VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána. 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) SAFINA, a. s. Vídeňská 104, , Vestec Vídeňská 104, , Vestec IČO, bylo-li přiděleno

2 DIČ, bylo-li přiděleno CZ Identifikace zařízení Název zařízení Plazmová tavírna Adresa zařízení Vídeňská 104, , Vestec Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.5 a) Integrované povolení Č.j.: /2006/KUSK OŽP/Hr Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) změny - - Vysvětlivky Popis změny Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel. Integrované povolení uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva. Změny nebo rozšíření zařízení uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP. 2

3 změny uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny) Popis změny uvést popis jednotlivých uvedených změn. 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení Ing. Aleš Dvořáček, SAFINA, a.s. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení Ing. Petr Koutský, MBA., prokurista Ing. Michal Šedina, prokurista Vysvětlivky Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení. Datum zpracování uvést datum, kdy byla zpráva zpracována. Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení. Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení. 3

4 ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP A. Emisní limity (emisní limit, limit) Označe ní části zařízen í (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v IP A TZL Při hmotnostní m toku vyšším než 30 g/hod nesmí být překročena koncentrace znečišťující látky 10 mg/m3 části IP A. Emisní limity Označe ní části Látka/Skupina Hodnota uložená v Naměřená/vy počtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění <0,22 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2012, č. protokolu 370/12, měření provedeno v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné podmínky C) měření1x za 3 roky Naměřená/vy počtená Plnění podmínky Zdůvodnění 4

5 (emisní limit, limit) zařízen í (zdroje) látek/ukazatel IP hodnota IP A NOx 580 mg/m3 17,2 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % 901 CO 170 mg/m3 75,8 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % 901 TOC 50 mg/m3 2,0 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % 901 TZL 10 mg/m3 <0,8 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % 901 SO2 50 mg/m3 17,4 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 5

6 901 HCl 10 mg/m3 1,17 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % 901 HF 1 mg/m3 0,11 mg/m3 Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % 901 Cd+Tl 0,05 mg/m3 901 Hg 0,05 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 Sb, As, Pb,Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V <0,0005 mg/m3 0,0085 mg/m3 0,5 mg/m3 0,1156 mg/m3 11 % Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % Viz. Autorizované měření emisí z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % A.1 Ovzduší 301 Zn 0,5 mg/m3 <0,0298 Viz. Autorizované měření emisí 6

7 A mg/m3 z roku 2014, č. protokolu 338/14, měřeno při referenčních podmínkách 237,15 K, 101,325 kpa a referenční obsah kyslíku 11 % Provádět od uvedení do provozu 1x za 3 roky jednorázové měření TZL z procesu dopravy, manipulace se vsázkou. Viz. Autorizované měření emisí z roku 2012 ( ), č. protokolu 370/12, měření provedeno v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek (vztažné podmínky C), další bylo plánováno na r. 2015, ale vzhledem k přerušení provozu nebylo provedeno Provádět měření znečišťujících látek NOX, CO, TOC, SO2, HCl, HF, Cd a Tl, Hg, Sb spolu s As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V a dále Zn ze spalování syntézního plynu s četností 1x za rok. A Poslední měření Provést pro technologii plazmového tavení a následného spalování vyčištěného syntézního o plynu jednorázové kontrolní měření emisních ukazatelů PCDD, PCDF s četností 2 x v průběhu 4 měsíců od uvedení do provozu. Pokud se naměřené hodnoty prokáží v úrovni detekce, nebude dále měřeno. U vyšších naměřených hodnot bude nastaven pravidelný monitoring. A

8 A A.2 Od měření bylo upuštěno 4.změnou IP č.j.: /2011/KUSK OŽP/Hra. Zajistit provádění měření autorizovanou osobou ( 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Autorizované měření emisí zdroje 901 bylo v roce 2014 provedeno autorizovanou osobou - firmou INPEK spol. s.r.o., V Holešovičkách41, Praha 8. Voda závazná podmínka není navržena, emisní limity nejsou stanoveny. Provozovatel je povinen dodržovat hygienický limit hluku č. 148/2006 Sb., o zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro který platí nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku: -LAeq pro denní dobu max. 50 db (06:00 až 22:00 hod) -LAeq pro noční dobu max. 40 db (22:00 až 06:00 hod) A.3. Hluk Měření hluku na hranici pozemku provedla fa. Greif akustika, s.r.o. dne Podmínka byla splněna. 8

