OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges in Selected Countries Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Peter MOKRIČKA Autor: Bc. Lenka ROUSKOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: ROUSKOVÁ Lenka Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The business policy of banks in the field of bank charges in selected countries Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Analýza a komparace obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků ve vybraných zemích. Identifikace důvodů případných rozdílů, formulace konsekvencí a doporučení pro bankovní instituce a klienty bank v ČR Postup a použité metody: 1) Úvod a definování cílů práce 2) Analýza obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků v ČR a ve vybraných zemích 3) Komparace obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků 4) Zdůvodnění případných nalezených rozdílů 5) Závěry a doporučení Použité metody: deskripce, analýza, syntéza, dedukce, komparace

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: PŮLPÁN, Karel a Stanislava PŮLPÁNOVÁ. Banky a finanční organizace v České republice: banky, finanční organizace, leasing, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní pojištění, zdravotní pojišťovny, kontakty, služby, nabídky, slovníček pojmů : finance. Edited by Martin Švehla - Jaroslav Mesršmíd. Praha: Public History, s. ISBN KRAJÍČEK, Jan. Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii. In Finanční řízení podniků a finančních institucí vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, od s , 530 s. ISBN HOFFMANN, Přemysl a Růžena LUKÁŠOVÁ a Olgierd WITCZAK. Kritéria výběru banky: mezinárodní srovnání. In Proceedings material of The III. international scientific conference "Management, Economics and Business Development in the New European Conditions" (CD ROM). Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, s. ISBN VALOVÁ, Ivana. Mohou si lidé za vysoké bankovní poplatky sami? Portál. Finance.cz: Bankovnictví - Bankovní trh, , ISSN REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Související webová stránka: webové stránky bankovních institucí Vedoucí diplomové práce: Ing. Peter Mokrička Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Bc. Lenka Rousková Název diplomové práce: Obchodní politika bank v oblasti bankovních poplatků ve vybraných zemích Název práce v angličtině: The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges in Selected Countries Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Peter Mokrička Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem diplomové práce Obchodní politika bank v oblasti bankovních poplatků ve vybraných zemích" je analýza a komparace obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků v České republice a Rakousku spolu s identifikací důvodů případných rozdílů, formulací konsekvencí a doporučení pro bankovní instituce a klienty bank v ČR. První část práce je úvodem do tématu a objasňuje teoretická východiska pro následnou analýzu. Druhá část je věnována konkrétním bankám, prostřednictvím nichž je provedeno porovnání v oblasti běžných účtů za pomoci informací z poskytnutých ceníků. Analýza a komparace je provedena u osmi bank působících na českém a rakouském bankovním trhu, a to vždy u poplatků vztahujících se k účtům vhodným pro tři různé segmenty klientů. V poslední části práce je uvedeno obecné srovnání a výsledná komparace napříč bankami působícími na českém i rakouském trhu a doporučení pro české bankovní instituce a jejich klienty. Annotation The subject of the diploma thesis called The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges in Selected Countries is the analysis and the comparison of the bank business policy in the field of bank charges in the Czech Republic and in Austria. The thesis identifies the reasons of the potential differences, it formulates the consuequences and it presents the recommendations for the bank institutions and for the clients in the Czech Republic. The first part of the thesis introduces the subject, it clarifies the theoretical bases for the subsequent analysis. The second part is devoted to the concrete banks which allow to make a comparison in the field of the current accounts with the aid of provided price lists. The analysis and the comparison are made among eight banks which function on the Czech and Austrian bank market. These tools are always used for the charges related to the accounts which are appropriate for three different segments of clients. In the last part of this work there is presented the general and final comparison across the banks functionning on the Czech and Austrian market as well as the recommendation for the Czech bank institutions and their clients. Klíčová slova obchodní politika, bankovní poplatek, běžný účet, platební styk, platební karta Keywords business policy, bank charge, current account, payments, debit card

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Obchodní politika bank v oblasti bankovních poplatků ve vybraných zemích vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petera Mokričky a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. dubna 2013 vlast no ruč ní podpis aut o ra

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Peteru Mokričkovi za cenné připomínky, odborné rady a především nemalou ochotu, kterou přispěl k vypracování této diplomové práce.

8 Obsah Úvod Obchodní politika bank a bankovní poplatky Obecná charakteristika bankovních poplatků Historie bankovních poplatků Hlavní zásady obchodní politiky bank Poplatky, provize a management bank Faktory ovlivňující výši poplatků Stanovení výše poplatků Druhy bankovních poplatků dle typů poskytovaných služeb Význam poplatků pro banku Účetní zachycení bankovních poplatků Regulace bankovních poplatků Analýza a komparace obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků Skupina Raiffeisen Raiffeisenbank a. s Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Porovnání obchodní politiky Raiffeisenbank a. s. s Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Skupina Volksbank Sberbank CZ a. s. (Volksbank CZ a. s.) Volksbank Wien AG Porovnání obchodní politiky Sberbank CZ a. s. s Volksbank Wien AG Skupina Oberbank Oberbank AG pobočka Česká republika Oberbank AG Wien Porovnání obchodní politiky Oberbank AG pobočka Česká republika s Oberbank AG Wien Skupina Erste Group Česká spořitelna a. s Erste Bank der oersterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oersterreich) Porovnání obchodní politiky České spořitelny a. s. s Erste Bank Wien AG... 82

9 3. Zhodnocení obchodní politiky vybraných bank v ČR a Rakousku v oblasti bankovních poplatků Poplatky spojené s vedením běžných účtů Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem Poplatky spojené s hotovostními operacemi Poplatky spojené s platebními kartami Společné rysy obchodních politik bank v rámci jednotlivých skupin Banky poskytující nejvýhodnější běžné účty a služby s nimi spojené z pohledu zkoumaných poplatků Závěr SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 98

10 Úvod Otázka bankovních poplatků se v současnosti týká většiny obyvatel. Jen malá část občanů nevyužívá služeb běžného účtu, nemluvě o obyvatelstvu v produktivním věku. Kdo nemá vlastní účet do dospělosti, po ní se již stává tento produkt téměř nutností, a to z velice známých důvodů. Většina zaměstnavatelů požaduje již při podpisu pracovní smlouvy číslo účtu, které bude možné využívat pro zasílání mzdy nebo platu. Před nástupem na vysokou školu si budoucí studenti hromadně zřizují tzv. studentské účty pro platbu kolejného nebo zasílání kapesného či nejrůznějších druhů stipendií. Vyúčtování za služby mobilních operátorů, nákup jízdenek, platba za energie, nájemné nebo úhrada faktur to je pouze zlomek příkladů plateb, které běžně provádíme prostřednictvím bezhotovostního platebního styku. Zkrátka je již téměř nepředstavitelné provádět veškeré platby hotově a bezhotovostní platební styk je neodmyslitelnou součástí našich životů. Aby tomu tak mohlo být, je nutné mít zřízený vlastní běžný účet. Nutnosti této potřeby si jsou velice dobře vědomy bankovní instituce a využívají ji při stanovování své poplatkové politiky, tedy obchodní politiky v oblasti bankovních poplatků. Obchodní politiku jsou však bankovní domy nucené přizpůsobit bankovnímu prostředí a změnám, které v rámci něho probíhají. Dochází ke změnám v konkurenci, především k rozsáhlým fúzím a akvizicím, v jejichž důsledku klesá počet podnikajících bankovních subjektů a banky pronikají jako součásti finančních skupin do dalších oblastí finančního trhu, a na straně druhé nebankovní instituce nabízejí služby bankovního charakteru a konkurují tak bankám. Změny se projevují taktéž v oblasti bankovní klientely, kde je zřejmá větší informovanost zákazníků a jejich zvýšené požadavky. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza a komparace obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků ve vybraných zemích a s tím spojená identifikace důvodů případných rozdílů, formulace konsekvencí a následné doporučení pro bankovní instituce a klienty bank v ČR. Vzhledem k omezenému rozsahu práce bude analýza a komparace konkrétně zaměřena na bankovní poplatky úzce spojené se službami běžných účtů nabízených soukromým osobám. K dosažení výše definovaného cíle jsou využívány následující metody, a to deskripce jako pomocná metoda při uvedení do problematiky obchodní politiky v oblasti bankovních 10

11 poplatků, analýza a komparace jednotlivých bankovních sazebníků pro soukromé osoby jako dvě hlavní metody diplomové práce, a konečně syntéza a dedukce pro vyvození závěrů. První část práce je úvodem do tématu bankovních poplatků. Jsou zde objasněna a dále rozvedena teoretická východiska pro následnou analýzu, definovány základní pojmy, rozdělení, vlivy a faktory působící na stanovení výše poplatků a jejich význam pro management banky a její obchodní politiku. Druhá část je věnována konkrétním bankám, prostřednictvím nichž je provedena komparace v oblasti běžných účtů za pomoci informací z poskytnutých ceníků. U bank působících na českém trhu je navíc zobrazen vývoj poplatků za poslední tři roky. Analýza a komparace je provedena u osmi bank působících na českém a rakouském bankovním trhu. Vybrané české banky jsou dceřinými společnostmi rakouských bankovních domů nebo působí na českém trhu jako jejich pobočky. U každé banky jsou zvoleny tři účty, případně konta, která zastupují nabídku pro tři různé segmenty retailového bankovnictví. Jedním z účtů je vždy účet základní bez výrazných výhod a programů, druhým je účet pro náročnější klienty s nadstandardními požadavky a třetím je účet pro studenty či mladé klienty. Po analýze dvojice kapitálově spjatých bank je vždy uvedeno porovnání jejich obchodních politik spolu s identifikací rozdílů. V poslední části práce je uvedeno obecné srovnání a výsledná komparace napříč bankami působícími na českém i rakouském trhu a doporučení pro české bankovní instituce a jejich klienty. Důvodem výběru zpracovávaného tématu je zájem o vývoj bankovních poplatků nejen na českém trhu, přístup bank ke svým klientům v porovnání se zahraničím a v neposlední řadě míra reakce na změny na finančních trzích v podobě vstupu nových bank či náročnějších požadavků ze stran klientů. 11

12 1. Obchodní politika bank a bankovní poplatky 1.1 Obecná charakteristika bankovních poplatků Právě zdánlivý předpoklad srozumitelnosti termínů bankovní poplatek a bankovní provize zapříčiňuje neexistenci exaktních definic těchto pojmů a jejich obtížné hledání v odborné literatuře. Jedna z možností jejich vnímání je na bázi jednostranné platby bankovním institucím, které ji účtují svým klientům za bankovní služby jim poskytované. Dle ekonomického hlediska se jedná o přenos přímých a nepřímých nákladů spojených se zabezpečovanými bankovními operacemi klientů. 1 Bankovní poplatek představuje jednu z typů cen bankovních služeb. Pro poplatky tedy platí, že jsou aplikovány při ocenění takových produktů, jejichž podstatou není převzetí určitého rizika bankou. Poplatky lze členit na přímé a nepřímé, přičemž nepřímé poplatky nejsou vyjádřeny explicitně, jsou tzv. skryty v ceně. Na druhé straně stojí provize, jejíž podstatou je převzetí určitého rizika bankou. Proto je taktéž používáno synonyma odměna. Jak poplatek, tak provize tedy označují částku, kterou banky účtují klientům za poskytnuté služby. Můžou nabývat dvou forem, a to konkrétní fixní ceny, na kterou nemá vliv výše plnění, nebo relativního fixního poplatku, který se vztahuje k peněžnímu objemu transakce. 2 V současné době je nezbytností využití bankovního účtu, a to z důvodu zasílání výplaty, úhrady faktur, nákupu prostřednictvím internetu či poskytnutí úvěru. Bankovní instituce jsou si této potřeby vědomy a nezdráhají se ji využívat ve své poplatkové politice. Navíc význam bankovních poplatků stoupá taktéž díky tomu, že spousta klientů je nucena otevírat si více účtů, a tím platit více poplatků. 3 1 ROD, A. Bankovní poplatky a provize víme, co vlastně představují? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-poplatky-a-provize--vime-co-vlastne-predstavuji html> 2 tamtéž 3 VALOVÁ, I. Kolik si vydělaly banky na poplatcích v roce 2009? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/ kolik-si-vydelaly-banky-na-poplatcich-v-roce-2009-/> 12

13 1.2 Historie bankovních poplatků Z vyspělých zemí k nám byla do oblasti bankovnictví importována politika diverzifikace příjmů bank (a to jak produktová, tak i geografická) a taktéž aplikace politiky bankovních poplatků a provizí. Jedním z hlavních důvodů zrodu bankovních poplatků je proces dezintermediace z poloviny 19. století. Takto je označováno postupné snižování významu a váhy bank a jejich zprostředkovatelské činnosti. 4 Proces dezintermediace a jeho vliv na vznik bankovních poplatků ve světě Tento proces má celkem pět fází. V první fázi dochází k odčerpání klientských vkladů investičními a podílovými fondy, penzijními fondy a fondy životního pojištění, které lákají na výhodnou nabídku reprezentovanou především vyššími výnosy. Druhým krokem procesu dezintermediace je rozvoj finančních trhů, které poskytly možnosti pro akvizici prostředků na financování zamýšlených aktivit, a začaly suplovat úvěrovou činnost bank. Jako třetí fázi lze označit technologický proces, který otevírá široké spektrum možností jak nabízet své služby klientům. Čtvrtá fáze poté souvisí s rozvojem informačních technologií a jejich aplikací na finančním trhu spolu se změnou v distribuci finančních produktů. V poslední fázi jde o internetové bankovnictví, jež klientovi umožňuje uskutečnit základní finanční transakce bez fyzického kontaktu s bankou. 5 Jak banky postupně ztrácely postavení hlavního finančního zprostředkovatele, ztenčovala se jim báze pro výnosy. V reakci na proces dezintermediace se svůj klesající význam pokoušely pozvednout právě změnou poplatkové politiky a nákladovou optimalizací. Z praxe potom vyplývá, že relativně substituovaly výpadek klasických úrokových příjmů nárůstem příjmů neúrokových, tedy poplatků a provizí. 6 Jinými slovy lze říci, že proces dezintermediace zapříčinil situaci, kdy banky byly nuceny tzv. vykrývat poklesy výnosů ze zprostředkování svých služeb, o které je připravily vznikající nebankovní instituce, jiným typem příjmů, tedy výběrem poplatků. V některých zemích si ale banky uchovaly své místo na finančním trhu. Jednou z takových zemí je i Česká republika. Tím se zařadila do tzv. B-systému, pro něhož je typické, že pro bankovní sektor představují poplatky pouhé navýšení již tak relativně vysokých celkových výnosů. B-systém je 4 ROD, A. Kde se vzaly bankovní poplatky? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/kde-se-vzaly-bankovni-poplatky html> 5 ROD, A. Kde se vzaly bankovní poplatky? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/kde-se-vzaly-bankovni-poplatky html> 6 tamtéž 13

14 charakteristický dominantním postavením bank a jeho podstata tkví v tom, že firmy získávají vnější zdroje především od bank či na finančním trhu, kde jsou hlavními investory do akcií a obligací taktéž banky. Hlavním zdrojem jsou tedy úspory domácností ukládané do bank a finanční trh zastupuje pouze doplňkovou roli vedle poskytování úvěrů. Naopak M-systém je založen na finančním trhu, neboť jednotlivci i domácnosti investují nejen přímo na kapitálovém trhu, ale i prostřednictvím nebankovních zprostředkovatelů. To znamená, že v M-systému jsou aktiva výrazně rozmělněna mezi bankovní a nebankovní instituce. 7 Proces dezintermediace v České republice Zatímco v bankovních sektorech ostatních zemí probíhaly fáze dezintermediace postupně, tedy jak je obecně líčí teorie, v České republice tomu tak nebylo, neboť možnosti substituovat bankovní služby nabídkou jiných finančních institucí byly za vlády komunistů značně omezené. Proto se po listopadu 1989 český bankovní sektor označuje jako poddimenzovaný, neboť při nedostatečně rozvinutém tržním hospodářství nebylo třeba rozvinutější bankovnictví. Jeho rozvoj se v bankovním sektoru odrazil především v oblasti rychlé modernizace a zvýšení efektivnosti, jež byla způsobena rozvojem informačních technologií. V druhé polovině 90. let však nejvíce bankovnictví ovlivnila privatizace. Noví zahraniční vlastníci přinesli know-how ze zemí s velmi rozvinutým bankovním trhem a čeští zaměstnanci bank se spolu s jejich klienty velmi rychle seznámili s novými obchodními praktikami, ke kterým může být zařazena i poplatková politika. Z počátku 90. let se český bankovní sektor ocitl ve čtvrté fázi dezintermediace a na rozdíl od zemí s rozvinutým finančním sektorem byl poznamenán především významným rozdílem mezi silným postavením bank a relativně slabými nebankovními finančními institucemi. U bankovních institucí došlo v souladu se čtvrtou a pátou fází dezintermediace k majetkovým vstupům v podobě fúzí a zakládání dceřiných společností. 8 V současné době jsou banky součástí nadnárodních finančních skupin a zabezpečují téměř všechny typy finančních služeb. České banky tedy převzaly obchodní politiky zahraničních bank, pro které platí, že poplatky jsou standardním nástrojem bankovních výnosů. V této 7 POLOUČEK, S. Jaký máme finanční systém? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://bankovnictvi.ihned.cz/c > 8 ROD, A. Bankovní poplatky v České republice specifická podoba dezintermediace [online] [cit ]. Dostupné z: < 14

