PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.3.101 PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ"

Transkript

1 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, Brno Tel.: , LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Objekt limitování Vymezení pracovišť a dalších činností, při kterých by mohlo dojít k významnému ozáření z přírodních zdrojů. Důvody limitování Ochrana osob před ionizujícím zářením z přírodních zdrojů. Vyjádření limitu Výjimečné postavení v ochraně před zářením zaujímá kategorie přírodního ozáření, ozáření přírodními radionuklidy obsaženými v zemské kůře. V řadě případů činností, které zdánlivě nesouvisejí s využíváním radionuklidů nebo záření, dochází ke zvýšenému ozáření některých jedinců nebo skupin osob přírodními radionuklidy. V tomto případě se jedná nejen o radiační pracovníky ve smyslu 2 písm. y) atomového zákona (dále jen AZ), ale i o další pracovníky, kteří jsou na pracovištích exponováni vysokým koncentracím radonu. Z atomového zákona a prováděcích předpisů vyplývá řada regulativů pro činnosti tohoto charakteru, některé z nich souvisí se stavebnictvím, výrobou a distribucí stavebních materiálů, požadavky na kvalitu vody dodávané do staveb a rovněž souvisí i s územním plánováním. Podle 6 atomového zákona jsou v 87 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) č. 307/2002 Sb. vyjmenována pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření fyzických osob při výkonu jejich práce nebo jednotlivců z obyvatelstva v okolí stanoveného pracoviště. Se stavebnictvím, výrobou a distribucí stavebních materiálů, požadavky na kvalitu vody dodávané do staveb a tím i s územním plánováním úzce souvisí požadavky na umísťování nových staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi a požadavky radiační ochrany na stavby. Ty vyplývají z 6 odstavec 4 a 5 AZ, jsou uvedeny v 93, 94 a 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb. a vyjádřeny limity č , a Ukazatele a číselné hodnoty Pracoviště, na kterém může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů: a) paluby letadel při letech ve výšce nad 8 km, b) doly, jeskyně a další pracoviště v podzemí, c) pracoviště, na nichž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemních zdrojů, zejména čerpací stanice, lázeňská zařízení, stáčírny a úpravny vody, d) všechna pracoviště, na nichž bylo prokázáno překročení objemové aktivity radonu 400 Bq/m 3, 1

2 e) pracoviště, na nichž se provádí: 1. nakládání s pevnými produkty spalování uhlí na zařízeních s tepelným výkonem nad 5 MW, 2. výroba stavebních materiálů z produktů spalování uhlí, 3. těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu, 4. zpracování fosfátových surovin, 5. výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů titanu, 6. výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů zirkonia, 7. zpracování surovin obsahujících vzácné zeminy, 8. metalurgická výroba kovů, 9. výroba, zpracování a užití materiálů s obsahem thoria a uranu, 10. nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů, 11. nakládání s materiály, u nichž bylo prokázáno, že obsah přírodních radionuklidů v nich přesahuje uvolňovací úrovně nebo zvyšuje příkon fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 Sv/h. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Podle AZ jsou pracoviště zřizována a provozována na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) a vlastníkovi nemovitosti nebo pracoviště uloženy povinnosti související s podmínkami provozu takového pracoviště (AZ, 6 odstavec 3). Z hlediska stavební problematiky je důležité, že mezi pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, jsou zařazena i pracoviště v podzemí, některé prostory lázeňských zařízení, úpravny vod z podzemních zdrojů a všechna pracoviště, na nichž bylo prokázáno překročení objemové aktivity radonu 400 Bq/m 3. Ochranu před zářením, vyšetřovací úrovně, režim, rozsah a evidenci měření a uvolňování přírodních radionuklidů z těchto pracovišť upravuje vyhláška č. 307/2002 Sb., 88, 89, 90 a 91. Podrobnosti upravuje doporučení SÚJB Metodický návod pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky, zveřejněné na webových stránkách SÚJB. Měření na těchto pracovištích mohou zajišťovat pouze fyzické nebo právnické osoby, které jsou držitelem povolení SÚJB pro služby osobní dozimetrie ve smyslu AZ, 9 odst. 1 písm. r). Limit typu A Stav k