9 A.4 A.5.1 B.1 Vibrace Závazná podmínka není navržena. Neionizující záření Provozovatel je povinen do 6 měsíců od data uvedení do provozu změřit emise neionizujícího záření v celém rozsahu, tj. záření UV, IČ, elektromagnetické. Měření emisí neionizujícího záření bylo v souladu s podmínkou A.5. integrovaného povolení provedeno Měření provedl Státní Zdravotní Ústav Praha laboratoř ELMAG. Kopii protokolu jsme zaslali spolu se souhrnnou zprávou za rok Podmínka byla splněna. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti. Provozovatel 3 měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení KU Středočeského kraje projekt postupu ukončení provozu a jeho následné likvidace ke schválení V r neaplikováno 9

10 Provozovatel bude provozovat v prostoru objektu haly plazmové tavírny zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a bude v tomto zařízení nakládat s níže uvedenými odpady ( 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). C.1.1a C.1.1b C.1.2 V roce 2015 bylo v zařízení Plazmové tavírny v rámci provozovny SAFINA,a.s. nakládáno s odpady dle ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015, Evidenční čísla hlášení: a a čísla dokumentů: ISPOP_ a v rozsahu, který nepřesahuje rámec této podmínky Provozovatel bude provozovat v prostoru haly H a haly R zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a bude v tomto zařízení nakládat s níže uvedenými odpady ( 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). V roce 2015 bylo v zařízení Plazmové tavírny v prostoru haly H a R v rámci provozovny SAFINA, a.s. nakládáno s odpady dle ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015, Evidenční čísla hlášení: a a čísla dokumentu: ISPOP_ a v rozsahu, který nepřesahuje rámec této podmínky. Provozovatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, přičemž evidence odpadů uvedených v 1 a a 1b budou vedeny odděleně. Průběžné evidence jsou vedeny odděleně a v zákonném rozsahu. 10

11 C.1.3 C.2.1a Kontejnery a palety v meziskladu před vlastní úpravou (homogenizací) budou vždy uskladněny ve vnitřním prostoru tavírny. Veškerý materiál před vlastní úpravou je uskladněn ve vnitřním prostoru tavírny. Provozovatel bude v prostoru objektu haly plazmové tavírny nakládat s uvedenými nebezpečnými odpady ( 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Seznam povolených odpadů dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. Vznikající odpady včetně nebezpečných jsou krátkodobě shromažďovány v k tomu určených shromažďovacích prostředcích. Poté jsou předávány dalším oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení Plazmová tavírna a rok Evidenční čísla hlášení: a a čísla dokumentů: ISPOP_ a , ze kterého je patrné, že podmínka je plněna. Provozovatel bude v prostoru haly H a haly R nakládat s uvedenými nebezpečnými odpady ( 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Seznam povolených odpadů dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. C.2.1b 11

12 Vznikající odpady včetně nebezpečných jsou krátkodobě shromažďovány v k tomu určených shromažďovacích prostředcích. Poté jsou předávány dalším oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení Sklad odpadů s obsahem DK a NK (hala H a R) a rok 2015, Evidenční číslo hlášení a , č. dokumentů- ISPOP_ a , ze kterých je patrné, že podmínka je plněna. Nakládání s nebezpečnými odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a soustřeďování ve vhodných prostředcích, jež budou zabezpečeny před únikem škodlivých látek do životního prostředí, před jejich předáním oprávněné osobě k dalšímu nakládání. V místě, kde jsou odpady shromažďovány nebo soustřeďovány, budou k dispozici zpracované Identifikační listy nebezpečného odpadu. Po naplnění sběrných nádob budou nebezpečné odpady předány oprávněným osobám ke zneškodnění nebo využití. C

