Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014"

Transkript

1 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Jednání zastupitelstva se konalo od hod., ukončeno bylo ve hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 10 členů ZO, jednání je tedy usnášení schopné. Účast členů: viz příloha č. 1. Dále starosta přítomné informoval, že pro potřeby pořízení zápisu je jako obvykle pořizován zvukový záznam. Zapisovatelem byla starostou určena pí. J. Černá. 2) Schválení programu Poté starosta předložil program 2. jednání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce a rozeslán zastupitelům. Navržený program jednání: 1) Zahájení ) Schválení programu ) Slib člena zastupitelstva obce ) Určení ověřovatelů zápisu ) Kontrola plnění usnesení ) Zpráva starosty o činnosti rady obce ) Blok výborů ) Hospodaření obce dle rozpočtu k ) Rozpočtové opatření č. 3/ ) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí ) Nakládání s majetkem obce ) Prodloužení veřejnoprávních smluv ) OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ) Zpráva o uplatňování územního plánu Sídelního útvaru Řehlovice v uplynulém období ) Diskuze... 7 Usnesení 16/2/14 program 2. jednání ZO Řehlovice. 3) Slib člena zastupitelstva obce Na ustavujícím jednání ZO nebyl přítomen MUDr. Jan Pajerek a proto nyní dodatečně složil slib a stvrdil ho svým podpisem, zároveň převzal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Řehlovice. - příloha č. 2 ZO bere na vědomí: složení slibu člena zastupitelstva obce a předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Usnesení nebylo přijímáno. 1

2 4) Určení ověřovatelů zápisu V souladu s jednacím řádem starosta určil jako ověřovatele zápisu: p. M. Jeřábka a p. V. Hejnu. Připomínky - dotazy: žádné Usnesení nebylo přijímáno 5) Kontrola plnění usnesení Starosta konstatoval, že žádný člen ZO neměl připomínky k zápisu z minulého jednání. Usnesení 84/7/12 - trvá Nakládání s majetkem obce radě obce realizovat záměr a připravit pozemky p.p.č a 1222/2 v k.ú. Moravany a 1315/1 a 1430 v k.ú. Řehlovice, část Habří k prodeji. Termín: Usnesení 176/16/14 Diskuze a) RO zabývat se otázkou dodržování pořádku v Radejčíně - trvá b) starostovi předat podnět SÚS ÚK na osazení zábrany na silnici u potoka v Nových Stadicíchsplněno Usnesení 15/1/14 Diskuze - trvá RO předložit ZO návrh na postih absencí členů ZO na zasedáních. Usnesení nebylo přijímáno 6) Zpráva starosty o činnosti rady obce Starosta seznámil ZO s činností rady obce od posledního jednání ZO příloha č. 3. Připomínky - dotazy: Ing. Dytrt upozornil na stále zajíždějící kamiony do Stadic. Označení, které tam je nyní, je nedostačující, měla by být osazena dopravní značka na sjezdu z dálnice. Usnesení nebylo přijímáno. 7) Blok výborů Starosta požádal předsedy výborů o zprávy z jednání kontrolního a finančního výboru. Je přítomen pouze předseda kontrolního výboru. JUDr. Cvrček seznámil zastupitele s činností kontrolního výboru od posledního jednání ZO, byl sestaven plán práce, který bude dodán. ZO bere na vědomí: Zprávu JUDr. Cvrčka o činnosti kontrolního výboru. Usnesení nebylo přijímáno 8) Hospodaření obce dle rozpočtu k V dalším bodě bylo projednáno Hospodaření obce k dle rozpočtu. Bylo konstatováno, že celkové příjmy činí ,-Kč a výdaje činí ,-Kč. Saldo činí ,-Kč ve prospěch příjmů. Takže hospodaření obce je příznivé. Dle starosty teprve dojde k proplacení poslední faktury za zateplení MŠ Řehlovice a dokončení opravy fasády OÚ. Usnesení 17/2/14 Hospodaření obce dle rozpočtu k

