PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.3.101 PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ"

Transkript

1 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, Brno Tel.: , LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Objekt limitování Vymezení pracovišť a dalších činností, při kterých by mohlo dojít k významnému ozáření z přírodních zdrojů. Důvody limitování Ochrana osob před ionizujícím zářením z přírodních zdrojů. Vyjádření limitu Výjimečné postavení v ochraně před zářením zaujímá kategorie přírodního ozáření, ozáření přírodními radionuklidy obsaženými v zemské kůře. V řadě případů činností, které zdánlivě nesouvisejí s využíváním radionuklidů nebo záření, dochází ke zvýšenému ozáření některých jedinců nebo skupin osob přírodními radionuklidy. V tomto případě se jedná nejen o radiační pracovníky ve smyslu 2 písm. y) atomového zákona (dále jen AZ), ale i o další pracovníky, kteří jsou na pracovištích exponováni vysokým koncentracím radonu. Z atomového zákona a prováděcích předpisů vyplývá řada regulativů pro činnosti tohoto charakteru, některé z nich souvisí se stavebnictvím, výrobou a distribucí stavebních materiálů, požadavky na kvalitu vody dodávané do staveb a rovněž souvisí i s územním plánováním. Podle 6 atomového zákona jsou v 87 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) č. 307/2002 Sb. vyjmenována pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření fyzických osob při výkonu jejich práce nebo jednotlivců z obyvatelstva v okolí stanoveného pracoviště. Se stavebnictvím, výrobou a distribucí stavebních materiálů, požadavky na kvalitu vody dodávané do staveb a tím i s územním plánováním úzce souvisí požadavky na umísťování nových staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi a požadavky radiační ochrany na stavby. Ty vyplývají z 6 odstavec 4 a 5 AZ, jsou uvedeny v 93, 94 a 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb. a vyjádřeny limity č , a Ukazatele a číselné hodnoty Pracoviště, na kterém může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů: a) paluby letadel při letech ve výšce nad 8 km, b) doly, jeskyně a další pracoviště v podzemí, c) pracoviště, na nichž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemních zdrojů, zejména čerpací stanice, lázeňská zařízení, stáčírny a úpravny vody, d) všechna pracoviště, na nichž bylo prokázáno překročení objemové aktivity radonu 400 Bq/m 3, 1

2 e) pracoviště, na nichž se provádí: 1. nakládání s pevnými produkty spalování uhlí na zařízeních s tepelným výkonem nad 5 MW, 2. výroba stavebních materiálů z produktů spalování uhlí, 3. těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu, 4. zpracování fosfátových surovin, 5. výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů titanu, 6. výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů zirkonia, 7. zpracování surovin obsahujících vzácné zeminy, 8. metalurgická výroba kovů, 9. výroba, zpracování a užití materiálů s obsahem thoria a uranu, 10. nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů, 11. nakládání s materiály, u nichž bylo prokázáno, že obsah přírodních radionuklidů v nich přesahuje uvolňovací úrovně nebo zvyšuje příkon fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 Sv/h. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Podle AZ jsou pracoviště zřizována a provozována na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) a vlastníkovi nemovitosti nebo pracoviště uloženy povinnosti související s podmínkami provozu takového pracoviště (AZ, 6 odstavec 3). Z hlediska stavební problematiky je důležité, že mezi pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, jsou zařazena i pracoviště v podzemí, některé prostory lázeňských zařízení, úpravny vod z podzemních zdrojů a všechna pracoviště, na nichž bylo prokázáno překročení objemové aktivity radonu 400 Bq/m 3. Ochranu před zářením, vyšetřovací úrovně, režim, rozsah a evidenci měření a uvolňování přírodních radionuklidů z těchto pracovišť upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., 88, 89, 90 a 91. Podrobnosti upravuje doporučení SÚJB Metodický návod pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky, zveřejněné na webových stránkách SÚJB. Měření na těchto pracovištích mohou zajišťovat pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou držitelem povolení SÚJB pro služby osobní dozimetrie ve smyslu AZ, 9 odst. 1 písm. r). Limit typu A Stav k

