VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (IP) podávána. 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) SAFINA, a. s. Vídeňská 104, , Vestec Vídeňská 104, , Vestec IČO, bylo-li přiděleno DIČ, bylo-li přiděleno CZ Identifikace zařízení 1

2 Název zařízení II. provoz - výroba sloučenin drahých kovů Adresa zařízení Vídeňská 104, , Vestec Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EHV3GZ Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.5 a), 4.1,d; 4.2 b; 4.2.d; Integrované povolení Č.j.: 139/3059/2006/OŽP Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) změny - - Vysvětlivky Popis změny Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí uvést údaj, který se zobrazuje u každého dokumentu k předmětnému zařízení v poli identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu z velkých písmen a čísel. Integrované povolení uvést číslo jednací integrovaného povolení, nabytí právní moci a změny do roku, za který je podávána zpráva. Změny nebo rozšíření zařízení uvádí se přehled všech změn, které se uskutečnily v zařízení v roce, za který je podávána zpráva o plnění podmínek IP. změny uvést název a identifikaci změny (tj. číslo jednací změny a nabytí právní moci změny) Popis změny uvést popis jednotlivých uvedených změn. 2

3 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení Ing. Kristýna Kovalančíková, SAFINA, a.s. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení Ing. Petr Koutský, MBA, prokurista Ing. Michal Šedina, prokurista Vysvětlivky Uvést obchodní firmu nebo název anebo titul, jméno, příjmení a kontaktní údaje zpracovatele zprávy, pokud se liší od provozovatele zařízení. Datum zpracování uvést datum, kdy byla zpráva zpracována. Oprávněným zástupcem provozovatele zařízení se rozumí osoba, která je oprávněna předložit zprávu na základě plné moci udělené provozovatelem zařízení. Připojit podpis provozovatele zařízení, případně zástupce provozovatele zařízení oprávněného předložit zprávu na základě plné moci. Pokud je provozovatel zařízení nebo oprávněný zástupce provozovatele zařízení právnickou osobou, jedná se o podpis fyzické osoby oprávněné podepsat zprávu za provozovatele zařízení respektive oprávněného zástupce provozovatele zařízení. ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 3

4 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP (emisní limit, limit) Označen í části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v IP Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění A.1 Ovzduší 301 TZL 50 mg/m3 0,47 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 CO 500 mg/m3 Při hm. Toku vyšším než 5000g/hod A.1 Ovzduší 301 SO2 2500mg/m3 při hm. Toku vyšším než 20000g/hod 8,4 mg/m3 3,2 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 NOx 500 mg/m3 při hm. Toku vyšším než 10 kg/hod 107,2 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 TOC 50 mg/m3 0,9 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 Chlor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl A.1 Ovzduší 301 Fluor a jeho plynné 50 mg/m3 při hm. Toku vyšším než 500 g/h 10 mg/m3 při 0,62 mg/m3 0,44 mg/m3 4

5 anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF hmotnostní m toku vyšším než 100 g/hod A.1 Ovzduší 301 Cd+Tl 0,05 mg/m3 <0,0002 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 Hg 0,05 mg/m3 0,0046 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 Těžké kovy celkem (Ag, Co, Ni, Se, Te, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V, Sb, As) 2 mg/m3 0,0044 mg/m3 A.1 Ovzduší 301 PCDD/F(TEQ) 0,1 ng/m3 0,0194 ng/m3 (TEQ) A1.1 Provozovatel zajistí jednorázové měření emisí znečišťujících látek do 3 měsíců po prvním uvedení zdroje Zařízení na předúpravu surovin do provozu po provedené změně, dále pak jednorázové měření emisí znečišťujících látek jedenkrát za kalendářní rok, nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předcházejícího jednorázového měření. Zařízení na předúpravu surovin po provedené změně bylo uvedeno do provozu (viz, dopis na KÚ Středočeského kraje 21/09/2014 ze dne První jednorázové autorizované měření emisí po provedené změně bylo provedeno dne další měření bylo provedeno dne Jednorázová měření emisí znečišťujících látek musí být prováděna v souladu s platnými příslušnými právními předpisy a v souladu technickými podmínkami provozu nejméně po dobu zpracování 1 šarže (včetně najíždění a dochlazování pece). Pokud to není z technologických důvodů vyloučené (např. při dlouhodobé odstávce zařízení), musí být při měřeních měřená zařízení (skupiny zařízení) střídána. 5

