FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:"

Transkript

1 FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na pro MS Excel TM Tato verze je určena pro české účetní výkazy Autor softwaru: 25 Ing. Martin Bočánek Verze 2.17 CZ platné pro účetní období začínající od Doplňující údaje k finanční analýze: Perioda měsíc čtvrtletí pololetí období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 období 6 období 7 období 8 období 9 období 1 období 11 období 12 období 13 Název období (např. 212) Počet zaměstnanců rok Název analyzované firmy: Průměrná měsíční mzda v odvětví Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úroková míra státních obligací 2,86% 3,37% 3,78% 4,17% 3,84% 2,76% 2,54% 1,78% 1,12%,71%,13% -,7%,22% Nominální hodnota 1 akcie 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč Počet vydaných kmenových akcií Dividenda na akcii 15 Kč 15 Kč 15 Kč 11 Kč 11 Kč 12 Kč 12 Kč 8 Kč 8 Kč 8 Kč 1 Kč 1 Kč 1 Kč Průměrná tržní cena akcie 192 Kč 212 Kč 22 Kč 232 Kč 31 Kč 32 Kč 321 Kč 318 Kč 325 Kč 281 Kč 268 Kč 31 Kč 312 Kč Vyprodukované fyzické množství Jednotky ks např. kg, ks, litry atd. Doplňující údaje k bankrotním modelům: Závazky po lhůtě splatnosti Kód OKEČ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Hodnota váhy ukazatelů V(1),22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22 Hodnota váhy ukazatelů V(2),11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11 Hodnota váhy ukazatelů V(3) 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 Hodnota váhy ukazatelů V(4),52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52 Hodnota váhy ukazatelů V(5),1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Hodnota váhy ukazatelů V(6) 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Aktuální sazba daně ze zisku (v %) Doplňující údaje k rozvaze pro výkaz Cash flow: Opravná položka k dlouhodobému majetku (účty 9) Opravná položka k zásobám (účty 19) Opravná položka k pohledávkám (účet 391) Zůstatek daně z příjmu (341, pohledávka = "+", závazek ="-") Závazky ke společníkům při rozdělení zisku (účet 364 DAL) Pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku (Aktiva C.II a C.III) Závazky z pořízení dlouhodobého majetku (Pasiva B.II a B.III) Pohledávky získané vkladem v průběhu období (411 DAL) Zásoby získané vkladem v průběhu období (411 DAL) Dlouhodobý majetek získaný vkladem v průb. období (411 DAL) Zvýšení zákl. kap. peněžním vkladem včetně nesplac. (411 DAL) Peněžní vklad do emisního ažia v průběhu období (412 DAL) Další peněžní vklady společníků a akcionářů v PO (např. 413 DAL) Přímé platby na vrub fondů (účty 421 až 427 MD) Peněžní vklady do rezervního fondu v průběhu období (421 DAL) Výplata podílů na vlastním kapitálu společníkům (365 DAL) Peněžní úhrada ztráty společníky v průběhu období (354 DAL) Zúčtování rozhodnutí o výplatě dividend a podílů (364 DAL) Doplňující údaje k výsledovce pro výkaz Cash flow: Odpisy opravné položky k nabytému majetku (účet 557) Odpisy nedokončeného majetku (účet 548) Odpisy pohledávek (účet 546)Odpisy pohledávek (účet 546) FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 1

2 FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: Rozvaha netto (tis. Kč) Vyplňujte pouze zelená políčka! Označení TEXT řá- Účetní období (Netto) dek a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 2 Ocenitelná práva Software Ostatní ocenitelná práva 8 3 Goodwill 9 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky a stavby Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba Podíly - podstatný vliv Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 6 Zápůjčky a úvěry - ostatní Ostatní dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky a zboží Výrobky Zboží Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 C. II. Pohledávky C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Odložená daňová pohledávka Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 3

3 FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: Rozvaha netto (tis. Kč) Označení TEXT řá- Účetní období (Netto) dek a b c Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 7 C. IV. Peněžní prostředky C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení aktiv D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 76 3 Příjmy příštích období 77 Kontrolní číslo Označení TEXT řá- Účetní období (Netto) dek a b c PASIVA CELKEM Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní podíly (-) 82 3 Změny základního kapitálu 83 A. II. Ážio a kapitálové fondy A. II. 1 Ážio 85 2 Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ( Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obcho Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korpo 91 A. III. Fondy ze zisku A. III. 1 Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 98 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 1 B. + C. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 13 2 Rezerva na daň z příjmů 14 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 15 4 Ostatní rezervy C. Závazky FinAnalysis_2.17_demo Stránka 2 z 3