3 9) Rozpočtové opatření č. 3/2014 příloha č. 4 Na základě skutečnosti v hospodaření obce ve výdajové části je třeba přijmout Rozpočtové opatření č. 3/2014. Dojde ke snížení některých výdajů v rozpočtu obce o ,-Kč a jiné výdaje se naopak zvyšují o ,- Kč. Celkově se výdaje zvýší o ,-Kč. Dochází i ke zvýšení některých příjmů o ,-Kč a jiné se naopak sníží o ,-Kč. Celkově se příjmy zvýší o ,-Kč. Usneseni 18/2/14 Rozpočtové opatření č.3/2014. Paní J. Černé promítnout Rozpočtové opatření č.3/2014 do rozpočtu obce. 10) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2015 příloha č. 5 Vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen rozpočet státu pro rok 2015 a není známa výše příspěvku státu a Ústeckého kraje, rozhodla RO předložit ZO rozpočtové provizorium pro rok 2015, kterým se bude řídit hospodaření obce v 1. čtvrtletí Výdaje, oproti loňským výdajům za stejné období, jsou navýšeny o částku na nákup zametacího stroje, je schválena dotace, kterou obec obdrží v březnu Usneseni 19/2/14 Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí ) Nakládání s majetkem obce Obec prodává: A) Občanské sdružení Zátoka požádalo obec o odkoupení přístupové cesty na p.p.č. 1863/3 o výměře 471 m 2 v k.ú. Stadice, do zahrádkářské kolonie v Nových Stadicích do vlastnictví za účelem vyřešení odklonění přístupové komunikace. V době projednávání se OS Zátoka domluvilo se Základní organizací ČSZ a požádali o koupi komunikace do společného vlastnictví každý jednou polovinou. Radou obce byla doporučena cena 10,- Kč za 1 m 2. Do kupní smlouvy bude zapracováno věcné břemeno užívání přístupové komunikace pro pana Heřmana Richtera a pana Jiřího Šorfa. Dopad na rozpočet obce: Příjem 4 710,- Kč. Připomínky - dotazy: žádné Usnesení 20/2/14 prodej pozemku p.p.č. 1863/3 o výměře 471 m 2 v k.ú. Stadice, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, IČ , se sídlem Ústí nad Labem, V klidu 3112/2 a Občanskému sdružení Zátoka, IČ , se sídlem Řehlovice, Stadice 99, do podílového spoluvlastnictví za cenu 10,- Kč za 1 m 2. K této ceně budou připočteny další náklady spojené s prodejem, a to 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny, tj. 192,- Kč. a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvy a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvy s jednotlivými zájemci, 3

