PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií pro akademický rok 2009/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií pro akademický rok 2009/2010."

Transkript

1 Informace o průběhu přijímacího řízení PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií pro akademický rok 2009/2010 Vojenské studium (podle ustanovení 2 vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.) Doktorské studijní programy V akademickém roce 2009/2010 se na Fakultě vojenských technologií předpokládá zahájení studia v následujících doktorských studijních programech (oborech) prezenční a kombinované formy. Standardní doba studia je tři roky v prezenční formě a čtyři roky v kombinované formě studia. Studijní program Vojenská technika strojní P Letecká a raketová technika P Vojenská technika elektrotechnická P Vojenské stavby P Vojenská geodézie a kartografie P Studijní obor Požadovaný počet absolventů Prezenční forma dopravní stroje a zařízení 2 3 vojenská technika, zbraně a munice 2 3 materiálové a technologické inženýrství 2 3 letecká technika a raketové systémy 2 3 letový provoz a řízení letectva 2 3 elektronické a zbraňové systémy 2 3 speciální elektrotechnické a komunikační systémy 2 3 velení a řízení, informatika a robotika 2 3 vojenské stavby 2 3 vojenská geodézie a kartografie 2 3 Kombinovaná forma Informace o studijních oborech a počtech přijímaných studentů budou dále aktualizovány na úřední desce školy a na internetu ( FVT si vyhrazuje právo upřesnit počty přijímaných uchazečů v závislosti na požadavku Ministerstva obrany.

2 Průběh přijímacího řízení Opatření Termín Zahájení přijímacího řízení Přijímací zkoušky - řádný termín * Přijímací zkoušky - náhradní termín Zasedání komise pro přijímací řízení (vyhodnocení celkového pořadí uchazečů) Vyhotovení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu Vydání rozhodnutí k případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí Skončení přijímacího řízení Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení Zahájení studia * Uchazeč bude automaticky zván na řádný termín. V případě, že se uchazeč nemůže z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu, postupuje podle bodu uvedeného níže. Podmínky přijetí ke studiu Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je vysokoškolské vzdělání (absolvovaný navazující magisterský nebo magisterský studijní program) příbuzný se zvoleným studijním programem (oborem). Vzdělání uchazeče musí být prostupné se zvoleným studijním programem (oborem). Přihlášky ke studiu v doktorském studijních programu a další doklady předepsané v tiskopisu žádosti zasílají uchazeči na Studijní skupinu FVT do 28. února Uchazeči o studium v doktorských studijních programech z řad studentů, kteří v uvedené době ještě nemají ukončené magisterské nebo navazující magisterské studium, budou v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení ke studiu přijati podmíněně. Tito uchazeči předloží chybějící doklady na Studijní skupinu FVT do 29. srpna Podmínka je automaticky splněna doručením ověřené kopie diplomu a uchazeči se neoznamuje. Při nesplnění této povinnosti uchazeč nebude zapsán ke studiu v doktorském studijním programu na FVT. Přihlášky ke studiu se podávají na formalizovaném tiskopisu Přihláška na VŠ /doktorské studium/ (č ) vydaném nakladatelstvím SEVT. Uchazeč má možnost vyplnit elektronickou přihlášku dostupnou na webových stránkách UO, která je rovnocenná přihlášce písemné. V případě použití elektronické přihlášky se přijímací řízení zahajuje až doručením její tištěné kopie. K přihlášce ke studiu uchazeč připojí následující doklady: - ověřený opis diplomu o absolvování VŠ, - strukturovaný životopis, - přehled o praxi a funkčním zařazení, - přehled publikační činnosti. Uchazeči žádají o vyslání ke studiu služebním postupem příslušný služební orgán. Podmínkou pro nástup ke studiu vojáků v činné službě je personální rozkaz o vyslání ke studiu. (platí pro prezenční formu studia).

