PILOTNÍ CHYBY PŘI PŘISTÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ CHYBY PŘI PŘISTÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY"

Transkript

1 Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015 PILOTNÍ CHYBY PŘI PŘISTÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY (TA V003)

2 Přistání Přistání je kritickou fází letu, která klade zvýšené nároky na pilota a jeho techniku pilotáže. Nehody během přistávacího manévru představují významný podíl ve statistikách nehodovosti všech kategorií letadel. Problematika pilotních chyb při přistání lehkých letadel a možné využití technických prostředků pro snížení chybovosti pilotů. 2

3 Přistání Statistiky udávají, že nehody ve fázi přiblížení na přistání představují průměrně 40% všech leteckých nehod. (Boeing) (NTSB) 3

4 STATISTIKA UDÁLOSTÍ V civilním leteckém provozu ČR, v jednotlivých kategoriích letadel, je každoročně evidováno několik set leteckých nehod a incidentů. Celkové roční počty hlášených událostí se pohybují v řádu 700. V celkovém hodnocení byla použita dostupná data z let pro kategorii letadel do 2250 kg MTOM a pro kategorii SLZ (ULLa). 4

5 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Celkový počet ohlášených událostí v civilním letectví ČR (ÚZPLN) 5

6 STATISTIKA UDÁLOSTÍ LN - Poměrné zastoupení jednotlivých kategorií (zdroj ÚZPLN) 6

7 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (zdroj ÚZPLN) 7

8 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (ÚZPLN-ECCAIRS) 8

9 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Rozdíly v jednotlivých kategoriích jsou značné, což je dáno odlišnostmi a charakterem provozu v jednotlivých segmentech civilního letectví. Nelze vzájemně porovnávat bezpečnost strojů pro obchodní leteckou dopravu a strojů pro sportovní a rekreační létání. Nároky na konstrukci strojů, na rozsah vybavení avionickými systémy či na samotný rozsah výcviku pilotů jsou nepřímo úměrné, přesto v konečném důsledku mají všechny kategorie podobný podíl vlivu LČ na nehodovost a to kolem 70-80%. kategorie letounů do 2250kg MTOM - vývoj počtu událostí zvlášť pro kategorii letadel všeobecného letectví a SLZ(ULLa), se zaměřením na příčiny způsobené lidským činitelem. 9

10 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (zdroj ÚZPLN) Z grafu je pak patrný vzájemný poměr počtu LN mezi kategoriemi do 2250kg MTOM a SLZ (ULLa) 2:1. 10

11 STATISTIKA UDÁLOSTÍ (zdroj ÚZPLN) Tyto dvě kategorie pak tvoří rovněž skupinu LN při kterých dochází k největšímu počtu úmrtí. Ročně průměrně 9 osob, přičemž má společnou příčinu - selhání lidského činitele 11

12 LN do 2250kg MTOM V rámci analýzy dat o LN byly zpracovány události týkající se letadel do 2250kg MTOM z důvodů jejich největšího zastoupení v provozu ČR. Pro zjištění příčin nehod této kategorie letadel byla provedena analýza 152 leteckých nehod, ke kterým došlo na území České republiky ve sledovaném období. Jako zdroj informací o příčinách nehod a incidentů sloužily rozbory nehod ÚZPLN. 12

13 LN do 2250kg MTOM Z rozboru vyplynulo, že v 17% LN došlo k pádu letounu v důsledku ztráty kontroly pilota nad letadlem. Přičemž podíl na smrtelných nehodách byl 49%. V rámci zkoumaných 152 leteckých nehod této kategorie letadel, mělo 15 nehod fatální následky přičemž 7 z těchto nehod přímo souviselo s pádem letounu do počínající nebo plně rozvinuté vývrtky 13

14 LN ULLa V rámci analýzy dat o LN byly zpracovány události týkající se ultralehkých letounů aerodynamicky řízených (ULLa) z důvodů jejich největšího zastoupení v provozu SLZ ČR. Pro zjištění příčin nehod ultralehkých sportovních letadel byla provedena analýza 112 leteckých nehod, ke kterým došlo na území České republiky ve sledovaném období. Jako zdroj informací o příčinách nehod a incidentů sloužily závěrečné zprávy ÚZPLN a informace z šetření LAA ČR. 14

15 LN ULLa V takřka 25% všech zkoumaných nehod došlo k pádu letounu v důsledku ztráty kontroly pilota nad letadlem. Přičemž podíl na smrtelných nehodách byl 78,5%. V rámci zkoumaných 112 leteckých nehod ultralehkých letounů, mělo 31 nehod fatální následky přičemž 21 z těchto nehod přímo souviselo s pádem letounu do počínající nebo plně rozvinuté vývrtky. Letouny této kategorie nejsou běžně vybaveny letovými zapisovači je nemožné rekonstruovat činnost posádky těsně před kritickou situací. Jelikož se jedná o významný počet nehod, byly dále podrobněji analyzovány situace které předcházely pádu. 15

16 KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ Dalším kritériem, dle kterého byla daná data analyzována, bylo rovněž poškození letadlové techniky popřípadě zranění osob na palubě. V rámci analýzy takto definovaného souboru LN byla pak snaha se zaměřit na vznik událostí zapříčiněných lidským činitelem. 16

