Podmínky parkování na vymezených komunikacích ve městě Poděbrady

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky parkování na vymezených komunikacích ve městě Poděbrady"

Transkript

1 Podmínky parkování na vymezených komunikacích ve městě Poděbrady ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A DEFINICE 1. Vymezenými komunikacemi (dále jen "VK") se rozumí místní komunikace specifikované v nařízení města Poděbrady 2. Kartou se rozumí parkovací karta vydaná uživateli na základě těchto podmínek a daňového dokladu (dále též PK ). 3. Parkováním se rozumí stání silničního motorového vozidla ve smyslu platných právních předpisů. 4. Provozovatel prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem parkovišť na vymezených komunikacích. 5. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zákazníků budou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů použity výhradně k evidenci PK. PRÁVA SPOJENÁ S KARTOU 1. Karta je dohodnutým potvrzením o uhrazení ceny za parkování v souladu s ustanovením nařízení města Poděbrady. Její užívání způsobem uvedeným v těchto podmínkách zajišťuje uživateli po dobu platnosti karty právo uživatele karty. Karta musí obsahovat následující údaje, jinak je neplatná: sériové číslo karty, údaj o době platnosti, údaj o vymezené lokalitě, pro kterou je určena, RZ/SPZ vozidla, popřípadě jméno právnické či fyzické osoby podnikající či název ubytovacího zařízení, pro které byla karta vydána, ochranná známka 2. Právem uživatele karty se rozumí oprávnění uživatele parkovat v rámci příslušné vymezené komunikace uvedené na kartě, a to v místech určených pro stání vozidel a označených jako vyhrazené parkoviště značkou IP12 dodatkovou tabulkou "PRO DRŽITELE PLATNÉ PARKOVACÍ KARTY MPS - Poděbrady", a to vozidlem, jehož RZ/SPZ je uvedena na kartě popřípadě jméno právnické či fyzické osoby podnikající či název ubytovacího zařízení. 3. Podmínkou výkonu práva uživatele karty je: dodržování povinností vyplývajících z těchto podmínek, plné respektování platných právních předpisů v oblasti dopravy a místní úpravy vztahující se k parkování, řádné umístění karty v souladu s těmito podmínkami, oprávněné použití karty. 4. Uživatel je povinen respektovat následující podmínky při umístění karty: a) karta musí být umístěna, po celou dobu stání vozidla, v pravém horním rohu čelního skla vozidla, b) karta musí být plně viditelná a nesmí být ani částečně zakryta tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty, c) karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku, d) je zakázáno umisťovat do vozidla jakékoliv jiné předměty způsobilé vyvolat klamný dojem o vlastnostech karty nebo o údajích uvedených na kartě, 5. Karta může být oprávněně použita pouze pro vozidlo, jehož RZ/SPZ je na kartě uvedena. Uživatel ani jiná osoba není oprávněna tuto kartu používat pro jiná vozidla. Toto ustanovení se nepoužije v případě servisního vozidla a v případě abonenta - ubytovacího zařízení, kdy je na kartě uveden název uživatele a karta je tak přenosná pro více vozidel využívaných uživatelem, v případě abonenta - ubytovacího zařízení pro klienty tohoto uživatele. 6. Právo uživatele karty je omezeno na dobu platnosti karty. Po uplynutí této doby není uživatel oprávněn kartu užívat a je povinen učinit dostatečná opatření, aby nemohla být karta zneužita jinou osobou, zejména aby nemohla být vydávána za platnou nebo jakkoliv upravována. 7. Následná parkovací karta může být vydána před koncem platnosti předešlé karty. 8. Právo uživatele karty je omezeno na vymezenou komunikaci, pro kterou byla karta vydána. Při parkování v oranžové, zelené a žluté zóně není uživatel jakkoliv zvýhodněn a je povinen uhradit cenu za parkování 1

