Poznámky k současné situaci podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k současné situaci podniku"

Transkript

1 Poznámky k současné situaci podniku

2 Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k v tis. Kč ) AKTIVA AKTIVA CELKEM ,170,444 15,034,951 15,707,085 15,075,529 18,041,197 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK ,481,519 12,610,528 12,896,334 12,231,519 14,388,276 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 9,221 8,228 5, Software 44,841 94, , , , Obchodní známky a TV spoty 276, , , , , Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 24, , ,097 81,472 88, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 10, ,149 3,808 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ,112,649 12,013,696 11,908,453 12,258,359 12,473, Pozemky 302, , , , , Stavby 2,786,610 2,771,056 2,946,733 2,924,707 2,409, Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 3,298,171 3,319,621 3,610,002 3,821,910 5,265, Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2,056 2,730 2,705 2,946 3, Nedokončený dlouh. hmotný majetek 141, , , , , Poskytnuté zálohy na DHM 41,957 16,833 30, , , Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5,540,075 5,158,001 4,775,927 4,393,853 4,011,778 B.III. Dlouhodobý finanční majetek ,429 11,284 10,815 10,794 10, Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 12,660 10,538 10,556 10,556 10, Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA ,279,924 1,988,329 2,336,012 2,260,938 2,515,265 C.I. Zásoby ,498 1,064,763 1,266,809 1,267,727 1,558, Materiál 613, , , , , Nedokončená výroba a polotovary 215, , , , , Výrobky 76,240 86,942 93,543 95, , Zvířata Zboží 41,726 41,726 36,573 33,475 50, Poskytnuté zálohy na zásoby 45,650 31,232 5,434 7,199 94,893 C.II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky ,281, , , , , Pohledávky z obchodních vztahů 867, , , , , Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 45,408 21, Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky 1,831 21, Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 354,485 80,713 84,997 66,469 70, Jiné pohledávky 14,017 15,339 11,384 18,348 13,765 C.IV. Finanční majetek ,645 69, ,272 52,636 50, Peníze 52,911 28,697 45,587 48,383 41, Účty v bankách 52,734 41, ,685 4,253 8, Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv , , , ,072 1,137,656 D.I. Časové rozlišení , , , ,072 1,137, Náklady příštích období 403, , , ,072 1,137, Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 5,503

3 PASIVA PASIVA CELKEM ,170,444 15,034,951 15,707,085 16,075,529 18,041,197 A. VLASTNÍ KAPITÁL ,988,694 6,915,074 7,963,963 9,445,956 10,943,105 A.I. Základní kapitál ,931,550 1,931,550 1,931,553 1,962,064 1,962, Základní kapitál 1,962,064 1,962,064 1,962,064 1,962,064 1,962, Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) -30,514-30,514-30, Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy ,163,558 1,291,578 1,399,054 1,484,220 1,488, Emisní ážio 550, , , , , Ostatní kapitálové fondy 586, , , , , Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -162,677-98,667-44,929-2, Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 189, , , , ,181 A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku , , , , , Zákonný rezervní fond 448, , , , Statutární a ostatní fondy 9,899 10,885 8,639 5,365 1,315 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let ,375,207 1,047,726 1,909,107 2,906,506 4,317, Nerozdělený zisk minulých let 1,375,207 1,047,726 1,909,107 2,906,506 4,317, Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 1,637,348 2,826,213 2,962,226 3,377,000 3,464,574 B. CIZÍ ZDROJE ,161,942 8,105,569 7,733,870 6,627,920 7,095,926 B.I. Rezervy ,691 1,040, , , , Rezervy podle zvláštních právních předpisů 54,102 43,360 33,102 29,831 18, Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 530, , ,254 16, Ostatní rezervy 245, , , , ,878 B.II. Dlouhodobé závazky ,278,213 1,641,132 1,685,967 1,667,487 1,630, Závazky z obchodních vztahů , Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 233, , , , , Odložený daňový závazek 2,044,014 1,511,053 1,436,609 1,489, B.III. Krátkodobé závazky ,944,038 1,986,073 1,971,115 2,373,385 4,091, Závazky z obchodních vztahů 965, ,795 1,004,603 1,289,767 1,314, Závazky - spřízněná strana 1,500, Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 51,475 7,624 8,897 9,882 9, Závazky k zaměstnancům 51,964 54,700 64,383 73,207 64, Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 26,598 31,301 35,141 33,494 37, Stát - daňové závazky a dotace 372, , , , , Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 472, , , , , Jiné závazky 4,462 2,663 2,567 6,614 74,470 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci ,110,000 3,437,968 3,335,714 1,990, , Bankovní úvěry dlouhodobé 2,142,857 1,285, , Krátkodobé bankovní úvěry 1,967,143 2,152,254 2,907,143 1,990, , Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv ,808 14,308 9,252 1,653 2,166 C.I. Časové rozlišení ,808 14,308 9,252 1,653 2, Výdaje příštích období 19,613 13,945 6, , Výnosy příštích období ,964 1, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Závazky po lhůtě splatnosti Počet akcií v ks Nominální hodnota akcie v Kč Průměrná tržní cena akcie za prosinec v Kč Vyplacená dividenda na akcii v Kč Přepočtený počet pracovníků Daň z příjmů Průměrná úroková míra z úvěrů

