ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH"

Transkript

1 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Lukeš František, Louda Boh., Pokorný Petr. Program: 1. Plnění rozpočtu za rok Projedná těžby a prodeje dřeva 3. Veřejná schůze ZO Různé. 5. Diskuse 6. Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok Členové ZO vzali informaci na vědomí 3. Starosta předložil ke schválení návrh směrnice pro časové rozlišování. ZO návrh schválilo. 4. Starosta seznámil ZO s výsledky inventarizace majetku k (vyřazení majetku z evidence) 5. Starosta předložil ZO nabídku České pojišťovny na pojištění odpovědnosti obce pro případ úrazu občanů na chodnících a komunikacích v majetku obce (viz nabídka ČP). Členové zastupitelstva souhlasí s uzavřením pojistné události. 6. Starosta navrhl uspořádání brigády na dokončení úpravy knihovny, aby mohla být přestěhována do malé místnosti (lino, regály). Brigáda se uskuteční v sobotu 23. ledna. 7. Starosta upozornil na úhradu místních poplatků (popelnice, psy, služby mechanizací) do Starosta předložil ZO návrh na znovu zprovoznění sálu v kult. domě čp. 2. s tím, že návrh uspořádat brigádu rovněž na sobotu Nutná oprava rozmrzlého potrubí vody, oprava bojleru, převést kamna z prodejny, přebroušení podlahy, oprava rozbitých oken. Dále předložil ZO návrh na celkovou opravu WC, kuchyně včetně nového bojleru, obložení sálu do výše parapet deskami a vymalování sálu. Celkový náklad na zprovoznění sálu se odhaduje na 80 tis. Kč. ZO s tímto postupem opravy souhlasí. 9. Starosta podal návrh na uskutečnění veřejné schůze ZO na den v místním pohostinství s programem: 1) Zpráva o činnosti ZO v roce ) Zpráva o plnění rozpočtu v roce ) Projednání návrhu na rozpočet v roce ) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Pohoštění krom nápojů hradí obec. 10. Starosta předložil žádost Vladimíra Libenského o odprodej pozemku a velikosti 65 m2.pozemek je zatím ve vlastnictví MNV Loukovec, ze kterého musí být nejprve převeden na obec Sezemice a po té se může uskutečnit převod. 11. Diskuse 12. Různé Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č. 1, 2, 3, 5, 6, 9, ZO Sezemice schválilo: - uzavření pojištění odpovědnosti pro případ úrazu občanů na komunikacích v majetku obce - znovu zprovoznění sálu v kult. domě čp. 2 v hodnotě cca 80 tis. Kč - uskutečnění veřejné schůze ZO na den v místním pohostinství - směrnice časového rozlišení Za: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

2 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 2/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr. Omluveni: Lukeš František Program: 1) Zpráva o činnosti ZO v roce ) Zpráva o plnění rozpočtu v roce ) Projednání návrhu na rozpočet v roce ) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil člena ZO a ostatní přítomné občany Sezemic s činnosti ZO v roce Místostarostka paní Horáková Marie seznámila občany s plněním rozpočtu v roce 2009 Členové ZO k přednesenému výsledku hospodaření nemělo připomínek a bez výhrad jej schválilo 3. Starosta předložil ZO a ostatním přítomným občanům do diskuse návrh rozpočtu na rok 2010 s tím, že mohou připomínkovat do , kdy bude rozpočet schvalován. 4. Diskuse 5. Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - zprávu starosty o činnosti zastupitelstva v roce 2009 ZO Sezemice schválilo: - plnění rozpočtu obce v roce návrh starosty na rozpočet pro rok 2010 Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé:

3 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 3/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1) Výsledky kontroly hospodaření za rok ) Schválení rozpočtu na rok ) Různé 4) Diskuse 5) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1) Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne ) Starosta seznámil člena ZO a ostatní přítomné občany Sezemic s činnosti ZO v roce ) Místostarostka paní Horáková Marie seznámila občany s plněním rozpočtu v roce ) Členové ZO k přednesenému výsledku hospodaření nemělo připomínek a bez výhrad jej schválilo 5) Starosta předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2010 jako vyrovnaný. Rozpočet, který byl předběžně již projednán na ZO s tím, že mohl být připomínkován do ZO předložený návrh rozpočtu všemi přítomnými členy ZO schválen. 6) Diskuse 7) Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - zprávu starosty o činnosti zastupitelstva v roce 2009 ZO Sezemice schválilo: - plnění rozpočtu obce v roce návrh rozpočtu obce pro rok 2010 jako vyrovnaný Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé:

