Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne"

Transkript

1 Úplné znění STATUTU FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne Plzeň 2015

2 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 24. října 2007 návrh Statutu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dne 28. listopadu 2007 Statut Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, změny Statutu Fakulty právnické dne 23. listopadu 2009, 6. ledna 2010, 31. října 2011 a 31. července Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dne 16. prosince 2009, 27. ledna 2010, 25. ledna 2012 a 25. listopadu 2015 změny Statutu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta právnická (dále jen FPR ) je součástí Západočeské univerzity v Plzni (dále jen ZČU ). (2) Úplný název FPR zní: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. (3) Sídlo FPR je: Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň. (4) FPR je oprávněna používat kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem "Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická". Zásady pro užívání razítka jsou stanoveny vnitřní normou ZČU. (5) Cizojazyčné ekvivalenty názvu FPR jsou uvedeny v příloze č. 1. Článek 2 Postavení FPR (1) Základní postavení FPR a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vnitřní předpisy ZČU a vnitřní předpisy FPR. (2) FPR v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami ZČU uskutečňuje akreditované studijní programy, vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a doplňkovou činnost a vytváří pro tyto činnosti podmínky. (3) Při výkonu činností FPR spolupracuje zejména s jinými fakultami, vysokými školami, vědeckými, výzkumnými a jinými institucemi v České republice i v zahraničí a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci.

3 (4) Seznam akreditovaných studijních programů, včetně jejich typu, členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, je uveden na úřední desce FPR. Článek 3 Akademická obec FPR (1) Akademickou obec FPR tvoří: a. akademičtí pracovníci zařazení podle pracovní smlouvy na FPR a b. studenti zapsaní na FPR ke studiu. (2) Členové akademické obce FPR mají aktivní i pasivní volební právo do akademického senátu FPR. Článek 4 Akademické svobody a akademická práva Akademické svobody a akademická práva jsou zaručeny. Článek 5 Vnitřní předpisy (1)Vnitřní předpisy FPR podléhají schválení Akademickým senátem ZČU a Akademickým senátem FPR. (2) Vnitřními předpisy FPR, jsou a. statut FPR, b. volební a jednací řád akademického senátu FPR, c. jednací řád vědecké rady FPR, d. disciplinární řád pro studenty FPR a e. předpis o udělování čestných medailí FPR. ČÁST DRUHÁ Orgány FPR a jejich postavení Článek 6 Orgány FPR (1) Samosprávnými akademickými orgány FPR jsou a. akademický senát FPR, b. děkan, c. vědecká rada FPR a d. disciplinární komise FPR.

4 (2) Dalším orgánem FPR je tajemník FPR. (3) Orgány FPR jednají v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami ZČU a vnitřními předpisy a normami FPR. Jejich základní povinností je hájení a uplatňování akademických práv a svobod členů akademické obce FPR. Článek 7 Akademický senát FPR (1) Akademický senát FPR (dále jen AS FPR ) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) AS FPR má osmnáct členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FPR. Třetinu členů AS FPR tvoří studenti. Funkční období je tříleté. (3) Volbu členů AS FPR a způsob jednání AS FPR upravuje volební a jednací řád akademického senátu FPR. (4) Působnost AS FPR stanoví 27 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších právních předpisů. Článek 8 Děkan (1) V čele fakulty je stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nebo Statut ZČU nestanoví jinak. V tomto rozsahu je oprávněn vydávat a. vyhlášky týkající se zejména dlouhodobých organizačních záležitostí a b. pokyny týkající se dílčích nebo operativních záležitostí. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS FPR rektor. Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření AS FPR a se souhlasem akademického senátu ZČU v případě, kdy děkan buď závažným způsobem neplní své povinnosti, anebo závažným způsobem poškozuje zájem ZČU nebo FPR. (3) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na FPR nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (4) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou děkan, proděkani, tajemník FPR, předseda AS FPR a případně další členové jmenovaní děkanem. Kolegium děkana projednává zejména důležitá rozhodnutí ve věcech FPR a zásadní otázky jejího řízení. Článek 9 Vědecká rada FPR (1) Působnost vědecké rady FPR (dále jen vědecká rada ) stanoví 30 zákona č. 111/1998 Sb. (2) Členy vědecké rady jmenuje a odvolává se souhlasem AS FPR děkan, a to z významných představitelů oborů, v nichž FPR uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ZČU. (3) Předsedou vědecké rady je děkan. (4) Činnost vědecké rady upravuje jednací řád Vědecké rady FPR.