17 KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ Oblast vlivu lidského faktoru/činitele na vznik LN je poměrně rozsáhlá a proto byla primární snaha zaměřit se na oblasti spojené se/s : ztrátou kontroly nad letem (pád po ztrátě rychlosti - do vývrtky, prostý pád ) ztrátou kontroly ve fázi vzletu (po odpoutání, ve fázi stoupání) přistáním odskok tvrdé dosednutí vyjetí z dráhy technickou příčinou (selhání motoru / únavové poškození) ostatními příčinami (při pozemní manipulaci, při záměrném předvádění letadla) apod. 17

18 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Další část analýzy byla zaměřena na jednoznačné definování typických scénářů vzniku LN, které by bylo možno eliminovat v rámci technického řešení. Tyto příčiny lze rozdělit do přibližně 18 hlavních skupin, které byly zvoleny na základě četnosti vzniku analyzovaných leteckých nehod a také jejich podobností. Ve většině případů se na vzniku LN podílel lidský faktor (resp. LČ lidský činitel / HF human factor), z tohoto důvodu je označení jednotlivých typů příčin formulováno s ohledem na tuto skutečnost. 18

19 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Příčiny LN % z počtu LN Jiná 1% LČ nedodržení předepsaných úkonů 5% LČ nekázeň 6% LČ nepozornost 11% LČ nezvládnutí techniky pilotáže za letu 6% LČ nezvládnutí TP při pojíždění 0% LČ nezvládnutí TP při přistání 13% LČ nezvládnutí TP při vzletu 5% LČ pilot pod vlivem alkoholu 1% LČ pilotní chyba 5% LČ údržba 1% LČ + meteorologické podmínky 10% LČ + technická příčina 9% LČ na několika úrovních 4% Meteorologické podmínky 1% Neznámá 4% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% Technická příčina 15% Z analýzy vyplývá, že 78% všech leteckých nehod v dané kategorii v civilním letectví ČR bylo způsobeno právě vlivem lidského činitele. Potvrdila tak dlouhodobý trend zapříčinění lidského činitele v civilním letectví kolem 80%. 19

20 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Příčiny LN zapříčiněných Lidským činitelem % z počtu LN Zastoupení vlivu LČ v leteckých nehodách LČ Nedodržení předepsaných úkonů 6% LČ Nekázeň 7% LČ Nepozornost 14% LČ Nezvládnutí techniky pilotáže za letu 8% LČ Nezvládnutí TP při pojíždění 1% LČ Nezvládnutí TP při přistání 17% LČ Nezvládnutí TP při vzletu 7% LČ Pilot pod vlivem alkoholu 1% LČ Pilotní chyba 6% LČ Údržba 1% LČ + Meteorologické podmínky 12% LČ + Technická příčina 11% LČ na několika úrovních 5% 20

21 STATISTIKA UDÁLOSTÍ Fáze letu při vzniku LN. Předpokladem byla skutečnost, že se za nejkritičtější a tedy i nejrizikovější a v LN nejčastěji se objevující fáze letu považuje vzlet a přistání. Tento předpoklad se částečně potvrdil, nicméně ve fázi letu se objevil vysoký podíl LN, zapříčiněných ve velké míře technickými příčinami. 21

22 Analýza LN kategorie letounů s MTOM do 2250 kg Předmětem této části analýzy byly příčiny vzniku leteckých nehod motorových letounů do 2250 kg s pevnou nosnou plochou. Tyto příčiny byly pro zjednodušení rozděleny do 14 skupin, kde došlo především ke sjednocení příčin nezvládnutí techniky pilotáže rozdělených ze 4 skupin podle fáze vzniku LN, na 1 skupinu bez dalšího dělení. 22

23 Analýza LN kategorie letounů s Příčina LN u letounů do 2250 kg Jiná 1% LČ nedodržení předepsaných úkonů 8% LČ nekázeň 2% LČ nepozornost 17% LČ nezvládnutí techniky pilotáže 24% LČ pilotní chyba 3% LČ údržba 1% LČ + meteorologické podmínky 8% LČ + technická příčina 7% LČ na několika úrovních 7% Meteorologické podmínky 2% Neznámá 5% Technická příčina 15% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% MTOM do 2250 kg % z počtu LN V této kategorii dosahuje podíl LN vlivem lidského činitele 76%, což je o 2% méně než v celkovém součtu spolu s LN SLZ. Podíl 15% vlivem technické závady, jako druhá nejčastější příčina hned po selhání LČ, zůstal nezměněný. Příčiny LN u letounů do 2250 kg způsobených LČ LČ Nedodržení předepsaných úkonů 10% LČ Nekázeň 3% LČ Nepozornost 22% LČ Nezvládnutí techniky pilotáže 31% LČ Pilotní chyba 4% LČ Údržba 1% LČ + Meteorologické podmínky 10% LČ + technická příčina 9% LČ na několika úrovních 9% % z počtu LN 23

24 Analýza LN kategorie letounů s MTOM do 2250 kg Zastoupení vlivu LČ v leteckých nehodách pro letouny s MTOM do 2250 kg 24