3 OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Objekt limitování Ozáření osob přírodními zdroji. Důvody limitování Ochrana osob před ionizujícím zářením. Vyjádření limitu Obecné limity ozáření (ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb.) jsou závazné kvantitativní ukazatele pro celkové ozáření z radiačních činností, jejichž překročení není ve stanovených případech přípustné. Ukazatele a číselné hodnoty Obecné limity dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 19, jsou: a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření hodnota 1 msv za kalendářní rok nebo za podmínek stanovených v povolení k provozu pracoviště III. nebo IV. kategorie výjimečně hodnota 5 msv za dobu pěti za sebou jdoucích kalendářních roků, b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce hodnota 15 msv za kalendářní rok, c) pro průměrnou ekvivalentní dávku v 1 cm 2 kůže hodnota 50 msv za kalendářní rok. Obecné limity se vztahují na průměrné vypočtené ozáření v kritické skupině obyvatel, a to pro všechny cesty ozáření ze všech zdrojů ionizujícího záření a všechny činnosti vedoucí k ozáření, které přicházejí v úvahu. Nejsou-li přímé podklady pro výpočet, použijí se konzervativní odhady variací faktorů ovlivňujících šíření radionuklidů nebo ozáření jednotlivců v kritické skupině, a to postupy podle 74 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Právní předpisy Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2, 4, 6. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 19, 74. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Pro případ ozáření přírodními radionuklidy je nejdůležitějším limitem efektivní dávka ze zevního a vnitřního ozáření. Pojem radiační činnost je definován v atomovém zákoně, 2 písm. b). Ozáření z přírodních zdrojů, tj. radionuklidů obsažených v přírodním prostředí (mimo jiné obsažených ve stavebních materiálech a vodě dodávané do staveb) je regulováno 6 atomového zákona. 3

4 Předtím, než v územním plánování a činnostech, které souvisejí se stavebnictvím, budou uplatněny obecné limity, proběhne optimalizační proces. Optimalizační proces ukládá každému, kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření, připravuje nebo provádí zásahy k omezení havarijního, přetrvávajícího, nebo přírodního ozáření, dodržovat takovou úroveň jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek (atomový zákon, 4 odst. 4). Plánování a projektování staveb (pracovišť), ve kterých budou provozovány nebo prováděny činnosti související s využíváním jaderné energie a činnosti, které by mohly vést k ozáření, závisí na technologických a provozních parametrech činností a optimalizace radiační ochrany je prováděna specialisty pro příslušné obory. Povolování těchto staveb a schvalování podmínek provozu provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Definice těchto činností je uvedena v atomovém zákoně, 2. Problematika pracovišť tohoto charakteru je velmi široká, a z hlediska územního plánování a činností, které souvisejí se stavebnictvím, lze uvést, že mezi taková pracoviště patří některá pracoviště lékařské diagnostiky (například rentgenová pracoviště), terapeutická ozařovací pracoviště, některé lázeňské provozy a další. Stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí být chráněny proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení (atomový zákon, 6 odstavec 4). Problematiku řeší ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, Územního plánování a stavebních činností se bezprostředně dotýká radiační ochrana před ozářením z přírodních zdrojů. Do této oblasti ve smyslu 6 atomového zákona patří následující činnosti: návrh umístění staveb s pracovišti, na kterých se vykonávají radiační činnosti, návrh umístění staveb s obytnými, nebo pobytovými místnostmi, předkládání žádosti o stavební povolení, rozhodování o umístění stavby a o stavebním povolení, rozhodování o nutnosti provést opatření ke snížení ozáření osob pobývajících ve stavbách, ve kterých jsou překročeny směrné hodnoty pro ozáření z přírodních zdrojů, výroba a dovoz stavebních materiálů, z hlediska obsahu přírodních radionuklidů, dodávání vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou. Limit typu A Stav k

5 OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ V PROJEKTOVANÝCH A STAVĚNÝCH BUDOVÁCH Objekt limitování Výskyt radonu a záření gama z přírodních zdrojů. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 62 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší obytných, nebo pobytových místností ( 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ( 95 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb.). Směrné hodnoty: 200 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 0,5 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59, 94 až 97. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26, 27. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 4, a Příloha č. 1, 2. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/

6 ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/2006. Doplňující poznámky Směrné hodnoty jsou určeny pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů (vyhláška č. 307/2002 Sb., 95 odstavec 4). Z praktických poznatků vyplývá, že k překročení směrné hodnoty pro příkon fotonového dávkového ekvivalentu 0,5 µsv/h dochází jen ve výjimečných případech. Povinnost provádět optimalizaci radiační ochrany je uložena každému kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření nebo zásahy k omezení přírodního ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod. Z hlediska radiační ochrany je zásahem ke snížení ozáření úprava užívání místnosti, úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiné vhodné opatření. Opatření proti pronikání radonu z podloží, kvalita stavebních materiálů a dodávané vody, společně s parametry ventilace musejí být takové, aby směrné hodnoty nebyly překročeny. Při umísťování staveb, jejich dispozičním řešení a projektování a dimenzování ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží se uplatní role radonového indexu pozemku, viz (vyhláška č. 307/2002 Sb., 94, limit č ). Problematika stavebních materiálů je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 96, limit č Problematika vody dodávané do objektu je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 97, limit č Stavební úřady v rámci řízení o stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření a součástí těchto podmínek je požadavek před kolaudačním řízením měřením prokázat nepřekročení těchto směrných hodnot. Obytné nebo pobytové místnosti viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59, odstavec 1, písmeno e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podrobnosti stanovení radonového indexu upravuje doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Metodika stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, březen Limit typu A Stav k

