NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS a CŽV Mgr. Johana Mertová České Budějovice 2007

2 Obsah: Úvod do NRP, základní formy NRP Osvojení Svěření do péče jiného občana než rodiče Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Základní formy NRP, další formy NRP Pěstounská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Poručenství Hostitelská péče - pobyt dítěte mimo ústav Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Dítě vhodné do NRP Právně volné dítě Psychická deprivace Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vedení evidence dětí vhodných do NRP Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů MATĚJČEK, Z., et al. Náhradní rodinná péče. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN Žadatel o NRP Motivace žadatele o NRP Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností Evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči Odborné posouzení žadatele o NRP Příprava žadatele o NRP Vedení evidence žadatelů o NRP Zprostředkování NRP Orgány podílející se na zprostředkování NRP 2

3 Vlastní zprostředkování NRP Vlastní zprostředkování NRP Poradní sbor Návštěva v dětském domově Práce s rodinami po zprostředkování NRP Hmotné zajištění náhradních rodin Sdělování pravdy o osvojení Úspěšnost NRP Utajené porody < I. Úvod do NRP, základní formy NRP a) vysvětlení pojmů b) osvojení c) svěření do péče jiného občana než rodiče Obsah: Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče (dále NRP) je forma péče o dítě, kdy je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Formy NRP Osvojení o Osvojení o Osvojení nezrušitelné o Osvojení mezinárodní Svěření do péče jiné osoby než rodiče Pěstounská péče o Pěstounská péče individuální o Pěstounská péče skupinová o Pěstounská péče na přechodnou dobu Poručenská péče Osvojení 3

4 Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr jako mezi rodiči a dětmi Osvojitelé mají při výchově dětí plnou rodičovskou zodpovědnost Dítě osvojením získává příjmení nových rodičů Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou Osvojit lze pouze dítě nezletilé, tzn. mladší 18 let Mezi osvojencem a osvojitelem musí být přiměřený věkový rozdíl Osvojit dítě může manželská dvojice, manžel(ka) rodiče dítěte i osamělá osoba Dítě musí být tzv. právně volné O osvojení rozhoduje soud Před rozhodnutím soudu, musí být dítě po 3 měsíce v předadopční péči budoucích osvojitelů Rozlišujeme dva druhy osvojení. Osvojení, které je nazývané také jako prosté, obyčejné, zrušitelné či I. stupně, lze z důležitých důvodů soudem zrušit. U osvojení nezrušitelného lze osvojit dítě starší jednoho roku a zrušit nelze. Před rozhodnutím soudu je dítě po dobu tří měsíců v tzv. předadopční péči. V rámci této péče budoucí rodič na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů pečuje o dítě na své náklady. Osvojení dětí do ciziny a z ciziny, tj. mezinárodní osvojení Pokud se nepodaří pro dítě v zemi původu najít náhradní rodinu Realizace možná mezi státy, které ratifikovali Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení Svěření do péče jiného občana než rodiče 45 zákona o rodině se užívá při předávání dítěte do péče prarodičů nebo jiných příbuzných Soud vymezí rozsah jejich práv a povinností k dítěti (např. vyživovací povinnost) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen péči této osoby o dítě sledovat a dítě pravidelně v rodině navštěvovat Dávky pěstounské péče státní sociální podpory při této formě NRP nenáleží Klíčová slova: náhradní rodinná péče, náhradní výchovná péče, ústavní výchova, zařízení ústavní výchovy, osvojení, mezinárodní osvojení, svěření do péče jiného občana než rodiče Kontrolní otázky: 1. Kontroluje orgán SPOD péči osvojitele o dítě po pravomocném rozhodnutí soudu o osvojení? 2. Kde v ČR sídlí úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí? Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů II. Základní formy NRP 4

