Téma kapitoly: Pěstounská péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma kapitoly: Pěstounská péče"

Transkript

1 Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky, základní přehled forem pěstounské péče. Podává přehled postupu a požadavků při podávání žádosti a zprostředkování pěstounské péče. Klíčová slova Pěstounská péče, děti obtížně osvojitelné, pěstoun, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí, pěstounská péče na přechodnou dobu, zařízení pro výkon pěstounské péče, evidence dětí vhodných pro pěstounskou péči, evidence žadatelů o pěstounskou péči, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, sociální zabezpečení, státní sociální podpora. Již na začátku studia textu je důležité si uvědomit, že při všech zásazích do života dítěte a do jeho rodinné situace je nejdůležitější tzv. ochrana zájmů dítěte, tedy ochrana jeho vývoje, výchovy, jmění aj. Jestliže je situace v rodině dítěte neúnosná a ohrožuje tak jeho zdravý psychický, fyzický a sociální vývoj, je nutné zasáhnout prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Jestliže je třeba dítě z rodiny pro závažné poruchy plnění jejich funkcí odebrat, je několik možností, jak může být dítě zaopatřeno. Jednou z forem rodinné péče o dítě mimo vlastní rodinu je pěstounská péče. Dítětem se pro účely tohoto textu rozumí nezletilá osoba, tedy osoba mladší 18 let, pokud nebylo zletilosti dosaženo dříve. 1

2 1 Legislativní ukotvení pěstounské péče v České republice Pěstounská péče byla v dřívější době ošetřena zákonem č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon však byl ke dni zrušen a pěstounská péče byla včleněna do zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 1.1 Aktuální legislativní ukotvení pěstounské péče Pěstounská péče je ukotvena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, týkají se jí 45a - 45d. Dále se pěstounské péče významně dotýká zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Z dalších zákonů se pěstounské péče týkají mimo jiné: - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, - okrajově pak zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 2 Pěstounská péče Pěstounská péče je státem podporovaná forma náhradní péče o dítě. Využívá se v případech, kdy se o dítě nemohou či nechtějí starat biologičtí rodiče z objektivních či subjektivních důvodů. V České republice jsou uzákoněny tři základní formy pěstounské péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a pěstounská péče vykonávaná v zařízeních pro výkon pěstounské péče (viz dále). 2.1 Podmínky pěstounské péče Do pěstounské péče přicházejí děti, které nemohly zůstat v biologické rodině. Ať už z důvodu neschopnosti či nevole rodičů se o ně postarat, nebo v horších případech z důvodů týrání, zneužívání, zanedbávání či jiného špatného zacházení s dítětem. Pěstounem může být manželský pár, jedna osoba osaměle žijící či jedna osoba žijící v manželství, v tomto případě však s pěstounskou péčí musí souhlasit manžel, který žije ve společné domácnosti. 2

3 První skupinu dětí, které přichází do pěstounské péče, tvoří děti, které jsou tzv. těžko osvojitelné. Jinak řečeno jsou to ty děti, které nesplňují nejčastější požadavky žadatelů o osvojení, kterými jsou: - Chceme dítě co nejnižšího věku. - Chceme dítě zdravé. - Chceme jedináčka, maximálně dva sourozence. - Chceme dítě bílé pleti. Z rodin však bývají často odebírány větší sourozenecké skupiny, děti starší a nezřídka děti s postižením. Tyto děti mají velmi malou šanci na osvojení a pěstounská péče je tedy pro ně šancí na rodinný život. Druhou, velmi početnou, skupinu dětí v pěstounské péči pak tvoří ti, o které pečují příbuzní. Zákon nedovoluje osvojení dítěte v přímé příbuzenské linii. Velmi často však o děti odebrané z rodiny pečují prarodiče či jiní blízcí příbuzní. Tato péče je ideální pro dítě, které tak není zcela odtrženo od své rodiny a přechod k prarodičům je pro ně méně násilný než přechod k cizím pěstounům. Zrušení a zánik pěstounské péče probíhá zásadně soudní cestou: - jestliže o zrušení požádá sám pěstoun, soud zruší pěstounskou péči vždy, - jestliže existují závažné důvody pro zrušení pěstounské péče, soud ji zruší, - pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, tedy v 18 letech, může dále trvat až do 26 let, pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání či jinak splňuje podmínky nezaopatřenosti dítěte. 2.2 Osoba pěstouna, žadatele o pěstounskou péči Dítě může být svěřeno do pěstounské péče osamělé osobě, jednomu z manželů žijících ve společné domácnosti nebo oběma manželům žijícím ve společné domácnosti. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Jestliže bylo dítě svěřeno do pěstounské péče pouze jednomu z manželů, kteří žijí ve společné domácnosti, je i druhý manžel povinen podílet se na výchově dítěte. 3