4 B) Po prodeji pozemků jednotlivým zahrádkářům zůstala ve vlastnictví obce pouze přístupová cesta na pozemcích p.p.č. 1863/17 (oddělena z p.p.č. 1863/1) a 902/16. Jedná se o účelovou místní komunikaci sloužící pouze pro příjezd k chatám, na cestě jsou umístěna vrata a cesta je tak veřejnosti nepřístupná. Proto bylo Českému zahrádkářskému svazu navrženo, aby si od obce odkoupili i tyto dvě zbývající parcely, po kterých účelová komunikace vede za cenu 10,- Kč za 1 m 2 do svého vlastnictví. Do kupní smlouvy bude zapracováno věcné břemeno užívání cesty pro pana Heřmana Richtera. Dopad na rozpočet obce: Příjem ,- Kč Usnesení 21/2/14 prodej pozemků p.p.č. 1863/17 o výměře 870 m 2 a p.p.č. 902/16 o výměře 218 m 2 v k.ú. Stadice Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, IČ , se sídlem Ústí nad Labem, V klidu 3112/2, za cenu 10,- Kč za 1 m 2. K této ceně budou připočteny ostatní náklady spojené s prodejem, a to cena za vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč, 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny, tj. 436,- Kč. a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu Převod majetku V roce 2013 byla dle schváleného plánu akcí pro rok 2013 realizována nákladem Kč stavba prodloužení vodovodního řadu k p.p.č. 319/1 v k.ú. Dubice nad Labem pro 1 RD č.p. 53. Akce je spolufinancována majiteli RD. Proběhlo zde kolaudační řízení. Pro uvedení do provozu je třeba stavbu prodloužení vodovodního řadu předat do majetku SVS a.s. Teplice, poté provozovatel vodovodní sítě SčVK Ústí nad Labem zprovozní přípojku. Na ZO dne byl odsouhlasen pouze převod do majetku SVS, avšak je nutné odsouhlasit i částku, která bude obci uhrazena, tj ,- Kč. Usnesení 22/2/14 a) revokaci usnesení Usneseni 196/18/14 - Převod stavby prodloužení vodovodního řadu na p.p.č. 319/1 v k.ú. Dubice nad Labem v hodnotě Kč do majetku SVS a.s. Teplice b) prodej vodohospodářské stavby SVS a.s.: Řehlovice, Dubice - vodovodní řad na p.p.č. 319/1, k.ú. Dubice, dle schválené žádosti o spolufinancování stavby ze dne , tj. za 1000,- Kč. Revokace usnesení Na ZO dne byl schválen prodej pozemků p.p.č. 131/3 a 131/2 v k.ú. Stadice paní Lucii Radimské za cenu 350,- Kč/1 m 2 s tím, že kupní smlouva bude uzavřena k Paní Radimská byla dne vyzvána, aby sdělila termín podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a složila 1/3 kupní ceny ve výši ,- Kč. Na tento dopis nereagovala, proto jí byl dne zaslán doporučený dopis s výzvou, aby se do dostavila na obecní úřad za účelem dořešení prodeje pozemků. Na základě této výzvy se paní Radimská dostavila dne a kromě dalšího sdělila, že má v nabídce i jiné pozemky, ale že se do vyjádří, zda předmětné pozemky koupí. Do tohoto data, a ani dodnes, žádná odezva z její strany nebyla. Navrhuji proto revokaci Usnesení 195/18/14 z jednání ZO , aby pozemky p.p.č. 131/3 a 131/2 v k.ú. Stadice mohly být nabídnuty dalším zájemcům k prodeji či pronájmu. 4