5 a) pěstounská péče b) poručenství c) další formy NRP Obsah: Pěstounská péče Druh státem garantované a kontrolované formy náhradní rodinné péče Dítě může být svěřeno do PP fyzické osobě nebo do společné PP manželů Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů Zákonným zástupce dítěte zůstává jeho biologický rodič(e) Nevzniká příbuzenský vztah dítěte s pěstouny a jejich příbuznými Dítěti v pěstounské péči zůstává příjmení po vlastních rodičích Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte může být i zrušena dříve, vždy pokud o to požádá pěstoun Pěstounovi náleží dávky SSP Sociální pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností mají za povinnost sledovat vývoj dětí v pěstounské péči a dítě pravidelně navštěvovat Individuální pěstounská péče Vykonávaná osobami příbuznými osobami blízkými dítěti nebo rodině cizími (žadatel o NRP) Skupinová pěstounská péče Velké pěstounské rodiny v čele s manželskými páry (zařízení pro výkon pěstounské péče) nebo v čele s matkou-pěstounkou (typ SOS dětské vesničky) Pěstouni zde působí na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti, uzavřené s institucí, která zařízení zřídila nebo která ho spravuje Zařízení pro výkon pěstounské péče mohou zřizovat obce a kraje (v samostatné působnosti) či nestátní subjekty na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pěstounská péče na přechodnou dobu na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat na dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení Poručenství Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, kdy rodiče dítěte o zemřeli o byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti o byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti o nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (a proto nejsou nositeli rodičovské zodpovědnosti) 5

6 Poručník má dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho záležitosti místo rodičů Poručník je zákonným zástupcem dítěte jeho úkony ale vyžadují schválení soudu Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a je pod pravidelným dohledem soudu Osobní péče o dítě není nutnou součástí institutu poručenství, pokud je, vzniká nárok na dávky SSP Poručenství zaniká ze zákona, jakmile poručenec dosáhne zletilosti Orgán SPOD pravidelně sleduje dítě v intervalech jako u PP Poručníkem může být soudem určen o koho doporučili rodiče (nesmí to týt ale v rozporu se zájmem dítěte) o někdo z příbuzných a nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině o žadatel o NRP o orgán sociálně-právní ochrany dětí Další formy NRP Adopce na dálku Tzv. hostitelská péče Klíčová slova: pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, zařízení pro výkon pěstounské péče, poručník Kontrolní otázky: 1. Musí s umístěním dítěte do pěstounské péče souhlasit jeho biologičtí rodiče? 2. V jakých intervalech mají ze zákona sociální pracovníci SPOD obecních úřadů povinnost navštěvovat dítě v pěstounské péči? 3. Jaký je rozdíl mezi poručníkem a opatrovníkem? Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů III. Dítě vhodné do NRP a) právně volné dítě b) psychická deprivace c) postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností d) vedení evidence dětí vhodných do NRP e) dítě vhodné do osvojení, dítě vhodné do pěstounské péče Obsah: Případy skutečně osiřelých dětí, kterým zemřeli oba nebo jeden z rodičů, se nachází v evidenci dětí o NRP velmi ojediněle. V těchto případech často péči o dítě převezmou prarodiče či jiní blízcí příbuzní dítěte. Do náhradní rodinné péče jsou nahlašovány zejména děti, které jsou tzv. sociálně osiřelé. To znamená děti, které sice mají matku a otce či alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. 6

