbavy nám začátkem září přibyl olejový kompresor, na který jsme si vydělali dozorem na Open Air Music Festivalu v Trutnově. Kompresor nám slouží v hasičské zbrojnici, kde je napojen na cisternu a doplňuje vzduch do vzduchojemů (auto má posilovač řízení a brzdy na vzduch) a tím pádem během vyhlášení poplachu můžeme okamžitě vyjet a nemusíme čekat, až se vzduch nafouká. Dále chceme pořídit vysavač na vodu, který bude koupen částečně z peněz vydělaných na stejné akci v Trutnově, ale především z peněz od vás občanů, kteří jste nám přispěli do pokladničky na pivních slavnostech částka od vás činila Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli. Tento vysavač bude sloužit na dočerpávání vody např. po povodních nebo třeba po hašení, kdy jsou promočené koberce. V neposlední řadě jsme získali transportní plachtu, která nahradí stará nosítka. Plachta bude sloužit k transportu zraněných osob. Tuto plachtu jsme získali sponzorským darem od DZS J. Lippert. Mockrát děkujeme této firmě za pořízení tohoto vybavení. TURNAJ V MINIKOPANÉ KONANÉ V LAMPERTICÍCH Dne 1.srpna. se uskutečnil již VI. ročník v minikopané v Lamperticích. Na tento turnaj jsme si vyrazili užít hlavně zábavu, protože jsme vyhráli poslední tři ročníky a tím jsme již putovní pohár získali. V minulých letech se turnaje zúčastnilo 8 týmů.v letošním roce nedorazily týmy z Polska, týmů bylo pouze pět. Nakonec jsme vybojovali druhé místo, první si odneslo místní družstvo z Lampertic, za námi skončila družstva z Roudnice, Žacléře a Bernartic. Turnaje se zúčastnili Lukáš Bažant, Lukáš Dolejška, Stanislav Hlinka, Tadeáš Hlinka, Petr Kasnar, Martin Kos, Michal Suske, Jan Víšek. Všem patří velké poděkování. Děkujeme také firmě KT Stav za opětovné zapůjčení dresů. 3. ROČNÍK RALLY KRKONOŠE Dne 8.srpna se Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov zúčastnil výpomoci na akci Rally Krkonoše. Tento závod se jezdí již třetím rokem v Trutnově a blízkých vesnicích. Tak jako ostatní pořadatelé, i my jsme obdrželi úsek, kde jsme hlídali bezpeč- VÝJEZDY JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYPROŠTĚNÍ ZAPADLÉHO VOZU V pátek 19.června jsme pomáhali s vyproštěním vozu přepravní společnosti, který se během otáčení na úzké komunikaci v ulici Valmadiho zapříčil přes vozovku. LIKVIDACE VČELÍCH ROJŮ Dne 1.července jsme vyjeli do Dolních Albeřic k likvidaci včelího roje, který se nacházel v technické místnosti penzionu a sousedil s oknem pokoje pro hosty. Provedli jsme částečnou likvidaci roje pomocí speciálního vysavače a spreje na hmyz. Úplná likvidace se nám však nepodařila, protože včely byly mezi stěnami. K další likvidaci včelího roje jsme byli přivoláni 22.července opět do Dolních Albeřic. Po příjezdu k horské chalupě byly zjištěny jen opuštěné včelí plástve a uhynulé včelstvo. Provedli jsme stržení pláství z podkroví místnosti a vrátili se zpět na základnu. MONITORING ŘEKY A POTOKA Vzhledem k dlouhotrvajícím dešťům jsme na žádost starosty obce vyjeli 2.července na monitoring Albeřického potoka a řeky Úpy, která se nachází v našem katastru. Během monitoringu nebylo zjištěné větší zvýšení hladiny v obci a jednotka se vrátila zpět na základnu. ZAJIŠTĚNÍ UTRŽENÉ STŘECHY V sobotu 4.července je jednotce nahlášena utržená střecha a kouř po úderu blesku do obytného domu ve Svobodě nad Úpou. Na místo události na Pietteho náměstí jsme přijeli současně s místní jednotkou. Při průzkumu byla zjištěna odtržená střecha a zničené komíny. Okamžitě jsme natáhli vysokotlaký proud a provedli jsme preventivní měření střechy pyrometrem, abychom včas odhalili vznikající požár. Poté jsme po domluvě s majitelem provedli postupné rozebrání střechy pomoci rozbrušovacího agregátu na menší Maršovský zpravodaj 3/2009 září