4 FinAnalysis Rozvahy netto Tisk: Rozvaha netto (tis. Kč) Označení TEXT řá- Účetní období (Netto) dek a b c C. I. Dlouhodobé závazky C. I. 1 Vydané dluhopisy Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Odložený daňový závazek Závazky - ostatní Závazky ke společníkům Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. II. Krátkodobé závazky C. II. 1 Vydané dluhopisy Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé směnky k úhradě 13 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ostatní Závazky ke společníkům Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního p Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky D. Časové rozlišení pasiv D. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období 143 Kontrolní číslo FinAnalysis_2.17_demo Stránka 3 z 3

5 FinAnalysis Výsledovky Tisk: Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) Označení TEXT č. řá- Účetní období (Netto) dku a b c I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní poj Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní po Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a h Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek 19 III. Ostatní provozní výnosy Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ma Zůstatková cena prodaného materiálu Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (+/-) IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - p Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající oso Ostatní výnosy z podílů 33 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního m Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan 37 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým fin 38 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 J. Nákladové úroky a podobné náklady Nákladové úroky a podobné náklady - ovládan Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 VII Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů Daň z příjmů splatná Daň z příjmů odložená (+/-) ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společ *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ * Čistý obrat za účetní období FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 1

6 FinAnalysis Cash flow Tisk: Přehled o peněžních tocích - Cash flow (v tis. Kč) Pokud máte hotový svůj výkaz Cash flow, nastavené výpočty si můžete vymazat a naplnit výkaz svými hodnotami. P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním A 1 Úpravy o nepeněžní operace A 1. 1 Odpisy stálých aktiv A 1. 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A 1. 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A 1. 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku A 1. 5 Vyúčtované nákladové úroky (+), s úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku vyúčtované výnosové úroky (-) A 1. 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů A 2. 1 časového rozlišení dohadných účtů aktivních A 2. 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení dohadných účtů pasivních A 2. 3 Změna stavu zásob A 2. 4 Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů - A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A 3 Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. m A 4 Přijaté úroky A 5 Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-) A 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B 1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C 1 Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků C 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C 2. 1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu C 2. 2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům C 2. 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C 2. 4 Úhrada ztráty společníky C 2. 5 Přímé platby na vrub fondů C 2. 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku - C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 1

7 FinAnalysis Grafy cash flow Tisk: Přehled o peněžních tocích - Cash flow Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Vývoj struktury cash flow (údaje v tis.kč) Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků Hodnoty peněžního toku z provozní činnosti Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 1

8 FinAnalysis Vybrané základní údaje Tisk: Vybrané základní údaje Ukazatel Stav k Počet zaměstnanců Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Přidaná hodnota Přidaná hodnota na 1 pracovníka (tis. Kč) Celkové tržby Celkové náklady Celkové výnosy Zásoby Výsledek hospodaření před zdaněním Celkové tržby FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 2

9 FinAnalysis Vybrané základní údaje Tisk: Vybrané základní údaje Přidaná hodnota Počet zaměstnanců Přidaná hodnota na 1 pracovníka Náklady a výnosy Zásoby Celkové náklady Celkové výnosy 1 FinAnalysis_2.17_demo Stránka 2 z 2