3 OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Objekt limitování Ozáření osob přírodními zdroji. Důvody limitování Ochrana osob před ionizujícím zářením. Vyjádření limitu Obecné limity ozáření (ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb.) jsou závazné kvantitativní ukazatele pro celkové ozáření z radiačních činností, jejichž překročení není ve stanovených případech přípustné. Ukazatele a číselné hodnoty Obecné limity dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 19, jsou: a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření hodnota 1 msv za kalendářní rok nebo za podmínek stanovených v povolení k provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie výjimečně hodnota 5 msv za dobu pěti za sebou jdoucích kalendářních roků, b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce hodnota 15 msv za kalendářní rok, c) pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cm 2 kůže hodnota 50 msv za kalendářní rok. Obecné limity se vztahují na průměrné vypočtené ozáření v kritické skupině obyvatel, a to pro všechny cesty ozáření ze všech zdrojů ionizujícího záření a všechny činnosti vedoucí k ozáření, které přicházejí v úvahu. Nejsou-li přímé podklady pro výpočet, použijí se konzervativní odhady variací faktorů ovlivňujících šíření radionuklidů nebo ozáření jednotlivců v kritické skupině, a to postupy podle 74 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Právní předpisy Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2, 4, 6. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 19, 74. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Pro případ ozáření přírodními radionuklidy je nejdůležitějším limitem efektivní dávka ze zevního a vnitřního ozáření. Pojem radiační činnost je definován v atomovém zákoně, 2 písm. b). Ozáření z přírodních zdrojů, tj. radionuklidů obsažených v přírodním prostředí (mimo jiné obsažených ve stavebních materiálech a vodě dodávané do staveb) je regulováno 6 atomového zákona. 3

4 Předtím, než v územním plánování a činnostech, které souvisejí se stavebnictvím, budou uplatněny obecné limity, proběhne optimalizační proces. Optimalizační proces ukládá každému, kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření, připravuje nebo provádí zásahy k omezení havarijního, přetrvávajícího, nebo přírodního ozáření, dodržovat takovou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek (atomový zákon, 4 odst. 4). Plánování a projektování staveb (pracovišť), ve kterých budou provozovány nebo prováděny činnosti související s využíváním jaderné energie a činnosti, které by mohly vést k ozáření, závisí na technologických a provozních parametrech činností a optimalizace radiační ochrany je prováděna specialisty pro příslušné obory. Povolování těchto staveb a schvalování podmínek provozu provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Definice těchto činností je uvedena v atomovém zákoně, 2. Problematika pracovišť tohoto charakteru je velmi široká, a z hlediska územního plánování a činností, které souvisejí se stavebnictvím, lze uvést, že mezi taková pracoviště patří některá pracoviště lékařské diagnostiky (například rentgenová pracoviště), terapeutická ozařovací pracoviště, některé lázeňské provozy a další. Stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí být chráněny proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení (atomový zákon, 6 odstavec 4). Problematiku řeší ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, Územního plánování a stavebních činností se bezprostředně dotýká radiační ochrana před ozářením z přírodních zdrojů. Do této oblasti ve smyslu 6 atomového zákona patří následující činnosti: návrh umístění staveb s pracovišti, na kterých se vykonávají radiační činnosti, návrh umístění staveb s obytnými, nebo pobytovými místnostmi, předkládání žádosti o stavební povolení, rozhodování o umístění stavby a o stavebním povolení, rozhodování o nutnosti provést opatření ke snížení ozáření osob pobývajících ve stavbách, ve kterých jsou překročeny směrné hodnoty pro ozáření z přírodních zdrojů, výroba a dovoz stavebních materiálů, z hlediska obsahu přírodních radionuklidů, dodávání vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou. Limit typu A Stav k

5 OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V PROJEKTOVANÝCH A STAVĚNÝCH BUDOVÁCH Objekt limitování Výskyt radonu a záření gama z přírodních zdrojů. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 62 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší obytných, nebo pobytových místností ( 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ( 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). Směrné hodnoty: 200 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 0,5 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59, 94 až 97. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26, 27. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 4, a Příloha č. 1, 2. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/