25 Analýza LN kategorie SLZ (ULLa) Tyto příčiny LN byly pro tuto kategorii rozděleny do 15 skupin. Rozdílem oproti předchozí kategorii letounů jsou jednak LN způsobené piloty pod vlivem alkoholu, dále případy LN, které byly způsobené spotřebování veškerého paliva za letu. Naopak zde chybí kategorie meteorologické podmínky. To je dáno především skutečností, že SLZ jsou provozovány pouze za podmínek VFR a nikoliv i IFR, jak je tomu u letounů. 25

26 Analýza LN kategorie SLZ (ULLa) Příčiny LN u SLZ % z počtu LN Jiná 1% LČ nedodržení předepsaných úkonů 2% LČ nekázeň 9% LČ nepozornost 6% LČ nezvládnutí techniky pilotáže 27% LČ pilot pod vlivem alkoholu 2% LČ pilotní chyba 2% LČ Spotřebování paliva za letu 5% LČ údržba 1% LČ + meteorologické podmínky 12% LČ + technická příčina 11% LČ na několika úrovních 2% Neznámá 4% Technická příčina 16% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% Zastoupení vlivu LČ v leteckých nehodách v kategorii SLZ 26

27 Porovnání příčin LN obou kategorií Příčina LN % do 2250 kg % SLZ Jiná 1% 1% LČ nedodržení PÚ 8% 2% LČ nekázeň 2% 9% LČ nepozornost 17% 6% LČ nezvládnutí techniky pilotáže 24% 27% LČ pilot pod vlivem alkoholu 0% 2% LČ pilotní chyba 3% 2% LČ Spotřebování paliva za letu 0% 5% LČ údržba 1% 1% LČ + meteorologické podmínky 8% 12% LČ + technická příčina 7% 11% LČ na několika úrovních 7% 2% Meteorologické podmínky 2% 0% Neznámá 5% 4% Technická příčina + meteorologické podmínky 1% 1% Technická příčina 15% 16% Z výše uvedeného vyplynulo, že pro potřeby definice a vytvoření typických scénářů průběhu leteckých nehod, bude výhodné se dále detailněji zaměřit na oddělenou analýzu dat pro kategorii letounů do 2250kg MTOM (motorových letounů s pevnou nosnou plochou) a pro kategorii SLZ (ULLa). 27

28 PŘÍČINY DEFINOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ Kategorie letounů do 2250kg MTOM (motorových letounů s pevnou Z uvedených údajů vyplývá, že podstatné typy událostí jsou v následujících oblastech (s četností vyšší než 10%) : - Střet s překážkou 22% - Nevysunutí podvozku 14% - Události spojené s vysazením motoru 13% - Události kdy došlo k pádu 12% Následuje skupina události s četností pod 10% do 5%: - Vyjetí mimo dráhu 8% - Tvrdé přistání 7% - Události kdy došlo k odskoku 6% - Události kdy došlo k pádu do vývrtky 5% - Události kdy došlo ke ztrátě výkonu 5% - Události kdy došlo k CFIT 5% nosnou plochou) Z výše uvedených dvou skupin událostí, je nutno se dále zaměřit na ty události, které bude možno eliminovat navrhovanými technickými prostředky projektu. 28

29 PŘÍČINY DEFINOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ Z uvedených údajů vyplývá, v posuzované kategorii letadel, že podstatné typy událostí jsou v následujících oblastech (s četností vyšší než 10%) : Kategorie SLZ (ULLa) - Střet s překážkou 16% - Události spojené s vysazením motoru 14% - Události kdy došlo k pádu 19% - Události kdy došlo k odskoku při přistání 11% Následuje skupina události s četností pod 10% do 5% - pod touto hranicí se nacházejí události se zanedbatelným počtem výskutu a tudíž se na ně případná navrhovaná opatření projektu nebudou vztahovat: - Tvrdé přistání 9% - Události kdy došlo k pádu do vývrtky 5% - Události kdy došlo ke ztrátě výkonu 5% - Události kdy došlo k CFIT 10% - Události kdy došlo k vyčerpání paliva 8% Z výše uvedených dvou skupin událostí, je nutno se dále zaměřit na ty události, které bude možno eliminovat navrhovanými technickými prostředky projektu. 29

30 LN (dle příčin - LČ) vs zahynulí GA / ULLa 30

31 porovnání skupin ULLa a GA do 2250kg MTOM Z výše uvedených výsledků analýzy vyplynulo, že na příčinách vzniku LN se podílí široké spektrum faktorů, které mají vztah k samotné osobě pilota. Bylo nutno vybrat takové typy událostí, které by bylo možno s vysokou mírou pravděpodobnosti eliminovat technickým řešením tzn. takové aby bylo možno definovat typické scénáře průběhu těchto událostí a na jejich základě navrhnout formu jejich eliminace. Byly identifikovány čtyři základní typy událostí. - LN zapříčiněné zvýšenou rychlostí ve fázi sestupu na přistání - LN zapříčiněné odskokem při přistání - LN zapříčiněné tzv. vysokým vyrovnáním - LN zapříčiněné vysazením motoru (resp. poklesem výkonu) 31