13 C.2.3 Vznikající odpady včetně nebezpečných jsou krátkodobě shromažďovány v k tomu určených shromažďovacích prostředcích. Poté jsou předávány dalším oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení Plazmová tavírna a rok 2015, Evidenční čísla hlášení a , č. dokumentů- ISPOP_ a , ze kterého je patrné, že podmínka je plněna. Dále viz. Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení Sklad odpadů s obsahem DK a NK (hala H a R) a rok 2015, Evidenční čísla hlášení a , č. dokumentů- ISPOP_ a , ze kterých je patrné, že podmínka je plněna. Provozovatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů v souladu se zákonem o dopadech, přičemž evidence odpadů uvedených v 1a. a 1b. budou vedeny odděleně. Viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení Plazmová tavírna a rok 2015, Evidenční čísla hlášení a , č. dokumentů- ISPOP_ a , ze kterých je patrné, že podmínka je plněna. Dále viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení Sklad odpadů s obsahem DK a NK (hala H a R) a rok 2015, Evidenční čísla hlášení a , č. dokumentů- ISPOP_ a , ze kterých je patrné, že podmínka je plněna. 13

14 D.1 D.2 D.4 Provozovatel bude provozovat povolované zařízení v souladu s provozním řádem (dle 11 odst. 2) zákona č. 86/2002., Sb., o ochraně ovzduší: Provozní řád (soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší). V roce 2015 byly dodržovány ustanovení všech provozních řádů a dalších provozních předpisů zpracovaných a odsouhlasených integrovaným povolením (včetně platných změn) k zajištění ochrany ovzduší. Provozovatel bude provozovat povolované zařízení v souladu s: Provozní řád plazmová tavírna zařízení na zpracování nízkoryzostních materiálů, SAFINA, a.s., závod Vestec, zpracovaný podle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Včetně doplňku Provozní řád plazmová tavírna zařízení na zpracování nízkoryzostních materiálů, SAFINA, a.s., závod Vestec DOPLNĚK č. 1 z a DOPLNĚK č. 2 z a Provozní řád sklad odpadů s obsahem drahých kovů z , zpracovaný v souladu se zákonem č. 185/2001., o odpadech, v platném znění DOPLNĚK č. 1 z Provozovatel provozuje zařízení v souladu se všemi provozními řády a provoznímu předpisy zpracovaných a odsouhlasených integrovaným povolením k zajištění nakládání s odpady. Kontinuálně budou sledovány parametry PH a průtok vypírkového roztoku v absorberu. Výsledky provozního měření budou zapisovány a archivovány. Dané parametry jsou kontinuálně monitorovány a archivovány v rámci řídicího systému. 14

15 D.5 D.6 D.7 U plazmového reaktoru bude kontinuálně měřena teplota plynu, teploty vyzdívky, napětí na plazmové elektrodě. Dané parametry jsou měřeny v rámci řídicího systému. Bude sledována kvality odprašků z koncových zařízení, jak za textilním filtrem (bude používáno zpět do homogenizéru), tak odprašky za absorberem (bude sledován obsah kovů, převážně Zn a obsah zbytku po žíhání). Viz Protokol o zkoušce 3432/14. Provozovatel je povinen provádět aktualizaci bezpečnostních listů chemických látek v souladu s platnou legislativou. Aktualizace bezpečnostních listů je prováděna. E. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Bude sledováno množství a kvalita vstupů a výstupů po stránce hmotnostní a energetické. Jednotlivé údaje budou elektronicky zaznamenávány a archivovány. E.1 15

16 E.2 E.3 E.4 Sledování množství a kvality vstupů a výstupů je zajištěno zaznamenáváním údajů do informačního systému a měsíční zprávou, kterou zpracovává vedoucí technolog. Jednotlivé druhy vsázek budou vždy odzkoušeny na mobilním poloprovozním zařízení. V roce 2015 nebylo zahájeno zpracování nových materiálů. Přesná specifikace zpracovaných surovin, všech vstupních látek bude vedena v provozní evidenci provozovatele zdroje (včetně jednotlivých kódů odpadů). Pro přesnou specifikaci zpracovaných surovin jsou prováděny analýzy všech vstupních látek, které jsou přístupné v informačním systému a v tavebních listech, které jsou součástí provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší. Obsah organického uhlíku ve vstupních surovinách po homogenizaci nesmí překračovat 20% hmotnostních. Obsah organického uhlíku je patrný z výsledných analýz vstupních surovin, který za rok 2015 nepřekročil 20% hmotnostních. 16