5 Usnesení 23/2/14 a) revokaci usnesení 195/18/14 z jednání ZO o prodeji pozemků p.p.č. 131/3 a 131/2 v k.ú. Stadice paní Lucii Radimské, bytem Řehlovice 43 b) opětovné nabídnutí prodeje p.p.č. 131/3 a 131/2 v k.ú. Stadice. Prodej pozemku Pan Filip Ludvík a Markéta Hanzalová požádali o prodej pozemku p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín za účelem výstavby RD. Pozemek je ÚP určen k výstavbě rodinného domu. Obec již několikrát nabízela pozemek k prodeji, avšak bezúspěšně. Na parcele je kiosek na přípojku el. energie, který postavil na tomto pozemku předchozí zájemce o stavbu RD, který od stavby a koupě pozemku nakonec odstoupil. Budoucí kupní smlouva byla obcí vypovězena a ukončena. Dopad na rozpočet obce: Příjem Kč (za předpokladu, že cena za 1 m 2 bude 200 Kč) Připomínky dotazy: RO navrhuje odkup kiosku na přípojku el. energie kupujícímu, který je na pozemku ve výši ,- Kč. Usnesení 24/2/14 ZO schvaluje Prodej pozemku p.p.č 33/2 v k.ú. Radejčín o výměře 920 m 2 za cenu 200,- Kč za 1 m 2 + kiosek na přípojku elektrické energie za cenu ,-Kč panu Filipu Ludvíkovi, nar a pí. Markétě Hanzalové, nar , oba bytem Ústí nad Labem, Klíšská 418/114, formou smlouvy o smlouvě budoucí. K této ceně budou přičteny další náklady spojené s prodejem, a to: sepsání smlouvy 500,- Kč, vklad do katastru nemovitostí Kč, daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% prodejní ceny tj ,-Kč. a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu MUDr. Pajerek odešel z jednání počet členů 9. Koupě pozemků Rada obce navrhuje vykoupit pozemek vedle hřbitova v Řehlovicích za účelem zřízení parkoviště, jak pro návštěvníky hřbitova, tak pro budoucí obyvatele, kteří budou stavět na protilehlých pozemcích. Pozemek je potřebný také pro dokončení proj. dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v této části obce. Dále by bylo zapotřebí vykoupit pozemek na druhé straně parcely, kde stojí socha sv. Václava. Ta by potřebovala restauraci, avšak podle nového občanského zákoníku je v majetku vlastníka pozemku. Vlastníkem pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Řehlovice je Lopes Viegas Martina, bytem v Plzni, trvale žijící v Německu. Dle předběžné domluvy, by byla ochotná pozemky odprodat za cenu 100 Kč/m2. Parkoviště by mohlo být ve dvou variantách, menší zabírá plochu asi 220 m2, větší asi 600 m2. Pozemek pod sochou by byl o velikosti do 50 m2. Dopad na rozpočet obce Varianta I asi Kč Varianta II asi Kč Připomínky dotazy: MUDr. Plzák podotkl, že při variantě II nemusí hned být větší parkoviště, ale plochu využít i jiným způsobem a třeba do budoucna parkoviště zvětšit. Po diskuzi se zastupitelé shodli na variantě II. Hlasování pro: 9 Usnesení 25/2/14 ZO schvaluje koupi části p.p.č. 112/1 k.ú. Řehlovice o výměře asi 600 m 2 nutné pro vybudování dvou řad parkovacích míst a části p.p.č. 112/1 k.ú. Řehlovice se sochou o výměře asi 50 m 2, oba za cenu 100 Kč/m 2. 5

6 Do jednání se dostavil p. J. Rauer počet členů ) Prodloužení veřejnoprávních smluv Vzhledem k tomu, že veřejnoprávní smlouvy na činnost MP a rozhodování o přestupcích jsou uzavřeny dodatky č. 1 z 12/2010 do konce letošního roku, je zapotřebí, aby zastupitelstvo schválilo uzavření dodatků č. 2. Město Trmice je ochotno prodloužení schválit za současných podmínek-viz návrhy. Připomínky dotazy: - P. Hejna řekl, že by bylo dobré, kdyby výjezdy byly nepravidelně v jiné časy a jinou trasu. Starosta odpověděl, že to závisí i na okolních obcích, které s nimi mají také smlouvu. - Ing. Dytrt navrhuje, aby po domluvě s vedením Trmic bylo tvrdší pokutování, hlavně za parkování kde se nemá včetně zajíždění do zákazu vjezdu. - P. Růžička vznesl připomínku na stále volně pobíhající slepice a kachny, lezou do dětského koutku. Starosta odpověděl, že by obec musela přijmout vyhlášku o volném pohybu zvířat a pak by to bylo postižitelné, p. Vinš byl již několikrát vyzván, aby zamezil pobíhání zvířat po obci. Usnesení 26/2/14 a) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie Trmice na území obce Řehlovice b) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy na zajištění přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích orgány města Trmice. 13) OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Starosta seznámil ZO s nutností přijetí nové vyhlášky o místním poplatku za odpady, RO navrhuje zvýšení poplatku o 50,- Kč, tedy 650,- Kč na obyvatele. Obec musí od ledna 2015 zajistit sběr bioodpadu a kovů. Bude otevřen dvůr v Brozánkách v určité dny a dobu pro tyto potřeby. Bylo by to využito i pro trávu ze sekání veřejných prostranství. Tím se zvýší i náklady na odvoz odpadu. Po vydání prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech se bude rada a zastupitelstvo zabývat konkrétními otázkami novelizace OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce. Připomínky dotazy: Ing. Dytrt poukázal na bod osvobození od poplatku pro klienty ústavu v Hliňanech, který je v současné době vyklizen a klienti odstěhováni. Starosta odpověděl, že sice jsou odstěhovaní, ale trvale jsou stále přihlášeni v Hliňanech. Usnesení 27/2/14 OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. p. Drbalové zveřejnění OZV č. 1/2014 na úřední desce. Ing. Dytrt odešel z jednání počet členů 9. 14) Zpráva o uplatňování územního plánu Sídelního útvaru Řehlovice v uplynulém období Starosta seznámil přítomné se zprávou o uplatňování územního plánu Sídelního útvaru Řehlovice v uplynulém období a řekl, že obec má za úkol do roku 2020 učinit změnu územního plánu. Hlasování pro: 9 6

