Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2012

2 Obsah 1 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ PORODNÉ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK POHŘEBNÉ DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Společná ustanovení PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č SOCIÁLNÍ POMOC POMOC V HMOTNÉ NOUZI PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ Příjem Zvýšení příjmu vlastním přičiněním Přiměřené náklady na bydlení Částka živobytí Výplata příspěvku na živobytí DOPLATEK NA BYDLENÍ Nárok na doplatek na bydlení Výplata doplatku na bydlení

3 3.3 MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE ÚHRADA NÁKLADŮ ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č Seznam použitých zkratek Seznam použitých pramenů

4 1 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V rámci systému státní sociální podpory jsou řešeny sociální události, které jsou v naprosté většině případů spojeny se životem rodiny (narození dětí, péče o děti, jejich výchova po celou dobu přípravy na povolání ) stát se tak podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin. Dále poskytuje pomoc i v některých dalších sociálních situacích (bytové potřeby, výchova dětí v pěstounské péči). Problematiku státní sociální podpory (SSP) upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ze systému SSP jsou poskytovány: dávky testované (závislé na výši příjmu): porodné přídavek na dítě příspěvek na bydlení dávky netestované: rodičovský příspěvek pohřebné dávky pěstounské péče (příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na zakoupení motorového vozidla) Výplata dávek SSP: náklady na SSP hradí stát z prostředků státního rozpočtu žádosti o dávky SSP se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky dávky SSP jsou vypláceny dvojím způsobem: bezhotovostně prostřednictvím účtu u některé z bank v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky nárok na dávky SSP má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území ČR (+ další výjimky) systém SSP posuzuje příjem a životní minimum společně posuzovaných osob a dále nezaopatřenost dítěte 4

5 Příjem rozhodný pro přiznání testovaných dávek SSP se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období. Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují: příjem ze zaměstnání příjmy ze samostatné výdělečné činnosti výživné náhrada mzdy dávky nemocenského a důchodového pojištění podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení Životní minimum společně posuzovaných osob je hodnoceno na základě zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Za rodinu se považuje oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby (nejsou-li další osoby, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba). Pro účely zákona o SSP se společně posuzují: nezaopatřené děti nezaopatřené děti a jejich rodiče: za rodiče se považují i osoby, kterým bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů; dále manžel nebo partner rodiče, vdovec po rodiči, druh rodiče osoby (rodiče) pečující o nezaopatřené děti žijí osaměle, v manželství, v registrovaném partnerství nebo v nesezdaném soužití jako druh a družka zletilé nezaopatřené dítě se posuzuje společně s rodiči, jestliže jsou rodiče a dítě hlášeni v témže bytě k trvalému pobytu nezaopatřené děti + jejich rodiče, kteří jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí 1 + rodiče těchto rodičů, pokud spolu trvale žijí a uhrazují náklady na své potřeby 1 Za osamělého rodiče se považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li ve společné domácnosti alespoň 3 měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství. 5

6 v případě rozvedených rodičů se nezletilé nezaopatřené dítě posuzuje s rodičem, s nímž společně žije; v případě střídavé výchovy je nutná dohoda rodičů nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je v plném přímém zaopatření ústavu pro děti nebo mládež (plné přímé zaopatření znamená, že ústav poskytuje dětem ubytování, stravování, ošacení); v takovém případě se za rodinu považuje samo toto dítě úřad práce může rozhodnout, že se nebude společně posuzovat osoba, která nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežije v domácnosti, i když je zde hlášena k trvalému pobytu společně se posuzují i osoby, které se přechodně (studium, zdravotní důvody, pracovní důvody, dlouhodobá dobrovolnická služba ) zdržují mimo byt, který užívají k bydlení osoba ve vazbě, ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody se nepovažuje za společně posuzovanou po uplynutí 1. kalendářního měsíce trvání vazby, ochranného opatření zabezpečovací detence nebo výkonu trestu odnětí svobody 1.1 NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ Za nezaopatřené dítě se považuje: dítě do skončení povinné školní docházky (PŠD) dítě mladší 26 let, pokud: studuje SŠ, VOŠ nebo VŠ formou denního studia (tzv. soustavná příprava na budoucí povolání) z důvodu nemoci nebo úrazu nemůže studovat ani pracovat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 2 nemůže pracovat po skončení povinné školní docházky se za nezaopatřené považuje také dítě mladší 18 let, pokud je vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci 2 Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok. Stupně dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu: dlouhodobě nemocný dlouhodobě zdravotně postižený dlouhodobě těžce zdravotně postižený Stupeň zdravotního postižení posuzují posudkoví lékaři OSSZ. 6

