USNESENÍ. z 70. schůze Rady města Hranic, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 70. schůze Rady města Hranic, dne"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 70. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2133/ RM 70 ze dne Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 2134/ RM 70 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek. Usnesení 2135/ RM 70 ze dne Rozpočtová opatření A. Osadní výbor Velká a) odd pol ORJ 14 ORG Kč b) odd pol ORJ 14 ORG Kč c) odd pol ORJ 14 ORG Kč d) odd pol ORJ 14 ORG Kč e) odd pol ORJ 14 ORG Kč f) odd pol ORJ 14 ORG Kč g) odd pol ORJ 14 ORG Kč h) odd pol ORJ 14 ORG Kč ad a) výdaje na dohodu o pracovní činnosti - kronikářka MČ Velká ad b) výdaje na společenské a kulturní akce - materiál

2 ad c) výdaje na společenské a kulturní akce - pronájmy ad d) výdaje na společenské a kulturní akce - služby, honoráře ad e) výdaje na společenské a kulturní akce - občerstvení ad f) výdaje na společenské a kulturní akce - květiny, ceny v soutěžích ad g) výdaje na nebytové prostory - oprava oplocení u budovy OV ad h) snížení rezervy osadního výboru B. Osadní výbor Středolesí a) odd pol ORJ 14 ORG Kč b) odd pol ORJ 14 ORG Kč c) odd pol ORJ 14 ORG Kč d) odd pol ORJ 14 ORG Kč ad a) výdaje na nebytové prostory - opravy a údržba budovy OV ad b) výdaje na nebytové prostory nákup materiálu ad c) výdaje na společenské a kulturní akce - občerstvení ad d) snížení rezervy osadního výboru Usnesení 2136/ RM 70 ze dne Tělocvična ZŠ Drahotuše - projektová dokumentace 1. ruší výběrové řízení na akci "Tělocvična ZŠ Drahotuše - projektová dokumentace" Usnesení 2137/ RM 70 ze dne Projektová dokumentace "Bečva, Hranice PPO města, stavební objekt SO06 ochranná stěna ulice Kropáčova". (páteční rozvoz) 1. rozhodla v souladu se směrnicí QS článkem 4. odst. 4.5 o přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace pro zajištění stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení pro akci Bečva, Hranice PPO města, stavební objekt SO 06 ochranná stěna ulice Kropáčova společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem na Kounicově ulici 271/13 v Brně, IČO pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci. T:

3 Kudláček Jiří, starosta Usnesení 2138/ RM 70 ze dne ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy - vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení na akci " ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy" 2. schvaluje výzvu pro podání nabídek na akci "ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy" 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na akci" ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy" 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy k podání nabídek na akci" ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy" Usnesení 2139/ RM 70 ze dne Rekonstrukce Ubytovny JASLO - vyhlášení výběrového řízení zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Rekonstrukce Ubytovny JASLO" 2. schvaluje uveřejnění formuláře oznámení o zakázce "Rekonstrukce Ubytovny JASLO" v souladu s ustanovením zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 3. pověřuje starostu města k podpisu zadávací dokumentace zakázky "Rekonstrukce Ubytovny JASLO" T: Kudláček Jiří, starosta Usnesení 2140/ RM 70 ze dne Rekonstrukce ulice Havlíčkova, Pod Křivým 3

4 1. bere na vědomí Informaci o stavu prací na PD akce "Lokalita Pod Křivým rekonstrukce ulice Havlíčkova, Pod Křivým". 2. schvaluje Variantu "B" řešení předložené důvodové zprávy Kudláček Jiří, starosta Usnesení 2141/ RM 70 ze dne Územní studie Pod Hůrkou (páteční rozvoz) výběrové řízení na zhotovitele Územní studie Pod Hůrkou v souladu se směrnicí QS 74-01, článkem 4. odst. 4.5 dle důvodové zprávy. T: Lesák Ivo, místostarosta města Usnesení 2142/ RM 70 ze dne Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa - smlouva Cetin smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikacích č. VPI/MS/2017/00202, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 2. schvaluje dohodu o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a pověřuje starostu města k podpisu dohody. T: Kudláček Jiří, starosta Usnesení 2143/ RM 70 ze dne Rekonstrukce oplocení okolo hřbitova a demolice márnice - dodatek č. 3 4

