Zápis ze 17. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 116

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 116"

Transkript

1 Zápis ze 17. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 116 AS ZČU Přítomno: 26 až 29 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční listina. Omluveno: 6 členů AS ZČU viz prezenční listina. Neomluveno: 8 členů AS ZČU viz prezenční listina. Po celou dobu jednání pléna byl AS ZČU usnášeníschopný. Senátor doc. Mergl se vzdal mandátu. Mandátu se ujímá náhradník doc. Dr. Ing. Karel Rauner. Skrutátory byli jmenováni senátoři Ing. Bartoň a doc. Demjančuk. Návrh programu jednání: 1. Rozpočtová pravidla ZČU na rok Vnitřní předpisy fakult 2.1 Statut FEL 2.2 Volební a jednací řád AS FEL 2.3 Disciplinární řád pro studenty FEL 2.4 Statut FPE 2.5 Jednací řád Vědecké rady FPE 2.6 Volební a jednací řád AS FPE 3. Výsledky hospodaření ZČU za 1 až 9/ Čerpání rozpočtové rezervy 5. Informace o přípravě voleb do AS ZČU 6. Různé 6.1 Zprávy z RVŠ 6.2 Informace z AS FEK 6.3 Zprávy z SK AS ZČU 6.4 Další... Program jednání byl schválen 28 přítomnými senátory, jeden se zdržel. 1. Rozpočtová pravidla ZČU na rok 2008 Rektor doc. Průša požádal AS ZČU o projednání návrhu rozpočtových pravidel. Kvestor Ing. Bulín v krátké prezentaci popsal změny, které jsou v rozpočtových pravidlech oproti minulému roku. Šlo zejména o tři věci: I. - Mezi parametry tvorby rozpočtu je zahrnut i ukazatel přepočteného počtu účastníků Celoživotního vzdělávání (CŽV). Přepočtený počet účastníků CŽV se stanoví vydělením počtu účastníkohodin číslem 780 (26x30 - standardní počet vyučovacích hodin za rok). Výsledek je připočten k ukazateli počet studentů vlastních. Údaje pro výpočet jsou Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 1

2 uzavřeny ke dni , za jejich správnost zodpovídá PR-P (ve spolupráci s Radou celoživotního vzdělávání). II. - Část ukazatele B2 (příspěvek za absolventa) je použita k naplnění Fondu rektora ve výši 1,5% součtu dotací (A+B1+B2). III. - Podíl nefakultních jednotek na tvorbě prostředků pro specifický výzkum je zohledněn formou přidělení finančních prostředků na provoz. Výše těchto finančních prostředků se určí následujícím způsobem: Stanoví se, jak by se změnila dotace ZČU na specifický výzkum, pokud by se odečetl výkon daného pracoviště, tj. odečte se ta část dotace na VaV, která byla započtena ZČU při výpočtu MŠMT a kterou získala daná součást. Polovina této změny je této součásti při rozpisu rozpočtu přiznána formou finančních prostředků určených na provoz. Předseda rozpočtové komise Ing. Vacek přednesl stanovisko rozpočtové komise AS ZČU k tomuto bodu: Rozpočtová komise konstatuje, že v článku 2b) není jasně definován pojem účastníkohodina pro distanční formy celoživotního vzdělávání; ke shodě nedošlo ani na jednání Rady CŽV s tím, že jsou v zásadě možné dva přístupy: první vychází z počtu kontaktních (konzultačních) hodin, druhý z hodinové dotace předmětu odvozené např. z počtu kreditů. Rozpočtová komise doporučuje zpřesnit definici pojmu účastníkohodina a provést vyhodnocení dopadu navržené změny na jednotlivé programy CŽV. Rozpočtová komise konstatuje, že programům, které již se za určitých podmínek rozběhly nebo byly zpracovány a schváleny, nelze bez újmy naložit velké dodatečné odvody a proto doporučuje v roce 2008 kompenzovat dodatečné odvody podle odst. 2b) těchto pravidel z jiných zdrojů, např. z rozpočtové rezervy. Ostatní připomínky k návrhu ze strany členů RK byly vysvětleny, případně zapracovány. Rozpočtová komise navrhuje senátu doporučit rektorovi k vyhlášení Rozpočtová pravidla ZČU na r Kvestor Ing. Bulín a prorektor doc. Ježek vysvětlili, že pro rok 2008 se bude pojmem "účastníkohodina" rozumět kontaktní hodina, o upřesnění se bude jednat při přípravě rozpočtových pravidel pro r Po tomto vysvětlení RK stáhla doporučení týkající se kompenzace dodatečných nákladů a doporučila vyhlášení rozp. pravidel na r v předloženém znění. Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni projednal a doporučuje rektorovi vyhlásit Rozpočtová pravidla ZČU pro rok Hlasování: pro 29, proti 0, zdrželi se 0 Usnesení bylo přijato. 2. Vnitřní předpisy fakult Rektor doc. Průša požádal AS ZČU o schválení dalších šesti vnitřních předpisů fakult. Všechny předpisy jsou schváleny legislativním odborem a fakultními senáty. Legislativní komise AS ZČU doporučila všechny předpisy ke schválení. Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 2