4 ,462,681 15,240, ,020 2, , , ,310 7,469 14,221, ,182 3,493,246 6,057,710 3, ,737 57,527 3,629, , ,109 10, ,928,569 1,819,003 1,066, , , ,421 61, ,043, ,435 65,130 96,680 8,386 65,935 40,547 25,388 1,293,194 1,293,194 1,293,190 4

5 ,462,681 12,811,435 2,000,000 2,000,000 1,471, , ,981-8, , , , ,778,727 5,778,727 3,882,196 6,648, ,320 6, ,011 1,430,374 8, ,961 1,302,142 2,468,395 1,270,206 9,208 67,290 38, , ,236 67,742 2,427,389 2,427,389 2,768 2,768 2,

6 Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát (k v tis. Kč ) Položka I. Tržby za prodej zboží 1,157, , , , , ,314 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 860, , , , , ,291 + OBCHODNÍ MARŽE II. Výkony ,405,393 12,236,806 12,597,928 13,205,886 14,144,646 15,439, Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9,196,868 11,926,465 12,266,812 12,905,689 13,691,204 14,788, Změna stavu zásob vlastní výroby ,741 36,052-1,277 43, , Aktivace 207, , , , , ,964 B. Výkonová spotřeba ,078,651 5,847,976 5,837,188 6,038,097 7,025,216 7,882, Spotřeba materiálu a energie 2,591,573 3,101,333 2,965,046 2,946,609 3,243,713 3,812, Služby 2,487,078 2,746,643 2,872,142 3,091,488 3,781,503 4,070,717 + PŘIDANÁ HODNOTA ,623,624 6,483,306 6,979,249 7,347,858 7,371,435 7,875,249 C. Osobní náklady ,049,770 1,219,405 1,331,856 1,373,700 1,350,856 1,520, Mzdové náklady 774, , ,605 1,014, ,441 1,097, Odměny členům orgánů spol. a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 263, , , , , , Sociální náklady 11,734 15,881 16,976 17,250 24,494 45,813 D. Daně a poplatky 32,802 30,075 32,604 22,374 10,983 17,838 E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 872,075 1,296,978 1,299,210 1,472,124 1,288,782 1,449,046 III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu , , , , , , Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 48,451 62,991 50,373 74,721 39,141 46, Tržby z prodeje materiálu 83,260 52,896 96,436 77, , ,076 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu , , , , , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 42,849 97,509 79,543 88,381 19,915 73, Prodaný materiál 90,761 61, , , , ,159 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 41, , , ,753-62, ,369 oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy 163,740 75,913 56, , ,508 86,700 H. Ostatní provozní náklady 131, , , , , ,634 V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,658,067 3,639,176 4,165,803 4,623,399 4,667,398 4,877,073 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 762, , ,530 J. Prodané cenné papíry a podíly 762, ,720 1,289 30,512 VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2,610 2,418 K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 4,959 22,369 L. Náklady z přecenění CP derivátů 7,797 76,010 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -5,727-4,299-3, , ,287 X. Výnosové úroky 14, ,289 N. Nákladové úroky 248, , ,749 52,484 60,952 85,076 XI. Ostatní finanční výnosy 72,398 45,481 39,504 38,417 46,815 92,287 O. Ostatní finanční náklady 94,435 86,901 86, ,633 57,308 95,710 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , ,304-75, ,138 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost , , ,688 1,124,095 1,127, , splatná 797,901 1,122,279 1,090,789 1,084,521 1,141, , odložená -18, ,230-93,101 39,574-14, ,147 ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST ,630,597 2,826,213 2,936,063 3,377,000 3,464,574 3,882,196 XIII. Mimořádné výnosy 65,539 57,637 R. Mimořádné náklady 55,758 22,282 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 3,030 9, splatná 3,030 9, odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,751 26,163 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období ,637,348 2,826,213 2,962,226 3,377,000 3,464,574 3,882,196 Výsledek hospodaření před zdaněním ,420,188 3,375,262 3,969,106 4,501,095 4,591,823 4,593,935

7 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz o Cash Flow (k v tis. Kč ) Položka Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace 0 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.6. Úrokové náklady a výnosy A.1.7. Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami 0 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 0 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami 0 A.3. Placené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Placené daně A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 0 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 0 C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 0 P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období 0