15 oblasti navíc čtvrtá a pátá etapa dezintermediace přinesla možnost rozšířit nabízené služby, navýšit počet zabezpečovaných transakcí, a tím zvýšit možnosti vybírání poplatků a provizí Hlavní zásady obchodní politiky bank Obchodní politika banky se zabývá sledováním a plněním vytyčených cílů v různých oblastech činnosti banky. Jedním z těchto základních cílů je i zajištění likvidity. Zajištění likvidity je stále nejdůležitějším ekonomickým a obchodněpolitickým principem řízení bank a má přednost před řízením bezpečnosti a rentability. Avšak dosažení požadované rentability je nutné pro uspokojení akcionářů. Banky se výrazně zaměřují na úsporu nákladů a investiční politiku, jež upřednostňuje skutečné potřeby před prestiží banky. Banky finanční prostředky investují tak, aby jejich výnos pokryl náklady, obsahoval přiměřenou rizikovou prémii a zisk pro další reinvestování a rozdělení mezi vlastníky banky. 10 Členění obchodní politiky banky 11 : 1. rozhodování konstitutivní při zakládání bank, 2. rozhodování provozní při chodu banky, 3. rozhodování marketingové vnější politika banky. Obchodní politika bank je chápána dle způsobu vlivu na vnitřní obchodní politiku, a to podle potřeb banky a všech aktivit uvnitř ní, a vnější obchodní politiku, jež se orientuje na získávání klientů. Obchodní politika a především poplatková politika, jako její nedílná součást, zaznamenala od roku 2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie, značný posun. Poskytované bankovní služby musely být přizpůsobeny rozsahem, kvalitou i cenou úrovni standardní v západní Evropě. Tento tlak byl na banky vyvíjen ze strany konkurence i regulačních orgánů ROD, A. Bankovní poplatky v České republice specifická podoba dezintermediace [online] [cit ]. Dostupné z: < 10 Hlavní zásady obchodní politiky bank [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://bankovnictvifinance.studentske.eu/2008/04/hlavn-zsady-obchodn-politiky-bank.html> 11 Členění obchodní politiky bank [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://finance-bankovnictvistudium.blogspot.cz/2008/11/obchodni-politika-banky-se-cleni.html> 12 tamtéž 15

16 1.4 Poplatky, provize a management bank Komerční banky jsou podnikatelskými subjekty, a tudíž je jejich řízením a finančními výsledky pověřen management banky. 13 Na toto řízení má významný vliv vývoj vnějšího prostředí. Ten se projevuje vzrůstajícím důrazem na strategické i operativní plánování, organizaci obchodně provozních procesů a způsoby vnitřní komunikace, řízení vztahů s klienty, systémy řízení rizik, kontrolní procesy a ochranu informací. 14 Úkolem managementu bank je mimo jiné tvořit rozpočty na bankovní produkty. Tyto rozpočty jsou plánem výnosů a nákladů na bankovní produkty, které banka bude nabízet klientům. Sestavení těchto rozpočtů musí nutně předcházet jednoznačné vymezení vztahů s klienty a klientských segmentů pro dané období. 15 Segmentace klientů Na základě analýzy klientské základny si management banky stanovuje typy vztahů, které mají odlišnou ziskovost. Poté je schopen odhadnout budoucí náklady na daný vztah a současně budoucí ziskovost těchto vztahů a stanovit odlišné strategie řízení vztahů se zákazníky. Pro hodnocení jednotlivých produktů, rozdělení klientů do jednotlivých segmentů a stanovení přístupu k nim lze využít matice bostonské poradenské skupiny, kterou ve své práci (CRM není jen software) uvádí Jan Šebek NÝVLTOVÁ, R. a MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 204 s. ISBN s KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s

17 Obrázek 1: Segmentace zákazníků na základě ziskovosti Udržení a prodej náročných nebo nových produktů vysoký Současný zisk nízký Agresivně zaměřený prodej Potenciální zisk vysoký I II vysoký nízký III IV nízký Udržení a cílená úroveň služeb vysoký nízký Snížení nákladů na obsluhu Pramen: ŠEBEK J.: CRM není jen software, upraveno Segment I je zastoupen klienty, kteří vykazují vysokou míru zisku v současnosti i v budoucnosti. Pro péči o tento segment, kam řadíme např. firmy s velkými obraty, jsou v bankách vyčlenění speciální pracovníci. Banky pro tyto klienty připravují složité a náročné produkty, které plně odpovídají jejich potřebám, a navíc bývají zvýhodněny i cenově. Do segmentu II jsou zařazeni klienti, kteří v současnosti nepřinášejí velký zisk, ale je u nich předpokládáno, že ho budou přinášet v budoucnosti. Dobrým příkladem klientů zařazených do této skupiny jsou studenti či firmy expandující do perspektivních oborů. Cílem banky je navázat s těmito klienty dlouhodobé vztahy, ke kterým lákají různými zvýhodněními, ať už jde o nižší úrokové sazby, nebo nulové poplatky. Segment III tvoří klienti s vysokou mírou zisku v současnosti, ale malým potenciálním ziskem. Management banky si v tomto případě klade za cíl udržení vysoké úrovně služeb. Pokud klienti banky přináší v současnosti malé zisky a ani v budoucnosti není pravděpodobné jejich zvýšení, spadají do segmentu IV. Management banky se snaží snižovat náklady na obsluhu této skupiny klientů pomocí zjednodušování a standardizace produktů. 17 Volba rozdělení klientské základny, rozčlenění do segmentů a stanovení přístupu k nim je úkolem managementu, daný úkol je úzce spojen s obchodní a poplatkovou politikou banky. Při konečném plánování a rozpočtování tržeb z provizí a poplatků pracuje management 17 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s

18 v některých případech s průměrnými odhadovanými hodnotami, neboť při stanovení poplatků a provizí vztažených k objemu nelze přesně určit objemy obchodů. Pak jsou tedy průměrné odhadované hodnoty stanovovány s využitím empirických údajů minulého vývoje. 18 Promítnutí neúrokových příjmů banky je samostatnou kapitolou při každoročním sestavováním rozpočtu banky a jednou ze zásadních položek řízení její ziskovosti. Tzv. poplatková politika je nedílnou součástí obchodní politiky banky a její stanovení se řadí k hlavním úkolům managementu banky. Od počátku vývoje bankovních produktů se marketingoví specialisté s produktovými manažery zaměřují na to, jak se daný produkt bude podílet na neúrokových výnosech banky, přičemž některé produkty vznikají právě kvůli generaci neúrokových výnosů Faktory ovlivňující výši poplatků Mezi faktory ovlivňující výši bankovních poplatků můžeme řadit malou konkurenci, vysoké náklady na inovace, právní zásahy nebo permanentní snahu finančních institucí každoročně zvyšovat významné položky výnosů. 20 Konkurence Odborníci se shodují, že čeští klienti jsou stále ještě ve většině případů spíše konzervativní a velice zřídka mění stávající banku. Bankovní instituce vysoké poplatky dále obhajují nutností provádět neustále inovace a investice do nových technologií. Podle bank jsou náklady na inovace a investice vysoké a je nutné, aby se na nich jejich klienti určitou částí podíleli. Z pohledu českého trhu je tato argumentace poněkud zavádějící už jen z důvodu, že české banky (pobočky zahraničních bank) často čerpají z vědomostí a zkušeností svých mateřských společností. Finanční instituce argumentují tím, že klienti stále více využívají bankovních služeb, a v důsledku toho se zvyšuje celková suma vybraných poplatků, což ovšem nijak nevysvětluje výši jednotlivých poplatků za konkrétní služby KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s ROD, A. Bankovní poplatky a provize víme, co vlastně představují? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-poplatky-a-provize--vime-co-vlastne-predstavuji html> 20 VALOVÁ, I. Mohou si lidé za vysoké bankovní poplatky sami? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/ mohou-si-lide-za-vysoke-bankovni-poplatky-sami-/> 21 tamtéž 18

19 Internetový efekt Ve struktuře a vývoji bankovních poplatků se projevuje tzv. internetový efekt, který spočívá v nárůstu tlaku na pokles poplatků za vedení účtů, a to především kvůli možnosti ovládání účtu, zadávání příkazů, kontroly stavu účtu a dalších služeb z pohodlí domova či kanceláře. Tento efekt je též možné pozorovat u poklesu poplatků z plateb, u kterých internet taktéž snižuje náklady i ceny. 22 Nástup nízkonákladových bank S evidentně rostoucí informovaností klientů klesá jejich loajalita k domovské bance. Klienti bank stále citlivěji reagují na nabídky bankovních subjektů a pro mladší generace není problém změnit svou banku a přejít ke konkurenci. 23 Vliv na poplatky způsobený příchodem nízkonákladových bank je nezpochybnitelný. Hlavním lákadlem je vedení účtu zdarma, lepší služby nebo výhodné úročení spořicích účtů. V roce 2011 na trh vstoupily banky Zuno, Equa a Air Bank s cílem získat vyjma nových klientů i klienty velkých bankovních domů. Pro tyto významné finanční instituce bude ztráta pravděpodobně zanedbatelná a navíc v jejich prospěch hraje konzervativnost většiny bankovních klientů. 24 Stále totiž existuje početná skupina klientů, kteří přes nespokojenost se svou bankou u ní zůstávají. Vztah mezi bankou a touto skupinou klientů není založen na vzájemném rozvíjení vztahu, ale spíše na principu setrvačnosti. Na druhou stranu ale vztahy, založené na tomto principu, jsou jak z pohledu banky, tak z pohledu klientů nevyhovující. 25 Vliv právní úpravy Příkladem vlivu tohoto faktoru může být Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech, kterým je stanoveno, že banky nesmějí účtovat klientům vyšší poplatky za bankovní převody v mezibankovním přeshraničním styku (v rámci EU) než za poplatky v tuzemském platebním styku. Toto nařízení neovlivňuje možnost institucí nabízet paušální ceny za různé služby platebního styku, pokud tím nedochází k rozlišování mezi přeshraničními a vnitrostátními 22 MACHALA, K. Měnící se svět bankovních poplatků [online] [cit ]. Dostupné z: <http://bankovnictvi.ihned.cz/c menici-se-svet-bankovnich-poplatku> 23 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s Analytici: Bankovní trh je nasycený, nové banky z něj ale mohou ukrojit [online] [cit ]. Dostupné z: < 25 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s

20 platbami. Nařízení stanovuje pravidla pro přeshraniční platby v eurech tak, aby bylo zajištěno, že ceny za tyto platby jsou stejné jako ceny za platby v eurech uvnitř členského státu. Vztahuje se na eurové přeshraniční platby v rámci Společenství až do výše eur. 26 Důležité je, co znamená uplatnění popisovaných Europlateb 27 v praktické poplatkové politice bank. V přeshraničním mezibankovním platebním styku se vyskytují náklady, které nemohou banky zcela ovlivnit, a to náklady spojené se SWIFT-em 28 a náklady na vedení korespondenčních účtů. Náklady na jednu platbu v mezibankovním přeshraničním platebním styku se pohybují mezi jedním až dvěma eury. Zatímco v tuzemském mezibankovním platebním styku jsou tyto náklady pochopitelně nižší, v České republice jsou např. nižší než 1 Kč. Přičemž podíl počtu Europlateb na celkových počtech plateb v bankách přesahuje 90 % všech položek platebního styku, jež banky realizují. Platební styk mezi účty klientů banky znamená pro banku minimální náklady a současně neklade žádné požadavky na řízení likvidity banky. Potom tedy velké banky mají značnou konkurenční výhodu, kdy převody mezi účty svých početných klientů realizují s minimálními náklady Stanovení výše poplatků Stejně jako v ostatních odvětvích je stanovení výše ceny produktu nebo služby úkolem cenové politiky podniku. V případě bankovních institucí zahrnuje tento úkol také stanovení prémií, provizí a úroků, přičemž jsou sledovány tři základní cíle. Jak již bylo výše řečeno, jedná se o zajištění rentability služeb poskytovaných bankou, udržení úrovně cen, která bance zajistí co nejlepší postavení na konkurenčním trhu, a stanovení cen, které budou pokrývat náklady spojené s danou službou. Všechny tři cíle jsou mezi sebou provázané, avšak jejich význam se může u jednotlivých bank lišit v návaznosti na jejich stanovenou cenovou politiku Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech 27 Europlatba označuje platbu v rámci zemí EHP v měně EUR do výše eur s kódem banky BIC a číslem účtu příjemce ve formátu IBAN. 28 SWIFT označuje Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci a jde o počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními i nefinančními institucemi. 29 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Finanční řízení podniků a finančních institucí: sborník vybraných příspěvků z 5. mezinárodní konference. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 530 s. ISBN s DVOŘÁK, Pavel. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1. vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. ISBN s

21 Samotné stanovení ceny produktu se odvíjí od určení báze, ke které se bude cena vztahovat. Níže zmíněné báze mohou být potom v praxi různě kombinovány. 31 Jednotková cena cena za jednotlivý produkt nebo službu je stanovena paušálně. Výsledná cena se potom počítá jako součin jednotkové ceny a počtu poskytnutých produktů, např. poplatek za odeslanou platbu. Hodnotový objem stanovení poplatku za hodnotovou jednotku, např. za jednu korunu. Výsledná cena se poté stanovuje jako součin jednotkové ceny a hodnotového objemu. Tento způsob stanovení ceny se používá při výpočtu obratové provize na běžném účtu. Hodnotový výsledek cena je funkcí výsledku sjednaného obchodu, např. procento z dosaženého zisku. Čas cena se odvozuje od časové jednotky. Výsledná hodnota je poté součin jednotkové ceny a délky časového období. V praxi se tento způsob stanovení ceny počítá např. u poradenství. Při stanovení ceny dále záleží na poplatkové a obchodní politice banky, případně její mateřské společnosti, v rámci které je definováno, jakou váhu přikládá úrokovým a jakou váhu neúrokovým výnosům a jakou strategii zvolila. 31 Následující odstavec týkající se bází byl zpracován na základě: DVOŘÁK, Pavel. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1. vyd. Praha: Linde, 1999, 475 s. ISBN s

22 1.7 Druhy bankovních poplatků dle typů poskytovaných služeb Bankovní poplatky jsou spjaty s jednotlivými službami a produkty, které bankovní instituce poskytují. Poplatky spojené s běžnými a spořicí účty Do této skupiny účtů se řadí běžné účty, termínované vklady, spořicí účty, depozitní směnky, vázané účty či vkladní knížky. Běžný účet je považován za základní bankovní nástroj pro správu financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientům hospodařit s peněžními prostředky prostřednictvím některé bankovní instituce, a to bezhotovostně. Hojně je též využíváno služeb inkasa, trvalých příkazů a platebních karet. 32 Právě k těmto službám se vážou různé poplatky, a to poplatky za zřízení a správu účtu, za přechod na jiný program, vyhotovení, předání, zaslání výpisu z účtu, vydání a správu platební karty a v neposlední řadě i poplatek za zrušení účtu. V případě termínovaných vkladů si banky účtují poplatky též za zřízení a správu, ale také za předčasný výběr peněžních prostředků z termínovaného vkladu. U vkladních knížek se setkáváme s poplatkem za zahájení umořovacího řízení vkladní knížky, provedení zákazu výplaty z vkladní knížky, zřízení, změnu a zrušení vinkulace vkladu. 33 Většina bank ovšem už nenabízí samostatné produkty, ale celé balíčky svých služeb, často nazývané konta. V rámci těchto kont láká klienty na cenová zvýhodnění a různé služby bez dalších poplatků. Poplatky spojené s platebním stykem, hotovostními a směnárenskými operacemi Platební styk je chápán jako zprostředkování plateb mezi dvěma subjekty, které lze realizovat buď bezhotovostně, nebo hotovostní formou. 34 K oběma typům se vážou určité bankovní poplatky ať už za přijatou, odeslanou či expresní platbu v rámci bezhotovostního platebního styku, tak za vklad či výběr hotovosti na přepážce, nákup a prodej valut, výměnu bankovek a mincí v rámci hotovostního platebního styku Co je to běžný účet? [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/bezneucty/abeceda-beznych-uctu/co-je-to-bezny-ucet/> 33 Reiffeisenbank Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu-sluzeb-pi.pdf> 34 Hotovostní a bezhotovostní platební styk [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ekonomika/hotovostni-a-bezhotovostni-platebni-styk> 35 Reiffeisenbank Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu-sluzeb-pi.pdf> 22