6 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 Viz komentář k A1.1 první měření emisí na zdroji bylo provedeno dne Další jednorázová měření emisí jsou plánována v souladu s podmínkou A.1.2. Hodnoty (koncentrace znečišťujících látek, ale i stavové parametry vypouštěných odpadních plynů průtok, teplota, tlak, vlhkost, koncentrace kyslíku) měřené zařízením pro kontinuální měření, které je u zdroje č. 301 instalováno, slouží pro kontrolu a řízení procesů podle těchto údajů jsou procesy automaticky regulovány. Protože technologická zařízení č. 351 Stěrovna nemá přímý výduch do ovzduší, provozovatel neprovádí měření emisí z tohoto zdroje. Množství emisí znečišťujících látek bude stanoven výpočtem. Vypočtené množství emisí TZL za rok 2016 je 13,7 kg. Měření odběry i rozbory bude prováděno autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší. Autorizované měření emisí zdroje 301 bylo v roce 2016 provedeno autorizovanou osobou firmou INPEK spol. s.r.o., V Holešovičkách41, Praha 8. 6

7 Veškeré odpadní vody, tj. odpadní vody z chemických provozů předčištěné v neutralizační stanici (chemická čistírna odpadních vod), splaškové a dešťové vody, bude provozovatel po přečištění na biologické čistírně odpadních vod vypouštět do recipientu, kterým je bezejmenný přítok Kunratického potoka (ČHP , ř. km 0,3), v množství Q průměr 5 l/s, Q max 310 m 3 /den, Qmax m 3 /rok. A.2. Voda A.2.2 Emisní limity platnost od V roce 2016 bylo vypuštěno 25645,7 m 3 vyčištěných odpadních vod. Průměrný okamžitý průtok byl 2,51 l/s. Maximální vypouštěné denní množství bylo v květnu m 3 /den. V průběhu roku 2016 byly odebírány autorizované odběry vypouštěných odpadních vod a prováděny autorizované rozbory těchto vzorků v souladu s integrovaným povolením. Autorizované odběry a rozbory prováděla akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy, s. p. Bylo provedeno 12 odběrů v průběhu celého roku, z toho 8 x byl analyzován dvouhodinový směsný vzorek a 4x vzorek 24 hodinový, slévaný. V příloze P-1 je uveden přehled výsledků rozborů odpadních vod, porovnání s limity a další údaje o vypouštění (objem vypouštěných odpadních vod, vyprodukované znečištění, termíny odběrů, typy odebíraných vzorků a teploty odpadních vod v době odběru) za rok P-1 P-1 Rozbory je možné provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou, po projednání s příslušným úřadem. A

8 Neaplikováno Hodnoty m jsou maximální nepřekročitelné koncentrace stanovené dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. A Odběry prováděny akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, s. p. Ve sledovaném období roku 2016 byly překročeny hodnoty p limitu pro ukazatel N-NH4 (v květnu) Hodnota m limitu byla překročena pro ukazatel Fe v červnu 2016 z důvodu. P-1 Pro hodnoty m v ukazatelích Ncelk, N-NH4, N-NO3 platí hodnota (s souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.) pro období, ve kterém je teplota odpadních vod na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 C. Tyto hodnoty se potom nezapočítávají do hodnot p ani do průměrné hodnoty. A Ve sledovaném období roku 2016 byla překročena limitní hodnota p pro ukazatel N-NH4 v březnu 2016, ale při teplotě OV pod 12 C, tj. tato hodnota se do vyhodnocení plnění limitu nezapočítává. P-1 Provozovatel je povinen zajistit: Provádět 4 x ročně rozbor 24 hodinového vzorku, typ vzorku C-24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12-ti objemově průtoku úměrných dílčích vzorků. Odebíraných v intervalu dvou hodiny ( p hodnota) A V únoru, květnu, srpnu a listopadu 2016 byly provedeny odběry v souladu s touto podmínkou akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, s.p. P-1 8