10 FinAnalysis Horizontální analýza rozvahy Tisk: Horizontální analýza rozvahy Označení TEXT řá- Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index a b c AKTIVA CELKEM , , , , , , , , , , , ,2 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2, 2 4 3, , , -8-12, ,86, 2 4 3, ,38, , ,8 B. Dlouhodobý majetek , , , , , , , , , , , ,83 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , , , , , , , ,73 B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2 Ocenitelná práva , , , , , , , , , , , , Software , , , , , , , , , , , , Ostatní ocenitelná práva 8 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 3 Goodwill 9 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot 11 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot 12 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný maje 13 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## B. II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , ,56 B. II. 1 Pozemky a stavby , , , , , , , , , , , , Pozemky 16, 4 8 3, , , , ,86, 4 8 3, ,38, , ,8 1.2 Stavby , , , , , , , , , , , ,32 2 Hmotné movité věci a jejich soubory , , , , , , , , , , , ,16 3 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 24 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 25 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majete 26 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## B. III. Dlouhodobý finanční majetek , , , , , , , , , , , ,97 B. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba , , , , , , , , , , , ,3 2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládaj 29, 2 1 3, , , -7-12, ,86, 2 1 3, ,38, -4-38, ,8 3 Podíly - podstatný vliv , , , , , , , , , , , ,67 4 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 6 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33, , , , , ,87, 1 8 3, ,38, , ,8 7 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 32, , , , , ,14-6 -, , ,8 6, , , Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 32, , , , , ,14-6 -, , ,8 6, , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančn 36 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## C. Oběžná aktiva , , , , , ,54 453, , , , , ,2 C. I. Zásoby , , , , , , , , , , , ,61 C. I. 1 Materiál , , , , , , , , , , , ,31 2 Nedokončená výroba a polotovary , , , , , , ,23-8 -, , , , ,71 3 Výrobky a zboží , , , , , , , , ,8-12 -, , ,9 3.1 Výrobky , , , , , , , , , , , , Zboží , , , , , , , , ,9 24 4, , ,52 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 5 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## C. II. Pohledávky , , , , , , , , , , , ,7 C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky , , , , , , , , , , , , Pohledávky z obchodních vztahů , , , , , , , , , , , , Pohledávky - ovládaná nebo ovládající os 49 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 1.3 Pohledávky - podstatný vliv 5 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 1.4 Odložená daňová pohledávka 51 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 1.5 Pohledávky - ostatní , , , , , , , , ,63 126, , , Pohledávky za společníky 53 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Dohadné účty aktivní 55 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Jiné pohledávky , , , , , , , , ,63 126, , ,13 2 Krátkodobé pohledávky , , , , , , , , , , , ,6 2.1 Pohledávky z obchodních vztahů , , , , , , , , , 3 9 9, , , Pohledávky - ovládaná nebo ovládající os 59 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2.3 Pohledávky - podstatný vliv 6 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2.4 Pohledávky - ostatní , , , , , , , , , , , , Pohledávky za společníky 62 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Sociální zabezpečení a zdravotní pojištěn 63 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Stát - daňové pohledávky , , , , , , ,8-8 -, , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Dohadné účty aktivní 66 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Jiné pohledávky , , , , , , , , , , , ,66 C. III. Krátkodobý finanční majetek 68 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 7 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 3

11 FinAnalysis Horizontální analýza rozvahy Tisk: Horizontální analýza rozvahy C. IV. Peněžní prostředky , , , , , , , , , , , ,7 C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně , , , , , , , , , , , ,86 2 Peněžní prostředky na účtech , , , , , , , , ,85 246, , ,6 D. Časové rozlišení aktiv , , , , , ,75 24,4 57 9, , , , ,2 D. I. 1 Náklady příštích období , , , , , ,75 24,4 57 9, , , , ,2 2 Komplexní náklady příštích období 76 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 3 Příjmy příštích období 77 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## Označení TEXT řá- Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna dek abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index a b c PASIVA CELKEM , , , , , , , , , , , ,2 A. Vlastní kapitál , , , , , , , , , , , ,14 A. I. Základní kapitál 8, 4 6 5, , , , ,94, , , , , ,7 1 Základní kapitál 81, 4 6 5, , , , ,94, , , , , ,7 2 Vlastní podíly (-) 82 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 3 Změny základního kapitálu 83 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## A. II. Ážio a kapitálové fondy , , , ,19-6 -, , , , , , , ,18 A. II. 1 Ážio 85 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2 Kapitálové fondy , , , ,19-6 -, , , , , , , , Ostatní kapitálové fondy , , , ,19-6 -, , , , , , , , Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 88 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn 89 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací ( 9 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodn 91 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## A. III. Fondy ze zisku , , , , , , , , , , , ,89 A. III. 1 Ostatní rezervní fondy , , , , , , , , , , , ,92 2 Statutární a ostatní fondy 94 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### 52 ####### 68 13,77, 36 3, ,8 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) , , , , , , , , , , , ,96 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let , , , , , , , , , , , ,96 2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 97 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+ 98 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního , , , , , , , , , , , ,7 A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na 1 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## B. + C. Cizí zdroje , , , , , , , , ,4-36 -, , ,65 B. I. Rezervy , , , , , , , , , , , ,8 B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 13 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2 Rezerva na daň z příjmů 14 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 3 Rezervy podle zvláštních právních předpis15 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4 Ostatní rezervy , , , , , , , , , , , ,8 C. Závazky , , , , , , , , , , , ,41 C. I. Dlouhodobé závazky , , , , , , , , , , , ,63 C. I. 1 Vydané dluhopisy 19, , , , , ,55, , ,38, , ,8 1.1 Vyměnitelné dluhopisy 11, , , , , ,55, , ,38, , ,8 1.2 Ostatní dluhopisy 111 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2 Závazky k úvěrovým institucím 112, , , , ,5 35 3, , , ,38, , ,8 3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 4 Závazky z obchodních vztahů , , , , , , , , , , , ,44 5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba116 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 7 Závazky - podstatný vliv 117 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 8 Odložený daňový závazek 118 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 9 Závazky - ostatní , , , , , ,65-6 -, , ,3 6, , , Závazky ke společníkům 12, 1 2 3, ,8 8 2, -6-12, ,86, , ,38, , ,9 9.2 Dohadné účty pasivní 121 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 9.3 Jiné závazky , , , , , ,61-6 -, , ,28 6, , ,23 C. II. Krátkodobé závazky , , , , , , 88, , , , , ,91 C. II. 1 Vydané dluhopisy 124 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 1.1 Vyměnitelné dluhopisy 125 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 1.2 Ostatní dluhopisy 126 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 2 Závazky k úvěrovým institucím , , , , , , , , , , , ,91 3 Krátkodobé přijaté zálohy , , , , , , , ,2 29 6,35 6 1, , ,3 4 Závazky z obchodních vztahů , , , , , , , , , , , ,6 5 Krátkodobé směnky k úhradě 13 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba131 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 7 Závazky - podstatný vliv 132 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 8 Závazky ostatní , , , , , , , , , , , , Závazky ke společníkům 134 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 8.2 Krátkodobé finanční výpomoci 135 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 8.3 Závazky k zaměstnancům , , , , , ,78 112, , , , , , Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr , , , , , , , , , , , , Stát - daňové závazky a dotace , , , , , , , , , , , ,2 FinAnalysis_2.17_demo Stránka 2 z 3