23 Poplatky spojené s přímým bankovnictvím Přímé bankovnictví označuje služby, které umožňují komunikaci klienta s bankou bez toho, aby klient banku musel navštívit. Tato komunikace je zabezpečována pomocí telefonu nebo počítače a internetu. Mezi služby přímého bankovnictví řadíme Telebanking, GSM banking, WAP banking, Internet banking a Home banking. Tyto služby umožňují klientovi 24-hodinový přístup ke svému účtu. 36 Pochopitelně i s těmito službami je spojená poplatková politika, ačkoli se vyznačuje, s výjimkou měsíčních paušálních sazeb, trendem nulových poplatků. Poplatky spojené s úvěrovými produkty Úvěr je možné definovat jako poskytnutí finančních prostředků věřitelem, přičemž smlouva vzniká i v případě, kdy věřitel předmět smlouvy žadateli nepředá. V případě spotřebitelských úvěrů věřitel předá na základě sepsané smlouvy s žadatelem finanční prostředky třetí straně, tj. prodejci, poskytovateli služby apod. 37 Protože se v souvislosti se sjednáním úvěru otevírá tzv. úvěrový účet, poplatky s ním spojené jsou značně podobné poplatkům, které se vztahují k běžným či spořicím účtům. Banky si ještě do nedávna účtovaly nebo stále účtují poplatky za otevření, správu a vedení účtu, poplatky spojené s mimořádnou splátkou úvěru, poplatky za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta. 38 Poplatek za úvěrový účet v rozporu s unijní legislativou Podle loňského rozhodnutí německého nejvyššího soudu je poplatek za vedení úvěrového účtu v rozporu s unijní legislativou. Podle tohoto rozhodnutí je vedení speciálního úvěrového účtu výhradně v zájmu banky, která ho používá pro technicko-organizační záležitosti související se zaúčtováním jednotlivých splátek. V návaznosti na to právník a mediátor Petr Němec požádal Komerční banku o vrácení poplatku za vedení úvěrového účtu. Zprvu byl bankou odmítnut, a proto podal podnět k Finančnímu arbitrovi ČR a soudu. Komerční banka však ještě před rozhodnutím tento poplatek Petru Němcovi vrátila. Mezitím už byl vydán platební rozkaz, proti kterému banka zatím nepodala odpor. Spor mezi Petrem Němcem a Komerční bankou je první, u kterého se klient rozhodl využít rozhodnutí německého soudu. Pokud by však stejným způsobem postupovali i ostatní klienti a uspěli, musely by tuzemské 36 Přímé bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/bezneucty/abeceda-beznych-uctu/prime-bankovnictvi/> 37 Co je půjčka a co úvěr [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.pujckasrozumem.cz/co-je-pujckaa-co-uver> 38 Česká spořitelna sazebník úvěry [online]. [cit ] Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/uvery-d > 23

24 banky vracet v součtu stomiliony korun všem klientům, kteří mají úvěr. Mluvčí Komerční banky zdůraznila, že rozhodnutí německého soudu není v České republice závazné. Banka účtuje poplatky v souladu s českým právem a smlouvou, kterou klient při uzavírání podepsal. Je však nutné říci, že ani německý soud nevydal zákaz účtování o tomto poplatku, přímo jej nezakazuje ani německá národní legislativa. Soud vycházel z unijní směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, která by v první řadě měla mít přednost před národní úpravou a v řadě druhé je součástí českého občanského zákoníku. 39 Poplatky spojené s ostatními službami Bankovní instituce poskytují také další služby jako inkaso šeků, dokumentární obchody, pronájem bezpečnostních schránek nebo využívání nočního trezoru. Za poskytování těchto služeb inkasují poplatky při vydání šekové knížky, poplatek za upozornění na vystavení nekrytého šeku, dále paušální poplatky za používání schránek (roční nájemné) a trezorů. 40 Všechny výše zmíněné poplatky a další podmínky zveřejňují banky ve svých cenících, a to ve vztahu k jedné položce. Avšak zveřejněná výše poplatků není neměnná. Ve většině případů banky uvádějí, že poplatky účtované klientům mohou být ve smlouvách stanoveny individuálně, a navíc si banky vyhrazují právo účtovat dodatečné poplatky v případě nestandardních transakcí. Banky jsou navíc oprávněny měnit výši poplatků s přihlédnutím k aktuální situaci na finančních trzích, na trhu bankovních služeb a zejména s ohledem na vývoj inflace. 41 Navíc porovnat produkty či služby bank podle účtovaných bankovních poplatků není pro klienty jednoduché, neboť sazebníky jednotlivých bank se liší ve formě a mnohdy i v terminologii. Obojí pak znemožňuje klientům porovnání stejných produktů od různých bank. I když v minulosti byly ze strany ministerstva financí snahy o sjednocení sazebníků bankovních poplatků tuzemských bank, dodnes se tomu tak nestalo HOVORKA, J. a KUČERA, P. Průlom: První banka vrátila poplatek za úvěrový účet [online] [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=757052> 40 Česká spořitelna sazebník šeky [online]. [cit ] Dostupné z: < 41 Reiffeisenbank Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu-sluzeb-pi.pdf> 42 Bankovní poplatky: Různé sazebníky neumožní srovnat bankovní produkty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.penize.cz/80301-bankovni-poplatky-ruzne-sazebniky-neumozni-srovnat-bankovniprodukty> 24

25 1.8 Význam poplatků pro banku Poplatky a provize představují pro banku součást výnosů a jsou tedy promítnuty do výkazu zisku a ztráty banky. Pro banky mimo jiné vyjadřují skutečnosti, jako je úspěšnost na trhu, úhrada vynaložených nákladů a zisk nebo dovršení podnikatelské aktivity. Bankovní instituce používají pro účtování výnosů účtovou třídu číslo 7, kde se účtuje o výnosech z finančních a ostatních činností, u nichž se uplatňuje zásadně účelové členění. 43 V českém bankovním sektoru tvoří poplatky a provize svým 90 % podílem nejdůležitější položku neúrokových výnosů. Ačkoli v hospodaření bank hrají poplatky a provize nezanedbatelnou roli, jádrem výnosů banky a podstatou bankovnictví jsou úrokové výnosy, které však s sebou nesou určitou míru rizika. Právě proto je pro banku velmi lákavé generovat příjmy, které jsou spjaté s menší mírou rizika. O rostoucím významu neúrokových výnosů vypovídají také aktivity finančních expertů a poradenských firem. Jako příklad lze uvést oceňovací model Price Waterhouse Bank Value Builder Model, který poukazuje na 10 nejdůležitějších faktorů určujících hodnotu banky. Růst neúrokových příjmů, tedy poplatků a provizí, zaujímá v tomto modelu třetí místo hned za čistou úrokovou marží a růstem provozních aktiv Účetní zachycení bankovních poplatků Ve výkazu zisku a ztráty najdeme výsledky hospodaření obchodní banky za dané období. Tento výkaz je běžně označován jako výsledovka a jsou zde zobrazeny a vyčísleny náklady, výnosy a potažmo hospodářský výsledek. 45 Poplatky a provize je nutno uvádět v členění minimálně na přijaté poplatky a provize za obstarání koupě a prodeje cenných papírů, placené poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů a derivátů, přijaté poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot KLUMPAROVÁ, A. Účetnictví bank a finančních institucí: sborník vybraných příspěvků z 5. mezinárodní konference. 2. uprav. vyd. Praha: Bankovní institut, 2004, 204 s. ISBN s ROD, A. Bankovní poplatky a provize vím, co vlastně představují? [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-poplatky-a-provize--vime-co-vlastne-predstavuji html> 45 REVANDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktual. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN s KLUMPAROVÁ, A. Účetnictví bank a finančních institucí: sborník vybraných příspěvků z 5. mezinárodní konference. 2. uprav. vyd. Praha: Bankovní institut, 2004, 204 s. ISBN s

26 Tabulka 1: Uspořádání položek výkazu zisku a ztráty a jejich označování POLOŽKA Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Pramen: Vyhláška Ministerstva financí ČR č.501/2002 Sb. Výnosy z poplatků a provizí, náklady na poplatky a provize Tato položka obsahuje výnosy, jež souvisí se službami třetím stranám, a to zejména operace spojené s vedením účtů a prováděním platebního styku, provizemi za záruky, správou úvěrů ve prospěch jiných věřitelů a operacemi s cennými papíry a deriváty ve prospěch třetích stran. 26

27 Dále tyto položky obsahují náklady, které souvisejí s péčí o bezpečnost a správu cenných papírů, úschovami, uložením a obhospodařováním finančních nástrojů. Také jsou zde zařazeny náklady na poplatky a provize související s prodejem nebo jiným úbytkem cenných papírů, poplatky a provize za převody cizích měn a za prodej a nákup mincovních a drahých kovů a dále provize za zprostředkovatelskou činnost. 47 Ve finančním účetnictví jsou tedy zachyceny náklady, které vznikají skutečnou spotřebou výrobních faktorů při styku banky s vnějším okolím či se zaměstnanci, a výnosy, jež vznikají při bankovních obchodech. Nicméně zachycování nákladů a výnosů probíhá taktéž prostřednictvím manažerského účetnictví, které vede detailnější evidenci a zachycuje druhotné náklady a výnosy, které vznikají výkony mezi vnitrobankovními útvary. Tím poskytuje cenné informace pro potřeby řízení banky Regulace bankovních poplatků Obecně pojem regulace označuje určení pravidel pro chování ekonomických subjektů, tedy i bankovních institucí. Tato pravidla mohou být stanovena trhem a v případě existence tržních selhání v podobě asymetrie informací, zneužití dominantního postavení, zneužití trhů či systémové rizika, institucí, jež je k tomuto účelu zřízena. Věcný i institucionální dohled, je v České republice prováděn Českou národní bankou. Je to proces vytváření a prosazování pravidel pro činnost bank. Cílem regulace je ochrana účastníků bankovního trhu a zajištění stability bankovního systému. K základním oblastem, které jsou předmětem bankovní regulace, se řadí vstup do bankovního odvětví, vlastní činnost obchodních bank a poskytování nouzových úvěrů centrální bankou. Taktéž konsolidace bankovních trhů vede regulátory ke sjednocování pravidel regulace i v mezinárodním měřítku a k vytváření jednotného dohledu nad finančními trhy, a to zejména z důvodu nových možností diverzifikace a strukturování portfolií, nových rizik, finančních toků mezi jednotlivými subjekty holdingu Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 48 KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s KAŠPAROVSKÁ, V. a kol. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN s

28 Zrušení vybraných bankovních poplatků Regulace bankovního trhu se dotkla také poplatků, jež si bankovní instituce účtují. Řada poplatků již byla zrušena, neboť jejich vybírání bylo shledáno v rozporu s platnými zákony. Největší podíl na rušení bankovních poplatků měly zejména zákon o platebním styku s účinností od 1. listopadu 2009 a zákon o oběhu bankovek a mincí, platný od 1. července V případě poplatku za zrušení inkasa nebo trvalého příkazu musí existovat alespoň jeden způsob, jak jej provést zdarma. Na stejném principu fungují i vklady v hotovosti na přepážce banky. V rámci regulace byly taktéž zákony zrušeny poplatky za zrušení přidružených služeb při rušení účtu, za výměnu bankovek a mincí (do 100 ks), za platbu, kterou klient vyrovnává závazek vůči bance nebo za blokaci karty z podnětu klienta. Služba Poplatkyzpet.cz Impulzem pro vznik této služby byli jednotliví klienti, kteří se do boje proti úvěrovým poplatkům pustili s úspěchem sami. Již po týdnu fungování služby Poplatkyzpet.cz se téměř patnáct tisíc lidí rozhodlo využít její nabídky v oblasti získávání neoprávněně účtovaných úvěrových poplatků. Klienti tímto způsobem požadují vrácení cca. 100 milionů korun, přičemž průměrná částka uplatňovaná na jednoho klienta činí přibližně sedm tisíc korun. 50 Celá služba funguje na principu plné moci, prostřednictvím níž klient opravňuje společnost k zajištění uplatnění nároku vůči bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků včetně úroků z prodlení. Důležité je, že náklady spojené s jednáním společnosti jsou vymáhány po bankovních institucích, nikoli po klientovi a získané peníze jsou klientovi vráceny na jeho bankovní účet. 51 Otázkou však zůstává, zda je regulace bankovních poplatků věcí pozitivní a zda neomezuje fungování finančního sektoru, který by měl být trhem jako každý jiný, kde základní vývoj určuje nabídka a poptávka. Taktéž je známo, že např. po zrušení poplatku za zrušení účtu, si bankovní subjekty začaly účtovat vyšší poplatky za jiné poskytované služby, které bylo nezbytné ukončit při zrušení účtu. Banky jsou velice inovativní v zaúčtování poplatku jinou cestou či ve zvýšení poplatků jiných Tisíce Čechů chtějí po bankách vrátit skoro 100 miliónů [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/ekonomika/ tisice-cechu-chteji-po-bankach-vratit-skoro-100-milionu.html> 51 Poplatkyzpet.cz [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.poplatkyzpet.cz/#prettyphoto> 52 Některé bankovní poplatky zrušil zákon, banky se ho snaží různě obcházet [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/ekonomika/ nektere-bankovni-poplatky-zrusil-zakon-banky-se-hosnazi-ruzne-obchazet.html> 28

29 2. Analýza a komparace obchodní politiky bank v oblasti bankovních poplatků Bankovní instituce nabízejí širokou škálu produktů a služeb, se kterými je spojené velké množství nejrůznějších poplatků. Pro analýzu poplatků za všechny produkty a služby, jako jsou spořicí účty, úvěry, kreditní karty, pojištění nebo směnárenské operace, a jejich porovnání ve vybraných zemích, není v práci tohoto rozsahu dostatečný prostor. Předmětem analýzy budou proto konkrétně poplatky spojené s produkty a službami poskytovanými soukromým osobám, a to zejména úzce spjatými s běžnými účty. Zvolené poplatky budou analyzovány u vybraných bank v České republice a Rakousku. Tyto dva státy byly vybrány na základě provázanosti bankovních institucí, kdy v mnoha případech jsou české banky dceřinými společnostmi rakouských bankovních domů nebo působí na českém území jako jejich pobočky. Výběr analyzovaného vzorku Mezi banky, které jsou předmětem analýzy, patří Raiffeisenbank a. s., Sberbank CZ a. s. (dříve Volksbank CZ a. s.), Oberbank AG pobočka Česká republika, Česká spořitelna a. s., jako zástupci bank působících v českém bankovním sektoru, a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Volksbank Wien AG, Oberbank AG Wien a Erste Bank der oersterreichischen Sparkassen AG, jako představitelé rakouských bank. U zvolených bank bude provedena analýza poplatků spojených se správou účtu, bezhotovostním a hotovostním platebním stykem a platebními kartami (za předpokladu, že potřebné informace byly zpřístupněny). Pro analýzu poplatků byly vybrány vždy tři účty (konta) zaměřené na různé klientské segmenty, a to základní účet bez výrazných výhod, účet pro klienty s nadstandardními požadavky a studentský účet (případně účet pro mladé). Analyzované poplatky byly zvoleny na základě četnosti užívání služeb, ke kterým jsou vázány, přičemž byly vyloučeny služby, za které se již dlouhodobě poplatky neúčtují, a to u všech vybraných bank. Pro potřeby porovnání poplatků spojených s bezhotovostním platebním stykem byly zvoleny služby internetového bankovnictví, jako nejpoužívanější způsob využívání přímého bankovnictví. Dále bude zejména u českých bank zobrazen vývoj poplatků spjatých s danými službami za poslední tři roky. U zahraničních bank bude analýza provedena na základě získaných informací, a to především z aktuálních ceníků, neboť všechny vybrané banky, s výjimkou 29

