USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 62. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2004/ RM 62 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2005/ RM 62 ze dne Návrh rozpočtu města Hranic na rok doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2014 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd. ) upravené dle připomínek uvedených v zápise Celkové příjmy tis. Kč Celkové výdaje tis. Kč Financování tis. Kč 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněţitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 v Příloze č.2 pod poloţkami 5194, 5212, 5213, 5222, 5229, 5329, 5331, doporučuje zastupitelstvu města schválit objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2014 dle Přílohy č.2 na odd. pararagrafech 5311, 6112, doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového výhledu na roky dle Přílohy č.1 5. doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č.3 Ing. Radka Ondriášová

2 Usnesení 2006/ RM 62 ze dne Rozpočtová opatření A. Stavební dozor tribuna SK Hranice a) kap. 10 odd pol org Kč b) odd pol Kč ad a) výdaje na stavební dozor ad b) příjmy z úroků B. Zateplení stěny kotelny ZŠ Šromotovo. a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 10 odd pol org Kč ad a) výdaje na zateplení kotelny ZŠ Šromotovo ad b) sníţení výdajů na akci Energetické úspory ZŠ Šromotovo C. Osadní výbor Středolesí a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč c) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory nákup materiálu ad b) výdaje na nebytové prostory nákup drobného majetku ad c) sníţení rezervy osadního výboru D. Osadní výbor Uhřínov a) kap. 14 odd pol orj Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory opravy a udrţování ad b) sníţení rezervy osadního výboru E. Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2013 a) pol ÚZ Kč b) kap. 4 odd pol ÚZ Kč ad a) navýšení příjmů - přijetí dotace ad b) zvýšení výdajů na činnost odborného lesního hospodáře F. Dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a) pol ÚZ Kč b) kap. 4 odd pol ÚZ Kč ad a) navýšení příjmů - přijetí dotace ad b) zvýšení výdajů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin O: Ing. Vladimír Zemek 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření: A. Dotace Energetické úspory ZŠ Šromotovo a) pol ÚZ Nz 535 org ,64 Kč 2

3 b) pol ÚZ Nz 531 org ,03 Kč c) kap. 10 odd pol org ,00 Kč d) odd pol ,67 Kč ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SFŢP ad c) zapojení zůstatku finančních prostředků z akce Energetické úspory ZŠ Šromotovo ad d) sníţení ostatních investičních příjmů B. Dotace na zpracování digitálního povodňového plánu a) pol ÚZ Nz 535 org Kč b) pol ÚZ Nz 531 org Kč c) kap. 7 odd pol Kč ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SFŢP ad c) rezerva města C. Dotace Energetické úspory ZŠ 1. máje Hranice a) pol ÚZ Nz 535 org ,64 Kč b) pol ÚZ Nz 531 org ,56 Kč c) odd pol ,20 Kč d) pol ,82 Kč e) pol ,- Kč f) odd pol ,82 Kč ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SFŢP ad c) sníţení ostatních investičních příjmů ad d) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ad e) daň z přidané hodnoty ad f) sníţení ostatních investičních příjmů D. Dotace Úprava křiţovatky v Hranicích tř. ČSA a) pol ÚZ org Kč b) kap. 10 odd pol ÚZ org Kč ad a) příjem dotace z SFDI ad b) výdaje na akci Úprava křiţovatky Hranicích tř. ČSA O: Ing. Vladimír Zemek Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2007/ RM 62 ze dne OZV č. 3/2013 o komunálním odpadu 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č.3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů O: Ing. Vladimír Zemek 3

4 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit poplatek dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky č.3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, ve výši 600,- Kč Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2008/ RM 62 ze dne Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Drahotuše finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Drahotuše ve výši ,- Kč 2. pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku Usnesení 2009/ RM 62 ze dne Úhrada nákladů na opravu poškozené zídky v ulici 28. října v Hranicích úhradu nákladů na opravu zídky, nacházející se na pozemku p.č. 420/1 v k.ú. Hranice, ve výši 50% (max ,- Kč), vlastníkům, dle důvodové zprávy. Usnesení 2010/ RM 62 ze dne Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě o spolupráci na realizaci projektu změnu termínu vyúčtování a vrácení příspěvku schváleného usnesením 309/2012-ZM 11 ze dne Hranice rozvojové agentuře, z.s., Tř. 1. máje 2063, Hranice do pověřuje starostku města podpisem Dodatku č. 2 k Partnerské smlouvě o spolupráci na realizaci projektu ze dne