2 a respektovat podmínky parkování uvedené na dodatkových tabulkách ke značkám IP13c a na parkovacích automatech. 9. Právo uživatele karty je omezeno pouze na vozidlo využívající jedno parkovací stání o délce nepřekračující 5,5 m, a to včetně všech předmětů umístěných na vozidle nebo z vozidla vyčnívajících. Za vozidlem nesmí být při parkování na vymezené komunikaci připojeno jakékoliv přípojné vozidlo. 10. Provozovatel se zavazuje poskytnout uživateli součinnost při uplatňování jeho práv uživatele karty vůči osobám, které neoprávněně parkují na vymezené komunikaci. 11. Provozovatel zaručuje uživateli, že oprávněným výkonem práv uživatele karty v souladu s těmito podmínkami neporuší platné právní předpisy ani místní úpravu při parkování na vymezené komunikaci uvedené na kartě, a to v místech určených pro stání vozidel a označených jako vyhrazené parkoviště pro rezidentní a abonentní stání značkou IP12 kombinovanou s dodatkovou tabulkou "PRO DRŽITELE PLATNÉ PARKOVACÍ KARTY MPS - Poděbrady". 12. Provozovatel se nezavazuje ke střežení vozidla a neodpovídá uživateli za odcizení vozidla nebo jakékoliv škody na vozidle, jeho součástech a příslušenství nebo věcech ve vozidle umístěných. 13. Provozovatel se nezavazuje k vyhrazení konkrétního parkovacího stání pro uživatele a nezaručuje uživateli, že bude možné kdykoliv v době platnosti karty nalézt v rámci příslušné komunikace vhodné volné parkovací místo. 14. Parkovací karty bez poplatku budou vydány pro vozidla Městského úřadu Poděbrady, zastupitelům města Poděbrady pro výkon funkce a pro organizace zřízené nebo založené městem Poděbrady. Parkovací karta pro organizace zřízené nebo založené městem Poděbrady bude vydána na základě žádosti na jméno organizace. Maximální počet karet pro jednotlivé organizace je následující: o Technické služby města Poděbrad s.r.o. 8 ks o Městská realitní Poděbrady, a.s. 9 ks o Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 19 ks o Městské kulturní centrum Poděbrady 2 ks o Poděbradská sportovní, s.r.o. 2 ks o Ostatní organizace zřízené nebo založené městem Poděbrady 2 ks 15. Parkovací karta bez poplatku v režimu servisního vozidla bude vydána pro Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., které zajišťuje Centrum pro neziskové organizace na adrese nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady s tím, že průkaz bude k dispozici na recepci budovy. DOKLADY PRO PRVOTNÍ VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY 1. Každý žadatel o parkovací kartu předloží při vyřizování své žádosti níže uvedené doklady: a) rezident - občan: vyplněnou žádost o parkovací kartu, průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, případně řidičský průkaz), malý technický průkaz (popřípadě velký TP) od vozidla znějící na jméno žadatele. V případě, že žadatel nemá technický průkaz na své jméno, dále doloží doklad odpovídající jedné z variant: o služební vozidlo - dohodu o používání služebního motorového vozidla zaměstnance pro služební nebo soukromé účely dle 6, odst. 6 zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu nebo čestné prohlášení, ve kterém prohlásí, že užívá služební vozidlo i pro soukromé účely, součástí prohlášení budou údaje o žadateli o zaměstnavateli (název, IČ, sídlo), údaje o vozidle, datum a podpis o vlastníkem vozidla je druhý z manželů v případě, že manžel/ka není uveden/a v občanském průkazu, doloží žadatel čestné prohlášení, že majitelem vozidla je manžel/ka. Součástí prohlášení budou údaje o žadateli, manželovi a vozidle, datum a podpis o vlastníkem vozidla je druh/družka nebo jiný rodinný příslušník dohoda o používání vozidla podepsaná oběma partnery, ve které budou uvedeny údaje žadatele a údaje majitele vozidla, údaje o vozidle a doba po kterou bude vozidlo užíváno o vlastníkem vozidla je leasingová společnost leasingová smlouva bude předložena pouze k nahlédnutí, název a číslo leasingové smlouvy bude uvedeno v žádosti 2