4 Pokud mezi pěstounem a svěřeným dítětem neexistoval již před svěřením příbuzenský poměr, nezakládá se tento poměr vznikem pěstounské péče (na rozdíl od osvojení). Pěstoun vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů dítěte, avšak: - pěstoun nemá vůči dítěti vyživovací povinnost, tu mají i nadále rodiče (pozor! I v případě, že byl učiněn zásah do rodičovské zodpovědnosti! Pozastavení, omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti nemá vliv na vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti.) - pěstoun má právo dítě zastupovat pouze v běžných věcech, k závažnějším rozhodnutím ve věcech týkajících se dítěte tak potřebuje schválení soudu či zákonného zástupce či soudu. Jestliže pěstoun nabude dojmu, že zákonný zástupce dítěte nejedná v souladu s jeho zájmy, může se domáhat soudního rozhodnutí. Pěstoun má zpravidla povinnost podávat soudu periodicky zprávu o výkonu pěstounské péče. Interval podávání zprávy určuje soud v každém konkrétním případě. 2.3 Pěstounská péče na přechodnou dobu U této formy se předpokládá, že se dítě po určité době vrátí do původní rodiny, nebo bude svěřeno do náhradní rodinné péče. Pěstoun zde pouze pečuje o dítě a svou spoluprací s orgánem sociálně-právní ochrany a s biologickou rodinou dítěte napomáhá k tomu, aby bylo možné dítě umístit zpět do jeho rodiny, případně do rodiny náhradní. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu: - pokud nemůže ze závažných důvodů vychovávat dítě jeho rodič, - po dobu, než může rodič souhlasit s osvojením dítěte, - po dobu, než soud rozhodne, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů. Jestliže bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, soud je povinen vždy jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda stále trvají důvody, pro které bylo dítě umístěno do pěstounské péče. Jestliže důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, pominou, soud rozhodne o další výchově dítěte. Pěstouni vhodní pro tuto formu pěstounské péče musí být odborně posouzeni, musí mít předpoklady k výkonu této formy pěstounské péče. Je to pěstounská péče často krátkodobá a nezřídka se pěstoun stará i o novorozence. 4