5 Usnesení 2011/ RM 62 ze dne Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko - vyhlášení výběrového řízení vyhlášení výběrového řízení na akci " Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" 2. schvaluje výzvu k podání nabídek na akci "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídek na akci "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" 4. pověřuje starostku města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" O: Ing. R. Bradáč Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2012/ RM 62 ze dne Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích -vyhlášení výběrového řízení zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích" 2. schvaluje uveřejnění formuláře oznámení o zakázce "Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích" a odůvodnění veřejné zakázky v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 3. pověřuje starostku města k podpisu zadávací dokumentace na akci "Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích" O: Ing. R. Bradáč Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2013/ RM 62 ze dne

6 Podání ţádosti o dotaci - Dětské hřiště v přírodním stylu při ZŠ a MŠ Struhlovsko 1. doporučuje schválit Zastupitelstvu města podání ţádosti o dotaci na projekt "Dětské hřiště v přírodním stylu při ZŠ a MŠ Struhlovsko" v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí a vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2014 ve výši cca ,- na předfinancování akce. O: Ing. Vladimír Zemek Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2014/ RM 62 ze dne Ţádost o souhlas s podáním projektu DDM Hranice 1. souhlasí s podáním projektu v programu na podporu integrace romské komunity v roce 2014 v tematickém okruhu B) Podpora školní úspěšnosti ţákyň a ţáků na základní a střední škole pod názvem "Stát se vzorem" dle důvodové zprávy Usnesení 2015/ RM 62 ze dne Regenerace panelového sídliště Nová - převod práv a povinností převod práv a povinností vyplývající z pravomocného územního rozhodnutí ze dne č.j. OSUZPD/8958/13-7, které vydal Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, týkající se SO 07 přeloţky NN, VN z města Hranic na firmu ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou Elektroprogres Hranice, spol. s r.o. 2. schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností mezi městem Hranice a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou společností Elektroprogres Hranice, spol. s r.o. 3. pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o převodu práv a povinností Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2016/ RM 62 ze dne

7 Koncepce řešení čištění odpadních vod v místní části Valšovice jako nejvýhodnější návrh řešení čištění odpadních vod z místní části Valšovice variantu 1. - čistírna odpadních vod - dle studie "Rekonstrukce ČOV Valšovice" 2. ukládá Odboru stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy vyhlášení výběrového řízení na základě schváleného rozpočtu Města Hranic v roce 2014 na zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace, včetně inţenýrské činnosti, dle schválené varianty "Rekonstrukce ČOV Valšovice" T: ročně O: Ing. arch. Ladislav Patočka Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2017/ RM 62 ze dne Protipovodňová opatření - páteční rozvoz 1. bere na vědomí předloţený materiál a doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu k přípravě suché nádrţe V Končinách dle důvodové zprávy včetně připomínek a úkolů v zápise. Usnesení 2018/ RM 62 ze dne Událostní informační systém pro řízení procesů Městské policie Zadat veřejnou zakázku na zakoupení programu "Událostní informační systém pro řízení procesů Městské policie" ve výši do Kč bez DPH. O: Miroslav Mann, velitel městské policie Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2019/ RM 62 ze dne Výkup reklamních otočných hodin 7

8 1. nesouhlasí s výkupem movitého majetku (otočné reklamní hodiny), nacházejícího se na pozemku p.č. 2334/4 v k.ú. Hranice (Tř. 1. máje) od firmy BORN spol. s r.o. Olomouc, za cenu ,- Kč, dle důvodové zprávy. Usnesení 2020/ RM 62 ze dne Darování id. 1/18 pozemku parc.č. 1870/1 v k.ú. Hranice 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru a to id. 1/18 pozemku parc.č. 1870/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 734 m2 v k.ú. Hranice LV 112 z vlastnictví. Usnesení 2021/ RM 62 ze dne Prodej části pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Hranice 1. trvá na usnesení č. 1933/2013-RM 59 ze dne Usnesení 2022/ RM 62 ze dne Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ukončení nájemní smlouvy CES OSM/04/0146/09 ze dne 20.listopadu 2000 uzavřené mezi Městem Hranice a panem týkající se pronájmu části pozemku parc.č.st. 375 v k.ú. Hranice dohodu ke dni a pověřuje starostku k podpisu dohody 8