6 ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/2006. Doplňující poznámky Směrné hodnoty jsou určeny pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů (vyhláška č. 307/2002 Sb., 95 odstavec 4). Z praktických poznatků vyplývá, že k překročení směrné hodnoty pro příkon fotonového dávkového ekvivalentu 0,5 µsv/h dochází jen ve výjimečných případech. Povinnost provádět optimalizaci radiační ochrany je uložena každému kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření nebo zásahy k omezení přírodního ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod. Z hlediska radiační ochrany je zásahem ke snížení ozáření úprava užívání místnosti, úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiné vhodné opatření. Opatření proti pronikání radonu z podloží, kvalita stavebních materiálů a dodávané vody, společně s parametry ventilace musejí být takové, aby směrné hodnoty nebyly překročeny. Při umísťování staveb, jejich dispozičním řešení a projektování a dimenzování ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží se uplatní role radonového indexu pozemku, viz (vyhláška č. 307/2002 Sb., 94, limit č ). Problematika stavebních materiálů je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 96, limit č Problematika vody dodávané do objektu je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 97, limit č Stavební úřady v rámci řízení o stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření a součástí těchto podmínek je požadavek před kolaudačním řízením měřením prokázat nepřekročení těchto směrných hodnot. Obytné nebo pobytové místnosti viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59, odstavec 1, písmeno e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podrobnosti stanovení radonového indexu upravuje doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Metodika stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, březen Limit typu A Stav k

7 OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ VE ZKOLAUDOVANÝCH STAVBÁCH Objekt limitování Výskyt radonu a ozáření zářením gama z přírodních zdrojů. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší obytných, nebo pobytových místností ( 95 odst. 1 vyhláška č. 307/2002 Sb.). Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ( 95 odst. 1 vyhláška č. 307/2002 Sb.). Směrné hodnoty: 400 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 1 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Mezní hodnoty: 4000 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 10 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59, 93, 94, 95, 96, 97. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. 7

8 Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/2006. ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/ Doplňující poznámky Směrné hodnoty jsou určeny pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů (vyhláška č. 307/2002 Sb., 95 odstavec 1). Z praktických poznatků vyplývá, že k překročení směrné hodnoty pro příkon fotonového dávkového ekvivalentu 1 µsv/h dochází jen ve výjimečných případech. Mezní hodnota uvedených veličin je pro ozáření z přírodních radionuklidů nepřekročitelná (zákon č. 18/1997 Sb., 2 odstavec kk). Povinnost provádět optimalizaci radiační ochrany je uložena každému kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření nebo zásahy k omezení přírodního ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod. Podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 93 odstavec 1 (limit č ) zásahy ke snížení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření mohou spočívat ve vyloučení, omezení nebo úpravě určité činnosti nebo v provedení technických opatření k nápravě. Opatření proti pronikání radonu z podloží, kvalita stavebních materiálů a dodávané vody, společně s parametry ventilace musejí být takové, aby výše uvedené směrné hodnoty nebyly překročeny. Při projektování a dimenzování ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží se uplatní role radonového indexu pozemku, viz vyhláška č. 307/2002 Sb., 94, limit č , viz ČSN Problematika stavebních materiálů je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 96, limit č Problematika vody dodávané do objektu je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 97, limit č V případech rekonstrukcí, přístaveb a nástaveb stavební úřady v rámci řízení o stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření a součástí těchto podmínek je požadavek v rámci kolaudačního řízení měřením prokázat nepřekročení těchto směrných hodnot. Obytné nebo pobytové místnosti viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odst. 1 písm. e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Limit typu A Stav k

9 RADONOVÝ INDEX POZEMKU Objekt limitování Umísťování staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi a preventivní ochrana proti radonu z geologického podloží. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 62 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží musí odpovídat radonovému indexu pozemku. Ukazatele a číselné hodnoty Radonový index pozemku popisuje míru rizika pronikání radonu z geologického podloží na daném pozemku. Nabývá hodnot: nízký střední vysoký. Radonový index pozemku není limitován. Je však stanovena povinnost zajistit stanovení radonového indexu pozemku a povinnost předložit výsledky stavebnímu úřadu (atomový zákon, 6 odstavec 4). Pokud se taková stavba umisťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Pro návrh a dimenzování preventivních opatření proti pronikání radonu z geologického podloží je možné použít ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59 a Příloha č. 11. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26, 27. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 4, a Příloha č. 1, 2. Souvisící předpisy Metodika stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, březen ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/

