Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni"

Transkript

1 Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 5. jednání pléna AS FPE volebního období Termín konání: Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 16:40 hod. Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 20 členů Omluven: 1 člen Neomluveno: 0 členů AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný. Hosté: prorektor doc. Ladislav Čepička, Ph.D., děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., proděkanka doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., proděkani doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., tajemník Ing. Pavel Mičke, členové AS ZČU doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., Mgr. Petr Valach, Ph.D., člen akademické obce RNDr. Václav Stacke, Ph.D. Průběh jednání: Předseda dr. J. Stočes přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty. Jmenoval skrutátory (dr. D. Benešovou, F. Franka) a zahájil jednání pléna Akademického senátu FPE s následujícím programem. Program: 1. Přivítání, schválení zápisů z minulých jednání pléna AS FPE. 2. Informace o rozpočtu univerzity. 3. Schválení zprávy o hospodaření fakulty (zpráva byla jiţ projednána na minulém zasedání). 4. Informace o podaných projektech (přehled projektů, zapojení kateder do projektů, zodpovědnost). 5. Různé. a. Informace z vedení FPE. b. Informace z AS ZČU. c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP. d. Různé. 1

2 1. Schválení programu dnešního jednání, schválení zápisů z minulých jednání AS FPE Prvním obsahovým bodem jednání pléna bylo schválení zápisů z 3 a 4. jednání pléna AS FPE. Předseda uvedl, ţe zápisy byly rozeslány. Zeptal se, zda jsou připomínky ke konečné podobě zápisů. Nikdo připomínky neměl. Přistoupilo se k hlasování. Aklamační hlasování 1 (o schválení zápisu z 3. jednání pléna AS FPE). Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 18 členů, pro: 18 členů, proti: 0 členů, zdrželo se: 0 členů. Závěr z hlasování: zápis z 3. jednání pléna AS FPE byl schválen. Aklamační hlasování 2 (o schválení zápisu ze 4. jednání pléna AS FPE). Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 18 členů, pro: 18 členů, proti: 0 členů, zdrželo se: 0 členů. Závěr z hlasování: zápis ze 4. jednání pléna AS FPE byl schválen. Na jednání pléna se dostavil P. Košík. Po schválení zápisu Dr. J. Stočes přistoupil ke schválení programu. Uvedl, ţe program byl všem rozeslán písemně, a dotázal se, zda jsou k programu připomínky, podněty, námitky. Ţádné připomínky nezazněly, bylo zahájeno hlasování o podobě programu. Aklamační hlasování 3 (o návrhu programu jednání pléna AS FPE). Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 19 členů, pro: 19 členů, proti: 0 členů, zdrželo se: 0 členů. Závěr z hlasování: program 5. jednání pléna AS FPE byl schválen. Na jednání pléna se dostavil doc. M. Mergl. 2. Informace o rozpočtu univerzity Předseda senátu dr. J. Stočes sdělil, ţe k projednávání tohoto bodu byl původně pozván pan rektor, který se ovšem pro nemoc omluvil, následkem čehoţ se diskuze s ním (formou mimořádného zasedání senátu) uskuteční v náhradním termínu o týden později. Slova se ujal tajemník fakulty ing. P. Mičke. Popsal důvody, jeţ vedly v rozpočtu univerzity k niţší výsledné částce pro FPE oproti letům minulým. Jako hlavní důvody určil: nezaplacené studenty (kvůli klesajícím kvótám v přijímacím řízení), ve srovnání s rokem 2015 je také niţší počet studentů (pracovníků ve školství), kteří si doplňují zákonem poţadovanou kvalifikaci, pokles exportované výuky, pokles v ukazateli kvality, poměrně vysoké odvody na činnost servisních jednotek, nízký koeficient ekonomické náročnosti na obory pedagogické přípravy, nepříznivá aktuální metodika výpočtu rozpočtu ZČU, atd. Ocenil, ţe oproti letům minulým má fakulta vyšší příjmy z tzv. RIV a RUV bodů, nicméně podle jeho slov uvedené navýšení ztráty nepokryje. Ve svém příspěvku nastínil cestu k 2