4 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 4/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1) Schválení závěrečného účtu za rok ) Postup oprav na sále v čp. 2 3) Průběh prací a problematiky v zajišťování projektové dokumentace stavebních parcel 4) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce za rok 2009, který byl po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvo obce Sezemice jej schválilo s tím, že bylo zjištění chyby a nedostatek, kde Obec vede v evidenci pozemků čpp. 255/1 o výměře m2 trvalý travní porost v hodnotě Kč (na jívách). Tento pozemek není evidován na listu vlastnictví, není zřejmé, zda Obec Sezemice je vlastníkem pozemku. K tomu na základě vyžádané srovnávací sestavy parcel na KÚ Mladá Boleslav podal starosta vysvětlení s tím, že pozemek č.pp. dle KN 255/1 se skládá z části obecních parcel ve ZE 254 a 255. I ve srovnávací sestavě je tato parcela 255/1 vedená celá ve vlastnictví obce. Tím však došlo k duplicitě výměr parcel v inventurním soupisu pozemků k Z uvedených důvodů bude opravným dokladem provedena oprava v účetnictví a pozemek dle KN č.pp. 255/1 bude z inventurního soupisu stornován.. Zastupitelstvo obce Sezemice schválilo závěrečný účet za rok 2009 s tím, že bude opravným dokladem provedena oprava v účetnictví a pozemek dle KN č.pp. 255/1 bude z inventurního soupisu stornován 3. Starosta seznámil členy ZO s postupem oprav kulturního domu čp. 2: - první akcí po opravě sálu bude divadelní představení pohádky pro děti v podání studentu VŠ Čerti z Tolfštejna 4. Starosta dále informoval ZO o problematice s projektovou dokumentací na zasíťování tři stavebních parcel, která jejiž od podzimu 2009 v rozpracování projekčním atelierem Anitas ing. Rakovského v Mn. Hradišti (pracovník p. Zajíček), který shromažďuje potřebná vyjádření k zasíťování parcel s tím, že se setkává s různými připomínkami dotčených institucí a bez nichž nemůže být vydáno stavební povolení: - při projednávání 1. uměny ÚP nebyla MěÚ Mn. Hradiště k projednání pozvána Telefonica a tím jsme se nedozvěděli o vedení telefonního kabelu přes stavební pozemky. Z toho důvodu jsme nuceni požádat o přeložku telefonního kabelu, kterému bude předcházet projekt stavby za cca 30 tis. Kč. (ta již byla zadána firmě Bohemiatel s.r.o. Praha Libuš) a následná přeložka kabelu. - zatím došla informace ČEZ Distribuce a.s. s tím, že zpracovala a schválila technické řešení staveb s tím, že o dalším průběhu staveb nás budou informovat - změna ve vyjádření Hasičů s tím, že musí být vymezen prostor pro otáčení vozidel HZS. Nakonec došlo ke kompromisu s tím, že bude podél komunikace vynecháno místo pro parkování a tím se vyhneme prostoru na otáčení 5. Starosta podal informaci o volbách do Parlamentu ČR školení předsedy a zapisovatele 20.5 od 12,30 hod. v Mn. Hradišti v objektu kina. 6. Starosta předložil žádost pana ing. Petra Plesnivého o povolení se zbouráním stodoly v čp. 39 havarijní stav s nebezpečím úrazu u kolemjdoucích. ZO s žádostí vyslovilo souhlas. 7. Starosta podal informaci ÚPZSVVM o bezdůvodném obohacování ve věci st. parcely č. 80 o výměře 113 m2, zastavěná plocha nádvoří pod prodejnou e.č.12. Jedná se o pozemek, o jehož odkup obec požádala cca před 4 lety a nyní úřad vznesl požadavek na úhradu cca 62 tis. Kč za dobu od koupi prodejny od Jednoty Mn. Hradiště. Starosta při osobním jednání s tímto