7 za nezaopatřené nelze považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu 3. stupně Za PŠD se považuje též: pokračování žáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní vzdělání, v základním vzdělávání 10. ročník základního vzdělávání v základní škole speciální kurz pro získání základního vzdělání organizovaný ZŠ nebo SŠ ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26 let, které nezískaly základní vzdělání období školních prázdnin bezprostředně navazující na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok PŠD Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na SŠ se považuje také: doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána + doba bezprostředně navazujících školních prázdnin Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také: doba od skončení studia na SŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na VŠ, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na VŠ, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci 7

8 1.2 PORODNÉ Porodné je jednorázová dávka poskytovaná rodině s nízkými příjmy na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné má: žena, která porodila své 1. živé dítě (děti), pokud rozhodný PŘR nepřevyšuje ŽMR x 2,4 rovněž otec prvního živě narozeného dítěte (dětí), jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky nároku na porodné a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě nárok má také ode dne převzetí dítěte (příp. více dětí, které se narodily současně) do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku: toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje ŽMR x 2,4 nárok na porodné náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje pouze dítě svěřené do výchovy jiného občana než rodiče a dítě osvojené Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je u porodného kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. Výše a výplata porodného: výše porodného činí Kč na první živě narozené dítě v případě vícerčat činí výše porodného Kč porodné se vyplatí jednorázově 8

9 1.3 PŘÍDAVEK NA DÍTĚ Přídavek na dítě (PD) je základní dávka poskytovaná rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. PD je pravidelná měsíční dávka. Nárok na PD má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný PŘR nepřevyšuje ŽMR x 2,4. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku. Výše PD činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let 500 Kč od 6 do 15 let 610 Kč od 15 do 26 let 700 Kč Výplata PD: PD náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření, a to do konce kalendářního měsíce, v němž nezaopatřené dítě dovršilo zletilosti PD náležející zletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí tomuto dítěti vyplácí se od splátky PD náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti 9

10 1.4 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Příspěvek na bydlení (PB) přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení (NB) přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu (K) 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (NNB): NB > PŘR x K < NNB Společně posuzované osoby: za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje úřad práce může rozhodnout, že se k těmto osobám nepřihlíží jako ke společně posuzovaným, i když jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, pokud spolu nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežijí nebo byt prokazatelně neužívají Náklady na bydlení tvoří: u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (vyčíslené v zákoně o SSP pro každý kalendářní rok aktualizované) do NB se u nájemních a družstevních bytů i bytů vlastníků dále zahrnují náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění (zálohy, doplatky) Náklady na bydlení se stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. 10

11 Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících (vyčíslené v zákoně o SSP pro každý kalendářní rok aktualizované). Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího kalendářního roku výši: nákladů srovnatelných s nájemným částek, které se započítávají za pevná paliva částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů srovnatelných s nájemným Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je u PB období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Výše příspěvku na bydlení za kalendářní měsíc: PB = NNB (PŘR x K) Pokud platí: NB < NNB, stanoví se výše PB = NB - (PŘR x K) PŘR < ŽMR započítává se pro stanovení výše PB jako PŘR částka ŽMR Doba poskytování příspěvku na bydlení: PB náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let sčítají se všechny doby pobírání PB v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento příspěvek, a to i při změně bytu u téže oprávněné osoby Doba pobírání PB 84 kalendářních měsíců neplatí, jde-li o byt: který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu 3 zvláštního určení, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let 3 podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 11