7 OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ VE ZKOLAUDOVANÝCH STAVBÁCH Objekt limitování Výskyt radonu a ozáření zářením gama z přírodních zdrojů. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší obytných, nebo pobytových místností ( 95 odst. 1 vyhláška č. 307/2002 Sb.). Příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ( 95 odst. 1 vyhláška č. 307/2002 Sb.). Směrné hodnoty: 400 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 1 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Mezní hodnoty: 4000 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 10 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59, 93, 94, 95, 96, 97. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. 7

8 Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/2006. ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/ Doplňující poznámky Směrné hodnoty jsou určeny pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů (vyhláška č. 307/2002 Sb., 95 odstavec 1). Z praktických poznatků vyplývá, že k překročení směrné hodnoty pro příkon fotonového dávkového ekvivalentu 1 µsv/h dochází jen ve výjimečných případech. Mezní hodnota uvedených veličin je pro ozáření z přírodních radionuklidů nepřekročitelná (zákon č. 18/1997 Sb., 2 odstavec kk). Povinnost provádět optimalizaci radiační ochrany je uložena každému kdo využívá jadernou energii nebo provádí činnosti vedoucí k ozáření nebo zásahy k omezení přírodního ozáření nebo ozáření v důsledku radiačních nehod. Podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 93 odstavec 1 (limit č ) zásahy ke snížení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření mohou spočívat ve vyloučení, omezení nebo úpravě určité činnosti nebo v provedení technických opatření k nápravě. Opatření proti pronikání radonu z podloží, kvalita stavebních materiálů a dodávané vody, společně s parametry ventilace musejí být takové, aby výše uvedené směrné hodnoty nebyly překročeny. Při projektování a dimenzování ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží se uplatní role radonového indexu pozemku, viz vyhláška č. 307/2002 Sb., 94, limit č , viz ČSN Problematika stavebních materiálů je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 96, limit č Problematika vody dodávané do objektu je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 97, limit č V případech rekonstrukcí, přístaveb a nástaveb stavební úřady v rámci řízení o stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření a součástí těchto podmínek je požadavek v rámci kolaudačního řízení měřením prokázat nepřekročení těchto směrných hodnot. Obytné nebo pobytové místnosti viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odst. 1 písm. e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Limit typu A Stav k

9 RADONOVÝ INDEX POZEMKU Objekt limitování Umísťování staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi a preventivní ochrana proti radonu z geologického podloží. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 62 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží musí odpovídat radonovému indexu pozemku. Ukazatele a číselné hodnoty Radonový index pozemku popisuje míru rizika pronikání radonu z geologického podloží na daném pozemku. Nabývá hodnot: nízký střední vysoký. Radonový index pozemku není limitován. Je však stanovena povinnost zajistit stanovení radonového indexu pozemku a povinnost předložit výsledky stavebnímu úřadu (atomový zákon, 6 odstavec 4). Pokud se taková stavba umisťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Pro návrh a dimenzování preventivních opatření proti pronikání radonu z geologického podloží je možné použít ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59 a Příloha č. 11. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26, 27. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 4, a Příloha č. 1, 2. Souvisící předpisy Metodika stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, březen ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/