5 požadavkem vyslovil nesouhlas a došlo k oboustranné dohodě o úhradě od do (2 let) ve výši 9 917,84 Kč. ZO s tímto postupem vyslovilo souhlas. 8. Starosta informoval o ukončení mýtní těžby lesa a vysázení stromků včetně oplocení ukončeno a bylo vysázeno 2700 letních dubů. Obec požádala o dotaci ve výši Kč (7 Kč/ks). 9. Diskuse 10. Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - bod č. 3, 4, 5, 8 ZO Sezemice schválilo: - závěrečný účet za rok 2009 s tím, že bude opravným dokladem provedena oprava v účetnictví a pozemek dle KN č.pp. 255/1 bude z inventurního soupisu stornován - zbourání stodoly v čp. 39 ing. Plesnivého - úhradu ve výši 9 917,84 Kč za období od do za užívání pozemku č.pp. 80 pod prodejnou ve vlastnictví obce - Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé:

6 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 5/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1) Průběh prací a problematika v zajišťování projektové dokumentace stavebních parcel 2) Uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou 3) Informace o změně v evidenci obyvatel 4) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta informoval ZO o postupu při zpracovávání projektové dokumentace na zasíťování tří stavebních parcel, která je již od podzimu 2009 v rozpracování projekčním atelierem Anitas ung. Rakovského v Mn.l Hradiště (projektant p. Zajíček), : - uzavření smlouvy mezi Telefonica O2 Praha 4 a Obcí Sezemice o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - rozpočet s výkazem výměr celkem 153 tis. Kč, z toho zemní práce 107 tis. Kč, montáž 12 tis. Kč, geodetické práce 12 tis. Kč, doprava 3 tis. Kč a materiál 19 tis. Kč. - ZO souhlasí, aby zemní práce si obec zajistila svépomocí a tím se náklady na přeložku zlevnily. 3. Starosta předložil návrh na uzavření nájemní na pozemek st. parc. č. 80 o výměře 113 m2, zastavěná plocha nádvoří pod prodejnou s ÚPZSVVM s ročním nájmem 5 tis. Kč a to do doby odkoupení této parcely do vlastnictví obce, o které obec požádala v roce ZO souhlasí s podáním žádosti o uzavření nájemní smlouvy na daný pozemek s tím, že souhlasí s jeho odkoupením tak jak bylo již schváleno a požadováno odkoupení od ÚPZSVM v roce Starosta podal informaci o pozvánce MěÚ Mn. Hradiště s oznámením o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání komunikace a inženýrské sítě (vodovodu, kabelových rozvodů NN a přeložku metalického kabelu společnosti Telefonica O2 ke stavebním a to dne v 9 hod. v zasedací místnosti MěÚ Mn. Hradiště. 5. Starosta podal ZO informaci o zákonu č. 227/2009 Sb., kde došlo ke změně zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel. podle ust. 5 zák. budou ohlašovny od zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel o trvalém pobytu v rozsahu dle 3 odst. 3 písm.g) a h). Z toho důvodu je zapotřebí zřízení Žádost o zřízení přístupu do byla podána na MV ČR. 6. Starosta dále podal informaci o změně ve způsobu předávání finančních a účetních výkazů ministerstvu financí od Součástí je registrace do CSÚIS tzv. osoby zodpovědné a náhradní zodpovědné osoby. ZO byla zaregistrována paní Růžena Švermová, MěÚ Mn. Hradiště vedení účetnictví a NZO Marie Horáková. 7. Informaci o komunálních volbách, které se uskuteční na podzim 2010 podal starosta obce. Zastupitelstvo odsouhlasilo opět ZO v počtu 9 členů. 8. Starosta informoval o opravě motoru traktoru Zetor 4011, která si vyžádala 40 tis. Kč. 9. Diskuse 10. Závěr

7 Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - bod č. 4, 5, 6, 7 8 ZO Sezemice schválilo: - zemní práce na přeložce telefonního kabelu provést svépomocí - návrh na uzavřením nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou č.pp. 80 a následným jeho odkoupením od ÚPZSVM. - - Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef Ověřovatelé