12 1.5 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Nárok na rodičovský příspěvek (RP) má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a RP náleží i v kalendářním měsíci, ve kterém: se dítě narodilo rodič měl po část měsíce nárok na PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží RP dítě nebo rodič zemřeli rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení 4 Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a RP náleží i v případech, kdy: dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, MŠ nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo MŠ nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje jesle, MŠ nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně dítě navštěvuje jesle, MŠ nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV 4 Je-li rodič pobírající RP nebo dítě, které zakládá nárok na RP, ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata RP od 4. kalendářního měsíce trvání této ústavní péče. Uvedené neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení osobně celodenně a řádně pečuje. 12

13 rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let!!! Výše RP: Rodiče mohou pružně volit délku pobírání RP a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výše RP je limitována výší peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (DVZ), nejvýše však činí Kč za měsíc: rodič může volit výši RP až do částky Kč měsíčně, jestliže: lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ v částce převyšující Kč zvolená výše RP nesmí přesáhnout 70 % 30násobku DVZ pokud lze u každého z rodičů stanovit ke dni narození dítěte uvedený DVZ, vychází se při stanovení výše RP z vyššího DVZ rodič může volit výši RP až do částky Kč měsíčně, jestliže: lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku DVZ v částce nepřevyšující Kč ke dni narození nejmladšího dítěte, které zakládá nárok na RP, nelze stanovit DVZ jen proto, že v průběhu pobírání RP poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na RP na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na RP náležející na starší dítě RP náleží ve výši Kč měsíčně do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte a od 10. měsíce věku ve výši Kč měsíčně do 4 let věku dítěte, jestliže: nelze stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte uvedený DVZ Volbu výše RP je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na RP, měnit tuto volbu lze jedenkrát za 3 měsíce volba výše RP se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky ÚP, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. 13

14 Jestliže po odpočtu všech vyplacených částek RP od celkové částky Kč zbývá částka, která je nižší než částka, která byla naposledy na RP vyplacena, vyplatí se tento rozdíl ve splátce RP náležejícího za poslední kalendářní měsíc. RP nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na RP, náleží příspěvek na péči!!! Další údaje: v průběhu rodičovské dovolené příjem rodiče není sledován pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na RP na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce. 14

15 1.6 POHŘEBNÉ Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže zesnulí měli trvalý pobyt 5 na území ČR. Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení. Pohřebné se vyplatí jednorázově, jeho výše činí Kč. 1.7 DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Mezi dávky pěstounské péče (PP) patří: příspěvek při převzetí dítěte příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna příspěvek na zakoupení motorového vozidla Těmito dávkami přispívá stát na potřeby spojené s péčí o děti svěřené do pěstounské péče, o které se nestarají jejich biologičtí rodiče. Pěstouni mohou žádat i o další dávky SSP Příspěvek při převzetí dítěte Nárok na příspěvek při převzetí dítěte (PPD) má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče. PPD je jednorázová dávka, která slouží především k zakoupení nejnutnějších věcí, které jsou spojené s příchodem dítěte do pěstounské rodiny. PPD, jde-li o totéž dítě, náleží jen jednou. Výše PPD je odvozena od věku přijatého dítěte: do 6 let věku Kč od 6 15 let Kč od let Kč 5 Podmínka trvalého pobytu a bydliště se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené. 15

16 1.7.2 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (PÚP) je pravidelná měsíční dávka. Nárok na PÚP má: nezletilé dítě svěřené do PP PÚP se vyplácí pěstounovi nárok se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s pěstounem PÚP se vyplácí tomuto dítěti Výše PÚP činí za kalendářní měsíc součin částky ŽMD a stanoveného koeficientu (K): u nezletilého zaopatřeného dítěte K 1,4 u nezletilého nezaopatřeného dítěte K 2,3 u dítěte, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I K 2,35 u dítěte, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II K 2,9 u dítěte, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III nebo IV K 3,1 Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží PÚP, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a částkou důchodu. PÚP nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů Odměna pěstouna Odměna pěstouna (OP) je pravidelná měsíční dávka, je projevem určitého společenského uznání osoby pečující o dítě v PP. Nárok na OP má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do PP, a to: až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do PP nárok na PÚP nárok na OP má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do PP, nemá nárok na PÚP jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek 16