9 T: Usnesení 2023/ RM 62 ze dne Výpůjčka nebytových prostor v čp. 183, Čechova v Hranicích výpůjčku nebytových prostor o celkové výměře 46,80 m2 (sklad) v domě čp. 183, Čechova v Hranicích: Ţadateli: Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace zastoupená Bc. Helenou Votavovou, ředitelkou se sídlem Zámecká čp. 118, Hranice IČ: za podmínek : - předmět výpůjčky bude slouţit jako sklad; - výpůjčka bude sjednána na dobu určitou 2 let; - vypůjčitel se zaváţe hradit sluţby spojené s uţíváním předmětných nebytových prostor; - vypůjčitel není oprávněn dát předmět výpůjčky do uţívání další osobě bez souhlasu půjčitele; - vypůjčitel se zaváţe uţívat vypůjčené nebytové prostory řádně a v souladu s účelem, ke kterému se smlouvou o výpůjčce zaváţe; - v případě nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce se vypůjčitel zavazuje uhradit městu Hranice sankci ve výši ,- Kč a smlouvu o výpůjčce lze zrušit okamţikem doručení písemného projevu vůle, ţe město Hranice od smlouvy odstupuje; - vypůjčitel se zaváţe předmět výpůjčky vrátit, jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však do konce stanovené doby výpůjčky; - půjčitel můţe poţadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliţe vypůjčitel nebude řádně uţívat předmět výpůjčky nebo ho bude uţívat v rozporu se sjednaným účelem; - jakékoliv změny, týkající se smlouvy o výpůjčce, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků smlouvy formou písemného dodatku. T: Usnesení 2024/ RM 62 ze dne Revokace usnesení č. 1870/2013 RM 56 ze dne revokuje 9

10 usnesení č. 1870/2013 RM 56 ze dne schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky ve výši 6.224,-- Kč včetně příslušenství, kterou má město Hranice za paní.. Usnesení 2025/ RM 62 ze dne Záměr na prodej bytu v Hranicích, Třída Československé armády čp. 1148, byt č. 2 o vel. 1+1, byt se sníţenou kvalitou (III.ktg). 1. doporučuje zastupitelstvu města Hranic schválit změnu Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic v oddílu 5 čl dle důvodové zprávy. 2. doporučuje zastupitelstvu města Hranic schválit záměr na prodej bytové jednotky č. 1148/2 o vel. 1+1, 39,97 m2, byt se sníţenou kvalitou (III. ktg.), umístěné v 1. nadzemním podlaţí budovy čp situované na pozemcích p.č.st. 1224/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 199 m2, p.č.st. 1224/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 46 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 3997/23400 na společných částech budovy čp. 1148, Třída Československé armády v Hranicích a na pozemcích p.č.st. 1224/1, p.č.st. 1224/2 vše v k.ú.hranice, zapsané na LV č výchozí cena prodeje: ,-Kč za podmínek: - ţadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním zastupitelstva města sepsat protokol o projednání a sloţit jistotu ve výši 10% z výchozí ceny prodeje vyhlášené v záměru města; - v případě, ţe ţadateli usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej bytové jednotky, bude sloţená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení prodeje bytové jednotky; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji bytové jednotky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje bytové jednotky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe ţadateli usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost prodána, sloţená jistota bude povaţována za zálohu kupní ceny; - ţadatel bere na vědomí a souhlasí, ţe uhradí na vlastní náklady případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel bere na vědomí a souhlasí, ţe případné náklady na opravu předmětného bytu provede na vlastní náklady; - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradit doplatek kupní ceny nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě nesplnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji bytové jednotky platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a město Hranice má právo od 10

11 kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které eventuálně má nabyvatel vůči Městu Hranice; - vyúčtování za energie dodávané do bytové jednotky za poslední 3 roky jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku a dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů s nimi bude nabyvatel seznámen před podpisem kupní smlouvy a budou nabyvateli předány nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Usnesení 2026/ RM 62 ze dne Záměr na prodej bytu v Hranicích, Nová č.p. 1299, byt č. 1 o vel. 3+1, II. ktg. záměr na prodej bytové jednotky č. 1299/1 o vel. 3+1, 70,28 m2, byt se sníţenou kvalitou (II. ktg.), umístěné v 1. nadzemním podlaţí budovy čp. 1299, čp. 1300, čp situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 178 m2, p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 176 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 178 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 7028/ na společných částech budovy čp. 1299, č.p a čp. 1301, Nová v Hranicích a na pozemcích p.č.st. 1549, p.č.st a p.č.st vše v k.ú.hranice, zapsané na LV č výchozí cena prodeje: ,-Kč za podmínek: - ţadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním zastupitelstva města sepsat protokol o projednání a sloţit jistotu ve výši 10% z výchozí ceny prodeje vyhlášené v záměru města; - v případě, ţe ţadateli usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej bytové jednotky, bude sloţená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení prodeje bytové jednotky; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji bytové jednotky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje bytové jednotky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe ţadateli usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost prodána, sloţená jistota bude povaţována za zálohu kupní ceny; - ţadatel bere na vědomí a souhlasí, ţe uhradí na vlastní náklady případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel bere na vědomí a souhlasí, ţe případné náklady na opravu předmětného bytu provede na vlastní náklady; - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradit doplatek kupní ceny nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní 11