10 Doplňující poznámky Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odst. 1 písm. e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Při stanovení radonového indexu pozemku podle přílohy č. 11 k vyhlášce č 307/2002 Sb. se postupuje podle doporučení Metodika stanovení radonového indexu pozemku, SÚJB, březen Stanovení radonového indexu pozemku Stanovení radonového indexu pozemku vychází z hodnocení dvou vstupních parametrů, objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu se stanoví ze souboru měření následujícím způsobem: odběr vzorků půdního vzduchu se provádí z hloubky 0,8 m, minimálním souborem je 15 vzorků odebraných z různých míst pozemku v budoucí zastavěné ploše a nejbližším okolí, při hodnocení plochy větší než 800 m 2 jsou odběry prováděny v základní síti 10 x 10 m v budoucí zastavěné ploše a v nejbližším okolí, výsledná objemová aktivita radonu v půdním vzduchu pro sledovaný pozemek se vypočítá jako třetí kvartil souboru naměřených hodnot s vyloučením hodnot menších než 1,0 kbq/m 3. Stanovení propustnosti základových půd se provádí na základě výsledků průzkumu pozemku (odborné posouzení, přímé měření plynopropustnosti). Pro stanovení radonového indexu se stanovuje propustnost (nízká, střední, vysoká) ve vertikálním profilu do hloubky základové spáry budoucího objektu, s uvážením variability hodnot propustnosti na zkoumaném pozemku. Metodika připouští stanovení radonového indexu pozemku z radonového potenciálu pozemku číselné hodnoty vyjadřující radonový index pozemku. Stanovení radonového potenciálu je však podmíněno přímým měřením plynopropustnosti. Pozemek s nízkým radonovým indexem je takový pozemek, kde je detailním průzkumem zjištěno, že objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je menší než 10 kbq/m 3 u vysoce propustných, 20 kbq/m 3 u středně propustných a 30 kbq/m 3 u nízko propustných základových půd. Limit typu A Stav k

11 ZÁSAHY PRO SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Objekt limitování Úroveň ozáření osob z přírodních zdrojů ozáření. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Směrné hodnoty zásahových úrovní: Zkolaudované stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi: 400 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, 1 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Hodnota objemové aktivity radonu se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání. Mezní hodnota uvedených veličin je pro ozáření z přírodních radionuklidů nepřekročitelná (zákon č. 18/1997 Sb., 2, odstavec kk). Mezní hodnoty: 4000 Bq/m 3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, 10 µsv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2, 6. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59, 94, 95, 96, 97. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.,

12 Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/2006. ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/2006. Doplňující poznámky Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním předpisem stanovené směrné hodnoty, a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž spojené očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Přesahuje-li úroveň ozáření prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty, stavební úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení zdraví, je-li to ve veřejném zájmu. O překročení směrných nebo mezních hodnot a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce (zákon č. 18/1997 Sb., 6 odstavec 5). Zásahem ke snížení stávajícího ozáření podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 95 odstavce 1 se rozumí zejména úprava užívání místnosti, úprava výměny vzduchu, provedení stavebních úprav nebo jiné vhodné opatření. Nejsou-li pro optimalizační analýzu zásahu známa data lépe odpovídající dané situaci, počítá se, že při snížení objemové aktivity radonu o 100 Bq/m 3 v místnosti a při ročním pobytu osoby v tomto prostředí po dobu hodin dojde k odvrácení efektivní dávky pro 1 osobu přibližně o 2 msv ročně. Zásah je považován za úspěšný, pokud ekvivalentní objemová aktivita radonu nepřesáhne 200 Bq/m 3 nebo účinnost provedeného opatření je větší než 75% (ČSN , odstavec 8). Při projektování a dimenzování ochrany staveb proti pronikání radonu z podloží se uplatní role radonového indexu pozemku, viz vyhláška č. 307/2002 Sb., 94 (limit č ). Problematika stavebních materiálů je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 96 (limit č ). Problematika vody dodávané do objektu je obsažena ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., 97 (limit č ). Stavební úřady v rámci řízení o stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení preventivních opatření a součástí těchto podmínek je požadavek po dokončení stavby, nejlépe při kolaudačním řízení, měřením prokázat nepřekročení těchto směrných hodnot. Obytné nebo pobytové místnosti viz vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odstavec 1, písmeno e), (limit č ) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měření a hodnocení se provádí postupy popsanými v metodikách fyzických nebo právnických osob, které činnost provádějí a které jsou součástí programu zabezpečení jakosti, který schvaluje SÚJB. Limit typu A Stav k

13 PRACOVIŠTĚ SE ZVÝŠENÝM OZÁŘENÍM Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ Objekt limitování Výskyt radonu a ozáření zářením gama z přírodních zdrojů. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením z přírodních zdrojů ionizujícího záření. Vyjádření limitu Koncentrace radonu a příkon fotonového dávkového ekvivalentu od přírodních zdrojů a zásahy k jejich snížení ve smyslu optimalizačního principu radiační ochrany. Ukazatele a číselné hodnoty Vyšetřovací úrovně Pro pracoviště, na kterých může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, 87 vyhlášky č. 307/2002 Sb. (viz limit ) a) 400 Bq/m 3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce pro pracoviště uvedená v 87 písm. b), c), d) a e) vyhlášky č. 307/2002 Sb. b) 1 msv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí, kromě radonu a produktů jeho přeměny, pro pracoviště uvedená v 87 písm. e) vyhlášky č. 307/2002 Sb. Pro osoby uvedené v 89 odst. 1 písm. a), b) a na pracovištích uvedených v 87 písm. b), c), d) a e) je směrnou hodnotou 6 msv za rok. Pokud může být tato směrná hodnota překročena, jedná se o pracoviště s významně zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů. V takovém případě se radiační ochrana zajišťuje podle 90 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6 odstavec 1 až 3, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 87, 88, 89, 90 a 91. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Souvisící předpisy ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, 02/2006. ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů, 02/2006. Doplňující poznámky Měření na pracovišti, včetně určování efektivních dávek, provádí oprávněná dozimetrická služba v souladu s podmínkami povolení SÚJB pro služby osobní dozimetrie ve smyslu 13