3 2.1 Statut FEL Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Statut Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 2.2 Volební a jednací řád AS FEL Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 2.3 Disciplinární řád pro studenty FEL Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Disciplinární řád pro studenty Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 2.4 Statut FPE Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Statut Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 2.5 Jednací řád Vědecké rady FPE Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 3

4 2.6 Volební a jednací řád AS FPE Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Prorektor doc. Ježek poděkoval za schválení a uvedl, že i když již měly být všechny vnitřní předpisy fakult schváleny, tak chybí Volební a jednací řád AS FEK a všechny vnitřní předpisy FPR, které jsou však již schváleny fakultním senátem a budou předloženy na listopadovém jednání. 3. Výsledky hospodaření ZČU za 1 až 9/2007 Rektor doc. Průša přednesl AS ZČU návrh na projednání výsledků hospodaření za období leden až září. Kvestor Ing. Bulín informoval o třech základních tabulkách výsledků hospodaření a upozornil na čerpání prostředků. Dále vyzval AS ZČU, aby ve svém doprovodném usnesení doporučil fakultním senátům zabývat se čerpáním zdrojů u projektů. Předseda rozpočtové komise Ing. Vacek uvedl, že žádný člen rozpočtové komise AS ZČU neměl k daným materiálům připomínky. Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni bere na vědomí přehled hospodaření univerzity za období leden-září roku Přítomno: 26 členů AS ZČU Hlasování: pro 26, proti 0, zdrželo se 0 Usnesení bylo přijato. Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni doporučuje senátům fakult věnovat se čerpání zdrojů u projektů, které v neinvestiční části za dané období vyčerpaly méně než 33%, v oblasti investiční vyčerpaly méně než 15%. Přítomno: 28 členů AS ZČU Hlasování: pro 25, proti 1, zdrželi se 2 Usnesení bylo přijato. 4. Čerpání rozpočtové rezervy Kvestor Bulín zdůvodnil žádost rektora o uvolnění rozpočtové rezervy. Oproti návrhu, který byl předložen na předsednictvu AS ZČU, je předložen návrh pouze pro čerpání Kč pro rádio Bomba. Předseda studentské komory Pišinger informoval plénum o současném stavu ve studentském rádiu Bomba a o záměru na použití financí. Předseda rozpočtové komise Ing. Vacek za rozpočtovou komisi AS ZČU doporučil senátu schválit uvolnění rozpočtové rezervy pro Radio Bomba v navrhované výši 88,000 Kč. Zároveň rozpočtová komise AS ZČU požádala vedení ZČU, aby na příštím zasedání AS ZČU byl předložen návrh na účelné využití zbytku rozpočtové rezervy. Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 4