8 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 6/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Louda Boh., Pokorný Petr, Lukeš František Omluveni: Program: 1. Převod zem. a lesních pozemků na jiné osoby 2. Územní řízení o umístění stavby komunikace a inženýrské sítě ke staveb. parcelám 3. Příprava komunálních voleb 4. Různé 5. Diskuse 6. Závěr Průběh schůze: Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta předložil žádost PFČR o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků na jiné osoby. K žádnému ze seznamu pozemků nemá obec právo přednostního převodu, ani nemá zájem o jejich získání, neboť nejsou předmětem potřeb obce. ZO souhlasí s jejich převodem na jiné osoby. 3. Starosta seznámil s žádostí ČSÚ o překontrolování seznamu budov v obci se seznamem přidělených č.p. se ČSÚ. 4. Starosta podal informaci z jednání o územním řízení o umístění stavby komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu stavebních parcel. 5. Starosta předložil ZO návrh na registrační poplatek místní knihovně: - 20,- Kč/1 rok dospělá osoba - 10,- Kč/1 rok za dítě do 15 let ZO tento návrh schválilo. 6. Starosta informoval o vyhlášeném termínu komunálních voleb na 15. a 16. října. - předložil návrh na 9-ti členné ZO výběrem kandidátu po předchozí anketě, kdy bude všem voličům předán seznam trvalých občanů obce starších 18 let. Občané budou moci zaškrtnutím nejvíce 9 občanů je doporučit na kandidátní listiny dvou nezávislých sdružení kandidátů, a vložit je do urny v místní prodejně. ZO s tímto postupem souhlasí. 7. ZO schválilo návrh starosty na uskutečnění kulturní akce, a to na návsi 14. srpna. K tanci a poslechu zahraje country skupina Jiřího Zacha. 8. Diskuse 9. Závěr Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: - bod č. 3, 4 ZO Sezemice schválilo: - převod zem. a lesních pozemků na jiné osoby, které jsou ve vlastnictví PFČR - registrační poplatek místní knihovny ve výši 20,- Kč/1 rok dospělá osoba 10,- Kč/1 rok za dítě do 15 let - způsob výběru kandidátů do ZO v komunálních volbách 15.a do 2 sdružení nezávislých kandidátů - uskutečnění kulturní akce, a to na návsi 14. srpna Za: Horáková Marie Starosta: Černý Josef

9 Ověřovatelé ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 7/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Lukeš František, Louda Boh., Pokorný Petr. Program: 1) Vyhodnocení ankety kandidátů pro komunální volby říjen ) Organizace a zajištění posezení při country hudbě ) Informace o poškození křížku mezi dvěma lipami u Koryt 4) Různé 5) Diskuse 6) Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Průběh schůze: 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta předložil výsledky ankety pro výběr kandidátů do komunálních voleb do ZO. Z výsledků budou sestaveny 2 kandidátní listiny nezávislých kandidátů podle pořadí z veřejné ankety. 3. Členové ZO navrhli organizaci a zajištění posezení při country hudbě dne Starosta podal informaci o poškození litinového křížku U pastýře směrem ke Korytům. Jedná se o litinový křížek, který byl cca 25 cm nad horním pískovcovým coklem ulomen v době od 26. do Poškození bylo dne nahlášeno na Policii ČR a šetření na místě a zápis byl pořízen Výše škody byla odhadnuta na 4,5 tis. Kč. 5. Starosta předložil návrh smlouvy o nájmu nemovitosti st. 80, předložený ÚPZSVM, pozemek pod prodejnou o výměře 113 m2, roční pronájem činí 5.113,02 Kč. ZO se sepsáním nájemní smlouvy souhlasí. 6. Starosta přeložil žádost pí. MUDr. Štelclové Dobroslavi na odkoupení pp.č. 281, sad o výměře 3875 m2 za cenu odpovídající nákladům převodu. ZO souhlasí s koupí v ceně 2 000,- Kč. 7. Diskuse 8. Různé Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č. 2, 3, 4 ZO Sezemice schválilo: - Schválilo návrh nájemní smlouvy na pozemek pod prodejnou s ÚPZSVM - odkoupení pp.č. 281, sad o výměře 3875 m2 za cenu 2 000,- Kč Zapsal: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

