Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT"

Transkript

1 PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT Informace podává přehled studijních programů a studijních oborů v oblasti umění a architektury na vysokých školách v České republice, k jejichž studiu se mohou zájemci přihlásit pro akademický rok 2003/2004, včetně forem a standardní doby studia. Dále se uvádějí obecné informace o přijímacím řízení, termíny pro podání přihlášek ke studiu, termíny a předměty přijímacích zkoušek a další důležitá sdělení vysokých škol a jejich součástí (fakult). Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů je přijímací řízení plně v kompetenci vysokých škol a fakult. Proto další informace je možné získat jedině na studijních odděleních příslušných vysokých škol nebo fakult. Na vysokých školách je možné studovat: a) studijní programy bakalářské, vedoucí k akademickému titulu bakalář (Bc.) nebo bakalář umění (BcA.) v oblasti umění, b) studijní programy magisterské, zpravidla navazující na bakalářské studijní programy, které v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství vedou k akademickému titulu inženýr (Ing.) nebo v oblasti architektury inženýr architekt (Ing. arch.), v oblasti lékařství k akademickému titulu doktor medicíny (MUDr.), v oblasti veterinárního lékařství a hygieny k akademickému titulu doktor veterinární medicíny (MVDr.), v oblasti umění k akademickému titulu magistr umění (MgA.) a v ostatních oblastech k akademickému titulu magistr (Mgr.) a c) studijní programy doktorské, vedoucí k akademickému titulu doktor (Ph.D.) a doktor teologie (Th.D.) v oblasti teologie. Studijní programy je možné studovat formou prezenčního studia (nahrazuje dřívější denní studium), kombinovaného studia kombinací prezenčního a distančního studia (dřívější tzv. dálkové, externí studium, studium při zaměstnání) a distančního studia. V přehledu studijních programů a oborů je za názvem studijního oboru (programu) v závorce uvedena zkratka formy studia (prezenčního, distančního, kombinovaného), zkratka akademického titulu a standardní doba studia v rocích. Datum za závorkou udává, do kdy je studijní obor (program) akreditován. Základní informace o přijímacím řízení, jako lhůtu pro podání přihlášky ke studiu, podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení, pokud vysoká škola nebo fakulta stanoví i nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu, pak i tento počet, je vysoká škola nebo fakulta povinna zveřejnit v dostatečném předstihu, nejméně čtyřměsíčním před lhůtou pro podání přihlášky, na úřední desce fakulty nebo vysoké školy. Informace budou také k dispozici na síti Internet, zejména na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol, souhrnně o všech vysokých školách na internetové stránce Centra pro studium vysokého školství (http: Ve studijních programech v oblasti umění probíhá přijímací řízení dříve než v oblastech ostatních. Z tohoto důvodu se zveřejňuje informace o studijních programech v oblasti umění s předstihem. Informace o přijímacím řízení na všech vysokých školách bude publikována v Učitelských novinách začátkem listopadu Počátkem prosince t. r. vyjde dále brožura Jak na vysokou školu, která navíc obsahuje údaje o historii jednotlivých vysokých škol a fakult, některé statistické údaje, charakteristiku obsahu studia a uplatnění absolventů a adresář vysokých škol ve Slovenské republice. Brožuru vydává nakladatelství Fortuna a je možné si ji objednat na adrese: Nakladatelství Fortuna, Ostrovní 30, Praha 1. Přihláška ke studiu se podává písemně, způsobem a v termínu určeném vysokou školou nebo

2 fakultou. Počet přihlášek, které uchazeč o studium může podat, není omezen. Obecně však platí, že ke studiu v příslušném studijním programu je třeba podat samostatnou přihlášku. Většina vysokých škol a fakult využívá jednotného formuláře přihlášky ke studiu Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok.../... v bakalářském nebo v magisterském studijním programu. Formulář uchazeč obdrží na vysoké škole (fakultě) nebo své střední škole, může jej zakoupit v prodejnách tiskopisů (SEVT). MŠMT formuláře ani nevydává, ani nedistribuuje. Pokud vysoká škola nebo fakulta používá svou vlastní přihlášku, informuje o tom uchazeče předem. Kromě přihlášky mohou vysoké školy nebo fakulty požadovat i další dokumenty (např. životopis, úředně ověřené kopie vysvědčení) anebo materiály související se zvoleným oborem (např. umělecké práce) důležité pro posouzení předpokladů uchazeče ke studiu. V kompetenci vysokých škol je též požadovat úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, jejich výše i způsob úhrady jsou v informaci také uvedeny. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. Rozhodnutí je písemné, vyhotovuje se do 30 dnů od ukončení přijímacích zkoušek a doručuje se do vlastních rukou. Obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže napadené rozhodnutí vydal děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo fakulty nebo podmínkami stanovenými podle 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. MŠMT do přijímacího a odvolacího řízení na vysokých školách vůbec nezasahuje. Odvolání neúspěšných uchazečů k ministryni školství, mládeže a tělovýchovy je tedy v intencích zákona o vysokých školách bezpředmětné. Případné změny a doplňky budou uveřejňovány průběžně na webových stránkách Centra pro studium vysokého školství. Seznam použitých zkratek B (v kódu studijního programu) bakalářský studijní program, Bc. akademický titul bakalář, BcA. akademický titul bakalář umění, ČNB Česká národní banka, ČSOB Československá obchodní banka, Dis., DIS distanční studium, Ing. arch. akademický titul inženýr architekt, KS kombinované studium, KB Komerční banka, M (v kódu studijního programu) magisterský studijní program, MgA. akademický titul magistr umění, N (v kódu studijního programu) navazující magisterský studijní programu, Ph.D. akademický titul doktor, P (v kódu studijního programu) doktorský studijní program, PŘ přijímací řízení, PS prezenční studium, PZ písemná zkouška, TZ talentová zkouška, ÚZ ústní zkouška, ZŠ základní škola, ZUŠ základní umělecká škola AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské nám. 12, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Základním předpokladem úspěšného vykonání přijímacího řízení je výrazný umělecký talent, který se prezentuje u talentové zkoušky. Podmínkou je ukončené středoškolské (zpravidla odborné) vzdělání, výjimky jsou možné ve zcela ojedinělých případech. Podmínkou je rovněž dobrý zdravotní stav a psychické předpoklady pro výkon budoucího povolání. U přijímacího řízení na postgraduální doktorské studium se vyžaduje ukončené magisterské studium příslušného oboru. Konkurzní řízení na postgraduální doktorské studium vypisují děkani podle potřeb a možností příslušných fakult.