5 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje uvolnění rozpočtové rezervy pro potřeby renovace technického vybavení a vybavení prostor studentského Radia Bomba ve výši 88,000 Kč. Přítomno: 27 členů AS ZČU Hlasování: pro 27, proti 0, zdrželo se 0 Usnesení bylo přijato. 5. Informace o přípravě voleb do AS ZČU Předseda volební komise Ing. Bartoň informoval AS ZČU o detailech přípravy voleb a o konkrétních termínech pro jednotlivé volební celky. Prorektor doc. Ježek upozornil, že jednotlivé termíny nevyhovují studentům kombinované formy, kterých je na univerzitě 15%. Senátor doc. Richtr si stěžoval na současný volební a jednací řád AS ZČU, který dle jeho názoru neumožňuje uspořádání voleb ve všech budovách FPE současně, jak tomu bylo dosud a dá se předpokládat, že způsobí snížení volební účasti. 6. Různé 6.1 Zprávy z RVŠ Prorektor doc. Ježek informoval plénum AS ZČU o aktuálním dění nejen v Radě vysokých škol. Zejména informoval o přípravě Bílé knihy terciárního vzdělávání, operačních programech VpK a VaVpI, metodice hodnocení VaV, ale zejména o situaci na trhu práce. 6.2 Informace z AS FEK Senátorka Ing. Kunešová informovala AS ZČU o problematické situaci v AS FEK při přípravě a projednávání návrhu VJŘ AS FEK. Upozornila na problémy při jednání v AS FEK a na opakovanou snahu asistenta děkana zasahovat do činnosti AS FEK. Po jednání pléna AS FEK se vzdali svého mandátu v AS FEK tři členové předsednictva a tři členové pléna AS FEK. Důvodem bylo kromě výše uvedeného také přijetí usnesení, podle kterého mají být zahájeny práce na novele VJŘ prodlužující funkční období současnému AS FEK. Na posledním jednání AS FEK bylo toto usnesení zrušeno a VJŘ AS FEK byl schválen v té podobě, v jaké byl předložen na jednání včetně pozměňovacího návrhu Ing. Kunešové k přechodným ustanovením. Následovala debata o právech samosprávy a exekutivy a o tom, jak může AS ZČU pomoci ve vzniklé situaci. Vystoupil i senátor A. Pišinger a řekl, že AS ZČU může konat například tím, že vyzve pana rektora, aby děkana odvolal z funkce. Předseda doc. Demjančuk závěrem navrhl pozvat nové vedení AS FEK na příští zasedání předsednictva AS ZČU, kde situace na fakultě bude znovu projednána. 6.3 Zprávy z SK Předseda SK Pišinger informoval o průběhu voleb do Studentské samosprávy. Na dvou kolejích nekandidoval žádný kandidát, proto byly vyhlášeny doplňovací volby. 6.4 Další Senátor Mgr. Tománek informoval o průběhu běhu Terryho Foxe. Senátorka Buřičová informovala o univerzitním výletu Exodus 007 a poděkovala rektorovi doc. Průšovi za záštitu. Další jednání pléna je plánováno na Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 5

6 SCHVÁLENÁ USNESENÍ 17/1 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni projednal a doporučuje rektorovi vyhlásit Rozpočtová pravidla ZČU pro rok /2 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Statut Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 17/3 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 17/4 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Disciplinární řád pro studenty Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 17/5 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Statut Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 17/6 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 17/7 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 17/8 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni bere na vědomí přehled hospodaření univerzity za období leden-září roku /9 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni doporučuje senátům fakult věnovat se čerpání zdrojů u projektů, které v neinvestiční části za dané období vyčerpaly méně než 33%, v oblasti investiční vyčerpaly méně než 15%. 17/10 Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schvaluje uvolnění rozpočtové rezervy pro potřeby renovace technického vybavení a vybavení prostor studentského Radia Bomba ve výši 88,000 Kč. V Plzni 31. října 2007 Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. Předseda AS ZČU Zapsal: Bartoň Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 6

