ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL"

Transkript

1 ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova Brno květen 2005

2 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ Lokalita 01 - Na rovinách rodinné bydlení čisté Lokalita 02 - U vévozu rodinné bydlení čisté Lokalita 03 - Záhumenice smíšená funkce Lokalita 04 - Kravín smíšené plochy pro sport, rekreaci, ubytování Lokalita 05 - U koupaliště rodinné bydlení čisté Lokalita 06 - Pod Hlinkou Plochy pro zemědělskou výrobu a sklady 4 3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ Lokalita 01 - Na rovinách Lokalita 02 - U vévozu Lokalita 03 - Záhumenice Lokalita 04 - Kravín Lokalita 05 - U koupaliště Lokalita 06 - Pod Hlinkou 5 4. OMEZENÍ ZMĚN V UŽÍVÁNÍ STAVEB 5 5. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO, TECHNICKÉHO A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Dopravní vybavení Technické vybavení Zásobování vodou Odkanalizování Zásobování el. energií Občanské vybavení 5 6. VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 5 7. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5 8. PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO TĚŽBU NEROSTŮ 6 9. VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A PRO PROVEDENÍ ASANACÍ NEBO ASANAČNÍCH ÚPRAVY 6 2

3 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE Návrh Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec navazuje na platný územní plán obce, respektuje a podporuje historickou stopu sídla. Návrh nabízí množství různých stavebních ploch potencionálním zájemcům a investorům s co možná nejjasnějšími pravidly výstavby při současném zachování jisté abstraktnosti, tak aby se územní plán nakonec nestal příliš předurčenou překážkou rozvoje obce. 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ 2.1. Lokalita 01 - Na rovinách rodinné bydlení čisté - bydlení v rodinných domech předměstského charakteru (podíl hrubé podlažní plochy - HPP - bydlení je v předmětné ploše větší než 90% z celkové HPP) - stavby pro bydlení - obchody a stravovací provozy sloužící k zásobování území - nerušící řemeslné provozovny - zahradnické provozovny - stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely - nerušící provozovny s pracovními příležitostmi 2.2. Lokalita 02 - U vévozu rodinné bydlení čisté - bydlení v rodinných domech předměstského charakteru (podíl hrubé podlažní plochy - HPP - bydlení je v předmětné ploše větší než 90% z celkové HPP) - stavby pro bydlení - obchody a stravovací provozy sloužící k zásobování území - nerušící řemeslné provozovny - zahradnické provozovny - obytné budovy s více než třemi byty - stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely - nerušící provozovny s pracovními příležitostmi 2.3. Lokalita 03 - Záhumenice smíšená funkce - plochy pro polyfunkční využití, které podstatně neruší funkci bydlení. - obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území - stavby pro správu, církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely - stavby pro bydlení včetně domů s pečovatelskou službou - veřejné parkoviště 2.4. Lokalita 04 - Kravín smíšené plochy pro sport, rekreaci, ubytování - plochy rekreace a sportu pro činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regenerací lidského organismu 3

4 - stavby pro sport, rekreaci - stavby pro bydlení a ubytování - obchody, provozovny veřejného stravování - stavby pro správu, církevní, kulturní, sociální, zdravotnické a školské účely - nerušící provozovny služeb, které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území - veřejné parkoviště 2.5. Lokalita 05 - U koupaliště rodinné bydlení čisté - bydlení v rodinných domech předměstského charakteru (podíl hrubé podlažní plochy - HPP - bydlení je v předmětné ploše větší než 90% z celkové HPP) - stavby pro bydlení - obchody a stravovací provozy sloužící k zásobování území - nerušící řemeslné provozovny - zahradnické provozovny - stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely 2.6. Lokalita 06 - Pod Hlinkou Plochy pro zemědělskou výrobu a sklady - plochy pro zemědělskou výrobu a skladování včetně ploch manipulačních a přístupových komunikací. - stavby pro zemědělskou výrobu - skaldy a stáje pro zemědělskou výrobu 3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 3.1. Lokalita 01 - Na rovinách Návrh Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec rozšiřuje hranici zastavitelného území obce u lokality 01 jihozápadním směrem o plochu mezi prodlouženými obslužnými komunikacemi. Severním směrem zahrnuje plochy mezi hranicí zastavěného území a plochami vedenými v platném ÚPN SÚ Hvozdec jako územní rezerva Lokalita 02 - U vévozu Celá plocha lokality 02 je zahrnuta do zastavitelného území obce. Návrh Změny č.i ÚPN SÚ Hvozdec vychází u lokality 02 z plochy P3 ÚPN SÚ Hvozdec. Návrh rozšiřuje plochu lokality východním směrem o p.č. 101 a 100/2 a naopak ji zmenšuje ze severní strany. Lokalita zahrnuje p.č. 100/2, 101 a Lokalita 03 - Záhumenice Lokalita 03 se nachází v centru obce a celá její plocha je zahrnuta do zastavitelného území obce Lokalita 04 - Kravín Celá plocha lokality 04 je zahrnuta do zastavitelného území obce. Ze severní strany je lokalit vymezena potokem Hlinka a hranicemi p.č. 56/6 a 56/14, z východu hranicí p.č. 56/12. Z jižní a částečně západní strany je plocha vymezena hranicemi p.č. 56/8, 55/3 a 56/ Lokalita 05 - U koupaliště Návrh lokality 05 ve změně č.i ÚPN SÚ Hvozdec rozšiřuje zastavitelné území obce o celou plochu lokality 05. Lokalita na západní straně navazuje na plochu P1 v ÚPN SÚ Hvozdec určenou pro podnikatelské aktivity. Ze 4