9 A Provozovatel je povinen zajistit: Provádět kontrolní sledování stanovených hodnot znečištění dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut. Provozovatel je povinen zajistit: V roce 2016 bylo provedeno 8 odběrů v souladu s touto podmínkou akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, s.p. Četnost odběrů vzorků bude minimálně 12 odběrů za rok, s pravidelným rozložením četnosti. P-1 A V roce 2016 bylo provedeno 12 autorizovaných odběrů vzorků vyčištěných odpadních vod na odtoku z biologické čistírny akreditovanou laboratoří povodí Vltavy, s. p. s pravidelným časovým rozložením v průběhu celého roku P-1 Provozovatel je povinen zajistit: Odběry a laboratorní rozbory vzorků budou prováděny prostřednictvím oprávněné laboratoře podle platných ČSN, ČSN EN, ČSN ISO nebo jinými standardními schválenými metodami. A Veškeré odběry a analýzy vyčištěných odpadních vod jsou prováděny dle platných ČSN, ČSN EN, ČSN ISO akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, s.p. P-1 Provozovatel je povinen zajistit: Trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z biologické čistírny odpadních vod ultrazvukovým čidlem v parshalově žlabu. 9

10 A Kontinuální měření průtoku vyčištěných odpadních vod je zajištěno Měřiče průtoku Fiedler M4016-G3 ve vestavbovém žlabu MŽK 2/300. Ověření a kalibrace 1x 5 let. (poslední ). A.3. Hluk A.3. Vibrace a neionizující záření B.1 Provozovatel je povinen dodržovat přípustné hodnoty hluku dle NV č. 272/2011 Sb., pro denní dobu max. 50 db (06:00 až 22:00 hod.), pro noční dobu max. 40 db (22:00 až6:00 hod.) Trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z biologické čistírny odpadních vod ultrazvukovým čidlem v parshalově žlabu. Provozovatel je povinen dodržovat přípustné hodnoty hluku dle NV č. 272/2011 Sb., pro denní dobu max. 50 db (06:00 až 22:00 hod.), pro noční dobu max. 40 db (22:00 až6:00 hod). Zařízení není zdrojem vibrací ani neionizujícího záření. Provozovatel 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení předloží KÚ Středočeského kraje projekt postupu ukončení provozu a jeho následné likvidace ke schválení. Ukončení provozu zařízení nebylo v roce 2016 v plánu. Vyhodnocení podmínky není aplikovatelné. 10

11 B.2 B.3 Při likvidaci provozovatel dodrží následující postup: - Budou zastaveny a přerušeny přívody všech médií - Veškeré nezpracované vstupní suroviny budou nabídnuty k prodeji nebo v souladu se zákonem o odpadech budou využity, odstraněny - Bude zajištěna likvidace zbylých technologických odpadních vod - Zařízení bude rozebráno, použitelné části ponechány a ostatní odpady předány oprávněné osobě k jejich převzetí. Ukončení provozu zařízení nebylo v roce 2016 v plánu. Vyhodnocení podmínky není aplikovatelné. V případě odstranění celé stavby bude postupováno v souladu se stavebním zákonem. Vyhodnocení podmínky není v roce 2016 aplikovatelné. O odstranění stavby se neuvažuje. Provozovatel bude nakládat s níže uvedenými nebezpečnými odpady ( 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění): C.1 Vznikající odpady včetně nebezpečných jsou krátkodobě shromažďovány v k tomu určených shromažďovacích prostředcích. Poté jsou předávány dalším oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za II. Provoz a rok 2016, Evidenční čísla hlášení , č. dokumentu- ISPOP_

12 C.2 C.3 Nakládání s nebezpečnými odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a soustřeďování ve vhodných prostředcích, jež budou zabezpečeny před únikem škodlivých látek do životního prostředí, před jejich předáním oprávněné osobě k dalšímu nakládání. V místě, kde jsou odpady shromažďovány nebo soustřeďovány, budou k dispozici zpracované Identifikační listy nebezpečného odpadu. Po naplnění sběrných nádob budou nebezpečné odpady předány oprávněným osobám ke zneškodnění nebo využití. Vznikající odpady včetně nebezpečných jsou krátkodobě shromažďovány v k tomu určených shromažďovacích prostředcích. Poté jsou předávány dalším oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za II. Provoz a rok 2016, viz Evidenční čísla hlášení , č. dokumentu- ISPOP_ Nebezpečné odpady budou dále zpracovány na vlastních zařízeních původce nebo budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití. Nebude-li využití možné, mohou být předány k odstranění. Vznikající odpady včetně nebezpečných jsou krátkodobě shromažďovány v k tomu určených shromažďovacích prostředcích. Poté jsou předávány dalším oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady jsou vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Přehled odpadů za r viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za II. Provoz a rok 2016, viz Evidenční čísla hlášení , č. dokumentu- ISPOP_

