S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne."

Transkript

1 S T A T U T FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. Plzeň 2017

2 PREAMBULE Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni dne schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, návrh Statutu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni dne schválil podle 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Statut Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta právnická (dále jen FPR ) je součástí Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU ). (2) Úplný název FPR zní: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. (3) Sídlo FPR je: Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň. (4) FPR je oprávněna používat kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická". Zásady pro užívání razítka jsou stanoveny vnitřní normou ZČU. (5) Cizojazyčné ekvivalenty názvu FPR jsou uvedeny v příloze č. 1. Článek 2 Postavení a předmět činnosti (1) Základní postavení FPR a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a Statut ZČU. (2) Předmět činnosti FPR v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami ZČU tvoří vzdělávací činnost a vědecká, výzkumná a vývojová a inovační nebo další tvůrčí činnost (dále jen tvůrčí činnost ). (3) Vzdělávací činnost se uskutečňuje v: a) akreditovaných studijních programech nebo ve studijních programech uskutečňovaných v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro které má ZČU institucionální akreditaci (dále jen akreditovaný studijní program ), b) programech celoživotního vzdělávání v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU. 2

3 (4) Tvůrčí činnost FPR uskutečňuje v celém rozsahu, od činností badatelských k vývojovým a aplikačním činnostem ve vazbě na potřeby praxe. Článek 3 Akademická obec (1) Akademickou obec FPR tvoří: a) akademičtí pracovníci zařazení podle pracovní smlouvy na FPR, b) studenti zapsaní na FPR. (2) Členové akademické obce FPR mají právo volit členy akademického senátu FPR a být voleni do akademického senátu FPR v souladu s Volebním řádem Akademického senátu FPR. Článek 4 Akademické svobody a akademická práva Akademické svobody a akademická práva jsou zaručeny. ČÁST DRUHÁ Vnitřní předpisy a vnitřní normy Článek 5 Vnitřní předpisy Vnitřními předpisy FPR jsou a) Statut FPR, b) Volební řád Akademického senátu FPR, c) Jednací řád Akademického senátu FPR, d) Jednací řád Vědecké rady FPR a e) Disciplinární řád pro studenty FPR. Vnitřními normami FPR jsou a) rozhodnutí děkana, b) vyhlášky děkana, a c) pokyny děkana. Článek 6 Vnitřní normy 3

4 ČÁST TŘETÍ Orgány Článek 7 Samosprávné akademické orgány a další orgán (1) Samosprávnými akademickými orgány FPR jsou: a) Akademický senát FPR, b) děkan, c) Vědecká rada FPR, d) Disciplinární komise FPR. (2) Dalším orgánem FPR je tajemník. (3) Základní povinností orgánů FPR je hájení a uplatňování akademických práv a svobod členů akademické obce FPR. Článek 8 Akademický senát (1) Akademický senát FPR (dále jen AS FPR ) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) Působnost AS FPR stanoví 27 zákona. (3) AS FPR má 18 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FPR. Třetinu členů AS FPR tvoří studenti. (4) Volbu členů AS FPR a jejich postavení upravuje Volební řád Akademického senátu FPR. (5) Způsob jednání AS FPR, orgány AS FPR a jejich ustavování upravuje Jednací řád Akademického senátu FPR. (6) Členství v AS FPR je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty. (7) Funkční období jednotlivých členů AS FPR je tříleté. Funkční období všech členů AS FPR skončí, jestliže AS FPR po dobu šesti měsíců nekoná podle 27 zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. (8) Zasedání AS FPR jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda Akademického senátu ZČU nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen Akademického senátu ZČU mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost děkana nebo rektora je předseda AS FPR povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FPR. (9) AS FPR uveřejňuje přijatá usnesení na elektronické úřední desce FPR. (10) Předseda AS FPR má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání Vědecké rady FPR. Právo účastnit se jednání kolegia děkana má též člen předsednictva AS FPR z řad studentů. 4