3 o vlastníkem vozidla je jiná osoba dohoda o používání vozidla podepsaná oběma osobami, ve které budou uvedeny údaje žadatele a údaje majitele vozidla, údaje o vozidle a doba po kterou bude vozidlo užíváno o občan žijící ve vymezené zóně, který nevlastní vozidlo, ale vzhledem k jeho zdravotnímu stavu o něj pečují a zajišťují jeho dopravní obslužnost příbuzní či jiné osoby. Žadatel doloží žádost, průkaz totožnosti, malý technický průkaz (popřípadě velký TP), a úředně ověřené čestné prohlášení s údaji o pečující osobě a vozidle. b) rezident vlastník nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v Poděbradech: žádost, průkaz totožnosti, malý technický průkaz (popřípadě velký TP) od vozidla znějící na jméno žadatele. V případě, že žadatel nemá technický průkaz na své jméno, dále doloží doklad odpovídající jedné z variant uvedené u rezidenta občana. Vlastnictví nemovitosti bude ověřeno při vystavování karty zaměstnancem MěÚ. c) rezident nájemce: žádost, průkaz totožnosti, malý technický průkaz (popřípadě velký TP) od vozidla znějící na jméno žadatele, platnou nájemní smlouvu k nemovitosti/bytové jednotce ve vymezené oblasti, přičemž parkovací karta bude vydána na dobu platnosti nájemní smlouvy, maximálně však na dobu 1 roku. V případě, že žadatel nemá technický průkaz na své jméno, dále doloží doklad odpovídající jedné z variant uvedené u rezidenta občana. d) abonent: žádost, malý technický průkaz (popřípadě velký TP) od vozidla znějící na jméno právnické či fyzické osoby podnikající nebo na jméno jednatele či jiné osoby uvedené v obchodním rejstříku nebo jiném obdobném rejstříku, platné oprávnění k podnikání. V případě, že z obchodního či živnostenského rejstříku nebude zřejmé, že se jedná o adresu sídla či provozovny ve vymezené oblasti, doloží abonent dále čestné prohlášení, ve kterém uvede, že adresa sídla či provozovny se nachází ve vymezené oblasti. Toto čestné prohlášení může být nahrazeno vizitkou, na které bude uvedeno jméno právnické nebo fyzické osoby podnikatele a adresa sídla nebo provozovny ve vymezené oblasti. Karty pro zaměstnance abonenta nebudou vydávány. e) servisní vozidlo (provozováno právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, které nemají sídlo ve vymezené oblasti): žádost, platné oprávnění k podnikání, případně plná moc statutárního zástupce právnické osoby nebo oprávněné fyzické osoby k podání žádosti o PK a převzetí PK. f) abonent - ubytovací zařízení (právnické nebo fyzické osoby podnikající, které provozují ubytovací zařízení ve vymezené oblasti. Karta bude vystavena na jméno ubytovacího zařízení a bude sloužit jako parkovací karta pro klienty ubytovacího zařízení): žádost, ve které bude mimo jiné uveden název ubytovacího zařízení, platné oprávnění k podnikání, případně plná moc statutárního zástupce právnické osoby nebo oprávněné fyzické osoby k podání žádosti o PK a převzetí PK. V případě, že z obchodního či živnostenského rejstříku nebude zřejmé, že se jedná o adresu sídla či provozovny ve vymezené oblasti, doloží abonent dále čestné prohlášení, ve kterém uvede, že adresa sídla či provozovny se nachází ve vymezené oblasti. 2. Každý žadatel o parkovací kartu je povinen před vydáním parkovací karty zaplatit sjednanou cenu. DOKLADY PRO OPAKOVANÉ VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY Při opakované žádosti o vydání parkovací karty, která následuje bezprostředně po skončení, nejdéle však 3 měsíce po skončení nebo v období před skončením platnosti předešlé karty, je nutné, aby si žadatel zkontroloval doložené dokumenty k prvotní žádosti o vydání parkovací karty. Potřebné dokumenty k jednotlivým typům žádostí jsou výše uvedeny. V případě, že shledá rozdíl v doložených údajích, je žadatel povinen veškeré změny doložit a předložit výše uvedené dokumenty, ve kterých došlo ke změně. Pokud neshledá v doložených dokumentech změnu, postupuje dle níže uvedeného postupu:: a) rezident - občan: b) rezident vlastník nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v Poděbradech: c) rezident nájemce: 3