8 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Rozvaha - vertikální finanční analýza AKTIVA AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0% 0% 0% 0% 0% 0% B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 82% 84% 82% 81% 80% 78% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2% 4% 6% 6% 5% 5% 1. Zřizovací výdaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Software 0% 1% 1% 4% 3% 3% 4. Ocenitelná práva 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5. Goodwill 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0% 1% 4% 1% 0% 0% 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 80% 80% 76% 81% 69% 73% 1. Pozemky 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2. Stavby 18% 18% 19% 19% 13% 18% 3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 22% 22% 23% 25% 29% 31% 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Základní stádo a tažná zvířata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek 1% 3% 1% 3% 2% 4% 8. Poskytnuté zálohy na DHM 0% 0% 0% 3% 1% 0% 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 37% 34% 30% 29% 22% 19% B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0% 0% 0% 0% 0% 0% a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% C. OBĚŽNÁ AKTIVA 15% 13% 15% 15% 14% 15% C.I. Zásoby 7% 7% 8% 8% 9% 9% 1. Materiál 4% 4% 6% 5% 5% 5% 2. Nedokončená výroba a polotovary 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3. Výrobky 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4. Zvířata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Zboží 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0% 0% 0% 0% 1% 0% C.II. Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Dohadné účty aktivní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Jiné pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Odložená daňová pohledávka 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.III. Krátkodobé pohledávky 8% 6% 6% 6% 5% 5% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6% 5% 5% 5% 5% 4% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Stát - daňové pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Ostatní poskytnuté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8. Dohadné účty aktivní 2% 1% 1% 0% 0% 0% 9. Jiné pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.IV. Finanční majetek 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1. Peníze 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Účty v bankách 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3. Krátkodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Pořizovaný krátkodobý majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 3% 3% 3% 4% 6% 7% D.I. Časové rozlišení 3% 3% 3% 4% 6% 7% 1. Náklady příštích období 3% 3% 3% 4% 6% 7% 2. Komplexní náklady příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Příjmy příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 PASIVA PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% A. VLASTNÍ KAPITÁL 39% 46% 51% 59% 61% 66% A.I. Základní kapitál 13% 13% 12% 12% 11% 10% 1. Základní kapitál 13% 13% 12% 12% 11% 10% 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Změny vlastního kapitálu 0% 0% 0% 0% 0% 0% A.II. Kapitálové fondy 8% 9% 9% 9% 8% 8% 1. Emisní ážio 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2. Ostatní kapitálové fondy 4% 4% 4% 5% 4% 4% 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -1% -1% 0% 0% 0% 0% 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 1% 1% 1% 1% 1% 1% A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1. Zákonný rezervní fond 3% 3% 3% 3% 2% #REF! 2. Statutární a ostatní fondy 0% 0% 0% 0% 0% 0% A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 9% 7% 12% 18% 24% 30% 1. Nerozdělený zisk minulých let 9% 7% 12% 18% 24% 30% 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0% 19% 19% 21% 19% 20% A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 11% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! B. CIZÍ ZDROJE 60% 54% 49% 41% 39% 34% B.I. Rezervy 5% 7% 5% 4% 3% 2% 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Rezerva na daň z příjmů 3% 3% 1% 0% 0% 0% 4. Ostatní rezervy 2% 4% 3% 4% 3% 2% B.II. Dlouhodobé závazky 15% 11% 11% 10% 9% 7% 1. Závazky z obchodních vztahů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Přijaté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Vydané dluhopisy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Směnky k úhradě 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8. Dohadné účty pasivní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9. Jiné závazky 2% 1% 2% 1% 1% 1% 10. Odložený daňový závazek 13% 10% 9% 9% 7% #REF! B.III. Krátkodobé závazky 13% 13% 13% 15% 23% 13% 1. Závazky z obchodních vztahů 6% 6% 6% 8% 7% 7% 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0% 0% 0% 0% 8% 0% 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Závazky k zaměstnancům 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Stát - daňové závazky a dotace 2% 2% 2% 3% 1% 2% 8. Přijaté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9. Vydané dluhopisy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10. Dohadné účty pasivní 3% 4% 3% 3% 5% 4% 11. Jiné závazky 0% 0% 0% 0% 0% 0% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 27% 23% 21% 12% 5% 12% 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 14% 9% 3% 0% 0% 0% 2. Krátkodobé bankovní úvěry 13% 14% 19% 12% 5% 12% 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0% 0% 0% 0% 0% 0% C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.I. Časové rozlišení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. Výdaje příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Výnosy příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát - vertikální finanční analýza Položka I. Tržby za prodej zboží 11% 5% 6% 5% 5% 6% A. Náklady vynaložené na prodané zboží 8% 4% 5% 3% 3% 4% + OBCHODNÍ MARŽE 3% 1% 2% 1% 2% 2% II. Výkony 91% 97% 96% 97% 98% 98% 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 89% 95% 94% 95% 95% 94% 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3. Aktivace 2% 2% 2% 2% 3% 3% B. Výkonová spotřeba 49% 47% 45% 45% 49% 50% 1. Spotřeba materiálu a energie 25% 25% 23% 22% 22% 24% 2. Služby 24% 22% 22% 23% 26% 26% + PŘIDANÁ HODNOTA 45% 52% 53% 54% 51% 50% C. Osobní náklady Mzdové náklady 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3% 2% 3% 3% 2% 2% 4. Sociální náklady 0% 0% 0% 0% 0% 0% D. Daně a poplatky 0% 0% 0% 0% 0% 0% E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 8% 10% 10% 11% 9% 9% III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2. Tržby z prodeje materiálu 1% 0% 1% 1% 1% 1% F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0% 1% 1% 1% 0% 0% 2. Prodaný materiál 1% 0% 1% 1% 2% 2% G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 0% 1% -1% -2% 0% -1% oblasti a komplexních nákladů přístích období 0% 0% 0% 0% 0% 0% IV. Ostatní provozní výnosy 2% 1% 0% 1% 1% 1% H. Ostatní provozní náklady 1% 1% 3% 1% 1% 1% V. Převod provozních výnosů 0% 0% 0% 0% 0% 0% I. Převod provoz. nákladů 0% 0% 0% 0% 0% 0% * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 26% 29% 32% 34% 32% 31% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 7% 5% 0% 0% 0% 0% J. Prodané cenné papíry a podíly 7% 5% 0% 0% 0% 0% VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 0% 0% 0% 0% 0% 0% jednotkách pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% K. Náklady z finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0% 0% 0% 0% 0% 0% L. Náklady z přecenění CP derivátů 0% 0% 0% 0% 0% 0% M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0% 0% 0% 0% 0% 1% X. Výnosové úroky 0% 0% 0% 0% 0% 0% N. Nákladové úroky 2% 2% 1% 0% 0% 1% XI. Ostatní finanční výnosy 1% 0% 0% 0% 0% 1% O. Ostatní finanční náklady 1% 1% 1% 1% 0% 1% XII. Převod finančních výnosů 0% 0% 0% 0% 0% 0% P. Převod finančních nákladů 0% 0% 0% 0% 0% 0% * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2% -2% -2% -1% -1% -2% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8% 4% 8% 8% 8% 5% 1. splatná 8% 9% 8% 8% 8% 6% 2. odložená 0% -5% -1% 0% 0% -1% ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 16% 22% 22% 25% 24% 25% XIII. Mimořádné výnosy 1% 0% 0% 0% 0% 0% R. Mimořádné náklady 1% 0% 0% 0% 0% 0% S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. splatná 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. odložená 0% 0% 0% 0% 0% 0% * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0% 0% 0% 0% 0% 0% T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0% 0% 0% 0% 0% 0% *** Výsledek hospodaření za účetní období 16% 22% 23% 25% 24% 25% Výsledek hospodaření před zdaněním 23% 27% 30% 33% 32% 29%