5 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/0351/2017/ORM na akci "Rekonstrukce oplocení okolo hřbitova a demolice márnice" 2. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele SML/0351/2017/ORM na akci "Rekonstrukce oplocení okolo hřbitova a demolice márnice" Usnesení 2144/ RM 70 ze dne Ulice Kropáčova, "Bečva, Hranice PPO města - přeložka vedení NN - páteční rozvoz uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č.z-s v ul. Kropáčova se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, v rámci akce Bečva, Hranice PPO města, dle přílohy č.1 důvodové zprávy 2. pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z-S v ul. Kropáčova v rámci akce Bečva, Hranice PPO města. Usnesení 2145/ RM 70 ze dne Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za obvyklé užívání nemovitosti - ČEZ Distribuce a.s. uzavření dohody číslo IE /PD 007 mezi městem Hranice a ČEZ Distribucí a.s., dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu dohody. Usnesení 2146/ RM 70 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. 5

6 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby "Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa" mezi městem Hranice (budoucí oprávněný ze služebnosti) a společností Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. (budoucí povinný ze služebnosti) ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Usnesení 2147/ RM 70 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - (páteční rozvoz) 1. stahuje z projednání a ukládá starostovi města jednat v této dané záležitosti s žadatelem o uzavření smlouvy. Usnesení 2148/ RM 70 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě MORAVIA- VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice - TU 175 Hynčice uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Hranice a společností NET4GAS, s.r.o., IČO , se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8 dle přílohy důvodové zprávy a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. Usnesení 2149/ RM 70 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene včetně smlouvy o právu provést stavbu (ČEZ Distribuce, a.s., Hranice, Město Hranice, p.č. 1957, knn") 6

7 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /BVB/001 "Hranice, Město Hranice, č.p.1957, knn ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy Usnesení 2150/ RM 70 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., Hranice, Družstevní 405, Stolárna Santo" uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB5 ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a č. IV /VB4 ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy v rámci stavby Hranice, Družstevní 405, Stolárna Santo - VN" zatěžující pozemky parc.č. 1003/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2383/10 ostatní plocha ostatní komunikace zapsané na LV č pro k.ú. Hranice a id. 8/40 pozemku parc.č. 2383/3 ostatní plocha ostatní komunikace zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 4 důvodové zprávy (geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č /2017 ze dne ) a pověřuje starostu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene. Usnesení 2151/ RM 70 ze dne Výpůjčka budovy čp. 262 Komenského ul. Hranice, páteční rozvoz výpůjčku: - pozemku parc.č.st. 504 zast. plocha a nádvoří o výměře 226 m2 jehož nedílnou součástí je budova čp. 262 Komenského ul. Hranice vše k.ú. Hranice - pozemku parc.č. 175 o výměře 2111 m2 zahrada k.ú. Hranice vše zapsáno na list vlastnictví žadateli: Velitelství 7. mechanizované brigády Hranice k provozování: mateřské školky výchovné skupiny za podmínek: 7

