Seminář pro žadatele. Výzvy 2019 Programový rámec OPZ. Vyhlášené výzvy. Č. výzvy:880/03_16_047/clld_16_02_

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro žadatele. Výzvy 2019 Programový rámec OPZ. Vyhlášené výzvy. Č. výzvy:880/03_16_047/clld_16_02_"

Transkript

1 Vyhlášené výzvy Seminář pro žadatele Výzvy 2019 Programový rámec OPZ 4. výzva MAS KŽV_OPZ_Pracovní příležitosti na venkově II. ( ) 5. výzva MAS KŽV_ OPZ_ Zapojení. ( ) 6. výzva MAS KŽV _OPZ _Prorodinná ( ) Jiřina Vladařová Masarykovo nám. 143, Teplá Obecné informace k podávání žádostí o podporu Forma financování: Ex ante / Ex post Míra podpory dle charakteru žadatele: 85% - 100% Povinné spolufinancování: 5% obce, DSO, přísp. organizace obcí, 15% obchodní společnosti, OSVČ apod. Partnerství: s finančním příspěvkem, bez finančního příspěvku Max. délka projektu: 36 měsíců, max. do Nepřímé náklady: zpravidla 25% Č. výzvy:880/03_16_047/clld_16_02_033 Podávání projektů do do Alokace výzvy: CZK Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: CZK Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: CZK 1

2 Přílohy výzvy: 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 2. Popis podporovaných aktivit 3. Podporované cílové skupiny 4. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny 5. Stanovy MAS Kraj živých vod, z.s. 6. Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Kraj živých vod Oprávnění žadatelé: Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. Podporované aktivity: A) Aktivity na podporu zaměstnatelnosti B) Aktivity na podporu zvyšování zaměstnanosti cílových skupin C) Aktivity na podporu udržitelnosti cílových skupin na trhu práce D) Podpora prostupného zaměstnávání Podporované cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené osoby se zdravotním postižením imigranti a azylanti, zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 2

3 Sledované hodnoty projektu tzv. Indikátory: Se závazkem: Celkový počet účastníků výstup Sledované v průběhu realizace: Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce - výsledek Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce - výstup Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - výsledek Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti - výsledek Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ výsledek Definice indikátorů viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ kap POZOR!!! Projekty by neměl nahrazovat činnosti ÚP, ale doplňovat případně rozšiřovat Důraz na individuální přístup ke klientovi V každém projektu KA zaměřená na tvorbu pracovních míst, umístění na volná prac. místa či zprostředkování zaměstnání Dbát na zajištění komplexního charakteru projektu Nelze pouze projekt zaměřený na rekvalifikace bez přímé vazby na trh práce Aktivita Zprostředkování zaměstnání povolení ke zprostředkování zaměstnání Č. výzvy: 882/03_16_047/CLLD_16_02_033 Podávání projektů do do Alokace výzvy: CZK Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: CZK Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: CZK Přílohy výzvy: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Popis podporovaných aktivit Podporované cílové skupiny Principy komunitní sociální práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) Údaje o sociální službě povinná příloha žádosti o podporu Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Kraj živých vod Stanovy MAS Kraj živých vod, z.s. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS Kraj živých vod 3

4 Oprávnění žadatelé: Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. Přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podporované aktivity: A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení C) Další programy a činností v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. - programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. 2. Výzva MAS KŽV OPZ Zapojení obyvatel do života v obcích Podporované cílové skupiny: Aktivita A) + B) Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním) Osoby s kombinovanými diagnózami Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování Oběti trestné činnosti Osoby pečující o malé děti Osoby pečující o jiné závislé osoby Rodiče samoživitelé Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané Osoby ohrožené předlužeností Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi Osoby opouštějící institucionální zařízení Osoby ohrožení vícenásobnými riziky Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo po výkonu trestu Osoby v nebo po výkonu trestu Aktivita C) pouze ve vztahu k doplňkovým aktivitám Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních službách Sledované hodnoty projektu tzv. Indikátory: Se závazkem: Celkový počet účastníků výstup Kapacita podpořených služeb - výstup Využívání podpořených služeb výsledek Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení Počet podpořených komunitních center - výstup Sledované v průběhu realizace: Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel - výsledek Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel - výsledek Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - výsledek Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti - výsledek Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ výsledek Definice indikátorů viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ kap