12 smlouvu podepíše. V případě nesplnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji bytové jednotky platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a město Hranice má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které eventuálně má nabyvatel vůči Městu Hranice; - vyúčtování za energie dodávané do bytové jednotky za poslední 3 roky jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku a dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů s nimi bude nabyvatel seznámen před podpisem kupní smlouvy a budou nabyvateli předány nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Usnesení 2027/ RM 62 ze dne Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 26 o vel. 1+0 o výměře 26,58 m2, I. ktg záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 26, o vel. 1+0, o výměře 26,58 m2, I. ktg, 1. nadzemní podlaţí, kde čisté měsíční nájemné pro rok 2013 činí 1.270,- Kč, s následným uzavřením nájemní smlouvy za podmínek: - ţadatel o pronájem bytu musí sloţit do pokladny správce nemovitosti, Ekoltes Hranice, a.s., jistotu ve výši 3 000,- Kč, nejpozději 2 dny před projednáním ţádostí o nájem bytu v komisi pro sociální a bytové záleţitosti - v případě nesloţení jistoty v daném termínu se má za to, ţe nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru a ţádost bude povaţována za bezpředmětnou - v případě, ţe bude usnesením rady města ţadatel označen za nájemce obecního bytu, bude sloţená jistota povaţována za částečnou úhradu kauce na byt - v případě, ţe nebude usnesením rady města ţadatel označen za nájemce obecního bytu, bude vyzván k vyzvednutí sloţené jistoty v pokladně správce nemovitosti, Ekoltes Hranice, a.s., Komenského čp ţadatel, který bude Radou města Hranic označen za nájemce bytu, bude vyzván k podpisu smlouvy o kauci na byt, její úhradě a podpisu nájemní smlouvy. Výše kauce je určena ve smyslu ustanovení 686a) zák.č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti - po podpisu smlouvy o kauci a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s ţadatelem nájemní smlouvu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené 12

13 správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek - v případě, ţe smlouva o kauci na byt, včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy, aniţ se změnily podmínky vyhlášeného záměru, pozbývá usnesení rady města platnosti a sloţená jistota propadá ve prospěch Města Hranic. K uzavření nájemní smlouvy bude vyzván další ţadatel v pořadí schváleném radou města Usnesení 2028/ RM 62 ze dne Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 37 o vel. 1+1 o výměře 41,60 m2, I.ktg záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1721, byt č. 37, o vel. 1+1, o výměře 41,60 m2, I.ktg, 3. nadzemní podlaţí, kde čisté měsíční nájemné pro rok 2013 činí 1.947,- Kč, s následným uzavřením nájemní smlouvy za podmínek: - ţadatel o pronájem bytu musí sloţit do pokladny správce nemovitosti, Ekoltes Hranice, a.s., jistotu ve výši 3 000,- Kč, nejpozději 2 dny před projednáním ţádostí o nájem bytu v komisi pro sociální a bytové záleţitosti - v případě nesloţení jistoty v daném termínu se má za to, ţe nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru a ţádost bude povaţována za bezpředmětnou - v případě, ţe bude usnesením rady města ţadatel označen za nájemce obecního bytu, bude sloţená jistota povaţována za částečnou úhradu kauce na byt - v případě, ţe nebude usnesením rady města ţadatel označen za nájemce obecního bytu, bude vyzván k vyzvednutí sloţené jistoty v pokladně správce nemovitosti, Ekoltes Hranice, a.s., Komenského čp ţadatel, který bude Radou města Hranic označen za nájemce bytu, bude vyzván k podpisu smlouvy o kauci na byt, její úhradě a podpisu nájemní smlouvy. Výše kauce je určena ve smyslu ustanovení 686a) zák.č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti - po podpisu smlouvy o kauci a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s ţadatelem nájemní smlouvu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek - v případě, ţe smlouva o kauci na byt, včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy, aniţ se změnily podmínky vyhlášeného záměru, pozbývá usnesení rady města platnosti a sloţená jistota propadá ve prospěch Města Hranic. K uzavření nájemní smlouvy bude vyzván další ţadatel v pořadí schváleném radou města 13