3 HUDEBNÍ FAKULTA (HAMU) Malostranské náměstí 13, Praha 1, tel: , , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Uchazeč obdrží na základě přihlášky ke studiu pozvánku k přijímacímu řízení spolu se složenkou na zaplacení poplatku. Přijímací zkouška se skládá: a) ze zkoušky praktické talentové, b) ze zkoušky z teoretických předmětů, c) ze zkoušky z klavírní praxe (u většiny oborů). Pro obor Zvuková tvorba se požaduje ukončené bakalářské studium na FAMU, příp. jiné VŠ, např.. ČVUT. Pro obor Zpěv je nutné vyjádření foniatra. Kolej AMU má omezenou kapacitu lůžek a škola nemůže zajistit ubytování všem uchazečům. Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B8201 Hudební umění (PS, BcA., 3) Bicí nástroje (PS, BcA., 3), Cembalo (PS, BcA., 3), Dirigování (PS, BcA., 3), Fagot (PS, BcA., 3), Flétna (PS, BcA., 3), Harfa (PS, BcA., 3), Hoboj (PS, BcA., 3), Housle (PS, BcA., 3), Hudební management (PS, BcA., 3), Klarinet (PS, BcA., 3), Klavír (PS, BcA., 3), Kontrabas (PS, BcA., 3), Kytara (PS, BcA., 3), Lesní roh (PS, BcA., 3), Pozoun (PS, BcA., 3), Skladba (PS, BcA., 3), Trubka (PS, BcA., 3), Varhany (PS, BcA., 3), Viola (PS, BcA., 3), Violoncello (PS, BcA., 3), Zpěv (PS, BcA., 3), B8202 Taneční umění (PS, BcA., 3) Choreografie (PS, BcA., 3), Nonverbální a komediální divadlo (PS, BcA., 3), Pedagogika tance (PS, BcA., 3), Navazující magisterské N8201 Hudební umění (PS, MgA., 2) Cembalo (PS, MgA., 2), Dirigování (PS, MgA., 2), Fagot (PS, MgA., 2), Flétna (PS, MgA., 2), Harfa (PS, MgA., 2), Hoboj (PS, MgA., 2), Housle (PS, MgA., 2),

4 Hudební režie (PS, MgA., 2), Hudební teorie (PS, MgA., 2), Klarinet (PS, MgA., 2), Klavír (PS, MgA., 2), Kontrabas (PS, MgA., 2), Kytara (PS, MgA., 2), Lesní roh (PS, MgA., 2), Pozoun (PS, MgA., 2), Skladba (PS, MgA., 2), Trubka (PS, MgA., 2), Tuba (PS, MgA., 2), Varhany (PS, MgA., 2), Viola (PS, MgA., 2), Violoncello (PS, MgA., 2), Zpěv (PS, MgA., 2), Zvuková tvorba (PS, MgA., 2), N8202 Taneční umění (PS, MgA., 2) Choreografie (PS, MgA., 2), Nonverbální a komediální divadlo (PS, MgA., 2), Pedagogika tance (PS, MgA., 2), Taneční věda (PS,MgA.,2) Doktorské P8201 Hudební umění (Dis, Ph.D., 3) Den otevřených dveří: Termín podání přihlášek: Termín podání přihlášek pro doktorské studium: uveden v podmínkách konkurzního řízení Termín přijímacího řízení pro bakalářské studium: Termín přijímacího řízení pro magisterské studium: Termín přijímacího řízení pro doktorské studium: uveden v podmínkách konkurzního řízení Náhradní termín přijímacího řízení: bakalářské studium Poplatek: 581,- Kč Název banky: KB Praha 1 Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 0379 Variabilní symbol pro banku: 649/111 Přijímací zkoušky viz obecné informace o přijímacím řízení. Kritérium hodnocení přijímacích zkoušek a Doporučená literatura k přijímací zkoušce Podrobně na DIVADELNÍ FAKULTA (DAMU) Karlova 26, Praha 1, tel: , , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Pro podrobnější informace vydává DAMU každoročně Informace o přijímacím řízení a studiu na DAMU, které je možno bezplatně získat na studijním odd. DAMU (nebo na ové adrese pro mimopražské zájemce i na tel ). Informace je možno také osobně vyzvednout na vrátnici Divadelní fakulty Praha 1, Karlova 26. (Pro zahraniční zájemce samoplátce je vydávána anglická verze, kterou je možno získat na

5 zahraničním odd. DAMU tel ). Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení DAMU, Karlova 26, Praha 1 na předepsaných formulářích ( Přihláška ke studiu na VŠ ). Přihlášky na obory činoherní katedry: do 15. listopadu 2002 (talentová poradna pro uchazeče se koná ve středu 6. a v sobotu 9. listopadu 2002 v hod. na DAMU, Karlova 26) Přihlášky na obory katedry alternativního a loutkového divadla: pro Bc. stupeň studia do 15. ledna 2003 pro navazující Mgr. stupeň studia: pro uchazeče z jiných oborů DAMU či VŠ do 15. ledna 2003 pro studenty stejného oboru DAMU do konce května 2003 (talentová poradna pro uchazeče se koná 7. prosince 2002 v hod. v prostorách budovy DAMU, Řetězová) Přihlášky na obory katedry scénografie: pro Bc. stupeň studia do 31. ledna 2003 pro navazující Mgr.stupeň do 10. května 2003 (talentová poradna pro uchazeče se koná 23. listopadu 2002 a 7. prosince 2002 vždy od hod. Karlova 26 KS, IV. patro) Přihlášky na obor produkce: pro Bc.stupeň studia do 23. ledna 2003 pro navazující Mgr. stupeň studia (pro uchazeče z jiných oborů DAMU či VŠ) do 23. ledna 2003 (talentová poradna pro uchazeče se koná 11. ledna 2003: I. od do hod. pro 1.skupinu a II. od do hod. pro 2.skupinu (v prostorách katedry). Zde mohou zájemci získat podrobnější informace o studiu. Vedení katedry upozorňuje, že mimo tento termín katedra nepodává jednotlivým zájemcům žádné informace. Přihlášky na obor dramatická výchova: do 13. prosince 2002 (talentová poradna pro uchazeče se koná 2. listopadu 2002 od 9.00 do hodin DAMU Karlova 26 KVD) Přihlášky na obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku: do 17.března 2003 (talentová poradna pro tento obor se nepořádá možné individuální konzultace od konce února 2003 do na KATAP) Přihlášky na obor teorie a kritika: do 15. listopadu 2002 (talentová poradna pro uchazeče se koná v hod. v prostorách fakulty, Karlova 26) Přihlášky pro obor teorie divadelní tvorby: do 31. března 2003 (talentová poradna pro tento obor se nepořádá konzultace lze sjednat u sekretářky KTK Mgr.Horváthové, tel ). Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B8203 Dramatická umění (PS, KS, BcA., 3, 4) Dramatická výchova (KS, BcA., 4), Produkce /divadlo/ (PS, BcA., 3), Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (PS, BcA., 3), Režie-dramaturgie činoherního divadla (PS, BcA., 3), Scénografie (PS, BcA., 3), Scénografie alternativního a loutkového divadla (PS, BcA., 3), Teorie a kritika (PS, BcA., 3), Navazující magisterské N8203 Dramatická umění (PS, MgA., 2) Dramatická výchova (PS, MgA., 3), Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (PS, MgA., 2), Dramaturgie činoherního divadla /divadelní dramaturgie/ (PS, MgA., 2), Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (PS, MgA., 3), Produkce /divadlo/ (PS, MgA., 2), Režie alternativního a loutkového divadla (PS, MgA., 2),