4 d) abonent: Žadatelé a) d) doloží vyplněnou žádost o opakované vydání parkovací karty, jejíž součástí je čestné prohlášení, potvrzující správnost údajů dokumentů doložených v předešlé žádosti a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, případně řidičský průkaz) pro ověření totožnosti žadatele. e) servisní vozidlo f) abonent - ubytovací zařízení (právnické nebo fyzické osoby podnikající, které provozují ubytovací zařízení ve vymezené oblasti. Karta bude vystavena na jméno ubytovacího zařízení a bude sloužit jako parkovací karta pro klienty ubytovacího zařízení): Žadatelé e) f) doloží vyplněnou žádost o opakované vydání parkovací karty, jejíž součástí je čestné prohlášení, potvrzující správnost údajů dokumentů doložených v předešlé žádosti a průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, případně řidičský průkaz) pro ověření totožnosti žadatele, případně plnou moc statutárního zástupce právnické osoby nebo oprávněné fyzické osoby k podání žádosti o PK a převzetí PK. Před vydáním nové parkovací karty budou veškeré žadatelem dříve doložené doklady ze strany provozovatele dohledány a zkontrolovány příslušnými pracovníky vydávající parkovací karty. V případě nalezení nesouladu s platností údajů, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. Žadatel je v tomto případě povinen chybějící doklady či neplatné údaje doložit. To znamená, že pokud např. dříve doložená nájemní smlouva pozbyla platnosti, je žadatel povinen doložit novou nájemní smlouvu nikoliv jen čestné prohlášení. To platí u veškerých dříve doložených dokladů při prvotní žádosti, jak je uvedeno ve výše uvedeném článku DOKLADY PRO OPAKOVANÉ VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE 1. Uživatel je povinen se při parkování řídit těmito podmínkami a učinit dostatečná opatření k tomu, aby karta nemohla být neoprávněně užívána jinou osobou. 2. Uživatel není oprávněn kartu jakkoliv upravovat, duplikovat nebo kopírovat, zhotovovat její napodobeniny nebo rozmnoženiny nebo měnit údaje v ní uvedené a je povinen učinit dostatečná opatření, aby nemohla být karta upravována, duplikována nebo kopírována jinou osobou. Dojde-li k jakékoliv úpravě, duplikaci nebo kopírování karty, ke zhotovení její napodobeniny nebo rozmnoženiny nebo ke změně údajů v ní uvedených, pozbývá karta platnosti. Uživatel nemá v takovém případě nárok na vydání karty náhradní (duplikátu). 3. Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení karty, je uživatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele, v případě poškození kartu vrátit, nemá však nárok na vydání náhradní karty (duplikátu) ani na úplné nebo částečné vrácení ceny. Uživatel je povinen koupit si novou parkovací kartu na nové období dle platného ceníku. 4. Dojde-li ke zcizení karty, je uživatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a nejbližší oddělení PČR. Uživatel však nemá nárok na vydání náhradní karty (duplikátu) ani na úplné nebo částečné vrácení ceny. Uživatel je povinen koupit si novou parkovací kartu na nové období dle platného ceníku. 5. Přestane-li uživatel užívat vozidlo, pro které mu byla karta vydána, z důvodu změny v osobě vlastníka nebo držitele vozidla, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a vrátit kartu. Uživatel nemá v takovém případě nárok na úplné nebo částečné vrácení ceny zaplacené podle smlouvy, provozovatel mu však vydá na jeho žádost a při doložení požadovaných dokladů novou kartu pro jiné vozidlo s platností na dobu do uplynutí doby platnosti původní karty. 6. Dojde-li ke změně RZ/SPZ příslušného vozidla, je uživatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a původní kartu vrátit. Provozovatel v takovém případě vydá uživateli na jeho žádost a při doložení požadovaných dokladů novou kartu stejného druhu s platností na dobu do uplynutí doby platnosti původní karty. 7. Změní-li uživatel své bydliště, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele a vrátit kartu. Uživatel nemá v takovém případě nárok na úplné nebo částečné vrácení ceny. 8. Uživatel je povinen na žádost pracovníka kontroly, tj, strážníka Městské Policie Poděbrady, policisty Policie České republiky a pracovníka kontroly provozovatele s pověřením, umožnit tomuto pracovníkovi detailní kontrolu karty. Pracovník kontroly je oprávněn na místě kartu zkontrolovat a při podezření z 4