7 Právně volné dítě Dítě lze právně uvolnit na základě: 1. Souhlasu zákonného zástupce dítěte souhlasu zákonného zástupce není třeba: A) při souhlasu rodiče předem bez vztahu k určitému osvojiteli o tzv. protokolární souhlas musí být dán před soudem nebo příslušným orgánem SPO o odvolat souhlas lze do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů B) na základě rozhodnutí soudu o tom, že k osvojení dítěte není třeba souhlasu rodiče a. po dobu nejméně dvou měsíců po narození rodiče neprojevili o dítě žádný zájem b. po dobu nejméně šest měsíců soustavně rodiče neprojevovali o dítě opravdový zájem 2. Rodiče byli soudem zbaveni rodičovské zodpovědnosti 3. Rodiče byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům Psychická deprivace Psychická deprivace je dlouhodobé neuspokojování základních psychických potřeb. Z. Matějček definoval pět základních: potřeba stimulace - prostá potřeba podnětů potřeba smysluplného světa řád, smysl potřeba bezpečí a jistoty potřeba pozitivní identity pozitivní přijetí sebe sama+ zdravé sebevědomí vlastního potřeba otevřené budoucnosti určité životní perspektivy Podle reakce dětí se rozlišuje několik typů psychické deprivace: Druhy psychické deprivace: o Typ relativně dobře přizpůsobený o Typ útlumový o Typ náhradního uspokojování o Typ sociálně hyperaktivní o Typ sociální provokace Záleží na délce pobytu v ústavním zařízení či pobytu v nepodnětném rodinném prostředí Způsob nahlašování dítěte do NRP Spolupráce ústavního zařízení se sociální pracovnicí obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve vyhledávání dětí vhodných do NRP 7

8 Povinnost obecního úřadu 1x za 3 měsíce navštívit dítě s nařízenou ústavní výchovou a jeho rodiče Obecní úřad shromáždí spisovou dokumentaci dítěte a postoupí ji příslušnému krajskému úřadu Vedení evidence dětí vhodných do NRP Krajský úřad příslušný dle trvalého bydliště dítěte vede evidenci dětí vhodných do náhradní rodinné péče Evidence obsahuje o kopii spisové dokumentace o dítěti postoupené obecním úřadem obce s rozšířenou působností o dle potřeby tzv. odborné posouzení o vyjádření dítěte o a další doklady potřebné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče Odborné posouzení dětí krajským úřadem se provádí s ohledem na věk dítěte, stanovisko odborného lékaře či jiných vážných skutečností a spočívá v posouzení úrovně tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho specifických potřeb a nároků a posouzení vhodnosti náhradní rodinné péče a jejich forem. Klíčová slova: zákonný zástupce, rodičovská zodpovědnost, psychická deprivace, dítě vhodné do osvojení, dítě vhodné do pěstounské péče Kontrolní otázky: 1. V jakém věku dítěte lze nejdříve udělit protokolární souhlas? Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů MATĚJČEK, Z., et al. Náhradní rodinná péče. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN IV. Žadatel o náhradní rodinnou péči a) Motivace žadatele o NRP b) Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností Obsah: Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností Zájemci o NRP se nejdříve obrátí na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jejich trvalého bydliště o oddělení sociálně-právní ochrany dětí pracovníka náhradní rodinné péče Sociální pracovník OÚ: o poskytne základní informace o NRP + poskytne příslušné tiskopisy o provede sociální šetření v rodině 8

9 o vyžádá opis z Rejstříku trestů o shromáždí spisovou dokumentaci včetně své zprávy ze sociálního šetření a stanoviska k žádosti Spisová dokumentace obsahuje: o žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje o doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu o písemné vyjádření k osvojení dítěte z ciziny o písemný souhlas ke zjišťování dalších údajů o písemný souhlas s účastí na kurzu přípravy o zprávu o zdravotním stavu žadatelů od praktického lékaře, případně specialisty o údaje o ekonomických a sociálních poměrech o opis z Rejstříku trestů o o stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a další podklady (např. životopis, rozvodový rozsudek, zpráva obce, zprávy o dětech atd.) obecní úřad obce s rozšířenou působností po shromáždění potřebných podkladů postupuje kopii spisové dokumentace o žadateli krajskému úřadu Klíčová slova: žadatel o NRP, obecní úřad obce s rozšířenou působností Kontrolní otázky: 1. Zkuste vyjmenovat motivace na straně žadatelů o NRP k přijetí dítěte do rodiny V. Evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči a) Odborné posouzení žadatele o NRP b) Příprava žadatele o NRP c) Vedení evidence žadatelů o NRP Obsah: Evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči Obsahuje manželské páry i samožadatele, kteří mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny dítěte a kteří byli po odborném posouzení rozhodnutím krajského úřadu zařazeni do příslušných evidencí o pěstounskou péči či osvojení. Odborné posouzení žadatele o NRP Krajský úřad provádí odborné posouzení žadatelů o NRP, a poté rozhoduje o jejich zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Odborné posouzení zahrnuje několik položek 9