14 atomového zákona 9 odstavec 1, písmeno r). Přitom se postupuje podle Metodického návodu pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky (zveřejněný na webových stránkách SÚJB). Limit typu A Stav k

15 MĚŘENÍ A HODNOCENÍ VÝSKYTU RADONU A PRODUKTŮ PŘEMĚNY RADONU VE STAVBÁCH A STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU Objekt limitování Činnost firem, které provádějí měření v radonové problematice. Důvody limitování Kvalifikovaná činnost firem působících v radonové problematice. Vyjádření limitu Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodě je podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., 59 odst. 1 písm. e) a f) službou významnou z hlediska radiační ochrany a smí být prováděna pouze na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ukazatele a číselné hodnoty Fyzická, nebo právnická osoba provádějící měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a/nebo stanovení radonového indexu pozemku musí být držitelem platného povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V povolení je specifikována činnost a metody, které je fyzická nebo právnická osoba oprávněna používat. Měření a hodnocení se provádí postupy popsanými v metodikách pro fyzické nebo právnické osoby, které činnost provádějí a které jsou součástí programu zabezpečení jakosti, který schvaluje SÚJB. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 59. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky O provedených měřeních a jejich výsledcích se vydává protokol, ve kterém musí vedle dalších náležitostí být uvedeno číslo povolení a doba jeho platnosti. Tento limit je pouze administrativní, ale bezprostředně souvisí s ostatními limity radiační ochrany. Limit typu A Stav k

16 PŘÍRODNÍ RADIONUKLIDY VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH Objekt limitování Stavební materiály. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením. Vyjádření limitu Stavební materiál musí splňovat požadavky z hlediska ochrany před zářením. Ukazatele a číselné hodnoty Index hmotnostní aktivity. Tabulka č. 1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb. Stavební materiály a mezní hodnoty hmotnostní aktivity, při jejichž překročení se nesmí stavební materiál uvádět do oběhu Stavební materiál Cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny Stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna Stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu Stavební kámen Stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, umělé kamenivo Keramické obkládačky a dlaždice Písek, štěrk, kamenivo, jíly Popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, hlušina a kaly pro stavební účely z nich jinde neuvedené Materiály z odvalů, výsypek a odkališť pro stavební účely kromě radiačních činností Cement, vápno, sádra Hmotnostní aktivita Ra-226 [Bq/kg] použití pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi použití výhradně pro stavby jiné než s obytnými nebo pobytovými místnostmi

17 Tabulka č. 2 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb. Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Stavební materiál Stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, veškeré stavební materiály určené výhradně k použití jako surovina pro výrobu stavebních materiálů Index hmotnostní aktivity I 0,5 1 2 Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 3, 96 a Příloha č. 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Index hmotnostní aktivity I je číslo určené na základě hmotnostních aktivit K-40, Ra-226 a Th-228 vztahem I = a K /3000 Bq.kg -1 + a Ra /300 Bq.kg -1 + a Th /200 Bq.kg -1 (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 3 písmeno h). Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů, při jejichž překročení se nesmí stavební materiály uvádět do oběhu, jsou stanoveny hodnotami hmotnostních aktivit uvedenými v Tabulce č. 1 (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 1). Při překročení směrných hodnot podle Tabulky č. 2 se stavební materiály mohou uvádět do oběhu jen ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména změnou surovin nebo jejich původu, tříděním surovin, změnou technologie nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odst. 2). Při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty, se postupuje podle metodik uvedených v programu zabezpečování jakosti posouzených Úřadem v rámci vydávání příslušného povolení podle 9 odst. 1 písm. r) atomového zákona (vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 4). Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se považuje měření hmotnostních aktivit prováděné v rozsahu podle Tabulky č. 3 Přílohy č. 10 (vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 3). 17