14 Usnesení 2029/ RM 62 ze dne Záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 1536, Struhlovsko v Hranicích záměr na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 37,40 m2 v suterénu domu čp. 1536, Struhlovsko v Hranicích: Sklad Sklad WC 24,40 m2 10,80 m2 2,20 m2 cena nájmu : 2.120,--/Kč/měs/včetně DPH za podmínek : - pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi; - nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června kalendářního roku; - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele; - nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor; - nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení; - zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v záměru města; - v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné nebytové prostory pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětných nebytových prostor; - v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětných nebytových prostor, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné nebytové prostory pronajaty, bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných nebytových prostor platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - zájemce bere na vědomí, ţe předmětné nebytové prostory jsou kolaudovány dle kolaudačního rozhodnutí č.j. SÚ-479/2003-DEM jako sklad; - v případě, ţe zájemce bude chtít provozovat v nebytových prostorách činnosti, které nejsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím a bude nutné provést rekolaudaci nebytových prostor, bude uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Nájemní smlouva bude uzavřena ve lhůtě do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. V případě, ţe 14

15 budoucí nájemce odmítne bez váţného důvodu uzavřít nájemní smlouvu a tím poruší svůj závazek, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného stanoveného radou města. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne, kdy budoucí nájemce obdrţí od budoucího pronajímatele výzvu k úhradě smluvní pokuty; Usnesení 2030/ RM 62 ze dne Ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově Smuteční obřadní síně čp. 751 Hřbitovní ul. Hranice ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově Smuteční obřadní síně čp. 751 Hřbitovní ul. Hranice situované na pozemku parc.č.st k.ú. Hranice, která byla uzavřena dne se společností EKOLTES Hranice, a.s. a to dohodu ke dni Usnesení 2031/ RM 62 ze dne Záměr na postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 53 o vel. 1+1, I. ktg. záměr na postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým jiţ vystěhovaným nájemníkem Města Hranic a to bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 53 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg., s následným uzavřením nájemní smlouvy, ve výši: ,-- Kč za podmínek: - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice pohledávku, která je tvořena: a) čisté nájemné do ve výši: 4 056,-- Kč (za období 7,8,9,/2013) b) poplatky z prodlení za čistý nájem ke dni ve výši: 1 115,-- Kč (za období 7,8,9/2013) c) zálohy na sluţby ve výši: 5 698,-- Kč (za období 7,8,9/2013) d) poplatky z prodlení za zálohy na sluţby ke dni ve výši: 1 572,-- Kč (za období 7,8,9/2013) - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné 15

16 náklady na opravu předmětného bytu; - ţadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním zastupitelstva města sepsat protokol o projednání a sloţit jistotu ve výši 10% z ceny pohledávky na nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu vč. poplatků z prodlení vyhlášeného v záměru města; - v případě, ţe ţadateli usnesením zastupitelstva města nebude schváleno postoupení pohledávky, bude sloţená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení postoupení pohledávky; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe vybraný ţadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - po podpisu smlouvy o kauci a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným ţadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; - v případě, ţe smlouva o kauci včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše kauce je určena ve smyslu ustanovení 686a zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; - právní vztahy ve věci postoupení pohledávky, pokud nejsou upraveny ve vyhlášeném záměru, se řeší dle z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, 524; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, ţe právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění. Usnesení 2032/ RM 62 ze dne Záměr na postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1, I. ktg. záměr na postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým jiţ vystěhovaným nájemníkem Města Hranic a to bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg., 3. nadzemní podlaţí, s následným uzavřením nájemní smlouvy, ve výši: ,-- Kč za podmínek: 16

17 - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice pohledávku, která je tvořena: a) čisté nájemné do ve výši: 2 662,-- Kč (za období 6,7/2013) b) poplatky z prodlení za čistý nájem ke dni ve výši: 1 052,-- Kč (za období 6,7/2013) c) zálohy na sluţby ve výši: 2 888,-- Kč (za období 6,7/2013) d) poplatky z prodlení za zálohy na sluţby ke dni ve výši: 1 122,-- Kč (za období 6,7/2013) e) bezdůvodné obohacení ve výši: 2 662,-- Kč (za období 8,9/2013) f) úroky z prodlení za bezdůvodné obohacení ke dni ve výši: 39,-- Kč (za období 8,9/2013) g) zálohy na sluţby ve výši: 3 246,-- Kč (za období 8,9/2013) h) úroky z prodlení za zálohy na sluţby ve výši: 49,-- Kč (za období 8,9/2013) ch) náklady na stěhování ve výši: 4 144,-- Kč - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; - ţadatel je povinen nejpozději 10 dnů před jednáním zastupitelstva města sepsat protokol o projednání a sloţit jistotu ve výši 10% z ceny pohledávky na nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu vč. poplatků z prodlení vyhlášeného v záměru města; - v případě, ţe ţadateli usnesením zastupitelstva města nebude schváleno postoupení pohledávky, bude sloţená jistota vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o schválení postoupení pohledávky; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe vybraný ţadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - po podpisu smlouvy o kauci a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným ţadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; - v případě, ţe smlouva o kauci včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše kauce je určena ve smyslu ustanovení 686a zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; 17