30 rakouské Raiffeisen, neposkytují své historické ceníky, nebo je poskytují ve velmi omezeném rozsahu. Zásady ve vztahu jednotlivých bankovních institucí ke klientům v oblasti bankovních poplatků Vyjma obecně respektovaných pravidel chování k zákazníkům přistupují bankovní instituce ke Kodexu chování mezi bankami a klienty, který vydala Česká bankovní asociace jako Standard č. 19/2005. Protože bankovní instituce v Rakousku přistupují k obdobné normě, budou základní rysy zobrazeny na základě Kodexu, jímž se řídí banky na českém území. Vedle těchto pravidel si banky upravují vztahy s klienty ve všeobecných obchodních podmínkách vydávaných danou bankou. Základním motivem celého Kodexu je poskytnout klientům především dostatečný přístup k informacím a udržovat vůči nim vysoký standard chování. 53 Právě vztah mezi bankou a klientem může být výrazně nerovnocenný v oblasti, kde možnosti a znalosti jedné strany objektivně přesahují možnosti a znalosti té druhé, v případě banky jde o vztahy s individuální klientelou. V oblasti bankovních poplatků má tato klientela právo na informaci o tom, v jakých termínech či jak často jsou účtovány jednotlivé poplatky. Klient má právo na informace o ceně služby nebo produktu, jež od banky kupuje, a to před uzavřením příslušného smluvního vztahu. Klient má právo na to, aby mu banka přiložila část či výňatek ze sazebníku, který obsahuje aktuálně platné ceny služeb, jež jsou pro daný smluvní vztah relevantní. O změnách v sazebnících banky informují v dostatečném předstihu, aby byla klientům poskytnuta možnost na tyto změny reagovat. 54 Banka účtuje poplatky za služby v souladu s aktuálně platným ceníkem. V ceníku jsou také stanoveny podmínky, za kterých nebude účtovat poplatky za některé služby. Banka má právo zúčtovat poplatek i v okamžiku, kdy na účtu klienta vznikne nepovolený záporný zůstatek. Navíc výše poplatků za poskytnutí některých služeb nemusí být v ceníku uvedena v konečné výši, a to s ohledem na ceníky jiných institucí spolupracujících na poskytnutí služby. Poplatky za finanční služby jsou 53 Raiffeisenbank Kodex chování [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rb.cz/o-bance/obance/kodex-chovani/> 54 Standard čba č. 19/2005, vydání 2007, Kodex chování mezi bankami a klienty 30

31 osvobozené od DPH. Pokud by klientovi byla poskytnuta služba, za jejíž poskytnutí poplatek osvobozený od DPH není, musí být tato skutečnost v ceníku výslovně uvedena. 55 Společná pravidla pro poplatky spojené se zahraničním bezhotovostním platebním stykem Bezhotovostní zahraniční platební styk probíhá prostřednictvím mezinárodní telekomunikační sítě SWIFT. Klienti jednotlivých bank mohou využívat SEPA plateb 56 či Europlateb. V rámci zahraničního platebního styku lze zvolit, kdo bude hradit poplatky spojené s transakcí a dle tohoto kritéria se poplatky dělí na typy SHA, OUR, BEN. U poplatku typu SHA plátce hradí poplatky své banky, příjemce hradí poplatky své banky a případně i poplatky dalších zprostředkujících bank. U poplatku typu OUR hradí plátce všechny poplatky (tzn. své banky, banky příjemce, případně dalších zprostředkujících bank). Poplatek typu BEN potom znamená, že naopak příjemce hradí všechny poplatky Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/vseobecne-obchodni-podminky.pdf> 56 SEPA platba označuje platbu v rámci členských bank SEPA v měně EUR s kódem banky BIC, číslem účtu plátce i příjemce ve formátu IBAN. 57 Raiffeisenbank Zahraniční platby [online]. [cit ]. Dostupné z: < 31

32 2.1 Skupina Raiffeisen Ze skupiny Raiffeisen byly vybrány Raiffeisenbank a. s., která působí na českém bankovním trhu, a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG působící na rakouském bankovním trhu Raiffeisenbank a. s. Bilanční suma: milionů Kč 58 Samotné jméno Raiffeisen má ve světě tradici už více než 140 let. Raiffeisenbank a. s. (RBCZ) působí na českém trhu od roku 1993, kdy začala poskytovat široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. Přelomovým rokem byl rok 2006, kdy zahájila spojení s ebankou, přičemž tento integrační proces obě banky dokončily v létě roku V důsledku fúze sloučením přešlo jmění ebanky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a. s. jako na nástupnickou společnost. 60 Raiffeisenbank v současnosti obsluhuje klienty pomocí sítě více než 120 poboček a klientských center, poskytuje také služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Majoritním akcionářem je se 75 % rakouská finanční instituce Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, která je nepřímo vlastněna společností Raiffeisen Bank International AG. Dalším akcionářem je RB Prag-Beteiligungs GmbH s 25 %. 61 Dle vlastních slov Raiffesenbank a. s., banka od samého počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění specifických potřeb klientů v různých regionech. Vedle těchto obchodních aktivit se banka angažuje rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či charitativní projekty Výroční zpráva Raiffeisenbank a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/o-bance/vyrocni-zpravy/vz-rb-11-cz.pdf> 59 Raiffeisenbank Historie Raiffeisenbank v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rb.cz/obance/o-bance/historie-raiffeisenbank-v-cr/> 60 Obchodní rejstřík, údaje platné ke dni [online]. [cit ] Dostupné z: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a21395&typ=actual&klic=v4scns> 61 Raiffeisenbank Profil banky [online]. [cit ]. Dostupné z: < 62 tamtéž 32

33 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s vedením běžných účtů V kategorii běžných účtů má klient možnost vybrat z dvou typů účtů, a to z účtů s cenovými programy, u kterých platí zvýhodněný či nulový poplatek při slnění specifických podmínek, nebo může klient zvolit samostatný běžný účet, který je určen těm, kteří si z předchozí nabídky nevybrali. K účtům s cenovými programy patří ekonto a účet Student, pro jehož užívání je podmínkou řádné studium a věk do 26 let. V rámci ekonta má klient možnost čerpat tzv. Extra či Prémiové výhody. Pokud klient nesplní podmínky pro čerpání výhod, platí pro něj tzv. ceníková cena, taktéž uvedená v sazebníku produktů a služeb. Pro analýzu bankovních poplatků byl vybrán účet ekonto Extra, za předpokladu splnění podmínek pro čerpání výhod, Samostatný běžný účet a účet Student. 63 Graf 1: Vývoj poplatků v oblasti běžných účtů u RBCZ ekonto Extra Samost. běžný účet Student ekonto Extra Samost. běžný účet Správa běžného účtu Přímé bankovnictví Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RBCZ z roků 2010, 2011, 2012 Student Rok 2010 byl posledním rokem, kdy RBCZ nabízela ekonto také v programu výhod Základ, u kterého stačilo využívat služeb běžného účtu, platební karty a přímého bankovnictví a klient mohl v návaznosti na to platit nižší poplatky. Taktéž u programu Extra a Premium byly nastaveny jiné parametry. V okamžiku, kdy se RBCZ rozhodla dále nenabízet program výhod Základ, změnila a podstatně zjednodušila podmínky pro využívání zbylých dvou účtů s cenovým zvýhodněním. To bylo zřejmě i důvodem pro zavedení poplatku jak za správu ekonta Extra od roku 2011, tak za využití služeb přímého bankovnictví. 63 Reiffeisenbank Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.rb.cz/attachements/pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-produktu-sluzeb-pi.pdf> 33

34 Z výše vybraných poplatků lze usoudit, že banka preferuje klienty, jež si vybrali účet ekonto či Student. Poplatky spojené s tímto typem běžných účtů jsou většinou výrazně nižší než u Samostatného běžného účtu. Již samotné podmínky využívání výhod ekonta rozdělují klienty dle výše měsíčního obratu či možnosti investování a banka snadno pozná pro ni zajímavého klienta. Na druhé straně studenti nemají často pravidelný obrat na účtu, a pokud ano, tak ne ve výši, která by splňovala podmínky využití ekonta. V současnosti nepřinášejí velký zisk, přesto je banka zvýhodňuje. U této skupiny je totiž předpokládáno, že v budoucnosti zisk přinášet budou, a proto je cílem banky navázat s nimi dlouhodobé vztahy prostřednictvím zvýhodněných služeb či nižších poplatků. Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem Bezhotovostní platební styk umožňuje svým uživatelům nastavit i zrušit trvalé příkazy k úhradě či inkasu, zpracovat hromadné platební příkazy, využívat služeb Expresní platby 64, informovat se o platbách pomocí SMS, realizovat bezhotovostní transakce v rámci RBCZ ve stejný den nebo zabezpečit internetové platby pomocí elektronického klíče. V rámci této služby nerozlišuje zvýhodněné programy ekonta a pro všechny klienty s tímto účtem stanovuje stejné poplatky. V rámci komparace těchto poplatků budou brány v úvahu služby, jež jsou obsluhovány prostřednictvím internetového bankovnictví, které, co se týče výše poplatků, ve většině případů koresponduje s GSM bankovnictvím. Odlišnosti jsou zřejmé při písemném podání na přepážkách, ale tato možnost není zdaleka tak často využívána, a proto nebyla zahrnuta do porovnání Expresní platba označuje převod finančních prostředků ve prospěch běžného účtu příjemce vedeného u jiné banky ten samý den, kdy je debetován účet plátce. 65 Raiffeisenbank Tuzemské platby [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rb.cz/osobnifinance/bezne-ucty/platebni-styk/tuzemske-platby/> 34

35 Výše poplatku v Kč Graf 2: Vývoj poplatků v oblasti tuzemského bezhotovostního platebního styku u RBCZ ekonto Samost. běžný účet Přijatá platba z RBCZ Student ekonto Samost. běžný účet Přijatá platba z jiné banky Student ekonto Samost. běžný účet Převod ve prospěch Kč účtu RBCZ Student ekonto Samost. běžný účet Převod ve prospěch Kč účtu vedeného u jiné banky Student ekonto Samost. běžný účet Expresní platba Student Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RBCZ z roků 2010, 2011, 2012 Jediný významný pohyb lze registrovat u poplatku za provedení expresní platby, který byl v roce 2012 stanoven paušálně pro všechny vybrané účty na 100 Kč. Evidentní je taktéž zvýhodnění účtů ekonto a Student v případě přijaté platby z RBCZ i z jiné banky. Ačkoli mezi hojně využívané služby bezhotovostního platebního styku patří trvalý platební příkaz, příkaz k inkasu, povolení k inkasu či SIPO 66, nejsou tyto služby předmětem analýzy, neboť již dlouhodobě si za jejich zřízení či zrušení banka neúčtuje poplatky. 66 SIPO označuje povolení České poště, s.p., aby inkasovala s účtu měsíční souhrnné platby Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva (příkladem mohou být platby nájemného, poplatků za rozhlasové a TV vysílání). 35

36 Výše poplatku v Kč Graf 3: Vývoj poplatků v oblasti zahraničního bezhotovostního platebního styku RBCZ ekonto Samost. běžný účet Přijatá platba ze zahraničí (typ poplatku BEN, SHA) Student ekonto Samost. běžný účet Přijatá Europlatba Student ekonto Samost. běžný účet Odeslaná platba (typ poplatku OUR, SHA) student ekonto Samost. běžný účet Odeslaná platba (typ poplatku OUR v rámci EHP) Student ekonto Samost. běžný účet Student Odeslaná Europlatba Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RBCZ z roků 2010, 2011, 2012 V předchozích třech letech nedošlo k žádnému vývoji v oblasti poplatků za zahraniční bezhotovostní platební styk. Z grafu je patrné, že nejvyšší poplatky opět platí uživatelé Samostatných běžných účtů, tedy s výjimkou Europlateb, kdy je nastavena paušální výše poplatku stejně pro všechny typy účtů. Nutno podotknout, že v případě přijaté platby ze zahraničí byla pro zjednodušení použita minimální výše poplatku, neboť se standardně, stejně jako u odeslané platby, počítá jako1 % z částky a má stanovenou dolní i horní hranici výše poplatku. V případě odeslané platby s typem poplatku OUR v rámci EHP je v grafu uveden poplatek včetně zaručeného OUR poplatku, což je bankou garantovaný poplatek pokrývající poplatky zprostředkujících bank a banky příjemce účtovaný k poplatku za transakci. 36

37 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s hotovostními operacemi Tuzemský hotovostní platební styk umožňuje klientům výběr a vklad hotovosti na účty vedené Raiffeisenbank, a to na všech pobočkách banky. Banka taktéž přijímá vklady od klientů i veřejnosti ve prospěch účtů vedených u jiných bank. Graf 4: Vývoj poplatků v oblasti hotovostního platebního styku u RBCZ Vklad hotovosti na účet Vklad hotovosti realizovaný Výběr hotovosti na přepážce třetí osobou Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RBCZ z roků 2010, 2011, 2012 Poplatky za hotovostní platební styk jsou v RBCZ stanoveny paušálně bez ohledu na typ účtu. Z třetí části grafu je možné se domnívat, že za poslední tři roky nedošlo k žádným změnám poplatků. Proto je nutné objasnit, že v roce 2010 poplatek za výběr hotovosti na přepážce byl stanoven na 60 Kč při výběru do Kč za den, zatímco v letech 2011 a 2012 byl první takový výběr zbaven poplatku a zpoplatněn byl až druhý a další výběr v kalendářním měsíci, a to právě částkou 60 Kč. 37

38 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s platebními kartami RBCZ nabízí svým klientům celou řadu debetních a kreditních karet od celosvětově akceptovaných společností MasterCard a Visa. Debetní karta je vhodná pro výběry z bankomatů a je s ní možné realizovat bezhotovostní platební styk. Tento druh karty je vždy navázán na běžný účet držitele. 67 Graf 5: Vývoj poplatků v oblasti debetních karet u RBCZ ekonto Extra Samost. běžný účet Student ekonto Extra Samost. běžný účet Student ekonto Extra Samost. běžný účet Student ekonto Extra Samost. běžný účet Student Správa elektronické VISA Electron, Maestro Správa embosované VISA Classic, MC Standard Třetí a další výběr z bankomatu RBCZ Výběr z bankomatu jiné banky ,9 19,9 9,9 9,9 39,9 39, ,9 19,9 9,9 9,9 39,9 39, ,9 19,9 9,9 9,9 39,9 39,9 Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RBCZ z roků 2010, 2011, 2012 Vydání a obnova karty k účtu je u všech typů účtů zdarma. Takto zvýhodněná byla ještě v roce 2010 i správa karty pro majitele účtu ekonto Extra, od roku 2011 však tito klienti platí 30 Kč za službu. K velkým změnám došlo u Samostatných běžných účtů, kde v případě správy elektronické i embosované karty byl poplatek v roce 2012 navýšen o 30 Kč. RBCZ také zvýhodňuje klienty s účtem Student v případě správy elektronické karty, kdy jim neúčtuje první rok za tuto službu poplatek. U poplatků za výběry z bankomatu nedošlo k žádným změnám a i nadále jsou při prvním a druhém výběru zvýhodněni klienti s účtem ekonto či Student. 67 Raiffeisenbank Platební karty [online]. [cit ]. Dostupné z: < 38

39 Novinkou v oblasti platebních karet jsou moderní debetní karty PayPass s bezkontaktní technologií, pomocí nichž mohou klienti platit pouhým přiložením karty k bezkontaktnímu platebnímu terminálu a při útratě do 500 Kč nemusí zpravidla zadávat PIN kód. 68 Závěrečná segmentová analýza Základem pro segmentovou analýzu jsou interní reporty banky, které vychází z manažerského účetnictví a které jsou hlavní finanční informací pro rozhodování vedení banky. Segment Retailoví klienti, který je klíčovým pro tuto práci, zahrnuje všechny soukromé osoby včetně VIP klientů a vlastních zaměstnanců. V roce 2010 připadá z čistých výnosů z poplatků a provizí na retailové klienty 35,77 % celkových čistých výnosů z poplatků a provizí, tedy tisíc korun a s tímto podílem se řadí na druhé místo za segment Malé a střední podniky s částkou tisíc korun. V roce 2011 připadlo na retailové klienty 40,26 % z celkových čistých výnosů z poplatků a provizí a částkou tisíc korun předčili segment Malých a středních podniků, který vykázal částku tisíc korun Raiffeisenbank Newsletter březen-duben 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: < 69 Výroční zprávy Raiffeisenbank 2010, 2011[online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rb.cz/obance/o-bance/vysledky-hospodareni-raiffeisenbank/vyrocni-zpravy/> 39

40 2.1.2 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Bilanční suma: milionů EUR. 70 Rakouská bankovní skupina Raiffeisen je největší bankovní skupinou země. Téměř každý druhý Rakušan je klientem Raiffeisen. Skupina je tvořena 513 samostatnými lokálními Raiffeisen bankami s celkovým počtem poboček. Dále zde funguje osm regionálních centrál a jedna hlavní centrála Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (dále RZB), která zastřešuje tuto hustou pobočkovou síť. RZB je mateřskou společností Raiffeisen bank International (RBI). RBI vystupuje na rakouském finančním trhu též jako komerční banka, avšak zaměřuje se na tzv. top podniků a poskytuje jim služby korporátního bankovnictví. RBI je také vedoucím poskytovatelem financování exportu. Jako univerzální bankovní skupina nabízí Raiffeisen svým klientům rozsáhlou nabídku finančních služeb. Díky úzkým vazbám mezi třemi zmíněnými organizačními stupni a specializované RZB, jsou rakouské Raiffeisen schopné vyhovět individuálním potřebám klientů. 71 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (dále RLB NÖ-Wien) je regionálním vrchním institutem. Ve Vídni má banka pobočky pro privátní klienty, centra pro obchod a živnosti i poradenství a poskytuje speciální služby pro podniky a jejich zaměstnance Výroční zpráva Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 71 Raiffeisen Meine Bank Die Raiffeisen Bankengruppe [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.raiffeisen.at/ebusiness/01_template1/ na-30- NA.html> 72 Wikipedia - Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://de.wikipedia.org/wiki/raiffeisenlandesbank_nieder%c3%b6sterreich-wien> 40