6 Režie činoherního divadla /činoherní režie/ (PS, MgA., 2), Scénografie (PS, MgA., 2), Scénografie - film a televize (PS, MgA., 3), Scénografie - kostým a maska (PS, MgA., 2), Scénografie alternativního a loutkového divadla (PS, MgA., 2), Teorie a kritika (PS, MgA., 2), Magisterské M8203 Dramatická umění (PS, MgA., 4) Herectví alternativního a loutkového divadla (PS, MgA., 4), Herectví činoherního divadla (PS, MgA., 4), Doktorské P8203 Dramatická umění (PS, KS, Ph.D., 3, 3) Teorie divadelní tvorby (PS, KS, Ph.D., 3,3), Den otevřených dveří, Termín podání přihlášek, Termín podání přihlášek pro doktorské studium: viz obecné informace o přijímacím řízení Poplatek pro bakalářské, magisterské, doktorské studium: 581,- Kč Název banky: KB Praha 1 Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 1210 Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky se konají zhruba 1 2 měsíce po ukončení příjmu přihlášek. Termíny zkoušek budou uchazečům včas písemně oznámeny. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na úřední desce. Pro cizince, kteří budou studovat v českém jazyce, je zkouška z českého jazyka součástí přijímací zkoušky. Dramatická výchova Dramatická výchova je nejkomplexnějším oborem estetické výchovy, který využívá prostředků a postupů dramatického umění. Vede k celkové kultivaci svěřence, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, k prohlubování jeho schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině, k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem. Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně směřovat se svými svěřenci k divadelnímu nebo přednesovému tvaru a využívat dramatickou výchovu ve své práci s dětmi a mládeží v oblasti volného času i ve vyučování. Produkce /divadlo/ Cílem studijního programu na katedře produkce je připravovat a vzdělávat budoucí produkční, producenty, manažery, intendanty a ředitele pro nový typ práce v divadlech, hereckých společnostech, kulturních zařízeních a uměleckých agenturách. Učební program bakalářského studia nabízí přednášky a semináře z oblasti ekonomie, práva, marketinku, řízení a samozřejmě též z oblasti teorie a historie divadla. Vzhledem k tomu, že katedra produkce působí na divadelní fakultě, je její program těsně spojen s uměleckou činností jednotlivých kateder. Součástí praktické výuky je dvouletá, velmi intenzivní praxe ve studiu Disk. Od roku 1993 studenti katedry produkce samostatně organizují divadelní festival studentů vysokých škol ZLOMVAZ. Jsou odpovědni nejen za jeho financování a organizaci, ale připravují i dramaturgii, a samostatně řídí celý průběh festivalu. Režie dramaturgie alternativního a loutkového divadla Program tříletého bakalářského studia režie dramaturgie je koncipován v ateliéru prof. Josefa Krofty a jeho spolupracovníků tak, aby vzájemná provázanost, závislost a společná inspirovanost jednotlivých oborů (hlavních složek jevištního díla) byla neustále záměrně zvyšována a pěstována, přičemž zůstává příslušný díl pro studium a osvojení oborových specifik. Tento cíl se uplatňuje ve třech vrstvách: kreativní, psychosomatické a vědomostní. Hlavním projektem bude postupné studium a dílčí realizace scénických projektů (inspirace bude vycházet z knihy Jana Ámose Komenského

7 Labyrint světa a ráj srdce ) až k závěrečné inscenaci tohoto tříletého cyklu. Po vykonání bakalářské zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Režie dramaturgie činoherního divadla Příprava profesionálně vybavených pracovníků především pro činoherní divadlo, příp. pro jiné druhy divadla i pro rozhlas a televizi, práci v redakcích apod. Tato příprava se rozvíjí na bázi interpretace literatury pro divadlo, zejména pak dramatu, kterou režie buduje prostředky jeviště jako celistvou strukturu a specifický systém. Součástí je proto analýza literárních textů, autorské psaní a rozvíjení tvořivých schopností práce s prostorem včetně schopností pracovat s umístěním a pohybem herce v prostoru. Společným jmenovatelem všech těchto prvků je dramatická situace a její rozvíjení, jako základ talentových předpokladů. Výuka se dělí do tří hlavních proudů: první rozvíjí podstatu tvůrčí disciplíny (režie a dramaturgie), druhý další předpoklady pro práci v těchto disciplínách (např. tvůrčí psaní, kritické semináře), třetím je studium teoretických a historických předmětů. V bakalářském stupni studia probíhá výuka režie a dramaturgie společně. Scénografie Výuka je tříletá, převážně ateliérová s akcentem na technické a teoretické předpoklady scénografické tvorby. Studium bakalářského stupně je ukončené bakalářskou zkouškou, která se skládá ze zkoušek ze scénické realizace, teorie a historie scénografie a z komplexního scénografického řešení zadaného dramatického textu a jeho teoretické reflexe. Scénografie alternativního a loutkového divadla Program prvních tří let studia bakalářského programu scénografie je koncipován v ateliéru prof. Josefa Krofty a jeho spolupracovníků tak, aby vzájemná provázanost, závislost a společná inspirovanost jednotlivých oborů (hlavních složek jevištního díla) byla neustále záměrně zvyšována a pěstována, přičemž zůstává příslušný díl pro studium a osvojení oborových specifik. Tento cíl se uplatňuje ve třech vrstvách: kreativní, psychosomatické a vědomostní. Hlavním projektem bude postupné studium a dílčí realizace scénických projektů (inspirace bude vycházet z knihy Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce ) až k závěrečné inscenaci tohoto tříletého cyklu. Po vykonání bakalářské zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Teorie a kritika Vychází z vytčeného sepětí s tvůrčími obory. Bakalářské studium převážně společné s obory režie a dramaturgie. Dramatická výchova Magisterské prezenční tříleté studium pro absolventy vysokoškolského (bakalářského nebo magisterského) studia pedagogického nebo uměleckého směru. Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Program magisterského studia dramaturgie ALD bude především individuální. Každý student si v něm bude postupně hledat a nacházet vlastní cestu pod dohledem a radou pedagogů v individuálních studijních plánech, přičemž první z těchto dvou studijních roků ještě z části obsahuje společné projekty všech oborů. Druhý je pro obor dramaturgie již zcela individuální. Dramaturgie činoherního divadla /divadelní dramaturgie/ V první části 1. ročníku magisterského studia připravují dramaturgové celistvý komponovaný tvar a od letního semestru pracují na inscenacích ve školním divadle DISK. V závěru studia tj. především ve 2. ročníku magisterského studia se připravují také na magisterské zkoušky. Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku Cílem magisterského studia oboru herectví autorské tvorby a pedagogiky je výchova a vzdělání jak jen možno vědomé, tvořivé a samostatné autorské osobnosti. Důkladné, zážitkové poznání psychosomatických disciplín a reflexe jejich problematiky, postupné budování schopnosti tvořit a být partnerem. Základ oboru tvoří psychosomatické disciplíny, kde student získává přímé zkušenosti: dialogické jednání, hlas, přednes, herectví, autorské čtení a psaní. Souběžně probíhá také studium pedagogiky těchto disciplín. Student postupně získává kondici v psychosomatických disciplínách, je vybaven nezbytným rozhledem, je veden k nalézání osobního tématu, ke scénickým autorským prezentacím. Produkce /divadlo/ Magisterské studium vychází z teoretického a uměleckého programu katedry produkce a je určeno