6 díly, které jsme se snažili vrátit zpět na místo. Po odříznutí po okraji bytového domu spadla část střechy na zem, zbytek jsme postupně narovnali a provizorně jsme přikryli střechu plachtami. LIKVIDACE UNIKLÉ NAFTY Z V3S Na žádost majitele nákladního vozidla zasahovala 8.července část jednotky přímo před hasičskou zbrojnicí v Horním Maršově. Vlivem technické závady (prasklá trubka) zde došlo k úniku nafty z nákladního vozidla Praga V3S na pozemní komunikaci. Uniklou naftu jsme na vozovce zlikvidovali sorbentem. POŽÁR KONTEJNERU Na základě telefonického nahlášení svědkem události byl Operačním střediskem HZS Královéhradeckého kraje v neděli 19. července deset minut po čtvrté hodině ranní vyhlášen poplach naší jednotce dálkovým spuštěním sirény. Hořel kontejner v Malé uličce u tělocvičny. Jednotka vyjela s cisternou během pěti minut a na místě provedla likvidaci požáru tří plastových kontejnerů na tříděný odpad. Dva z kontejnerů byly požárem zcela zničeny, třetí pak poškozen roztavením jedné ze svých stěn. Předběžná škoda požáru způsobeného zatím neznámou osobou byla stanovena na Kč. ODKLÍZENÍ STROMŮ PO VĚTRNÝCH SMRŠTÍCH Dne 23.července po 19.hodině jsme byli požádáni občany o pomoc při likvidaci stromů, které spadly na vozovku. Dva stromy se nacházely ve směru Pec pod Sněžkou před cedulí Velká Úpa. Rozřezali jsme je a odklidili mimo vozovku. Poté jsme jeli směrem na Malou Úpu, kde u penzionu Myslivna ležely opět dva stromy vzdálené od sebe 100 metrů, jeden na vozovce a druhý byl zavěšen v korunách stromů nad vozovkou. Tyto stromy jsme opět odklidili. Poslední strom jsme odklidili v Temném Dole u dětského domova. Poté jsme drželi pohovost na stanici až do 22. hodiny, situace se však již zklidnila a nebylo třeba nikam vyjíždět. V pondělí 17.srpna jsme vyjeli směrem na Pomezní boudy. Na místě ležely tři stromy, které blokovaly oba jízdní pruhy, před těmito stromy byly uvězněny tři osobní automobily, které byly ještě z druhé strany odříznuty dalším stromem asi 50 m výše směrem na Spálený Mlýn. Opět jsme stromy odklidili. HOŘÍCÍ SAZE V pondělí 14.září jsme vyjeli na pomoc kolegům ze Svobody nad Úpou. Hořely saze po velké části obvodu komína obytného domu. Natáhli jsme vysokotlaký proud na chodbu domu a následně další proud na střechu. Společnými silami jsme strhali hořící saze. Po celou dobu jsme přeměřovali komínové těleso infračerveným teploměrem. Po skončení akce jsme upozornili majitelku na nutnost nechat před dalším zátopem zkontrolovat komín kominíkem. Zpracováno podle webových stránek inzerce HODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2008/2009 Po velmi úspěšném podzimu, kdy mužstvo dospělých skončilo ve III.třídě na třetím místě se ziskem 25 bodů a se smělými plány porvat se o postup do okresního přeboru, přišlo jarní vystřízlivění v podobě bídných 10 bodů. Místo bojů o postup byla v závěru znát velká úleva ze zajištění III. třídy a vyhnutí se nepříjemné a ošemetné baráži. Na tomto faktu nemění nic ani velká absence a marodka našich hráčů dlouhodobě zranění P. Libřický, J. Škarda, T. Perutek, D. Hudrlík a především v zahraničí pobývající M. Kos výrazně chyběli. Především však přístup některých hráčů a jejich přehnané sebevědomí bylo velkým zklamáním jarní části. Mužstvu chyběl řád, v některých okamžicích herní disciplína (především naslouchání pokynů trenéra), ochota k tvrdé práci při tréninku (malá účast). Přesto i na nepodařené jarní části můžeme najít pozitiva např.zařazení dorostenců do týmu a jejich pravidelné nastupování. Ve velkou oporu zraje talentovaný gólman M. Bartech, příslibem v některých zápasech byl i výkon J. Libřického a T. Dolejšky, nepravidlené starty L. Mašindy a L. Bábika. S tím je, bohužel, spjata i současná bolest nejen maršovské kopané a to nezájem mladých o fotbal, potažmo o jakékoliv jiné sporty. Proto jsme byli nuceni odhlásit ze soutěže náš dorost. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za zajištění pořadatelských služeb panu Linkovi, J. Hudrlíkovi st. a J. Škardovi za ochotu mávat při domácích zápasech a v neposlední řadě též všem sponzorům panu Milanu Hlaváčovi, Petru Kosovi, Jindřichu Lippertovi, Miroslavu Matasovi a Obecnímu úřadu Horní Maršov. Závěrem přijměte pozvánku na podzimní líté fotbalové boje, které začaly již v srpnu, a především na kvalitní výkony našeho týmu, který umí zahrát rozhodně lépe než předváděl v jarní části soutěže. Jaroslav Zadina, jednatel fotbalového oddílu 6 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

7 CESTA DŘEVA V neděli 20.září jsme uspořádali slavnostní otevření první části stezky s názvem Cesta dřeva, kterou jsme chtěli připomenout dávná řemesla naší obce dřevařské a uhlířské. Na louce hned za plotem fary stojí ukázkový milíř s informační tabulí. Letos v červenci jsme druhý milíř vypálili a podařilo se nám vyrobit pytle dřevěného uhlí. Je krásně černé a lesklé, můžeme ho zájemcům ukázat. Dřevařské řemeslo a plavení dřeva po Úpě připomíná druhá informační tabule pod starou lípou u fary. Součástí stezky je i zcela nová lavice kolem kmene staré lípy. Na otevření se sešla asi dvacítka přátel a sousedů, kteří si pročetli tabule, prohlédli milíř a faru, poseděli na lavičce pod lípou, poslechli si trochu vážné hudby a občerstvili se nedělní kávou. Svou návštěvou nás poctili i redaktoři Krkonošského deníku a Českého rozhlasu. Načasování termínu slavnosti nebylo tak úplně náhodné, dnem 20.září totiž vrcholila akce Dny evropského dědictví. Na projekt Cesta dřeva se podařilo středisku SEVER získat podpo- ru od Nadace VIA v rámci fondu Fondu T-Mobile. Středisko SEVER zorganizovalo stavbu a vypálení milíře a připravilo informační tabule. Stojany k tabulím a lavičku vyrobila na zakázku Stavební a inženýrská firma Klimeš. Přijďte se podívat a posedět na lavičce pod lípou! Hana Kulichová, SEVER inzerce inzerce Maršovský zpravodaj 3/2009 září

8 MARŠOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO Od června do září proběhlo v naší obci pět kulturních a společenských akcí. Každá s trochu jiným obsahem (některé byly více zaměřeny na přátelské posezení a zábavu, jiné nabízely kulturní zážitky a setkání se zajímavými umělci) a tím pádem i s trochu jiným okruhem návštěvníků, kteří však byli nejen místní, ale často dorazili i ze vzdáleného okolí. Následující články vám přinášejí krátké ohlédnutí, jak se tyto akce vydařily. Pokud byste chtěli něco vzkázat pořadatelům, přispět nějakým nápadem na vylepšení těchto akcí do budoucna, ozvěte se. HASIČSKÝ PIVNÍ DEN V sobotu 20.června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov za podpory Obecního úřadu a mnoha dobrovolníků další ročník Pivního dne v zámeckém parku. Tradičně bylo připraveno několik druhů piva, grilované pochoutky a mnoho dalšího občerstvení. DOTEKY 2009: Děti ze ZŠ Vlčice Pavel Lohonka Žalman Švihadlo Krakonošova hudební zahrada Návštěvníci mohli také okusit několik soutěží pro děti i dospělé. Jako každý rok také letos jsme se pokusili o překonání maršovského rekordu ve vypití 50ti piv na čas formou štafety. Bohužel, rekord se pokořit nepodařilo. Letošní padesátka pivních přeborníků zvládla tuto štafetu za 8 minut a 50 sekund. Během celého soutěžního dopoledne hrála k tanci i poslechu dvojice muzikantů s názvem Novum. Samotný hudební večer zahájila kapela Driák. Zlatým hřebem byla bezesporu kapela Škwor, která sice začala hrát s téměř