12 FinAnalysis Horizontální analýza rozvahy Tisk: Horizontální analýza rozvahy 8.6 Dohadné účty pasivní 139 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## 8.7 Jiné závazky , , , , , , , , , , , ,97 D. Časové rozlišení pasiv 141, , ####### ####### -55-2, , 24 ####### , , , ####### , 1 Výdaje příštích období 142, , ####### ####### -55-2, , 24 ####### , , , ####### , 2 Výnosy příštích období 143 ###### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ######## FinAnalysis_2.17_demo Stránka 3 z 3

13 FinAnalysis Horizontální analýza výsledovky Tisk: Horizontální analýza výsledovky Označení TEXT č. řá- Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna Změna dku abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index abs. index a b c I. Tržby z prodeje výrobků a služeb , , , , , , , , , , , ,37 II. Tržby za prodej zboží , , , , , , , , , , , ,28 A. Výkonová spotřeba , , , , , , , , , , , ,43 1. Náklady vynaložené na prodané zboží , , , , , , , , , , , ,91 2. Spotřeba materiálu a energie , , , , , , , , , , , ,7 3. Služby , , , , , , , , , , , ,21 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) , , , , , ,6-4 32, , , , , ,44 C. Aktivace (-) , , , , , , , , , , , ,74 D. Osobní náklady , , , , , , , , , , , ,78 1. Mzdové náklady , , , , , ,83-2 -, , , , , ,35 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojiš , , , , , , , , , , , ,93 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poji , , , , , , , , , ,72 125, ,92 2. Ostatní náklady , , , , , , , , , , , ,69 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti , , , , , , , , , , , ,63 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmo , , , , , , , , , , , ,63 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmo , , , , , , , , , , , ,63 2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmo 17 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 2. Úpravy hodnot zásob 18 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### III. Ostatní provozní výnosy , , , ,2 35, , , , , ,31 11, ,39 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku , , , , , , , , , ,81-1 -, ,48 2. Tržby z prodaného materiálu , , , , , , , ,2 29 6,35 6 1, , ,3 3. Jiné provozní výnosy , , , , , , , , , ,28 144, ,2 F. Ostatní provozní náklady , , , , , , , , , , , ,75 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majet , , , , , ,63 2 2, , , , , ,4 2. Zůstatková cena prodaného materiálu , , , , , , , ,2 29 6,35 6 1, , ,3 3. Daně a poplatky , , , , , , , , , , , ,84 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p 28 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 5. Jiné provozní náklady , , , ,46-9 -, , , , , , , ,22 * Provozní výsledek hospodaření (+/-) , , , , , , , , , , , ,7 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - pod , , , , , , , , , ,81-1 -, ,48 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba , , , , , , , , , ,81-1 -, ,48 2. Ostatní výnosy z podílů 33 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního ma 35 32, , , , , , , , ,44 6, , ,48 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního ma 36 32, , , , , , , , ,44 6, , ,48 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančn 37 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### H. Náklady související s ostatním dlouhodobým fina 38 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### VI. Výnosové úroky a podobné výnosy , , , ,41 1, ,86 2 7, , ,6 36 9, , ,47 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná ne , , , ,41 1, ,86 2 7, , ,6 36 9, , ,47 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### J. Nákladové úroky a podobné náklady , , , , , ,49, , , , , ,8 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná n , , , , , ,49, , , , , ,8 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### VII Ostatní finanční výnosy , 13 46, , , , , -4-11, ,13 1 2, , , ,2 K. Ostatní finanční náklady , , , , , , , , , , , ,12 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) , , , , , , , , , , , ,4 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) , , , , , , , , , , , ,62 L. Daň z příjmů , , , , , , , , , , , ,49 1. Daň z příjmů splatná , , , , , , , , , , , ,91 2. Daň z příjmů odložená (+/-) , , , , , , , , , , , ,24 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) , , , , , , , , , , , ,9 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společní , , , , , , , , , , , ,51 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) , , , , , , , , , , , ,7 * Čistý obrat za účetní období , , , , , , , , ,72 258, , ,97 FinAnalysis_2.17_demo Stránka 1 z 1