13 Provozovatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech. C.4 D 1. viz Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za II. Provoz a rok 2016, viz: Evidenční čísla hlášení č. dokumentu- ISPOP_ Provozovatel bude provozovat povolované zařízení v souladu s provozním řádem (dle 11 odst. 2 písmd) zákona č. 201/2012., Sb., o ochraně ovzduší, a vyhlášky č. 415/2012 Sb.): Provozní řád (soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstranění důsledků havarijního stavu s podmínkami ochrany ovzduší), verze 2013, Ing. Vlastimil Bílek dne ,který je nedílnou přílohou č. 2 rozhodnutí o 2. Změně integrovaného povolení č.j.: /2013/KUSK OŽP/Hr, SZ_083196/2013/KUSK/18 ze dne V roce 2016 byly dodržovány ustanovení všech provozních řádů a dalších provozních předpisů zpracovaných a odsouhlasených integrovaným povolením k zajištění ochrany ovzduší. D 2. Provozovatel zajistí kontrolu plnění ukazatelů a přípustných hodnot odpadních vod vypouštěných do recipientu 12 x za rok oprávněnou laboratoří. Rozbory odpadních vod provádí akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy, s.p. P-1 13

14 Zařízení pro předúpravu surovin musí být provozováno tak, aby při zpracování vstupních surovin s obsahem chloru do 1% hm. Včetně byla v termoreaktoru udržována teplota spalin nejméně 850 C (měřeno na výstupu z termoreaktoru) a při zpracování vstupních surovin s obsahem chloru na 1 % hm. Byla v termoreaktoru udržována teplota spalin nejméně 1100 C (měřeno na výstupu z termoreaktoru) D 3. V roce 2016 nebyly přijímány žádné vstupní suroviny s obsahem chloru nad 1 % hm. Teplota termoreaktoru je průběžně měřena. E. Podmínky pro hospodárné využívání surovina energie Neaplikovatelné Podmínky nejsou stanoveny F. Opatření pro předcházení haváriím a omezovaní jejich případných následků Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, bude provozovatel udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. F.1 Veškerá technologická zařízení, která jsou určena pro nakládání se závadnými látkami (dopravu, skladování) jsou opatřeny nepropustnou úpravou a záchytnými systémy pro případ nepředpokládaných úniků. Je vytvořen interní systém kontrol těchto technologických zařízení pro zjišťování úniku závadných látek, stejně jako předpisy pro zajištění havarijní připravenosti, vybavení pracovišť sanačními a havarijními prostředky. V roce 2016 nedošlo k žádným havarijním stavům, které by vedly k úniku nebezpečných látek do složek životního prostředí. 14

15 F. Opatření pro předcházení haváriím a omezovaní jejich případných následků Provozovatel trvale zajistí vybavení míst, kde dochází k nakládání (skladování nebo manipulace) s látkami škodlivými vodám, asanačními prostředky. F.2 Veškerá místa, kde se nakládá se závadnými látkami, jsou vybavena sanačními, úklidovými a havarijními prostředku v souladu s ustanoveními odsouhlaseného havarijního plánu. F. Opatření pro předcházení haváriím a omezovaní jejich případných následků Těsnost potrubí, mobilních prostředků a nádrží určených pro skladování a dopravu závadných látek bude ověřována 1 x 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. F.3 Veškerá výrobní zařízení II. Provozu jsou umístěna v záchytných vanách s nepropustnou podlahou. Zásobní nádrže závadných a nebezpečných látek jsou vizuálně kontrolovatelné, což je prováděno min. 1 x týdně. Sklady chemických látek jsou opatřeny nepropustnou podlahou (chemicky odolná pryskyřice) a zachytnou vanou. Zařízení určená k nakládání se závadnými nebo nebezpečnými látkami a která jsou umístěna v podzemí, jsou pravidelně podrobovány zkouškám těsnosti. Data posledních zkoušek: Tlaková chemická kanalizace Spádová chemická kanalizace , , Záchytná jímka u Ag elektrolýzy Jímka na Hydrazínové vody u budovy K