32 porovnání skupin ULLa a GA do 2250kg MTOM Při vzájemném porovnání skupin LN v kategorii ULL a ostatních do 2250kg MTOM v kategorii GA, bylo zjištěno, že četnosti typických nehod společné pro obě kategorie jsou v kategorii GA procentuelně poníženy vlivem výskytu zvýšeného množství technických příčin LN. Z následné analýzy vyplynulo, že toto je dáno provozováním specifické letadlové techniky, kde zejména u starších typů pohonných jednotek dochází vlivem únavy k častějším závadám vedoucím v konečném důsledku k LN. V další fázi analýzy jsme se soustředili na události v kategorii ULLa a primárně pro tuto kategorii SLZ. 32

33 KRITICKÉ FÁZE Vlastní přistávací manévr označovaný obvykle jako přistání lze rozdělit do několika na sebe navazujících fází, kterými obvykle jsou: Počáteční přiblížení k přistávací dráze a klesání Konečná fáze přiblížení Přechodový oblouk Výdrž Dosednutí V rámci zkoumání příčin nehod bylo zjišťováno k jakým chybám pilotů dochází během přistání nejčastěji. Výběh a zastavení letounu 33

34 KRITICKÉ FÁZE Rozborem příčin nehod během přistání lze zjistit, že těmto situacím obvykle předcházejí pilotní chyby a chybná rozhodnutí v předchozích fázích přistávacího manévru. Obecně známým faktem je, že úspěšné přistání začíná již ve fázi finálního přiblížení k přistávací dráze (po poslední zatáčce), kdy pilot musí držet vhodnou rychlost přiblížení, při správném úhlu sestupu a správné přistávací konfiguraci letadla. 34

35 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 1 sestup na přistání zvýšenou rychlostí Bod zvratu této situace spočívá již při zahájení finálního přiblížení k přistávací dráze. Pokud do této fáze letu pilot vstupuje s vysokou rychlostí, přiblížení nemá stabilní parametry a je ztížen odhad výšky pro správné zahájení dalších fází přistání Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá v doporučení správné rychlosti pro fázi přiblížení na přistání a její kontrola Eliminace Rizika Pilot má vhodné parametry pro úspěšné zvládnutí navazujících fází přistání 35

36 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 1 sestup na přistání zvýšenou rychlostí přistání v polovině dráhy prosednutí a přistání na vyšší rychlosti kmity - destrukce příďového podvozku (zdroj ÚZPLN) 36

37 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 2 odskok Bod zvratu této situace je obtížné stanovit. Pokud již dojde k odskočení letounu, musí pilot během velmi krátké doby správně zareagovat. Potřebná reakce závisí na intenzitě stoupání po odskoku a výšce do které letoun odskočí. Jelikož k výraznějším odskokům dochází obvykle při přebytku rychlosti pro správné dosednutí a malém úhlu natažení letounu, má pilot vyčkat dokud nedojde ke klesání letounu a intenzivnějším přitahováním výškového kormidla zbrzdit rychlost klesání, čímž se zabrání následným odskokům. Podpora správného rozhodnutí pilota: K odskoku může dojít pokud předcházející fáze přistávacího manévru sestup a podrovnání byly provedeny nesprávně. Proto by měl být kladem důraz na podporu pilota v těchto počátečních fázích přistání, neboť při řešení odskoku je velmi málo času na předávání vhodných instrukcí. Pokud by již k odskoku z nějakého důvodu došlo, podpora pilota by měla spočívat v eliminaci instinktivního potlačení výškového kormidla, které může vzniklou situaci ještě zhoršit. Eliminace Rizika Pokud pilot provede správně předcházející fáze přistávacího manévru, tak pravděpodobnost odskoku významně klesne. 37

38 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 2 odskok Letoun Cessna C-152 Tvrdé přistání s odskokem, následné vyjetí z drahý Poškození příďového podvozku, motorového lože (násilné zastavení motoru), pravé palivové nádrže, listů vrtule 38

39 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 3 - vysoké vyrovnání Bod zvratu této situace se nachází v okamžiku, kdy pilot dokončuje podrovnání a vyrovnává letoun do souběžného letu s povrchem RWY. Pilot se v této fázi musí plně spolehnout na svoji schopnost přesného odhadu výšky. Tato schopnost je velmi individuální a zlepšuje získanými zkušenostmi. Pokud je pilotem včas zjištěna příliš velká výška nad terénem a současně má letoun stále dostatečnou zásobu rychlosti, je možné provést bezpečné sklesání na vhodnou výšku Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá v poskytnutí informace o dosažení správné výšky nad povrchem RWY. Pokud bude možné výšku letadla nad povrchem RWY přesně stanovit, dojde ke zlepšení schopnosti pilota správně provést vyrovnání letounu, postupně vytratit rychlost a provést dosednutí na minimální rychlosti Eliminace Rizika Pilot má vhodné parametry pro úspěšné zvládnutí navazujících fází přistání 39

40 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č. 3 - vysoké vyrovnání V průběhu strmého sestupu na přistání s plně otevřenými brzdícími klapkami, na vyšší rychlosti, neodhadla svoji výšku a zahájila přechodový oblouk. Kluzák vyplaval do výšky cca 2 m nad zemí. Žákyně, prudce potlačila. Následně došlo ke střetu přední části kluzáku se zemí. Následovalo kmitnutí trupu kluzáku a tvrdý náraz zadní části trupu a ostruhy, který deformoval zadní část. 40