5 Článek 10 Disciplinární komise FPR (1) Disciplinární komise FPR (dále jen disciplinární komise ) projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných ke studiu na FPR a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. (2) Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje a odvolává děkan se souhlasem AS FPR z řad členů akademické obce FPR. Polovinu členů disciplinární komise a polovinu náhradníků tvoří studenti. (3) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Článek 11 Tajemník FPR (1) Tajemník FPR řídí hospodaření a vnitřní správu FPR v rozsahu stanoveném děkanem. (2) Tajemníka FPR jmenuje a odvolává děkan. ČÁST TŘETÍ Organizace FPR Článek 12 Proděkani (1) Děkana zastupují v rozsahu jím určeném tito proděkani: a. proděkan pro studijní záležitosti, b. proděkan pro vědu a výzkum, c. proděkan pro mezinárodní vztahy, d. proděkan pro strategii a rozvoj. (2) Děkan určí z řad proděkanů toho, který je oprávněn zastupovat jej v plném rozsahu, jinak jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje věkem nejstarší z proděkanů. (3) Děkan jmenuje a odvolává proděkany po vyjádření AS FPR. Článek 13 Pracoviště FPR (1) Pracovišti FPR jsou děkanát FPR a katedry, případně další pracoviště plnící vzdělávací, vědecké a jiné úkoly FPR. (2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť FPR rozhoduje na návrh děkana AS FPR. Pracoviště jsou zřizována tak, aby umožňovala efektivní plnění úkolů zejména vzdělávací a vědecké činnosti FPR. (3) Přehled kateder a dalších pracovišť FPR je uveden v příloze č. 2.

6 Článek 14 Děkanát (1) Děkanát FPR zabezpečuje zejména: a. agendu děkana, proděkanů, tajemníka FPR, AS FPR, vědecké rady a disciplinární komise, b. studijní, pedagogické a vědecké záležitosti FPR. (2) Postavení, působnost a vnitřní členění děkanátu jsou upraveny vnitřní normou FPR. Článek 15 Katedra (1) Katedra je základním pracovištěm pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Katedra je zřizována pro více příbuzných předmětů vyučovaných na FPR. Katedru tvoří akademičtí pracovníci FPR zařazení na katedru dle pracovní smlouvy. (2) Katedra odpovídá za kvalitativní, personální a technické zabezpečení vyučovaných předmětů, jejichž je garantem. Garance předmětu je celouniverzitní a nezávislá na organizačním začlenění katedry. (3) V čele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce jmenován děkanem na základě výběrového řízení. Děkan může vedoucího katedry též odvolat. (4) Vedoucí katedry předkládá děkanovi návrhy a podklady týkající se organizace práce katedry a odpovídá za plnění jejích úkolů. Vedoucí katedry zejména a. je odborným garantem rozvoje předmětů, kterých je katedra garantem, a to jak ve výuce, tak i v oblasti vědy, b. organizuje výuku předmětů, pro něž byla katedra zřízena, c. jmenuje a odvolává po projednání s děkanem tajemníka katedry a ukládá mu úkoly; tajemník katedry pomáhá vedoucímu katedry v hospodářské a organizační činnosti a spolupracuje s tajemníkem FPR, d. pomáhá akademickým pracovníkům pověřeným výukou při organizaci vzdělávací činnosti, e. vyjadřuje se k rozhodování děkana v pracovněprávních věcech členů katedry a předkládá příslušné návrhy děkanovi, f. zajišťuje vnitrostátní styky s představiteli příslušných předmětů a ve spolupráci s příslušným proděkanem i styky mezinárodní, g. projednává zásadní otázky práce katedry se členy katedry. (5) Další funkcionáře katedry může určit po projednání s děkanem vedoucí katedry, který jim zároveň určí působnost. (6) Katedra se v případě potřeby člení na oddělení, jejichž působnost stanoví vedoucí katedry.