5 Povinná příloha žádosti: Údaje o sociální službě POZOR!!!! Pověření k poskytování sociální služby není povinnou přílohou žádosti (povinně před vydáním právního aktu) DOPORUČENÍ dát k žádosti pokud je již vydáno Pokud není nutná konzultace s Krajským úřadem zda je daná soc. služba podporována Č. výzvy: 884/03_16_047/CLLD_16_02_033 Podávání projektů do do Alokace výzvy: CZK Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: CZK Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: CZK opatření II Přílohy výzvy: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů Popis podporovaných aktivit Stanovy MAS Kraj živých vod, z.s. Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Kraj živých vod Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny Oprávnění žadatelé: Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení. Pro aktivitu C) Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost platí omezení žadatelů vycházející ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, viz Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit. 5

6 Podporované aktivity: A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), v rámci této aktivity je možné zajistit doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity. ( musí být vázáno na projekt, nelze realizovat jako samostatný projekt) B) Příměstské tábory C) Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost - C1 Dětská skupina pro veřejnost - C2 Podniková dětská skupina D) Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a příměstského tábora Podporované cílové skupiny: osoby pečující o malé děti osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Jako doplňková aktivita v aktivitách A) B) C) může být v projektech v rámci tohoto opatření realizováno Vzdělávání pečujících osob Podporované cílové skupiny: Aktivita C) pouze ve vztahu k doplňkovým aktivitám - Sociální pracovníci - Pracovníci v sociálních službách Sledované hodnoty projektu tzv. Indikátory: Se závazkem: Celkový počet účastníků výstup Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - výstup Sledované v průběhu realizace: Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce - výsledek Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku výsledek Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let výsledek Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce výstup Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - výsledek Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti - výsledek Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ výsledek Definice indikátorů viz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce OPZ kap

7 Na co si dát pozor!!!!!! Veřejná podpora ex de minimis Partnerství Specifika regionu (např. střednědobý plán sociálních služeb krajů, Projekty na zaměstnanost v území ÚP atd.) Na co si dát pozor!!!!!! Analytické materiály dát do přílohy Odkazy na strategické dokumenty dát do přílohy Uznatelnost výdajů od vyhlášení výzvy Definování konkrétních problémů (identifikování potřeb cílové skupiny), které chceme a jsme schopni projektem změnit. Specifikace cílové skupiny projektu konkrétní vzhledem k území a potřebám cíl. skupiny (dotazníkové šetření apod.) Cíl projektu musí být: - reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek - měřitelný, Podání projektové žádosti v OPZ Na co si dát pozor!!!!!! udržujte vazbu potřeby cíle aktivity, každá aktivita musí mít nějaký konkrétní, měřitelný a dokladovatelný výstup, Klíčová aktivita - Vazba na rozpočet Pozor na bagatelní podporu vazba na indikátory Zřízení elektronického podpisu a datové schránky Registrace do systému IS KP14+ Vyplnění žádosti o podporu Finalizace žádosti o podporu Podepsání a odeslání žádosti o podporu 7

8 Informace o výzvě/žádosti Výzva MAS Dotační programy OPZ Výzvy Pravidla pro žadatele atd. Důležité informace k podání žádosti: Elektronicky: MS Elektronický podpis Pozor na prohlížeč: Internet Explorer, Mozilla Firefox Instalace certifikátů Vše elektronicky včetně všech příloh Pozor vazba projektu na č. výzvy MAS Hodnocení žádosti Popis hodnocení viz příloha č. 1 výzev vč. kritérií!!! MAS - Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti až 20 pracovních dní - Věcné hodnocení až 20 pracovních dní - Projednání žádostí Výbor partnerství MAS KŽP až 30 pracovních dnů ŘO OPZ - Závěrečné ověření způsobilosti na ŘO OPZ -?????? Konzultace projektu : MAS Kraj živých vod: Jiřina Vladařová, tel.: , Celkem hodnocení až 105 prac. dní 8

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří Bc. Andrea Novotná 723933559 Vyhlášené výzvy MAS České středohoří Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření 1.