3 posílení příjmové části rozpočtu fakulty v příštích letech: získávání RIV a RUV bodů, podávání projektů (zaměřených na výzkum), smluvní výzkum, mobilita studentů. S dalším příspěvkem vystoupil předseda komise pro rozpočet a ekonomiku AS FPE dr. T. Jakeš. Informoval přítomné o jednáních, která byla vedena členy AS ZČU za FPE s vedením ZČU. Tato jednání povaţoval za úspěšná. V současné době vidí pokrok v tom, ţe vedení univerzity a senátoři AS ZČU si uvědomují nepříznivý stav rozpočtu pro FPE a zastávají názor, ţe příčina nedostatku finančních prostředků není zaviněna samotnou fakultou. Dr. T. Jakeš předloţil plénu AS FPE podrobnou analýzu o dopadu letošního rozpočtu univerzity na rozpočet fakulty. Analýza se obsahově týkala především aktuálního stavu a moţností řešení. Z příspěvku mimo jiné vyplynulo, ţe vzniklá situace není bezvýchodná, ale musí se systematicky a zodpovědně řešit. Slova o průběhu jednání senátorů AS ZČU za FPE s vedením univerzity a s dalšími představiteli univerzity potvrdili senátoři doc. P. Mentlík a dr. J. Stočes. V souladu s výše uvedenými příspěvky popsali vniklou situaci a uvedli moţná řešení. Doc. P. Mentlík zmínil, ţe při sestavování rozpočtu se bude muset pravděpodobně sáhnout na fond provozních prostředků, ale zároveň upozornil, ţe uvedené řešení nemusí AS FPE schválit. Z dalších diskuzních příspěvků vyplynulo, ţe jednou z moţností příznivějšího finančního stavu pro fakultu v dalších letech je změna metodiky pro sestavování univerzitního rozpočtu. Tajemník ing. P. Mičke upozornil přítomné, ţe změna metodiky pravděpodobně nezajistí fakultě výrazně vyšší příjem. V řešení finanční situace fakulty bychom se neměli na změnu metodiky tolik upínat. S uvedeným argumentem souhlasil např. prorektor doc. L. Čepička. Prorektor doc. L Čepička ve svém vystoupení ocenil aktivity senátorů AS ZČU za FPE. Prohlásil, ţe odvedli velké úsilí v řešení nepříznivé finanční situace pro fakultu na úrovni vedení univerzity a univerzitního senátu. Informoval přítomné, ţe vedení univerzity iniciuje změnu metodiky pro sestavování rozpočtu, jedná se o jednu z priorit pana rektora. Dále se pan prorektor věnoval záleţitosti, jeţ se týká počtu nezaplacených studentů. Uvedl okolnosti, které vedly ke vzniku tohoto stavu. Ujistil, ţe univerzita je připravena ztrátu finančně kompenzovat. Slova se ujal doc. V. Vrbík. Nejprve projevil radost z toho, ţe se noví senátoři v AS ZČU dobře zorientovali ve finanční problematice a kompetentně bojují za fakultu. Vyjádřil se k několika oblastem týkajícím se finanční situace fakulty. Za reálné nepovaţuje vyšší financování studentů učitelských oborů ze strany MŠMT. Sdělil, ţe v této záleţitosti uţ podnikla v minulých letech mnoho aktivit děkanka doc. J. Coufalová. Její úsilí nepřineslo bohuţel očekávaný efekt. Dále doplnil názor vedení ZČU tlumočený zástupci FPE v AS ZČU, ţe opatření vedoucí ke stabilizaci rozpočtu FPE, která se uskutečnila od roku 2010, nebyla z dlouhodobého vývoje dostatečná. Podle jeho názoru sice nebyla dostatečná, ale byla maximálně moţná. Drastické sníţení počtu úvazků na katedrách sice vedlo k okamţité úspoře, ale silně omezilo rozvoj řady kateder. Velké rezervy má fakulta i přes významný posun v publikační činnosti a s tím související příjmy by mohly být podstatně vyšší. Také uvedl, ţe za jeden z největších problémů, které způsobují finanční destabilizaci fakulty, je moţné povaţovat nepřiměřené odvody servisním organizacím, které se dlouhodobě pohybují mezi 42% aţ 48% z dotace. Z tohoto důvodu je potřeba důsledně usilovat o změnu metodiky pro sestavování univerzitního rozpočtu. Bylo by třeba zohlednit v některých platbách za 3