5 2.4 Pěstounská péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče Tato forma pěstounské péče je jinak nazývána kolektivní pěstounskou péčí. Odehrává se v prostorách určených pro rodinu s větším počtem dětí, často v samostatném objektu (pěstounský dům, byt). Zřizovatel uzavírá s pěstounem dohodu o výkonu pěstounské péče a pěstoun se stává zaměstnancem zařízení. Za výkon pěstounské péče pobírá pěstoun odměnu. Ta je mu určena jak za výkon pěstounské péče, tak i za práce spojené s péčí o svěřené děti v zařízení pro výkon pěstounské péče ( odměna pěstouna ). Maximální limit pro počet dětí v takto fungující pěstounské rodině je 6 dětí, včetně vlastních dětí pěstouna. Tento počet může být překročen jen výjimečně, například pokud pěstoun přijímá větší sourozeneckou skupinu, nebo pokud jeho vlastní dítě přišlo do již obsazeného zařízení pro výkon pěstounské péče. Pěstoun spravuje příjmy svěřených dětí. Z jejich prostředků může hradit pouze 1/10 nákladů domácnosti. Zbylých 9/10 nákladů domácnosti je povinen hradit zřizovatel. Zřizovatel také hradí opravy objektu. V zařízení mohou pobývat manželé pěstounů, jejich vlastní děti a také osoby, které před dosažením zletilosti pobývaly v péči pěstouna. Na žádost pěstouna může zřizovatel povolit v zařízení pobyt i jiným osobám, nesmí to však být v rozporu se zájmy svěřených dětí. Souhlasu zřizovatele s pobytem cizí osoby není třeba, nepobývá-li osoba v zařízení delší dobu než 5 dní. Pěstoun může žádat po zřizovateli přidělení výpomoci, jestliže se stará o více než 4 děti, nebo alespoň jedno svěřené dítě vyžaduje zvláštní péči. 3 Zprostředkování pěstounské péče Orgány, které jsou pověřeny zprostředkovat svěření dítěte do pěstounské péče jsou přesně vymezeny zákonem (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). Jsou to: - krajské úřady, - obecní úřady obcí s rozšířenou působností, - obecní úřady, - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, - Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. 5

6 Zprostředkování pěstounské péče spočívá ve: - vyhledání dětí vhodných pro pěstounskou péči, - vyhledání fyzických osob vhodných stát se pěstouny, - odborné přípravě budoucích pěstounů na přijetí dítěte do rodiny, - výběru konkrétního pěstouna pro dítě a zprostředkování jejich osobního kontaktu. 3.1 Žádost o zprostředkování pěstounské péče Zprostředkování pěstounské péče se provádí na žádost budoucího pěstouna. Tuto žádost může podat: - občan České republiky, který má trvalý pobyt na území republiky, - cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky, - cizinec, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně jednoho roku. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí v případě, že o pěstounskou péči žádá osoba, která je příbuzná či blízká dítěti nebo jeho rodině. 3.2 Evidence dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče Obecní úřad obce s rozšířenou působností má povinnost vyhledávat děti vhodné pro svěření do pěstounské péče a vést jejich evidenci. Spisová dokumentace dítěte obsahuje: - osobní údaje dítěte, - doklad o státním občanství dítěte. Pokud je dítě občanem jiného státu, pak musí spis obsahovat: - jeho povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo - hlášení o jeho pobytu na území České republiky nejméně po dobu 90 dní nebo - doklad o oprávnění trvalé pobývat na území České republiky nebo - doklad o podání žádosti o udělení azylu, 6

7 - údaje o sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, případně prarodičů, - rozhodnutí o výchově dítěte, bylo-li vydáno, - zprávu o zdravotním stavu dítěte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje kopii spisové dokumentace neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad do kopie spisu připojí: - odborné posouzení dítěte s ohledem na jeho věk, stanovisko lékaře nebo jiné závažné skutečnosti, - vyjádření dítěte, pokud je schopno zformulovat a vyjádřit svůj názor, - další potřebné doklady. Zjistí-li krajský úřad, že vyhledal ve své evidenci či v evidenci ministerstva dítě vhodné pro pěstounskou péči nebo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí tuto skutečnost - žadateli, - zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, pokud je žadatel jeho zaměstnancem, - ministerstvu, pokud již je žadatel veden v evidenci ministerstva, - Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, je-li již žadatel veden v evidenci Úřadu, - obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Na základě písemného oznámení, které zašle krajský úřad žadateli, má žadatel právo se s dítětem seznámit. Pokud se na základě oznámení pěstoun rozhodne podat žádost o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna, musí tak učinit nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu bylo oznámení krajského úřadu doručeno. Jestliže se krajskému úřadu nepodaří do 3 měsíců zprostředkovat dítěti pěstounskou péči, postoupí spis Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Ministerstvo eviduje spis dítěte a snaží se o úspěšné zprostředkování pěstounské péče. Pokud zjistí, že vyhledalo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí to krajskému úřadu a všem výše zmíněným institucím. Žadateli zasílá ministerstvo oznámení a žadatel má právo se s dítětem seznámit. 7

