SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013"

Transkript

1 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a Statutem Brno International Business School (dále jen statut ) vydávám tuto Směrnici rektora pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/ Zahajovaný studijní program (1) V akademickém roce 2013/2014 bude otevřen Bakalářský studijní program B6208 Ekonomika a management v kombinované formě; doba trvání výuky je 6 semestrů + zpracování a obhajoba bakalářské práce. (2) Tato směrnice se týká také otevíraných bakalářských programů BA (Hons) Ekonomika a management, Double Degree kombinace českého Bc. a britského BA (Hons) a BA (Hons) Právo a ekonomika. 2 Přijímání uchazečů o studium Přijímání uchazečů o studium se uskutečňuje přijímacím řízením, které (dle č. 8 statutu) je vyhlášeno veřejně v souladu s 49 odst. 5 zákona (přijímání na základě přijímací zkoušky). Veřejné vyhlášení je provedeno vyvěšením této směrnice na úřední desce v budově sídla soukromé vysoké školy, Lidická 81, Brno, v 5. poschodí. 3 Podmínky pro přijímací řízení Pro bakalářský studijní program Ekonomika a management: (1) Předpoklad ukončení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a složení maturitní zkoušky do termínu přijímací zkoušky. (2) Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení I. kola. Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení II. kola. Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení III. kola. Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení IV. kola. Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení V. kola. Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení VI. kola. Podání řádně vyplněné přihlášky do pro přijímací řízení VII. kola. (3) Přihlášky ke studiu (přijímání podle 2) se podávají: elektronicky (pomocí on-line formuláře), který je k dispozici v elektronické podobě na Přihlášku je nutno řádně vyplnit, a to zejména pole, která jsou označena jako povinná. - 2/7 -

2 (4) Zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení ve výši 200,- Kč, a to nejpozději do termínu přijímací zkoušky nebo zápisu ke studiu. Studenti, kteří byli ke studiu přijati bez přijímací zkoušky, tento poplatek zaplatí do termínu zápisu do studia. Poplatek uhraďte na účet B.I.B.S., a.s. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Lidická 59, Brno. Banka: UniCredit Bank Číslo účtu: /2700 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol: Neuvádět Variabilní symbol: 2013 Do zprávy pro příjemce uveďte hůlkovým písmem Vaše jméno a příjmení. SWIFT kód (nutný pouze pro platby ze zahraničí): BACXCZPP. Zaplacení administrativního poplatku převodem je nutno doložit, např. výpisem z účtu nebo jiným věrohodným dokladem. Ve výjimečných případech bude možno poplatek uhradit v hotovosti před přijímací zkouškou nebo při zápisu do studia (v případě, že byl student přijat bez přijímací zkoušky); poštovní poukázkou typu A (dokladem o zaplacení administrativního poplatku je poslední díl této poukázky). (1) Splnění podmínek pro přijímací řízení ( 3). 4 Podmínky připuštění k přijímací zkoušce (2) Ukončení studia požadovaného v 3 odst. 1 do termínu přijímací zkoušky. 5 Počty přijímaných studentů (1) Počet přijímaných studentů na bakalářský studijní program B6208 Ekonomika a management v kombinované formě je 300. (2) Tento počet může být zvýšen rozhodnutím rektora. - 3/7 -