18 - právní vztahy ve věci postoupení pohledávky, pokud nejsou upraveny ve vyhlášeném záměru, se řeší dle z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, 524; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, ţe právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění. Usnesení 2033/ RM 62 ze dne Ţádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 65, s panem, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. Usnesení 2034/ RM 62 ze dne Zajištění přístřeší v Hranicích, Vrchlického čp. 1466, dle usnesení Rady města Hranic č. 1939/2013 RM 58 ze dne souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 88 s a paní, dle usnesení Rady města Hranic č. 1939/2013 RM 58 ze dne Přístřeší se zajišťuje na dobu určitou 3 měsíců. Usnesení 2035/ RM 62 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., Drahotuše - tělocvična" uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro strpění umístění a provozování energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy (podzemního kabelového vedení NN) a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby 18

19 energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy (podzemního kabelového vedení NN) v rámci stavby Drahotuše - tělocvična" zatěţující pozemky: - parc. č. 140 zahrada o výměře m 2, - parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 2844/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 261 m 2, - parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 394 m 2, zapsapsané na LV č pro k.ú. Drahotuše v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., IČ se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný z věcného břemene uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávněný z věcného břemene provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě faktury vystavené stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení smlouvy s vyznačenou doloţkou vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; - v případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene podá oprávněný z věcného břemene, je povinen toto učinit nejpozději do 60 dnů ode dne obdrţení podepsané smlouvy o zřízení věcného břemene stranou povinnou z věcného břemene. V případě nesplnění této podmínky zavazuje se oprávněný z věcného břemene uhradit povinnému z věcného břemene smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný z věcného břemene zaplatit povinnému z věcného břemene za zřízení věcného břemene nejméně však Kč a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. V případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene bude podán, ale vklad nebude proveden z důvodu na straně oprávněného z věcného břemene, zavazuje se oprávněný z věcného břemene uhradit povinnému z věcného břemene smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný z věcného břemene zaplatit povinnému z věcného břemene nejméně však Kč a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení 2036/ RM 62 ze dne Zřízení věcného břemene - manţelé 19

20 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro strpění zřízení a uloţení přípojky vody, kanalizace a umístění sjezdu dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky vody, kanalizace a sjezdu ve prospěch pozemků parc. č. 1109/6 a parc. č. st. 200 v k.ú. Valšovice, zatěţující pozemky parc. č. 1109/5 zahrada o výměře 669 m 2 a parc. č. 1247/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 240 m 2 zapsané na LV č. 81 pro k.ú. Valšovice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení věcného břemene a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávnění z věcného břemene uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění z věcného břemene provedou jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene bude podán po úhradě částky za zřízení věcného břemene a nákladů spojených se zřízením věcného břemene a sepisem smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení 2037/ RM 62 ze dne Zřízení věcného břemene - manţelé uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro strpění zřízení a uloţení přípojky vody, plynu a kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky vody, plynu a kanalizace ve prospěch pozemků parc. č. 1449/29 a parc. č. st v k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: 1365 Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění z věcného břemene uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení věcného břemene a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávnění z věcného břemene uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění z věcného břemene provedou jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene bude 20