7 Prezenční listina Akademického senátu ZČU FAV Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová KKY přítomna RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. KMA přítomen Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. KMA přítomen Doc. Ing. Jiří Melichar, CSc. KKY přítomen Miroslav Exner přítomen Tomáš Wünsch FEK Ing. Hana Kunešová KEF přítomna Ing. Jiří Vacek, Ph.D. KIP přítomen PhDr. Čestmír Jarý KEF přítomen PhDr. Věra Dvořáková KIP přítomna Lukáš Lev přítomen FEL Ing. Milan Krasl, Ph.D. KEV omluven Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. KAE přítomen Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc. KEE omluven Ing. et Bc. Václav Kubernát KET přítomen Jan Korunka FF Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. KFI přítomen Mgr. Radek Schuster KFI přítomen Mgr. Ludmila Dostálová KFI přítomna PhDr. Stanislav Stark, CSc. KRO přítomen Václav Prokůpek Marek Schveiner FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. KGE přítomen Doc. Dr. Ing. Karel Rauner KOF omluven Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. KCH přítomen Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr KHK Petra Kužmiaková přítomna Monika Buřičová přítomna Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 7

8 FPR JUDr. Vilém Knoll KPD omluven JUDr. Simona Stočesová, LL.M. KTR omluvena JUDr. Petr Kybic KTR JUDr. Daniel Telecký KFP Zuzana Dvořáková přítomna Aleš Pišinger, DiS. přítomen FST Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. KPV přítomen Mgr. Tomáš Tománek KTS přítomen Ing. Roman Čermák, Ph.D. KKS přítomen Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž KMM přítomen Jaroslav Novák MF Doc. Mgr. Art. Dušan Zahoranský UUD přítomen Ing. Zdeněk Šustr CIV omluven DSP Ing. Lukáš Bartoň FST přítomen Ing. Václav Ježek FEL přítomen Přítomní hosté: Jméno a příjmení Doc. RNDr. František Ježek, CSc. Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Ing. Antonín Bulín M.B.A. JUDr. Jan Podola Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. Doc. Ing. Jan Horejc, CSc. Ing. Josef Liška Pracoviště -OLP FEL Zápis z pléna AS ZČU ze dne strana č. 8

Zápis z 3. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:00 hodin v UR 007

Zápis z 3. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:00 hodin v UR 007 Zápis z 3. jednání pléna AS ZČU konaného dne 29.3.2006 od 14:00 hodin v UR 007 AS ZČU Přítomno: 33 až 35 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina. Omluveno: 9 členů AS ZČU viz prezenční

Více

Zápis z 10. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UR 007

Zápis z 10. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UR 007 Zápis z 10. jednání pléna AS ZČU konaného dne 29.11.2006 od 14:30 hodin v UR 007 AS ZČU Přítomno: 27 až 29 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina. Omluveno: 12 členů AS ZČU viz prezenční

Více

Zápis z 9. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b. Program:

Zápis z 9. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b. Program: Zápis z 9. jednání pléna AS ZČU konaného dne 29.10.2008 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 38 až 41 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveno: 12 členů AS ZČU viz prezenční

Více

Předseda AS ZČU doc. Demjančuk zahájil jednání a uvítal přítomné senátory i hosty.

Předseda AS ZČU doc. Demjančuk zahájil jednání a uvítal přítomné senátory i hosty. Zápis z 20. jednání pléna AS ZČU konaného dne 16. 12. 2009 od 14:30 hodin v UR 007 AS ZČU Přítomno: 33 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveno: 12 členů AS ZČU viz prezenční listina

Více

Zápis z 19. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b. Program: AS ZČU

Zápis z 19. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b. Program: AS ZČU Zápis z 19. jednání pléna AS ZČU konaného dne 25. 11. 2009 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 37 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveno: 12 členů AS ZČU viz prezenční listina

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Zápis z 10. jednání pléna AS ZČU konaného dne 29.10.2008 od 14:30 hodin v UV 115b. Program:

Zápis z 10. jednání pléna AS ZČU konaného dne 29.10.2008 od 14:30 hodin v UV 115b. Program: Zápis z 10. jednání pléna AS ZČU konaného dne 29.10.2008 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 41 až 42 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveno: 10 členů AS ZČU viz prezenční

Více

Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219

Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219 Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219 Přítomni: Členové AS FEL ZČU: Hosté: Viz. prezenční listina; omluven byl Juraj Kudry Jiří Kotlan, Petr

Více

Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný. Jako skrutátorky byly jmenovány senátorky Hadašová a Šedivá.

Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný. Jako skrutátorky byly jmenovány senátorky Hadašová a Šedivá. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 19. 11. 2008 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 12 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 2 členové

Více

Zápis z 6. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis z 6. zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 6. zasedání AS FPE konaného dne 1. 10. 2014 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 15 členů; Omluveno: 4 členové;

Více

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1.

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 1. 10. 2008 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 15 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 2 členové

Více

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne 3. 6. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 20 členů; Omluven: 1 člen; Neomluveno:

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ. Zápis ze schůze Akademického senátu FAV Západočeské univerzity v Plzni ze dne v 15:00 hodin

PROGRAM JEDNÁNÍ. Zápis ze schůze Akademického senátu FAV Západočeské univerzity v Plzni ze dne v 15:00 hodin Zápis ze schůze Akademického senátu FAV Západočeské univerzity v Plzni ze dne 1.7.2010 v 15:00 hodin Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 15:00 hodin. Přítomno: 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 29. ČERVNA 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčík, Ing.

Více

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b. Program jednání: AS ZČU

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b. Program jednání: AS ZČU Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 27. 5. 2015 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 42 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018 Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2018 ze dne 7. února 2018 Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK): 9 (viz prezenční listina)

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne 23. 3. 2016 Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 2. BŘEZNA 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčik, Ing.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 19. ÚNORA 2015 přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc, Šimon Vlásenko, Ing.

Více

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219 Zápis ze 182. zasedání AS FEL ZČU 2019 29. ledna 2019 - Stránka 1 z 5 Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219 Přítomni: Členové AS FEL ZČU viz prezenční

Více

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 Přítomni: Omluveni: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU) doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU) prof. Ing. Lilia Dvořáková,

Více

Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 06. 06. 2017 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: 2 Neomluveni: 0 Ukončení mandátu: 2 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 28. 6. 2017 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 31 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční

Více

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1.

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 23. 9. 2009 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 4 členové

Více

Program zasedání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1.

Program zasedání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 17. 6. 2009 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 14 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 2 členové

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 6/2015 2018 Datum 16. května 2016 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč, očeň Fakulta

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0009/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. ledna 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 26 senátorů z

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Zápis z 16. jednání pléna Akademického senátu FPR ZČU

Zápis z 16. jednání pléna Akademického senátu FPR ZČU AKADEMICKÝ SENÁT Zápis z 16. jednání pléna Akademického senátu FPR ZČU 8. listopadu 2010, 16.30 hod. Přítomno: 10 členů Omluveno: 6 členů Neomluveni: 2 členové Po celou dobu jednání byl senát usnášeníschopný.

Více

Zápis ze 14. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b

Zápis ze 14. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b Zápis ze 14. jednání pléna AS ZČU konaného dne 30. 3. 2011 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 39 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční listina Omluveno: 11 členů AS ZČU viz prezenční listina

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 14/2015 2018 Datum 19. června 2017 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka Fakulta mezinárodních

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 25. ZÁŘÍ 2014 přítomni dle prezenční listiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Jan Nevoral, prof.

Více

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 12 členů; Omluveno: 7 členů; Neomluveno:

Více

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Č. j.: FZS/0055/17 PID: 0380490 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Přítomni: dle

Více

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 čj. DFF/184/16 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Omluven: Bc. Tomáš Tázlar Hosté:

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 20.02.2013 (v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) Prezenční listina: 11 senátorů Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Ing.

Více

Zápis z 18. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UR 007. Program: AS ZČU

Zápis z 18. jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UR 007. Program: AS ZČU Zápis z 18. jednání pléna AS ZČU konaného dne 21. 10. 2009 od 14:30 hodin v UR 007 AS ZČU Přítomno: 39 členů AS ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveno: 7 členů AS ZČU viz prezenční listina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 12. ZÁŘÍ 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčík, Ing.