10 Doplňující poznámky Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odst. 1 písm. e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Při stanovení radonového indexu pozemku podle přílohy č. 11 k vyhlášce č 307/2002 Sb. se postupuje podle doporučení Metodika stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, březen Stanovení radonového indexu pozemku Stanovení radonového indexu pozemku vychází z hodnocení dvou vstupních parametrů, objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu se stanoví ze souboru měření následujícím způsobem: odběr vzorků půdního vzduchu se provádí z hloubky 0,8 m, minimálním souborem je 15 vzorků odebraných z různých míst pozemku v budoucí zastavěné ploše a nejbližším okolí, při hodnocení plochy větší než 800 m 2 jsou odběry prováděny v základní síti 10 x 10 m v budoucí zastavěné ploše a v nejbližším okolí, výsledná objemová aktivita radonu v půdním vzduchu pro sledovaný pozemek se vypočítá jako třetí kvartil souboru naměřených hodnot s vyloučením hodnot menších než 1,0 kbq/m 3. Stanovení propustnosti základových půd se provádí na základě výsledků průzkumu pozemku (odborné posouzení, přímé měření plynopropustnosti). Pro stanovení radonového indexu se stanovuje propustnost (nízká, střední, vysoká) ve vertikálním profilu do hloubky základové spáry budoucího objektu, s uvážením variability hodnot propustnosti na zkoumaném pozemku. Metodika připouští stanovení radonového indexu pozemku z radonového potenciálu pozemku číselné hodnoty vyjadřující radonový index pozemku. Stanovení radonového potenciálu je však podmíněno přímým měřením plynopropustnosti. Pozemek s nízkým radonovým indexem je takový pozemek, kde je detailním průzkumem zjištěno, že objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je menší než 10 kbq/m 3 u vysoce propustných, 20 kbq/m 3 u středně propustných a 30 kbq/m 3 u nízko propustných základových půd. Limit typu A Stav k

11 ZÁSAHY PRO SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Objekt limitování Úroveň ozáření osob z přírodních zdrojů ozáření. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Směrné hodnoty zásahových úrovní: Zkolaudované stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi: 400 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, 1 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Hodnota objemové aktivity radonu se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání. Mezní hodnota uvedených veličin je pro ozáření z přírodních radionuklidů nepřekročitelná (zákon č. 18/1997 Sb., 2, odstavec kk). Mezní hodnoty: 4000 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 10 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2, 6. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59, 94, 95, 96, 97. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.,

12 Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/2006. ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/2006. Doplňující poznámky Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem stanovené směrné hodnoty, a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž spojené očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň ozáření prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty, stavební úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, je-li to ve veřejném zájmu. O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce (zákon č. 18/1997 Sb., 6 odstavec 5). Zásahem ke snížení stávajícího ozáření podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 95 odstavce 1 se rozumí zejména úprava užívání místnosti, úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiné vhodné opatření. Nejsou-li pro optimalizační analýzu zásahu známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se, že při snížení objemové aktivity radonu o 100 Bq/m 3 v místnosti a při ročním pobytu osoby v tomto prostředí po dobu hodin dojde k odvrácení efektivní dávky pro 1 osobu přibližně o 2 msv ročně. Zásah je považován za úspěšný, pokud ekvivalentní objemová aktivita radonu nepřesáhne 200 Bq/m 3 nebo účinnost provedeného opatření je větší než 75% (ČSN , odstavec 8). Při projektování a dimenzování ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží se uplatní role radonového indexu pozemku, viz vyhláška č. 307/2002 Sb., 94 (limit č ). Problematika stavebních materiálů je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 96 (limit č ). Problematika vody dodávané do objektu je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 97 (limit č ). Stavební úřady v rámci řízení o stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření a součástí těchto podmínek je požadavek po dokončení stavby, nejlépe při kolaudačním řízení, měřením prokázat nepřekročení těchto směrných hodnot. Obytné nebo pobytové místnosti viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odstavec 1, písmeno e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měření a hodnocení se provádí postupy popsanými v metodikách fyzických nebo právnických osob, které činnost provádějí a které jsou součástí programu zabezpečení jakosti, který schvaluje SÚJB. Limit typu A Stav k