10 posouzení žadatele o posouzení psychického stavu, charakteristiky osobnosti, předpoklad vychovávat dítě, motivace, stabilita manželského vztahu o prostředí v rodině o posouzení zdravotního stavu o popřípadě další skutečnosti rozhodné pro NRP zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny vyjádření dítěte žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny zjištění bezúhonnosti žadatele + jeho manžela, druha dítěte atd. ve společné domácnosti u žadatelů o zařazení pěstounské péče na přechodnou dobu posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí Příprava žadatele o NRP Přípravu osob vhodných stát se osvojiteli neb pěstouny zajišťuje krajský úřad. Posláním přípravného kurzu je poskytnout budoucím osvojitelům nebo pěstounům potřebný základ vědomostí o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. Kurz probíhá formou přednášek, skupinových diskusí či výcvikových seminářů. Náklady spojené s přípravnými kurzy nese krajský úřad. Žadatelé si platí dopravu, popř. stravování a ubytování. Vedení evidence žadatelů o NRP Pokud do 3 let od zařazení do evidence není žadatelům zprostředkována náhradní rodinná péče, je kopie údajů z evidence postoupena k zařazení do evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Krajský úřad nadále po postoupení žadatelů do evidence ministerstva vybírá pro děti ve své evidenci i z řad žadatelů vedených v evidenci ministerstva. Pokud žadatelé souhlasili s mezinárodním osvojením, je kopie údajů po 6 měsících od zařazení žadatelů do evidence vedené ministerstvem postoupena Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině. Klíčová slova: odborné posouzení, kurz přípravy, krajský úřad VI. Zprostředkování NRP a) Zprostředkování NRP b) Orgány podílející se na zprostředkování NRP Obsah: Zprostředkování NRP spočívá ve vyhledávání dětí vhodných do osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se náhradními rodiči 10

11 v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou Orgány podílející se na zprostředkování NRP Jedině stát je oprávněn zprostředkovávat náhradní rodinnou péči. Při vyhledávání budoucích rodičů pro děti do osvojení či pěstounské péče však mohou pomáhat právnické či fyzické osoby, které k tomu jsou tzv. pověřeny. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány SPO tj. o krajské úřady o obecní úřady obcí s rozšířenou působností o obecní úřady o ministerstvo o Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Vlastní zprostředkování NRP zajišťují o krajské úřady a MPSV v ČR o Úřad - osvojení dětí z ČR do ciziny nebo dětí z ciziny do ČR Zprostředkování NRP orgány SPO se neprovádí: Osvojení o rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům tzv. přímá adopce o návrh na osvojení podal manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte Pěstounská péče o návrh na svěření dítěte do PP podala osoba dítěti příbuzná nebo osoba blízká či příbuzná jeho rodině V těchto případech rozhoduje přímo soud! Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte orgány SPO, které se podílejí na zprostředkování NRP. VII. Vlastní zprostředkování NRP a) Vlastní zprostředkování NRP b) Poradní sbor c) Návštěva v dětském domově d) Práce s rodinami po zprostředkování NRP 11

12 Obsah: Vlastní zprostředkování NRP Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče vyhledává krajský úřad pro děti vedené v evidenci tohoto krajského úřadu žadatele z evidence žadatelů vedené tímto krajským úřadem Krajský úřad při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k doporučení poradního sboru Hlavní zásada párování dětí a rodičů Dítěti je z řad žadatelů zařazených do evidence žadatelů o NRP vybíraná vhodná rodina. Nikoliv naopak! o Vhodnou rodinou pro dítě je ta, která je připravena jej přijmout takové, jaké je s jeho přednostmi, riziky ve vývoji, s jeho minulostí, s jeho osobní i rodinnou anamnézou, u PP i s případnou účastí biologické rodiny!!! Zprostředkování NRP Dítě Žadatel DD, kojenecký ústav, dětské centrum MěÚ (dle trvalého bydliště dítěte) MěÚ (dle trvalého bydliště žadatele) Krajský úřad (vede evidenci dětí a žadatelů o NRP, provádí odborné posouzení, zprostředkovává NRP) po 3 měsících po 3 letech MPSV (vede evidenci dětí a žadatelů o NRP, provádí odborné posouzení, zprostředkovává NRP) u A po 3 měsících u mezinárodní A po 6 měsících Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdroj: Vlastní 12