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0036/2019 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. dubna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z

Více

Zápis z jednání AS FPR ZČU dne

Zápis z jednání AS FPR ZČU dne AKADEMICKÝ SENÁT V Plzni dne 3. prosince 2014 Zápis z jednání AS FPR ZČU dne 26. 11. 2014 Přítomno: 13 senátorů Omluveno: 5 senátorů AS FPR ZČU byl po celou dobu svého jednání usnášeníschopný. Průběh jednání:

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Č. j.: FZS/0027/18 PID: 406182 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Přítomni: dle

Více

Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod)

Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 5. 2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) Prezenční listina: Omluveni: 11 senátorů PhDr. Petr Balek, Vojtěch Bok, Daniela Cibulková,

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 10/2015 2018 Datum 13. března 2017 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka Fakulta mezinárodních

Více

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b

Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne od 14:30 hodin v UV 115b Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 26. 9. 2018 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 33 členů AS ZČU v průběhu jednání viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 16 členů AS ZČU viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Č. j.: FZS/0129/17 PID: 388360 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Přítomni: dle prezenční

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č.2-2011 z 2. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2010/2011 Termín: 2. 2. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Nepřítomni: viz prezenční

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 01/18-21 Datum Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Zelenka, Král, Husák Fakulta mezinárodních vztahů (F2):

Více

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů)

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů) ZÁPIS Č. 1N/2002 (135) Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 29. ŘÍJNA 2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina

Více

Přítomno: 36 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční a hlasovací listina

Přítomno: 36 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční a hlasovací listina Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 22. 2. 2017 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 36 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 9 členů AS ZČU - viz prezenční

Více

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Termín zasedání: 12. dubna 2018 Přítomni: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,

Více

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 čj. DFF/36/15 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Nepřítomni: L. Kloučková, Bc. M.

Více

Zápis č. 7/2014 (104) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2014 (104) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2014 (104) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 5. 5. 2014 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., doc. Ing. Martin

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. č. j.: KaRek/0039/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 29. května 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 27 senátorů z

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP:

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP: Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: 1. 1. 2014 31. 12. 2016 2. rok funkčního období: 2015 Obsah zprávy: 1. Struktura a orgány

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 23. 4. 2018 Přítomni: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., Ing. Milan

Více

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne 4. 5. 2017 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: Marie Pavlíková, Paulína Maderová, Mgr. Naděžda Calabová,

Více

Č. j.: KaRek/0056/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice

Č. j.: KaRek/0056/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Č. j.: KaRek/0056/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 25. dubna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 33 senátorů z

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 Datum jednání: 16. 12. 2014 Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny, 30 členů akademického senátu

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 5. 4. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Bělka, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kratochvíl, Kudláček, Maříková, Ořechovská, Salaj, Smékal,

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, které se konalo dne 16. prosince 2015 od 15.30 hod. v budově Fakulty právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne 10. 4. 2012 Účast: viz prezenční listina PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK) NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠTE ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠTE ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠTE ZA ROK 2010 Zpracovali: Šárka Exnerová Ing. Pavel Rousek Obsah 1 Členové... 3 1.1 Komora akademických pracovníků... 3 1.2 Studentská komora... 4 1.3 Předsednictvo...

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS FMMI dne 30. červen 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS FMMI dne 30. červen 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS FMMI dne 30. červen 2014 Přítomno: 8 členů akademické komory a 3 členové studentské komory (dle prezenční listiny) odstupujícího AS FMMI splněna

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 17. 2. 2016 od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D Ing. Petr Kačírek

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č.