10 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 8/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Holas Jaroslav, Bartoníček Vl., Horák Jan, Lukeš František, Louda Boh., Pokorný Petr. Program: 1. Vyhodnocení ankety kandidátů pro komunální volby říjen Organizace a zajištění posezení při country hudbě Informace o poškození křížku mezi dvěma lipami u Koryt 4. Různé 5. Diskuse 6. Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Průběh schůze: 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z poslední schůze ZO konané dne Starosta vyhodnotil posezení při country hudbě dne Starosta předložil ZO průběžné hodnocení rozpočtu za rok 2010 a návrh na rozpočtové opatření č. 1 roce Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva. Návrh byl schválen a předán k provedení úpravy rozpočtu zpracovateli našeho účetnictví na MěÚ Mn. Hradiště. 4. Starosta předložil ke schválení cenovou nabídku a opravu okapů ke vstupu do kulturního domu v čp. 2. Nabídku přeložila fi p. Mareše z Mn. Hradiště na 20 m žlabů s háky ve výši Kč včetně DPH. ZO návrh na opravu okapových žlabů za navržených podmínek schválilo. 5. Starosta informoval o pokračování v přeložce telefonního kabelu u stavebních parcel. Osloven byl pan Kraušner o vytýčení stávajícího vedení, aby nedošlo při zemních pracích k jeho poškození. Cena vytýčení je Kč/hod. a 9 Kč/km cesta. Další postup při překládce kabelu výkopové práce a vybrat firmu na montáž kabelu. 6. Starosta seznámil ZO s veřejnou obchodní soutěží na prodej pozemků vyhlášenou PF ČR. Jedná se o pozemky v k.ú. Sezemice vedených pod č.pp. KN 44, 425/3, 457/4, a PK458/3, 583, 584/1, 597 a 608. Seznam parcel je zveřejněn na úřední desce obce. 7. Starosta dále informoval ZO se stavebními záležitostmi. - územní souhlas MěÚ se stavbou zděné stavby skladu u budovy stodoly čp. 42 p. Postráneckého - s rozhodnutím MěÚ a povolením společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r.o. podélné vedení nového vodovodního řádu (výměna havarijního úseku stávajícího vodovodu) 8. Žádost o vyjádření ke stavbě : Jirsko VN, NN obnova energetických zařízení v osadě Jirsko 1. ZO vzalo návrh na obnovu energetických zařízení na vědomí s tím, dojde-li k poškození majetku obce bude požadována náhrada nebo jeho uvedení do původního stavu. 9. Starosta předložil ZO návrh na smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene na vedení kabelového vedení NN 1 kv v zemi ke stavebním parcelám mezi obcí Sezemice a společností ČEZ Distribuce se sídlem v Děčíně. ZO obce souhlasí s uzavřením této smlouvy. 10. Starosta informoval o oznámení pana ing. Plesnivého o zahájení stavebních úprav na objektu rekreační chalupy čp Starosta informoval o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 20. listopadu v hod. na návsi. 12. Volební komise na volby do ZO byla jmenována ve složení: Holasová Helena zapisovatelka, členové ing. Lukeš František, Kupcová Galina, Horáková Bohumila, Večerník Zdeněk a Černá Věra. 13. Informace ČSÚ o připravovaném Strukturálním šetření v zemědělství. 14. Provedení instalace dopravního zrcadla v Rokly poskytnuté použité z Loukova. 15. Starosta předložil návrh na čištění komínů rodinných domků občanů s vydáním osvědčení. 16. Diskuse 17. Různé

11 Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 ZO Sezemice schválilo: - průběžné hodnocení rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtového opatření č. 1 roce opravu části okapových žlabů před vchodem do kult. Domu za navržených finančních podmínek - uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Zapsal: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

12 ZÁPIS ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Vladimír Bartoníček, členové - ing. Dobroslava Lukešová, Porš Petr 1) Členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za období leden až červen ) Členové výboru zkontrolovali pokladní knihu. Finanční výbor neshledal v hospodaření obce s majetkem a finančními prostředky závady. Předseda výboru: Bartoníček Vladimír Za ZO: Černý Josef