4 studenty koeficienty studijních programů (student na programu s niţším koeficientem méně spotřebovává). Další moţností jsou platby za sluţby podle jejich skutečného vyuţití, např. podle skutečnosti v přechozím roce. Doporučil také zavedení hodnocení kvality sluţeb, neboť nástroj pro toto existuje viz hodnocení kvality výuky. Zmínil i skutečnost, ţe na jedné straně je v rozpočtových pravidlech ZČU snaha finančně stabilizovat servisní jednotky, na straně druhé však nevidí ani náznak snahy o finanční stabilizaci kateder. K projednanému bodu probíhala diskuze, do které se postupně zapojovali jednotliví účastníci jednání. Např. senátor P. Košík se zamyslel nad tím, zda důvodem pro schválení rozpočtu můţe a má být příslib vedení univerzity a jejího rektora týkající se změn v nastavení přerozdělování zdrojů, resp. financování fakult v situaci, kdy chybí nebo nemáme k dispozici kvalitní plán takové restrukturalizace a to ani obsahový ani časový. Vznesl dále dotaz, resp. úvahu, zda hlasování o rozpočtu v souvislosti s avizovaným příslibem ze strany rektora, můţeme chápat jako jistou formu hlasování o důvěře vedení univerzity. Doc. J. Votík v diskuzi informoval přítomné, ţe Katedra tělesné a sportovní výchovy FPE nebude iniciovat vznik centrálního univerzitního pracoviště se zaměřením na zajišťování výuky tělovýchovných a sportovních předmětů, jeţ by FPE přinesl další finanční propad. Diskuze se zúčastnil dr. V. Stacke. Zmínil, ţe platy akademických pracovníků jsou na FPE velmi nízké. Uvedenou skutečnost zkonkretizoval popisem své situace na fakultě. V závěru projednávání tohoto bodu vstoupil do diskuze děkan dr. M. Randa. Reagoval na slova jednotlivých diskutujících. S mnohými příspěvky souhlasil a přímo podpořil názory, které analyzovaly současný stav a přinášely moţná řešení (např. názory tajemníka ing. P. Mičkeho, prorektora doc. L. Čepičky, senátorů doc. V. Vrbíka, dr. T. Jakeše a dalších). Doplnil, ţe mezi další činnosti, jeţ by mohly vést k vyšším finančním příjmům fakulty, patří celoţivotní vzdělávání. Děkan analyzoval dopady dlouhodobé finanční nestability fakulty (především z roků 2010 a 2011) na současný stav z pohledu kritérií akreditační komise. Vyjádřil myšlenku, ţe úsporná opatření v minulých letech se velmi negativně odrazila na nedostatečném vývoji jednotlivých pracovišť. Na druhé straně se poţadavky akreditační komise zpřísnily, např. jeden habilitovaný pracovník nemůţe v současné době garantovat stejný obor v rámci rozdílných studijních programů Učitelství pro ZŠ, Učitelství pro SŠ. Děkan zmínil, ţe bude obtíţné sestavit vyrovnaný fakultní rozpočet. Momentálně má určité představy, jak situaci řešit, ale nikoliv ucelenou představu. Je jisté, ţe budou na základě vstupních rozpočtových parametrů určité rozdíly mezi jednotlivými pracovišti. Z tohoto důvodu bude důleţité hledat řešení napříč všemi pracovišti. Předseda senátu ukončil k tomuto bodu jednání diskuzi. 3. Schválení zprávy o hospodaření fakulty Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015 byla projednána na minulém jednání pléna AS FPE. Její schválení bylo odloţeno na dobu po potvrzení účetní uzávěrky ZČU ze strany MŠMT ČR. Tajemník potvrdil, ţe účetní uzávěrka byla potvrzena a v krátkosti zrekapituloval jednotlivé poloţky. Přistoupilo se k hlasování. 4