7 ČÁST ČTVRTÁ Studium na FPR Článek 16 Předpoklady uchazečů o studium (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. (2) Kromě podmínek uvedených v odstavci 1 může FPR stanovit i další podmínky přijetí ke studiu, týkající se určitých znalostí, schopností nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy. (3) FPR může rovněž stanovit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. (4) FPR může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný studijní program na vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí. (5) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Článek 17 Přijímací zkouška (1) Součástí přijímacího řízení do studia ve studijních programech je přijímací zkouška. (2) Přijímací zkouška se skládá v písemné formě. O ústní formě může děkan rozhodnout z důvodů zvláštního zřetele hodných, především zdravotních. (3) Přijímací zkouška může být děkanem prominuta v případech zvláštního zřetele hodných, např. při opakované žádosti o přijetí uchazeče, který již v minulosti studentem FPR byl a studia zanechal ze zdravotních či sociálních důvodů. (4) Pro přihlášky ke studiu, průběh přijímacího řízení, zápis do studia a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení platí příslušná ustanovení zákona a Statutu ZČU. Článek 18 Rozvrh a organizace studia (1) Studium je členěno na semestry a ročníky. Každý semestr se sestává z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. (2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora ZČU.

8 Článek 19 Rozhodování o právech a povinnostech studentů (1) Na rozhodování o právech a povinnostech studentů se vztahuje 68 zákona. (2) Rozhodnutí o právech a povinnostech studentů se doručuje postupem stanoveným pokynem prorektora o doručování. Článek 20 Udělované akademické tituly (1) Absolventům studia a. v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem), b. v magisterském studijním programu se uděluje akademický titul magistr (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem), c. v doktorském studijním programu se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). (2) Absolventům magisterského studijního programu, kteří vykonali v oblasti práva státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, se uděluje akademický titul doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem). ČÁST PÁTÁ Rozpočet a hospodaření FPR Článek 21 Rozpočet FPR (1) Rozpočet FPR je součástí rozpočtu ZČU. FPR je povinna respektovat rozpočtová pravidla ZČU, která formou rozhodnutí vydává rektor. (2) Na základě rozpočtu ZČU hospodaří FPR samostatně. Náklady a výnosy musí být vyrovnané. Rozdělení finančních prostředků FPR schvaluje AS FPR. (3) Výsledky hospodaření FPR se zveřejňují ve výroční zprávě o hospodaření. Článek 22 Hospodaření FPR (1) Hospodaření FPR a její vnitřní správu řídí v rozsahu stanoveném děkanem tajemník FPR. (2)Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření FPR je rektorovi odpovědný děkan.

9 ČÁST ŠESTÁ Hodnocení činnosti FPR Článek 23 Obsah hodnocení (1) Pravidelné hodnocení činnosti FPR zahrnuje hodnocení: a. kvality vzdělávacích, vědeckých, výzkumných a dalších tvůrčích činností, b. kvality akademického a samosprávného prostředí, c. funkční a hospodářské efektivnosti. (2) Kvalita, úroveň a efektivnost jsou posuzovány: a. ve vztahu k dlouhodobému záměru ZČU a jeho naplňování, b. srovnáním s jinými domácími či zahraničními právnickými fakultami, c. uznáním a zájmem veřejnosti. (3) Kvalita, úroveň a efektivnost jsou vyjadřovány zejména soustavou kritérií používaných ve vysokoškolské oblasti v České republice i v zahraničí. Článek 24 Formy, podmínky a výsledky hodnocení (1) Podrobnosti týkající se hodnocení činností FPR stanoví směrnice rektora. (2) Hodnocení se uskutečňuje též jako součást zpracování a hodnocení výročních zpráv FPR. (3) Při hodnocení se využívá rovněž výsledků plynoucích z hodnocení FPR studenty. (4) Podmínky hodnocení FPR jsou i základem pro hodnocení jednotlivých kateder a dalších pracovišť FPR, případně i jednotlivých zaměstnanců zařazených na FPR. Potřebnou konkretizaci pro podmínky FPR provádí svým rozhodnutím děkan po projednání v AS FPR. (5) Výsledky hodnocení FPR jsou: a. zveřejňovány na úrovni ZČU, b. promítány do dlouhodobých záměrů a jejich aktualizace, c. podkladem pro strategické rozhodování. (6) Výsledky hodnocení FPR mohou být využity pro porovnání úrovně činností FPR i z hlediska rozpočtových pravidel. ČÁST SEDMÁ Akademičtí pracovníci Článek 25 Postavení akademického pracovníka (1) Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména FPR i ZČU.