13 ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Jaroslav Louda, členové Šorejsová Anežka, Porš Petr 1) Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce 2) Kontrolní výbor se seznámil se zápisem o kontrole hospodařen (auditem), které bylo provedeno pracovnice středočeského kraje. Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení zastupitelstva závady. Předseda výboru: Louda Jaroslav Za ZO: Černý Josef

14 ZÁPIS ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Vladimír Bartoníček, členové - ing. Dobroslava Lukešová, Porš Petr 1. Členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za období červenec až září Členové výboru provedli dne kontrolu pokladní knihy. Finanční výbor neshledali v hospodaření obce s majetkem a finančními prostředky závady. Předseda výboru: Bartoníček Vladimír Za ZO: Černý Josef

15 ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE V SEZEMICÍCH Místo a datum konání: v místnosti Obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Předseda výboru Jaroslav Louda, členové Šorejsová Anežka, Porš Petr 1. Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, formou kontroly zápisů za uplynulé období. Kontrolní výbor neshledal v plnění usnesení zastupitelstva závady. Předseda výboru: Louda Jaroslav Za ZO: Černý Josef

16 Místo a datum konání: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V SEZEMICÍCH čís. 9/ od hod.v zasedací místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: Josef Černý, Bartoníček Vladimír, Pokorný Petr, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Lukeš František, ing. Lukešová Dobroslava, Nezdara Zdeněk a Šorejsová Alena. Ustavující zasedání se řídilo tímto programem: 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 3) Volba mandátové komise a návrhové komise, ověření platnosti voleb 4) Volba volební komise 5) Slib členů zastupitelstva obce 6) Volba starosty, místostarosty. 7) Návrh výborů, které budou pracovat při OÚ 8) Různé, usnesení a závěr 1) Ustavující zasedání ZO zahájil a řídil dosavadní starosta Černý Josef. 2) Dosavadní starosta předložil nově zvolenému zastupitelstvu obce návrh, aby při svém jednání postupovalo v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva. ZO tento návrh schválilo 3) Po zahájení ověřil předsedající počet přítomných a konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení členové a oznámil, že schůze je schopna se právoplatně usnášet. Zapisovatelem byla jmenována paní Marie Horáková. Ověřovateli byli určeni Pokorný Petr a Šorejsová Alena. 4) Dále předložil návrh na složení mandátové a návrhové komise: Bartoníček Vladimír, Lukeš František a Nezdara Zdeněk. Předsedající předložil ZO návrh na složení volební komise: Ing. Lukešová Dobroslava, Horáková Marie a Louda Jaroslav. Obě komise byly schváleny. 5) Mandátové komise ověřila platnost volby členů obecního zastupitelstva na základě předložených osvědčení a předseda mandátové komise seznámil přítomné se zprávou o ověření platnosti volby ZO, což členové ZO odsouhlasili. 6) Nově zvolení členové ZO složili slib do rukou předsedajícího, který stvrdili podpisem. 7) Předseda volební komise ing. Lukešová Dobroslava přednesla návrh na způsob volby starosty a zástupce starosty. ZO schválilo návrh na hlasování aklamací. 8) Předseda volební komise vyzval členy zastupitelstva o přednesení návrhu na volbu starosty. Navržen byl Černý Josef. ZO veřejným hlasováním jej schválilo za starostu. V řízení schůze pokračoval nově zvolený starosta. Starosta vyzval předsedu volební komise ing. Lukešovou Dobroslavu k přednesení návrhu na zástupce starosty. Byl předložen návrh na ing. Lukešovou Dobroslavu, která byla veřejným hlasováním zvolena. 9) Starosta předložil návrh o zřízení výborů zastupitelstva (viz 117 a násl. zákona o obcích). Jedná se kontrolní a finanční výbor. Do finančního výboru obce byli navrženi Bartoníček Vladimír předseda, Holas Jaroslav a Stejskal Radek členové. Do kontrolního výboru byla navržena Šorejsová Alena předseda, ing. Kupec Vladimír a Loudová Milena ml. členové. ZO předložený návrh schválilo. 10) Starosta doporučil na funkci hospodářky obce stávající hospodářku paní Marii Horákovou. ZO předložený návrh rovněž schválilo.