41 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.4 ztráta rychlosti v zatáčce Bod zvratu této situace se nachází v okamžiku, kdy v průběhu zatáčky klesá rychlost, výška nebo oba parametry letu. Může rovněž dojít k situaci kdy se tyto parametry nahodile mění např. v důsledku snahy pilota udržet objekt zájmu v zorném poli. Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá ve varování že pilot provádí zatáčku s neustálenými parametry. Pilotovi by měla být poskytnuta informace o optimální rychlosti kroužení a varování před dosažením minimální rychlosti v zatáčce Eliminace Rizika Pilot zná vhodné parametry letu a je včas varován pokud se blíží mezním hodnotám bezpečného letu. 41

42 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.4 ztráta rychlosti / pád do vývrtky Nevybrání ploché zádové vývrky Náraz do země Letoun zničen Pilot zahynul 42

43 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.6 - ztráta kontroly po vzletu Bod zvratu této situace se nachází v okamžiku, kdy se pilot rozhoduje o provedení vzletu. Na známém letišti se obvykle vycvičený pilot umí správně rozhodnout, vyhodnotit potřebnou délku rozjezdu s ohledem na její sklon a směr větru. V případě neznámého letiště se musí pilot spolehnout na své zkušenosti a znalosti vlastností daného letadla, jinak se může dostat do neřešitelné situace. Podpora správného rozhodnutí pilota: Spočívá s poskytnutí informací o potřebných délkách vzletu v konkrétních podmínkách. S ohledem na provoz na RWY s různým povrchem by se měl poskytovat výpočet aktuální délky vzletu při bezvětří a zpevněnou RWY. Pilot by do výpočtu mohl manuálně zadat sílu a směr větru a sklon RWY. Dále pilot měl znát potřebné rychlosti pro bezpečné stoupání a očekávané stoupací rychlosti. V případě, že by se pilot dostal na nejnižší bezpečnou rychlost měl by být varován - akustické i optické varování - rychlost potlač Eliminace Rizika Pilot zná před vzletem aktuální výkony letadla a může se rozhodnout zda má v daných podmínkách bezpečnou rezervu délky RWY pro vzlet. 43

44 MOŽNÉ ZPŮSOBY STANOVENÍ BODU ZVRATU Scénář č.6 - ztráta kontroly po vzletu V průběhu rozjezdu letoun nezískal dostatečnou rychlost pro rozlet a stoupání do bezpečné výšky. Pilot včas nepřerušil vzlet Letoun dosáhl výšku cca 5 m nad terénem, ale neměl dostatečnou rychlost, aby bezpečně přestoupal překážky Po nárazu do země se zlomila levá podvozková noha, vylomil motor i s ložem, zničila vrtule a poškodilo křídlo. Posádka nebyla zraněna. 44

45 VÝŠKA A RYCHLOST Obecným doporučením pro piloty získaným během výcviku je, že by se optimální rychlost sestupu a ve fázi konečného přiblížení měla pohybovat na úrovni 1,3x Vmin pro danou konfiguraci letadla. Dalším kritickým místem selhání je podrovnání letounu. Tato fáze letu je ostatně také samotnými piloty považována za jeho nejnáročnější část, přičemž doba jejího trvání se obvykle pohybuje od 6 do 10 vteřin. Průměrný pilot u něhož lze očekávat nálet 35 hodin ročně při průměrné délce letu kolem 40 minut, stráví ve fázi podrovnání pouhých 7 minut. Různé studie provedenými experimenty potvrzují, že se piloti při odhadování výšky nejvíce spoléhají na vizuální referenci, zkušenější piloti také dokáží využít kinestetických informací. Piloti během experimentů však nebyli schopni vysvětlit, jak přesně vizuální podněty využívají. 45

46 VÝŠKA Přesnost výškoměrů používaných v letectví se pohybuje okolo 75ft, piloti se tak při stanovení výšky pro zahájení podrovnání, která se v případě všeobecného letectví obvykle pohybuje v rozmezí 3-6m (10-20 ft) AGL, musí spoléhat na vlastní smyslové podněty. Provedené lékařské studie o schopnostech lidského zraku vedou k závěru, že lidské vnímání hloubky potřebné k přesnému provedení přiblížení a přistání pouze prostřednictvím binokulárních vodítek, s rostoucí vzdáleností klesá. Kritická vzdálenost od které již značně narůstá chyba odhadu činí přibližně 6,1m (20ft). K eliminaci této chyby člověk využívá monokulární (malířská) vodítka. Piloti ve výcviku se musí metodou pokusu a omylu sami naučit vybírat vhodná vizuální vodítka. Jinými slovy, létáním okruhů se učí budoucí piloti rozpoznat vysoká podrovnání od nízkých a naopak. Studie prokázaly, že využití technických prostředků (např. akustických signálů) výrazně zlepší bezpečné a správné provedení přistávacího manévru. 46

47 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Pokud pilot má přesnou referenci o výšce, dochází k výraznému snížení jeho chybovosti. V současnosti existuje celá řada technologií umožňující detekovat výšku letadla nad povrchem. - spolehlivost měření a možnost měření výšky nad různými druhy povrchů; - schopnost detekovat výšky od 1m do 30m s minimální chybou; - schopnost práce při vysoké dopředné rychlosti; - nízké pořizovací náklady; - nízké nároky na hardware. 47