5 neoprávněného používání karty, z duplikace či upravování karty nebo z jiného porušování těchto podmínek kartu odebrat k bližší kontrole. Při odebrání karty k bližší kontrole vydá pracovník kontroly uživateli písemné potvrzení o odebrání karty a poučí jej, kdy a kde bude uživateli karta po provedené kontrole vrácena. 9. Z důvodů šířkových parametrů některých místních komunikací je nutné dbát zvýšené opatrnosti při přejezdu chodníků. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 1. V případě, že vyjde najevo, že prohlášení učiněná uživatelem byla nepravdivá, je provozovatel oprávněn s okamžitou účinností a bez náhrady ukončit platnost vydané karty, což oznámí uživateli písemně spolu s výzvou k vrácení karty. Uživatel je v takovém případě povinen nejpozději do tří dnů od doručení písemné výzvy vrátit kartu provozovateli, a to bez náhrady. Oznámení o zrušení platnosti karty zasílá provozovatel rovněž kontrolním orgánům. 2. Zjistí-li provozovatel, že uživatel porušil svou důležitou povinnost vyplývající z těchto podmínek, upozorní na tuto skutečnost uživatele písemně spolu s výzvou ke sjednání nápravy. 3. Zjistí-li provozovatel, že uživatel porušil opakovaně svou důležitou povinnost vyplývající z těchto podmínek, ačkoliv na její porušení byl již v minulosti upozorněn, je oprávněn s okamžitou účinností ukončit platnost vydané karty dle bodu 1. tohoto článku. VJEZD DO OBLASTÍ S OMEZENÍM 1. Do oblastí označených svislým dopravním značením Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 1) s textem Mimo vozidel s povolením MěÚ Poděbrady a oblastí označených svislým dopravním značením IP27a pěší zóna je povolen vjezd bez poplatku těmto vozidlům: a) jednotek Integrovaného záchranného systému, obecní policie, Armády ČR b) zajišťujícím odstraňování havárií na dodávkách el. energie, vody, kanalizace, plynu, tepla. c) zdravotnických zařízení při výkonu služby, přepravujících nemocné osoby, vozidlům pohřební služby d) s označením O7 (Parkovací průkaz pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP) podle zvláštních právních předpisů 6) e) zajišťujícím úklid komunikací a svoz odpadu f) označeným vlastníkem zpoplatněné místní komunikace 2. Vjezd je povolen bez poplatku do oblastí dle předchozího odstavce těchto Podmínek se souhlasem starosty města Poděbrady na základě žádosti těmto subjektům: a) fyzickým a právnickým osobám, které mají v dané oblasti nemovitost ve vlastnictví (maximálně pro 1 vozidlo nebo pro počet povolených, zkolaudovaných parkovacích míst v objektech) b) fyzickým a právnickým osobám, které mají v dané oblasti trvalý pobyt, právo užívání nemovitosti, sídlo nebo provozovnu (maximálně pro 1 vozidlo nebo pro počet povolených zkolaudovaných parkovacích míst v objektech) c) osobě, která zajišťuje dopravní obslužnost uživatele bytové jednotky, který nemá své vlastní motorové vozidlo a není ze zdravotních důvodů schopen samostatné obslužnosti. (na 1 bytovou jednotku maximálně 1 povolení) 3. V ostatních případech neuvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku budou povolení vydávána pro dopravní obslužnost nemovitostí, nebo z jiných odůvodněných případů jako zpoplatněná sazbou dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích. Krátkodobá povolení, zpoplatněná dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích, vydává v úředních dnech příslušný odbor Městského úřadu Poděbrady. 5

6 Tyto Podmínky parkování na vymezených komunikacích schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 173/2018 ze dne a jsou účinné od PhDr. Ladislav Langr starosta 1) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 6

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

(v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET (v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

( v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů )

( v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ) CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH URČENÝCH ÚSEKŮ K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA VE MĚSTĚ VYŠKOVĚ A PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ( v souladu s ustanovením 23 odst.1 písm. a) a

Více

Město Beroun Rada města

Město Beroun Rada města Město Beroun Rada města PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET Rada města Beroun se usnesla dne 12. 12. 2018 vydat v souvislosti s Nařízením č. 5/2011, o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel,

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Pravidla pro způsob placení sjednané ceny parkovného k nařízení města Hodonína č. 8/2018 (dále jen cenový předpis )

Pravidla pro způsob placení sjednané ceny parkovného k nařízení města Hodonína č. 8/2018 (dále jen cenový předpis ) Pravidla pro způsob placení sjednané ceny parkovného k nařízení města Hodonína č. 8/2018 (dále jen cenový předpis ) Cena za stání - parkovné čas parkovného (minut) úhrada mincí (Kč) úhrada hodnotovou kartou