10 (2) Akademickým pracovníkem je zaměstnanec, který je podle pracovní smlouvy zařazen na FPR a vykonává jak pedagogickou, tak i vědeckou, výzkumnou, nebo další tvůrčí činnost. (3) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovněprávního vztahu děkan. (4) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit zejména při opakovaném uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa. Článek 26 Členství v orgánech (1) Činnost zaměstnanců i studentů v orgánech a grémiích vymezených zákonem je významnou součástí jejich povinností jako členů akademické obce FPR a ZČU. (2) Jedná se zejména o členství v těchto orgánech: a. v ASFPR a ASZČU, b. ve vědecké radě, ve vědecké radě ZČU a ve vědeckých radách jiných vysokých škol, c. v Akreditační komisi ZČU, v Akreditační komisi a jejich pracovních skupinách, d. v orgánech reprezentace vysokých škol, e. v Radě vlády pro výzkum a vývoj, f. v radách programů, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v komisích grantových agentur, g. v Legislativní radě vlády České republiky a v jejích pracovních komisích, h. v pracovních komisích Ministerstva spravedlnosti. (3) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvořit podmínky pro účast podřízených zaměstnanců na jednáních orgánů uvedených v odstavci 2 a činnost podřízených zaměstnanců promítnout do hodnocení činnosti FPR. Článek 27 Tvůrčí volno (1) Tvůrčí volno lze akademickému pracovníkovi poskytnout v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let. O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana. (2) O udělení tvůrčího volna rozhoduje děkan po vyjádření rektora. Pokud žádost děkan zamítne, uvede závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů FPR, které vedly k zamítnutí žádosti. (3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí hodnocení pracovníka. (4) Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.

11 Článek 28 Hostující profesor (1) O přijetí hostujícího profesora rozhoduje děkan. (2) Hostující profesor je členem akademické obce FPR. ČÁST OSMÁ Akademické insignie a akademické obřady FPR Článek 29 Akademické insignie a akademické obřady FPR Akademické insignie a akademické obřady FPR jsou vnějším vyjádřením pravomoci a odpovědnosti orgánů FPR, symbolizují nezávislost a samosprávnost FPR a jsou výrazem její historické tradice. Článek 30 Akademické insignie FPR (1) Akademickými insigniemi FPR jsou a. žezlo FPR, b. řetězy (děkana a proděkanů), c. taláry FPR. (2) Akademické insignie FPR se používají v rámci akademických obřadů FPR, ZČU nebo jejích součástí. (3) Akademické insignie nesmí být použity v případě, že by došlo ke snížení dobrého jména FPR nebo ZČU. Článek 31 Akademické obřady FPR (1) Akademickými obřady FPR jsou imatrikulace a promoce. (2) Imatrikulace studentů se konají v prvním semestru studia za účasti akademických funkcionářů FPR nebo ZČU. Součástí imatrikulace je slavnostní imatrikulační slib studenta. Znění imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze č. 3. (3) Promoce absolventů se konají za účasti děkana a promotora, případně dalších akademických funkcionářů FPR nebo ZČU. Součástí promoce je předání diplomů, promoční formule a slib absolventa. Znění promoční formule a slibu absolventa jsou uvedeny v příloze č. 3.

12 ČÁST DEVÁTÁ Článek 32 Závěrečná ustanovení (1) Zrušuje se statut FPR ve znění pozdějších změn ze dne 22. března (2) Tento statut FPR nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZČU. (3) Tento statut FPR nabývá účinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZČU.. JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D. předseda Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.. doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

13 Příloha č. 1 ke statutu FPR Cizojazyčné ekvivalenty názvu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická Anglicky: Francouzsky: Německy: Španělsky: Rusky: University of West Bohemia, Faculty of Law L Université de Bohême de l Quest, La Faculté de Droit Westböhmische Universität, Fakultät für Rechtswissenschaften Universidad de Bohemia Occidental, Facultad de Derecho ЗападHочешский университет, Юридический факулътет

14 Příloha č. 2 ke statutu FPR Přehled kateder a dalších pracovišť 1) Katedra teorie práva KTP 2) Katedra právních dějin KPD 3) Katedra občanského práva KPO 4) Katedra obchodního práva KOP 5) Katedra trestního práva KTR 6) Katedra ústavního a evropského práva KÚP 7) Katedra správního práva KSP 8) Katedra veřejné správy KSR 9) Katedra mezinárodního práva KMP 10) Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení KPP 11) Katedra finančního práva a národního hospodářství - KFP