13 PRACOVIŠTĚ SE ZVÝŠENÝM OZÁŘENÍM Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Objekt limitování Výskyt radonu a ozáření zářením gama z přírodních zdrojů. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Vyšetřovací úrovně Pro pracoviště, na kterých může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, 87 vyhlášky č. 307/2002 Sb. (viz limit ) a) 400 Bq/m 3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce pro pracoviště uvedená v 87 písm. b), c), d) a e) vyhlášky č. 307/2002 Sb. b) 1 msv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí, kromě radonu a produktů jeho přeměny, pro pracoviště uvedená v 87 písm. e) vyhlášky č. 307/2002 Sb. Pro osoby uvedené v 89 odst. 1 písm. a), b) a na pracovištích uvedených v 87 písm. b), c), d) a e) je směrnou hodnotou 6 msv za rok. Pokud může být tato směrná hodnota překročena, jedná se o pracoviště s významně zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů. V takovém případě se radiační ochrana zajišťuje podle 90 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6 odstavec 1 až 3, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 87, 88, 89, 90 a 91. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/2006. ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/2006. Doplňující poznámky Měření na pracovišti, včetně určování efektivních dávek, provádí oprávněná dozimetrická služba v souladu s podmínkami povolení SÚJB pro služby osobní dozimetrie ve smyslu 13

14 atomového zákona 9 odstavec 1, písmeno r). Přitom se postupuje podle Metodického návodu pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky (zveřejněný na webových stránkách SÚJB). Limit typu A Stav k

15 MĚŘENÍ A HODNOCENÍ VÝSKYTU RADONU A PRODUKTŮ PŘEMĚNY RADONU VE STAVBÁCH A STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU Objekt limitování Činnost firem, které provádějí měření v radonové problematice. Důvody limitování Kvalifikovaná činnost firem působících v radonové problematice. Vyjádření limitu Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodě je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odst. 1 písm. e) a f) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ukazatele a číselné hodnoty Fyzická, nebo právnická osoba provádějící měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a/nebo stanovení radonového indexu pozemku musí být držitelem platného povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V povolení je specifikována činnost a metody, které je fyzická nebo právnická osoba oprávněna používat. Měření a hodnocení se provádí postupy popsanými v metodikách pro fyzické nebo právnické osoby, které činnost provádějí a které jsou součástí programu zabezpečení jakosti, který schvaluje SÚJB. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky O provedených měřeních a jejich výsledcích se vydává protokol, ve kterém musí vedle dalších náležitostí být uvedeno číslo povolení a doba jeho platnosti. Tento limit je pouze administrativní, ale bezprostředně souvisí s ostatními limity radiační ochrany. Limit typu A Stav k

16 PŘÍRODNÍ RADIONUKLIDY VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH Objekt limitování Stavební materiály. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením. Vyjádření limitu Stavební materiál musí splňovat požadavky z hlediska ochrany před zářením. Ukazatele a číselné hodnoty Index hmotnostní aktivity. Tabulka č. 1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb. Stavební materiály a mezní hodnoty hmotnostní aktivity, při jejichž překročení se nesmí stavební materiál uvádět do oběhu Stavební materiál Cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny Stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna Stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu Stavební kámen Stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, umělé kamenivo Keramické obkládačky a dlaždice Písek, štěrk, kamenivo, jíly Popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, hlušina a kaly pro stavební účely z nich jinde neuvedené Materiály z odvalů, výsypek a odkališť pro stavební účely kromě radiačních činností Cement, vápno, sádra Hmotnostní aktivita Ra-226 [Bq/kg] použití pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi použití výhradně pro stavby jiné než s obytnými nebo pobytovými místnostmi

17 Tabulka č. 2 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb. Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Stavební materiál Stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, veškeré stavební materiály určené výhradně k použití jako surovina pro výrobu stavebních materiálů Index hmotnostní aktivity I 0,5 1 2 Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 3, 96 a Příloha č. 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Index hmotnostní aktivity I je číslo určené na základě hmotnostních aktivit K-40, Ra-226 a Th-228 vztahem I = a K /3000 Bq.kg -1 + a Ra /300 Bq.kg -1 + a Th /200 Bq.kg -1 (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 3 písmeno h). Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů, při jejichž překročení se nesmí stavební materiály uvádět do oběhu, jsou stanoveny hodnotami hmotnostních aktivit uvedenými v Tabulce č. 1 (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 1). Při překročení směrných hodnot podle Tabulky č. 2 se stavební materiály mohou uvádět do oběhu jen ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména změnou surovin nebo jejich původu, tříděním surovin, změnou technologie nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odst. 2). Při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty, se postupuje podle metodik uvedených v programu zabezpečování jakosti posouzených Úřadem v rámci vydávání příslušného povolení podle 9 odst. 1 písm. r) atomového zákona (vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 4). Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se považuje měření hmotnostních aktivit prováděné v rozsahu podle Tabulky č. 3 Přílohy č. 10 (vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 3). 17