48 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Nejčastěji se k měření výšky letadla nad povrchem v letectví využívají zařízení pracující s rádiovými vlnami označované jako radiovýškoměry. Tato zařízení využívají při vyhodnocovaní výšky porovnávání okamžité hodnoty frekvence mezi vyzařovaným a po odražení přijatým vysokofrekvenčním signálem. + Principiálně jde o jednoduchá zařízení, která vyžadují aplikaci drahých komponent a vyzařují elektromagnetickou energii, která může být zdrojem rušení palubních systémů. - Ceny komerčně dostupných zařízení vhodných i pro malá letadla se pohybují okolo EUR, které vlastníci letadel většinou nejsou ochotni investovat. 48

49 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Rozvoj optoelektroniky dnes umožňuje uvažovat o zařízení, které bude pracovat s využitím optických metod měření vzdáleností, které by mohly výše uvedené nedostatky odstranit. Obecně optické metody mohou být založené na aktivních nebo pasivních metodách detekce vzdálenosti. Pasivní metody nevyžadují aktivní vysílání energie do prostoru, z tohoto pohledu jsou energeticky méně náročné, avšak jsou mnohem více náchylné na dodržení světelných podmínek vlastností povrchu kontrast atd. Z těchto důvodů nejsou příliš vhodné pro zamýšlené použití vzhledem k velké variaci možných podmínek a druhů povrchů přistávacích drah. 49

50 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Aktivní metody optické detekce jsou obvykle založené na měření doby letu aktivně vyslaného paprsku o známé vlnové délce. Obecně tyto systémy vyžadují použití laserového modulu a velmi přesné časové základny. Tyto náročné komponenty ale přestavují náklady v řádech několika set EUR, které se nepříznivě promítají do výsledné ceny zařízení. Dalším úskalím při využití toho systému pro měření výšky letadla je závislosti měření na poloze letadla. Tento problém se dá řešit umístěním vysílače i přijímače na stabilizovanou plošinu nebo použitím více měřících kanálů. Ze získaných vzdáleností lze stanovit nejen výšku letadla nad povrchem, ale také jeho orientaci vůči měřenému povrchu. 50

51 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM Jako velmi perspektivní jeví technologie označovaná jako LEDDAR. Tato technologie pracuje na podobném principu jako LIDAR, přičemž využívá infračerveného difuzně rozptylovaného světla emitovaného LED diodami v krátkých pulzech k osvětlení scény. Na detektor dopadá odražené světlo ze scény v různých úhlech a tohoto jevu je pak využito při vyhodnocené vzdálenosti. Pokud nejsou zvláštní požadavky na rozlišení není vzhledem k nízkým nákladům třeba řešit rotující hlavu, ale lze použít více měřících kanálů. Tím tento systém nemá žádné pohyblivé díly a nabízí potenciálně velmi vysokou spolehlivost. V současnosti je nabízený systém určený pro průmyslové aplikace a pro použití v letectví by je bylo nutno náležitě modifikovat. 51

52 VÝŠKA Snížení chybovosti pilota během přistávacího manévru u lehkých sportovních letadel je na základě provedeného zkoumání teoreticky možné a to prostřednictvím přidání dalšího podnětu, nezávislého na schopnostech pilota, který mu pomůže rozeznat správný okamžik zahájení podrovnání a dodržet správnou výšku výdrže. Realizace tohoto podnětu může být pomocí technického zařízení, které dokáže přesně stanovit výšku letadla nad povrchem 52

53 Děkuji za pozornost 53

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Letecké nehody letadla ULLa Kosák 3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-105 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červenec 2016 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 476 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlín Z726, poznávací značky OK-DRC, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu CESSNA C-152, poznávací značky OK-HFA, na letišti Raná, dne 30.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu CESSNA C-152, poznávací značky OK-HFA, na letišti Raná, dne 30. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 17 0160 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu CESSNA C-152, poznávací značky OK-HFA,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody ULLa Piper Cub 3, pozn.zn. OK- DUO 04, Česká Lípa dne 21.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody ULLa Piper Cub 3, pozn.zn. OK- DUO 04, Česká Lípa dne 21.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 407/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody ULLa Piper Cub 3, pozn.zn.

Více

Č.j. : 25/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j. : 25/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. : 25/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Cessna C 182 poznávací

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-33 poznávací značky OK-7427 na letišti Plzeň-Letkov dne 22.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-33 poznávací značky OK-7427 na letišti Plzeň-Letkov dne 22. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 13-241 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-33 poznávací značky OK-7427

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 216/04/ZZ výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody ULLa Zenair

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadla L 410UVP-E poznávací značky OK-WDC dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadla L 410UVP-E poznávací značky OK-WDC dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 620/05/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadla L 410UVP-E

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Prosinec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Prosinec 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-185 Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Bellanca 7 GCBC, pozn. značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-117 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku ORLÍK II - VT 116 poznávací značky OK-4307 na LKCM dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku ORLÍK II - VT 116 poznávací značky OK-4307 na LKCM dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-17-0463 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku ORLÍK II - VT 116 poznávací značky OK-4307

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha červen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-175 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Kontrola letadlových systémů