11 Název podniku: OKEČ: 0 0 Rozvaha - horizontální finanční analýza (absolutní změna ) AKTIVA AKTIVA CELKEM 0 0 ######### -135, , ,556 2,965,668 1,421,484 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0 ######### 129, , ,815 2,156, ,642 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,518-14,700-57,706 3, Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 9, ,106-4, , Software ,841 49,682 11, ,890-27,582 29, Ocenitelná práva ,228 8,366 18,569-7, , Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ,953-35, Nedokončený dlouh. nehmotný majetek , , , ,625 7,100-35, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,372-10,372 5,149-1,341 3,661 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 ######### -98, , , ,654 1,748, Pozemky ,152 8, ,652-3,095 5, Stavby 0 0 2,786,610-15, ,677-22, ,606 1,084, Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 0 0 3,298,171 21, , ,908 1,443, , Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 2, Nedokončený dlouh. hmotný majetek , , , ,694-87, , Poskytnuté zálohy na DHM ,957-25,124 13, , ,688-90, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 5,540, , , , , ,074 B.III. Dlouhodobý finanční majetek ,429-2, , Podíly v ovládaných a řízených osobách , Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ,660-2, Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA 0 0 2,279, , ,683-75, , ,304 C.I. Zásoby ,498 72, , , , Materiál ,047 36, ,822-54, , , Nedokončená výroba a polotovary ,833 39,563 6,574 54,852 51, , Výrobky ,240 10,702 6,601 1,778 10,577 7, Zvířata Zboží , ,153-3,098 17,295 28, Poskytnuté zálohy na zásoby ,650-14,418-25,798 1,765 87,694-33,491 C.II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky 0 0 1,281, ,001 15,334 71,654-34, , Pohledávky z obchodních vztahů , ,974 16,836 40,473 8,962 51, Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami ,408-45, ,644-21, Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky ,831-1,831 21,101-21,101 65, Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní , ,772 4,284-18,528 3,569 26, Jiné pohledávky ,017 1,322-3,955 6,964-4,583-5,379 C.IV. Finanční majetek ,645-35, , ,636-2,061 15, Peníze ,911-24,214 16,890 2,796-6,708-1, Účty v bankách ,734-11, , ,432 4,647 16, Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv ,001 27,093 38, , , ,538 D.I. Časové rozlišení ,001 27,093 38, , , , Náklady příštích období ,498 32,596 38, , , , Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 0 0 5,503-5,