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště neb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.09.17 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROLLPAP spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Václ. Plecitého

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč) IČ: 63144883 Název a sídlo účetní jednotky Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 Sestaveno dne: 29.3.2019

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DEFIN a.s. IČ v tisících Kč 6 3 4 9 5 0 8 2 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání,

Více

VÝSLEDOVKA - Celkové tržby 99 623 114 594 128 373 151 829 151 148 163 158 155 511 163 037 135 596 139 346 154 202 197 026 178 801 152 718 Tržby za prodej výrobků a služeb 96 674 113 200 125 461 137 070

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí ROZVAHA k...... 3... 1...... 1... 2........ 2... 0... 1... 7........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov ROZVAHA k... 3... 1...... 1.... 2...... 2... 0... 1... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy-voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI Ke dni 31. prosince 2016 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TZK Myslív, a.s. IČO : 65006038 DIČ : CZ65006038 Sídlo, bydliště

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Morkovice-Slížany

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Obsahuje závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MF 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu

ROZVAHA. v plném rozsahu Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 4-Majetková, a.s. Účetní jednotka doručí Sídlo nebo bydliště účetní jednotky účetní

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ: Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: V likvidaci: a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 0 A. Pohledávky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v Kč přesně)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni (v Kč přesně) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2017 (v Kč přesně) IČ 06668020 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AD24 a.s. Sídlo,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/00 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni..07 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky Srí Lanka Project a.s. IČO K vode ˇ 00/ 09605 Praha 0600 Sestaveno dne:.5.08 Právní

Více

Českomoravská Nemovitostní a.s. Konsolidovaná účetní závěrka k

Českomoravská Nemovitostní a.s. Konsolidovaná účetní závěrka k KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA Běžné Minulé AKTIVA CELKEM 2 151 564 304 350 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 32 4 200 B. Dlouhodobý majetek 1 657 159 194 739 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 200 0 B.I.1.

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 48908754 Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě Označení T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ROZVAHA ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 3..07 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) NÁZEV A SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY: VODOVODY A KANALIZACE ZLÍN A.S., TŘ. T. BATI 383, ZLÍN 760 49, IČ: 494 54

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky od účetního období

Více

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok

XODAX. akciová společnost. Výroční zpráva za rok 2017 XODAX akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva XODAX, a.s. 2017 Stránka 2 Výroční zpráva XODAX, a.s. 2017 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2017 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2018 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 018 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2018 12 Jméno a příjmení, obchodní firma

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x p Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2018 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v celých Kč) IČ Netto 4 AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v celých Kč) IČ Netto 4 AKTIVA CELKEM Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3062018 (v celých Kč) IČ 04439562 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2006 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název Zemědělské družstvo

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více