41 Výše poplatku v EUR Poplatky spojené s vedením běžných účtů RLB NÖ-Wien své běžné účty charakterizuje jako spolehlivý základ pro bankovní obchody i finanční transakce a zaručuje účty přesně se hodící pro své klienty. Jako výhodu svých běžných účtů uvádí úsporu času v podobě známých trvalých příkazů k úhradě či povolení k inkasu, bezpečnosti plateb a pohodlí při zadávání transakcí a při přímém bankovnictví. 73 Do konkrétní nabídky běžných účtů patří Raiffeisen konto a Studentské konto, jež budou zahrnuty do analýzy, dále tzv. Jugendkonto, které je určeno pro klienty od čtrnácti do devatenácti let, a tzv. Taschengeldkonto, pro desetileté až čtrnáctileté klienty, u něhož jsou finanční operace vázány na souhlas rodičů. 74 Pro tuto analýzu byly vybrány účty Konto M Plus, Konto L Plus a Studierendenkonto. Graf 6: Vývoj poplatků v oblasti běžných účtů u RLB NÖ-Wien Konto M Plus Konto L Plus Studierendenkonto Cena balíčku ,81 4, Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RLB NÖ-Wien z roků 2010, 2011, 2012 Rakouská Raiffeisen má odlišnou poplatkovou a obchodní politiku než RBCZ, a to především v přístupu ke stanovení poplatků. Nevydává všeobecný ceník za produkty a služby, neboť, vyjma sazeb za základní služby, se poplatky stanovují individuálně v závislosti na sjednaných podmínkách při uzavírání smlouvy za pomoci bankovního poradce. Stejně tak nejsou stanoveny poplatky zvlášť za vedení účtu či za přímé bankovnictví, ale tyto služby 73 Raiffeisen Meine Bank Ein Konto, viele Vorteile [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.raiffeisen.at/ebusiness/01_template1/ _ _ na-30-na.html> 74 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG - Konto [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.raiffeisen-bank.at/ebusiness/01_template1/ _ _ na-30-na.html> 41

42 jsou zahrnuty do jedné položky ceníku a zúčtovány jako poplatek za celý balíček služeb. Tyto balíčky služeb poté zahrnují určité služby a jiné, na druhou stranu, jak je evidentní z grafu, nejsou poskytovány. V roce 2010 byl poplatek za balíček určen za čtvrtletí (v tabulce přepočten na měsíční sazbu), od roku 2011 je již účtován měsíčně. Poplatky za služby, jež byly zahrnuty do analýzy u RBCZ, jsou zde součástí poplatku za celý balíček. Jedná se např. o poplatek za správu účtu, služby přímého bankovnictví nebo za výpisy z účtu. Tyto poplatky zůstaly součástí balíčků po celé pozorované období a změnu jejich výše lze pozorovat pouze v rámci zvýšení ceny celého produktu, která v rámci Konta M Plus stoupla o 0,19 EUR v roce 2011 a v roce 2012 zůstala neměnná, stejně tak u Konta L Plus, kde ale stoupla o 0,95 EUR. Klienti studentského typu účtu poplatek za balíček neplatí. Stejně tak neplatí poplatky za elektronické služby v rámci přímého bankovnictví, jež Raiffeisen poskytuje. V roce 2010 klientům Konta M Plus taktéž zdarma poskytovala 12 elektronických operací čtvrtletně, přičemž každá další byla zpoplatněna 0,16 EUR. Měsíčně tedy poskytovala čtyři tyto operace bez poplatku. Následující dva roky již bez poplatku poskytuje šest operací měsíce, avšak každá další byla zpoplatněna 0,19 EUR. Klienti Konta L Plus mají po celé sledované období tuto službu zahrnutou v ceně balíčku. 42

43 Výše poplatku v EUR Spadá pod položku operací přímého bankovnictví Spadá pod položku operací přímého bankovnictví Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem Díky bezhotovostnímu styku mohou klienti RLB NÖ-Wien provádět příkazy, převody a služby spojené s bezhotovostním platebním stykem rychle a jednoduše, a to zejména prostřednictvím online bankovního systému, tzv. Raiffeisen ELBA-internetu. Skrz něj lze realizovat tuzemské platby, SEPA platby či zahraniční platby. 75 Slovy rakouské Raiffeisen, přináší Raiffeisen ELBA-internet viditelné zjednodušení a zrychlení v tuzemském i mezinárodním platebním styku. Graf 7: Vývoj poplatků v oblasti bezhotovostního platebního styku u RLB NÖ-Wien Expresní platba zadaná prostř. internetu Přijatá platba z EU Přijatá platba v rámci sítě Raiffeisen Přijatá platba v cizí měně na účet EUR Odeslaná platba do EU zadaná prostř. internetu Odeslaná platba v rámci sítě Raiffeisen Odeslaná platba z účtu EUR ve prospěch účtu v cizí měně ,61 0,16 6,98 5,8 0,16 3,63 5, ,61 0 6,98 5,8 0 3,63 5, ,61 0 6,98 5,8 0 3,63 5,8 Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RLB NÖ-Wien z roků 2010, 2011, 2012 Zde zobrazené poplatky se vztahují ke službám, které nepatří do balíčků určitých běžných účtů. V roce 2010 tomu bylo tak i v případě poplatku za přijatou či odeslanou platbu z EU, od roku 2011 je již tato služba zahrnuta pod položku přímého bankovnictví jednotlivých typů účtů. Poplatek za službu expresní platby, kterou klient provedl prostřednictvím internetového bankovnictví, zůstal po celé sledované období neměnný, tedy 9,61 EUR. Zvlášť stanovené poplatky se týkají také přijatých a odeslaných plateb v rámci tzv. Raiffeisen-Netzwerk, což je síť klientů skupiny Raiffeisen s EUR účty. Poplatky za přijatou platbu ze sítě Raiffeisen a poplatky za přijatou platbu v cizí měně na účet EUR jsou účtovány v zobrazené výši po odečtení nákladů na platební styk a za sledované období nebyla zjištěna žádná změna. Výše 75 Raiffeisen Meine Bank Raiffeisen ELBA-internet [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.raiffeisen.at/ebusiness/01_template1/ _ _ na-30-na.html> 43

44 Výše poplatku v EUR poplatku za odeslanou platbu do sítě Raiffeisen se odvíjí od odchozí platby, a to ve výši 0,2 % částky, minimálně pak 3,63 EUR. Ani tento poplatek nebyl za poslední tři roky měněn. Poplatky spojené s hotovostními operacemi Pro hotovostní platební styk je zřízeno mnoho poboček RLB NÖ-Wien nebo jiných bank skupiny Raiffeisen. Mezi operace prováděné u přepážek patří především vklad a výběr hotovosti, příkazy k úhradě podaný na papírovém formuláři, trvalé příkazy nebo nákup a prodej valut. Tyto operace jsou v rámci balíčků k běžným účtům shrnuty do jedné položky pod názvem Manuelle Buchungen, což lze volně přeložit jako ručně zadávané operace. Graf 8: Vývoj poplatků v oblasti hotovostního platebního styku u RLB NÖ-Wien 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Konto M Plus Konto L Plus Studiere ndenko nto Konto M Plus Konto L Plus Studiere ndenko nto Konto M Plus Konto L Plus Studiere ndenko nto Konto M Plus Konto L Plus Operace zadávané u přepážek Vklad hotovosti na vlastní účet Vklad hotovosti realizovaný třetí osobou Výběr hotovosti na přepážce ,86 0,86 0, , , Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RLB NÖ-Wien z roků 2010, 2011, 2012 Studiere ndenko nto Výše zmíněné ručně zadávané operace byly v roce 2010 od poplatků osvobozeny v případě prvních tří u Konta M Plus a Konta L Plus za čtvrtletí, každé další využití této služby bylo zpoplatněno sazbou 0,86 EUR. Od roku 2011 je poplatek účtován od první operace v měsíci a to ve výši 1 EUR pro klienty obou účtů. U studentských účtů nedošlo ve sledovaném období ke změnám a od poplatku je osvobozena jedna operace v měsíci, za další je klientům účtován poplatek 0,86 EUR. Vklad hotovosti na vlastní účet, stejně jako vklad hotovosti na vlastní účet vedený u jiné rakouské Raiffeisen banky, zůstal za sledované období nezpoplatněný spolu s výběrem hotovosti na přepážce. 44

45 Výše poplatku v EUR Poplatky spojené s platebními kartami RLB NÖ-Wien nabízí svým klientům platební a kreditní karty od společnosti Maestro a VISA. Pro tuto analýzu byly vybrány debetní karty Maestro, pro jejichž užívání je nutné mít zřízený účet v tomto případě u rakouské Raiffeisen. Platební karta umožňuje klientům provádět bezhotovostní platby u obchodníků, zadávat platební příkazy či tisknout výpisy z účtu na terminálech Raiffeisen nebo zjistit stav účtu. 76 Graf 9: Vývoj poplatků v oblasti platebních karet u RLB NÖ-Wien 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Konto M Plus Konto L Plus Studierendenkonto Maestro Raiffeisenkarte , , ,7 0 0 Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků RLB NÖ-Wien z roků 2010, 2011, 2012 Uživatelé Konta L Plus mají poplatek za správu karty zahrnut v ceně balíčku na rozdíl od uživatelů Konta M Plus, kterým je účtován poplatek za kartu 20,47 EUR ročně, tedy pro potřeby analýzy 1,7 EUR měsíčně. Uživatelům účtu Studierendenkonto tento poplatek není účtován. Bez ohledu na typ účtu, ke kterému se karta váže, jsou stanoveny poplatky za nové vydání ve výši 11 EUR, za výběr z bankomatu v cizí měně v EU je stanoven na 1,82 EUR, za platbu kartou v EU, ale taktéž v jiné měně než EUR, platí klienti 1,09 EUR. U těchto poplatků nebyla zaznamenána žádná změna v předchozích třech letech. 76 Raiffeisen Meine Bank Raiffeisen Maestro-Karte (Bankomatkarte) [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.raiffeisen.at/ebusiness/01_template1/ _ _ na-30-na.html> 45

46 2.1.3 Porovnání obchodní politiky Raiffeisenbank a. s. s Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Raiffeisenbank a. s. sama uvádí, že její prioritou jsou klienti s vyššími příjmy, podnikatelé a velké firmy. Právě pro získání těchto klientů vytváří účty s cenovými zvýhodněními při splnění určitého měsíčního obratu na účtu, či dostatečně vysoké investované částky. Výjimku v tomto případě tvoří studenti, neboť tento segment nevyhovuje podmínkám získání výhod výše zmíněných účtů, ale pro banku je zajímavý z důvodu budoucího přínosu. Rakouská Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG má svou obchodní politiku v tomto směru výrazně propracovanější, neboť tento segment kromě studentů člení dále na osoby ve věku deseti až čtrnácti let a čtrnácti až devatenácti let, jimž nabízí speciální účty, taktéž většinou s nulovými poplatky. Za balíček Studierendenkonto, který byl předmětem analýzy, rakouská Raiffeisen neúčtuje měsíční poplatky, přičemž tento balíček služeb obsahuje i sledované služby přímého bankovnictví. Česká Raiffeisenbank a. s. poskytuje služby přímého bankovnictví ke studentskému účtu taktéž zdarma, ale vedení účtu zpoplatňuje 30 Kč měsíčně, a to beze změny ve sledovaném období. Tyto dva účty lze srovnávat, neboť jak česká, tak rakouská Raiffeisen poskytuje v rámci vedení účtu resp. vedení balíčku téměř totožné služby. V případě ostatních účtů není srovnání objektivní, neboť ačkoli ekonto Extra RBCZ je výrazně levnější (69 Kč měsíčně) než Konto L Plus RLB NÖ-Wien (5 EUR měsíčně), nezahrnuje zdaleka tolik služeb, jako kompletní balíček rakouské Raiffeisen. V oblasti bezhotovostního platebního styku jsou podmínky účtování poplatků těchto dvou bank také stanoveny rozdílně. Zatímco česká Raiffeisen má přijaté platby u účtu ekonto a Student nezpoplatněné, odeslané platby již poplatky zatíženy jsou, a to jak převod ve prospěch účtu RBCZ, tak účtu vedeného u jiné banky. Naproti tomu rakouská Raiffeisen poskytuje svým klientům od roku 2011 šest operací bezhotovostního platebního styku zdarma a zpoplatňuje až každou další, navíc od zmíněného roku zařadila k těmto operacím i přijatou a odeslanou platbu z EU. Obě banky zvýhodňují transakce, jež probíhají mezi účty klientů skupiny Raiffeisen. Jak z komparace vyplývá, hotovostní platební operace zvýhodňuje rakouská Raiffeisen, která v klad i výběr hotovosti z vlastního účtu klienta nezpoplatňuje. Taktéž bez poplatku nabízí jednu ručně zadanou operaci na přepážce měsíčně. Česká Raiffeisen zpoplatňuje, vyjma prvního výběru, každý výběr hotovosti na přepážce sazbou 60 Kč. Roku 2010 zrušila poplatek za vklad hotovosti na vlastní účet, poté co byl klienty zvolen 46

47 za nejabsurdnější poplatek. Raiffeisenbank a. s. poskytuje svým klientům platební debetní karty MasterCard a VISA, za které účtuje měsíční poplatky za správu karty, mimo prvního roku u karty spojené s účtem Student. Oproti ostatním analyzovaným účtům od roku 2012 výrazně znevýhodňuje uživatele Samostatných běžných účtů. Na druhé straně RLB NÖ-Wien studentům poskytuje správu karty po celou dobu trvání smlouvy zdarma. Klienti Konta L Plus tuto službu čerpají v rámci balíčku a pouze klienti Konta M Plus za tuto službu platí zvlášť, a to cca 1,7 EUR měsíčně. Z celkového porovnání vyplývá, že obě banky zvýhodňují studenty za účelem přínosu v budoucnu. Raiffeisenbank a. s. se zaměřuje na klienty s vyššími příjmy, a ačkoli prošla fází otevírání mnoha nových poboček, nebylo snahou získat nové menší klienty, ale vyjít vstříc cílové skupině větších klientů. Klientům s menšími příjmy nabízí veškeré potřebné informace prostřednictvím internetu a od cesty na pobočky je odrazuje vyššími poplatky za takto vyřizované služby. Na druhé straně rakouská Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien veškeré dotazy, upřesňující informace a možnosti poradenství směřuje do svých kamenných poboček a odkazuje se na osobní jednání s bankovním poradcem, s kterým jsou dojednány i konkrétní podmínky dané smlouvy, a na svých internetových stránkách uvádí jen zcela základní informace. 47

48 2.2 Skupina Volksbank Ze skupiny Volksbank byly vybrány Sberbank CZ a. s., dříve působící v České republice jako Volksbank CZ a. s., a Volksbank Wien AG působící na rakouském bankovním trhu Sberbank CZ a. s. (Volksbank CZ a. s.) Bilanční suma: milionů Kč 77 Sberbank CZ (dále SB) působila do února roku 2013 na českém trhu pod názvem Volksbank CZ. V září roku 2011 došlo k podpisu smlouvy o prodeji rakouské Volksbank International, mateřské společnosti Volksbank CZ, ruskému bankovnímu ústavu Sberbank. Proces akvizice Volksbank International završila Sberbank v únoru 2012 reálným převzetím akcionářských práv. 78 Hlavním akcionářem banky je Sberbank Europe AG, což je dceřiná společnost Sberbank Rusko. Sberbank Europe AG sídlí ve Vídni a řídí úspěšnou expandující síť bank v osmi zemích střední a východní Evropy. Sberbank Rusko je největší ruskou bankou, která spravuje přibližně 27 % veškerých bankovních aktiv v Rusku. Zakladatelem a většinovým akcionářem je Ruská národní banka. Sberbank CZ je obchodní bankou se širokou škálou finančních produktů a služeb v oblasti firemního i soukromého bankovnictví. Klientům nabízí individuální řešení, pomáhá klientům zhodnotit jejich prostředky, poskytuje finanční a bankovní poradenství. Do její produktové nabídky patří služby pro soukromé osoby, firmy a instituce i privátní bankovnictví. Sberbank provozuje více než 20 poboček, 25 bankomatů a 10 firemních center Výroční zpráva Sberbank CZ, a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky> 78 tamtéž 79 Sberbank Představení banky [online]. [cit ]. Dostupné z: < 48