5 Aklamační hlasování 4 (o návrhu schválení zprávy o hospodaření FPE za rok 2015). Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 20 členů, pro: 20 členů, proti: 0 členů, zdrželo se: 0 členů. Závěr z hlasování: návrh byl schválen. 4. Informace o podaných projektech (přehled projektů, zapojení kateder do projektů, zodpovědnost) Předseda senátu dr. J. Stočes zahájil projednávání tohoto bodu a v úvodu se zeptal předsedkyně komise pro strategii AS FPE dr. L. Rohlíkové, zda byla se zaslanými materiály spokojena. Dr. L. Rohlíková se ujala slova a vysvětlila přítomným, proč je vhodné, aby AS FPE byl informován o podaných projektech. Dále sdělila, ţe v zaslaných materiálech shledává nepřesnosti a poţádala vedení fakulty o vyjasnění a upřesnění jednotlivých údajů. Navrhla, aby z tohoto důvodu bylo projednávání uvedeného bodu přesunuto na příští jednání pléna. Podrobnější diskuze se týkala projektu Didaktika A a Didaktika B. Uvedený projekt byl podán. Děkan dr. M. Randa informoval o postupu jeho tvorby. Identifikoval některé problémy, které při tvorbě projektu nastaly. Projekt byl zpracováván ve spolupráci s Techmánií Plzeň. Podle jeho slov nastaly rozdílné představy o podobě projektu mezi Techmánií a fakultou. Do diskuze se zapojili dr. L. Rohlíková a doc. P. Mentlík. Z diskuze vyplynulo, ţe při tvorbě projektu je důleţité od samého začátku zapojit katedry, jichţ se projekt týká. Dále je vhodné, aby fakulta jako předkladatel projektu si přesně nadefinovala podmínky podle toho, jak fakultě budou nejlépe vyhovovat. Záleţí pak na partnerech, jestli za uvedených podmínek do spolupráce s fakultou půjdou, nebo nikoliv. 5. Různé Informace z vedení FPE ZČU: Děkan dr. M. Randa informoval přítomné o aktuálně podaných projektech. Dále informoval přítomné o ocenění proděkana dr. V. Sirotka hejtmanem Plzeňského kraje. Jedna z informací pana děkana se týkala zasedání Akreditační komise ČR. Komise bude zasedat dubna Na tomto zasedání bude projednávána ţádost FPE. Vedení fakulty se v úterý 12. dubna zasedání zúčastní. V dalších dnech bude děkan informovat akademickou obec o výsledku akreditačního řízení. Vedení fakulty se zabývalo výsledky kvality výuky. Ocenilo, ţe akademičtí pracovníci reagují na připomínky studentů. Děkan přítomným sdělil, ţe byla realizována anketa týkající se názoru na kvalitu bufetu MENZA Klatovská 51. Výsledky ankety se zpracovávají a budou v nejbliţší době zveřejněny. V souvislosti se zvyšováním kvality sluţeb uvedeného bufetu budou do stravovací provozovny dováţena jídla z vývařovny MENZA z Kolárovy ulice. Sortiment bufetu bude rozšířen např. o zmraţená jídla pro zaměstnance a studenty. Jednou z novinek je také moţnost ovlivňovat jídelníček. Studenti a akademičtí pracovníci mohou navrhovat, jaká hlavní jídla by chtěla mít v nabídce v dalším týdnu. 5

6 Informace z AS ZČU: Informace z AS ZČU byly předneseny v rámci projednávání bodu 2. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP: Senátorka S. Egriová informovala plénum o přesunutí akce Univerzitní upír na zimní semestr akademického roku 2016/17. Mgr. M. Zvolánková informovala o pořádání večeru autorského čtení na katedře českého jazyka. Různé: Dr. T. Jakeš vyjádřil nespokojenost s výslednou Vyhláškou proděkana pro vědu, umění a projekty o vzniku Podpůrného fondu pro realizaci RIVových výstupů. Senátor upozornil, ţe na zasedání AS FPE dne se dlouze diskutovalo o smyslu Fondu podpory V a V čerpajícího 2% dotace. Jedním z výsledků diskuze bylo i odlišení významu fondu od současného GRAKu. Místo toho vznikl další GRAK s třemi termíny moţností podání ryze orientovaný na výstupy RIV. Fond podpory VaV měl původně být určen na další projekty vědecké a odborné činnosti, jeţ nemusí např. přinášet RIV body, ale jsou svojí povahou pro rozvoj vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích důleţité. Na slova senátora dr. T. Jakeše reagoval proděkan doc. J. Bezděk. Sdělil přítomným, ţe vyhlášku připravil na základě zakázky od vedení fakulty. K uvedené záleţitosti se uskutečnila krátká diskuze. V diskuzi zazněly názory, jeţ byly v souladu s projednáváním materiálu o Fondu podpory V a V na jednání pléna Dr. P. Mach v závěru diskuze vyjádřil následující názor. Jestliţe byly vyhlášeny nějaké podmínky pro ţádosti a proces jiţ běţí (tzn., ţe jiţ byly podány ţádosti) není zcela vhodné v průběhu měnit pravidla. Navrhl, aby nová vyhláška neznevýhodňovala jiţ podané ţádosti (respektive jejich posuzování). Vedení fakulty s argumenty souhlasilo a znění vyhlášky upraví podle aktuálních moţností. Návrh usnesení z jednání senátu Předseda AS FPE sumarizoval jednotlivá usnesení z jednání (viz příloha 3) a nechal o nich en bloc hlasovat. Aklamační hlasování 5 (o návrhu usnesení z jednání pléna senátu). Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 18 členů, pro: 18 členů, proti: 0 členů, zdrželo se: 0 členů. Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 5. pléna AS FPE byl schválen. Závěr jednání pléna AS FPE Předseda senátu dr. J. Stočes poděkoval všem přítomným za účast. Příští řádné jednání pléna AS FPE se uskuteční 4. května 2016 od 14:00 hod. v místnosti VC308. 6