12 PASIVA PASIVA CELKEM 0 0 ######### -135, , ,444 1,965,668 1,421,484 A. VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 5,988, ,380 1,048,889 1,481,993 1,497,149 1,868,330 A.I. Základní kapitál 0 0 1,931, , , Základní kapitál 0 0 1,962,064 37, Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) , , Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 0 0 1,163, , ,476 85,166 4,692-17, Emisní ážio , Ostatní kapitálové fondy ,224 64,010 53,738 42,583 2,346-8, Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ,677 64,010 53,738 42,583 2,346-8, Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách ,181 0 A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku , ,246-3,274-4,050-39, Zákonný rezervní fond , ,915 #REF! 2. Statutární a ostatní fondy 0 0 9, ,246-3,274-4,050-1,315 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 0 0 1,375, , , ,399 1,411,279 1,460, Nerozdělený zisk minulých let 0 0 1,375, , , ,399 1,411,279 1,460, Neuhrazená ztráta minulých let ,826, , ,774 87, ,622 A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 0 0 1,637,348 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! B. CIZÍ ZDROJE 0 0 9,161,942-1,056, ,699-1,105, , ,448 B.I. Rezervy , , , ,584-62, , Rezervy podle zvláštních právních předpisů ,102-10,742-10,258-3,271-11,634-11, Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů ,251-80, , ,254 16,570-16, Ostatní rezervy , ,684-16,304 35,941-67, ,867 B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 2,278, ,081 44,835-18,480-36, , Závazky z obchodních vztahů ,586-25, Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky , , ,279-71,657-55,803-1, Odložený daňový závazek 0 0 2,044, ,961-74,444 53, ,644 #REF! B.III. Krátkodobé závazky 0 0 1,944,038 42,035-14, ,270 1,718,085-1,623, Závazky z obchodních vztahů , , ,164 24,304-43, Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 1,500,000-1,500, Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení ,475-43,851 1, Závazky k zaměstnancům ,964 2,736 9,683 8,824-8,419 2, Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,598 4,703 3,840-1,647 3,539 1, Stát - daňové závazky a dotace ,239-3,681-37,603 84, ,421 57, Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní ,112 84,320-31,863 20, , , Jiné závazky 0 0 4,462-1, ,047 67,856-6,728 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 4,110, , ,254-1,345,156-1,150,520 1,587, Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 2,142, , , , Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 1,967, , , ,585-1,150,520 1,587, Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv ,808-5,500-5,056-7, C.I. Časové rozlišení ,808-5,500-5,056-7, Výdaje příštích období ,613-5,668-7,657-5, Výnosy příštích období ,601-1,

13 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Rozvaha - horizontální finanční analýza (relativní změna ) AKTIVA AKTIVA CELKEM -1% 4% -4% 20% 8% A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1% 2% -5% 18% 6% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 68% 64% -2% -6% 0% 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje -11% -38% -89% -49% 587% 3. Software 111% 12% 414% -5% 6% 4. Ocenitelná práva 3% 7% -2% 0% 1% 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -75% -100% -99% -98% 7. Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 696% 185% -86% 9% -40% 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek -100% -26% 96% B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -1% -1% 3% 2% 14% 1. Pozemky 3% 0% -9% -1% 2% 2. Stavby -1% 6% -1% -18% 45% 3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1% 9% 6% 38% 15% 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 33% -1% 9% 18% 7% 7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek 207% -47% 91% -20% 95% 8. Poskytnuté zálohy na DHM -60% 81% 1175% -62% -61% 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -7% -7% -8% -9% -10% B.III. Dlouhodobý finanční majetek -16% -4% 0% 1% 916% 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem -17% 0% 0% 1% -3% 3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek -3% -65% -8% -8% 171% 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA -13% 17% -3% 11% 16% C.I. Zásoby 7% 19% 0% 23% 17% 1. Materiál 6% 34% -6% 15% 14% 2. Nedokončená výroba a polotovary 18% 3% 21% 16% 35% 3. Výrobky 14% 8% 2% 11% 7% 4. Zvířata 0% 0% 0% 0% 0% 5. Zboží 0% -12% -8% 52% 56% 6. Poskytnuté zálohy na zásoby -32% -83% 32% 1218% -35% C.II. Dlouhodobé pohledávky -48% -100% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky -48% -100% 7. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky -33% 2% 8% -4% 15% 1. Pohledávky z obchodních vztahů -13% 2% 5% 1% 6% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami -100% -100% 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky -100% -100% 7. Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní -77% 5% -22% 5% 38% 9. Jiné pohledávky 9% -26% 61% -25% -39% C.IV. Finanční majetek -34% 187% -74% -4% 30% 1. Peníze -46% 59% 6% -14% -3% 2. Účty v bankách -22% 276% -97% 109% 185% 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 7% 9% 23% 95% 14% D.I. Časové rozlišení 7% 9% 23% 95% 14% 1. Náklady příštích období 8% 9% 23% 95% 14% 2. Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období -100%