17 Výše OP činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do PP součin částky ŽM jednotlivce a koeficientu 1,00. Odměna pěstouna ve zvláštních případech: výše OP činí za kalendářní měsíc součin částky ŽM jednotlivce a koeficientu 5,50: pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do PP nebo pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu do PP, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV uvedená OP se zvyšuje o součin částky ŽM jednotlivce a: koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě svěřené mu do PP koeficientu 0,75 za péči o každé další dítě svěřené mu do PP, jde-li o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV uvedená OP se posuzuje jako plat a náleží, jen jestliže pěstoun nebyl po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc byly splněny výše uvedené podmínky OP náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho kalendářního měsíce jejího trvání Je-li dítě svěřené pěstounovi v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, OP za péči o tyto děti nenáleží Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v PP nejméně 4 děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout Kč. 17

18 Pokud pěstoun do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek poskytnut, osobní motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodal, daroval, počal je používat pro výdělečnou činnost nebo přestal vykonávat PP, 6 je povinen vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době z období pěti let, kdy uvedené podmínky nesplňoval Společná ustanovení Při společné pěstounské péči manželů náleží dávky PP jen jednomu z manželů. Dávky PP náleží i poručníkovi, jestliže o dítě osobně pečuje. Bylo-li před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do PP dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem (tzv. předpěstounská péče), náleží dávky PP ode dne uvedeného v rozhodnutí po dobu trvání takové péče. Dávky PP náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte. 6 nejde-li o případ, kdy pěstoun přestal vykonávat PP z vážných zdravotních důvodů 18

19 PRACOVNÍ LIST Č. 1 Porodné posuďte nárok na porodné a určete jeho výši 1. osamělá Ž 32, zam. její 1. dítě, 0 prům. ČMPŘ M v př. kal. čtvrt. PŘ = Kč prům. ČMPŘ M v př. kal. roce PŘ = Kč 2. O 45, ID 1. st. + ÚP M 36, zam. 1. dítě zemřelo těsně po porodu, matka porodné nezískala 2. dítě, 0 prům. ČMPŘ M v př. kal. čtvrt. PŘ = Kč, PPM = Kč prům. ČMPŘ M v př. kal. roce PŘ = Kč prům. ČMPŘ O v př. kal. čtvrt. ID = Kč prům. ČMPŘ M v př. kal. roce ID = Kč 3. vdova M 54, zam. dcera 23, VŠ svob. M její 1. dítě, 0 prům. ČMPŘ M v př. kal. čtvrt. PŘ = Kč, VD = Kč prům. ČMPŘ M v př. kal. roce PŘ = Kč prům. ČMPŘ dcery v př. kal. čtvrt. PD = 700 Kč, SD = Kč prům. ČMPŘ dcery v př. kal. roce PD = 700 Kč, SD = Kč 4. Paní Veselá (29 let, na mateřské dovolené) porodila své první dítě. Žije ve společné domácnosti se svým manželem (32 let, zaregistrovaný na ÚP, pobírá podporu v nezaměstnanosti). V předchozím kalendářním čtvrtletí činily průměrné čisté měsíční příjmy rodiny: u otce podpora v nezaměstnanosti Kč, u matky příjem ze zaměstnání Kč + peněžitá pomoc v mateřství Kč. V předchozím kalendářním roce činily průměrné čisté měsíční příjmy rodiny: u otce příjem ze zaměstnání Kč, u matky příjem ze zaměstnání Kč. Posuďte, zda bude mít paní Veselá nárok na porodné. Pokud ano, určete jeho výši. Uveďte podrobný postup výpočtu. 19