8 Jestliže se zprostředkování nepodaří do 3 měsíců, postupuje ministerstvo spis dítěte Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. I nadále však ministerstvo vede spis dítěte ve své evidenci. Dítě je z evidence vyřazeno, jestliže již bylo svěřeno do pěstounské péče nebo osvojeno, nebo pokud byly zjištěny skutečnosti, které brání v jeho svěření do pěstounské péče. 3.3 Evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče Obecní úřad obce s rozšířenou působností eviduje žadatele o svěření dítěte do pěstounské péče a vede evidenci osob vhodných k výkonu pěstounské péče (dále jen evidence). Spisová dokumentace žadatele obsahuje: - žádost žadatele, v níž jsou uvedeny osobní údaje, - doklad o státním občanství České republiky nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dní, - opis z evidence Rejstříku trestů žadatele, - zprávu o zdravotním stavu žadatele, - údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele, - písemný souhlas žadatele, aby byl jeho spis postoupen Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně po uplynutí doby 3 let a 6 měsíců od zařazení do evidence a nezprostředkování pěstounské péče 1 - písemný souhlas s tím, aby orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává pěstounskou péči, zjišťoval další údaje o žadatelích a aby mohl kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených ve spisové dokumentaci, - písemný souhlas s účastí na přípravě budoucích pěstounů k přijetí dítěte do rodiny, 1 vysvětlení jestliže není do 3 let od zařazení žadatele do evidence zprostředkována pěstounská péče, postupuje daný krajský úřad spis žadatele Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Ministerstvo se může dalších 6 měsíců pokoušet žadateli přidělit dítě do pěstounské péče. Pokud není do 6 měsíců zprostředkována pěstounská péče, může ministerstvo, na základě souhlasu žadatele, postoupit jeho spis Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který může žadateli zprostředkovat mezinárodní pěstounskou péči. 8

9 - stanovisko obce s rozšířenou působností k žádosti, - pokud je žadatel zaměstnancem zařízení pro výkon pěstounské péče, pak se do spisu přikládá i vyjádření zřizovatele tohoto zařízení. Obecní úřad může rozhodnout o zastavení řízení o zařazení žadatele do evidence, jestliže žadatel vezme svou žádost zpět v době před odesláním spisu na krajský úřad, nebo jestliže žadatel nespolupracuje s úřadem, nesdělí údaje nebo nedoloží doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace. Obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje kopii spisové dokumentace neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad do kopie spisu žadatele připojí jeho odborné posouzení, zahrnující: - zjištění bezúhonnosti žadatele a dalších osob tvořících společnou domácnost, charakteristika osobnosti, - psychický a zdravotní stav žadatele, - motivaci vedoucí k žádosti o svěření dítěte do pěstounské péče, - stabilitu manželství žadatele a prostředí v rodině, - vyjádření dětí žadatele k přijetí dítěte do rodiny (s ohledem na jejich věk), - případně další rozhodné skutečnosti. Jestliže krajský úřad zjistí následující skutečnosti, přeruší řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. Těmito skutečnostmi jsou: - žádost samotného žadatele o přerušení řízení i na dobu určitou, - zjištěné trestní řízení proti osobě žijící ve společné domácnosti s žadatelem, - důvody bránící jeho odbornému posouzení. Po odborném posouzení žadatele krajský úřad neprodleně rozhodne o zařazení žadatele do evidence žadatelů. Tuto skutečnost do 15 dní sdělí městskému úřadu obce s rozšířenou působností a v případě, že o pěstounskou péči žádá zaměstnanec zařízení pro výkon pěstounské péče, také zřizovateli tohoto zařízení. 9