8 pro úspěšné absolventy bakalářského studia. Studium je založeno především na zvolené specializaci studenta. Výuka je zaměřena zejména na rozvíjení tvůrčích producentských schopností studenta. Vedle pravidelných seminářů jsou do studijního plánu zařazovány i odborné semináře externích pedagogů. Režie alternativního a loutkového divadla Program magisterského studia režie ALD bude především individuální. Každý student si v něm bude postupně hledat a nacházet vlastní cestu pod dohledem a radou pedagogů v individuálních studijních plánech, přičemž první z těchto dvou studijních roků ještě z části obsahuje společné projekty všech oborů. Druhý rok je pro obor režie zcela individuální Režie činoherního divadla /činoherní režie/ V první části 1. ročníku magisterského studia připravují režiséři celistvý komponovaný tvar a od letního semestru pracují na inscenacích ve školním divadle DISK. V závěru studia tj. především ve 2. ročníku magisterského studia se připravují také na magisterské zkoušky. Scénografie Magisterský navazující stupeň oboru scénografie je dvouletý a je koncipován pro výchovu tvůrčích osobností ve všech oblastech uplatnění scénografického díla. Podmínkou přijetí je ukončené Bc. studium na KS nebo na jiné umělecké škole podobného zaměření. Studium hlavního směru je obohaceno další výukou ze směrů ostatních a doplněno prakticko realizačními cvičeními, realizační praxí, asistenturami, stážemi tuzemskými i zahraničními. Podmínkou absolutoria a předmětem obhajoby je realizace projektu ve školním divadle, v některém ze studií AMU nebo výjimečně v profesionálním divadle. Studium je zakončeno státní zkouškou. Scénografie film a televize Podmínkou přijetí je ukončené Bc. studium na KS nebo na jiné umělecké škole podobného zaměření. Magisterský program je tříletý a je realizován v ateliéru scénografie filmové a televizní. Studium je zakončeno státní zkouškou. Scénografie kostým a maska Podmínkou přijetí je ukončené Bc. studium na KS nebo na jiné umělecké škole podobného zaměření. Magisterský program je dvouletý a je realizován v ateliéru kostýmu a masky (formování dramatické postavy) pro divadlo,film a televizi. Studium je zakončeno státní zkouškou. Scénografie alternativního a loutkového divadla Program závěrečného roku magisterského studia scénografie ALD bude především individuální. Každý student si v něm bude postupně hledat a nacházet vlastní cestu pod dohledem a radou pedagogů v individuálních studijních plánech, přičemž první z těchto dvou studijních roků ještě z části obsahuje společné projekty všech oborů. Druhý je pro obor scénografie již zcela individuální. Teorie a kritika Magisterské studium teorie a kritiky hodnotí předešlé studium posluchačů, součástí přijímací zkoušky je obhajoba a zaměření magisterského studia teorie a kritiky. Herectví alternativního a loutkového divadla Program studia herectví je koncipován v ateliéru prof. Josefa Krofty a jeho spolupracovníků tak, aby vzájemná provázanost, závislost a společná inspirovanost jednotlivých oborů (hlavních složek jevištního díla) byla neustále záměrně zvyšována a pěstována, přičemž zůstává příslušný díl pro studium a osvojení oborových specifik. Tento cíl se uplatňuje ve třech vrstvách: kreativní, psychosomatické a vědomostní. Hlavním projektem bude postupné studium a dílčí realizace scénických projektů (inspirace bude vycházet z knihy Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce ) až k závěrečné inscenaci tohoto cyklu. Program závěrečného roku magisterského studia herectví ALD bude především individuální. Každý student si v něm bude postupně hledat a nacházet vlastní cestu pod dohledem a radou pedagogů v individuálních studijních plánech. Po 2. ročníku studia postupová zkouška. Herectví činoherního divadla Příprava profesionálně vybavených pracovníků především pro činoherní divadlo, pro další druhy divadla (i rozhlas, film, televizi). Východiskem této přípravy je dramatičnost jako kvalita, jež dává impulzy a předpoklady k tomu, aby herec tvořil hereckou postavu na jednání. Výuka se dělí do tří hlavních proudů: první rozvíjí herecké dispozice, druhý základní předpoklady nezbytné pro práci herce (pohyb, hlas), třetí je studiem teoretických a historických předmětů. Teorie divadelní tvorby

9 Doktorské studium teorie divadelní tvorby slouží dalšímu rozvíjení původní kvalifikace zvlášť úspěšných absolventů příslušných oborů (režie, dramaturgie, herectví, scénografie, teorie), případně zvlášť zainteresovaným absolventům příbuzných oborů univerzitního studia, kteří jsou schopni samostatné a soustavné teoretické reflexe a už prokázali své teoretické či/a umělecké schopnosti v praxi. Prezenční studium podporované stipendiem trvá 3 roky. Úspěšné studium je spojeno s možností získání titulu doktor (Ph.D). Pro zájemce je veřejně vyhlašován přijímací konkurz, a to tak, aby mohli podat přihlášku do 31. března příslušného roku. Teorie divadelní tvorby Kombinované studium, určené zejména zájemcům z řad aktivních umělců a teoretiků či kritiků se slibnými výsledky a zájmem o výzkumnou činnost a pedagogiku, trvá 3 roky. Úspěšné studium je spojeno s možností získání titulu doktor (Ph.D.). Kritérium hodnocení přijímacích zkoušek Konečný počet přijatých studentů v jednotlivých oborech je určován především talentovými předpoklady uchazečů. FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA (FAMU) Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, tel: , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Přijímací řízení se podle povahy oboru skládá z TZ, jejíž součástí je soubor předem požadovaných talentových prací přesné informace pro jednotlivé obory lze získat v brožurce Informace o studiu na FAMU, kterou lze zakoupit na studijním oddělení v Praze 1, Revoluční 19, 2. patro, dále z ÚZ, PZ, eventuelně z počítačového testu (obor produkce). Uchazeč poukáže poplatek poštovní poukázkou a ústřižek přiloží k přihlášce. Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (PS, BcA., 3) Animovaný film (PS, BcA., 3), Dokumentární tvorba (PS, BcA., 3), Fotografie (PS, BcA., 3), Kamera (PS, BcA., 3), Produkce /film/ (PS, BcA., 3), Režie /film/ (PS, BcA., 3), Scénaristika a dramaturgie (PS, BcA., 3), Střihová skladba (PS, BcA., 3), Zvuková tvorba (PS, BcA., 3), Navazující magisterské N8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (PS, MgA., 2) Animovaná a multimediální tvorba (PS, MgA., 2), Dokumentární tvorba (PS, MgA., 2), Fotografie /filmové a televizní umění/ (PS, MgA., 2), Kamera (PS, MgA., 2), Produkce /film/ (PS, MgA., 2), Režie /film/ (PS, MgA., 2), Scénaristika a dramaturgie (PS, MgA., 2), Střihová skladba (PS, MgA., 2), Zvuková tvorba (PS, MgA., 2), Doktorské