16 F. Opatření pro předcházení haváriím a omezovaní jejich případných následků Po celou dobu provozu bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. F.4 Kontroly i kontrolní měřící systémy jsou provozovány v souladu s příslušnými provozními předpisy (kanalizační řád, provozní řády) F. Opatření pro předcházení haváriím a omezovaní jejich případných následků Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat 5 let. F.5 V roce 2016 nenastaly žádné nestandardní, poruchové ani havarijní stavy, které by si vyžádaly opatření při zacházení se závadnými látkami. F. Opatření pro předcházení haváriím a omezovaní jejich případných následků Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu s havarijním plánem (dle 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb,. O vodách a o změně některých zákonů, v platném znění): Plán opatření pro případ havárie ve vodním hospodářství Havarijní plán a II. Provozu výroba sloučenin drahých kovů a souvisejících provozů společnosti SAFINA a.s., z , úprava , , který je nedílnou přílohou č. 3 rozhodnutí o 2. Změně integrovaného povolení č.j.: /2013/KUSK/Kr, SZ_083196/2013/KUSK/18 ze dne F.6 V roce 2016 nenastal žádný havarijní ani poruchový stav při nakládání se závadnými látkami nebo vodním hospodářství. 16

17 G 1. G. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení dodržovat postupy provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány. Ustanovení provozní dokumentace a provozních řádů jsou plněna. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení s uvedením: Místa havárie Časové údaje o vzniku a době trvání havárie Informování institucí a osob Data a způsobu provedeného řešení dané havárie Přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie G2. V roce 2016 nenastal žádný nestandardní havarijní ani poruchový stav při nakládání se závadnými látkami nebo vodním hospodářstvím. Každá havárie bude neprodleně, nejpozději do 12 hodin, ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Písemné ohlášení havárie včetně způsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů. G3. V roce 2016 nenastal žádný nestandardní havarijní ani poruchový stav při nakládání se závadnými látkami nebo vodním hospodářstvím. 17

18 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky měření, četnosti a vedení záznamu o monitorování. Platí podmínky v rozsahu daném kap. A.1.a A.2. rozhodnutí H. CH. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku podmínky nejsou stanoveny. Provozovatel je povinen: Hlásit Krajskému úřadu každou plánovanou změnu zařízení ve smyslu 16 zákona č. 76/2002 Sb., která se dotýká skutečností uvedených v žádosti. I.1 V roce 2016 nebyla plánována žádná změna v provozu zařízení ve smyslu 16 zákona č. 76/2002 Sb. 18

19 Provozovatel je povinen: Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. I.2 I.3 V roce 2016 nenastal žádný nestandardní havarijní ani poruchový stav při nakládání se závadnými látkami nebo vodním hospodářstvím. Na základě shromážděných údajů, např. monitoring, protokoly z měření, celkové množství odpadů předaného oprávněným osobám apod., vypracovat souhrnnou zprávu, kterou doloží plnění podmínek integrovaného povolení. Zprávu s uvedenými skutečnostmi za uplynulý kalendářní rok zašle provozovatel Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vždy do běžného roku. Údaje z monitoringu a ostatní údaje k doložení plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2016 jsou předkládány touto zprávou. Vysvětlivky části IP uvést název a číslo příslušné části integrovaného povolení (např. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie). (emisní limit, limit) - uvést označení (např. pořadové číslo nebo jiné označení) podmínky podle integrovaného povolení. části zařízení (zdroje) uvést označení části zařízení (včetně označení výduchu/výpusti), ke které se daná podmínka vztahuje. Látka/Skupina látek/ukazatel uvést označení látky, skupiny látek nebo ukazatele (včetně např. odběru podzemních/povrchových vod), k nimž se podmínka vztahuje. Hodnota uložená v IP - uvést hodnotu limitu, která je uvedena v platném znění integrovaného povolení (vč. jednotek). Naměřená/vypočtená hodnota uvést zjištěnou hodnotu pro danou látku/látky nebo ukazatel podle postupu, který uvádí platné integrované povolení (vč. jednotek). Plnění podmínky IP - uvést stav plnění dané podmínky (plněno), NE (neplněno). Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky. Odkaz na přílohu s podrobnějšími údaji. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem osvědčit údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést přesnou 19