49 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s vedením běžných účtů SB CZ rozděluje nabídku svých kont na konta pro dospělé, kam řadí Osobní konto, dále nabídku pro náročné klienty, zde se objevuje konto v programu Exclusive, konta pro děti zastoupená kontem Rybička a samozřejmostí jsou také konta pro studenty, v rámci nichž si studenti mohou otevřít Free konto. Pro tuto analýzu byl vybrán Běžný účet, který Sberbank nabízí po celé sledované období jako základní účet bez výrazných výhod. Zástupcem nadstandardních služeb je STYL konto. V rámci ceny balíčku, který Sberbank poskytuje, je zahrnuto mimo jiné vedení účtu včetně poskytnutí kontokorentního úvěru, vedení služby přímého bankovnictví, vyhotovení měsíčního výpisu z účtu či zapůjčení karty umožňující přebírání výpisů prostřednictvím Infoterminálu. Infoterminály Sberbank slouží k zobrazení aktuálního zůstatku, pohybů za poslední období a přehledu výpisu s možností tisku. Pro studenty ve věku 15 až 30 let nabízí Sberbank Free konto, díky němuž mohou studenti využívat kontokorentního úvěru či cestovního pojištění. Graf 10: Vývoj poplatků v oblasti běžných účtů u Sberbank Běžný účet STYL konto FREE konto Správa účtu/konta Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Sberbank z roků 2010, 2011, 2012 V roce 2012 poplatek za vedení Běžného účtu stoupl o 12 Kč oproti předchozím rokům. Poplatek za užívání služby přímého bankovnictví je u Běžného účtu SB stanoven zvlášť, a to ve výši 30 Kč v letech 2010, 2011 a 47 Kč v roce V rámci užívání této služby mohou klienti využívat služeb zadávaní, rušení trvalých příkazů, plateb, povolení inkasa či platby SIPA. Zvyšování poplatků u Běžných účtů je zapříčiněno zaměřením Sberbank (toho času stále Volksbank) své obchodní politiky na nový balíček služeb Osobního konta, u kterého 49

50 Výše poplatku v Kč vyžaduje nejméně jednu příchozí platbu ve výši Kč a pět a více odchozích transakcí měsíčně. Při splnění těchto podmínek mohou klienti využívat věrnostních výhod stanovených pro tento typ účtu. Poplatek za správu STYL konta zůstal za sledované období neměnný a cena zahrnovala vedení účtu, včetně kontokorentního úvěru, vedení platební karty, včetně cestovního pojištění a taktéž vedení služby přímého bankovnictví. Stejně tak poplatky za vedení Free konta nezaznamenaly ve sledovaném období žádnou změnu a zahrnují služby přímého bankovnictví. Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem Bezhotovostní platební styk lze provádět prostřednictvím internetového bankovnictví, v případě Sberbank se jedná o Sberbank Online Banking, telefonického bankovnictví, homebankingu či papírového příkazu. Pro analýzu jsou vyprány poplatky za služby zadávané pomocí internetového bankovnictví. Na konci roku 2011 představila SB svým klientům zmodernizování této služby, pomocí níž lze mimo jiné provádět bezhotovostní platební styk. Na jaře roku 2011 přistoupila SB jako nepřímý člen do systému SEPA a daný rok byl ovlivněn stoupajícím trendem jak v počtu zrealizovaných plateb, tak i ve zvýšeném podílu odchozích elektronických plateb. 80 Graf 11: Vývoj poplatků v oblasti tuzemského bezhotovostního platebního styku u Sberbank Přijatá platba z SB Přijatá platba z jiné banky Převod ve prospěch Kč účtu SB Převod ve prospěch účtu vedeného u jiné banky Expresní platba Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Sberbank z roků 2010, 2011, Výroční zpráva Sberbank CZ, a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky> 50

51 Výše poplatku v Kč Sberbank nerozlišuje výši poplatků podle typů účtů, jež klienti používají. Tyto poplatky jsou stanoveny paušálně. Všechny platby, tedy přijaté i odeslané, které se provádějí v rámci Sberbank, jsou zbaveny poplatků po celou sledovanou dobu. Taktéž přijatá platba z jiné banky není u Sberbanky zpoplatněna. Poplatek za převod ve prospěch účtu vedeného u jiné banky se od roku 2010 zvyšuje o korunu. Expresní platbu je možno provést pouze pomocí papírového příkazu. Graf 12: Vývoj poplatků v oblasti zahraničního bezhotovostního platebního styku u Sberbank Přijatá platba ze zahraničí Přijatá Volksbank-platba Odeslaná přeshraniční Odeslaná Volksbank-platba (typ poplatku BEH, SHA) platba Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Sberbank z roků 2010, 2011, 2012 Poplatek za zpracování přijaté platby ze zahraničí činí minimálně 100 Kč, přičemž se počítá jako 0,5 % z připsané částky, maximální výše je poté 750 Kč. Stejná výše poplatku je stanovena pro platby ze zahraničí v cizí měně nebo korunách, z jiné tuzemské banky v cizí měně a z jiné tuzemské banky v Kč na účet v cizí měně. Sberbank (Volksbank CZ) používá tzv. Volksbank-platbu, tj. přijatá či odeslaná platba v EUR do vybraných bank, včetně všech rakouských Volksbank. Přijatá Volksbank-platba je zbavena poplatků, naopak za odeslanou platbu je účtován poplatek 200 Kč neměnný po celé sledované období. V roce 2012 zavedla SB, v souvislosti s novým vlastníkem, tzv. Rubl-platbu. Jedná se o došlou platbu s poplatkem typu BEN/SHA v RUB z jakékoli banky v Rusku. Za tuto přijatou platbu si účtuje poplatek 100 Kč. Odeslaná přeshraniční platba je stejně jako přijatá platba zpoplatněna procentní sazbou z odeslané částky, konkrétně 1 %, minimálně 300 Kč a maximálně Kč. 51

52 Výše poplatku v Kč Poplatky spojení s hotovostními operacemi Operace, jež klienti uskutečňují na pobočce, jsou zvlášť zpoplatněny a v mnohých případech se odvíjí od výše částky, s kterou klient nakládá. Například u vkladů je nulový poplatek limitován částkou Kč během jednoho dne, při dalších vkladech je již zpoplatněn pomocí procentní sazby z ukládané částky. Na druhé straně při výběru hotovosti je stanoven příplatek za výběr vyšší než Kč za den. Graf 13: Vývoj poplatků v oblasti hotovostního platebního styk u Sberbank Vklad hotovosti na účet SB Výběr hotovosti na přepážce Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Sberbank z roků 2010, 2011, 2012 Sberbank neuvádí poplatek za vklad v hotovosti realizovaný třetí osobou. Obecně vklad v hotovosti na účet SB je zbaven poplatku. Poplatek za výběr hotovosti na přepážce stoupl v roce 2012 o 15 Kč. 52

53 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s platebními kartami Sberbank nabízí v rámci služeb poskytovaných spolu s platebními kartami možnosti dobíjení předplacených kuponů a úhradu faktur mobilních operátorů či výhodné cestovní pojištění. SB nabízí ke svým kontům platební karty VISA nebo Maestro. Banka na začátku roku 2011 rozšířila funkčnost u všech typů platebních karet o službu CashBack, tedy výplatu hotovosti při platbě u vybraných obchodníků. 81 Graf 14: Vývoj poplatků v oblasti platebních karet u Sberbank Správa karty Výběr z bankomatu SB Výběr z bankomatu jiné banky Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Sberbank z roků 2010, 2011, 2012 V rámci balíčků služeb jsou poplatky za debetní karty zahrnuty v ceně konta. Běžný účet SB tyto služby neposkytuje, proto je za správu karty účtován zvláštní poplatek, a to v závislosti na typu zvolené karty. Pro karty VISA Electron a Maestro je stanoven poplatek 20 Kč měsíčně (19 Kč pro rok 2012), pro karty s nadstandardními službami může poplatek stoupnout až na 350 Kč za měsíc. Výběr z bankomatu Sberbank (Volksbank) se v roce 2012 zvýšil o 1 Kč na částku 4 Kč za výběr. Sberbank nerozlišuje v poplatcích počet výběrů a nijak nezvýhodňuje například první dva výběry. Poplatek za výběr z bankomatu jiné banky se zvýšil v roce 2012 o 5 Kč, a to na částku 35 Kč. SB zvýhodňuje výběry z bankomatů ČSOB oproti výběrům z bankomatů jiných bank. 81 Výroční zpráva Sberbank CZ, a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky> 53

54 Závěrečná segmentová analýza Sberbank (Volskbank) vykazuje samostatné informace o třech povinně vykazovaných segmentech, a to o retailovém bankovnictví, firemním bankovnictví a Treasury. Tyto provozní segmenty představují obchodní útvary banky, které nabízejí odlišné produkty a služby, vyžadují odlišné technologie, metody distribuce produktů a marketingové strategie. Segment retailového bankovnictví, sledovaný pro potřeby této analýzy, zahrnuje u Sberbank fyzické osoby, podnikatele a společnosti s obratem nižším než 30 milionů Kč. V roce 2010 připadalo na segment retailového bankovnictví 9,9 % neúrokových výnosů z celkových segmentových výnosů. To znamená 158 milionů Kč z celkových milionů Kč za všechny segmenty. Pro segment firemního bankovnictví je to 249 milionů Kč, tzn. 15,6 % z celkových segmentových výnosů. Čisté výnosy z poplatků a provizí pro rok 2010 činily 369 milionů Kč. V roce 2011 připadlo na segment retailového bankovnictví 152 milionů Kč, což je 9,05 % z celkových segmentových výnosů, které činily milionů Kč. U segmentu firemního bankovnictví se jednalo o částku 298 milionů Kč, tedy 17,8 % z celkových segmentových výnosů. Výše čistých výnosů z poplatků a provizí dosáhla v roce 2011částky 371 milionů Kč Výroční zpráva Sberbank CZ, a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky> 54

55 2.2.2 Volksbank Wien AG Bilanční suma: milionů EUR 83 Skupina Volksbank se skládá z 63 Volksbanks, včetně dceřiných společností a nejvyššího institutu, kterým je Österreichische Volksbank AG. Z důvodu velice těžké ekonomické situace Österreichische Volksbank se v únoru 2012 rakouská vláda rozhodla v zájmu udržení stability převzít kontrolu nad touto institucí. Každá jednotlivá rakouská Volksbank je součástí rakouské skupiny Volksbank. 84 Volksbank Wien (dále VB Wien) byla založena roku 2001 se specializací na retailové bankovnictví. V současné době poskytuje služby soukromým osobám, firmám i služby privátního bankovnictví. Volkasbank Wien je regionální banka a jako taková se soustředí především na potřeby klientů v oblasti Vídně a jejího okolí. Základním cílem, kterého by banka chtěla dosáhnout, je pozice nejlepší banky ve Vídni. VB Wien se skládá z 28 filiálek v okolí Vídně a je největší z Volksbank v Rakousku. Blízkost klientům označuje VB Wien jako základ jejího úspěchu. Při získávání zákazníků sází na stabilitu, spokojenost klientů, kvalitu poradenských služeb a důvěru. 85 Vhledem k tomu, že žádná z rakouských Volksbank, včetně Volksbank Wien, neposkytuje historické verze svých ceníků, bude analýza obchodní politiky v oblasti bankovních poplatků prováděna na základě aktuálně platných sazeb. 83 Volksbank Wien Kennzahlen [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.volksbankwien.at/ihre_regionalbank/kennzahlen> 84 Volksbank Die Volksbank Gruppe [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.volksbank.at/volksbank_gruppe> 85 Volksbank Wien Wir über uns [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.volksbankwien.at/ihre_regionalbank/das_unternehmen> 55

56 Výše poplatku v EUR Poplatky spojené s vedením běžných účtů V rámci svých účtů VB Wien nabízí Privatkonto, Aktivkonto, Studenten-Konto nebo City- Konto. Privatkonto, dříve nabízené pod názvem Gehalts-Konto poskytuje svým klientům mimo jiné služby přímého bankovnictví, příkazy k úhradě, trvalé platební příkazy či užívání platební karty. Aktiv konto je produkt vytvořený pro mladé klienty, konkrétně do věku 21 let, s mnoha výhodami, včetně vedení účtu zdarma. Klienti studentského konta Studenten-Konto mohou sbírat bonusové body a proměňovat je za dárky. City-Konto je jeden z programů vázajících se k Privatkontu a od tohoto konta se odlišuje díky programům výhod. Bylo zařazeno jako zástupce konto pro klienty s nadstandardními požadavky a vyššími příjmy. Graf 15: Poplatky v oblasti běžných účtů u Volksbank Wien Gehalts-Konto City-Konto Studenten-Konto Cena balíčku ,3 5,6 0 Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Volksbank Wien z roku 2012 Ceny za poskytnutí balíčků služeb jsou uváděny za čtvrtletí, pro potřeby porovnání byly přepočteny na měsíční částku. Studentské konto je zproštěno poplatků za zřízení i vedení účtu. V současné době soustřeďuje VB Wien svou obchodní politiku především na balíček City-Konto, k němuž nabízí 6 měsíců vedení zdarma. 56

57 Výše poplatku v EUR 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Gehalt s- Konto Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem Bezhotovostní platební styk je možné provádět prostřednictvím služeb přímého bankovnictví či na pobočkách VB Wien. Rakouské banky vyvinuly také systém tzv. eps Online- Überweisung, který poskytuje jistotu při platbách a je velmi oblíbený pro online platby na internetu. Stále více prodejců z různých odvětví nabízí své zboží i služby na internetu a upřednostňují platbu pomocí tohoto systému. 86 Graf 16: Poplatky v oblasti bezhotovostního platebního styku u Volksbank Wien City- Konto Studen ten- Konto Odeslaná platba v rámci země prostř. POS-Kassen Gehalt s- Konto City- Konto Studen ten- Konto Odeslaná platba do EU prostř. POS- Kassen Gehalt s- Konto City- Konto Studen ten- Konto Odeslaná platba mimo EU prostř. POS-Kassen Gehalt s- Konto City- Konto Studen ten- Konto Odeslaná platba do EU zadaná prostř. internetu Gehalt s- Konto City- Konto Studen ten- Konto Odeslaná platba v rámci sítě Volksbank ,09 1,09 1,09 0,9 0,3 0 0,9 0,3 0 Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Volksbank Wien z roku 2012 Rakouské Volksbank nabízí svým klientům možnost platby přes tzv. POS-Kassen, což jsou pokladní terminály, díky nimž je možné odesílat platby v rámci sítě Volksbank, do zemí EU, ale taktéž do zemí mimo EU. Mimo země EU jsou tyto platby zpoplatněny 1,09 EUR za každou položku, a to bez ohledu na to, z jakého účtu VB je tato platba prováděna. Ostatní platby zadávané prostřednictví POS-Kassen jsou poplatků zbaveny. Je tedy výhodnější využívat těchto terminálů, neboť uživatelé účtů Gehalts-Konto a City-Konto mají odesílání takových plateb prostřednictvím internetového bankovnictví zpoplatněno. 86 Volksbank Wien eps Online-Überweisung [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.volksbankwien.at/private/electronic_banking/eps_online_ueberweisung> 57

58 Výše poplatku v EUR Poplatky spojené s hotovostními operacemi Pro hotovostní operace mohou klienti Volksbank využívat nespočet přepážek filiálek Volskbank po celé zemi, ať už jde o výběr hotovosti na přepážce, vklad hotovosti, zadání příkazu na papírovém formuláři, či vyžádání si výpisu z účtu. Graf 17: Poplatky v oblasti hotovostního platebního styku u Volksbank Wien 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Gehalts- Konto City-Konto Studenten- Konto Gehalts- Konto City-Konto Studenten- Konto Vklad hotovosti na vlastní účet Výběr hotovosti na přepážce Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Volksbank Wien z roku 2012 Rakouské Volksbank poplatkově nerozlišují vklad na účet VB Wien majitelem účtu nebo třetí osobou. Tato služba je na pobočkách poskytována zdarma. Naopak výběr hotovosti na přepážce je v případě účtů Gehalts-Konto a Gehalts-Konto zpoplatněn částkou 1 EUR, uživatelé účtu Stedenten-Konto mohou tuto službu využívat zdarma. 58

59 Výše poplatku v EUR Poplatky spojené s platebními kartami VB Wien poskytuje ke svým kontům platební karty Maestro, avšak využívání karet není zahrnuto v ceně balíčku Gehalts-Konta a jeho klienti platí za správu roční poplatek, který byl pro potřeby této analýzy převeden na částku za měsíc. Graf 18: Poplatky v oblasti debetních karet u Volksbank Wien 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Gehalts-Konto City-Konto Studenten-Konto Správa karty Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Volksbank Wien z roku 2012 Uživatelům Gehalts-Konta je účtován poplatek za správu karty Maeostro 24 EUR ročně. Uživatelé ostatních typů porovnávaných účtů mají tuto službu započítanou v rámci balíčku. Klienti City-Konta si pak mohou zřídit každou další kartu k danému účtu za stejný roční poplatek jako klienti Gehalts-Konta. 59