14 PASIVA PASIVA CELKEM -1% 4% 2% 12% 8% A. VLASTNÍ KAPITÁL 15% 15% 19% 16% 17% A.I. Základní kapitál 0% 0% 2% 0% 2% 1. Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 2% 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0% 0% -100% 3. Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 11% 8% 6% 0% -1% 1. Emisní ážio 0% 0% 0% 0% 0% 2. Ostatní kapitálové fondy 11% 8% 6% 0% -1% 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -39% -54% -95% -100% 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0% 0% 0% 0% 0% A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0% 0% -1% -1% -9% 1. Zákonný rezervní fond 0% 0% 0% -8% #REF! 2. Statutární a ostatní fondy 10% -21% -38% -75% -100% A.IV. Hospodářský výsledek minulých let -24% 82% 52% 49% 34% 1. Nerozdělený zisk minulých let -24% 82% 52% 49% 34% 2. Neuhrazená ztráta minulých let 5% 14% 3% 12% A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! B. CIZÍ ZDROJE -12% -5% -14% 7% -6% B.I. Rezervy 25% -29% -20% -11% -40% 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů -20% -24% -10% -39% -65% 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů -15% -61% -100% -100% 4. Ostatní rezervy 123% -3% 7% -12% -37% B.II. Dlouhodobé závazky -28% 3% -1% -2% -12% 1. Závazky z obchodních vztahů -100% -75% 2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky -44% 92% -29% -31% -2% 10. Odložený daňový závazek -26% -5% 4% -13% #REF! B.III. Krátkodobé závazky 2% -1% 20% 72% -40% 1. Závazky z obchodních vztahů 0% 4% 28% 2% -3% 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám -100% 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení -85% 17% 11% -5% -2% 5. Závazky k zaměstnancům 5% 18% 14% -12% 4% 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 18% 12% -5% 11% 5% 7. Stát - daňové závazky a dotace -1% -10% 26% -41% 23% 8. Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 18% -6% 4% 55% -16% 11. Jiné závazky -40% -4% 158% 1026% -9% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -16% -3% -40% -58% 189% 1. Bankovní úvěry dlouhodobé -40% -67% -100% 2. Krátkodobé bankovní úvěry 9% 35% -32% -58% 189% 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv -28% -35% -82% 31% 28% C.I. Časové rozlišení -28% -35% -82% 31% 28% 1. Výdaje příštích období -29% -55% -93% 236% 58% 2. Výnosy příštích období 86% 717% -58% -37% -26%

15 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát - horizontální finanční analýza (absolutní změna ) Položka I. Tržby za prodej zboží 0 0 1,157, , , ,606 83, ,752 A. Náklady vynaložené na prodané zboží , ,726 52, ,126 11, ,734 + OBCHODNÍ MARŽE , , ,033-38,480 71,976 67,018 II. Výkony 0 0 9,405,393 2,831, , , ,760 1,294, Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0 0 9,196,868 2,729, , , ,515 1,097, Změna stavu zásob vlastní výroby ,061-23,689-37,329 45, , Aktivace ,845 42,755 44,464 6, ,223 83,267 B. Výkonová spotřeba 0 0 5,078, ,325-10, , , , Spotřeba materiálu a energie 0 0 2,591, , ,287-18, , , Služby 0 0 2,487, , , , , ,214 + PŘIDANÁ HODNOTA 0 0 4,623,624 1,859, , ,609 23, ,814 C. Osobní náklady 0 0 1,049, , ,451 41,844-22, , Mzdové náklady , ,860 81,473 38,457-28, , Odměny členům orgánů spol. a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ,504 45,548 29,983 3,033-1,507 36, Sociální náklady ,734 4,147 1, ,244 21,319 D. Daně a poplatky ,802-2,727 2,529-10,230-11,391 6,855 E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku , ,903 2, , , ,264 III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu ,711-15,824 30,922 5,071 59,719 10, Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,451 14,540-12,618 24,348-35,580 7, Tržby z prodeje materiálu ,260-30,364 43,540-19,277 95,299 2,618 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu ,610 25,829 45,269 19,340 26, , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ,849 54,660-17,966 8,838-68,466 53, Prodaný materiál ,761-28,831 63,235 10,502 94,618 54,874 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní , , ,463-64, , ,314 oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy ,740-87,827-19,436 44, ,808 H. Ostatní provozní náklady ,493 20, , ,106 32,096 3,256 V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 2,658, , , ,596 43, ,675 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů , , ,681 21,491-21,530 0 J. Prodané cenné papíry a podíly , , ,431 29,223-30,512 0 VII. Výnosy z dl. finančního majetku 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 2, , K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 4,959 17,410 L. Náklady z přecenění CP derivátů 0 0 7,797 68,213 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0-5,727 1, ,175 2, ,094 X. Výnosové úroky ,326-13, N. Nákladové úroky ,648-18,598-42, ,265 8,468 24,124 XI. Ostatní finanční výnosy ,398-26,917-5,977-1,087 8,398 45,472 O. Ostatní finanční náklady ,435-7, ,741-43,325 38,402 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,660-16,254 31, ,748 46, ,563 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost , , , ,407 3, , splatná , ,378-31,490-6,268 57, , odložená , , , ,675-54, ,650 ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 0 0 1,630,597 1,195, , ,937 87, ,622 XIII. Mimořádné výnosy ,539-65,539 57,637-57, R. Mimořádné náklady ,758-55,758 22,282-22, S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 3,030-3,030 9,192-9, splatná 0 0 3,030-3,030 9,192-9, odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 6,751-6,751 26,163-26, T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 1,637,348 1,188, , ,774 87, ,622 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 2,420, , , ,989 90,728 2,112