17 11) Starosta ve svém projevu seznámil přítomné se záměry, které hodlá ve volebním období uskutečnit. 12) ZO navrhlo s platností od ve smyslu nařízení vlády č. 358/2000 Sb., následující výši odměn pro: - starostu obce ve výši 6.100,- Kč - místostarostu obce ve výši 1.500,- Kč - pro hospodářku ve výši 2.800,- Kč ZO tento návrh schválilo. 13) Diskuse. Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise Vladimír Bartoníček: ZO schválilo: - volbu starosty Černý Josef. - volbu zástupce starosty - ing. Lukešová Dobroslava. - zřízení finančního a kontrolního výboru včetně volby jejich předsedů - za hospodářku paní Marii Horákovou - odměny pro starostu, místostarostu a hospodářku. ZO vzalo na vědomí: - přednesené záměry starosty, které hodlá v nastávajícím volebním období uskutečnit. V Sezemicích dne Zapsal: Horáková Marie: Starosta: Ověřovatelé: Pokorný Petr: Šorejsová Alena:

18 USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce SEZEMICE konaného dne od hod. ZO zvolilo členy mandátové a návrhové komise: Bartoníček Vladimír, Lukeš František a Nezdara Zdeněk. ZO zvolilo členy volební komise: Ing. Lukešovou, Horákovou Marii a Loudu Jaroslava. Mandátová komise ověřila platnost volby členů Zastupitelstva obce na základě předložených mandátů s níže zvolenými členy ZO: Bartoníček Vladimír Sezemcie 15 Černý Josef Sezemice 10 Horáková Marie Sezemice 26 Louda Jaroslav Sezemice 55 Lukeš František Sezemice Jirsko 9 Lukešová Dobroslava Ing. Sezemice 11 Nezdara Zdeněk Sezemice 60 Pokorný Petr Sezemice 61 Šorejsová Alena Sezemice 63 ZO zvolilo ve smyslu ustanovení 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb.: - starostu obce: Černého Josefa, s počtem hlasů: 9 - místostarostu obce: ing. Dobroslavu Lukešovou s počtem hlasů: 8, hlasování se zdržel: 1 ZO schvaluje: 1. výbor kontrolní ve složení předseda Šorejsová Alena, členové ing. Kupec Vladimír a Loudová Milena ml. 2. výbor finanční ve složení předseda Bartoníček Vladimír, členové Holas Jaroslav a Stejskal Radek 3. za hospodářku obce paní Marii Horákovou 4. Odměny pro - starostu obce ve výši 6.100,- Kč - místostarostu obce ve výši 1.500,- Kč - pro hospodářku ve výši 2.800,- Kč V Sezemicích dne Zapisovatel : Horáková Marie. Starosta:.. Ověřovatelé zápisu : Pokorný Petr Šorejsová Alena