Více

Výzvy. 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - II. 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 Sociální podnikání - II

Výzvy. 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - II. 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 Sociální podnikání - II 10. 10. 2018, Sezemice Výzvy 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - II 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 Sociální podnikání - II Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost Výzvy jsou dostupné na webových stránkách MAS Moravská cesta: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opz/ Číslo výzvy Název výzvy Finanční alokace 014/03_16_047/ CLLD_15_01_004

Více

Prorodinná opatření - I

Prorodinná opatření - I Výzvy 24. 1. 2017, Sezemice 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 Prorodinná opatření - I 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - I Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří Bc. Andrea Novotná 723933559 Vyhlášené výzvy MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako

Více

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Výzva MAS Blaník, z. s. Operační program zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 23. 1. 2017 Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim Výzva Programy pro práci se

Více

opatření Sociální služby a sociální začleňování

opatření Sociální služby a sociální začleňování OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST opatření Sociální služby a sociální začleňování SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 22. 1. 2019 Představení opatření Alokace: 4 387 050 Kč (3 729 000 Kč) Vyhlášení výzvy: k diskusi,

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ. Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ OPZ

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ. Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ OPZ REGION HANÁ Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 11.9.2015 OPZ Region HANÁ bude od roku 2016 podporovat menší projekty v oblasti sociální prostřednictvím

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Operační program zaměstnanost

Operační program zaměstnanost Realizace SCLLD MAS Rozvoj Tanvaldska Operační program zaměstnanost Úvodní prezentace Seminář 1_MAS Rozvoj Tanvaldska 17. 1. 2018 Programový rámec OPZ Podporovaná opatření schválená ŘO OPZ: A.1.3 Podpora

Více

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby Programový rámec OPZ Program: Operační program zaměstnanost Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

SEMINÁŘ OP Zaměstnanost ( , )

SEMINÁŘ OP Zaměstnanost ( , ) SEMINÁŘ OP Zaměstnanost (13. 11. 2018, 27. 11. 2018) Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj Vytváření pracovních příležitostí pro

Více

seminář pro žadatele Sociální služby, sociální podnikání

seminář pro žadatele Sociální služby, sociální podnikání seminář pro žadatele Sociální služby, sociální podnikání 9.111.2018 www.mas.plostina.cz Sociální služby Termín vyhlášení výzvy: 17.9.2018 Příjem žádostí: 17.9.2018 30.11.2018 12:00 Min. výše způsobilých

Více

PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 108/2006 SB. A DALŠÍCH PROGRAMŮ A ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 108/2006 SB. A DALŠÍCH PROGRAMŮ A ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PODPORA POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 108/2006 SB. A DALŠÍCH PROGRAMŮ A ČINNOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ V rámci specifického cíle ŘO: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních

Více

Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_i:

Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_i: Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy Integrovaný regionální OP OP Zaměstnanost Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_i: Termín a čas konání: 8.

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Operační program Zaměstnanost (OPZ) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová,

Více

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/5

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/5 Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny Cílovou skupinou v IP 2.3 jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních

Více

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/6

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/6 Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny Cílovou skupinou v IP 2.3 jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních

Více

A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost

A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost Zaměstnanost je jednou z priorit strategie. Na území MAS se nacházejí sociální výloučené lokality, je zde nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Potřebý

Více

Programový rámec OPZ

Programový rámec OPZ Programový rámec OPZ V programovém rámci OPZ jsou aktivity podporovatelné ze specifického cíle 2.3.1 tematicky rozděleny do 4 opatření. Název Specifický cíl Opatření A) Popis vazby specifický cíl 2.3.1

Více

PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ

PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ PODPORA INOVATIVNÍCH FOREM ZAMĚSTNÁVÁNÍ V rámci specifického cíle ŘO: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Obsah Seznámení

Více

SDRUŽENÍ SPLAV SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (I.)