7 Usnesení 28/2/14 Zprávu o uplatňování územního plánu Sídelního útvaru Řehlovice v uplynulém období. 15) Diskuze a) P. starosta znova vyzval členy ZO k předkládání návrhů do plánu akcí, aby mohl být sestaven. RO navrhuje dokončení zateplení obecních budov, třeba ZŠ Řehlovice okna, zateplení stropů a topení, dále MŠ Dubice obnova topení kotel je téměř v havarijním stavu. Tepelné čerpadlo by bylo vhodné pro tyto budovy. Obec by mohla získat na tyto akce dotace. b) Pí Princová navrhuje zřízení výstupního ostrůvku v Dubicích na návsi nebo rozšíření stávajícího, lidé vystupují do trávy. Starosta řekl, že je to určitě možné, rozšíříme zámkovou dlažbou. c) P. Růžička poukázal na výstup kanálu u čp. 33, je tam špatné napojení. Aby výstup byl až nad zahradou a ne přímo u domu. Z kanalizace lezou potkani. Zapsala J. Černá dne

8 Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Usnesení 16/2/14 Schválení programu program 2. jednání ZO Řehlovice. Usnesení 17/2/14 Hospodaření obce dle rozpočtu k Hospodaření obce dle rozpočtu k Usnesení 18/2/14 Rozpočtové opatření č. 3/2014 Rozpočtové opatření č.3/2014. Paní J. Černé promítnout Rozpočtové opatření č.3/2014 do rozpočtu obce. Usneseni 19/2/14 Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2015 Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí Usneseni 20/2/14 Nakládáni s majetkem obce - prodej A) prodej pozemku p.p.č. 1863/3 o výměře 471 m 2 v k.ú. Stadice, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, IČ , se sídlem Ústí nad Labem, V klidu 3112/2 a Občanskému sdružení Zátoka, IČ , se sídlem Řehlovice, Stadice 99, do podílového spoluvlastnictví za cenu 10,- Kč za 1 m 2. K této ceně budou připočteny další náklady spojené s prodejem, a to 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN a daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny, tj. 192,- Kč. a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvy a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvy s jednotlivými zájemci, Usnesení 21/2/14 Nakládání majetkem obce prodej B) prodej pozemků p.p.č. 1863/17 o výměře 870 m 2 a p.p.č. 902/16 o výměře 218 m 2 v k.ú. Stadice Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, IČ , se sídlem Ústí nad Labem, V klidu 3112/2, za cenu 10,- Kč za 1 m 2. K této ceně budou připočteny ostatní náklady spojené s prodejem, a to cena za vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč, 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% z kupní ceny, tj. 436,- Kč. a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu Usneseni 22/2/14 Nakládání s majetkem obce převod pozemků a) revokaci usnesení Usneseni 196/18/14 - Převod stavby prodloužení vodovodního řadu na p.p.č. 319/1 v k.ú. Dubice nad Labem v hodnotě Kč do majetku SVS a.s. Teplice b) prodej vodohospodářské stavby SVS a.s.: Řehlovice, Dubice - vodovodní řad na p.p.č. 319/1, k.ú. Dubice, dle schválené žádosti o spolufinancování stavby ze dne , tj. za 1000,- Kč. 8