21 podán po úhradě částky za zřízení věcného břemene a nákladů spojených se zřízením věcného břemene a sepisem smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení 2038/ RM 62 ze dne Zřízení věcného břemene Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro strpění umístění a provozování kanalizační stoky včetně odlehčovacích komor, retenčních nádrţí, přípojky vody, přípojky NN včetně pojistkového pilíře, přeloţky vodovodu a kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby kanalizační stoky včetně odlehčovacích komor, retenčních nádrţí, přípojky vody, přípojky NN včetně pojistkového pilíře, přeloţky vodovodu a kanalizace v rámci stavby Rekonstrukce a přístavba - kanalizace Hranice (II. etapa)" zatěţující pozemky: - parc. č. 224/1 zahrada o výměře 467 m 2, - parc. č. 1441/69 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 1445/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 1446/33 ostatní plocha ostaní komunikace o výměře 6 m 2, - parc. č. 1446/41 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 22 m 2, - parc. č. 1449/1 trvalý travní porost o výměře m 2, - parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 2421/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 2422/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 2422/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc. č. 2423/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 212 m 2, - parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 94 m 2, zapsapsané na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. oprávněný: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21 za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku předloţeného společností VaK Přerov, a.s. za podmínek: - oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný z věcného břemene uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávněný z věcného břemene provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě faktury vystavené stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení smlouvy s vyznačenou doloţkou vkladu věcného břemene do 21

22 katastru nemovitostí; - v případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene podá oprávněný z věcného břemene, je povinen toto učinit nejpozději do 60 dnů ode dne obdrţení podepsané smlouvy o zřízení věcného břemene stranou povinnou z věcného břemene. V případě nesplnění této podmínky zavazuje se oprávněný z věcného břemene uhradit povinnému z věcného břemene smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný z věcného břemene zaplatit povinnému z věcného břemene za zřízení věcného břemene nejméně však Kč a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. V případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene bude podán, ale vklad nebude proveden z důvodu na straně oprávněného z věcného břemene, zavazuje se oprávněný z věcného břemene uhradit povinnému z věcného břemene smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měl oprávněný z věcného břemene zaplatit povinnému z věcného břemene nejméně však Kč a to nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Usnesení 2039/ RM 62 ze dne Zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. (Miroslav Praţák) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml /1/2013 ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy O: Ing. R. Bradáč Usnesení 2040/ RM 62 ze dne Zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. () uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml /1/2013 ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy O: Ing. R. Bradáč 22

23 Usnesení 2041/ RM 62 ze dne Vyřazení nepotřebného DDHM základních škol 1. neschvaluje převzetí funkčního zastaralého nepotřebného dlouhodobého drobného hmotného majetku ZŠ Hranice, Tř. 1. máje uvedeného v příloze důvodové zprávy v celkové pořizovací hodnotě ,75 Kč 2. ukládá ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace dále postupovat v souladu s instrukcí Zásady hospodaření s movitým majetkem pro příspěvkové organizace QI O: Mgr. Vojtěch Bušina Usnesení 2042/ RM 62 ze dne Personální záleţitosti příspěvkových organizací výši odměn ředitelům příspěvkových organizací dle upravené důvodové zprávy Usnesení 2043/ RM 62 ze dne Změna závazného ukazatele mezd MKZ změnu výše závazného ukazatele v oblasti mezd pro rok 2013 Městskému kulturnímu zařízení Hranice, příspěvková organizace dle důvodové zprávy Usnesení 2044/ RM 62 ze dne Termíny schůzí Rady města Hranic a zasedání Zastupitelstva města Hranic 23

24 termíny schůzí Rady města Hranice na rok 2014 v předloţeném znění Leden 14 Únor 4,25 Březen 11,25 Duben 15 Květen 13 Červen 10,24 Červenec 22 Srpen 19 Září 9,23 Říjen 7, 21 Listopad 4,25 Prosinec doporučuje zastupitelstvu města schválit termíny zasedání Zastupitelstva města Hranic v předloţeném znění. Leden -- Únor 20 Březen -- Duben 3 Květen 22 Červen 26 Červenec -- Srpen -- Září 4 Říjen 9 Listopad 13 Prosinec 11 Ing. Radka Ondriášová Usnesení 2045/ RM 62 ze dne Ţádost o souhlas s podáním projektu 1. souhlasí s účasti v projektu EDISON ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČ: ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC dle důvodové zprávy 24

25 Ing. Radka Ondriášová starostka města místostarostka 25

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 Usnesení 2046/2013 - RM 63 ze dne 17. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.12.013 bez

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 82. schůze Rady města Hranic, dne 10. 11. 2014 Usnesení 2624/2014 - RM 82 ze dne 10. 11. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Usnesení 587/2013 - ZM 25 ze dne 5. 9. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 5.9.2013

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 Usnesení 2097/2014 - RM 65 ze dne 4. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.2. 2004 bez připomínek

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Usnesení 656/2013 - ZM 28 ze dne 12. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 12.12.2013

Více

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 41. schůze Rady města Hranic, dne 6. 11. 2012 Usnesení 1283/2012 - RM 41 ze dne 6. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 6.11. 2012 bez