3 6 Forma a obsah přijímacích zkoušek (1) Přijímací zkouška na bakalářský studijní program B6208 Ekonomika a management je písemná, výjimečně ústní 10, odst. 3). (2) Obsahem ústní zkoušky je ověření všeobecných znalostí a individuálních předpokladů uchazeče pro studium studijního programu. (3) Písemná přijímací zkouška se skládá z testu základních socio-ekonomických znalostí a všeobecných předpokladů pro studium. Zkouška prověřuje znalosti z oblasti informatiky, ekonomiky a všeobecného přehledu odpovídající výuce na gymnáziích v ČR a zájem uchazeče o současné ekonomické dění. (4) Délka trvání testu je 30 minut. (5) Testy jsou zpracovány tak, že uchazeči vybírají správnou odpověď z několika nabídnutých variant. Při zpracování testů není povoleno použití matematických tabulek, kalkulátorů, slovníků ani žádných jiných pomůcek, lze používat pouze psací potřeby. (6) Forma vyplňování testů je elektronicky v počítačové učebně systémem elektronického zkoušení B.I.B.S., a.s. (7) Na žádost uchazeče může rektor ze závažných zdravotních důvodů stanovit individuální podmínky konání písemné zkoušky. 7 Termíny přijímacích zkoušek (1) Písemné zkoušky na bakalářský studijní program Ekonomika a management se konají: I. kolo Brno i Praha II. kolo Brno i Praha III. kolo Brno i Praha IV. kolo Brno i Praha V. kolo Brno i Praha VI. kolo Brno i Praha VII. kolo Brno i Praha (2) Rektor může vyhlásit další termíny konání přijímacích zkoušek. (3) Zápisy do studia budou probíhat ve stejných termínech jako přijímací zkoušky a to bezprostředně po zpracování výsledků přijímací zkoušky. (4) Jakékoli jiné mimořádné termíny přijímacích zkoušek (či zápisů) mimo výše uvedené musí být předem schváleny rektorem. 8 Hodnocení přijímací zkoušky (1) Přijímací zkouška je hodnocena bodově dále uvedeným způsobem. (2) Maximální počet dosažitelných bodů je /7 -

4 9 Minimální úroveň splnění požadavků nezbytných pro přijetí (1) Nutnou podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 20 bodů z Testu základních socioekonomických znalostí a všeobecných předpokladů pro studium. (2) Rektor může výjimečně splnění této podmínky prominout. 10 Kritéria stanovení pořadí uchazečů rozhodného pro přijetí (1) Pořadí uchazečů se určí do počtu míst odpovídajícího dvojnásobku stanoveného počtu přijímaných studentů ( 5). (2) Uchazeči, kteří jsou přijati na základě rektorem prominuté přijímací zkoušky ( 12), jsou uvedeni v pořadníku na prvních místech. Pořadí ostatních uchazečů je sestupné podle dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky z testu základních socio-ekonomických znalostí a všeobecných předpokladů pro studium. (3) V případě, že nelze rozhodnout o pořadí uchazečů se stejným bodovým hodnocením u přijímací zkoušky podle odst. (2), přičemž pořadí má určující vliv na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, může rektor rozhodnout pro tyto uchazeče o konání ústní zkoušky u komise, kterou jmenuje. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří: (1) Splnili podmínky uvedené v Podmínky přijetí ke studiu (2) Předložili notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení/diplomu (k přihlášce lze přiložit v nascanované podobě, poté nutno dodat v papírové podobě před termínem přijímacího řízení), popř. notářsky ověřenou kopii dokladu o uznání (nostrifikaci) dosaženého středoškolského vzdělání na zahraniční střední škole. Notářsky ověřenou kopii lze nahradit i kopií prostou, která bude na základě originálu ověřena přímo na místě pracovníky BIBS vysoké školy. (3) Úspěšně absolvovali přijímací zkoušku, nebo jim tato byla dle 12 prominuta. (4) V pořadí uchazečů dle 10 nebudou na místech přesahujících počet přijímaných studentů dle /7 -