18 Tabulka č. 3 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb. Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Stavební materiál Stavební materiály určené ke stavbě stěn, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton) Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Rozsah rozborů jednou za rok jednou za dva roky Jednou za pět let Povinnost dodržovat tyto limity je uložena výrobcům a dovozcům stavebních materiálů ( 6 odst. 6 atomového zákona). Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve výrobcích a výsledky na požádání poskytnout veřejnosti. Limit typu A Stav k

19 RADON A PŘÍRODNÍ RADIONUKLIDY V DODÁVANÉ VODĚ Objekt limitování Voda určená k veřejnému zásobování pitnou vodou. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením. Vyjádření limitu Voda dodávaná do objektu musí splňovat požadavky z hlediska ochrany před zářením. Ukazatele a číselné hodnoty Objemové aktivity přírodních radionuklidů. Tabulka č. 1 (zpracováno podle Tabulky č. 4 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.) Směrné hodnoty objemových aktivit v dodávané vodě objemová aktivita radonu 222 celková objemová aktivita alfa Ukazatel obsahu radionuklidů celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku draslíku 40 Směrná hodnota objemové aktivity Pitná voda pro veřejné zásobování 50 Bq/l 0,2 Bq/l 0,5 Bq/l Tabulka č. 2 (zpracováno podle Tabulky č. 5 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.) Mezní hodnoty objemových aktivit, při jejichž překročení se nesmí voda dodávat V tabulce uvedené mezní hodnoty nezohledňují chemickou toxicitu uranu, která musí být posouzena zvlášť. Radionuklid Mezní hodnoty objemové aktivity [Bq/l] Pitná voda pro veřejné zásobování Pb-210 0,7 Po-210 0,4 Rn Ra-224 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U ,5 0,

20 Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 96, 97 a Příloha č. 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Při překročení směrných hodnot podle Tabulky č. 1 se může pitná voda dodávat k veřejnému zásobování jen ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména výběrem jiného zdroje vody nebo odradonováním vody nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 97 odstavec 1). Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů pro pitnou vodu dodávanou k veřejnému zásobování jsou stanoveny hodnotami objemových aktivit v Tabulce č. 2 (vyhláška č. 307/2002 Sb., 97 odstavec 2). Je-li ve vodě přítomno více přírodních radionuklidů, nesmí být součet podílů objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a odpovídajících hodnot v Tabulce č. 2 větší než 1. Při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty, se postupuje podle metodik uvedených v programu zabezpečování jakosti posouzených Úřadem v rámci vydávání příslušného povolení podle 9 odst. 1 písm. r) atomového zákona (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 4). Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se považuje měření objemových aktivit prováděné v rozsahu podle Tabulky č. 3. U vodovodů, kde bylo prokázáno, že i při překročení směrné hodnoty je radiační ochrana optimalizována, se za systematické měření považuje základní rozbor podle Tabulky č. 3. (vyhláška č. 307/2002 Sb., 97 odstavec 3). Povinnost dodržovat tyto limity je uložena dodavatelům vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou ( 6 odst. 6 atomového zákona). Dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve výrobcích a výsledky na požádání poskytnout veřejnosti. 20

21 Tabulka č. 3 (zpracováno podle Tabulky č. 6 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.) Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě dodávané pro veřejné zásobování Základní rozbor Doplňující rozbor Četnost sledování objemová aktivita Rn-222, pokud se jedná o vodu z podzemního zdroje celková objemová aktivita alfa celková objemová aktivita beta analýza zastoupení jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě, v níž bylo zjištěno překročení směrné hodnoty, podle následujícího postupu obsah uranu, pokud celková objemová aktivita alfa převýší směrnou hodnotu objemová aktivita Ra-226, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší směrnou hodnotu objemová aktivita Ra-228, pokud objemová aktivita Ra-226 převýší směrnou hodnotu celkové aktivity alfa stanovení dalších v Tabulce č. 2 (tohoto limitu) uvedených radionuklidů emitujících záření alfa, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku Ra-226 a uranu převýší směrnou hodnotu obsah draslíku, pokud celková objemová aktivita beta převýší směrnou hodnotu stanovení dalších v Tabulce č. 2 (tohoto limitu) uvedených radionuklidů emitujících záření beta, pokud celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 převýší směrnou hodnotu jednou za rok Limit typu A Stav k