10 P8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (PS, KS, Ph.D., 3, 3) Teorie filmové a multimediální tvorby (PS, KS, Ph.D., 3, 3), Den otevřených dveří: 11. října a 1. listopadu 2002 od do Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: 30. listopadu 2002 Termín podání přihlášek pro magisterské studium: 31. května 2003 Termín podání přihlášek pro doktorské studium: 31. března 2003 Termín přijímacího řízení pro bakalářské studium: února 2003 Termín přijímacího řízení pro magisterské studium: v září 2003 Termín přijímacího řízení pro doktorské studium: v květnu 2003 Poplatek: 581,-Kč Poplatek pro doktorské studium: 800,-Kč Název banky: KB Praha 1 Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: Přijímací zkoušky viz Obecné informace o přijímacím řízení AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) U Akademie 4, Praha 7, tel: , , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Podmínkou přijetí ke studiu v magisterských studijních programech (malířství, sochařství, kresba, grafika, intermediální, nová média, restarurování) je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Výjimečně mohou být přijati též uchazeči bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Navazující magisterské studium architektury trvá 3 roky. Podmínkou je předchozí absolvování bakalářského stupně na fakultě architektury ČVUT či VUT v Brně. Pro zahraniční uchazeče platí stejné podmínky. O přijetí ke studiu na Akademii výtvarných umění rozhoduje rektor. Přijímací řízení je obvykle organizováno v lednu a únoru kalendářního roku ve dvou výběrových kolech. V první části jsou anonymně posuzovány předložené práce všech uchazečů přijímací komisí, kterou tvoří všichni vedoucí pedagogové jednotlivých škol AVU. Vybraní uchazeči postupují k praktické talentové zkoušce v ateliérech školy. Skladba praktické talentové zkoušky je následující: 1. den kresebná či plastická studie dle reálného modelu 2. den kompozice na zadané volitelné téma, zpracované v libovolném médiu (technice) test ověřující všeobecný kulturní přehled 3. den volná kompozice v libovolném médiu (technice) 4. den speciální ověřovací zadání příslušného pedagoga souběžně probíhají pohovory s jednotlivými uchazeči V oborech architektonická tvorba a restaurování výtvarných děl je možno tento průběh modifikovat v duchu oborových potřeb. Na základě komplexních výsledků přijímacího řízení navrhnou vedoucí pedagogové jednotlivých škol pořadí uchazečů, které je následně projednáno na společném zasedání. Jeho výsledkem je definitivní návrh přijatých uchazečů, který dávají vedoucí pedagogové rektorovi ke konečnému rozhodnutí. Pro školní rok 2003/2004 bude na AVU přijato celkem cca 40 uchazečů. Informace o studijních programech a oborech:

11 Navazující magisterské 8206T Výtvarná umění (PS, MgA., 3) Architektonická tvorba (PS, MgA., 3), Magisterské 8206T Výtvarná umění (PS, MgA., 6) Intermediální tvorba se specializacemi: (PS, MgA., 6), ateliér intermed. tvorby (PS, MgA., 6), ateliér konceptuál. tvorby (PS, MgA., 6), ateliér monument. tvorby (PS, MgA., 6), Kresba, grafika se specializacemi: (PS, MgA., 6), ateliér grafiky I (PS, MgA., 6), ateliér grafiky II (PS, MgA., 6), ateliér kresby (PS, MgA., 6), Malířství se specializacemi: (PS, MgA., 6), ateliér klasických malířských technik (PS, MgA., 6), mal. ateliér I (PS, MgA., 6), mal. ateliér II (PS, MgA., 6), malířský ateliér III (PS, MgA., 6), Nová média se specializacemi: (PS, MgA., 6), ateliér nových médií I (PS, MgA., 6), ateliér nových medií II (PS, MgA., 6), Restaurování se specializacemi: (PS, MgA., 6), ateliér restaurování uměl. děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik (PS, MgA., 6), ateliér restaurování uměl. děl sochařských (PS, MgA., 6), Sochařství se specializacemi: (PS, MgA., 6), ateliér figurálního sochařství a medaile (PS, MgA., 6), soch. ateliér I (PS, MgA., 6), soch. ateliér II (PS, MgA., 6), Termín podání přihlášek pro magisterské studium: Termín přijímacího řízení pro magisterské studium: konec ledna, únor 2003 Poplatek pro magisterské studium: 550,- Kč Název banky: Komerční banka Praha 7 Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 379 Variabilní symbol pro složenky: 02/03 Přijímací zkoušky Přihlášky ke studiu je třeba podat na předepsaných formulářích studijnímu oddělení AVU do kalendářního roku. Na přihlášce uvedou uchazeči studijní obor i konkrétní školu (ateliér), kde hodlají studovat, s možností uvést školy dvě. Spolu s podáním přihlášky je třeba složit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výši poplatku stanovuje pro každý kalendářní rok výnos rektora AVU. Pro školní rok 2003/2004 činí poplatek 550,- Kč. (Možno platit i hotově při předání přihlášky.) Bez zaplacení tohoto poplatku nemůže být uchazeč zařazen do přijímacího řízení. Součástí přihlášky je i klasický životopis a lékařské potvrzení. Pokud má uchazeč již maturitu, předkládá pouze ověřenou fotokopii. Po splnění těchto náležitostí dostane uchazeč doporučenou poštou (do Vánoc 2002) harmonogram přijímacího řízení (v druhé polovině ledna 2003 se odevzdává 15 domácích prací). Kritérium hodnocení přijímacích zkoušek Základním kritériem pro přijetí na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby.

12 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE (VŠUP) Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, metro A Staroměstská, tel: , stud. odd , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Vysoká škola uskutečňuje magisterský studijní program výtvarná umění, který zahrnuje 18 studijních oborů (23 ateliérů). Škola uskutečňuje také doktorský studijní program v oborech: architektura a design, volné a užité umění, grafika a vizuální komunikace. Na škole je možno studovat formou řádného denního studia, které trvá dvanáct semestrů a je ukončeno udělením titulu magistr umění (MgA.). Poslední dva semestry jsou věnovány diplomové práci. Pro absolventy jiných vysokých škol je umožněno placené mimořádné studium v délce jednoho až čtyř semestrů (studijní poplatek pro občany České republiky činí Kč ročně, pro zahraniční posluchače USD za semestr). Absolventům mimořádného studia nevzniká právo na udělení akademického titulu, po ukončení studia obdrží osvědčení o délce studia a studijního oboru. Přijetí k dennímu studiu je podmíněno podáním písemné přihlášky ke studiu, předložením dokladů o dosažení úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a vykonáním talentové zkoušky. Přihlášku ke studiu je nutno podat do 30. listopadu běžného roku pro příští akademický rok. Na přihlášce je třeba uvést studijní program a studijní obor. Součástí přihlášky je lékařské potvrzení o zdravotním stavu a životopis. Po registraci přihlášky obdrží uchazeč složenku na zaplacení správního poplatku a pozvánku k talentové zkoušce. Do přihlášky uchazeč uvede název studijního programu a studijního oboru, včetně jména vedoucího ateliéru, do něhož se hlásí. Informace o studijních programech a oborech: Magisterské M8206 Výtvarná umění (PS, MgA., 6) Architektura a design (PS, MgA., 6), Architektura I (PS, MgA., 6), Architektura II (PS, MgA., 6), Architektura III (PS, MgA., 6), Design obuvi a oděvních doplňků (PS, MgA., 6), Design výrobků I (PS, MgA., 6), Design výrobků II (PS, MgA., 6), Design výrobků III (PS, MgA., 6), Filmová a televizní grafika (PS, MgA., 6), Fotografie /výtvarné umění/ (PS, MgA., 6), Grafický design a vizuální komunikace (PS, MgA., 6), Ilustrace a grafika (PS, MgA., 6), Keramika a porcelán (PS, MgA., 6), Kov a šperk (PS, MgA., 6), Malba (PS, MgA., 6), Oděvní výtvarnictví (PS, MgA., 6), Písmo a typografie (PS, MgA., 6), Sklo (PS, MgA., 6), Sklo v architektuře (PS, MgA., 6), Sochařství I (PS, MgA., 6), Sochařství II (PS, MgA., 6), Textilní tvorba (PS, MgA., 6), Tvorba konceptuální a intermediální (PS, MgA., 6), Doktorské P8206 Výtvarná umění (PS, Dis, Ph.D., 3, 4)