8 - smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou 4 roky, s možností prodloužení po schválení radou města; - vypůjčitel bude hradit služby spojené s výpůjčkou předmětných nemovitostí; - vypůjčitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu půjčitele, dát předmět výpůjčky, nebo jeho část, do užívání třetí osobě; - vypůjčitel se zaváže, že po dobu platnosti smlouvy, bude zajišťovat veškerou údržbu a opravy vypůjčeného předmětu výpůjčky; - vypůjčitel se zaváže, že volnou kapacitu míst v mateřské školce výchovné skupině, nabídne Městu Hranice, pro děti státních zaměstnanců s prioritou zaměstnanců integrovaného záchranného systému 2. pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy Usnesení 2152/ RM 70 ze dne Odpis pohledávek byty a prostory sloužící k podnikání 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se práva a prominutí promlčených a nevykonatelných pohledávek ve výši Kč, včetně příslušenství, dle přílohy č.1 důvodové zprávy. Usnesení 2153/ RM 70 ze dne Žádost o povolení splátkového kalendáře a uzavření nájemní smlouvy splátkový kalendář paní, v pravidelných měsíčních splátkách po Kč, počínaje měsícem 3/2018, vždy k 25 dni příslušného kalendářního měsíce až do úplného zaplacení dluhu, pod ztrátou výhody splátek, na dlužnou částku s příslušenstvím, spojenou s užívání bytu č. 62, čp. 1297, Bělotínská, Hranice, dle důvodové zprávy. 2. nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců mezi městem Hranice a paní, na bytovou jednotku č. 62, čp. 1297, Bělotínská v Hranicích. 8

9 Usnesení 2154/ RM 70 ze dne Žádost o změnu nájemníka v čp Jižní v Hranicích 1. revokuje usnesení č. 1599/2017-RM 49 ze dne bod 2 a schvaluje přidělení bytové jednotky č. 311 o velikosti 2+kk, nacházející se ve III. nadzemním podlaží bytového domu čp. 1967, Jižní v Hranicích, paní. Usnesení 2155/ RM 70 ze dne Žádost o povolení podnájmu bytu dle 2275 obč. zák. v platném znění 1. neschvaluje podnájem bytu dle 2275 obč. zák. paní, pro paní na dobu určitou od do neschvaluje podnájem bytu dle 2275 obč. zák. paní, pro paní na dobu určitou od do Usnesení 2156/ RM 70 ze dne Žádost o přidělení pokoje v ubytovně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o ubytování v ubytovně Vrchlického čp v Hranicích, na pokoj č. 40, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 9

10 Usnesení 2157/ RM 70 ze dne Záměr na postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 34 o vel. 1+1, I. ktg. záměr na postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým již vystěhovaným nájemníkem města Hranic a to bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 34 o vel. 1+1 o výměře 41,60 m2, I. ktg., 3. nadzemní podlaží, s následným uzavřením nájemní smlouvy, ve výši: ,50 Kč za podmínek: - žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice pohledávku, která je tvořena: a) nájemné do ve výši: Kč (za období 7,8,9,10,11,12/2016 a 1/2017) b) úroky z prodlení za nájemné ke dni ve výši: Kč c) bezdůvodné obohacení za období od do ve výši: Kč d) úroky z prodlení za bezdůvodné obohacení ke dni ve výši: 854 Kč e) nedoplatek z vyúčtování za služby za rok 2016 ve výši: Kč f) zálohy na služby za období 1/2017 ve výši: Kč g) poplatky z prodlení za vyúčtování za služby za rok 2016 a za zálohy na služby za 1/2017 ke dni ve výši: Kč h) zálohy na služby za 2-11/2017 ve výši: Kč ch) úroky z prodlení za zálohy na služby za ke dni ve výši: 955 Kč i) faktura za výměnu zámku a vyklizení bytu ve výši: 4 430,50 Kč žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; žadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním zastupitelstva města sepsat protokol o projednání a složit jistotu ve výši 10% z ceny pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu vč. poplatků z prodlení vyhlášeného v záměru města; v případě, že žadateli usnesením zastupitelstva města nebude schváleno postoupení pohledávky, bude složená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení postoupení pohledávky; v případě, že žadatel od žádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši složené jistoty; v případě, že vybraný žadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši složené jistoty; po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného užívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; v případě, že smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města 10