20 PRACOVNÍ LIST Č. 2 Přídavek na dítě posuďte nárok na přídavek na dítě a určete jeho výši 1. O 41, zam. M 39, ÚP již 3. rokem D 12, ZŠ D 10, ZŠ D 5, MŠ prům. ČMPŘ O v př. kal. roce = Kč prům. ČMPŘ O v předch. kal. čtvrtl. = Kč prům. ČMPŘ M v př. kal. roce PvN = Kč prům. ČMPŘ M v předch. kal. čtvrt. = 0 Kč 2. ovdov. M 53, ID 3. st. D 28, dálk. VŠ D 25, dálk. VŠ + zam. D 17, ÚP bez nároku D 15, SŠ D 9, v PP u babičky prům. ČMPŘ M v př. kal. roce ID = Kč, vdovský důchod = Kč prům. ČMPŘ D 25 v př. kal roce = Kč prům. ČMPŘ D 17 v př. kal. roce sirotčí důchod = Kč prům. ČMPŘ D 15 v př. kal. roce sirotčí důchod = Kč prům. ČMPŘ D 9 v př. kal. roce sirotčí důchod = Kč 3. druh O 45, ID 2. st. + zam. ve společné domácnosti 15 let družka M 42, RD D 21, VOŠ D 18, ÚP bez nároku D 17, ÚP bez nároku D 16, SŠ D 2 prům. ČMPŘ O v př. kal. roce = Kč + ID = Kč prům. ČMPŘ M v př. kal. roce rodičovský příspěvek = Kč 4. svob. M 27, RD + zam. D 4, MŠ D 1 prům. ČMPŘ M v př. kal. roce = Kč + rod. příspěvek = Kč prům. měsíční výše výživného v př. kal. roce = Kč 20

21 PRACOVNÍ LIST Č. 3 Přídavek na dítě posuďte nárok na přídavek na dítě a určete jeho výši 1. O vdovec 60, zam. D 21, VŠ D 24, VOŠ D 27, zam. prům. ČMPŘ O v př. kal. roce = Kč prům. ČMPŘ D 27 v př. kal. roce = Kč 2. rozv. M 43, zam. D 5, ÚSP D 7, v DD D 8, matka souhlasila s adopcí D 15, SŠ D 17, ÚP bez nároku D 21, 13. měs. ve VTOS D 25, zam. přítel matky 49, ÚP (ve spol. dom. 2 roky) prům. ČMPŘ M v př. kal. roce ID = Kč prům. ČMPŘ přítele v př. kal. roce = 0 Kč prům. ČMPŘ D 25 v př. kal. roce = Kč 3. babička 60, SD do pěstounské péče jí byla svěřena vnoučata D 12, ZŠ D 15, SŠ D 18, ÚP, bez nároku prům. ČMPŘ B v př. kal. roce SD = Kč 4. svob. M 24, RD + denní st. VŠ D 2 do PP jí byla svěřena sestra 13, ZŠ prům. ČMPŘ M v př. kal. roce RP = Kč prům. měsíční výše výživného na sestru v př. kal. roce = Kč 5. O vdovec 31, RD + zam. D 2 dvojčata D 2 D 6, ZŠ prům. ČMPŘ O v př. kal. roce RP = Kč, PŘ = Kč, vdovecký důchod = Kč prům. měsíční výše sirotčího důchodu všech dětí v př. kal. roce = 3 x Kč 21

22 PRACOVNÍ LIST Č. 4 Přídavek na dítě posuďte nárok na přídavek na dítě a určete jeho výši 1. M 43, zaměstnaná jako pěstounka O 45, ID 3. st. D 7, ZŠ, v PP D 8, ZŠ, v PP D 11, spec. ZŠ, v PP D13, ZŠ D 19, SŠ D 22, zam. + manželka 21, zam. prům. ČMPŘ M v př. kal. roce (odměna pěstouna ve zvl. případech) = Kč prům. ČMPŘ M v předch. kal. čtvrt. (odměna pěstouna ve zvl. případech) = Kč prům. ČMPŘ O v př. kal. roce (PŘ ze zaměstnání) = Kč prům. ČMPŘ O v předch. kal. čtvrt. (ID) = Kč prům. ČMPŘ D 22 v př. kal. roce (studoval VOŠ) = 0 Kč prům. ČMPŘ D 22 v předch. kal. čtvrtl. (PŘ ze zam.) = Kč prům. ČMPŘ manželky D 22 v př. kal. roce (studovala SŠ) = 0 Kč prům. ČMPŘ manželky D 22 v předch. kal. čtvrtl. (PŘ ze zam.) = Kč 2. M 51, péče o manželovu matku závislou na péči ve st. 3 O 63, SD D 16, SŠ D 22, z důvodu úrazu nemůže studovat ani pracovat (prognóza na 12 měsíců) D 24, svob. matka, RD, denní st. VŠ D 2 prům. ČMPŘ M v př. kal. roce PnP za péči o manželovu matku. = Kč prům. ČMPŘ O v př. kal. roce SD = Kč prům. ČMPŘ D 24 v př. kal. roce RP = Kč prům. měsíční výše výživného na D 2 v př. kal. roce = Kč 3. M 29, zam. O 32, zam. D 7, ZŠ D 4, MŠ prům. ČMPŘ M v př. kal. roce RP = Kč prům. ČMPŘ M v předch. kal. čtvrt. = Kč prům. ČMPŘ O v př. kal. roce = Kč prům. ČMPŘ O v předch. kal. čtvrt. = Kč 22