5 Článek 9 Děkan (1) V čele FPR je děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech FPR, pokud zákon nestanoví jinak. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS FPR rektor. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření AS FPR a se souhlasem Akademického senátu ZČU v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem ZČU nebo FPR. (3) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na FPR nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (4) Poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FPR a případně další členové jmenovaní děkanem. (5) Děkan je oprávněn zřizovat a rušit vnitřními normami další poradní orgány. Článek 10 Vědecká rada (1) Působnost Vědecké rady FPR (dále jen vědecká rada ) stanoví 30 zákona. (2) Předsedou vědecké rady je děkan. Ostatní členy vědecké rady jmenuje a odvolává s předchozím souhlasem AS FPR děkan z významných představitelů oborů, v nichž FPR uskutečňuje vzdělávací činnost a tvůrčí činnost. (3) Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce ZČU, jejíž je FPR součástí. (4) Činnost vědecké rady upravuje Jednací řád Vědecké rady FPR Článek 11 Disciplinární komise (1) Působnost disciplinární komise FPR (dále jen disciplinární komise ) stanoví 31 zákona. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na FPR a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. (2) Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce FPR. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. (3) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. (4) Činnost disciplinární komise upravuje Disciplinární řád pro studenty FPR. Článek 12 Tajemník (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu FPR v rozsahu stanoveném vnitřní normou děkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. 5

6 ČÁST ČTVRTÁ Organizace Článek 13 Proděkani (1) Počet proděkanů a rozsah jejich působnosti určuje děkan svým rozhodnutím (2) Děkan jmenuje a odvolává proděkany po vyjádření Akademického senátu FPR. (3) Děkan určí z řad proděkanů toho, který je oprávněn jej zastupovat v plném rozsahu, jinak jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje věkem nejstarší z proděkanů. Článek 14 Pracoviště O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť FPR rozhoduje na návrh děkana AS FPR. Článek 15 Děkanát (1) Děkanát FPR zabezpečuje zejména a) agendu děkana, proděkanů, tajemníka, AS FPR, vědecké rady a disciplinární komise, b) studijní, pedagogické a vědecké záležitosti FPR. (2) Podrobnosti týkající se děkanátu mohou být upraveny vnitřní normou FPR. Článek 16 Katedra (1) Katedra je základním pracovištěm pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Svoji činnost vyvíjí podle potřeby a v rámci možností FPR v rámci celé ZČU. (2) V čele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce ustaven děkanem na základě výběrového řízení. Může být z této funkce děkanem odvolán. (3) Katedra se v případě potřeby na základě rozhodnutí děkana člení na oddělení, jejichž působnost stanoví vedoucí katedry. (4) Další případné funkcionáře katedry určí po projednání s děkanem vedoucí katedry, který jim zároveň určí působnost. (5) Fakulta může zřizovat i další pracoviště, na něž se ustanovení o katedře použijí přiměřeně. (6) Přehled kateder a dalších pracovišť FPR je uveden na úřední desce fakulty. 6

7 ČÁST PÁTÁ Studium Článek 17 Předpoklady uchazečů o studium (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je navíc řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. (2) Kromě podmínek uvedených v odstavci 1 může FPR stanovit i další podmínky přijetí ke studiu, týkající se určitých znalostí, schopností nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné či vysoké školy a podmínky týkající se příbuznosti studijních programů. (3) FPR může rovněž stanovit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí nejlépe hodnocených podle předem stanovených kritérií. (4) FPR může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. (5) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Článek 18 Rozvrh a organizace studia (1) Akademický rok se dělí na zimní semestr a letní semestr. Semestr se člení na výukové období, zkouškové období a období prázdnin. (2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora. ČÁST ŠESTÁ Rozpočet a hospodaření Článek 19 Rozpočet (1) Rozpočet FPR je součástí rozpočtu ZČU. FPR je povinna respektovat metodiku rozpočtu ZČU a rozpočtová pravidla ZČU, která formou rozhodnutí vyhlašuje rektor. (2) Na základě rozpočtu ZČU hospodaří FPR samostatně. Náklady a výnosy musí být vyrovnané. Rozdělení finančních prostředků FPR schvaluje na návrh děkana AS FPR. 7

8 Článek 20 Hospodaření (1) Hospodaření FPR a její vnitřní správu řídí v rozsahu stanoveném vnitřní normou děkana tajemník. (2) Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření FPR je rektorovi odpovědný děkan. ČÁST SEDMÁ Systém zajišťování kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností Článek 21 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností stanoví vnitřní předpis ZČU. ČÁST OSMÁ Zaměstnanci Článek 22 Obecná ustanovení (1) Zaměstnancem FPR je ten, kdo vykonává práci pro FPR na základě pracovněprávního vztahu. (2) Zaměstnanci FPR jsou povinni dbát dobrého jména FPR i ZČU. Článek 23 Akademičtí pracovníci (1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci FPR vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce na FPR jak pedagogickou, tak i tvůrčí činnost. (2) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovní smlouvy děkan. (3) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Článek 24 Tvůrčí volno (1) O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana. 8