13 Poradní sbor V každém kraji zasedá pravidelně poradní sbor pro náhradní rodinnou péči. Je to tým odborníků reprezentovaný pracovníky náhradní rodinné péče krajského úřadu, sociálními pracovníky, psychology, dětskými lékaři, řediteli kojeneckých ústavů, dětských domovů či jiných ústavních zařízení. Poradní sbor posuzuje jednotlivé případy opuštěných dětí, které mohou být předány do nové rodiny a z evidence žadatelů na základě komplexního zhodnocení žádostí budoucích rodičů doporučuje konkrétním dětem v jeho evidenci děti vhodných do NRP vhodné rodiny. Návštěva v dětském domově na základě písemného oznámení krajského úřadu má žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit žadatel má možnost seznámit se s dítětem (v ústavním zařízení) a podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče budoucích pěstounů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu Klíčová slova: poradní sbor Kontrolní otázky: 1. Po jaké lhůtě je spis dítěte postoupen krajským úřadem do evidence dětí vhodných do NRP vedené ministerstvem? VIII. Práce s rodinami po zprostředkování NRP a) Hmotné zajištění náhradních rodin b) Sdělování pravdy o osvojení c) Úspěšnost NRP d) Utajené porody Obsah: U osvojení kontakt právní mocí rozsudku o osvojení končí, ale u pěstounských rodin mají sociální pracovníci obecních úřadů obce s rozšířenou působností ze zákona povinnost v pravidelných intervalech dítě v náhradní rodině navštěvovat. Krajský úřad má ze zákona povinnost nejméně jednou do roka uspořádat setkání pěstounských rodin. Dále krajský úřad zajišťuje náhradním rodinám v případě jejich zájmu odborné poradenství. Hmotné zajištění náhradních rodin 13

14 Pěstounské rodiny jsou zajištěné dávkami pěstounské péče státní sociální podpory, kterými jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte; odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech (tj. při péči o 3 a více děti či při péči o jedno dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči); příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla (při péči nejméně o 4 děti). Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče, je odměňován podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Dále je možné čerpat porodné při převzetí dítěte do jednoho roku věku a při převzetí dítěte do 7 let náleží osvojitelům i pěstounům peněžitá pomoc v mateřství v délce 22 týdnů. Sdělování pravdy o osvojení Patří k důležitým úkolům osvojitele. Platí zásada čím dříve, tím lépe a volí se forma přiměřená věku dítěte (nejdříve vyprávění pohádkou). Toto téma je součástí kurzu přípravy, kterého se osvojitelé povinně účastní. Klíčová slova: identita dítěte, setkání pěstounských rodin Kontrolní otázky: 1. Po jaké lhůtě je spis dítěte postoupen krajským úřadem do evidence dětí vhodných do NRP vedené ministerstvem? < 14

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014

Rodinné právo. Poručenství a jiné formy péče o dítě. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 9. Poručenství a jiné formy péče o dítě CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře poručenství pěstounství péče jiné osoby opatrovnictví ústavní výchova

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 10 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Co nás dnes čeká Poručenství, opatrovnictví Pěstounská péče Poručenství Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Sociální práce s rodinou 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D

Sociální práce s rodinou 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Sociální práce s rodinou 9 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á P H. D Úvod do náhradní (rodinné) péče P R O Č N E M O H O U D Ě T I V Y R Ů S T A T V E V L A S T N Í R O D I N Ě? Proč nemohou žít některé