Kontrola letadlových systémů Osnova předmětu Kontrola letadlových systémů Požadavky kladené na letadlové systémy, odolnost proti vnějším vlivům Definice základních pojmů, metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 270/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlin Z 226

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu Nimbus 2 M, poznávací

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-526 AFS-V, OK-CXB na letišti Holešov dne 6. září 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-526 AFS-V, OK-CXB na letišti Holešov dne 6. září 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 390/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-526 AFS-V, OK-CXB na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A Blaník poznávací značky OK-2722 na letišti Plasy dne 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A Blaník poznávací značky OK-2722 na letišti Plasy dne 11. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 15-342 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A Blaník poznávací značky OK-2722

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:279/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cirrus SR 20

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-5847 na LKCR dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-5847 na LKCR dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-19-0320 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-5847

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu MITSUBISHI - MU2, OK-HLB v místě - LKKV : Karlovy Vary

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu MITSUBISHI - MU2, OK-HLB v místě - LKKV : Karlovy Vary ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 Praha 99 Č.j.: CZ-07-038 Výtisk č.. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounu MITSUBISHI - MU2, OK-HLB v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 132/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 132/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 132/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu GILES G-202

Více

Výtisk č.1. Praha Srpen pojistné události.

Výtisk č.1. Praha Srpen pojistné události. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-182 Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody motorovéhoo závěsného kluzáku dnee 11.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Tecnam P2008JC. na letišti Rakovník dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Tecnam P2008JC. na letišti Rakovník dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-18-0416 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Tecnam P2008JC poznávací značky OK-NDB

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:96/05/ZZ. Praha Červen ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:96/05/ZZ. Praha Červen ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:96/05/ZZ 1 Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Piper PA 28-180, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ , 1024, 1025

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ , 1024, 1025 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-17-0909, 1024, 1025 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin opakovaného incidentu UL letounu Argo pozn. značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 182K, pozn.zn. N2448Q. na letišti Hodkovice nad Mohelkou

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 182K, pozn.zn. N2448Q. na letišti Hodkovice nad Mohelkou ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 68/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 182K, pozn.zn.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172N, pozn. značky OK-JTN, na LKCE dne Praha listopad 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172N, pozn. značky OK-JTN, na LKCE dne Praha listopad 2015 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-15-198 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172N, pozn. značky OK-JTN, na LKCE dne

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

ZMĚNA č. 105-B K LETECKÉMU PŘEDPISU LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL L 8

ZMĚNA č. 105-B K LETECKÉMU PŘEDPISU LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL L 8 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví ZMĚNA č. 105-B K LETECKÉMU PŘEDPISU LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL L 8 1. Následující listy neslouží ke změně předpisu. Jejich cílem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ -11-469 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla TST-10 M Atlas v místě předpolí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla VIPER SD4, poznávací značky OM-M505, dne na LKPO.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla VIPER SD4, poznávací značky OM-M505, dne na LKPO. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD CZ-19-0283 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla VIPER SD4, poznávací značky OM-M505, dne 8. 5. 2019 na LKPO Praha Září

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 085/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 085/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 085/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody SLZ typu P 220 Koala,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus, poznávací značky OK 3267, dne na letišti Jičín

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus, poznávací značky OK 3267, dne na letišti Jičín ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 13-156 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus, poznávací značky OK

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Piper PA-28A-161 poznávací značky OK-AKA dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Piper PA-28A-161 poznávací značky OK-AKA dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:227/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Piper PA-28A-161

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 226 T poznávací značky OK-MGF LKSN

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 226 T poznávací značky OK-MGF LKSN ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-17-0392 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 226 T poznávací značky OK-MGF LKSN 3.

Více

CZ dne Praha Duben Výtisk č.1. pojistné události.

CZ dne Praha Duben Výtisk č.1. pojistné události. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-18 Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna C150, pozn. značkyy OK-OKA,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody. letounu M-18 Dromader, pozn.zn. OK-TGR. 2 km NW Lomnice nad Popelkou

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody. letounu M-18 Dromader, pozn.zn. OK-TGR. 2 km NW Lomnice nad Popelkou ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 243/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin letecké nehody letounu M-18 Dromader,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu ATEC 321 Faeta, na neověřené nouzové ploše

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. ULLa typu ATEC 321 Faeta, na neověřené nouzové ploše ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-244 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa typu ATEC 321 Faeta, na neověřené

Více

Č.j.: 31/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.: 31/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 31/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER PA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF 34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF 34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 10. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-17-0436 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF 34 poznávací značky OK-3401 na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 526 AFS-V poznávací značky OK-CXC letiště Bohuňovice dne 5. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 526 AFS-V poznávací značky OK-CXC letiště Bohuňovice dne 5. 5. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-12-112 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z 526 AFS-V poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A poznávací značky OK-0913 na letišti Jičín dne 31.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A poznávací značky OK-0913 na letišti Jičín dne 31. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-229 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13A poznávací značky OK-0913 na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13 BLANÍK poznávací značky OK-6815 na letišti Vlašim dne 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13 BLANÍK poznávací značky OK-6815 na letišti Vlašim dne 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-18-0541 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L-13 BLANÍK poznávací značky OK-6815 na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Únor 2010 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-429 Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa, Kolibřík KK-1, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-320 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně

Více

BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ ÚZPLN-1A/2012

BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ ÚZPLN-1A/2012 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BULLETIN ZAHRANIČNÍCH UDÁLOSTÍ ÚZPLN-1A/2012 Přijaté notifikace za první pololetí 2012 O b s a h Datum Druh události Letoun Stát Místo Strana 21.1.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-6066 na letišti Havlíčkův Brod dne 29. 4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-6066 na letišti Havlíčkův Brod dne 29. 4. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-107 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-6066

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 30/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na letišti Praha Letňany ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-11-573 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Cessna C 172S poznávací značky OK-COK na

Více

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Program porady

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Program porady Program porady Rozbor LN a I za 3. čtvrtletí 2007 Příspěvek LOM Diskuse Informace Závěr Rozbor období červenec září 2007 Bez Letoun MTOM LN VI I vlivu na bezpečnost přes 5 700kg 0 0 81 25 2 250 5 700 kg

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG ze dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG ze dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 147/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR dne 26.8.2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla EV-97 EUROSTAR

Více

Celkový všeobecný rozbor a statistika mimořádných událostí v provozu SLZ za období od do

Celkový všeobecný rozbor a statistika mimořádných událostí v provozu SLZ za období od do Celkový všeobecný rozbor a statistika mimořádných událostí v provozu SLZ za období od 1.1. 2002 do 31.12.2002 Rok 2002 byl posledním rokem, kdy se mimořádné letecké události řešily podle původně platné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 583/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 583/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 583/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody ULLa typu Mája, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha září 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha září 2016 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 662 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Be-50 Beta Minor, poznávací značky OK-EAA,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku NOVA v místě Třinec Oldřichovice, dne 2.října 2011.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku NOVA v místě Třinec Oldřichovice, dne 2.října 2011. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 11-476 Výtisk č. 1 Počet listů: 8 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody padákového kluzáku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Piper Malibu PA P, pozn.zn. D-EADC na letišti Vysoké Mýto dne 2.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Piper Malibu PA P, pozn.zn. D-EADC na letišti Vysoké Mýto dne 2.8. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 320/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Piper Malibu PA 46-310

Více

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne

Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Bell 427 OK- AHA. u obce Křelov dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 12/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Bell 427 OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha říjen 2018

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha říjen 2018 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-18-0919 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody, srážky letounu Zlín Z-326 MF poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na letišti Liberec, dne 28. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 332 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Z-226MS, poznávací značky OK-KNI, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Říjen 2013 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-13-282 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus poznávací značky OK-2999

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku LS-8a poznávací značky D-2678 na poli u obce Bělá dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku LS-8a poznávací značky D-2678 na poli u obce Bělá dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-17-0328 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku LS-8a poznávací značky D-2678 na poli

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku GROB G 103, poznávací značky OK-8144, na letišti Frýdlant, dne 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku GROB G 103, poznávací značky OK-8144, na letišti Frýdlant, dne 11. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 16 412 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku GROB G 103, poznávací značky OK-8144,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin incidentu vrtulníku AS-355 F2, pozn.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant nad Ostravicí, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant nad Ostravicí, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-155 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu SportCruiser na letišti Frýdlant

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

Č.j.: 7/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Jak 40, EW letiště Praha dne 6. ledna 2003

Č.j.: 7/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Jak 40, EW letiště Praha dne 6. ledna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 7/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Jak 40, EW 88161 letiště Praha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha srpen 2017

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha srpen 2017 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 17-0473 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus B, poznávací značky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG ze dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací značky OK-PLG ze dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 548/05/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu L-200A, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:91/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.:91/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 13 199 1 PRAHA 99 Č.j.:91/6/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody motorového závěsného kluzáku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu K 7, poznávací značky OK-1628 na letišti Polička dne 9.4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu K 7, poznávací značky OK-1628 na letišti Polička dne 9.4. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Čj. CZ 12-067 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu K 7, poznávací značky

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 8168 OBSAH KONTROLNÍ SEZNAM STRAN ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV OBSAH i ii iii ČÁST I LETOVÉ POSTUPY VŠEOBECNĚ I-1-1-1 Díl 1 Definice, zkratky a akronymy I-1-1-1

Více

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě.

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. VÝROČNÍ ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI ZA ROK 13 Shrnutí Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. Údaje v této zprávě pocházejí z mnoha různých zdrojů

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L 33 SÓLO poznávací značky OK-4404 na letišti Jihlava ze dne 25.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L 33 SÓLO poznávací značky OK-4404 na letišti Jihlava ze dne 25. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-17-0490 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku L 33 SÓLO poznávací značky OK-4404 na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody SLZ typu KP 2-Sova Rapid 200, dne 13.09.2006, 115 km dálnice D 1.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody SLZ typu KP 2-Sova Rapid 200, dne 13.09.2006, 115 km dálnice D 1. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 475/06/ZZ Výtisk č. 4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody SLZ typu KP 2-Sova Rapid 200,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku K7 poznávací značky OK-1745 na letišti Žamberk dne 9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku K7 poznávací značky OK-1745 na letišti Žamberk dne 9. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-16-383 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku K7 poznávací značky OK-1745 na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více