60 2.2.3 Porovnání obchodní politiky Sberbank CZ a. s. s Volksbank Wien AG Sberbank CZ nastoupila do nové éry pod záštitou nového vlastníka již rokem 2011, ačkoli pro běžné občany může být tato změna novinkou až v současnosti, kdy se mění název banky, logo i vzhled poboček. V prvním kvartálu roku 2011 byl v oblasti retailového bankovnictví ukončen projekt nízkonákladových prodejních míst Volksbank SHOP. Z důvodu ukončení tohoto projektu bylo uzavřeno 21 prodejních míst a více než osm tisíc klientů bylo převedeno na regionálně příslušné pobočky. Sberbank zahájila úsporu nákladů v oblasti retailové sítě. Jak česká Sberbank, tak rakouská Volksbank zaměřuje svou obchodní politiku v oblasti běžných účtů na zvýhodněná konta, tedy balíčky služeb, v rámci kterých klient může čerpat výhod při splnění určitých podmínek. Konkrétně Sberbank v současnosti nabízí Osobní konto, u kterého mohou klienti čerpat výhod za předpokladu, že jim bude přicházet minimálně jednou měsíčně platba alespoň Kč a dále budou provádět alespoň pět odchozích transakcí měsíčně. Aby podpořila dosahování svých cílů, postupně znevýhodňuje klienty Běžných účtů a nepřímo je tak ovlivňuje v rozhodování o změně účtu. Vedení Běžného účtu Sberbank je sice výrazně levnější než u zmiňované novinky Osobní konto nebo analyzovaného STYL konta, avšak nezahrnuje služby přímého bankovnictví. Poplatky za tuto službu navýšila Sberbank až o 17 Kč měsíčně. Volksbank Wien láká nové klienty na produkt City-Konto, a to především vedením konta po dobu šesti měsíců zdarma. Toto konto je výrazně dražší než Gehalts-Konto, které bylo zvoleno jako zástupce základních služeb, zhruba o 3,3 EUR měsíčně. Studentské účty, účty pro mladé nabízí obě banky bez poplatků, včetně poskytnutí služby přímého bankovnictví. Ačkoli pro ně tento segment nepřináší výrazné výnosy v současnosti, počítají banky s udržením segmentu do doby, kdy začnou být klienti produktivní, zůstanou věrní své bance a začnou využívat i jejích dalších produktů. V oblasti bezhotovostního platebního styku dochází ke zvyšování poplatku za převod ve prospěch účtu vedeného u jiné banky. Banky poplatkově zvýhodňují platby v rámci skupiny, jedná se o tzv. Volksbankplatby, a dále zvýhodňují platby spojené s bankami sídlícími v Rusku. V rámci platebního styku mohou klienti Volksbank Wien využívat tzv. POS-Kassen, tedy pokladní terminály, díky nimž mohou zadávat platby v rámci Volskbank, v rámci EU, ale i do zemí mimo EU. Tato možnost je výhodnější zejména pro uživatele Gehalts-Konta a City- Konta, kteří mají tyto platby v rámci internetového bankovnictví zpoplatněny. 60

61 2.3 Skupina Oberbank Ze skupiny Oberbank byla vybrána pobočka Oberbank AG Česká republika a rakouská Oberbank AG Wien. Bilanční suma: milionů EUR 87 Vzhledem k tomu, že Oberbank v České republice působí pouze jako pobočka rakouské Oberbank, nesestavuje vlastní výroční zprávu a její rozvaha, výkaz zisků a ztrát je součástí výkazů rakouské Oberbank. Oberbank je velmi výkonnou, nezávislou a dynamickou rakouskou bankou. Mezi lety 1977 a 2002 probíhala expanze filiálek Oberbank doprovázená otevřením nových obchodních oblastí. Oberbank si zajistila svou nezávislost vstupem do společenství tří bank tzv. 3-Banken Gruppe spolu s bankami BTV a BKS. Mezi těmito společnostmi funguje kapitálová provázanost, kdy žádný z akcionářů nemá ovládající podíl. V říjnu 2004 byla banka uvedena spolu s 5 filiálkami v České republice, následovalo otevření sídla v Praze a o rok později otevření dalších 14 retailových poboček. 88 Oberbank AG působí jako pobočka v České republice. Nabízí kompletní bankovní služby pro privátní i firemní klientelu. Na český trh vstoupila jako univerzální banka s rozsáhlou nabídkou služeb. V současnosti se chce věnovat nejen vývoji nových produktů, ale taktéž zdokonalování se v poradenství. 89 Oberbank provozuje 150 filiálek v pěti zemích Evropy a zaměstnává přibližně lidí. Základním cílem banky je zachování své samostatnosti a nezávislosti na jiných bankovních i nebankovních institucích. 90 Oberbank AG Wien následuje spolu s ostatními filiálkami cíle a zájmy v podobě spolehlivosti, stability a udržitelnosti v oblasti strategie banky, ale i ve vztahu k zákazníkům. Dbá na vyváženost zájmů všech zúčastněných stran, tedy klientů, zaměstnanců i akcionářů. 87 Výroční zpráva Oberbank AG 2011 [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.oberbank.at/download_obk/blaetterkatalog/gb_2011/index.html> 88 Oberbank Historie [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.oberbank.cz/obk_webp/obk/oberbank_cz/oberbank_ag/das_unternehmen/geschichte/index.js p> 89 Oberbank Oberbank v České republice [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.oberbank.cz/obk_webp/obk/oberbank_cz/oberbank_ag/das_unternehmen/oberbank_in_tsch echien/index.jsp> 90 Oberbank AG [online]. Banky.cz [cit ]. Dostupné z: <http://www.banky.cz/oberbank> 61

62 V návaznosti na to respektuje zásady Kodexu chování, který sjednocuje a upřesňuje obchodní politiky a standardy chování zúčastněných osob a subjektů. 91 Rakouská Oberbank poskytuje na rozdíl od její české pobočky kromě retailového a firemního bankovnictví také služby privátního bankovnictví Oberbank AG- Kultur und Zielsetzungen der Oberbank [online]. [cit ]. Dostupné z: < ndex.jsp> 92 tamtéž 62

63 Výše poplatku v Kč V roce 2010 ještě nenabízeno Oberbank AG pobočka Česká republika Poplatky spojené s vedením běžných účtů Oberbank aktuálně nabízí ze svých běžných účtů Žirokonto, Žirokonto Plus a StartKonto, které budou předmětem analýzy, přičemž Žirokonto v programu Plus je nabízeno až od roku Jako výhody Žirokonta Oberbank uvádí možnosti platby za služby, které klient skutečně využívá a komplexní řešení osobních financí. U programu Plus tohoto konta navíc klienti získají v rámci balíčku všechny standardní tuzemské elektronické transakce a také všechny tuzemské výběry z bankomatů Oberbank a ČSOB. Jako zástupce studentských účtů bylo zvoleno Startkonto, které ovšem není podmíněno studiem, ale pouze věkovou hranicí 25 let. Graf 19: Vývoj poplatků v oblasti běžných účtů u Oberbank Žirokonto Žirokonto Plus StartKonto Správa účtu/konta Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Oberbank CZ z roků 2010, 2011, 2012 Ačkoli pro účet Žirokonto nejsou stanoveny žádné podmínky, jako minimální měsíční přijatá platba v určité výši nebo minimální počet odeslaných plateb, je za vedení tohoto konta po celé sledované období stanoven poplatek 20 Kč. Žirokonto v programu Plus je nabízeno až od roku 2011 a balíček služeb je sestaven pro klienty s nadstandardními požadavky, čemuž odpovídá i cena 79 Kč za vedení měsíčně. StartKonto pro mladé je nabízeno zcela bez poplatků, a to po celé sledované období. 63

64 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem V rámci balíčku Žirokonta Plus získávají jeho uživatelé standardní tuzemské bezhotovostní transakce zdarma. Graf 20: Vývoj poplatků v oblasti tuzemského bezhotovostního platebního styku u Oberbank Přijatá platba z OB Přijatá platba z jiné banky Převod ve prospěch Kč účtu OB Převod ve prospěch účtu vedeného u jiné banky Expresní platba Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Oberbank CZ z roků 2010, 2011, 2012 Oberbank své poplatky za tuzemský bezhotovostní platební styk nerozděluje podle plateb, které byly realizovány v rámci banky a mimo banku. Tyto poplatky byly neměnné po celé sledované období. V roce 2011 byli zvýhodněni klienti s účtem Žirokonto Plus, kteří mohli využívat služeb příkazu k úhradě pořízeného prostřednictvím elektronického bankovnictví i příchozí platbu zdarma. V roce 2012 tomu již tak nebylo. Expresní platba je v sazebníku OB stanovena pod položkou Spěšná platba do jiné banky a od roku 2011 je poplatek za její provedení o 40 Kč vyšší, tedy je stanoven na částku 100 Kč. 64

65 Výše poplatku v Kč Graf 21: Vývoj poplatků v oblasti zahraničního bezhotovostního platebního styku u Oberbank Přijatá platba ze zahraničí (typ poplatku BEH, SHA) Přijatá Europlatba Přijatá platba v rámci OB Payment Area Odeslaná platba (typ poplatku SHA) Odeslaná platba v rámci OB Payment Area Odeslaná Europlatba Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Oberbank CZ z roků 2010, 2011, 2012 Jednotlivé poplatky za zahraniční platební styk se za sledované období nijak nezměnily. Oberbank osvobozuje od poplatků přijatou platbu v rámci OB Payment Area, to jsou platby v rámci poboček banky v Rakousku, Bavorsku, Maďarsku a na Slovensku. Za odeslané platby v rámci této oblasti účtuje jednotný poplatek 200 Kč. Platby, ke kterým se vážou poplatky typu SHA, jsou realizovány za poplatek 250 Kč, ať jde o platby přijaté či odeslané. Stejně tomu tak je v případě Europlateb. 65

66 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s hotovostními operacemi V České republice mohou klienti Oberbank provádět hotovostní platební styk na přepážkách filiálek ve větších městech a pobočkách retailových center. Graf 22: Vývoj poplatků v oblasti hotovostního platebního styku u Oberbank Vklad hotovosti na účet SB Výběr hotovosti na přepážce Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Oberbank CZ z roků 2010, 2011, 2012 Vklad na účet vedený u OB je zbaven poplatků, přičemž není uvedeno, zda není stanoven příplatek, pokud tento vklad provádí osoba, jež nedisponuje právem k účtu nebo osoba, která není majitelem účtu. Výběr hotovosti na přepážce byl zpoplatněn částkou 40 Kč za každý výběr. Od roku 2011 je poplatek stanoven ve výši 50 Kč. Pokud bude výběr hotovosti vyšší než Kč, je klient povinen nahlásit tuto skutečnost 2 pracovní dny předem. 66

67 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s platebními kartami Klientům využívajícím Žirokonto Oberbank nabízí debetní karty Maestro nebo MasterCard. Kartu Maestro taktéž nabízí ke Žirokontu v programu Plus a ke Startkontu. Graf 23: Vývoj poplatků v oblasti debetních karet u Oberbank Žirokonto Žirokonto Plus StartKonto Žirokonto Žirokonto Plus StartKonto Žirokonto Žirokonto Plus StartKonto Správa karty Výběr z bankomatu OB Výběr z bankomatu jiné banky ,7 0 12, , Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Oberbank CZ z roků 2010, 2011, 2012 Karty nabízené k účtům nejsou součástí balíčků služeb, a proto za ně musí klienti platit roční poplatek, který byl pro účely analýzy přepočten na měsíční částku. Poplatek za správu karty se u Žirokonta a StartKonta od roku 2010 postupně zvyšuje. Žirokonto v programu Plus nebylo v roce 2010 ještě nabízeno. Avšak od roku 2011 je poplatek za správu karty zahrnut v ceně balíčku. Poplatek za výběr z bankomatu Oberbank je stanoven na 6 Kč bez ohledu na to, o kolikátý výběr se jedná. Uživatelům Žirokonta Plus nabídla OB tuto službu v roce 2011 zdarma, od roku 2012 již platí poplatek stejný jako ostatní klienti. Poplatek za výběr z bankomatu jiné banky se v roce 2012 zvýšil o 3 Kč a jeho aktuální sazba je 39 Kč za jeden výběr pro všechny klienty. 67

68 Výše poplatku v EUR Oberbank AG Wien Vzhledem k tomu, že žádná z rakouských Oberbank, včetně Oberbank AG Wien, neposkytují historické ceníky, bude analýza provedena pouze na základě aktuálních sazeb. Nedostatkem analýzy u této banky a taktéž u následující Erste Bank je nedostupnost ceníků platebního styku a platebních karet z toho důvodu, že podmínky a poplatky jsou sjednávány individuálně při podpisu smlouvy o zřízení konta. Poplatky spojené s vedením běžných účtů Oberbank AG Wien nabízí svým klientům v základní nabídce Klassik-Konto, zástupce nadstandardních služeb v podobě Vorteils-Konta, studentské konto Studenten-Konto, konto pro mladé od 14 do 19 let věku Start-Konto a dětské konto pod názvem Taschengeld-Konto. Pro tuto analýzu byla vybrána první tři konta. Graf 24: Poplatky v oblasti běžných účtů u Oberbank Wien Klassik- Konto Vorteils- Konto Studenten- Konto Klassik- Konto Vorteils- Konto Studenten- Konto Správa účtu Přímé bankovnictví ,96 5,45 0 0, Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků Oberbank Wien z roku 2012 Klassik-Konto konto je ideální pro klienty s nízkou aktivitou na účtu, neboť platí pouze za aktuální bankovní operace. Vyúčtování poplatků probíhá na základě individuálního výpočtu dle počtu transakcí. Obecně lze říci, že čím méně transakcí je na účtu provedeno, tím méně za účet v konečném důsledku klient zaplatí. Navíc Oberbank poskytuje v rámci balíčku tři transakce měsíčně a službu internetového bankovnictví zdarma. V případě debetní karty však klient platí za každou transakci 0,2 EUR. Za operace prováděné na přepážce, jako je výběr 68

69 hotovosti, vklad hotovosti či platební příkaz podaný na papírovém formuláři je stanoven jednotný poplatek 0,52 EUR za operaci. Vorteils-Konto je flexibilní účet vhodný pro jednoduchou manipulaci při zadávání každodenních bankovních operací. V rámci ceny balíčku je klientům tohoto konta umožněno vkládat prostředky a využívat příchozí platby zdarma, a to bezhotovostně i na přepážkách Oberbank. Operace, které klienti provádějí v rámci přímého bankovnictví či prostřednictvím bankomatů, jsou taktéž zahrnuty v ceně balíčku, stejně tak poplatek za vedení platební karty. Studenten-Konto možnost užívání tohoto konta je podmíněna věkem do 27 let a studiem. Balíček služeb studentského konta Oberbank zahrnuje debetní kartu, služby přímého bankovnictví, zadávání trvalých příkazů i výpis z účtu. Za výběr či vklad hotovosti na přepážce je stanoven poplatek 0,52 EUR, stejně jako u platebního příkazu podaného na papírovém formuláři. 69

70 Porovnání obchodní politiky Oberbank AG pobočka Česká republika s Oberbank AG Wien Přestože Oberbank v České republice je pouze pobočkou rakouské Oberbank AG, její přístup ke strategii v oblasti běžných účtů je rozdílný. V první řadě česká Oberbank nenabízí konto určené pro děti a její nabídka je zúžena na dvě konta, přičemž základní konto Žirokonto nabízí i v programu Plus. Do analýzy bylo, jako zástupce studentského účtu české Oberbank, zařazeno StartKonto. Avšak v tomto případě se nejedná o studentský účet v tom pravém slova smyslu, neboť jedinou podmínkou pro získání je věk do 25 let. To znamená, že klient není povinen dokládat potvrzení o studiu. Tím pádem se výrazným způsobem rozšiřuje segment klientů, kteří toto konto mohou využívat za velice zvýhodněných podmínek. V tomto směru má rakouská Oberbank výrazně propracovanější obchodní politiku, neboť nabízí speciální produkty pro mladé od 14 do 19 let věku (Start-Konto) a dětské konto pod názvem Taschengeld-Konto. Základním produktem české Oberbank je tzv. Žirokonto. Poplatek za vedení konta je stanoven na částku 20 Kč měsíčně, a to i bez splnění podmínek jako je minimální měsíční přijatá platba nebo minimální počet provedených transakcí. Žirokonto Plus poté již zahrnuje služby jako standardní tuzemské elektronické transakce, všechny výběry z bankomatů Oberbank či ČSOB nebo platební kartu Maestro, čemuž odpovídá i měsíční poplatek za správu konta ve výši 79 Kč. Neobvyklý je přístup české Oberbank v oblasti tuzemského bezhotovostního platebního styku, kdy nezvýhodňuje operace probíhající v rámci poboček banky a za převody v rámci banky i mimo ni účtuje stejné poplatky. Přitom v oblasti zahraničního platebního styku rozlišuje platby prováděné v tzv. OB Payment Area, což jsou platby prováděné mezi pobočkami Oberbank v Rakousku, Bavorsku, Maďarsku a na Slovensku. Rakouská Oberbank nabízí Klassik-Konto, které je ideální pro klienty s nízkou aktivitou spojenou s běžným účtem a umožňuje klientům platit pouze za služby, které skutečně využívají. Lze obecně říci, že klienti platí tím menší poplatky, čím méně služeb využívají. Na druhé straně Vorteils-Konto nabízí Oberbank klientům, kteří každodenně provádějí určité transakce a aktivně využívají služeb přímého bankovnictví. V tomto případě čím více operací je prováděno, tím výhodnějším se účet pro své uživatele stává. Jak česká tak rakouská Oberbank upřednostňuje sjednávání smluv na přepážkách a odkazuje klienty na osobní setkání. Potenciální i stávající klienti mnohdy nemají jinou možnost, neboť