Více

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 Usnesení 1314/2012 - RM 42 ze dne 20. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.11.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 81. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2014 Usnesení 2600/2014 - RM 81 ze dne 20. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2601/2014 - RM

Více

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 17. 10. 2017 Usnesení 1876/2017 - RM 61 ze dne 17. 10. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1877/2017 - RM

Více

USNESENÍ. z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Usnesení 486/2013 - ZM 21 ze dne 21. 2. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 21.2.2013

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 60. schůze Rady města Hranic, dne 29. 10. 2013 Usnesení 1949/2013 - RM 60 ze dne 29. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 29.10. 2013

Více

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 Usnesení 1976/2013 - RM 61 ze dne 19. 11. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 19.11. 2013

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Usnesení 717/2014 - ZM 30 ze dne 3. 4. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.4.2014

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

USNESENÍ. z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 26. 6. 2014 Usnesení 771/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 26.6.2014

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

USNESENÍ. z 2. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2018 Usnesení 35/2018 - RM 2 ze dne 20. 11. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 36/2018 - RM 2 ze

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2571/ RM 80 ze dne Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2571/ RM 80 ze dne Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 80. schůze Rady města Hranic, dne 6. 10. 2014 Usnesení 2571/2014 - RM 80 ze dne 6. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu. Usnesení 2572/2014 - RM 80

Více

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci "Pojištění města Hranice" předloţila

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci Pojištění města Hranice předloţila MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012 Usnesení 1370/2012 - RM 44 ze dne 18. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 18.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Usnesení 457/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 458/2017 -

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 70. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 70. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 70. schůze Rady města Hranic, dne 27. 2. 2018 Usnesení 2133/2018 - RM 70 ze dne 27. 2. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 2134/2018 - RM 70

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 5. 12. 2017 Usnesení 1988/2017 - RM 65 ze dne 5. 12. 2017 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1989/2017 - RM 65

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

USNESENÍ. z 22. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 22. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 22. schůze Rady města Hranic, dne 2. 2. 2016 Usnesení 732/2016 - RM 22 ze dne 2. 2. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Usnesení 733/2016 - RM 22 ze

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 12. 2016 Usnesení 1327/2016 - RM 42 ze dne 20. 12. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 1328/2016 - RM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 62. schůze Rady města Hranic, dne 31. 10. 2017 Usnesení 1895/2017 - RM 62 ze dne 31. 10. 2017 Zahájení program rady města dle doplnění uvedeného v zápise. Usnesení 1896/2017 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012 Usnesení 942/2012 - RM 31 ze dne 17. 4. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.4.2012 bez připomínek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Usnesení 11/2014 - ZM 2 ze dne 11. 12. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 11.12.2014

Více

USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Usnesení 389/2016 - ZM 17 ze dne 10. 11. 2016 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 Usnesení 77/2015 - RM 3 ze dne 19. 1. 2015 Zahájení program rady města s doplněním dle zápisu. Juračka Vladimír, starosta města Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 23 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ. z 37. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 37. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 37. schůze Rady města Hranic, dne 21. 8. 2012 Usnesení 1120/2012 - RM 37 ze dne 21. 8. 2012 Oprava fasády ZŠ Drahotuše - dodatek č.1 hlasováním per rollam k datu 31.7.2012 Rozpočtové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Usnesení 11/2018 - ZM 2 ze dne 29. 11. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Usnesení 688/2018 - ZM 29 ze dne 19. 4. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Usnesení 292/2016 - ZM 14 ze dne 23. 6. 2016 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014

USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014 Usnesení 2448/2014 - RM 77 ze dne 18. 8. 2014 Zahájení program rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Kudláček Jiří, starosta Vedoucí odborů Vedoucí odborů Alena Kadlecová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Alena Kadlecová Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. schůze Rady města Hranic, dne 31. 5. 2016 Usnesení 944/2016 - RM 30 ze dne 31. 5. 2016 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 945/2016 - RM 30 ze dne 31.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 6. 2019 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Usnesení 642/2018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 643/2018 -

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 74. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 74. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 74. schůze Rady města Hranic, dne 24. 4. 2018 Usnesení 2238/2018 - RM 74 ze dne 24. 4. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Kudláček Jiří, starosta Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 846/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ. z 71. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 71. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 71. schůze Rady města Hranic, dne 13. 3. 2018 Usnesení 2165/2018 - RM 71 ze dne 13. 3. 2018 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise Usnesení 2166/2018 - RM 71

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015 Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápis. Usnesení 268/2015 - RM 8 ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více