SDRUŽENÍ SPLAV SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (I.) SDRUŽENÍ SPLAV SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (I.) OBSAH: 1. Představení výzvy 2. Podporované aktivity 3. Indikátory 4. Způsobilost výdajů 5. Proces hodnocení a výběru projektů 6. IS KP14+ 1. Představení výzvy 2.

Více

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI II. OPZ výzva č. 454/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI II. OPZ výzva č. 454/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele PODPORA ZAMĚSTNANOSTI II. OPZ výzva č. 454/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele 14. 3. 2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 12. 3. 2018 Příjem žádostí od 12. 3. 2018 (4:00) do 14. 5. 2018

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Programový rámec pro operační program: Opatření CLLD OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST OPZ1: ROZVOJ A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Specifický cíl SCLLD S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob

Více

Výzva MAS Lašsko_OPZ_zaměstnanost:

Výzva MAS Lašsko_OPZ_zaměstnanost: Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy Integrovaný regionální OP OP Zaměstnanost Výzva MAS Lašsko_OPZ_zaměstnanost: Termín a čas konání: 16. 8. 2018 v čase od 9:00 do cca 11:00 hodin Místo

Více

Seminář pro žadatele 2. výzva MAS Brána Brněnska, z.s. z OPZ Sociální služby a sociální začleňování I.

Seminář pro žadatele 2. výzva MAS Brána Brněnska, z.s. z OPZ Sociální služby a sociální začleňování I. Seminář pro žadatele 2. výzva MAS Brána Brněnska, z.s. z OPZ Sociální služby a sociální začleňování I. Středa 22. listopadu 2017 9:30-12:00 hodin Club Escape, Křížkovského 48/2, Kuřim PROGRAM SEMINÁŘE

Více

B. Programovy ra mec Operac nı program Zame stnanost

B. Programovy ra mec Operac nı program Zame stnanost B. Programovy ra mec Operac nı program Zame stnanost Zaměstnanost je jednou z priorit strategie. Na území MAS se nacházejí sociální vyloučené lokality, je zde nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Potřeby

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K CHYSTANÉ VÝZVĚ MAS ZAMĚŘENÉ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K CHYSTANÉ VÝZVĚ MAS ZAMĚŘENÉ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K CHYSTANÉ VÝZVĚ MAS ZAMĚŘENÉ NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ OBSAH PREZENTACE Představení chystané výzvy MAS Popis podporovaných aktivit Indikátory Informace o způsobilosti výdajů Způsob podání

Více

Seminář pro žadatele Výzva č. 7 z OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. Zaměstnanost II

Seminář pro žadatele Výzva č. 7 z OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. Zaměstnanost II Seminář pro žadatele Výzva č. 7 z OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. Zaměstnanost II Číslo výzvy MAS: 841/03_16_047/CLLD_16_01_074 21. 3. 2019, 14:00, Kojetín Program semináře Představení výzvy Podporované

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. 4. výzva OPZ Sociální služby a sociální začleňování MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. 4. výzva OPZ Sociální služby a sociální začleňování MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 4. výzva OPZ Sociální služby a sociální začleňování MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 16. 11. 2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj

Více

Operační program zaměstnanost

Operační program zaměstnanost Realizace SCLLD MAS Podještědí Operační program zaměstnanost Úvodní prezentace VH MAS Podještědí 30. 11. 2017 Programový rámec OPZ Podporovaná opatření schválená ŘO OPZ: A.1.3.2 Podpora služeb komunitního

Více

OPS pro Český ráj 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O

OPS pro Český ráj 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O OPS pro Český ráj 1 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č. 0 4 7 V Ý Z V A P R O M A S N A P O D P O R U S T R A T E G I Í K O M U N I T N Ě V E D E N É

Více

Seminář pro žadatele Výzvy č. 1. a 2. OPZ MAS Podchlumí, z.s.