13 Dějiny výtvarného umění (PS, Dis, Ph.D., 3, 4), Den otevřených dveří: leden (pro zimní semestr), červen (pro letní semestr), kdy je vždy spojen s desetidenní výstavou klauzurních prací Termín podání přihlášek pro magisterské studium: do pro ak. rok 2003/2004 Termín přijímacího řízení pro magisterské studium: Poplatek pro magisterské studium: 510,- Kč Název banky: KB Praha Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 2/2002 Přijímací zkoušky Způsobilost ke studiu se ověřuje formou talentových zkoušek. Talentové zkoušky jsou dvoukolové a trvají jeden týden. První kolo sestává z registrace, předložení domácích prací (cca kusů, práce v materiálu se předkládají ve fotografiích) a výtvarného testu v rozsahu půl dne. Hodnocení výsledků talentové zkoušky je komisionelní. Pro uchazeče, kteří v prvním kole neuspěli, přijímací řízení skončilo. Uchazeči, kteří v prvním kole uspěli, postupují do druhého kola. Druhé kolo obsahuje registraci, teoretický test a výtvarné úkoly v rozsahu dvou půldenních a jednoho celodenního úkolu a následně rozhovor s uchazečem. Jednotlivé úkoly hodnotí ateliérová komise body (12 10 = výborně, 9 7 = velmi dobře, 6 4 = dobře, 3 1 = nedostatečně). Hodnocení ateliérové komise ověřuje katedrová komise. O přijetí ke studiu rozhoduje rektor. Výsledek přijímacího řízení se uchazečům písemně oznámí do 30 dnů. Při talentových zkouškách jsou obvykle přijímáni 2 3 uchazeči do studia jednotlivých ateliérů. Tento počet se předpokládá i v roce 2003/2004. Pro akademický rok 2002/2003 bylo přijato celkem 70 uchazečů. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ (JAMU) Beethovenova 2, Brno, tel: , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Úspěch přijímacího řízení spočívá v průkaznosti výrazného uměleckého talentu uchazeče o studium a vážného zájmu o obor. Podmínkou je dále ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. V případě mimořádného talentu je možno maturitu prominout. Pro přijetí k doktorskému studiu je podmínkou ukončené magisterské vzdělání. Přihlíží se i k dobrému zdravotnímu a psychickému stavu uchazeče. DIVADELNÍ FAKULTA (DIFA) Mozartova 1, Brno, tel: , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení U studijních oborů divadelní manažerství, činoherní režie, divadelní dramaturgie a scénografie po absolvování bakalářského studijního programu je možno na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky pokračovat ve dvouletém magisterském studiu. Způsob vyrozumění o obdržení přihlášky: Pokud bude mít uchazeč zájem přihlásit se na více studijních oborů, je nutno zaslat přihlášku, včetně všech příloh, na každý studijní obor zvlášť. V přihlášce je nutné vyplnit na přední straně obor a IZO střední školy, potvrzené podpisem a razítkem školy. Konkrétní úkoly k talentové zkoušce se zasílají po obdržení přihlášky ke studiu daného oboru; jsou také rozdávány při dni otevřených dveří. Pozvánku k přijímací zkoušce vám zašleme během ledna.

14 Přijímací zkoušky probíhají ve dvou kolech. Přílohy k přihlášce ke studiu: Xerokopie maturitního vysvědčení (uchazeči, kteří maturitu ještě nemají, zašlou dodatečně po vykonání maturity). Uchazeči o studium činoherního a muzikálového herectví navíc přiloží podepsanou fotografii z poslední doby. V přihlášce musí být vyjádření lékaře o způsobilosti k VŠ studiu. Talentová poradna: Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu dne 9. listopadu 2002 v budově Divadelní fakulty JAMU. Zahájení v hod. Uchazeči se zde mohou blíže seznámit s požadavky přijímacích zkoušek a s nároky na talentové předpoklady pro přijetí ke studiu. Divadelní seminář x dvoudenní přípravný kurz (pátek, sobota) pro uchazeče bude zahájen 25. října Uchazeči se mohou přihlásit po vyžádání bližších informací na fakultě (telefonicky, písemně či Další informace o Divadelní fakultě JAMU můžete získat na Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B8203 Dramatická umění (PS, BcA., 3) Činoherní režie (PS, BcA., 3), Divadelní dramaturgie (PS, BcA., 3), Divadelní manažerství (PS, BcA., 3), Jevištní technologie (PS, BcA., 3), Scénografie (PS, BcA., 3), Výchovná dramatika pro neslyšící (PS, BcA., 3), Magisterské M8202 Taneční umění (KS, MgA., 5) Taneční pedagogika (KS, MgA., 5), M8203 Dramatická umění (PS, MgA., 4) Činoherní herectví (PS, MgA., 4), Muzikálové herectví (PS, MgA., 4), Den otevřených dveří: 9. listopadu 2002 v hodin Termín podání přihlášek: do 30. listopadu 2002 Termín přijímacího řízení: 1. kolo , 2. kolo březen duben 2003 Poplatek: 580,- Kč Název banky: Komerční banka, a.s. Brno-město Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 0379 Variabilní symbol pro banku: Převodová pošta: Brno Přijímací zkoušky Činoherní režie v 1. kole : - představivost, fantazie - schopnost osobitého a originálního řešení zadaných situací - schopnost analýzy zadaných dramatických a literárních děl (z hlediska oboru) - tvořivé předpoklady (vč. vlastní původní tvorby) - výrazný kulturní a společenský rozhled, mimořádný zájem o různé druhy umění, znalost významných představitelů jednotlivých druhů umění ve 2. kole : - je zjišťována schopnost prostorového řešení zadaných situací a předpoklady pro práci s herci, jazykový test (angličtina, němčina nebo francouzština)

15 Divadelní dramaturgie v 1. kole : - představivost, fantazie - schopnost osobitého a originálního řešení zadaných situací - schopnost analýzy zadaných dramatických a literárních děl (z hlediska oboru) - tvořivé předpoklady (vč. vlastní původní tvorby) - výrazný kulturní a společenský rozhled, mimořádný zájem o různé druhy umění, znalost významných představitelů jednotlivých druhů umění ve 2. kole : - zpracování zadaného úkolu, další úkoly ke zjišťování tvůrčích a autorských předpokladů pro studium (testy atp.), jazykový test (angličtina, němčina nebo francouzština) Divadelní manažerství v 1. kole: - kulturní rozhled - především v oblasti dramatického umění - dobrá znalost angličtiny (test) - schopnost logického myšlení ve 2. kole: - schopnost komunikace, pohotového vyjadřování - základní informace o ekonomii, sociologii, psychologii Jevištní technologie v 1. kole : - obecná úroveň kulturních znalostí (test z kulturního přehledu) - znalost cizího jazyka angličtiny (test) - písemný projev v českém jazyce na dané téma - prostorová kreativita (test) - kreativita řešení problémů (test) - polytechnická kreativita (test) ve 2. kole: (které většinou bezprostředně tentýž den navazuje na 1. kolo) - motivační pohovor před komisí Scénografie v 1. kole : - představivost, fantazie - schopnost osobitého a originálního řešení zadaných situací - schopnost analýzy zadaných dramatických a literárních děl (z hlediska oboru) - tvořivé předpoklady (vč. vlastní původní tvorby) - výrazný kulturní a společenský rozhled, mimořádný zájem o různé druhy umění, znalost významných představitelů jednotlivých druhů umění ve 2. kole : - další část talentové zkoušky, písemné testy, kulturní přehled (významné osobnosti divadla, literatury, filmu, výtvarného umění, hudby) Výchovná dramatika pro neslyšící (pouze pro sluchově postižené uchazeče) - zdravotní test - test pohybové kreativity - test komunikační - praktická zkouška zaměřená na osobnostní předpoklady uchazeče a jeho dovednosti v dané oblasti - předpoklady pro pedagogické působení a vedení souborů Neslyšících - nezbytnou součástí je i lékařská prohlídka, kterou zajistí fakulta - znalost znakové řeči Taneční pedagogika v 1. kole: - odborný test (z oblasti tanečního umění, kulturního a všeobecného přehledu) - praktická zkouška z klasického, lidového a moderního tance - informativní pohovor z všeobecné nauky o hudbě - předvedení samostatné pedagogické ukázky podle vlastního výběru