18 Tabulka č. 3 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb. Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu Stavební materiál Stavební materiály určené ke stavbě stěn, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton) Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Rozsah rozborů jednou za rok jednou za dva roky Jednou za pět let Povinnost dodržovat tyto limity je uložena výrobcům a dovozcům stavebních materiálů ( 6 odst. 6 atomového zákona). Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve výrobcích a výsledky na požádání poskytnout veřejnosti. Limit typu A Stav k

19 RADON A PŘÍRODNÍ RADIONUKLIDY V DODÁVANÉ VODĚ Objekt limitování Voda určená k veřejnému zásobování pitnou vodou. Důvody limitování Ochrana osob před ozářením. Vyjádření limitu Voda dodávaná do objektu musí splňovat požadavky z hlediska ochrany před zářením. Ukazatele a číselné hodnoty Objemové aktivity přírodních radionuklidů. Tabulka č. 1 (zpracováno podle Tabulky č. 4 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.) Směrné hodnoty objemových aktivit v dodávané vodě objemová aktivita radonu 222 celková objemová aktivita alfa Ukazatel obsahu radionuklidů celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku draslíku 40 Směrná hodnota objemové aktivity Pitná voda pro veřejné zásobování 50 Bq/l 0,2 Bq/l 0,5 Bq/l Tabulka č. 2 (zpracováno podle Tabulky č. 5 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.) Mezní hodnoty objemových aktivit, při jejichž překročení se nesmí voda dodávat V tabulce uvedené mezní hodnoty nezohledňují chemickou toxicitu uranu, která musí být posouzena zvlášť. Radionuklid Mezní hodnoty objemové aktivity [Bq/l] Pitná voda pro veřejné zásobování Pb-210 0,7 Po-210 0,4 Rn Ra-224 Ra-226 Ra-228 Th-228 Th-230 Th-232 U-234 U ,5 0,

20 Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 6, 9. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 96, 97 a Příloha č. 10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 10. Doplňující poznámky Při překročení směrných hodnot podle Tabulky č. 1 se může pitná voda dodávat k veřejnému zásobování jen ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména výběrem jiného zdroje vody nebo odradonováním vody nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 97 odstavec 1). Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů pro pitnou vodu dodávanou k veřejnému zásobování jsou stanoveny hodnotami objemových aktivit v Tabulce č. 2 (vyhláška č. 307/2002 Sb., 97 odstavec 2). Je-li ve vodě přítomno více přírodních radionuklidů, nesmí být součet podílů objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a odpovídajících hodnot v Tabulce č. 2 větší než 1. Při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty, se postupuje podle metodik uvedených v programu zabezpečování jakosti posouzených Úřadem v rámci vydávání příslušného povolení podle 9 odst. 1 písm. r) atomového zákona (Vyhláška č. 307/2002 Sb., 96 odstavec 4). Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se považuje měření objemových aktivit prováděné v rozsahu podle Tabulky č. 3. U vodovodů, kde bylo prokázáno, že i při překročení směrné hodnoty je radiační ochrana optimalizována, se za systematické měření považuje základní rozbor podle Tabulky č. 3. (vyhláška č. 307/2002 Sb., 97 odstavec 3). Povinnost dodržovat tyto limity je uložena dodavatelům vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou ( 6 odst. 6 atomového zákona). Dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve výrobcích a výsledky na požádání poskytnout veřejnosti. 20

21 Tabulka č. 3 (zpracováno podle Tabulky č. 6 Přílohy č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.) Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě dodávané pro veřejné zásobování Základní rozbor Doplňující rozbor Četnost sledování objemová aktivita Rn-222, pokud se jedná o vodu z podzemního zdroje celková objemová aktivita alfa celková objemová aktivita beta analýza zastoupení jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě, v níž bylo zjištěno překročení směrné hodnoty, podle následujícího postupu obsah uranu, pokud celková objemová aktivita alfa převýší směrnou hodnotu objemová aktivita Ra-226, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší směrnou hodnotu objemová aktivita Ra-228, pokud objemová aktivita Ra-226 převýší směrnou hodnotu celkové aktivity alfa stanovení dalších v Tabulce č. 2 (tohoto limitu) uvedených radionuklidů emitujících záření alfa, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku Ra-226 a uranu převýší směrnou hodnotu obsah draslíku, pokud celková objemová aktivita beta převýší směrnou hodnotu stanovení dalších v Tabulce č. 2 (tohoto limitu) uvedených radionuklidů emitujících záření beta, pokud celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 převýší směrnou hodnotu jednou za rok Limit typu A Stav k