15 Příloha č. 3 ke statutu FPR Znění imatrikulačního slibu Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit všechny své povinnosti spojené se studiem na vysoké škole. Prohlašuji, že vynaložím veškeré úsilí k dosažení výborných studijních výsledků a budu soustavně pracovat na rozšíření svých znalostí tak, aby odpovídaly nejpřísnějším požadavkům kladeným na absolventa právnické fakulty. Budu upevňovat své právní vědomí a smysl pro spravedlnost. Slibuji, že jako student(ka) Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni budu svým jednáním důstojně reprezentovat plzeňskou alma mater a přispívat tak k její vážnosti. Znění slibu absolventa FPR S l i b u j i slavnostně na svou čest a svědomí, že jako absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni budu nabyté znalosti a vědomosti uplatňovat svědomitě, poctivě a nestranně, že jako občan České republiky budu bránit její svobodu a nezávislost, demokratické zřízení a právní řád, že jako právnicky vzdělaný občan budu v duchu národních, demokratických a humanitních tradic prosazovat a chránit lidská a občanská práva obyvatel naší země i cizinců, žijících na jejím území, že budu usilovat o prohlubování právního vědomí svého i svých spoluobčanů, že budu jako právník i jako člověk vystupovat vždy tak, abych nesnižoval, ale naopak zvyšoval váhu a důstojnost právnického povolání, že budu i nadále rozšiřovat své odborné znalosti, a to jak osobním úsilím, tak za pomoci Fakulty právnické a Západočeské univerzity v Plzni, které zachovám i v budoucnu ve vděčné paměti a budu je podporovat podle svých sil v jejich činnosti. Znění promoční formule pro promoci absolventů magisterského nebo bakalářského studia Všichni přítomní studenti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni splnili úspěšně zákonem předepsané podmínky pro udělení titulu magistra (bakaláře). Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promočního slibu byli prohlášeni magistry (bakaláři) a byly jim předány magisterské (bakalářské) diplomy Západočeské univerzity v Plzni. Znění promoční formule pro promoci absolventů doktorského studia Všichni přítomní absolventi postgraduálního studia na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni úspěšně složili státní doktorskou zkoušku, další předepsané zkoušky a obhájili disertační práci. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promočního slibu byli prohlášeni doktory a byly jim předány doktorské diplomy s pečetí Západočeské univerzity v Plzni. Znění promoční formule pro promoci doktorů práv Všichni přítomní absolventi rigorózního řízení na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni úspěšně složili státní rigorózní zkoušku a obhájili rigorózní práci. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promočního slibu byli prohlášeni doktory práv a byly jim předány doktorské diplomy s pečetí Západočeské univerzity v Plzni.

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne.

S T A T U T. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. S T A T U T FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne. Plzeň 2017 PREAMBULE Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni dne schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

S T A T U T. FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne ve znění změny Z1 z

S T A T U T. FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne ve znění změny Z1 z S T A T U T FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. 6. 2017 ve znění změny Z1 z 15. 12. 2018 Plzeň 2017 STATUT Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický

Více

S T A T U T. FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 29. 11. 2017 Plzeň 2017 STATUT FAKULTY PEDAGOGICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

VNITŘNÍ PŘEDPIS O AKADEMICKÝCH INSIGNIÍCH A AKADEMICKÝCH OBŘADECH ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

S T A T U T. FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. června 2017

S T A T U T. FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. června 2017 S T A T U T FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 28. června 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západočeské univerzity

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 Účinnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Část I Základní ustanovení Cl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Fakulta životního prostředí (Faculty of Environment), (dále jen fakulta nebo FŽP ) je součástí Univerzity

Více

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty

Více

VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-18/05. CMTF UP v Olomouci

VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-18/05. CMTF UP v Olomouci VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-18/05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD CMTF UP v Olomouci Obsah: Garanti: Tato norma upravuje organizační strukturu a řízení fakulty, základní povinnosti, práva a odpovědnost pracovníků CMTF

Více

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení

STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU. Část I. Článek 1. Úvodní ustanovení STATUT 1 STATUT FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Tento statut je vnitřním předpisem Fakulty veterinárního lékařství

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-SD-5/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA- SMĚRNICE DĚKANA Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více