hodinovým zpožděním, ale čekání se rozhodně vyplatilo. Škwoři předvedli velkou hudební show, která byla podpořena mohutným a velice kvalitním zvukem, o který se postarali mistři ze Soundservisu Skalický ve Dvoře Králové. Dohrávka patřila skupině Vyhoukaná Sowa, která skvěle dokončila výborně rozjetou párty. Podle našeho odhadu se letos do zámeckého parku vydalo kolem šestiset lidí, kteří se určitě dobře pobavili. Škoda jen, že se vyskytlo několika jedinců, kteří nevyhledávají zábavu, ale problémy. Házení kelímků do publika a rvačky mezi tanečníky nepatří k dobré zábavě. Jinak hodnotíme Pivní den 09 za velmi povedený. Dokonce i počasí nám celkem přálo. Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých to prostě nejde. Těšíme se na Vás na další hasičské akci a to opět v únoru 2010 na hasičském bále v tělocvičně. Podle webových stránek www. hasicihornimarsov.cz OPEN AIR EKO-FESTIVAL DOTEKY 2009 OPĚT NA FAŘE A V KOSTELE Letošní již 7.ročník hudebnědivadelního festivalu měl na svých bedrech jako obvykle tým ze SEVERu významně posílený o Miloše Klimeše. Pokus oslovit a potěšit co nejširší veřejnost se snad podařil, neb vybrat si z pestré programové nabídky mohl každý. Mezi více než dvěma stovkami diváků malých i velkých se objevil i bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík a členka sněmovny Kateřina Jacques. Pořadatelé se tentokrát snažili upozornit v doprovodném programu festivalu na nejrůznější zajímavosti z regionu ať už šlo o zapálení milíře či vernisáž starých fotografií z Maršova. Akci zahájily zcela profesionálně žáci ze základní školy a mateřské školy z Vlčic svými baladami, vystřídalo je divadélko Malované písničky Petra Mikesky, v kostele snivě zazníval keltský folk skupiny Cain Da Breth, Pavel Žalman Lohonka potěšil staré pamětníky známými písničkami, vtipným divadélkem O Marjáně se představil František Watzl, spoluzakladatel Julie a spol.,vlasta Třešňák band zazněl z hlavního pódia a celou akci završilo Švihadlo, které roztančilo farskou zahradu! Program doplnily i řemeslné stánky, výrobky FairTrade a výborné občerstvení. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří s akcí pomohli, a všem podporovatelům akce Obci Horní Maršov, firmě Stavby Klimeš a Královéhradeckému kraji. Yva Piňosová, SEVER KRAKONOŠOVA HUDEBNÍ ZAHRADA V pořadí již pátý koncert pod názvem Krakonošova hudební zahrada se konal v neděli 9.srpna ve starém kostele. Vystoupilo zde osm operních pěvkyň, studentek Mezinárodní operní 8 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

9 dílny pro mladé pěvce v polské Karpaczi. Studentky z Lotyšska, Polska, České republiky a Běloruska zde předvedly zajímavá a méně známá díla s tématikou Krkonoš a bájného vládce hor Krakonoše. Návštěvníci si v působivé atmosféře renesančního kostela mohli vychutnat skladby od L.Spohra, C.M.von Webera, F.Flotowa, H.Sommera a dalších skladatelů. Akci pořádal SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Agentura MKM a Hradní společnost Aichelburg. Jan Franta, SEVER MARŠOVSKÁ POUŤ Máme za sebou sedmý rok Maršovské pouti konané u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterému jsou zasvěceny oba zdejší kostely. Naše pouť, která je v okolí již známá svým kvalitním programem, si i tentokrát udržela laťku značně vysoko a přilákala kolem tisícovky návštěvníků. Program byl přitom natolik pestrý, že jistě oslovil nejrůznější skupiny návštěvníků od příznivců renesanční hudby a recitálu Vlasty Redla v předvečer pouti ve starém kostele, přes přátele krkonošského folklóru, bluegrassu, folku až po fanoušky kapely MŇÁGA A ŽĎORP. Pro nejmladší návštěvníky bylo určeno několik zdařilých vystoupení divadla Facka a děti si mohly náležitě