20 identifikaci údajů a odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP. - uvést číslo nebo jinou identifikaci podmínky uvedené v integrovaném povolení. uvést text podmínky podle znění uvedeném v integrovaném povolení. Plnění podmínky - uvést stav plnění dané podmínky (plněno), NE (neplněno), Částečně plněno. Zdůvodnění - uvést zdůvodnění stavu plnění dané podmínky a další případné podrobnosti. Odkaz na přílohu uvést do přílohy případně podrobnější údaje k plnění podmínky. Pokud lze plnění dané podmínky vyčerpávajícím nebo alespoň dílčím způsobem prokázat údaji ohlášenými za stejné ohlašovací období prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, může zde provozovatel zařízení uvést odkaz na tyto stejné údaje v hlášení podaném prostřednictvím ISPOP. Tabulku je nutné kopírovat pro každou podmínku uvedenou v integrovaném povolení. Řádky tabulky pro jednotlivé podmínky integrovaného povolení je třeba kopírovat v odpovídajícím počtu. ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Vysvětlivka Tato část zprávy se vyplňuje pouze v případě, že pro zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny emisní limity postupem podle 14 odst. 4 písm. b) zákona. Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) části zařízení 301 -Zřízení na předpravu produktů a meziproduktů obsahující drahé kovy Závěry o BAT Dokument BREF Zpracování neželezných kovů, , BAT kapitola č , tab 6.16, str. 432 Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT Látka/Skupina látek/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka TZL 1-5 mg/nm3 0,47 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K 20

21 SO2 <100 mg/nm3 3,2 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K HCl <5 mg/nm3 0,62 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K HF <1mg/Nm3 0,44 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K NOx < mg/nm3 107,2 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K TOC <5-15 mg/nm3 0,9 mg/nm3 101,3 kpa, 273 K Dioxiny <0,1-0,5 ngteq/nm3 0,0194 ngteq/nm3 101,3 kpa, 273 K Zhodnocení Parametry BAT jsou plněny vyjma SO2, HF Odkaz na přílohu části zařízení Čistírna odpadních vod Závěry o BAT Dokument BREF Zpracování neželezných kovů, , BAT kapitola č , tab 6.17, str. 434 Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT Látka/Skupina látek/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Ag 0,02 mg/l 0,0044 mg/l - Pb 0,05 mg/l 0,0044 mg/l - Hg 0,01 mg/l 0,0046 mg/l - Cu 0,3 mg/l 0,0044 mg/l - Ni 0,03 mg/l 0,0044 mg/l - Zhodnocení Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka Parametry BAT jsou plněny. P-1 Odkaz na přílohu Vysvětlivky části zařízení uvést přesnou identifikaci části zařízení (výduchu/výpusti atd.), ke kterému se poskytované údaje vztahují. Použité označení musí odpovídat označení v IP. 21