Seminář pro žadatele Výzvy č. 1. a 2. OPZ MAS Podchlumí, z.s. Seminář pro žadatele Výzvy č. 1. a 2. OPZ MAS Podchlumí, z.s. (konaný dne 11.12.2017 od 13:00 v knihovně OÚ Holovousy) Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM)

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST 1. Sociální služby a sociální

Více

MAS Blaník z. s. Příloha č. 3: Definice podporovaných cílových skupin

MAS Blaník z. s. Příloha č. 3: Definice podporovaných cílových skupin MAS Blaník z. s. Příloha č. 3: Definice podporovaných cílových skupin Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Výzva MAS č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost 3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I.

Výzva MAS č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost 3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I. Výzva MAS č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost 3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I. Seminář pro žadatele, 6.11. 2018 Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory

Více

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Výzva MAS Blaník, z. s. Operační program zaměstnanost Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje 23. 1. 2017 Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim Výzva Činnost komunitních center

Více

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou

Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou Statutární město Liberec jako nositel Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů ----ZAMĚSTNANOST---- PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ Vydání:

Více

Seminář pro žadatele. Výzva 2 MAS Havlíčkův kraj OP ZAM Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2

Seminář pro žadatele. Výzva 2 MAS Havlíčkův kraj OP ZAM Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 Seminář pro žadatele Výzva 2 MAS Havlíčkův kraj OP ZAM Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2 Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. MPSV - Odbor podpory projektů (86)

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. MPSV - Odbor podpory projektů (86) SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST MPSV - Odbor podpory projektů (86) KONTAKTY Odbor podpory projektů (Kartouzská 4, Praha 5) Mgr. Simona Vavrochová (simona.vavrochova@mpsv.cz) tel. +420

Více

Seminář pro žadatele. 4. Výzva MAS Telčsko Zaměstnanost na území MAS Telčsko II

Seminář pro žadatele. 4. Výzva MAS Telčsko Zaměstnanost na území MAS Telčsko II Seminář pro žadatele 4. Výzva MAS Telčsko Zaměstnanost na území MAS Telčsko II Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces hodnocení a výběru projektů Publicita

Více

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina (název, IČ) České středohoří, z.s., 27036952 (dále také jen MAS ) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

Více

seminář pro žadatele PODPORA ZAMĚSTNANOSTI - I

seminář pro žadatele PODPORA ZAMĚSTNANOSTI - I seminář pro žadatele PODPORA ZAMĚSTNANOSTI - I Číslo výzvy MAS 173/03_16_047/CLLD_16_01_091 31.10.2017 www.mas.plostina.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy: 18.9.2017 Příjem žádostí: 18.9.2017 1.12.2017

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

seminář pro žadatele Příměstské tábory I

seminář pro žadatele Příměstské tábory I seminář pro žadatele Příměstské tábory I 276/03_16_047/CLLD_16_01_091 5.1.2018 www.mas.plostina.cz ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy: 1.12.2017 Příjem žádostí: 1.12.2017 31.1.2018 12:00 Min. výše

Více

Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů:

Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů: PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ Specifický cíl SCLLD 5.1 Podpora sociálního začleňování Opatření 5.1.1 Všeobecná podpora a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením sociální služby a podpora sociální komunitní

Více

Seminář pro žadatele. k výzvě MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I č. 094/03_16_047/CLLD_16_01_027

Seminář pro žadatele. k výzvě MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I č. 094/03_16_047/CLLD_16_01_027 Seminář pro žadatele k výzvě MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I č. 094/03_16_047/CLLD_16_01_027 Program: Představení výzvy MAS Broumovsko+: Zaměstnanost I Popis podporovaných aktivit Indikátory Způsobilé