16 (rozsah: 2 kombinace při tyči, 2 kombinace na volnost) - předvedení pedagogické ukázky na dané téma - schopnost tanečního vyjádření na hudbu na zadaný námět - ústní pohovor - každý uchazeč musí předložit písemnou práci, vlastní úvahu o zhlédnutém díle z taneční tvorby (divadlo, televize, film) (předpokládá se ukončení přijímacího řízení po 1. kole) Činoherní herectví v 1. kole: - schopnost osobitého a originálního řešení zadaných situací - přednes poezie, prózy a monologů ve 2. kole: - pohybové schopnosti a předpoklady uchazečů, schopnost tvořivého rozvíjení podnětů pohybem a jednáním - hlasové a pěvecké schopnosti a předpoklady, rytmické cítění - všeobecný kulturní přehled, zájem o divadelní dění, znalost významných osobností divadla, filmu, literatury, hudby, výtvarného umění Muzikálové herectví v 1. kole: - schopnost osobitého a originálního řešení zadaných situací - přednes poezie, prózy a monologů (zpaměti) - u oboru muzikálové herectví zkouška ze zpěvu a pohybově tanečních disciplín ve 2. kole: - pohybové schopnosti a předpoklady uchazečů, schopnost tvořivého rozvíjení podnětů pohybem a jednáním - hlasové a pěvecké schopnosti a předpoklady, rytmické cítění - všeobecný kulturní přehled, zájem o divadelní dění, znalost významných osobností divadla, filmu, literatury, hudby, výtvarného umění HUDEBNÍ FAKULTA (HF) Komenského nám. 6, Brno, tel: , , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Přílohou přihlášky je stručný životopis. Přihláška musí obsahovat vyjádření lékaře o způsobilosti k vysokoškolskému studiu, u uchazečů oboru zpěv rovněž vyjádření foniatra. Neúplné a po termínu zaslané přihlášky nemohou být přijaty a budou uchazečům vráceny. Pokud bude mít uchazeč zájem přihlásit se na více studijních oborů, je nutno zaslat přihlášku, včetně všech příloh, na každý studijní obor zvlášť. Poplatek za přijímací řízení uhradí uchazeč složenkou, kterou obdrží s pozvánkou k talentové zkoušce. Nejpozději 14 dní před konáním zkoušek budou uchazeči seznámeni s časovým rozpisem i konkrétními požadavky. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky, případně teoretické zkoušky a všeobecný vědomostní test. Uchazeči zároveň absolvují test jazykové vyspělosti, který není součástí přijímacího řízení a má pouze orientační význam. Výsledky se sdělují písemně po skončení celého přijímacího řízení, anebo je student může najít na webových stránkách HF JAMU. Zájemci o studium mohou svou přípravu konzultovat u pedagogů jednotlivých oborů. Přijaté přihlášky se nepřevádějí na jinou vysokou školu. Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B8201 Hudební umění (PS, BcA., 3) Dirigování orchestru (PS, BcA., 3), Dirigování sboru (PS, BcA., 3),

17 Duchovní hudba (PS, BcA., 3), Hra na bicí nástroje (PS, BcA., 3), Hra na cembalo (PS, BcA., 3), Hra na fagot (PS, BcA., 3), Hra na flétnu (PS, BcA., 3), Hra na hoboj (PS, BcA., 3), Hra na housle (PS, BcA., 3), Hra na klarinet (PS, BcA., 3), Hra na klavír (PS, BcA., 3), Hra na kontrabas (PS, BcA., 3), Hra na lesní roh (PS, BcA., 3), Hra na trombon (PS, BcA., 3), Hra na trubku (PS, BcA., 3), Hra na varhany (PS, BcA., 3), Hra na violoncello (PS, PS, BcA., 3, 2), Hra na violu (PS, BcA., 3), Hudební manažerství (PS, BcA., 3), Kompozice (PS, BcA., 3), Operní režie (PS, BcA., 3), Zpěv (PS, BcA., 3), Navazující magisterské N8201 Hudební umění (PS, MgA., 2) Dirigování orchestru (PS, MgA., 2), Dirigování sboru (PS, MgA., 2), Hra na bicí nástroje (PS, MgA., 2), Hra na cembalo (PS, MgA., 2), Hra na fagot (PS, MgA., 2), Hra na flétnu (PS, MgA., 2), Hra na hoboj (PS, MgA., 2), Hra na housle (PS, MgA., 2), Hra na klarinet (PS, MgA., 2), Hra na klavír (PS, MgA., 2), Hra na kontrabas (PS, MgA., 2), Hra na lesní roh (PS, MgA., 2), Hra na trombon (PS, MgA., 2), Hra na trubku (PS, MgA., 2), Hra na varhany (PS, MgA., 2), Hra na violoncello (PS, MgA., 2), Hra na violu (PS, MgA., 2), Hudební manažerství (PS, MgA., 2), Kompozice (PS, MgA., 2), Operní režie (PS, MgA., 2), Zpěv (PS, MgA., 2), Doktorské P8201 Hudební umění (PS, KS, Ph.D., 3, 3) Interpretace a teorie interpretace (PS, KS, Ph.D., 3, 3), Kompozice a teorie kompozice (PS, KS, Ph.D., 3, 3), Den otevřených dveří: dle domluvy Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: 15. prosince 2002 Termín podání přihlášek pro magisterské studium: 15. dubna 2003 Termín podání přihlášek pro doktorské studium: 15. června 2003 Termín přijímacího řízení pro bakalářské studium: února 2003 Termín přijímacího řízení pro magisterské studium: 30. června 2003 Termín přijímacího řízení pro doktorské studium: 29. září 2003