71 d informace nejsou na internetových stránkách dostupné, jako tomu je u ostatních vybraných českých bank. 71

72 2.4 Skupina Erste Group Ze skupiny Erste Group byla vybrána Česká spořitelna a. s. působící na českém bankovním trhu a rakouská Erste Bank der oersterreichischen Sparkassen AG Česká spořitelna a. s. Bilanční suma: milionů Kč 93 Kořeny České spořitelny (ČS) sahají až do roku 1825, ve kterém zahájila svou činnost Spořitelna česká, tedy nejstarší právní předchůdce České spořitelny. 94 Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna a. s. 95 Česká spořitelna a. s. je členem skupiny Erste Group. Ta je jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb a vedoucí retailovou bankou ve střední Evropě. Počet klientů Erste Group se mimo jiné zvedl v důsledku expanze banky v Rakousku a v roce odkoupením České spořitelny. Erste Group se jako akcionář podílí 98,97 % na základním kapitálu ČS. Erste Group a její partneři mají silnou tržní pozici v nabídce produktů retailového bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách pro malé a střední podniky. 96 Česká spořitelna je orientována konkrétně na drobné klienty, malé a střední firmy, na města a obce, ale i velké korporace a poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je co do počtu klientů největší bankou na českém trhu. Tento počet se pohybuje kolem 5,2 milionů. Tyto klienty obsluhuje pomocí 652 poboček a bankomatů i platbomatů Výroční zpráva České spořitelny a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/static_internet/cs/obecne_informace/fscs/cs/prilohy/vz_2011.pdf> 94 PŮLPÁN, K. Banky a finanční organizace v České republice. Praha: Public History, ISBN s Česká spořitelna [online]. Banky.cz [cit ]. Dostupné z: <http://www.banky.cz/ceska-sporitelna> 96 Česká spořitelna Profil Erste Group [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-erste-group-d > 97 Česká spořitelna Profil České spořitelny [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.banky.cz/ceska-sporitelna> 72

73 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s vedením běžných účtů Česká spořitelna pro své klienty nabízí osobní účet, který umožňuje zakoupit služby, jaké si klient přeje užívat. Poskytuje tedy účet Osobní účet České spořitelny v různých programech a úpravách pro jednotlivé skupiny klientů. Těm se nabízí možnost získat bezkontaktní platební kartu, neomezený přístup k účtu, výběr hotovosti bez poplatků nebo bezplatné založení trvalých plateb. Klienti mohou volit mezi programy Osobní účet České spořitelny, Osobní České spořitelny Student a Junior, vždy ve variantách služeb Standard a Plus. Od roku 2011 poskytuje ČS tento účet také v programu Absolvent. 98 Pro účely této analýzy a následné komparace byl vybrán Osobní účet ČS s variantou služeb Standard jako tzv. základní účet, Osobní účet ČS s variantou služeb Plus jako zástupce nadstandardních služeb pro klienty s vyššími příjmy a nakonec Osobní účet ČS Student. Graf 25: Vývoj poplatků v oblasti běžných účtů u ČS Osobní účet ČS Standard Osobní účet ČS Plus Osobní účet ČS Student Správa účtu Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků ČS z roků 2010, 2011, 2012 Česká spořitelna poskytuje zřízení, vedení i přechod z jiného účtu na Osobní účet ČS zdarma, avšak bez zahrnutí dalších služeb. To znamená, že klient si při sjednávání smlouvy sám zvolí, jaké služby si přeje využívat, a ty jsou poté zvlášť zpoplatněné v sazebníku dle jejich celkového počtu. Nejpoužívanější služby, které byly vybrány pro tuto analýzu v rámci Osobního účtu ČS Standard a Student, jsou služby debetní karty, SERVISu 24 - pro užívání internetového bankovnictví - a výběru z bankomatů ČS. Při užívání těchto služeb je uživatelům Osobního účtu ČS Standard účtován základní poplatek 69 Kč měsíčně po celé sledované období, uživatelům účtu Student nejsou poplatky účtovány taktéž po celé sledované 98 Česká spořitelna Osobní účet ČS [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/osobni-ucet-cs/o-produktu-d > 73

74 Výše poplatku v Kč období. Pro Osobní účet ČS ve variantě Plus je při využívání jedné až dvou služeb stanoven základní poplatek ve výši 159 Kč měsíčně, který byl neměnný za sledované období. Vzhledem k tomu, že Osobní účet ČS Plus je využíván zejména klienty s vyššími příjmy, vychází graf z předpokladu, že minimální kreditní obrat nebo bilanční suma daného účtu je alespoň Kč měsíčně, a proto klient může čerpat 25 % slevu z měsíční ceny svého účtu, do které jsou zahrnuty vybrané služby. Za těchto předpokladů platí měsíčně 119 Kč. Na druhé straně u klientů Osobního účtu ČS varianty Standard není očekáván obrat v takové výši, proto bylo počítáno s minimální slevou 10 % za aktivní využívání produktu. Klient platí měsíčně 62 Kč po celé sledované období. Poplatky spojené s bezhotovostním platebním stykem Klienti České spořitelny mohou vedle telefonického bankovnictví, sběrných boxů, pošty či přepážek, využívat i služeb tzv. platbomatů, které umožňují klientům zadávání platebních příkazů a platbu složenek. Automatickou hlasovou službu, GSM banking a internetové bankovnictví zajišťuje služba SERVIS 24. Nejčastěji využívanou možností i nadále zůstává internetové bankovnictví. Za službu klienti platí měsíčně. Pro tuto analýzu byla služba zařazena k jednotlivým účtům, kde za ni klient platí v rámci měsíční ceny za účet. 99 Graf 26: Vývoj poplatků v oblasti tuzemského bezhotovostního platebního styku u ČS Přijatá platba z ČS Přijatá platba z jiné banky Převod ve prospěch Kč účtu ČS Převod ve prospěch účtu vedeného u jiné banky Expresní platba zadaná na přepážce Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků ČS z roků 2010, 2011, Česká spořitelna Tuzemský platební styk ČS [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/tuzemsky-platebni-styk/o-produktu-d > 74

75 Výše poplatku v Kč V případě přijaté i odeslané platby od nebo do jiné banky účtuje Česká spořitelna klientům poplatek, který navyšuje o 2 Kč a označuje ho jako poplatek za clearingové centrum. Za sledované období se poplatky za tuzemský bezhotovostní platební styk nijak nezměnily. Pouze od roku 2012 nabízí ČS zadání expresní platby také pomocí internetového bankovnictví. Do té doby mohli klienti v tomto případě využívat služeb telefonního bankéře a pracovníků na přepážce. Graf 27: Vývoj poplatků v oblasti zahraničního bezhotovostního platebního styku u ČS Přijatá platba ze zahraničí Přijatá Europlatba Odeslaná přeshraniční Odeslaná Europlatba (typ poplatku BEH, SHA) platba Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků ČS z roků 2010, 2011, 2012 Česká spořitelna neodlišuje výši poplatků v zahraničním bezhotovostním platebním styku podle typu účtu, který klient využívá. Zvýhodňuje platby, které probíhají mezi klienty České a Slovenské spořitelny. V případě přijatých plateb nad EUR není poplatek 100 Kč konečný, ale pouze minimální, neboť se odvíjí od částky, a to ve výši 1 %, maximálně pak 950 Kč. Taktéž u odeslaných přeshraničních plateb nad EUR se poplatek stanoví jako 1 % z částky, minimálně 220 Kč, maximálně pak Kč. Veškeré porovnávané poplatky nebyly po sledované období měněny. 75

76 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s hotovostními operacemi Vkladové hotovostní operace mohou, stejně jako u ostatních analyzovaných bank, probíhat prostřednictvím přepážek, tedy na pobočkách České Spořitelny. ČS nabízí ale svým klientům také vkladové bankomaty jako další možnost pro vkládání hotovosti. Výběry finančních prostředků mohou klienti uskutečňovat díky bankomatům, na přepážkách či u obchodníků. Graf 28: Vývoj poplatků v oblasti hotovostního platebního styku u ČS Vklad hotovosti na účet ČS Vklad hotovosti realizovaný Výběr hotovosti na přepážce třetí osobou Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků ČS z roků 2010, 2011, 2012 Pokud klient využije možnosti přepážek pro vklad hotovosti na účet vedený u ČS, má tuto službu zdarma. Zajímavé je, že v případě, kdy zvolí vkladový bankomat, účtuje mu ČS poplatek ve výši 6 Kč, ačkoli nebylo potřeba práce zaměstnance banky. Výběr hotovosti na přepážce je nejdražší variantou výběru prostředků z účtu. 76

77 Výše poplatku v Kč Poplatky spojené s platebními kartami ČS nabízí svým klientům k účtům debetní karty VISA, a to konkrétně VISA Electron pro děti, VISA Classic a VISA Gold, a dále kreditní karty MasterCard. Podmínkou vydání platební karty VISA Classic je pochopitelně využívání účtu ČS. ČS jako jedna z prvních bank umožňuje klientům využívání bezkontaktní platby u vybraných obchodníků, díky kterému urychlí placení. ČS má nejvyšší počet bankomatů v ČR, jejich celkový počet přesahuje Za jejich pomoci a karty si klient může vybrat hotovost, dobít kredit mobilního telefonu nebo změnit PIN. 100 Graf 29: Vývoj poplatků v oblasti platebních karet u ČS Správa karty Výběr z bankomatu ČS a Erste Výběr z bankomatu jiné banky Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků ČS z roků 2010, 2011, 2012 Pokud je karta vydávána k Osobnímu účtu České spořitelny, účtuje se poplatek za ni v rámci měsíčního poplatku za účet. Do února 2011 byly klientům nabízeny debetní karty Maestro a MasterCard Standard, dále již ČS nabízí pouze debetní karty VISA. Výběry z bankomatů České spořitelny jsou zpoplatněny 6 Kč, a to po celé sledované období. Česká spořitelna stanovuje stejné poplatky pro výběr hotovosti z bankomatu ČS a Erste Group za předpokladu, že si službu výběrů z bankomatu ČS nezvolil v rámci výběru služeb k účtu zdarma. Je nutné podotknout, že klient si do služeb, které si vybírá v rámci svého účtu, může zahrnout právě výběry z bankomatů ČS, a poté již neplatí zvláštní poplatek. Velkou výhodou pro klienty je poplatek ve výši 6 Kč za výběr z bankomatů Erste Group na Slovensku, v Rakousku, v Chorvatsku a jiných zemích. 100 Česká spořitelna VISA Classic [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktu-d > 77

78 V oblasti debetních karet představila ČS novinky ve slevovém programu Partner, díky kterému získají klienti při platbě kartou část svých peněz automaticky zpět na účet. Tento program funguje již téměř 10 let, nyní ale klienti o slevu nemusí žádat a získají ji automaticky. Tento program mohou využívat všichni klienti ČS, kteří mají debetní či kreditní kartu se sjednanou službou Odměny za platbu kartou. 101 Závěrečná segmentová analýza Pro potřeby managementu a řízení jednotlivých segmentů jsou činnosti ČS rozděleny na drobné, komerční, investiční bankovnictví a ostatní činnosti. Do drobného bankovnictví řadí ČS přijímaní vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů drobným klientům, služby spojené s kartami i stavební spoření. Do komerčního bankovnictví řadí poté poskytování úvěrů korporátním a komunálním klientům, včetně poskytování záruk a otevírání akreditivů. Do segmentu investičního bankovnictví patří investování do cenných papírů, obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s cennými papíry, devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kurzových a úrokových obchodů, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, účast na vydávání akcií, obhospodařování, úschova a správa cenných papírů nebo jiných hodnot. Mezi ostatní činnosti poté patří leasing, správa investičních a podílových fondů, poradenství. Pro potřeby této analýzy byl vybrán segment drobného bankovnictví, který zahrnuje činnosti jinak označované jako retailové bankovnictví. V roce 2010 výnosy segmentu dobrého bankovnictví dosahovali částky milionů Kč, z celkových milionů Kč, tedy 71,6 %. V roce 2011 byl tento podíl 72,9 %, tedy milionů Kč z celkových milionů Kč. Komerční bankovnictví dosáhlo výnosů ve výši milionů Kč, což pro rok 2010 znamenalo 15,6 %. V roce 2011 se jednalo o 14,5 %, tedy částku milionů Kč Česká spořitelna představila novinky ve slevovém programu Partner [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.marketingovenoviny.cz/?action=view&article_id=11914> 102 Výroční zpráva České spořitelny a. s [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/static_internet/cs/obecne_informace/fscs/cs/prilohy/vz_2011.pdf> 78

79 2.4.2 Erste Bank der oersterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oersterreich) Bilanční suma: milionů EUR 103 Erste Bank Oersterreich (dále EB) je členem skupiny Erste Group. EB byla založena v roce 1819 jako první rakouská spořitelna. 104 EB vystupuje jako vedoucí instituce rakouských spořitelen. Vedle tisíce poboček zahrnuje také např. síť 68 center pro bydlení, 33 center pro retailové klienty a 20 pro privátní klienty. EB je spolu se Spořitelnami jednou z největší bankovních skupin v Rakousku. Stoprocentním vlastníkem Erste Bank je Erste Group. Erste Bank a Spořitelny spojují výhody silného regionální postavení Spořitelen s bezpečím a mocí mezinárodní velké banky. Toto spojení poskytuje klientům větší jistotu, neboť členové skupiny mezi sebou ručí za vklady klientů. 105 V rámci hlavní činnosti, což je pochopitelně přijímání vkladů a poskytování úvěrů, se zaměřuje na soukromou a firemní klientelu a dále také veřejný sektor. Klienty ze segmentu retailového bankovnictví chce uspokojit ve všech jejich finančních potřebách. V oblasti retailového bankovnictví si banka stanovila cíl v podobě zpřístupnění a transparentnosti produktů klientům, dosažení hlavní pozice na trhu pomocí inovací a zaměření na nové segmenty klientů, např. ve věku 60 a více let Výroční zpráva Erste Group 2011 [online]. [cit. 2013/03/31]. Dostupné z: <http://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte> 104 Erste Bank Fakta [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sparkasse.at/erstebank/ueberuns/facts> 105 tamtéž 106 Erste Bank Herzlich willkomen in der Erste Bank [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.sparkasse.at/erstebank/ueber-un> 79

80 Výše poplatku v EUR Poplatky spojené s vedením běžných účtů Erste Bank svá s Konta označuje za nejmodernější účty Rakušanů, které jim poskytují jistotu a bezpečí, platební schopnost na každém místě bez ohledu na čas. Individuální pohodlí stojí u EB na prvním místě. Pro tuto analýzu byly vybrány účty s Komfort Konto, s Komfort Konto Plus a Studenten Konto. Ke zvoleným účtům poskytuje Erste Bank platební karty a moderní internetové bankovnictví. Navíc nabízí v současnosti vedení účtu rok po založení zdarma, a to v případě vedení nových běžných účtů sjednaných od 1. ledna do 30. září roku Erste Bank mimo účtů, jež byly zařazeny do analýzy, nabízí také účty pro mladé do 19 let nebo účty pro matky a otce. Spark7 Konto je konto pro klienty do 19 let, které spojuje služby Erste Bank a Spořitelny. Účet s Komfort Babykarenz-Konto zvýhodňuje rodiče dětí do věku jednoho roku, kdy jim poskytuje služby účtu s Komfort za poloviční ceny. Graf 30: Vývoj poplatků v oblasti běžných účtů u Erste Bank s Komfort Konto s Komfort Konto Plus Studentenkonto Správa účtu ,75 9, ,75 9, ,9 9,23 0 Pramen: Zpracováno autorkou na základě ceníků EB z roků 2010, 2011, 2012 Poplatky za běžné účty stanovuje Erste Bank čtvrtletně, pro potřeby této analýzy byly přepočítány na měsíční sazbu. s Komfort Konto Erste Bank láka své klienty na vedení tohoto účtu první rok zcela bez poplatků. Mimo to v rámci balíčku služeb nabízí platební kartu včetně pojištění, zlatou kartu MasterCard nebo VISA první rok za poloviční cenu. s Komfort Konto Plus V programu Plus nabízí Erste Bank ke každému s Komfort kontu dvě platební karty zdarma, s tím že jedna z nich může být zlatá karta MasterCard nebo VISA. 80

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1.

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty v cizí měně Zrušení účtu Vedení faxové tabulky

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 27. ŘÍJNA 2016 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí účet BENEFIT 03 Spořicí

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více