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Tímto nařízením se vymezují:

Čl. 1 Předmět úpravy. Tímto nařízením se vymezují: M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E RADA MĚSTA LITOMĚŘICE Nařízení č. 1/2019 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

Více

Město Cheb 24/2018 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET

Město Cheb 24/2018 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET Město Cheb 24/2018 PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET Rada města Chebu se usnesla dne 6. prosince 2018 usnesením RM č. 677/19/2018 vydat v souvislosti s nařízením města Chebu č. 12/2018 o placeném

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018

Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018 Nařízení města Moravské Budějovice č. 3/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích na území města Moravské Budějovice Rada města Moravské Budějovice se na své schůzi

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC RADA MĚSTA OLOMOUCE NAŘÍZENÍ č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC RADA MĚSTA OLOMOUCE NAŘÍZENÍ č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC RADA MĚSTA OLOMOUCE NAŘÍZENÍ č. 5/2019, o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 8. 4. 2019 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ A PLATNOST PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ 1 Úvod Parkovací oprávnění jsou vystavovány na základě ustanovení 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Více

o placeném parkování v Olomouci

o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 2/2018 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 3. 2018 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 2 /2017 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro oblasti placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 2/2013

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 2/2013 Město Litoměřice Nařízení Rady města č. 2/2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, v úplném znění nahrazujícím

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 1/2019 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 19.11.2015 vydat podle 23 odst. 1 zákona č.

Více

Město Bílina. Účinnost: Od: Do: po dobu platnosti nařízení. Počet stran dokumentu: 2 Počet příloh: 2 Počet stran celkem: 5

Město Bílina. Účinnost: Od: Do: po dobu platnosti nařízení. Počet stran dokumentu: 2 Počet příloh: 2 Počet stran celkem: 5 Město Bílina Název dokumentu: Nařízení města Bílina č. 03/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním. Typ dokumentu: Nařízení města Anotace: Toto Nařízení

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V JINDŘICHOVĚ HRADCI Rada města Jindřichův Hradec se usnesla dne 30. listopadu 2016 vydat v souvislosti s nařízením č. 2/1016 města Jindřichův

Více

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 1/2014

Město Litoměřice. Nařízení Rady města č. 1/2014 Město Litoměřice Nařízení Rady města č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřice

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI Pro vymezené oblasti města Uherské Hradiště (dále jen zóna/zóny), ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou

Více

Pravidla pro vydávání parkovacích karet

Pravidla pro vydávání parkovacích karet MUCB 69375/2018 Pravidla pro vydávání parkovacích karet schválená radou města k Nařízení města Český Brod č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít

Více

500,- Kč. od pondělí do pátku hod. sobota hod ,- Kč ,- Kč

500,- Kč. od pondělí do pátku hod. sobota hod ,- Kč ,- Kč Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 1012/61/RM/2017 ze dne 20.6.2017 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

Nevyhrazené parkování Parkovací karta

Nevyhrazené parkování Parkovací karta CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 1 / 2007, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec OBSAH I. Úvod.1 II. Ceník a způsob platby. 3 III. Prodejní místa 3 IV. Všeobecná ustanovení 4 V. Podmínky pro vydávání jednotlivých

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet platné od 1.3.2019 1 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky pro vydávání jednotlivých typů parkovacích karet...4 III.a Rezidentní parkovací

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet účinné od 1. 7. 2016 1 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky pro vydávání jednotlivých typů parkovacích karet...4 III.a Rezidentní

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Metodika výdeje parkovacích karet do zóny placeného stání na místních komunikacích v Pardubicích

Metodika výdeje parkovacích karet do zóny placeného stání na místních komunikacích v Pardubicích Metodika výdeje parkovacích karet do zóny placeného stání na místních komunikacích v Pardubicích Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti K získání nároku na parkovací

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET. platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET. platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH/ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET platné od 1.7.2013 Verze: červen 2013 Aktualizace: 15.6.2013 OBSAH I. Úvod...3 II. Všeobecné podmínky...4 III. Podmínky

Více

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Článek 1 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

1/2006. Nařízení. Statutárního města Mladá Boleslav. Část I. Základní ustanovení. Část II. Základní pojmy. Část III

1/2006. Nařízení. Statutárního města Mladá Boleslav. Část I. Základní ustanovení. Část II. Základní pojmy. Část III 1/2006 Nařízení Statutárního města Mladá Boleslav O placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav Rada města Mladá Boleslav se v souladu s ustanovením

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2017,

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2017, STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2017, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu Rada

Více

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod.