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 4. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK 1, Porodné Tato jednorázová dávka se přispívá rodinám s nízkými příjmy. Je spojená s náklady související a narozením dítěte a vypočítává se z hranice

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Soustava sociálního zabezpečení

Soustava sociálního zabezpečení SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNÍ POMOC Soustava sociálního zabezpečení SOUSTAVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Soustava sociálního zabezpečení je koncipována na třech úrovních: a) Základní úroveň

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 84/1993 Sb., zákonem č. 165/1993 Sb., zákonem č. 307/1993 Sb., zákonem č. 182/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb.,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Systém státní sociální podpory (upraven zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 137/1996 Sb. Změna: 132/1997 Sb. Změna: 242/1997 Sb. (část) Změna: 242/1997 Sb. Změna: 91/1998 Sb. (část) Změna: 158/1998 Sb.

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko OSÚ S 15 A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8)

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

Statut se vydává v souladu se Stanovami Svazu Nové odbory, který je, dle těchto stanov, označen jako Svaz Nové odbory nebo Nové odbory.

Statut se vydává v souladu se Stanovami Svazu Nové odbory, který je, dle těchto stanov, označen jako Svaz Nové odbory nebo Nové odbory. Statut Sociálního fondu Statut se vydává v souladu se Stanovami Svazu Nové odbory, který je, dle těchto stanov, označen jako Svaz Nové odbory nebo Nové odbory. Článek I. Účel Sociálního Fondu Sociální

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi - znění dle 347/10 Sb., 329/11 Sb., 364/11 Sb., 366/11 Sb. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci

Více

o státní sociální podpoře

o státní sociální podpoře ZÁKON č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. (úplné znění č. 87/1998 Sb.), zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv 7. přednáška III. pilíř sociální zabezpečení (ČR) Sociální pomoc III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze,

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Návrh ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2018, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 117/1995

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o životním a existenčním minimu v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015) 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1425 148 ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Výše přídavku na dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře): Základní (měsíční) výměra přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře): Základní (měsíční) výměra přídavku na dítě Příklady rodin Pro příklady jsou použity: Výše přídavku na dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře): Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let věku od 6 do 15 let věku od 15 do 26 let věku

Více

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon. ze dne 14.března o pomoci v hmotné nouzi. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zákon ze dne 14.března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: zpět nahoru ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.02.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část),

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995. o státní sociální podpoře VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 117/1995 Sb. ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 129/2008 Sb Změna: 239/2008 Sb. Změna: 305/2008 Sb., Změna: 306/2008 Sb., Změna: 382/2008 Sb., Změna: 414/2008

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

V l á d n í n á v r h Z Á K O N. ze dne Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁLOHOVANÉ VÝŽIVNÉ.

V l á d n í n á v r h Z Á K O N. ze dne Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁLOHOVANÉ VÝŽIVNÉ. V l á d n í n á v r h Z Á K O N ze dne.2017 o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Ostatní body se přečíslují.

Ostatní body se přečíslují. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854) 1. V čl. I. se před dosavadní bod 1 vkládají

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, s vyznačením navrhovaných změn VI. Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, s vyznačením navrhovaných změn (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a) z příjmů, které jsou

Více

SOUČASNÝ SYSTÉM A ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

SOUČASNÝ SYSTÉM A ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OTÁZKA Č. 15 SOUČASNÝ SYSTÉM A ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ = můžeme jej charakterizovat jako systém náhradních nebo mimořádných zdrojů, který zabezpečuje stabilitu a přiměřenou

Více

o pomoci v hmotné nouzi

o pomoci v hmotné nouzi ZÁKON č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 79/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona

Více

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje systém nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi, poskytování sociálních služeb (včetně příspěvku na péči) a další dávkové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 535/0 Návrh poslankyně Markéty Adamové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více