16 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát - horizontální finanční analýza (relativní změna ) Položka I. Tržby za prodej zboží -44% 27% -22% 13% 23% A. Náklady vynaložené na prodané zboží -36% 9% -23% 3% 21% + OBCHODNÍ MARŽE -68% 131% -18% 40% 27% II. Výkony 30% 3% 5% 7% 9% 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 30% 3% 5% 6% 8% 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 8685% -40% -104% -3526% 261% 3. Aktivace 21% 18% 2% 36% 20% B. Výkonová spotřeba 15% 0% 3% 16% 12% 1. Spotřeba materiálu a energie 20% -4% -1% 10% 18% 2. Služby 10% 5% 8% 22% 8% + PŘIDANÁ HODNOTA 40% 8% 5% 0% 7% C. Osobní náklady 16% 9% 3% -2% 13% 1. Mzdové náklady 15% 9% 4% -3% 11% 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 31% -29% 33% 13% -69% 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 17% 10% 1% 0% 11% 4. Sociální náklady 35% 7% 2% 42% 87% D. Daně a poplatky -8% 8% -31% -51% 62% E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 49% 0% 13% -12% 12% III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -12% 27% 3% 39% 5% 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 30% -20% 48% -48% 19% 2. Tržby z prodeje materiálu -36% 82% -20% 124% 2% F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 19% 28% 9% 12% 43% 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 128% -18% 11% -77% 270% 2. Prodaný materiál -32% 102% 8% 70% 24% G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 332% -210% 33% -76% 257% oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy -54% -26% 80% 0% -15% H. Ostatní provozní náklady 15% 127% -58% 22% 2% V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 37% 14% 11% 1% 4% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -18% -100% 55105% -100% J. Prodané cenné papíry a podíly -18% -100% 2267% -100% VII. Výnosy z dl. finančního majetku 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku -7% -100% K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 351% L. Náklady z přecenění CP derivátů 875% M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -25% -10% -82% -414% 6388% X. Výnosové úroky -94% -45% 47% 33% 43% N. Nákladové úroky -7% -18% -72% 16% 40% XI. Ostatní finanční výnosy -37% -13% -3% 22% 97% O. Ostatní finanční náklady -8% 0% 16% -43% 67% XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7% -12% -47% -38% 275% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -30% 82% 13% 0% -37% 1. splatná 41% -3% -1% 5% -22% 2. odložená 3069% -84% -143% -137% 1094% ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 73% 4% 15% 3% 12% XIII. Mimořádné výnosy -100% -100% R. Mimořádné náklady -100% -100% S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -100% -100% 1. splatná -100% -100% 2. odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -100% -100% T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období 73% 5% 14% 3% 12% Výsledek hospodaření před zdaněním 39% 18% 13% 2% 0%

17 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz o Cash Flow - horizontální finanční analýza (absolutní změna ) Položka Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.6. Úrokové náklady a výnosy A.1.7. Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A.3. Placené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Placené daně A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období

18 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz o Cash Flow - horizontální finanční analýza (relativní změna ) Položka Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.6. Úrokové náklady a výnosy A.1.7. Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A.3. Placené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Placené daně A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období