11 o označení za nájemce platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného; zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, že právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 638 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Usnesení 2158/ RM 70 ze dne Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 1. jmenuje v souladu s Pravidly hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Hranice tyto hodnotitele jako zástupce zřizovatele: 1. Mgr. Ivo Lesák, místostarosta 2. Mgr. Pavla Tvrdoňová, členka rady města O: Mgr. Vojtěch Bušina 2. bere na vědomí informaci o způsobu a časovém harmonogramu hodnocení ředitelů těchto školských příspěvkových organizací v roce 2018: Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše), Mgr. Lenka Němčáková, ředitelka MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace, Naděžda Hájková, ředitelka MŠ Míček, Hranice, příspěvková organizace, PaedDr. Leona Vaculíková, ředitelka MŠ Sluníčko, příspěvková organizace. O: Mgr. Vojtěch Bušina Lesák Ivo, místostarosta města Usnesení 2159/ RM 70 ze dne Poskytování pracovně-lékařských služeb dodatek č. 2 ke "Smlouvě o poskytování pracovně-lékařských služeb" mezi Městem Hranice a MUDr. Novákovou, praktický lékař, s.r.o., v předloženém znění 2. pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku 11

12 Kudláček Jiří, starosta Usnesení 2160/ RM 70 ze dne Komise pro výchovu a vzdělávání 1. bere na vědomí rezignaci na členství v komisi pro výchovu a vzdělávání paní Zdeňky Hnilicové. Mgr. Ivo Lesák Usnesení 2161/ RM 70 ze dne Demolice objektu p.č. st.558/13, k.ú. Hranice - vyhlášení výběrového řízení - páteční rozvoz vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce Demolice objektu 558/13, k.ú. Hranice 2. schvaluje výzvu pro podání nabídek na realizaci akce Demolice objektu 558/13, k.ú. Hranice 3. schvaluje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na realizaci akce Demolice objektu 558/13, k.ú. Hranice 4. pověřuje starostu města podpisem výzvy k podání nabídek Usnesení 2162/ RM 70 ze dne Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1.etapa - 2.část - jmenování komise - páteční rozvoz 1. ustanovuje v souladu s 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek dle 108 a 114 a násl. ZZVZ, a to ve věci veřejné zakázky Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1.etapa - 2.část", zadávané v podlimitním řízení ve složení dle důvodové zprávy Komise je dále pověřena k výkonu činností dle 46 a 122 zákona. 12

13 T: Usnesení 2163/ RM 70 ze dne Podání žádosti o dotaci - Pořízení mobilního WC pro turisty podání žádosti o dotaci Pořízení mobilního WC pro turisty. T: Usnesení 2164/ RM 70 ze dne Změna Organizačního řádu MěÚ Hranice 1. zřizuje jedno funkční neúřednické místo na Odboru rozvoje města, Oddělení strategického rozvoje MěÚ Hranice (koordinátor dopravní problematiky) s účinností od stanovuje - počet funkční míst k na počet zaměstnanců Města Hranic, zařazených do MěÚ k na schvaluje změnu č. 9 Organizačního řádu MěÚ Hranice dle důvodové zprávy Kudláček Jiří, starosta starosta města Mgr. Ivo Lesák místostarosta města 13

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 17. 10. 2017 Usnesení 1876/2017 - RM 61 ze dne 17. 10. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1877/2017 - RM

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ. z 22. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 22. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 22. schůze Rady města Hranic, dne 2. 2. 2016 Usnesení 732/2016 - RM 22 ze dne 2. 2. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Usnesení 733/2016 - RM 22 ze

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Usnesení 457/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 458/2017 -

Více

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 81. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2014 Usnesení 2600/2014 - RM 81 ze dne 20. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2601/2014 - RM

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 5. 12. 2017 Usnesení 1988/2017 - RM 65 ze dne 5. 12. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1989/2017 - RM 65

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

USNESENÍ. z 2. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2018 Usnesení 35/2018 - RM 2 ze dne 20. 11. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 36/2018 - RM 2 ze

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka

Více

USNESENÍ. z 74. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 74. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 74. schůze Rady města Hranic, dne 24. 4. 2018 Usnesení 2238/2018 - RM 74 ze dne 24. 4. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Kudláček Jiří, starosta Usnesení