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 632/40/RM/2016 ze dne 12. 7.2016 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 12/2018. Čl. 1 Základní ustanovení

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 12/2018. Čl. 1 Základní ustanovení MĚSTO CHEB N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A 12/2018 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ MĚSTA CHEBU Rada města Chebu se usnesla dne 6. prosince 2018 usnesením č. 677/19/2018

Více

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004

Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 3/2004 kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Nařízení města Řevnice

Nařízení města Řevnice Sbírka právních předpisů města č. 1/2016 Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2009,

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2009, STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu Rada

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2012

Nařízení města Vimperk č. 1/2012 Nařízení města Vimperk č. 1/2012 o vymezení způsobu využití pozemních komunikací v části území města Vimperk, včetně ceníku za parkování, ve smyslu ust. 23 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění. Rada města

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET V UHERSKÉM HRADIŠTI Pro vymezené oblasti města Uherské Hradiště (dále jen zóna/zóny), ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Město Turnov Nařízení města č. 1/2012 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Turnova se na svém

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2009 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Město Turnov. 1 Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 2/2008, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada Města Turnova se na svém zasedání dne

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 20.11.2018 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3698/R126/18 ze dne 29.10.2018 schvaluje v

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 19. 2. 2014 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

NAŘÍZENÍ č. 11/2018, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018

NAŘÍZENÍ č. 11/2018, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO kterým se dle 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004 2004 - Nařízení č. 1, o vymezení místní komunikace náměstí Lužické v Rumburku ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. zrušeno NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č.

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou - Povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Město Rokytnice nad Jizerou 1 Zastupitelstvo města schválilo 27.6.2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku

Více

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ

VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET A LÍSTKŮ PRO ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE Aktualizace: 16.7.2012 Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti K získání nároku na parkovací

Více

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Rada města Rýmařov se na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2013 usnesením č. 3637/61/13 usnesla vydat dle 11 odst. 1 a 102 odst.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

Ceník parkovacích zón. České Budějovice

Ceník parkovacích zón. České Budějovice Ceník parkovacích zón České Budějovice Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č.

Více

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 2/2018

Město Rokycany. Nařízení č. 2/2018 Město Rokycany Nařízení č. 2/2018 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) Rada města Rokycany se

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

I Nařízení města Sedlčany č. 1/2018, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany

I Nařízení města Sedlčany č. 1/2018, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany I Nařízení o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany Rada města Sedlčany na svém zasedání dne 13. 6. 2018 usnesením číslo RM 89-1503/2014-2018

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 27. června 2018 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti

Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti Parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti K získání nároku na parkovací kartu je nutno splnit tyto podmínky (v souladu s platnými právními předpisy): 1) žadatel - fyzická

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA STRAKONICE č. 3/2018

NAŘÍZENÍ MĚSTA STRAKONICE č. 3/2018 NAŘÍZENÍ MĚSTA STRAKONICE č. 3/2018 kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou Rada města Strakonice

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 4/2016

Město Rokycany. Nařízení č. 4/2016 Město Rokycany Nařízení č. 4/2016 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) Rada města Rokycany se

Více

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014,

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014, Město Náchod Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Náchoda

Více

Podací razítko: Požadované vyvěšení:.

Podací razítko: Požadované vyvěšení:. Podací razítko: Požadované vyvěšení:. Náklady na DZ: Zasláno TSM k vyčíslení: Město Nový Jičín ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY NA ČÁST STAVBY MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO

Více

Výhody pro bezpříspěvkové dárce krve v Rokycanech

Výhody pro bezpříspěvkové dárce krve v Rokycanech Město Rokycany Městský úřad Rokycany opatření orgánů města č. 2/2017 Výhody pro bezpříspěvkové dárce krve v Rokycanech účinnost od 1. 1. 2018 Obsah: Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V.

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy Ceník, kterým se stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech (dále jen Ceník ) Článek 1 Předmět úpravy Tímto Ceníkem se stanoví ceny, za které lze místní

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více