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií. Prostředí náhradní rodinné péče

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií. Prostředí náhradní rodinné péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Prostředí náhradní rodinné péče BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala : Doc. PhDr. Jaroslav Nevoránek,

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Náhradní rodinná péče prověření a příprava. PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D

Náhradní rodinná péče prověření a příprava. PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D Náhradní rodinná péče prověření a příprava PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D Dnešní témata Legislativní zakotvení NRP Proces prověření Příprava pěstounů Legislativní zakotvení Občanský zákoník (od 2014) Osvojení

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu 01. Identifikační kód PDY00002 02. Kód životní situace SC00002 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání cestovního pasu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydávání cestovních dokladů. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydávání cestovních dokladů. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání cestovních dokladů 4. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE ÚČEL PRAMENY DRUHY PĚSTOUNSKÉ PÉČE LITERATURA. Zdeňka Králíčková, 2007

PĚSTOUNSKÁ PÉČE ÚČEL PRAMENY DRUHY PĚSTOUNSKÉ PÉČE LITERATURA. Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 ÚČEL PRAMENY výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

? Pěstounská péče x pěstounská péče na přechodnou dobu. Pěstounská péče. Co je to pěstounská péče?

? Pěstounská péče x pěstounská péče na přechodnou dobu. Pěstounská péče. Co je to pěstounská péče? Pěstounská péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů Tisková zpráva 28. 7. 2008 SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů V uplynulých dnech udělalo další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBCE, JAKO VEŘEJNÉ OPATROVNÍKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBCE, JAKO VEŘEJNÉ OPATROVNÍKY u 2015 Ministerstvo vnitra České republiky Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBCE, JAKO VEŘEJNÉ OPATROVNÍKY Smyslem tohoto materiálu je poskytnout obcím jako veřejným opatrovníkům

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Pokyn ( Směrnice ) ředitelky MŠ Platnost od 01.01.2008

Pokyn ( Směrnice ) ředitelky MŠ Platnost od 01.01.2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.j. 620/2006-Ř Pokyn ( Směrnice ) ředitelky MŠ Platnost od 01.01.2008 Tento pokyn ( směrnice)

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

1. Úvodní ustanovení. 3. Poskytování informací (1) Ředitel školy poskytuje informace žadateli na základě: a) žádosti nebo b) zveřejněním.

1. Úvodní ustanovení. 3. Poskytování informací (1) Ředitel školy poskytuje informace žadateli na základě: a) žádosti nebo b) zveřejněním. Střední škola obchodní, Praha 2, Belgická 250/29 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1. 1. 2015 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: S 5 Změny:

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Desatero změn v právech pacientů

Desatero změn v právech pacientů Desatero změn v právech pacientů Zdravotnická reforma přináší řadu změn. Vybíráme pro vás deset změn, plynoucích ze zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění, které se v praxi

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Obnova nemovité kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona

Obnova nemovité kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Obnova nemovité kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona 4. Základní informace k životní situaci: Zamýšlí-li

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

I. Žadatel (fyzická osoba) II. Žadatel (právnická osoba) III. Další údaje o právnické osobě

I. Žadatel (fyzická osoba) II. Žadatel (právnická osoba) III. Další údaje o právnické osobě ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ podle 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů I. Žadatel (fyzická osoba) Jméno a příjmení,

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Rodičovský příspěvek - dávka státní sociální podpory Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Marcela Danišová Vypracoval: Miroslav Frýba Čelákovice

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 64 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA METODIKA KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA ISIS občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. Sídlo: ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. U Sportovní haly 544/1a 779 00 Olomouc Pracoviště:

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada obce Rybí se dne 27. 2. 2006 usnesla podle 102 odst. 2 pís. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění vydat tato pravidla,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydal: Schválil: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace ředitel školy Mgr. Viktor Verner Účinnost: od 1. ledna 2012 Článek 1. Obecná ustanovení Na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov V souladu s 175

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více