Více

Seminář pro žadatele Operační program Zaměstnanost výzvy č

Seminář pro žadatele Operační program Zaměstnanost výzvy č Seminář pro žadatele Operační program Zaměstnanost výzvy č. 3. 9. Datum a místo: 12.4.2018 v 10:00 Obecní úřad Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice (1.patro, zasedací místnost) Vyhlášené

Více

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI I. OPZ výzva č. 140/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI I. OPZ výzva č. 140/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele PODPORA ZAMĚSTNANOSTI I. OPZ výzva č. 140/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele 13. 9. 2017 masvychodnislovacko.eu masvychodnislovacko.eu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Termín vyhlášení výzvy 1. 8. 2017 Příjem

Více

opatření Zaměstnanost

opatření Zaměstnanost OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST opatření Zaměstnanost SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 23. 1. 2019 Představení opatření Alokace: momentálně vyčerpána Vyhlášení výzvy: k diskusi, do konce roku 2019 (28. 2. / 24.

Více

DODATEK Č. 6 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

DODATEK Č. 6 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST DODATEK Č. 6 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ 26.4.2018 I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V oblasti řešení nezaměstnanosti, podpory sociálního začleňování, prorodinných opatření

Více

Programové rámce OP Zaměstnanost MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle Zvýšit zapojení lokálních

Programové rámce OP Zaměstnanost MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle Zvýšit zapojení lokálních Programové rámce OP Zaměstnanost MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. 3. výzva OPZ Podpora zaměstnanosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. 3. výzva OPZ Podpora zaměstnanosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 3. výzva OPZ Podpora zaměstnanosti MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 5. 11. 2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka - Podpora

Více

1. Programový rámec OPZ

1. Programový rámec OPZ 1. Programový rámec OPZ Operační program Zaměstnanost (OPZ) přerozdělí finanční prostředky prostřednictvím 3 Opatření CLLD: Grafické znázornění struktury programového rámce OPZ Programový rámec OPZ O CLLD

Více

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Název výzvy MAS Prorodinná opatření - I Název programu Operační program

Více

4.výzva MAS Východní Slovácko IROP Zázemí a rozvoj sociálních služeb

4.výzva MAS Východní Slovácko IROP Zázemí a rozvoj sociálních služeb MAS Východní Slovácko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Barevná venkovská harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 oznamuje

Více

Seminář pro žadatele. k výzvě č. 170/03_16_047/CLLD_15_01_088 z OP Z Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21-I.

Seminář pro žadatele. k výzvě č. 170/03_16_047/CLLD_15_01_088 z OP Z Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21-I. Seminář pro žadatele k výzvě č. 170/03_16_047/CLLD_15_01_088 z OP Z Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21-I. 1. Představení výzvy 2. Podporované aktivity 3. Indikátory 4. Hodnocení a výběr projektů 5.

Více

Datum a místo: , Královské Poříčí, Statek Bernard Přednášející: Mgr. Zuzana Odvody

Datum a místo: , Královské Poříčí, Statek Bernard Přednášející: Mgr. Zuzana Odvody Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568 Seminář pro žadatele 1. výzva OPZ, č. 031/03_16_047/CLLD,,Sociální služby

Více

Dotační program MAS-OPZ Informace k

Dotační program MAS-OPZ Informace k Dotační program MAS-OPZ 2016-2020 Informace k 1.6.2017 MAS Hranicko z. s., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice mas@regionhranicko.cz, +420 773 58 30 20 www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacniprogramy-2016-2020

Více

Informační seminář pro žadatele z výzev OPZ MAS Mohelnicko, z.s.