užít i klasických pouťových atrakcí. K příjemné atmosféře pouti rozhodně přispělo i krásné slunečné počasí. Je jen škoda, že dorazilo tak málo stánkařů, což nebyla chyba pořadatelů, protože většina stánkařů odřekla na poslední chvíli. Kdo ví, proč? Slavnosti babího léta Maršovská pouť 2009 Vystoupení maršovských ochotníků, těšící se jako obvykle velké přízni publika, připomnělo tentokrát další významnou událost z místní historie 400 let od návštěvy komise úředníků královských a císařských dolů v Kutné Hoře. Živé obrazy provázené písní Já jsem z Kutné Hory úředníkův syn doprovázelo čtení z dochované česky psané zprávy, kterou tato inspekce zanechala. Popisuje v ní stav zdejších lesů (odkud se plavilo dřevo do Kutné Hory), počátky budního hospodaření a těžbu rud. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizačním zajištění pouti podíleli či podpořili její konání sponzorskými dary. Doufejme, že si naše pouť nadále udrží svou úroveň a jedinečnost. Hana Kulichová SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA Letos již šestý ročník proběhl v duchu setkání přátel u dobré hudby. Odpolední program zahájila fotogalerie pana Pavla Vojtěcha s názvem,, Jak to vidím já. Na fotografiích vystavených v zámeckém vestibulu bylo převážně zachyceno dění na maršovských i jiných kulturních akcích. V začal hudební program kapelou KALUŽE, následně po nich hrály kapely TRABAND, AFRODISIAK a GRO- TESKA. Během akce se prolnuly hudební žánry od alternativního folku přes lidový folk, jamajské reggae až po ska-punk. Během celé akce si mohli děti i dospělí zaskákat na trampolínách, skákacím hradu a zkusit štěstí na ruletě. Díky pěknému počasí byla hojná účast posluchačů a panovala úžasná pohodová nálada až do ranních hodin. Za tuto akci musím z celého srdce poděkovat sponzorům, bez jejichž ochotného přispění finančními dary by tato akce nemohla být uskutečněna: Restaurace Slunce - Zuzana Čubová, Milan Drahník, Květinářství Anthea- paní Červinková, Elektro- Honza Puhlovský, Stavební práce - Milan Maxa, Gras s.r.o. - Petra Němcová, Hostinec pod Starou horou- Milan Stejskal, Michal Kolb, Jan Patzelt, Erkona- Jiří Bejr, Penzion Zvonička, Penzion Iris, Miloslav Klimeš, Penzion Kneiffel - pan Furbacher a Jaroslav Karlík. Poděkování patří i starostovi Pavlu Mrázkovi a tajemníkovi Petru Skalskému, JSDH Horní Maršov a všem dobrovolníkům za pomoc. Panu Pavlu Vojtěchovi děkujeme za zapůjčení fotografií na výstavu. Doufám, že se vám tato akce líbila, a zajdete se s námi opět pobavit. Lada Karlíková Maršovský zpravodaj 3/2009 září

10 VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA Sbor pro občanské záležitosti přeje všechno nejlepší občanům, kteří v tomto roce oslavili či oslaví významná životní jubilea. Jsou to paní a pánové: Mimořádnou gratulaci věnujeme dvěma nejstarším občankám obce paní Anně Hamplové (96 let) a paní Marii Papešové (95 let). Přejeme jim především dobré zdraví a pohodu do dalších let. Josef a Dana Urbanovi Josef Matula Marie Faltová Zdeněk Papík Karel a Jaroslava Čapkovi Marie Teichmannová Marta Slavíčková František a Etela Součkovi Stanislava Lášová Anton Baculík Bohumil Kos Estera Krošňáková Anna Perutková Hilda Koniariková Oldřich Šmejsa Žofia Kavanová Anna Bukovská Václav a Charlotte Zoufálkovi Danuška Žemličková Jarmila Dubová Zdeňka Exnerová Roland Köhler Bohumil Kučera Miroslav Alberovský Cecilie Linková Květoslava Šímová Helena Müllerová Marta Bursová Jindřiška Kučerová Ladislav Novotný Ludvík Dub Horst Tippelt Olga Tomanová Josef Skála Miloslav Klimeš Edeltraud Ozorovská Miroslava Cvejnová Jan Dráb Ladislav Kobelka Etela Hauftová Hana Missbergerová Anna Klepáčková Jana Kolátorová Zdenek Macháček Danuška