5 severovýchodní strany je lokalita 05 vymezena hranicemi p.č. 47 a 49, z jihu je lokalita ohraničena místní obslužnou komunikací Lokalita 06 - Pod Hlinkou Návrh lokality 06 ve Změně č.i ÚPN SÚ Hvozdec rozšiřuje zastavitelné území obce o celou plochu lokality 06. Lokalita 06 je umístěna v jižní části p.č Severní okraj lokality je ve vzdálenosti 50 m od místní obslužné komunikace, která vymezuje jižní hranici lokality. 4. OMEZENÍ ZMĚN V UŽÍVÁNÍ STAVEB Návrh Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec neurčuje žádné omezení změn v užívání staveb. 5. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO, TECHNICKÉHO A OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 5.1. Dopravní vybavení Dopravní řešení lokalit zahrnutých do Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec zasahuje do dopravního řešení platného územního plánu pouze u lokality 01, kde je dopravní obslužnost zajištěna komunikací C2 MS 6. Žádné další komunikace nejsou v návrhu obsaženy Technické vybavení Zásobování vodou Obec Hvozdec je zásobována vodou z vlastních zdrojů - studní a prameništěm, které se nachází v západní části katastru - lokalita Na bobrovkách, kde se voda jímá perforovanými trubkami a svádí do dvou studní, z nichž pak gravitačně pokračuje do trubního vodojemu 30 m3. Vodovodní řad navrhujeme DN 110 mm s rezervou a DN 80 mm z důvodů požárních. Vodovod se připojí na rozvodnou síť pitného vodovodu. Podmínkou pro výstavbu rodinných domků je posílení vydatnosti vodního zdroje o 0,15 l/s Odkanalizování Fyzický stav stávající kanalizace neumožňuje využít ji pro odvádění splaškových vod. Navrhuje se oddílný systém s využitím a rozšířením stávající kanalizace pro odvedení dešťových vod a vybudováním nové splaškové kanalizace DN mm. Je nutné vybudovat čistírnu odpadních vod s co nejmenším zbytkovým znečištěním s ohledem na následný odtok do Brněnské přehrady, obec leží v PHO II. st. vnějším Zásobování el. energií Obec Hvozdec je v současné době zásobována el. energií z venkovních vedení VN č.70 a VN č.67. Stávající distribuční trafostanice jsou napojeny odbočkami z těchto vedení přes úsekové odpínače. Rozvodná síť NN v obci je po provedené rekonstrukci. Páteřní rozvody jsou provedeny z jednotlivých trafostanic jednak zemními kabely, vodiči na betonových podpěrných sloupech a jednak závěsným. Základní uspořádání rozvodů zůstává i nadále především ve venkovním uspořádání. Technický stav distribuční sítě po provedené rekonstrukci je velmi dobrý a je schopen plně pokrýt přirozený nárůst spotřeby el.energie v obci, nikoliv však zajistit energetické potřeby nově plánované výstavby. Pro lokality 01, 04 a 06 jsou navrženy nové trafostanice Občanské vybavení Umístění občanské vybavenosti je přesně určeno navrženým využitím ploch. Občanské vybavení je přípustné v lokalitách 03 a 04 (dle specifikace v bodě č.2). 6. VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Návrh Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec nezasahuje do stávajícího územního systému ekologické stability. 7. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Limity využití území vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí. Jakákoliv činnost v prostoru vymezeném ochrannými pásmy či hygienickými ochrannými pásmy je přesně definována příslušným předpisem. Ve změně č.i a č.ia ÚPN SÚ Hvozdec nejsou navrženy žádné nové limity využití. 5

6 8. PLOCHY PŘÍPUSTNÉ PRO TĚŽBU NEROSTŮ V návrhu Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec se nepočítá s žádnými plochami přípustnými pro těžbu nerostů. 9. VYMEZENÍ PLOCH PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A PRO PROVEDENÍ ASANACÍ NEBO ASANAČNÍCH ÚPRAVY V návrhu Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec se nepočítá s žádnými veřejně prospěšnými stavbami. Z návrhu Změny č.i a Změny č.ia ÚPN SÚ Hvozdec nevyplývá potřeba žádných asanací ani asanačních úprav. 6

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více