19 ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 10/2010. Místo a datum konání: a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda Jaroslav, Nezdara Zdeněk, Bartoníček Vl., Šorejsová Alena, ing. Lukešová Dobroslava, Pokorný Petr. Program: 1. Informace o průběžné kontrole hospodaření obce (auditu) 2. Schválení rozpočtu obce na rok Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce 4. Inventarizace majetku obce 5. Dotace středočeského kraje 6. Různé 7. Diskuse 8. Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Průběh schůze: 1. Starosta seznámil členy ZO se zápisem z posledních schůzí ZO konané dne Informace starosty o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 pracovnicemi Krajského úřadu dne Za kontrolované období byl zjištěn nedostatek v upravování rozpočtu ve výdajích a rozpočtové opatření v případě poskytnutí dotací na volby. 3. Návrh na rozpočtové opatření č. 2 roce Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva. Návrh byl schválen a předán k provedení úpravy rozpočtu zpracovateli našeho účetnictví na MěÚ Mn. Hradiště. 4. Starosta informoval o setkání starostů obcí konanou dne v Jablonci n. N. se SKS, kde bude dojde k navýšení poplatku za likvidaci odpadu 2%. Starosta navrhl dodatek OZV za svoz a likvidací odpadků o navýšení u 14-ti denní svozu o 50,- Kč a u kombinovaného svozu o 100,- Kč. Zvýšení poplatku bylo ZO schváleno. 5. Starosta předložil ke schválení návrh Jednacího řádu obce. ZO navržený jednací řád schválilo. 6. Starosta předložil členům ZO ke schválení rozpočet na 2011jako vyrovnaný položkový s celkovými příjmy 1 229,9 tis. Kč a výdaji 1 229,9 tis. Kč. Rozpočet obce byl schválen všemi členy ZO. 7. ZO bylo seznámeno s průběhem kulturních akcí za uplynulé období - přehlídka, mikulášské nadílka. 8. Starosta seznámil členy ZO s Příkazem k provedení inventarizace majetku obce k Inventarizační komise byla jmenována ve složení: ing. Lukešová Dobr. předseda komise, Louda Jaroslav, Pokorný Petr. Zastupitelstvo obce provedení inventarizace majetku obce k a složení inventarizační komise schválilo. 9. Starosta informoval o připravovaných úsporných opatřeních Středočeského kraje na úseku autobusové dopravy, kde má dojít k omezení některých autobusových linek. 10. Starosta seznámil s dopisem pro vlastníky a uživatelé pozemků v ochranném pásmu pod VN odstranění porostů nad 3 m. ZO schválilo uzavření smlouvy o odstranění stromoví s firmou JIZA Chomutov. 11. Provedení částečné revize údajů KN digitalizace. Pozemek za Šorejsovými - oprava chyby. Pozemek p. Sluky u Nezdarových???. 12. Starosta podal informaci o připravovaném sčítání lidu, domu a bytů v roce Starosta informoval o možnosti podání žádosti o dotaci vyhlášenou středočeským krajem, kde z vyhlášených titulů pro rok 2011 nebyl žádný titul vhodný pro podání žádosti. 14. ZO projednalo organizační zajištění přednášky o historii obce a adventního odpoledne dne Diskuse umístění dopravního zrcadla v Rokli 16. Různé Usnesení ze schůze ZO Sezemice konané dne ZO Sezemice vzalo na vědomí: bod č.: 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ZO Sezemice schválilo: - rozpočtové opatření č. 2 - zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu - rozpočet na 2011jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 1 229,9 tis. Kč - složení inventarizační komise - uzavření smlouvy o odstranění stromoví s firmou JIZA Chomutov - Jednací řád obce Zapsal: Horáková Marie Ověřovatelé: Starosta: Černý Josef

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 2. prosince 2009 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Dvořák, V. Kocourek, J. Bron, M. Vnouček. Zahájení

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Michal Němec,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015

Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015 Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 9.2.2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Petr Velich,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová Omluvena:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 7. ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hradiště konaného dne 6. května 2015 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ladislav Beran, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0

Usnesení č. 1-7z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů: pro 7; proti 0; zdrželo se hlasování 0 Zápis číslo: 7/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 5.12. 2014, 19:00 až 21:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: M. Králová, A. Janůtková, J. Havelková, P. Hryzák,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Z á p i s č. 9 /2011

Z á p i s č. 9 /2011 Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 9 /2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 7. 9. 2011 v 19.00 hod. v Kulturním domě v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin r ~ I v. ()J'f.ca,4j (!}V) CJ. Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík Pavel Sokol, Petr Buršík Nepřítomni

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 14.1.2015 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 48 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 16.09.2010 v 17.00 hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr.

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.12.2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 3/2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 27.4. 2018, 19:00 až 20:45 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: V. Novák, R. Urban, M. Závodský, M. Králová, A. Janůtková,

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 Dne 27.1.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 20.2.2015 19.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Využití

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 21. 10. 2009 Přítomni: p. Maťa, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, p. Příkazský, pí

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

ZÁPIS. konaného dne 5. 5. 2005 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. konaného dne 5. 5. 2005 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 5. 5. 2005 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a všechny přivítal.

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 5.10.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta zahájil

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 3/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 17. 03. 2015 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Zdeněk Kopka,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 8.6.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 8 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 7.9.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Baudyš Petr ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více