19 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Poměrová finanční analýza Ukazatele rentability (výn Ukazatel Zdrojová data ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) (VH před zdaň. + N.) / aktiva celkem NA NA Rentabilita tržeb (EBIT/T) (VH před zdaň. + N.) / (I. + II.1.) NA NA Obrat celk. aktiv (T/AKT) (I. + II.1.) / aktiva celkem NA NA ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) (VH před zdaň. + N.) / (A. + B.I. + B.II. + B.IV.1.) NA NA ROE - Rentabilita vl. kapitálu (ČZ / VK) VH za úč. období / A. NA NA Rentabilita tržeb (ČZ/T) VH za úč. období / (I. + II.1.) NA NA Obrat celk. aktiv (T/AKT) (I. + II.1.) / aktiva celkem NA NA Finanční páka (AKT/VK) aktiva celkem / A. NA NA Rentabilita z vlastních fin. zdrojů (CF / VK) (Provozní CF) / A. NA NA Rentabilita tržeb (ČZ / T) VH za úč. období / (I. + II.1.) NA NA Mzdová náročnost tržeb I C.1. / (I. + II.1.) NA NA Mzdová náročnost tržeb II (z celkových osobních nákladů) C / (I. + II.1.) NA NA Ukazatele aktivity Sloupec1 Sloupec Obrat aktiv (T / AKT) (I. + II.1.) / aktiva celkem NA NA Obrat zásob (T / zásoby) (I. + II.1.) / C.I. NA NA Doba obratu aktiv (AKT / (T/360)) aktiva celkem / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360)) C.I. / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360)) (C.II. + C.III.) / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) (B.III.) / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Ukazatele zadluženo Sloupec1 Sloupec Equity Ratio (VK / AKT) A. / aktiva celkem NA NA Debt Ratio I. (CZ / AKT) B. / aktiva celkem NA NA Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) (B. + C.) / aktiva celkem NA NA Debt Equity Ratio (CZ / VK) B. / A. NA NA Úrokové krytí I. (EBIT / úroky) (VH před zdaň. + N.) / N. NA NA Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / úroky) (VH před zdaň. + N. + E.) / N. NA NA Cash Flow / ((Cizí zdroje-rezervy)/360) (CF) / [(B. - B.I.)/360] NA NA Ukazatele likvidity Sloupec1 Sloupec Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD) C. - C.II. - (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) 0 0 Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) [C. - (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.)] / aktiva celkem NA NA Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K) B. / (A. + B.I. + B.II. + B.IV.1.) NA NA Celková likvidita (OAKT / KD) C. / (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) NA NA Běžná likvidita ((KrP+FM) / KD) (C.III. + C.IV.) / (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) NA NA Peněžní likvidita (FM / KD) C.IV. / (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) NA NA Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) B.III. / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Ukazatele produktivity

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě Označení T

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Ochodní firma neo jiný název účetní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín as Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č 500/2002 S IČO: 49454561 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31122007

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: 31.12.2018 (v celých tisících Kč) IČ: 63144883 Název a sídlo účetní jednotky Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302 Sestaveno dne: 29.3.2019

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk:

FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: FinAnalysis Vstupní údaje Tisk: 4.11.218 Vstupní data pro finanční analýzu Atlantis PC s.r.o. Gerská 4, 323 Plzeň +42 63 425 485 atlantispc@email.cz Plnou verzi aplikace si můžete zakoupit na www.finanalysis.cz

Více

akciová společnost Výroční zpráva za rok

akciová společnost Výroční zpráva za rok 2016 akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva REDASH, a.s. 2016 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných

Více

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DEFIN a.s. IČ v tisících Kč 6 3 4 9 5 0 8 2 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání,

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2006 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název Zemědělské družstvo

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí ROZVAHA k...... 3... 1...... 1... 2........ 2... 0... 1... 7........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha 1: Peněžní deník

Příloha 1: Peněžní deník Příloha : Peněžní deník Příloha 2: Kniha pohledávek Příloha 3: Kniha dluhů Příloha 4: Inventární karta nehmotného a hmotného majetku Příloha 5: Skladní karta zásob Příloha 6: Inventární karta drobného

Více

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov ROZVAHA k... 3... 1...... 1.... 2...... 2... 0... 1... 8.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy-voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 2.7.2014 Podací : 4838595 Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 30.9.2011 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 52 77 97 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PRVNÍ

Více

ROZVAHA. Bytové družstvo Šalounova II. čp , družstvo. Šalounova 1940/4 Praha v tisících Kč

ROZVAHA. Bytové družstvo Šalounova II. čp , družstvo. Šalounova 1940/4 Praha v tisících Kč ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Šalounova II. čp. 1937-1941, družstvo IČ v tisících Kč 2 7 5 9 1 8 0 8 Sídlo

Více

Českomoravská Nemovitostní a.s. Konsolidovaná účetní závěrka k

Českomoravská Nemovitostní a.s. Konsolidovaná účetní závěrka k KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA Běžné Minulé AKTIVA CELKEM 2 151 564 304 350 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 32 4 200 B. Dlouhodobý majetek 1 657 159 194 739 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 200 0 B.I.1.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI Ke dni 31. prosince 2016 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TZK Myslív, a.s. IČO : 65006038 DIČ : CZ65006038 Sídlo, bydliště

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001 Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001 výtah otevíráte stránky výroční zprávy společnosti, jejíž nosnou a dominantní činností je těžba, úprava, zušlechťování a prodej

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Morkovice-Slížany

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více