9 Usneseni 23/2/14 Nakládání s majetkem obce revokace usnesení a) revokaci usnesení 195/18/14 z jednání ZO o prodeji pozemků p.p.č. 131/3 a 131/2 v k.ú. Stadice paní Lucii Radimské, bytem Řehlovice 43 b) opětovné nabídnutí prodeje p.p.č. 131/3 a 131/2 v k.ú. Stadice. Usneseni 24/2/14 Nakládání s majetkem obce prodej pozemku Prodej pozemku p.p.č 33/2 v k.ú. Radejčín o výměře 920 m 2 za cenu 200,- Kč za 1 m 2 + kiosek na přípojku elektrické energie za cenu ,-Kč panu Filipu Ludvíkovi, nar a pí. Markétě Hanzalové, nar , oba bytem Ústí nad Labem, Klíšská 418/114, formou smlouvy o smlouvě budoucí. K této ceně budou přičteny další náklady spojené s prodejem, a to: sepsání smlouvy 500,- Kč, vklad do katastru nemovitostí Kč, daň z nabytí nemovitosti ve výši 4% prodejní ceny tj ,-Kč. a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu Usneseni 25/2/14 Nakládání s majetkem obce koupě pozemku koupi části p.p.č. 112/1 k.ú. Řehlovice o výměře asi 600 m 2 nutné pro vybudování dvou řad parkovacích míst a části p.p.č. 112/1 k.ú. Řehlovice se sochou o výměře asi 50 m 2, oba za cenu 100 Kč/m 2. Usnesení 26/2/14 Prodloužení veřejnoprávních smluv a) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie Trmice na území obce Řehlovice b) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy na zajištění přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích orgány města Trmice. Usneseni 27/2/14 OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. p. Drbalové zveřejnění OZV č. 1/2014 na úřední desce. Usnesení 28/2/14 Zprávu o uplatňování územního plánu Sídelního útvaru Řehlovice v uplynulém období. Ověřovatelé zápisu: Starosta: p. Josef Macháček. p. Miroslav Jeřábek. p. Václav Hejna. 9

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 5. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 5. 10. 2011 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:10 hod., ukončeno bylo ve 20:00 hod. Jednání řídil starosta

Více

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 24.8.2016 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 8. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 18.12.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:00 hod., bylo ukončeno ve 20:00 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 13. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 13. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 13. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 27.6.2013 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.10 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 8/13 ze dne 18.9.2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 8/13 ze dne 18.9.2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 8/13 ze dne 18.9.2013 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Kolář, Krafta, Zdeněk, Rážová, Konopík, Filip (18:33), Blažek, Drábek, Kubelík, Novotný,

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 12.3.2018 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., ukončeno bylo ve 20:30 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 3/2015 dne 26.6.2015 Zahájení: Starosta přivítal přítomné na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu jednání.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 26.11.2018 Zasedání zastupitelstva se konalo od 18:05 hod., ukončeno bylo ve 20:30 hod. Jednání řídila starostka pí Bc. Jana Princová. 1) Zahájení

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 14.12.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.20 hodin Členů zastupitelstva obce: 11

Více

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu dvacátého osmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 06.01.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 2.4.2013 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.45 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 2.9.2014 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 17

ZÁPIS A USNESENÍ č. 17 Program: 1) Zahájení ZÁPIS A USNESENÍ č. 17 ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 24. 2. 2016 od 18,00 hod. v budově Obecního domu Nepolisy 2) Určení zapisovatele a ověřovatele Přítomno:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice, konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice, konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice, konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Sendražice bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 30.3.2016 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno ve 21:00 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 29.9.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 20.2.2015 19.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Využití

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích 1 Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích Technický bod Zahájení Pan starosta všechny přivítal na šestém zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice

Více