Mládková Miloslav Tölg Andrej Lonc František Fiedler Elfrida Fiedlerová Jaroslav Horák Jaroslav Uxa Růžena Drtinová Ivanka Prausová Jaroslava Posadovská Ludmila Olšáková Zdeněk Jošt Karel Farský NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA PODZIM 2009 DOTEK DŮM OBNOVY TRADIC,EKOLOGIE A KULTURY V HORNÍM MARŠOVĚ vás zve na tyto akce: středa 21. října 2009, VÝCHODNÍ AFRIKOU PO STEZKÁCH SLONŮ Přednáška a promítání videa z africké pouti cestovatele RNDr. Petra Rybáře, čestného člena SEVERu. Koná se na faře v Horním Maršově. Určeno pro širokou veřejnost. Zdarma. sobota 7. listopadu 2009, VYUŽITÍ TRADIČNÍCH PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ Přednáška o tradičních výrobách a zpracování slámy použití pro výrobu ozdob na vánoční stromeček a výrobu doplňků. Koná se ve středisku SEVER ( budova ZŠ, levý boční vchod).lektorka: Radomila Špůrová. Cena: 100,- Kč. Pro širokou veřejnost. Závazné přihlášky telefonem nebo em nejpozději dva dny předem na nebo úterý 10. listopadu 2009, sraz v u fary SVATÝ MARTIN Putování s lampióny do starého kostela, povídání a příběh o původně římském vojáku Martinovi, pokračování slavnosti na faře muzika, zpívání, občerstvení. Pro širokou veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi. sobota 28. listopadu 2009, ADVENTNÍ VĚNCE Výroba adventních věnců z různých materiálů na stůl i dveře, povídání o Adventu a Vánocích. Koná se ve středisku SEVER ( ZŠ, levý boční vchod). Cena 100,- Kč. S sebou si přineste 4 svíčky a pevný základ na věnec. Závazné přihlášky telefonem nebo em nejpozději dva dny předem na nebo sobota 12. prosince 2009, VÁNOČNÍ POBEJTEK Vánoční setkání pro veřejnost, řemeslné dílny pro malé i velké s doprovodným programem ( divadlo, hudba, zpěv, občerstvení, prodej výrobků Fairtrade a jiné). Přijďte pobejt, pobavit se před vánočním shonem a vyrobit si vlastnoručně drobné dárky a ozdoby. Koná se ve středisku SEVER ( ZŠ, levý boční vchod). Vstupné dobrovolné. DVA KONCERTY VE STARÉM HŘBITOVNÍM KOSTELE V HORNÍM MARŠOVĚ pátek , STROM ŠAMANŮ Účinkuje muzikoteropeut a šaman Dr.L.Holzer. sobota , CAIN DA BRETH Hudební skupina Cain Da Breth, která v Maršově již letos účinkovala na festivalu Doteky. Společně s nimi zde vystoupí velšský perkusionista a umělecký kovář Steve Hubback, který nechá zaznít svým vlastnoručně vyrobeným nástrojům. Název kapely Cain Da Breth - je staroirský a zdál se zpěvačce Damonice ve snu. V překladu znamená zhruba zpěv dvou rčení. Kapela hraje hudební styl, který nazývá akustický doom metal. Volí ho raději než keltský folk. Více informací o účinkujících naleznete na internetových stránkách Steve Hubbacka: a kapely CainDaBreth:http:// a Vstup na koncert zdarma. Sobota 5.prosince - MIKULÁŠKÁ NADÍLKA Odpoledne zveme všechny děti na veselý mikulášský program do tělocvičny. Podrobnosti budou včas na plakátech. Maršovský zpravodaj, číslo 3/2009, září 2009 náklad 500 kusů, zdarma Vydává Obec Horní Maršov Redakce: Hana Kulichová, SEVER, Horská 175, Horní Maršov., tel , fax , Gafická úprava: Petr Kutáček Tisk: LUSIJA s.r.o Registrační číslo: RR/73/99/Ri Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři příspěvků. Fotografie uveřejněné v tomto čísle nám poskytli autoři článků, dále jsou z internetových stránek SDH, staré fotky poskytl pan Zdeněk Říha, fotografie stavby milířů Radka Urbánková 10 Maršovský zpravodaj 3/2009 září 2009

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E

Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK l 2016/2017 R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E Týden na podporu ochrany životního prostředí Již po patnácté se na naší škole

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více