9 (2) O udělení tvůrčího volna rozhoduje děkan po vyjádření rektora. Pokud žádost děkan zamítne, uvede okolnosti, které vedly k zamítnutí žádosti. (3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí hodnocení pracovníka. Článek 25 Hostující profesor (1) O přijetí hostujícího profesora rozhoduje děkan. (2) Hostující profesor je členem akademické obce FPR. Článek 26 Další zaměstnanci (1) Dalšími zaměstnanci jsou vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na tvůrčí činnosti, technickohospodářští zaměstnanci zabezpečující administrativní, technické a hospodářské, organizační a obslužné činnosti FPR. (2) Místa zaměstnanců podle odstavce 1 se obsazují bez výběrového řízení, nerozhodne-li o jeho konání příslušný vedoucí zaměstnanec. Článek 27 Členství v orgánech (1) Činnost akademických pracovníků a dalších zaměstnanců v orgánech a grémiích vymezených zákonem je významnou součástí jejich povinností, která vyplývá z postavení zaměstnance FPR a ZČU. (2) Jde zejména o členství: a) v AS FPR a Akademickém senátu ZČU, b) ve Vědecké radě FPR, ve Vědecké radě ZČU nebo ve vědeckých radách jiných vysokých škol nebo jejich fakult, c) v Akreditační komisi ZČU a Rady pro vnitřní hodnocení ZČU, d) v orgánech reprezentace vysokých škol, e) v Radě vlády pro výzkum a vývoj, f) v orgánech Evropské unie, g) v radách programů, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v komisích dalších grantových agentur. (3) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvořit podmínky pro účast podřízených zaměstnanců na jednáních orgánů uvedených v odstavci 2 a činnost podřízených zaměstnanců promítnout do hodnocení činnosti FPR. 9

10 ČÁST DEVÁTÁ Akademické insignie a akademické obřady Článek 28 Úvodní ustanovení Akademické insignie a akademické obřady FPR jsou vnějším vyjádřením pravomoci a odpovědnosti orgánů FPR, symbolizují nezávislost a samosprávnost FPR a jsou výrazem její historické tradice. Článek 29 Akademické insignie (1) Akademickými insigniemi FPR jsou: a) žezlo FPR, b) řetězy (děkana a proděkanů)., (2) Akademické insignie FPR se používají v rámci akademických obřadů FPR, ZČU nebo jejích součástí. (3) Akademické insignie FPR nesmí být použity v případě, že by došlo ke snížení dobrého jména FPR nebo ZČU. Článek 30 Akademické obřady (1) Akademickými obřady jsou zejména: a) imatrikulace, b) promoce. (2) Imatrikulací se rozumí akademický obřad FPR, při němž student skládá imatrikulační slib a je při něm slavnostně stvrzen zápis studenta do matriky studentů. (3) Děkan může rozhodnout, že imatrikulace se ve formě akademického obřadu FPR neuskuteční. (4) Znění imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze č. 3. (5) Promocí se rozumí akademický obřad FPR, který vyjadřuje řádné ukončení studia ve studijním programu, který uskutečňuje FPR (6) Znění promoční formule a slibu absolventa je uvedeno v příloze č. 3. (7) Podrobnosti o průběhu imatrikulace, promoce a dalších akademických obřadech FPR stanoví vnitřní předpis ZČU. ČÁST DESÁTÁ Článek 31 Závěrečná ustanovení (1) Zrušuje se Statut FPR schválený Akademickým senátem ZČU dne 28. listopadu 2007 ve znění pozdějších změn. 10

11 (2) Tento Statut FPR nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem ZČU.. JUDr. Oto Kunz, CSc. předseda Akademického senátu FPR... doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. děkan FPR 11