5 12 Přijetí na základě rektorem prominuté přijímací zkoušky (1) Rektor může přijmout ke studiu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management prominutím přijímací zkoušky uchazeče, kteří splnili podmínky dle 4, předložili notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení do termínu konání přijímací zkoušky; popř. notářsky ověřenou kopii dokladu o uznání (nostrifikaci) dosaženého středoškolského vzdělání na zahraniční střední škole. Notářsky ověřenou kopii lze nahradit i kopií prostou, která bude na základě originálu ověřena přímo na místě pracovníky BIBS vysoké školy. A současně dosáhli průměrného prospěchu ze všech předmětu v 1. pololetí závěrečného ročníku studia střední školy do 1,50 včetně. Průměrný prospěch je průměrná hodnota klasifikace všech povinných a povinně volitelných předmětů vypočtená na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení, z nichž byl uchazeč klasifikován na pololetním vysvědčení závěrečného ročníku studia. Tuto skutečnost je nutno doložit ověřenou kopií vysvědčení, kterou je nutno přiložit k přihlášce ke studiu. nebo absolvovali VOŠ s dosažením titulu DiS. (2) Dále může rektor přijmout ke studiu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management prominutím přijímací zkoušky uchazeče, kteří se zúčastnili přijímacího řízení na některé z ekonomických nebo jiných relevantních fakult vysokých škol, úspěšně absolvovali přijímací zkoušku do bakalářského nebo magisterského studia a kopii Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí z kapacitních důvodů ke studiu předložili do termínu konání přijímací zkoušky. nebo ty uchazeče, kteří se zúčastnili Národních srovnávacích zkoušek zajišťovaných společností Scio v termínu od 8. prosince 2012 do 1. června 2013 z předmětu Obecné studijní předpoklady základní zkouška a umístili se mezi 50 % nejúspěšnějších. (3) Uchazeči, kteří splňují podmínky pro přijetí na základě rektorem prominuté přijímací zkoušky, o prominutí přijímací zkoušky žádají bezprostředně při podávání přihlášky ke studiu (v elektronickém online formuláři). 13 Průběh přijímacího řízení (1) Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky ke studiu. Během přijímacího řízení se ověří splnění všech podmínek uvedených v 3, podmínek připuštění k přijímací zkoušce uvedených v 4 a podmínek uvedených v 12. (2) Informaci o definitivním termínu, časovém rozvrhu přijímací zkoušky, formě zkoušky a organizačních pokynech souvisejících s průběhem přijímací zkoušky obdrží uchazeč nejpozději dva dny před jejím konáním. Tento termín je pro uchazeče závazný. (3) Vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu je možné, a to v rektorem stanovených termínech (viz. 7). (4) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. (5) O výsledku přijímací zkoušky je uchazeč informován ihned po ukončení testu. (6) Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude uchazeči sděleno ihned po vykonání přijímací zkoušky. (7) Uchazeč, který byl vyrozuměn o nepřijetí, může do 30 dnů ode dne jejího doručení požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí. Rektor může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit. - 6/7 -

6 14 Organizace přijímacího řízení (1) Za organizaci přijímacího řízení je zodpovědný koordinátor programu. K zabezpečení průběhu přijímací zkoušky je koordinátor programu povinen vypracovat návrh pokynů pro přijímací zkoušku, které po schválení rektorem jsou závazné pro činnosti zkušební komise. (2) Za plnění konkrétních úkolů spojených s realizací přijímacího řízení je zodpovědný/á rektorem pověřený/á pracovník/ice studijního oddělení. (3) K provedení přijímacího řízení je rektorem jmenována dvoučlenná zkušební komise, složená z předsedy a člena. (4) Předseda zkušební komise je zodpovědný za průběh přijímacích zkoušek podle vydaných pokynů včetně písemných náležitostí a zabezpečení objektivity. (5) Konečné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci rektora. Ke zpracování výsledků přijímacího řízení v souladu s touto směrnicí jmenuje rektor přijímací komisi. Přijímací komise: navrhuje pro přijetí ke studiu uchazeče z pořadníků, jejichž pořadí není větší než rektorem stanovený maximální počet přijatých studentů. K přijetí jsou navrženi všichni studenti, kteří v pořadníku mají shodné bodové hodnocení jako poslední přijatý student. Návrhy přijímací komise jsou platné po schválení rektorem. 15 Přijímání cizinců ke studiu v českém jazyce (1) Podle 49 odst. 2 zákona a čl. 7 Statutu jsou ke studiu v českém jazyce přijímáni cizinci za podmínek shodných s uchazeči s občanstvím České republiky pokud: a) jim bylo uznáno (nostrifikováno) dosažené středoškolské vzdělání; b) úspěšně splnili zkoušku z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci nebo při maturitě v ČR; c) splnili podmínky dle 4; d) předložili kopie dokladů dle bodů a) a b) u přijímací zkoušky (lze zaslat spolu s přihláškou). (2) U občanů Slovenské republiky se vyžaduje pouze splnění podmínky c). 16 Poplatky za studium Výši poplatků za studium je možno nalézt v aktuálním ceníku B.I.B.S., a.s. V Brně dne doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA rektor - 7/7 -

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více