10 Zjistí-li krajský úřad, že vyhledal ve své evidenci či v evidenci ministerstva dítě vhodné pro pěstounskou péči nebo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí tuto skutečnost - žadateli, - zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, pokud je žadatel jeho zaměstnancem, - ministerstvu, je-li již žadatel veden v evidenci ministerstva, - Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, je-li již žadatel veden v evidenci Úřadu, - obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Na základě písemného oznámení, které zašle krajský úřad žadateli, má žadatel právo se s dítětem seznámit. Pokud se rozhodne podat žádost o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna, musí tak učinit nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu bylo oznámení krajského úřadu doručeno. Jestliže se krajskému úřadu nepodaří do 3 let zprostředkovat pěstounskou péči, postoupí spis žadatele Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Ministerstvo eviduje spis žadatele a snaží se o úspěšné zprostředkování pěstounské péče. Pokud zjistí, že vyhledalo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí to krajskému úřadu a všem výše zmíněným institucím. Žadateli zasílá ministerstvo oznámení a žadatel má právo se s dítětem seznámit. Jestliže se zprostředkování nepodaří do 3 měsíců, postupuje spis Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, pokud s tím žadatel písemně souhlasil při podávání žádosti s zprostředkování pěstounské péče. I nadále však ministerstvo vede spis žadatele ve své evidenci. Žadatel bude z evidence vyřazen, jestliže mu již bylo svěřeno dítě do pěstounské péče a on nechce žádat o další, nebo pokud ze závažných důvodů nelze zprostředkovat pěstounskou péči, jestliže žadatel poruší povinnost sdělovat rozhodné změny údajů, nebo pokud o vyřazení požádá sám. 10

11 3.4 Shrnutí postupu zprostředkování pěstounské péče V následující tabulce můžete porovnat rozdíly v postupech při zprostředkování pěstounské péče dítěti a žadateli. Dítě nepříznivá situace v rodině odebrání dítěte z rodiny založení spisu dítěte na OÚ žadatel rozhodnutí žadatele, že přijme dítě do pěstounské péče sepsání žádosti na OÚ založení spisu žadatele na OÚ sociální šetření, zjišťování rozhodných skutečností o žadateli OÚ OÚ postupuje kopii spisu na KÚ odborné posouzení dítěte na KÚ OÚ postupuje kopii spisu na KÚ odborné posouzení žadatele na KÚ účast žadatele na přípravě na přijetí dítěte do rodiny rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence osob vhodných pro přijetí dítěte do pěstounské péče provádí KÚ snaha KÚ zprostředkovat dítěti pěstounskou péči jestliže vyhledá KÚ pro dítě vhodného pěstouna, oznámí to jestliže do 3 měsíců nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje KÚ spis dítěte na MPSV jestliže do 3 měsíců nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje MPSV spis dítěte na ÚMPOD pěstoun má na základě písemného oznámení KÚ právo seznámit se s dítětem pokud se rozhodne jej přijmout do pěstounské péče, musí podat do 30 dní od doručení oznámení žádost o svěření dítěte do péče jestliže do 3 let nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje KÚ spis žadatele na MPSV jestliže do 6 měsíců nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje MPSV spis dítěte na ÚMPOD pokud s tím žadatel písemně souhlasil v žádosti o pěstounskou péči OÚ obecní úřad obce s rozšířenou působností, KÚ krajský úřad, MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, ÚMPOD Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 11