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Usnesení 642/2018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 643/2018 -

Více

USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Usnesení 389/2016 - ZM 17 ze dne 10. 11. 2016 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

USNESENÍ. z 59. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 59. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 59. schůze Rady města Hranic, dne 19. 9. 2017 Usnesení 1803/2017 - RM 59 ze dne 19. 9. 2017 Zahájení Program rady města s doplněním uvedeným v zápise Kudláček Jiří, starosta Usnesení

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 62. schůze Rady města Hranic, dne 31. 10. 2017 Usnesení 1895/2017 - RM 62 ze dne 31. 10. 2017 Zahájení program rady města dle doplnění uvedeného v zápise. Usnesení 1896/2017 -

Více

USNESENÍ. z 85. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 85. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 85. schůze Rady města Hranic, dne 16. 10. 2018 Usnesení 2578/2018 - RM 85 ze dne 16. 10. 2018 ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM 1. bere

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

USNESENÍ. z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 26. 6. 2014 Usnesení 771/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 26.6.2014

Více

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Usnesení 11/2018 - ZM 2 ze dne 29. 11. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 16. 1. 2018 Usnesení 2094/2018 - RM 67 ze dne 16. 1. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 2055/2018 - RM 67

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Usnesení 688/2018 - ZM 29 ze dne 19. 4. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 68. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 68. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 68. schůze Rady města Hranic, dne 6. 2. 2018 Usnesení 2095/2018 - RM 68 ze dne 6. 2. 2018 Zahájení program rady města dle doplnění uvedeném v zápise. Kudláček Jiří, starosta Usnesení

Více

USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 28. 5. 2019 Usnesení 407/2019 - RM 12 ze dne 28. 5. 2019 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 408/2019 - RM 12

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Usnesení 712/2018 - ZM 30 ze dne 21. 6. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 40. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 40. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 40. schůze Rady města Hranic, dne 22. 11. 2016 Usnesení 1248/2016 - RM 40 ze dne 22. 11. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1249/2016 - RM

Více

USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Usnesení 292/2016 - ZM 14 ze dne 23. 6. 2016 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Usnesení 515/2017 - ZM 22 ze dne 22. 6. 2017 Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky program

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017 Usnesení - ZM 24 ze dne 12. 10. 2017 Informace pro občany města o činnosti orgánů obce 1. bere na vědomí informace pro

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 Usnesení 2046/2013 - RM 63 ze dne 17. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.12.013 bez

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 14. 5. 2019 Usnesení 364/2019 - RM 11 ze dne 14. 5. 2019 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Jiří Kudláček Usnesení 365/2019

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení 2578/ RM 85 ze dne ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM

Usnesení 2578/ RM 85 ze dne ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM Usnesení 2578/2018 - RM 85 ze dne 16. 10. 2018 ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí - oprava střechy tělocvičny_per ROLLAM 1. bere na vědomí důsledky přírodní pohromy dne 23.9.2018. 2. schvaluje v souladu

Více

USNESENÍ. z 71. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 71. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 71. schůze Rady města Hranic, dne 13. 3. 2018 Usnesení 2165/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Usnesení 2166/2018 - RM 71

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 12. 2016 Usnesení 1327/2016 - RM 42 ze dne 20. 12. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1328/2016 - RM

Více

USNESENÍ. z 53. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 53. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 53. schůze Rady města Hranic, dne 4. 7. 2017 Usnesení 1673/2017 - RM 53 ze dne 4. 7. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1674/2017 - RM 53

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Usnesení 743/2018 - ZM 31 ze dne 20. 9. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Usnesení 587/2013 - ZM 25 ze dne 5. 9. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 5.9.2013

Více

USNESENÍ. z 56. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 56. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 56. schůze Rady města Hranic, dne 25. 7. 2017 Usnesení 1720/2017 - RM 56 ze dne 25. 7. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Mgr. Ivo Lesák Usnesení 1721/2017

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 82. schůze Rady města Hranic, dne 28. 8. 2018 Usnesení 2472/2018 - RM 82 ze dne 28. 8. 2018 Oprava chodníku ulice Teplická - výběr zhotovitele - PER ROLLAM 1. bere na vědomí protokol

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 13. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 13. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. schůze Rady města Hranic, dne 11. 6. 2019 Usnesení 439/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019 Zahájení program rady města bez připomínek. Jiří Kudláček Usnesení 440/2019 - RM 13 ze

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program jednání rady města Hranic dle doplnění uvedeného v zápise.