18 Poplatek: 580,- Kč Poplatek pro doktorské studium: 580,- Kč Název banky: KB Brno Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 0379 Variabilní symbol pro banku: Převodová pošta: Brno Přijímací zkoušky Součástí přijímacích zkoušek pro bakalářské studium je všeobecný vědomostní test. Uchazeči zároveň absolvují test jazykové vyspělosti, který není součástí přijímacího řízení a má pouze orientační význam. Výjimku tvoří obor Hudební manažerství, kde je jazykový test součástí přijímacího řízení. Součástí přijímací zkoušky na některé obory je rovněž teoretická zkouška. Součástí přijímacích zkoušek pro magisterské studium je zkouška z cizího neslovanského jazyka a na některé obory rovněž teoretická zkouška. Součástí přijímacích zkoušek pro doktorské studium je zkouška z cizího neslovanského jazyka. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (OU) Dvořákova 7, Ostrava 1, tel: , fax: WWW stránka: INSTITUT PRO UMĚLECKÁ STUDIA (IPUS) Dvořákova 7, Ostrava, tel: , WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Studijní program Hudební umění: Přihlášky k prezenčnímu studiu přijímá studijní oddělení Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava 1, Přihláška musí obsahovat vyjádření lékaře o způsobilosti k vysokoškolskému studiu, u uchazečů oboru zpěv rovněž vyjádření foniatra. Součástí přihlášky je stručný životopis. Pokud bude mít uchazeč zájem přihlásit se na více studijních oborů, je nutno zaslat přihlášku, včetně všech příloh, na každý studijní obor zvlášť. Poplatek za přijímací řízení uhradí uchazeč složenkou, kterou obdrží s pozvánkou k talentové zkoušce. Nejpozději 14 dní před konáním zkoušek budou uchazeči seznámeni s časovým rozpisem i konkrétními požadavky. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Výsledky se sdělují písemně po skončení celého přijímacího řízení. Přijaté přihlášky se nepřevádějí na jinou vysokou školu. Poplatek za přijímací řízení (za každou podanou přihlášku) je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací. Studijní program Výtvarná umění: Talentová zkouška, ústní pohovor, je zjišťována dispozice pro studium zvoleného oboru, předpokládá se předchozí speciální příprava, uchazeč předloží minimálně 20 vlastních prací. Přihlášky k prezenčnímu studiu přijímá podatelna Ostravské univerzity v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava 1, Přihláška musí obsahovat vyjádření lékaře o způsobilosti k vysokoškolskému studiu. Součástí přihlášky je stručný životopis. Pokud bude mít uchazeč zájem přihlásit se na více studijních oborů, je nutno zaslat přihlášku, včetně všech příloh, na každý studijní obor zvlášť. Poplatek za přijímací řízení uhradí uchazeč složenkou, kterou obdrží s pozvánkou k talentové zkoušce. Nejpozději 14 dní před konáním zkoušek budou uchazeči seznámeni s časovým harmonogramem talentové zkoušky. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky. Výsledky se sdělují písemně po skončení celého přijímacího řízení. Přijaté přihlášky se nepřevádějí na jinou vysokou školu.

19 Poplatek za přijímací řízení (za každou podanou přihlášku) je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením a v případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči nevrací. Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B8206 Výtvarná umění (PS, BcA., 3) Animovaná tvorba (PS, BcA., 3), Grafika (PS, BcA., 3), Intermediální umění (PS, BcA., 3), Malba (PS, BcA., 3), Sochařství - volná tvorba (PS, BcA., 3), Navazující magisterské N8206 Výtvarná umění (PS, MgA., 2) Grafika (PS, MgA., 2), Intermediální umění (PS, MgA., 2), Malba (PS, MgA., 2), Sochařství - volná tvorba (PS, MgA., 2), Magisterské M8201 Hudební umění (PS, MgA., 4) Umělecko-pedagogické studium - hudební zaměření se spec. (PS, MgA., 4), hra na fagot (PS, MgA., 4), hra na flétnu (PS, MgA., 4), hra na hoboj (PS, MgA., 4), hra na housle (PS, MgA., 4), hra na klarinet (PS, MgA., 4), hra na klavír (PS, MgA., 4), hra na kontrabas (PS, MgA., 4), hra na violoncello (PS, MgA.,4), hra na violu (PS, MgA., 4), sólový zpěv (PS, MgA., 4), Den otevřených dveří: Hudební umění, Výtvarná umění Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: Termín podání přihlášek pro magisterské studium: Termín přijímacího řízení pro bakalářské studium: Výtvarná umění Termín přijímacího řízení pro magisterské studium: Hudební umění Náhradní termín přijímacího řízení: Hudební umění, Výtvarná umění Poplatek: 550,- Kč Název banky: ČNB Ostrava Číslo účtu: /0710 Konstantní symbol pro složenku: 379 Variabilní symbol pro banku: Převodová pošta: Ostrava 2 Přijímací zkoušky Podmínkou přijetí ke studiu v programu Hudební umění je úspěšné vykonání talentové zkoušky, která se skládá ze tří částí: praktická zkouška z nástroje nebo zpěvu, písemného rozboru skladby a z ústní zkoušky z dějin příslušného oboru. Výtvarná umění talentová zkouška, ústní pohovor, je zjišťována dispozice pro studium zvoleného oboru, předpokládá se předchozí speciální příprava, uchazeč předloží minimálně 20 vlastních prací. N8206 Výtvarná umění

20 Talentová zkouška, ústní pohovor, je zjišťována dispozice pro studium zvoleného oboru, předpokládá se předchozí speciální příprava, uchazeč předloží minimálně 20 vlastních prací. Předpokládá se absolutorium totožného oboru v bakalářském stupni. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (ČVUT) Zikova 4, Praha 6, tel: , fax: WWW stránka: FAKULTA ARCHITEKTURY (FA) Thákurova 7, Praha 6, tel: , fax: WWW stránka: Obecné informace o přijímacím řízení Poplatek za přijímací řízení uhradí uchazeč na účet u Komerční banky v Praze 6. Bez tohoto dokladu nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací. Přihlášky společně se životopisem sepsaným vlastní rukou se zasílají poštou na adresu školy. Informace o studijních programech a oborech: Bakalářské B3501 Architektura a urbanismus (PS, Bc., 3) Architektura (PS, Bc., 3), Doktorské P3501 Architektura a urbanismus (PS, Dis, Ph.D., 3, 3) Architektura a pozemní stavitelství (PS, Dis, Ph.D., 3, 3), Dějiny architektury a rekonstrukce památek (PS, Dis, Ph.D., 3, 3), Teorie architektonické tvorby (PS, Dis, Ph.D., 3, 3), Urbanismus a územní plánování (PS, Dis, Ph.D., 3, 3), Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: do včetně vlastnoručně napsaného životopisu Termín podání přihlášek pro doktorské studium: Termín přijímacího řízení pro bakalářské studium: Termín přijímacího řízení pro doktorské studium: Náhradní termín přijímacího řízení: bakalářské studium Poplatek: 500,- Kč Název banky: Komerční banka v Praze 6 Číslo účtu: /0100 Konstantní symbol pro složenku: 379 Variabilní symbol pro banku: 500 Převodová pošta: Vakus Praha 5 Přijímací zkoušky Bakalářské studium: Talentové zkoušky celodenní (prostorové a výtvarné cítění) Písemné zkoušky matematika, deskriptivní geometrie, přírodní vědy, písemný test ze všeobecného kulturního přehledu Ústní zkoušky interview B3501 Architektura a urbanismus Termín odeslání přihlášek: do , včetně vlastnoručně napsaného životopisu Termín přijímacích zkoušek: (náhradní termín pro nemocné

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nenavazující magisterské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nenavazující magisterské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nenavazující magisterské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro BAKALÁŘSKÝ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro MAGISTERSKÝ NAVAZUJÍCÍ STUPEŇ studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více