12 4 Fáze procesu svěření dítěte do pěstounské péče 4.1 Fáze první před svěřením dítěte do pěstounské péče Před svěřením dítěte do pěstounské péče je soud povinen zjistit, zda je budoucí pěstoun vhodný pro výkon této formy péče o dítě. Pokud je dítě umístěno v ústavní výchově nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, může být dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem dítěte (dále jen budoucí pěstoun ). Svěření do dočasné péče provádí orgán sociálně-právní ochrany (není tedy třeba, aby toto rozhodnutí schvaloval soud). Do péče budoucího pěstouna může být svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově ani v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je však potřeba souhlasu rodičů. Po svěření dítěte do dočasné péče budoucího pěstouna je třeba, aby bylo do 3 měsíců zahájeno soudní řízení o svěření dítěte do pěstounské péče. Jestliže není do 3 měsíců soudní řízení zahájeno, svěření dítěte do dočasné péče budoucího pěstouna pozbývá platnosti. V tomto případě se dítě vrací zpět do ústavní výchovy či do zařízení, odkud bylo dítě převzato do předpěstounské péče. 4.2 Fáze druhá svěření dítěte do pěstounské péče Do pěstounské péče svěřuje dítě výhradně soud. Do pěstounské péče může být svěřeno dítě pěstounovi (fyzické osobě) nebo pěstounům manželům do společné péče. Pěstoun musí zaručovat řádnou výchovu dítěte. Dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče, je povinno pomáhat pěstounům v domácnosti, přiměřeně jeho schopnostem. Jestliže má dítě vlastní příjem, musí pěstounům, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny. 4.3 Fáze třetí zrušení a zánik pěstounské péče Zrušení a zánik pěstounské péče probíhá zásadně soudní cestou. 12

13 5 Státní sociální podpora určená pěstounské rodině 2 Dávky státní sociální podpory náležící pěstounské rodině jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 5.1 Výživné Dítěti umístěnému v pěstounské péči náleží výživné, avšak nárok na výživné přechází z dítěte na stát. Osoba, která má povinnost výživné vyplácet jej tedy vyplácí státu (orgánu, který vyplácí příspěvek na úhradu potřeb dítěte), nikoliv dítěti. Výše výživného stanovuje soud. Jestliže je určené výživné vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, stát doplácí rozdíl do rukou pěstouna. 5.2 Příspěvek při převzetí dítěte Tento příspěvek je poskytován jednorázově pěstounské rodině, která přijímá dítě. Má hradit náklady na věci, které přicházející dítě potřebuje. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku taková: - příspěvek na dítě do 6 let Kč - příspěvek na dítě od 6 do 15 let Kč - příspěvek na dítě od 15 do 18 let Kč 2 Upozorňujeme čtenáře, že konkrétní výše uvedených dávek státní sociální podpory jsou proměnlivé a jsou platné pro uvedené období. 13

14 5.3 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok dítě. Měsíčně se tato dávka poskytuje dítěti do 18 let. Může být poskytován až do 26 let, jestliže dítě splňuje podmínky nezaopatřenosti a žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. U tohoto příspěvku je rozhodující věk (rozlišuje děti do 6 let, 6 15 let a let) a míra zdravotního postižení (dítě zdravé, dítě dlouhodobě nemocné, dítě lehce zdravotně postižené, dítě těžce zdravotně postižené) Aktuálně (únor 2009) se výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle výše jmenovaných kritérií pohybuje v rozmezí Kč Kč. Nejnižší částka je určena dítěti zdravému do 6 let, nejvyšší částka je určena dítěti těžce zdravotně postiženému ve věku let. 5.4 Odměna pěstouna Jde o odměnu určenou pěstounovi za péči o dítě. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku: - pěstoun pečuje o 1 dítě Kč měsíčně - pěstoun pečuje o 2 děti Kč měsíčně - pěstoun pečuje o 3 děti Kč měsíčně - pěstoun pečuje o 4 děti Kč měsíčně - 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV Kč měsíčně * * Pěstoun nesmí být po celý kalendářní měsíc výdělečně činný, musí o dítě pečovat, odměna pěstouna se pak posuzuje jako plat. 5.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Tento příspěvek náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně 4 děti. Příspěvek hradí 70% ceny vozidla, nejvíce však Kč. Tento příspěvek může být využit i na opravu motorového vozidla. 14