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 20. Přítomni:

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 16.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 16. č. j.: KaRek/0074/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 16. října 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z

Více

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF

Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Pořadové číslo zápisu: 3 Datum zasedání: 17. listopadu 1999 Zápis ze zasedání akademického senátu OPF Přítomni: Botlík, Brunda, Buzrla, Čemerková, Godulová, Jahodová, Malátek, Malátková, Partskhaladze,

Více

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program Stránka 1 Předmět Zasedání 9/2015 2018 Datum 13. února 2017 Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč, Šubrtová Fakulta

Více

Přítomno: 34 členů AS ZČU v průběhu jednání viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 10 členů AS ZČU viz prezenční a hlasovací listina

Přítomno: 34 členů AS ZČU v průběhu jednání viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 10 členů AS ZČU viz prezenční a hlasovací listina Zápis z jednání mimořádného pléna AS ZČU konaného dne 10. 10. 2018 od 16:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 34 členů AS ZČU v průběhu jednání viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 10 členů AS ZČU

Více

Z Á P I S z 1. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, konaného dne 27. března 2017 od 14:00 hodin

Z Á P I S z 1. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, konaného dne 27. března 2017 od 14:00 hodin UPA199822 Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Z Á P I S z 1. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, konaného dne 27. března 2017 od 14:00 hodin Přítomni

Více

Změna náhradníka do SK RVŠ (Eliška Chaloupková za Martina Šrámka). Kurzy angličtiny současná skutečnost

Změna náhradníka do SK RVŠ (Eliška Chaloupková za Martina Šrámka). Kurzy angličtiny současná skutečnost Č. j.: VSPJ/06524/2018 Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 7/2018 ze dne 21. listopadu 2018 Přítomni: za akademickou komoru (dále jen

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 2/2019 ze dne 27. března 2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 2/2019 ze dne 27. března 2019 Č. j.: VSPJ/01990/2019 Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 2/2019 ze dne 27. března 2019 Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK):

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 25. února 2015 Přítomno: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: dr.

Více

Skrutátory byli jmenováni senátoři Mgr. Baierl a RNDr. Tomiczek.

Skrutátory byli jmenováni senátoři Mgr. Baierl a RNDr. Tomiczek. Zápis z jednání pléna AS ZČU konaného dne 30. 4. 2014 od 14:30 hodin v UV 115b AS ZČU Přítomno: 38 členů AS ZČU v průběhu jednání - viz prezenční a hlasovací listina Omluveno: 18 členů AS ZČU viz prezenční

Více

Akademický senát Masarykovy univerzity

Akademický senát Masarykovy univerzity Akademický senát Masarykovy univerzity Zápis z řádného zasedání ze dne 4. 4. 2011 Přítomni: Hosté: Program: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu;

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 26. 6. 2017 od 13:30 hod. ve velké zasedací místnosti na RUP Přítomni: Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda RVH UP prof. Mgr. MgA.

Více

Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 9. 4. 2018 Přítomni: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., Ing. Libor

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 7. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2018 Termín konání: 5. 9. 2018 Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do 17:30

Více

Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne

Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT Technická 2 616 69 Brno Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 13. 3. 2003 Místo konání: Zasedací místnost ústavu konstruování

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 29. září 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Taušer, Čajka, Češková, Pošvicová,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 6. května 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc. L.

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK Datum: 24. června 2014 od 16:30 Místo: Hollar, místnost č. 212

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK Datum: 24. června 2014 od 16:30 Místo: Hollar, místnost č. 212 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK Datum: 24. června 2014 od 16:30 Místo: Hollar, místnost č. 212 Přítomni: Za pedagogickou komoru: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová;

Více

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Akademický senát Zápis z 11. zasedání Akademického senátu konaného 13. 2. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Jan Tomáš,

Více

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU Zápis ze152. zasedání AS FEL ZČU 2013 18. prosince 2013 - Stránka 1 z 5 Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 18. prosince 2013 od 12:30 hodin v místnosti EK 519 Přítomni: Členové AS FEL ZČU: viz

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 1 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 1 Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Funkce tajemnice AS FS Spojení Telefon: +420 597 324 397 Fax: - E-mail: jana.petru@vsb.cz

Více

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 9. 4. 2019 Přítomni (pořadí dle prezenční listiny): BRABEC Zdeněk, BLASCHKE Petr, ŠAML Martin, JANOŠ Petr, ŠEMBERA Jan, KAMENICKÝ Jan, EICHLER Jakub, JIRSÁK

Více