22 Závěry o BAT uvést označení příslušného prováděcího rozhodnutí Evropské komise (např. 2012/134/EU), kterým se stanoví relevantní závěry o BAT, kapitola a strana/strany, kde je příslušná hodnota uvedena. Látka/Skupina látek/ukazatel uvést k jaké látce/skupině látek/ukazateli se dále uváděné hodnoty vztahují. Úroveň emisí spojená s BAT uvést hodnotu úrovně emisí spojenou s BAT (včetně jednotek). Referenční podmínky uvést specifikaci referenčních podmínek, které se vážou k dané hodnotě emisí spojených s BAT Poznámka uvést doprovodný text v příslušných Závěrech o BAT. Uvést rovněž jaké složky životního prostředí se hodnoty týkají. Úroveň emisí zařízení uvést zjištěnou (naměřenou, vypočtenou) úroveň emisí ze zařízení. Hodnota musí být uváděna za stejných referenčních podmínek jako úroveň emisí spojená s BAT tak, aby mohlo být provedeno relevantní porovnání ze strany povolujícího úřadu. Zhodnocení uvést, jakým způsobem se dospělo k číselnému údaji Úroveň emisí zařízení. Je možné uvést odkaz na normu či obdobný dokument. Podrobné odůvodnění případných rozdílů. V případě nutnosti porovnat více látek (skupin látek, ukazatelů) musí být sekce opakovaně zkopírována. Použité podklady Číslo Název 12646/16/1603 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 11727/16/1513 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 9753/16/1361 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 8844/16/1245 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 7657/16/1150 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 4792/16/822 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 3320/16/619 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 2304/16/514 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 1344/16/257 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 820/16/119 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 349/16/420 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 13624/16/1749 Protokol o zkoušce rozbor odpadních vod 157/16 Protokol o autorizovaném měření emisí 22

23 Vysvětlivky Uvést seznam podkladů použitých při přípravě zprávy, jiných než integrované povolení, jeho změny a příslušné závěry o BAT. Číslo - podklady označit číslem. Název podklady odpovídajícím způsobem identifikovat. Každý podklad uvést na samostatný řádek. Přílohy Číslo P-1 Název přílohy Přehled výsledků rozborů odpadních vod, porovnání s limity a další údaje o vypouštění (objem vypouštěných odpadních vod, vyprodukované znečištění, termíny odběrů, typy odebíraných vzorků a teploty odpadních vod v době odběru) za rok Vysvětlivky Uvést úplný seznam příloh zprávy. Číslo - přílohy označit číslem. Název přílohy odpovídajícím způsobem identifikovat. Každou přílohu uvést na samostatný řádek. Seznam zkratek Zkratka HZS ČIŽP KÚ OI Význam Hasičský záchranný sbor Česká inspekce životního prostředí Krajský úřad Oblastní inspektorát Vysvětlivky Uvést seznam zkratek. Zkratky 23

24 BAT nejlepší dostupná technika DIČ daňové identifikační číslo EU Evropská unie IČO identifikační číslo organizace IP integrované povolení IPPC integrovaná prevence a omezování znečištění ISPOP integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění MŽP Ministerstvo životního prostředí PID identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence ČOV - Čistírna odpadních vod 24