22 ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY Objekt limitování Zdroj ionizujícího záření, který v okolí jaderného zařízení může mít negativní vliv na životní podmínky. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v rámci sledovaného jevu č. 83 a č. 109 dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Důvody limitování Ochrana životního prostředí v oblasti okolí jaderného zařízení. Vyjádření limitu Návrh na stanovení zóny havarijního plánování předkládá Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost držitel povolení k umístění, výstavbě nebo provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, pokud u něj nelze vyloučit radiační havárii s pravděpodobností vzniku větší nebo rovnou 10 7/rok. Obsah návrhu na stanovení zóny havarijního plánování specifikuje Nařízení vlády č. 11/1999 Sb. Ukazatele a číselné hodnoty Zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín byly stanoveny rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vnitřní část zóny havarijního plánování se stanovuje pro zabezpečení opatření k přípravě a provedení evakuace osob a je vymezena kruhem o poloměru 5 km pro Jadernou elektrárnu Temelín a 10 km pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Vnější část zóny havarijního plánování se stanovuje pro opatření k vyrozumění orgánů a organizací a k varování obyvatelstva a pro opatření k ukrytí, jódové profylaxi a regulaci pohybu osob, popř. pro rámcové plánování a přípravu evakuace osob. Vnější část je vymezena kruhem o poloměru 13 km pro Jadernou elektrárnu Temelín a 20 km pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Konkrétní promítnutí zón havarijního plánování do území znázorňují přiložené mapky. Právní předpisy Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2 písm. l) a n), 3 odst. 2 písm. g), 17 odst. 3. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb. Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, 1 a 2. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26, 27, 32, 36, 43, 61, 66, 76 až 81, 94a,

23 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 4, 11, 17 a Příloha č. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11. Doplňující poznámky Zóna havarijního plánování je oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se nachází zdroj ionizujícího záření, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování. Havarijním plánem je soubor plánovaných opatření k likvidaci radiační nehody nebo radiační havárie a k omezení jejich následků. Radiační havárií je radiační nehoda, jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Držitel povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost předkládá Úřadu návrh na stanovení zóny havarijního plánování a na vymezení kontrolovaného pásma. Obr. č. 1 Jaderná elektrárna DUKOVANY schématické znázornění zóny havarijního plánování 23

24 Obr. č. 2 Jaderná elektrárna TEMELÍN schématické znázornění zóny havarijního plánování Limit typu A Stav k

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9. Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace)

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9. Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace) S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita stavebních materiálů (informace) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Jak se měří radon Jak se měří radon Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku Měřeným parametrem je objemová aktivita radonu 222 Rn v půdním vzduchu. Výsledek je udáván v jednotkách kbq/m 3.

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON V OBJEKTECH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Radon Bellušova 1855-1857

Radon Bellušova 1855-1857 Radon Bellušova 1855-1857 Nejdřív pár slov na úvod, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit. a) Co je radon? b) Jaké jsou zdravotní účinky? c) Jak se dostane do objektu? d) Co z toho plyne pro nás?

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011

Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ PODLAH, VOLBA MATERIÁLŮ Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10 Betonuniversity 2011 1 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ PODLAH,

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Metodický návod pro měření na pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení efektivní dávky SÚJB

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

Radiační ochrana v JE Dukovany

Radiační ochrana v JE Dukovany Seminář 11.4.2011 Radiační ochrana v JE Dukovany Vladimír Kulich Státní legislativa Zákon č. 18/19987 Sb. v platném znění (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST DOPORUČENÍ

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST DOPORUČENÍ STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST DOPORUČENÍ POŽADAVKY RADIAČNÍ OCHRANY PRO ORGANIZACE PROVOZUJÍCÍ HORNICKOU ČINNOST, KTERÁ MŮŽE VÉST K OZÁŘENÍ PRACOVNÍKŮ, OBYVATEL NEBO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Praha, listopad

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

Nová rizika záchytů NORM, TENORM? Nová rizika záchytů NORM, TENORM? Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody v hydrosféře 11 Hotel Zlatá hvězda, Třeboň 4. 5. 5. 2011 6.5.2011 1 Úvod o ÚJV Řež a.s. Založen v

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever

Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever RNDr. Lubomír Neubauer vedoucí oddělení životního prostředí o. z. TÚU DIAMO, s. p. o. z. Těžba

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Hana Bílková, Eva Šindelková SÚJB Radiologické metody v hydrosféře Buchlovice 14.-15.6.2013 RMS - současný stav legislativy Zákon 18/1997

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Klinika Gennet k.ú. Holešovice s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Klinika Gennet k.ú. Holešovice Stanovení radonového indexu pozemku Objednatel: AHK