17 E.5 G.1 G.2 Každá výrazná změna vstupních materiálů musí být nahlášena krajskému úřadu. V roce 2015 žádná výrazná změna vstupních materiálů nenastala. G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka. Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení dodržovat postupy provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány. V průběhu provozu v roce 2015 nedošlo k žádným situacím odlišným od podmínek běžného provozu. Každá havárie bude neprodleně, nejpozději do 12 hodin, ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Písemné ohlášení havárie včetně způsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů po havárii. V provozu zařízení v průběhu roku 2015 nenastaly žádné havarijní stavy. H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, větně specifikace metodiky měření, četnosti a vedení záznamu o monitorování H. 17

18 Platí podmínky v rozsahu daném kap. A.1. a D. rozhodnutí. V roce 2015 byl prováděn monitoring v předepsaném rozsahu integrovaného povolení a odsouhlasených provozních předpisů. Z důvodu přerušení provozu v září 2015 nebyla provedena autorizovaná měření emisí plánovaná na listopad Zdroj není v provozu. CH. CH. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Podmínky nejsou stanoveny. I. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel je povinen: Hlásit každou plánovanou změnu zařízení ve smyslu 16 zákona č. 76/2002 Sb., která se dotýká skutečností uvedených v žádosti. I

19 V roce 2015 proběhla změna integrovaného povolení a to rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: /2015/KUSK OŽP/Hr. Hlavním předmětem změny bylo uvedení provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší do souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 a vyhodnocení potřebnosti zpracování základní zprávy. Vzhledem k velmi omezenému rozsahu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a závadnými látkami vodám byl zrušen havarijní plán provozního celku Plazmová tavírna nebude zpracovávána základní zpráva zařízení. Dne došlo ke změně IČ provozovatele z na Dále, rozhodnutí provozovatele, došlo k dočasnému přerušení provozu zařízení a to od na dobu 6-ti měsíců. Toto přerušení nemá vliv na případnou další změnu integrovaného povolení. Přerušení provozu bylo oznámeno KÚ Středočeského kraje dopisem zn.: 37/10/2015. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. I. 2. Během roku 2015 nevznikla žádná mimořádná situace, havárie zařízení, či úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. 19

20 I. 3. J. 1. J. 2. J.3.1 Na základě shromážděných údajů, např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předaného oprávněných osobám apod., vypracovat souhrnnou zprávu, kterou doloží plnění podmínek integrovaného povolení. Zprávu s uvedenými skutečnostmi za uplynulý kalendářní rok zašle provozovatel Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vždy do běžného roku. Údaje požadované touto podmínkou jsou doloženy touto zprávou. J. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivu zařízení na životní prostředí Pro fázi přípravy Pro fázi realizace Další podmínky nejsou stanoveny. Další podmínky nejsou stanoveny. J.3. Pro fázi zkušebního provozu Provést měření hluku na hranici pozemku v místech určených orgánem veřejného zdraví do 4 měsíců od uvedení do provozu. Výsledky měření budou předloženy KÚ SČK v rámci ročního hlášení o plnění podmínek IP. Viz komentář k bodu A3. 20

21 J.3.2 J.4. Pokud při měřeních ve zkušebním provozu dojde ke zjištění závažných negativních odchylek, tj. že provoz zařízení není v souladu s integrovaným povolením, musí provozovatel provést takové nápravné opatření, aby zařízení podmínky integrovaného povolení splňovalo. Nápravná opatření musí být vždy projednána s Krajským úřadem. Viz komentář k bodu A3. Pro fázi trvalého provozu. Další podmínky nejsou stanoveny. K.1. Tímto rozhodnutím se podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci Schvaluje a povoluje vydání provozního řádu Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstranění důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, zpracovaný podle 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který je přílohou č. 1 rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení č. j /2012/KUSK OŽP/Hr, ze dne Při provozu zařízení a související zařízení jsou plněna veškerá ustanovení ve výše uvedeném dokumentu ve znění všech pozdějších odsouhlasených dodatků a doplňků. 21

22 K.2. Schvaluje se provozní řád PROVOZNÍ ŘÁD PLAZMOVÁ TAVÍRNA zařízení na zpracování nízkoryzostních matreiálů, SAFINA, a.s., závod Vestec, zpracovaný na základě 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který je přílohou č. 3 rozhodnutí. Při provozu zařízení a související zařízení jsou plněna veškerá ustanovení níže uvedených dokumentů ve znění všech pozdějších odsouhlasených dodatků a doplňků. Schvaluje se plán havarijních opatření Havarijní plán provozního celku Plazmová tavírna, SAFINA, a.s. zpracovaný na základě 39 zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), který je přílohou č. 4 integrovaného povolení. K.3. Při provozu zařízení a související zařízení jsou plněna veškerá ustanovení ve výše uvedeném dokumentu ve znění všech pozdějších odsouhlasených dodatků a doplňků. Vysvětlivky části IP uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie). (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení. části zařízení (zdroje) uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje. Látka/Skupina látek/ukazatel uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje. 22