7 V Plzni dne Zápis vyhotovili: PhDr. M. Svoboda, Ph.D. tajemník AS FPE Schválil: PhDr. J. Stočes, Ph.D. předseda AS FPE PhDr. J. Vaňková členka předsednictva AS FPE Přílohy: Příloha 1: Hlasovací tabulka z 5. jednání pléna AS FPE. Příloha 2: Usnesení z 5. Jednání pléna AS FPE. 7

8 Příloha 1: Hlasovací tabulka z 5. jednání pléna AS FPE Členové AS FPE Pořadí aklamačních hlasování Mgr. Daniela Benešová, Ph.D PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D. X X X X X Mgr. Jan Krotký, Ph.D PaedDr. Petr Mach, CSc doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. X X X + + PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D PhDr. Jiří Stočes, Ph.D PhDr. Michal Svoboda, Ph.D prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc PhDr. Jana Vaňková doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc X doc. Ing. Václav Vrbík, CSc Bc. Kateřina Bartošová Hana Braunová Simona Egriová X Filip Frank Petr Košík X X Bc. Jiří Straka Bc. Karel Švátora Mgr. Markéta Zvolánková pro - proti O zdrţeli se hlasování X nepřítomen 8

9 Příloha 2: Usnesení z 5. jednání pléna AS FPE Akademický senát na svém 5. jednání pléna konaném dne 6. dubna 2016: 1. Schvaluje: A. Zápis z 3. jednání pléna AS FPE ze dne B. Zápis ze 4. jednání AS FPE ze dne C. Schvaluje zprávu o hospodaření FPE za rok Bere na vědomí: A. Informace o rozpočtu ZČU na rok B. Informaci o podaných projektech. C. Informace vedení FPE přednesené panem děkanem dr. M. Randou. D. Informace z AS ZČU přednesené senátory AS ZČU za FPE. E. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP přednesené senátorkami Mgr. M. Zvolánkovou a S. Egriovou. F. Nespokojenost senátora dr. T. Jakeše s výslednou Vyhláškou proděkana pro vědu, umění a projekty o vzniku Podpůrného fondu pro realizaci RIVových výstupů. 9

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 2. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 10. 2. 2016 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Zápis z 6. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis z 6. zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 6. zasedání AS FPE konaného dne 1. 10. 2014 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 15 členů; Omluveno: 4 členové;

Více

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis ze 13. zasedání AS FPE konaného dne 3. 6. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 20 členů; Omluven: 1 člen; Neomluveno:

Více

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015

Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 4. 3. 2015 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 12 členů; Omluveno: 7 členů; Neomluveno:

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 18. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 7. 6. 2017 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 7. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2018 Termín konání: 5. 9. 2018 Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do 17:30

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 21. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 1. 11. 2017 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 06. 06. 2017 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: 2 Neomluveni: 0 Ukončení mandátu: 2 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 10. řádného zasedání AS FPE konaného dne

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 10. řádného zasedání AS FPE konaného dne Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 10. řádného zasedání AS FPE konaného dne 9. 1. 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 16 členů; Omluveno: 5

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 9. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 7. 9. 2016 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016

ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 ZÁPIS z 53. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 2. května 2016 čj. DFF/184/16 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Omluven: Bc. Tomáš Tázlar Hosté:

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 8. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2019 Termín konání: 3. 10. 2018 Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 10. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2019 Termín konání: 12. 12. 2018 Místo a čas konání: místnost UR 007 od 14:00

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/21 Prezenční listina Přítomni: Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Kovalová, Krupa, Kubančáková, Neiser, Pálmaiová, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Šácha Hosté: Martínek, Závacká Omluveni:

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis ze 17. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 3. 5. 2017 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 4. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2018 Termín konání: 4. 4. 2018 Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do 17:30

Více

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne

Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU ze dne 23. 3. 2016 Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 17. 2. 2016 od 14:15 v MO 409 na FSE UJEP Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D Ing. Petr Kačírek

Více

Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný. Jako skrutátorky byly jmenovány senátorky Hadašová a Šedivá.

Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný. Jako skrutátorky byly jmenovány senátorky Hadašová a Šedivá. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 19. 11. 2008 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 12 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 2 členové

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č.2-2011 z 2. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2010/2011 Termín: 2. 2. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Nepřítomni: viz prezenční

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 20.02.2013 (v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) Prezenční listina: 11 senátorů Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Ing.

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1.

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 1. 10. 2008 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 15 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 2 členové

Více

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017

Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Č. j.: FZS/0129/17 PID: 388360 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 5. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 9. října 2017 Přítomni: dle prezenční

Více

Sdělil, že je přítomno 10 členů a senát je usnášeníschopný. Zároveň omluvil Dr. Gála, který se dnešního zasedání nemohl zúčastnit.

Sdělil, že je přítomno 10 členů a senát je usnášeníschopný. Zároveň omluvil Dr. Gála, který se dnešního zasedání nemohl zúčastnit. Zápis č. 03/2015 (03) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 16. února 2015 v zasedací místnosti děkanátu FT, v budově U1 UTB, nám. TGM 275, Zlín Přítomni: Omluven: Hosté:

Více

Zápis z 16. jednání pléna Akademického senátu FPR ZČU

Zápis z 16. jednání pléna Akademického senátu FPR ZČU AKADEMICKÝ SENÁT Zápis z 16. jednání pléna Akademického senátu FPR ZČU 8. listopadu 2010, 16.30 hod. Přítomno: 10 členů Omluveno: 6 členů Neomluveni: 2 členové Po celou dobu jednání byl senát usnášeníschopný.

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219

Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219 Zápis ze 182. zasedání AS FEL ZČU 2019 29. ledna 2019 - Stránka 1 z 5 Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 29. ledna 2019 od 13:00 hodin v místnosti EU 219 Přítomni: Členové AS FEL ZČU viz prezenční

Více

Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 5/2018 (159) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 9. 4. 2018 Přítomni: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., Ing. Libor

Více

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne

Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 17/2017 ze dne 4. 5. 2017 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: Marie Pavlíková, Paulína Maderová, Mgr. Naděžda Calabová,

Více

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018

Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Č. j.: FZS/0027/18 PID: 406182 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 8. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 18. října 2018 Přítomni: dle

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. května 2017

Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. května 2017 Zápis č. 1 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 17. května 2017 Přítomni: 20 členů AS PřF UP dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. L. Borková Hosté: děkan prof. I. Frébort, doc. R. Kubínek, Mgr. J.

Více

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017

Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Č. j.: FZS/0055/17 PID: 0380490 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S ze 3. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií konané dne 11. dubna 2017 Přítomni: dle

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 20. 4. 2016 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP Ing. Eva Fuchsová doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 19. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 6. 9. 2017 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219

Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219 Zápis ze 120. jednání pléna AS FEL ZČU konaného dne 23. ledna 2008 od 14 hodin v místnosti EU 219 Přítomni: Členové AS FEL ZČU: Hosté: Viz. prezenční listina; omluven byl Juraj Kudry Jiří Kotlan, Petr

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 13. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2019 Termín konání: 3. 4. 2019 Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 19. ÚNORA 2015 přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc, Šimon Vlásenko, Ing.

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 10. 2016 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP Ing. Eva Fuchsová doc. PhDr. Václav Houžvička Ing.