15 5.6 Přídavek na dítě Nárok na tento přídavek má každé nezaopatřené dítě, které žije v rodině s příjmy nižšími než 2,4 násobek životního minima. Přídavek na dítě se vyplácí dítěti, v případě, že je nezletilé, vyplácí se osobě, která o dítě pečuje, v tomto případě pěstounovi. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku: - dítě do 6 let 500 Kč měsíčně - dítě od 6 do 15 let 610 Kč měsíčně - dítě od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně 5.7 Rodičovský příspěvek Nárok na tento příspěvek má rodič (pouze jeden, záleží na dohodě rodičů, případně jednoho rodiče určí vyplácející orgán), který po celý měsíc celodenně a osobně pečuje o dítě ve věku do 4 let, případně do 10 let u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte. Rodič může mít příjem, ale musí zajistit, aby se o dítě v době, kdy provozuje výdělečnou činnost (pracuje) starala jiná zletilá osoba. Podmínka osobní celodenní péče není splněna, pokud dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku více než 5 dní v měsíci (platí pro děti do 3 let věku) nebo více než 4 hodiny denně (platí pro děti starší 3 let). Výjimkou jsou případy: - kdy dítě navštěvuje léčebně rehabilitační instituci, mateřskou školu (nebo třídu v mateřské škole) pro děti zdravotně postižené, jesle určené pro děti s vadami zraku, sluchu, řeči či jinak tělesně či mentálně postižené. I zde však může docházet k návštěvě zařízení pouze po dobu 4 hodin denně, - dítě je dlouhodobě zdravotně postižené a pravidelně navštěvuje mateřskou školu, přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání. Návštěva však nesmí překročit dobu 6 hodin denně. - dítě rodičů, jenž jsou oba (případně jeden osamělý rodič) postiženi zrakově či sluchově v rozsahu 50%, smí navštěvovat předškolní zařízení po dobu 4 hodin denně. 15

16 U tohoto příspěvku volí rodič dobu, po kterou chce příspěvek pobírat. S ohledem na tuto dobu se také určuje výše příspěvku. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku: - rodič chce pobírat příspěvek 24 měsíců Kč měsíčně - rodič chce pobírat příspěvek 36 měsíců Kč měsíčně - rodič chce pobírat příspěvek 48 měsíců Kč měsíčně - rodič dlouhodobě postiženého dítěte ve věku 7 10 let Kč měsíčně - rodič zdravotně postiženého dítěte ve věku do 7 let Kč měsíčně 5.8 Porodné Jestliže pěstoun převzal do péče dítě mladší 1 roku, má nárok na porodné, ale pouze v případě, že dávku neobdržela rodička dítěte. 5.9 Další Pěstounská rodina má nárok na další dávky státní sociální podpory, jako je příspěvek na bydlení, pohřebné Sociální příplatek Na tuto dávku sociální péče nemá pěstounská rodina nárok. 16

17 Doporučená literatura a prameny ARCHEROVÁ, Caterine. Dítě v národní rodině. Nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN BRABENEC, František, BURDOVÁ, Eva, NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. 1. vyd. Praha : Linde, s. ISBN HRUŠKOVÁ Milana, KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka. České rodinné právo. 2. vyd. Brno : Doplněk, s. ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Rádce pro rodiče a vychovatele. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Koncepce národní rodinné politiky. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, s. ISBN Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 17

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE ÚČEL PRAMENY DRUHY PĚSTOUNSKÉ PÉČE LITERATURA. Zdeňka Králíčková, 2007

PĚSTOUNSKÁ PÉČE ÚČEL PRAMENY DRUHY PĚSTOUNSKÉ PÉČE LITERATURA. Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 ÚČEL PRAMENY výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Poručenství, opatrovnictví Pěstounská péče Poručenství Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

? Pěstounská péče x pěstounská péče na přechodnou dobu. Pěstounská péče. Co je to pěstounská péče?