25 Příloha P - 1 Objem vypouštěných vod m3 1791,6 1833,5 2293,2 1737, ,9 1918,2 2372, ,3 2473,1 1565, , 7 Roční Teplota C 7,7 9,6 8,6 13,8 15,2 20,1 23,8 21, ,1 15,1 13,1 produkce r Limit y 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Prům znečištěn í ohl.prá h do IRZ (mg/l) množst ví mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l kg/rok kg/rok Datum odběru p m t/rok AOX 0,40 0,80 0,40 0,0670 0,0580 0,0370 0,0630 0,0480 0,0610 0,037 0,0480 0,0420 0,0470 0,0630 0,0380 0,051 1, BSK 5 20,00 30,00 20,00 7,7 4,8 4,00 6,60 3,30 5,40 4,30 2,1 4,4 4,50 2,9 4,2 4, ,833 CHSK 120,00 160,00 120,00 67,0 64,0 58,0 75,00 67,00 60,00 48,00 51,00 48,00 36,00 38,00 41,0 54, ,55 Cl 250,00 500,00 250, ,00 120,00 82,00 89,00 120,0 160,0 140,00 110,0 190,0 122, , Cr 0,30 0,50 0,30 0,005 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,01 0,13 50 Cd 0,05 0,10 0,05 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0, ,0003 0,01 5 CN celk. 0,50 0,70 0,50 0,022 0,019 0,020 0,028 0,033 0,008 0,015 0,0120 0,0150 0,0260 0,0640 0,0120 0,02 0,59 50 NL 25,00 35,00 25,00 7,0 7,0 2,0 5,00 1,00 8,00 4,00 1,00 6,00 11,00 4,0 12,0 5, , , , ,9 RAS ,00 200, ,00 650,00 500,00 500,00 610, ,00 560,0 690,0 7 1 Cu 0,50 0,80 0,50 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,0050 0,0050 0,0120 0,0050 0,0050 0,01 0,14 50 N- 11,660 10,470 11,184 22,230 anorg 10,2600 8, ,1300 5, ,8230 6, , , , ,22 N-celk. 35,00 45,00 40,00 13, ,00 12,00 8,20 9,90 13,00 10,00 8,70 15,00 24,00 11,00 12,73 326, NEL 0,30 0,50 0,30 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,1000 0,10 0,10 0,15 0,10 2,67 Ni 0,50 0,80 0,50 0,0086 0,0110 0,0071 0,0088 0,0110 0,0096 0,079 0,0110 0,0150 0,0089 0,0087 0,0090 0,02 0,40 20 N-NH4 5,00 10,00 5,00 2,80 0,99 5,20 5,00 2,00 5,50 3,90 0,50 1,1000 0,5000 1,8000 2,5000 2,649 67,94 N-NO2 0,46 0,360 0,360 0,2700 0,6300 0,0037 0,084 0,023 0,1900 0,1500 0,4300 0,2800 0,27 6,93 N-NO3 25,00 30,00 35, ,10 5,20 1,50 0,20 7,20 6,30 5, , ,00 8,1000 7,27 186,36 N-org. 2,74 4,6500 3,3400 1,5300 4,0700 4,1963 1,8160 3,1770 1,8100 1,3500 1,7700 0,1200 2,55 65,33 Pb 0,10 0,30 0,10 0,005 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,01 0,13 20 Pcelk. 2 4,00 2,00 0,35 0,21 0,200 0,450 0,310 1,700 0,190 0,120 0,320 0,960 1,20 0,2200 0,519 13, ph 7,300 7,800 7,40 7,50 7,30 7,40 7,40 7,50 7,30 7,20 7,40 7,70 7,43 190,63 Hg 0,005 0,01 0,005 0, , , , , , , , , , , , , , SO4 300,00 500,00 300, ,0 230,0 180,0 200,0 210,0 200,0 140,0 180,0 180,0 183, ,

26 Ag 0,03 0,06 0,03 0,005 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,005 0,0050 0,005 0,0050 0,0050 0,0050 0,01 0,13 Zn 1,00 3,00 1,00 0,060 0,048 0,0450 0,065 0,083 0,031 0,057 0,056 0,063 0,060 0,044 0,0560 0,06 1, Fe 2,00 3,00 2,00 0,760 0,840 0,3900 0,75 0,77 3,10 0,87 0,28 0,95 1,90 0,5100 0,3600 0,96 24,53 Al 2,00 3,00 2,00 0,063 0,050 0,073 0,082 0,050 0,050 0,140 0,05 0,069 0,130 0,051 0,057 0,07 1,85 Typ odběru 2 h 24 h 2 h 2 h 24 h 2 h 2 h 24 h 2 h 2 h 24 h 2 h překročeno m překročeno při snížené teplotě Ncelk, N-NH 4, N-NO 3 (není překročení limitu) překročeno p 26

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Rok uvést příslušný

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE CZ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2017 Vysvětlivky

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ROK 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2016 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2018 Vysvětlivky Rok uvést

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Apollo Metal, spol. s r.o. - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 STRANA 1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE

Více

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ:

AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, Králův Dvůr IČ: AGP Beroun - Agropodník, a.s.. Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr IČ: 46351094 KÚ Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství Zborovská 11 150 00 PRAHA 5 Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 08.03.2017

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Část A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Chrudim

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb.

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA. Titulní list základní zprávy. Příloha č. 2 k vyhlášce č Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2882013 Sb. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA Titulní list základní zprávy 1. Název dokumentu 2. Název zařízení 3. Adresa zařízení 4. Příslušný úřad 5. Zpracovatel základní zprávy 5a. Obchodní

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ . ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle přílohy č.4 k vyhlášce č.288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva vypracována na základě povinností vyplývajících z integrovaného povolení za rok 2015 příloha č.1 údaje o plnění podmínek integrovaného povolení Ad 1) Úvod 1. Úvod 2. Monitoring 3. Přílohy Předkladatel:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Rok 2013 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í Viz rozdělovník 12759/ZP/2009-Mt-P 27.11.2009 Odbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 Oddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více