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00

Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne , budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Zápis ze zasedání AS FZS UJEP konaného dne 29. 11. 2016, budova FZS (místnost 47), 13:00-14:00 Účast Přítomni: PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., Mgr. Zdeněk Čeřovský, Mgr. Alena Hamanová, Mgr. Jana Chrásková,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 21. června 2012 - zápis byl Vědeckou radou

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 12. jednání pléna AS FPE volebního období 2016 2017 Termín konání: 7. 12. 2016 Místo a čas konání: místnost Ch 304 od 14:00 do

Více

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015

Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Zápis z 3. zasedání Vědecké rady FEK dne 23. dubna 2015 Přítomni: Omluveni: doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (FEK ZČU) doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (ZČU) prof. Ing. Lilia Dvořáková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍHO HODNOCENÍ UP konaného dne 21.února 2018 od 13:30 hod. ve Velké zasedací místnosti RUP Přítomni: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., předseda prof. Mgr. MgA. Vít

Více

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015

ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 ZÁPIS ze 49. zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, konaného dne 5. února 2015 čj. DFF/36/15 Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny Nepřítomni: L. Kloučková, Bc. M.

Více

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1.

Program jednání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 23. 9. 2009 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 4 členové

Více

Program zasedání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1.

Program zasedání: Jednání: Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala v místnosti UV 115 od 14:00 hod. k bodu A1. Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni, která se konala 17. 6. 2009 v místnosti UV 115 od 14:00 hod. AS FAV ZČU Přítomno: 14 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina Omluveni: 2 členové

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0009/2018 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. ledna 2018 Přítomni: dle prezenční listiny 26 senátorů z

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 3. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 5.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 3. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 5. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 3 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 5. října 2011 Přítomni: 19 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 6. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2018 Termín konání: 27. 6. 2018 Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení MU 20. února 2018 Přítomni: dle prezenční listiny Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity Program: 1. Projednání záměrů vzniku

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 2. BŘEZNA 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph. D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčik, Ing.

Více

Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod)

Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 5. 2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) Prezenční listina: Omluveni: 11 senátorů PhDr. Petr Balek, Vojtěch Bok, Daniela Cibulková,

Více

Zápis 16. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 16/2013 ze dne

Zápis 16. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 16/2013 ze dne Zápis 16. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 16/2013 ze dne 26. 9. 2013 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D., p. Marie Pavlíková Nepřítomni:

Více

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 4. 5. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 29. ČERVNA 2017 Přítomni dle prezenční listiny Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Martin Pisarčík, Ing.

Více

Zápis z 9. zasedání AS FPE konaného dne

Zápis z 9. zasedání AS FPE konaného dne AS FPE ZČU Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 9. zasedání AS FPE konaného dne 1. 10. 2008 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování Přítomno: 18 členů; Omluveni:

Více

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Čj.: VSPJ/02221/2018 Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Účast: dle prezenční listiny z 28 členů Akademické rady VŠPJ (dále též AR VŠPJ ) na zasedání

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Akademický senát Masarykovy univerzity

Akademický senát Masarykovy univerzity Akademický senát Masarykovy univerzity Zápis z řádného zasedání ze dne 4. 4. 2011 Přítomni: Hosté: Program: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu;

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno 1. 7. 2016, 11:00, zasedací místnost pavilonu prof. Lenfelda Počet přítomných členů AS VFU Brno: 14 Hosté: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka

Více

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Akademický senát Zápis z 11. zasedání Akademického senátu konaného 13. 2. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FaF UK Přítomni: dr. Babica Jan, Mgr. Bárta Pavel, dr. Červený Lukáš, Jan Tomáš,

Více

Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 6/2018 (160) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 23. 4. 2018 Přítomni: doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D., Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., Ing. Milan

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 10. dubna 2018

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 10. dubna 2018 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 10. dubna 2018 Čas konání: 14:00 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 28 členů (dle prezenční

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 24. zasedání AS FSv, které se konalo dne 2. 10.2019 Přítomni: Hosté: Veřejnost: dle prezenční listiny děkan prof. Máca, proděkani prof. Pešková, prof. Pavelka, prof. Patzák,

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. Č. j.: KaRek/0036/2019 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 23. dubna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z

Více

Zápis ze 49. zasedání AS FBMI ČVUT

Zápis ze 49. zasedání AS FBMI ČVUT Zápis ze 49. zasedání AS FBMI ČVUT Termín zasedání: 7. 6. 2011 Přítomni: Omluveni: Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Ing. Jiří Halaška, Ph.D. RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. Jindřich Jarý Ing. Jan Kauler,

Více

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne Zápis z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 12/2010 ze dne 25.02.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 6 členů Omluveni: Bc. Helena Přibylová, Mgr. Jana Kameníčková Nepřítomni:

Více

Zápis z 10. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 10/2009, ze dne

Zápis z 10. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 10/2009, ze dne Zápis z 10. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 10/2009, ze dne 10.12.2009 Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů Omluveni: Marcela Žáková, Mgr. Lenka Špirudová, PhD. Nepřítomni:

Více

Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Egner, Dr. Gál, Dr. Jančová, Dr. Rouchal, Ing. Bednařík, Ing. Fojtl, Ing. Hnátková, N.

Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Egner, Dr. Gál, Dr. Jančová, Dr. Rouchal, Ing. Bednařík, Ing. Fojtl, Ing. Hnátková, N. Zápis č. 02/2015 (02) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 2. února 2015 v zasedací místnosti děkanátu FT, v budově U1 UTB, nám. TGM 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 3.

Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 3. Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 3. září 2014 Zapsala: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. Zápis ze zasedání Vědecké rady

Více

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 24. září 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 24. září 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP Zápis č. 2/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 24. září 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 21. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 6. prosince 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 6. prosince 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 6. prosince 2016 Čas konání: 14:00 17:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 35 členů (dle prezenční

Více

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Akademický senát Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Zápis z 5. jednání pléna AS FPE volebního období 2017 2018 Termín konání: 16. 5. 2018 Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do

Více

Zápis z prvního jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne

Zápis z prvního jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne Zápis z jednání AS FF OU ze dne 30. 11. 2015 1 Zápis z prvního jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 30. 11. 2015 Datum, místo: Přítomni: 30. 11. 2015,

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č.

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. Zápis č. 3/2018 ze zasedání Vědecké rady FTK UP konaného dne 19. listopadu 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 309 na FTK UP Celkový počet členů Vědecké rady FTK UP: 24, z toho přítomných: 20. Přítomni:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/22 Prezenční listina Přítomni: Bužga, Durďáková, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Kovalová, Krupa, Machaczka, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 17. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 17. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 17 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. října 2010 Přítomni: 18 členů AS PřF, děkan: prof. J. Ševčík proděkani

Více

Předseda AS FT Dr. Staněk požádal přítomné členy senátu, zda mají připomínky, popř. doplňující návrhy k zápisu č.15/2014 (50).

Předseda AS FT Dr. Staněk požádal přítomné členy senátu, zda mají připomínky, popř. doplňující návrhy k zápisu č.15/2014 (50). Zápis č. 01/2015 (01) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 5. ledna 2015 v zasedací místnosti děkanátu FT, v budově U1 UTB, nám. TGM 275, Zlín Přítomni: Hosté: Dr.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 4

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 4 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 4 Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Funkce tajemnice AS FS Spojení Telefon: +420 597 324 397 Fax: - E-mail: jana.petru@vsb.cz

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 16. zasedání AS FSv, které se konalo dne 3. 10. 2018 Přítomni: Hosté: Veřejnost: - dle prezenční listiny děkan prof. Máca, proděkani prof. Kabele, prof. Patzák, doc. Pešková,

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

Prezenční listina. Program zasedání:

Prezenční listina. Program zasedání: Strana: 1/24 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Grundmann, Chylíková, Mrázková, Neiser, Pálmaiová, Plevová, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Šácha, Rychlý Hosté: Dluhošová, Martínek Omluveni:

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne 10. 4. 2012 Účast: viz prezenční listina PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK) NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. ZÁPIS z 2. jednání. Výboru finančního ZHMP konaného dne ve 14:00 hod.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. ZÁPIS z 2. jednání. Výboru finančního ZHMP konaného dne ve 14:00 hod. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy ZÁPIS z 2. jednání Výboru finančního ZHMP konaného dne 25. 2. 2019 ve 14:00 hod. Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2,

Více

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Stránka 1 Předmět Zasedání 01/18-21 Datum Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Zelenka, Král, Husák Fakulta mezinárodních vztahů (F2):

Více

Akademický senát UK FTVS

Akademický senát UK FTVS Akademický senát UK FTVS Č.j.: AS-11/2017 Zápis z řádného zasedání ze dne 17. 10. 2017 ve 13.00 hod Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina Komora akademických pracovníků (a): Heller, Hojka, Kaplan,

Více