3 Uchazeči nehradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením; studenti nehradí žádné poplatky spojené se studiem. Uchazeč, který řádně podá přihlášku ke studiu, obdrží od děkana FVT písemnou pozvánku na přijímací zkoušku v řádném termínu, a to nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Uchazeč, který se z vážných a prokázaných důvodů (např. z důvodu nemoci, pobytu v zahraničí ) nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu, má právo se přeobjednat ( tel , ) na náhradní termín (4. května 2009) nejpozději však do 27.dubna Forma a rámcový obsah přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky zahrnují: - přezkoušení z odborného základu studijního programu v rozsahu magisterského studia v daném studijním oboru. V rámci této zkoušky dojde i k ověření znalostí z matematiky a fyziky, - písemné přezkoušení z anglického jazyka - vstupní jazyková úroveň uchazečů by měla být středně pokročilá, tj. podle normy STANAG 6001 SLP 2 (Standardized Language Profile), což přibližně odpovídá úrovni maturitní zkoušky z anglického jazyka (znalost anglického jazyka na úrovni umožňující aktivní práci s cizojazyčnou literaturou a komunikaci v běžných každodenních situacích). Děkan může prominout uchazeči přijímací zkoušku z předmětu anglický jazyk, pokud uchazeč prokáže doklad o vykonané zkoušce z anglického jazyka podle normy STANAG 6001 úrovně SLP 2, 2, 2, 2 a lepší. V tomto případě se uchazeči započítává plný počet bodů (tj. 20 bodů). Jiné doklady o znalostech anglického jazyka nebudou akceptovány. Bližší informace o formě a termínech přezkoušení z anglického jazyka podle normy STANAG naleznete na stránkách Děkan může prominout vykonání přijímací zkoušky pouze: a) cizincům, přijímaným na základě mezinárodní smlouvy s ČR, ujednáním Ministerstva obrany ČR nebo dohodou mezi UO a zahraniční vysokou školou, b) uchazeči, jehož dosavadní výsledky v oblasti pedagogické činnosti nebo vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti jednoznačně prokazují jeho způsobilost ke studiu v doktorském studijním programu. Uchazeči, který v posledních třech letech přijímací zkoušku úspěšně složil, byl přijat ke studiu, ale nezapsal se do studia, může děkan přijímací zkoušku na základě jeho žádosti uznat. Kritéria vyhodnocení jednotlivých zkoušek přijímacího řízení: Uchazeč úspěšně složí přijímací zkoušku, když dosáhne z jednotlivých předmětů: - minimálně 30 bodů z 60 možných u zkoušky z odborného základu - minimálně 10 bodů z 20 možných u zkoušky z anglického jazyka Splní-li podmínky pro přijetí ke studiu více uchazečů než je počet přijímaných studentů, rozhoduje o pořadí součet získaných bodů z odborného základu a anglického jazyka. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů v odborném základu. Písemné rozhodnutí děkana o přijetí/nepřijetí ke studiu bude uchazeči odesláno tak, aby byl uchazeč informován o výsledku přijímacího řízení do 30 dnů od termínu konání přijímací zkoušky.

4 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí musí obsahovat odůvodnění, poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí ke studiu, obdrží současně s rozhodnutím "Poučení o nástupu ke studiu". Pokud nebylo rozhodnutí vyzvednuto v úložní lhůtě, je podmínka doručení splněna vyvěšením na úřední desce Fakulty vojenských technologií (Univerzity obrany). Uchazeč může požádat děkana FVT o přezkoumání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Zápis ke studiu Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Termíny nástupu budou přijatým uchazečům sděleny v dokumentu Poučení o nástupu ke studiu. Vzor průběhu přijímacího řízení na FVT Hodina 07,30-08,00 Činnost Prezence, ověření osobních údajů uchazečů a prezentace o průběhu přijímacího řízení 08,00-09,00 Test - anglický jazyk 09,00-10,00 Přesun na zkoušku z odborného základu 10,00-13,00 Přijímací zkouška - z odborného základu magisterského studia 13,00-15,00 Zpracování výsledků 16,00 Výsledky - dosažené počty bodů S přesným časovým harmonogramem přijímací zkoušky bude každý uchazeč seznámen po provedení prezence v den přijímací zkoušky. Různé Podrobnější informace o studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu je možno vyžádat prostřednictvím níže uvedeného kontaktu nebo na internetových stránkách Uchazeči mají možnost v souladu s ustanovením 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kdykoliv v době od vyhotovení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu do skončení přijímacího řízení ( ) nahlédnout do svých materiálů, uložených na Studijní skupině FVT, které mají význam pro rozhodnutí o jejich přijetí ke studiu. Zprávu o průběhu přijímacího řízení zveřejní Univerzita obrany do 15 dnů po jeho skončení na úřední desce UO a svých internetových stránkách.

5 Kontakt UNIVERZITA OBRANY Studijní skupina FVT Kounicova Brno Tel.: Fax: Vyjádření Akademického senátu FVT Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském studijním programu a doktorských studijních programech na FVT v akademickém roce 2009/2010 schválil Akademický senát Fakulty vojenských technologií podle 27, písmeno e) zákona o vysokých školách dne 30. října Brno, 30. října 2008 doc. Ing. Zbyněk Růžička, CSc. předseda akademického senátu FVT