22 ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY Objekt limitování Zdroj ionizujícího záření, který v okolí jaderného zařízení může mít negativní vliv na životní podmínky. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 83 a č. 109 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Důvody limitování Ochrana životního prostředí v oblasti okolí jaderného zařízení. Vyjádření limitu Návrh na stanovení zóny havarijního plánování předkládá Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost držitel povolení k umístění, výstavbě nebo provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, pokud u něj nelze vyloučit radiační havárii s pravděpodobností vzniku větší nebo rovnou 10 7/rok. Obsah návrhu na stanovení zóny havarijního plánování specifikuje Nařízení vlády č. 11/1999 Sb. Ukazatele a číselné hodnoty Zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín byly stanoveny rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vnitřní část zóny havarijního plánování se stanovuje pro zabezpečení opatření k přípravě a provedení evakuace osob a je vymezena kruhem o poloměru 5 km pro Jadernou elektrárnu Temelín a 10 km pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Vnější část zóny havarijního plánování se stanovuje pro opatření k vyrozumění orgánů a organizací a k varování obyvatelstva a pro opatření k ukrytí, jódové profylaxi a regulaci pohybu osob, popř. pro rámcové plánování a přípravu evakuace osob. Vnější část je vymezena kruhem o poloměru 13 km pro Jadernou elektrárnu Temelín a 20 km pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Konkrétní promítnutí zón havarijního plánování do území znázorňují přiložené mapky. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2 písm. l) a n), 3 odst. 2 písm. g), 17 odst. 3. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb. Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, 1 a 2. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26, 27, 32, 36, 43, 61, 66, 76 až 81, 94a,

23 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 4, 11, 17 a Příloha č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11. Doplňující poznámky Zóna havarijního plánování je oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se nachází zdroj ionizujícího záření, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování. Havarijním plánem je soubor plánovaných opatření k likvidaci radiační nehody nebo radiační havárie a k omezení jejich následků. Radiační havárií je radiační nehoda, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Držitel povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost předkládá Úřadu návrh na stanovení zóny havarijního plánování a na vymezení kontrolovaného pásma. Obr. č. 1 Jaderná elektrárna DUKOVANY schématické znázornění zóny havarijního plánování 23

24 Obr. č. 2 Jaderná elektrárna TEMELÍN schématické znázornění zóny havarijního plánování Limit typu A Stav k

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením SÚJB červen 2012 Předmluva Státní úřad pro jadernou bezpečnost trvale věnuje velkou pozornost

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

ZÁKON č. 164/2001 Sb.

ZÁKON č. 164/2001 Sb. ZÁKON č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU 24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU Michal Ptáček Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU

POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Návrh metodiky POOVREX Připomínky a komentáře zasílejte na adresu radon@sujb.cz POSTUP

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Příloha k vyhlášce č. 263/2000 Sb. DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Příloha k vyhlášce č. 263/2000 Sb. DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL 263 VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

345/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu

345/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu Změna: 65/2006 Sb. Změna: 65/2006 Sb. (část) Změna: 65/2006 Sb. (část) Změna: 259/2007 Sb. Změna: 204/2010 Sb. (část) Změna: 204/2010 Sb. Změna: 285/2011 Sb. 345/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření

Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření 1. Legislativní normy. Základním zákonem, který upravuje všechny činnosti spojené s využíváním ionizujícího záření je tzv. Atomový zákon 1 z roku 1997 (Sbírka

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Číslo pfihláiky: 1325-94 (22) PMhláSeno: 31. 05. 94 (40) Zveřejněno: 14. 06. 95 (47) Uděleno: 27. 04. 95 (24) Oznámeno uděleni ve Věstníku: 14. 06. 95 ézěk (11)

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B 4.07 Operační plán. Radiační havárie. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města

B 4.07 Operační plán. Radiační havárie. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města B 4.07 Operační plán dle 15 odst. (3) písm. d) NV č. 462/2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Radiační havárie 1 1.

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více