23 Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek). Naměřená/vypočtená hodnota uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek). Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky (plněno), NE (neplněno). Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP. - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení. uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti. Odkaz na přílohu uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP. Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení. Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu. ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Vysvětlivka Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle 14 odst. 4 písm. 23

24 b) zákona. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) části zařízení 901 Plazmová tavírna Závěry o BAT Dokument BREF Zpracování neželezných kovů, , BAT kapitola č , tab 6.16, str. 432 Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT Látka/Skupina látek/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka TZL 1-5 mg/nm3 <0,8 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K SO2 <100 mg/nm3 17,4 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K HCl <5 mg/nm3 1,17 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K HF <1mg/Nm3 0,11 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K NOx < mg/nm3 17,2 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K TOC <5-15 mg/nm3 2,0 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K Zhodnocení Parametry BAT jsou plněny Odkaz na přílohu Vysvětlivky části zařízení uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP. Závěry o BAT uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena. Látka/Skupina látek/ukazatel uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují. Úroveň emisí spojená s BAT uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek). Referenční podmínky uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT 24

25 Poznámka uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají. Úroveň emisí zařízení uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za stejných referenčních podmínek jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu. Zhodnocení uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji Úroveň emisí zařízení. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů. V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována. Použité podklady Číslo Název 370/12 Protokol o autorizovaném měření emisí z /zdroj /14 Protokol o autorizovaném měření emisí z /zdroj /14 Protokol o zkoušce obsah Zn zbytku po žíhání odprašky z Vysvětlivky Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Číslo - podklady označit číslem. Název podklady odpovídajícím způsobem identifikovat. Každý podklad uvést na samostatný řádek. Přílohy Číslo Název přílohy Vysvětlivky Uvést úplný seznam příloh zprávy. Číslo - přílohy označit číslem. 25

26 Název přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat. Každou přílohu uvést na samostatný řádek. Seznam zkratek Zkratka HZS ČIŽP KÚ OI DK NK Význam Hasičský záchranný sbor Česká inspekce životního prostředí Krajský úřad Oblastní inspektorát Drahé kovy Neželezné kovy Vysvětlivky Uvést seznam zkratek. Zkratky BAT nejlepší dostupná technika DIČ daňové identifikační číslo EU Evropská unie IČO identifikační číslo organizace IP integrované povolení IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění MŽP Ministerstvo životního prostředí PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence 26

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2017 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ROK 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ:

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ: AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr IČ: 46351094 KÚ Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství Zborovská 11 150 00 PRAHA 5 Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 08.03.2017

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ . ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb.

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2882013 Sb. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA Titulní list základní zprávy 1. Název dokumentu 2. Název zařízení 3. Adresa zařízení 4. Příslušný úřad 5. Zpracovatel základní zprávy 5a. Obchodní

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Apollo Metal, spol. s r.o. - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 STRANA 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Část A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

Zedníkova 177/4, Brno

Zedníkova 177/4, Brno Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení integrované prevence pan Ing. Karol Durdík Zborovská 81/11 150 21 PRAHA 5 DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O 9. ZMĚNU INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista

1. Název dokumentu. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Nevztahuje se. Ing. Olga Šmídlová, prokuristka. Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista 1. Název dokumentu Změna integrovaného povolení zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 2. Název zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav 3. Adresa zařízení Hejdof 1666, 286

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Chrudim

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2018 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

Školní zemědělský podnik Lány

Školní zemědělský podnik Lány ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Školní zemědělský podnik Lány Zámecká 419, 270 61 Lány tel: 313 250 503,731 604 941 fax: 313 502 030 email: fenclova@lany.czu.cz http://www.lany.czu.cz 28/14/Fenclová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01X5ZPG* Čj: MSK 40534/2018 Sp. zn.: ŽPZ/7616/2018/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více