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program jednání rady města Hranic dle doplnění uvedeného v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 44. schůze Rady města Hranic, dne 2. 2. 2017 Usnesení 1402/2017 - RM 44 ze dne 2. 2. 2017 Zahájení program jednání rady města Hranic dle doplnění uvedeného v zápise. Usnesení 1403/2017

Více

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 41. schůze Rady města Hranic, dne 6. 12. 2016 Usnesení 1289/2016 - RM 41 ze dne 6. 12. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1290/2016 - RM 41

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Usnesení 552/2017 - ZM 23 ze dne 7. 9. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 553/2017 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Usnesení 717/2014 - ZM 30 ze dne 3. 4. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.4.2014

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/24/752 RM schvaluje program 24. schůze RM. 2016/24/753 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017. RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016

Více

USNESENÍ. z 76. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 76. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 76. schůze Rady města Hranic, dne 15. 5. 2018 Usnesení 2284/2018 - RM 76 ze dne 15. 5. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 2285/2018 - RM 76

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ. z 37. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 37. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 37. schůze Rady města Hranic, dne 18. 10. 2016 Usnesení 1156/2016 - RM 37 ze dne 18. 10. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1157/2016 - RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Kudláček Jiří, starosta Vedoucí odborů Vedoucí odborů Alena Kadlecová

Více

USNESENÍ. z 18. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. schůze Rady města Hranic, dne 24. 11. 2015 Usnesení 620/2015 - RM 18 ze dne 24. 11. 2015 Zahájení program rady města dle doplnění vedeného v zápise Kudláček Jiří, starosta

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 23 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 62. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2013 Usnesení 2004/2013 - RM 62 ze dne 3. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.12. 2013 bez

Více

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. schůze Rady města Hranic, dne 31. 5. 2016 Usnesení 944/2016 - RM 30 ze dne 31. 5. 2016 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 945/2016 - RM 30 ze dne 31.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 10. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program rady města v předloženém znění s doplněním uvedeným v zápise

USNESENÍ. z 10. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program rady města v předloženém znění s doplněním uvedeným v zápise MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. schůze Rady města Hranic, dne 8. 6. 2015 Usnesení 336/2015 - RM 10 ze dne 8. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění s doplněním uvedeným v zápise Usnesení

Více

USNESENÍ. z 27. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 27. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 27. schůze Rady města Hranic, dne 19. 4. 2016 Usnesení 855/2016 - RM 27 ze dne 19. 4. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 856/2016 - RM 27

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 49. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 49. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 49. schůze Rady města Hranic, dne 16. 5. 2017 Usnesení 1557/2017 - RM 49 ze dne 16. 5. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1558/2017 - RM 49

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ. z 45. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 45. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 45. schůze Rady města Hranic, dne 7. 3. 2017 Usnesení 1432/2017 - RM 45 ze dne 7. 3. 2017 Zahájení program rady města s doplnění uvedeným z zápise. Kudláček Jiří, starosta Usnesení

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 Usnesení 2097/2014 - RM 65 ze dne 4. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.2. 2004 bez připomínek

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 80. schůze Rady města Hranic, dne 7. 8. 2018 Usnesení 2455/2018 - RM 80 ze dne 7. 8. 2018 Zahájení program rady města bez připomínek uvedených v zápise. Usnesení 2456/2018 - RM

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Usnesení 486/2013 - ZM 21 ze dne 21. 2. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 21.2.2013

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více