? Pěstounská péče x pěstounská péče na přechodnou dobu. Pěstounská péče. Co je to pěstounská péče? Pěstounská péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Systém státní sociální podpory (upraven zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Sociální práce s rodinou 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Úvod do náhradní (rodinné) péče P R O Č N E M O H O U D Ě T I V Y R Ů S T A T V E V L A S T N Í R O D I N Ě? Proč nemohou žít některé

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 359/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Náhradní rodinná péče prověření a příprava. PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D

Náhradní rodinná péče prověření a příprava. PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D Náhradní rodinná péče prověření a příprava PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D Dnešní témata Legislativní zakotvení NRP Proces prověření Příprava pěstounů Legislativní zakotvení Občanský zákoník (od 2014) Osvojení

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení. Olomouc, Mgr. Petra Jonášková

Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení. Olomouc, Mgr. Petra Jonášková Osvojitelnost dítěte v agendě mezinárodního osvojení Olomouc, 28. 2. 2018 Mgr. Petra Jonášková Obsah prezentace 1.) Souhlas rodičů dítěte k jeho osvojení 2.) Důvody, kdy není třeba souhlasu rodičů k osvojení

Více

401/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

401/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 401/2012 Sb. ZÁKON ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5090 Sbírka zákonů č. 401 / 2012 Částka 147 401 ZÁKON ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Určeno: - krajským úřadům - obecním úřadům obcí s rozšířenou působností - zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Určeno: - krajským úřadům - obecním úřadům obcí s rozšířenou působností - zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Určeno: - krajským úřadům - obecním úřadům obcí s rozšířenou působností - zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/57029-24 Vyřizuje/linka Mgr.Hovorka/2404 JUDr.Novotná/2405

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 102. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 18. schůze dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 102. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 18. schůze dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 102. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 18. schůze dne 17. května 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace Vnitřní předpis o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Vydal : ředitelka Mateřské školy Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace Účinnost

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do částky 133/2013 Sb. a 46/2013 Sb.m.s. - RA479 359/1999 Sb. - právní ochraně dětí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK 1, Porodné Tato jednorázová dávka se přispívá rodinám s nízkými příjmy. Je spojená s náklady související a narozením dítěte a vypočítává se z hranice

Více

RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST. Zdeňka Králíčková, 2008

RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST. Zdeňka Králíčková, 2008 RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková,

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI Literatura VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodině. Komentář. 3. vyd. Praha:

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 518/2002 Sb. Parlament se usnesl

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2008 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Sociálně-právní ochrana dětí (1) Sociálně-právní

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka

poručenství Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví Rozlišení opatrovnictví Ustanovení opatrovníka Opatrovnictví a poručenství Opatrovnictví t a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když rodiče (z různých

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

VÝKON RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE. Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

VÝKON RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE. Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. VÝKON RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU INSTITUTŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. PRAMENY ZÁKON O RODINĚ z. č. 94/1963 Sb., ve znění zejména z. č. 91/1998 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně právní ochraně dětí (platí od 15. 81. 7. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Sociální práce s rodinou 8 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 8 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 8 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká? SP s romskou rodinou Úvod do náhradní (rodinné) péče Romská rodina ohrožená sociálním vyloučením Tradice diskriminace

Více

NÁZEV: Interdisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí Nezletilý bez doprovodu - REPATRIACE

NÁZEV: Interdisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí Nezletilý bez doprovodu - REPATRIACE NÁZEV: Interdisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí Nezletilý bez doprovodu - REPATRIACE Místo: Olomouc 28.2.-1.3.2018 Jméno: Andrea Fialová Ráčilová, Markéta Nováková Kdy se řeší repatriace

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Č.j. 2006/ V Praze dne 19. září 2006

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Č.j. 2006/ V Praze dne 19. září 2006 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Na Poř í č ním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 Č.j. 2006/56857-24 V Praze dne 19. září 2006 Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb. a č. 272/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb Odbor sociálních služeb Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Účel zpracování: Poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým dětem, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, správní řízení. (dle zákona

Více