Více

z p r á v y Ročník: 2006 V Praze dne 31. března 2006 http://www.denik.obce.cz

z p r á v y Ročník: 2006 V Praze dne 31. března 2006 http://www.denik.obce.cz z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2006 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2006 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Finanční toky prostředků uvolněných

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi

radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi SÚJB duben 2012 Předmluva Radon ve stavbách

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. TEXT ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. TEXT ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně TEXT ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (změny jsou vloženy formou revizních značek) Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Radonový program Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Co to je radonový program? Program ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. března 2013

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů V Praze dne 21. března 2013 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2013 Číslo: 2 V Praze dne 21. března 2013 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky

Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky Interaktivní webová aplikace Komplexní Rn informace pro administrativní jednotky DRO Poprad 2014 Jaroslav Slovák 1, Eva Pravdová 1, Ivan Barnet 2 1 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 2 Česká geologická

Více

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Ing. Jana Hudzietzová 1, Doc.Ing. Jozef Sabol, DrSc. 1,, Ing. Lenka Grayová-Bulíčková

Více

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. XXXIII. DNI RADIAČNEJ OCHRANY Hotel Sitno Štiavnické vrchy - Vyhne 7.11. - 11.11. 2011 22.11.2011

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1 Legislativní požadavky na shromažďování, třídění a skladování radioaktivních odpadů s ohledem na jejich aktivitu, radionuklidové složení a fyzikálně chemické vlastnosti Petr Kovařík Centrum nakládání s

Více

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii 1. Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnout držitelům povolení k činnostem podle atomového zákona (zákon

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO Zpráva SÚRAO Evidenční označení : SÚRAO 2007-503 ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO PROVOZU V ROCE 2006 Útvar Jméno Datum Podpis Připravil 500 Ing. Soňa Konopásková, CSc. 17.3.2007 Schválil

Více

Bourací práce a realizace nápravných opatření v areálech s. p. DIAMO po hlubinné těžbě uranu Likvidace areálu Dolu Křižany I

Bourací práce a realizace nápravných opatření v areálech s. p. DIAMO po hlubinné těžbě uranu Likvidace areálu Dolu Křižany I 3. dubna 2014 Bourací práce a realizace nápravných opatření v areálech s. p. DIAMO po hlubinné těžbě uranu Likvidace areálu Dolu Křižany I Ing. Pavel Varga Ing. Josef Štádler DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE - POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.601 BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

11. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM (Renata Žišková, Jiří Havránek, Zdeňka Vilasová) 11.1 Úvod

11. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM (Renata Žišková, Jiří Havránek, Zdeňka Vilasová) 11.1 Úvod KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 174 11. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM (Renata Žišková, Jiří Havránek, Zdeňka Vilasová) 11.1 Úvod V roce 1928 byla na II. mezinárodním radiologickém kongresu ve Stockholmu ustanovena

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Radon a jeho ú inky vzniku plicní rakoviny Legislativní souvislosti a hygienická kritéria .18/1997 Sb. .13/2002 Sb.. 307/2002 Sb. preventivních opat

Radon a jeho ú inky vzniku plicní rakoviny Legislativní souvislosti a hygienická kritéria .18/1997 Sb. .13/2002 Sb.. 307/2002 Sb. preventivních opat Radon a jeho účinky V přírodě existuje většina prvků ve stabilní podobě. Část prvků však stabilní není, samovolně se rozpadají, tato přeměna se nazývá radioaktivní proces, při tomto rozpadu vzniká jaderné

Více

4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ

Více

3.6.101 VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

3.6.101 VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka. Dolní Rožínka 21. 04. 2015 Z-03-ŘP-sp-22-01

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka. Dolní Rožínka 21. 04. 2015 Z-03-ŘP-sp-22-01 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 21. 04. 2015 Z-03-ŘP-sp-22-01 VYHODNOCENÍ programu monitorování a dodržování ustanovení vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

MĚŘIDLA AKTIVITY V HYDROSFÉŘE Z HLEDISKA LEGÁLNÍ METROLOGIE

MĚŘIDLA AKTIVITY V HYDROSFÉŘE Z HLEDISKA LEGÁLNÍ METROLOGIE MĚŘIDLA AKTIVITY V HYDROSFÉŘE Z HLEDISKA LEGÁLNÍ METROLOGIE RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10 e-mail: tsoukup@cmi.cz Legální

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Internetová příručka LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Internetová příručka LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Internetová příručka LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ BRNO, ČERVENEC 2015 LUDMILA ROHREROVÁ Obsah 1. Limity využití území 3 2. Internetová příručka Limity využití území 4 2.1 Obsah příručky

Více