12 Příloha č. 1 ke statutu FPR Cizojazyčné ekvivalenty názvu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická Anglicky: University of West Bohemia, Faculty of Law Francouzsky: LʼUniversité de Bohȇme de lʼouest, La Faculté de Droit Německy: Španělsky: Rusky: Latinsky: Westböhmische Universität, Fakultät für Rechtswissenschaften Universidad de Bohemia Occidental, Facultad de Derecho Западочешский университет, Юридический факулътет Universitas Bohemiae occidentalis, Fakultas iuridica 12

13 Příloha č. 2 ke statutu FPR Znění imatrikulačního slibu, promoční formule a slibu absolventa Znění imatrikulačního slibu Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny své povinnosti spojené se studiem na vysoké škole. Prohlašuji, že vynaložím veškeré úsilí k dosažení výborných studijních výsledků a budu soustavně pracovat na rozšíření svých znalostí tak, aby odpovídaly nejpřísnějším požadavkům kladeným na absolventa právnické fakulty. Budu upevňovat své právní vědomí a smysl pro spravedlnost. Slibuji, že jako student(ka) Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni budu svým jednáním důstojně reprezentovat plzeňskou alma mater a přispívat tak k její vážnosti. Znění slibu absolventa FPR Slibuji slavnostně na svou čest a svědomí, že jako absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni budu nabyté znalosti a vědomosti uplatňovat svědomitě, poctivě a nestranně, že jako občan České republiky budu bránit její svobodu a nezávislost, demokratické zřízení a právní řád, že jako právnicky vzdělaný občan budu v duchu národních, demokratických a humanitních tradic prosazovat a chránit lidská a občanská práva obyvatel naší země i cizinců žijících na jejím území, že budu usilovat o prohlubování právního vědomí svého i svých spoluobčanů, že budu jako právník i jako člověk vystupovat vždy tak, abych nesnižoval, ale naopak zvyšoval váhu a důstojnost právnického povolání, že budu i nadále rozšiřovat své odborné znalosti, a to jak osobním úsilím, tak za pomoci, již mi podle svých možností poskytnou Fakulta právnická a Západočeská univerzita v Plzni, které zachovám i v budoucnu ve vděčné paměti a budu je podporovat podle svých sil v jejich činnosti. Znění promoční formule pro promoci absolventů magisterského nebo bakalářského studia Všichni přítomní promovaní studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni splnili úspěšně zákonem předepsané podmínky pro udělení titulu magistra (bakaláře). Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promočního slibu byli prohlášeni magistry (bakaláři) a aby jim byly předány magisterské (bakalářské) diplomy Západočeské univerzity v Plzni. 13

14 Znění promoční formule pro promoci absolventů doktorského studia Všichni přítomní promovaní absolventi postgraduálního studia na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni úspěšně složili všechny předepsané zkoušky, včetně státní doktorské zkoušky, jejíž součást tvoří i obhajoba disertační práce Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promočního slibu byli prohlášeni doktory a byly jim předány doktorské diplomy se znakem Západočeské univerzity v Plzni. Znění promoční formule pro promoci doktorů práv Všichni přítomní promovaní absolventi rigorózního řízení na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni úspěšně složili státní rigorózní zkoušku, jejíž součást tvoří i obhajoba rigorózní práce. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promočního slibu byli prohlášeni doktory práv a byly jim předány doktorské diplomy se znakem Západočeské univerzity v Plzni. 14

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne Úplné znění STATUTU FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 25. 11. 2015 Plzeň 2015 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské

Více

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých

Více

S T A T U T. FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne ve znění změny Z1 z

S T A T U T. FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne ve znění změny Z1 z S T A T U T FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. 6. 2017 ve znění změny Z1 z 15. 12. 2018 Plzeň 2017 STATUT Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

S T A T U T. FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 29. 11. 2017 Plzeň 2017 STATUT FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské

Více

S T A T U T. FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. června 2017

S T A T U T. FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. června 2017 S T A T U T FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. června 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západočeské univerzity

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY STATUT 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Preambule Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci usnesením č. 3 dne 24. 3. 2015 podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení STATUT 1 STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Statut fakulty V Ostravě dne 3.12.2012 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Část I Základní ustanovení Článek

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna Novelizace ze dne 1. dubna 2015

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna Novelizace ze dne 1. dubna 2015 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Novelizace ze dne 1. dubna 2015 P r e a m b u l e Vzdělávání má klíčovou úlohu v individuálním i společenském rozvoji, je

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více