Informační seminář pro žadatele z výzev OPZ MAS Mohelnicko, z.s. Informační seminář pro žadatele z výzev OPZ MAS Mohelnicko, z.s. Zaměstnanost 18. dubna 2018 v 10 hodin Kancelář MAS Mohelnicko, Moravičany 330 Informační seminář pro žadatele z výzev OPZ MAS Mohelnicko,

Více

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY I. OPZ výzva č. 141/03_16_047/CLLD_16_01_137. Seminář pro žadatele

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY I. OPZ výzva č. 141/03_16_047/CLLD_16_01_137. Seminář pro žadatele PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY I. OPZ výzva č. 141/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele 6. 9. 2017 masvychodnislovacko.eu masvychodnislovacko.eu CÍL VÝZVY Sladění pracovního a rodinného života Podpora rodiny

Více

Výzva MAS č. 4 z OPZ: Prorodinná opatření (III.) Seminář pro žadatele/příjemce

Výzva MAS č. 4 z OPZ: Prorodinná opatření (III.) Seminář pro žadatele/příjemce Výzva MAS č. 4 z OPZ: Prorodinná opatření (III.) Seminář pro žadatele/příjemce 27. 3. 2018 Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces hodnocení a výběru

Více

Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání:

Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání: Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy Integrovaný regionální OP OP Zaměstnanost Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání: Termín a čas konání: 20. 9. 2018 v čase od 10:00 do cca 12:00 hodin

Více

Operační program zaměstnanost

Operační program zaměstnanost Realizace SCLLD MAS Rozvoj Tanvaldska Operační program zaměstnanost SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Informační seminář k výzvám PR OPZ Seminář 4_MAS Rozvoj Tanvaldska 4. 9. 2018 Programový rámec OPZ Vyhlášené výzvy

Více

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OP ZAM) může být realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli

Více

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Prorodinná opatření. V rámci Operačního programu Zaměstnanost

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Prorodinná opatření. V rámci Operačního programu Zaměstnanost Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Prorodinná opatření V rámci Operačního programu Zaměstnanost Výzva č. 1 OPZ Prorodinná opatření Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 9. 5.

Více

Opatření A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi Opatření A. Podpora rodiny a profesního života

Opatření A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi Opatření A. Podpora rodiny a profesního života Operační program Zaměstnanost Programový rámec Zaměstnanost je realizovaný prostřednictvím opatření. Nastavená opatření, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb území

Více

PRORODINNÁ OPATŘENÍ. OPZ výzva č. 952/03_16_047/CLLD_16_01_137. Seminář pro žadatele

PRORODINNÁ OPATŘENÍ. OPZ výzva č. 952/03_16_047/CLLD_16_01_137. Seminář pro žadatele PRORODINNÁ OPATŘENÍ OPZ výzva č. 952/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele 16. 5. 2019 masvychodnislovacko.eu CÍL VÝZVY Sladění pracovního a rodinného života Umožnit rodičům plnohodnotné zapojení

Více

c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy specifický cíl OPZ

c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy specifický cíl OPZ 4.5.3 Akční plán OPZ 4.5.3.1. OPZ 1: ZAMĚSTNANOST Strategický cíl CLLD - 4. Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu Specifický cíl CLLD 4.1 - Podpora zaměstnanosti Opatření CLLD Zaměstnanost:

Více

OPS pro Český ráj 2.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-ZAMĚSTNANOST I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O

OPS pro Český ráj 2.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-ZAMĚSTNANOST I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O OPS pro Český ráj 2.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-ZAMĚSTNANOST I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č. 0 4 7 V Ý Z V A P R O M A S N A P O D P O R U S T R A T E G I Í K O M U N I T N Ě V E D E N É H O

Více

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání

Více

Seminář pro žadatele. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM Podpora prorodinných opatření

Seminář pro žadatele. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM Podpora prorodinných opatření Seminář pro žadatele Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM Podpora prorodinných opatření Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces hodnocení a výběru projektů

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. 4. VÝZVA MAS SVITAVA OPZ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Seminář pro žadatele 25. října 2018, Svitavy Program semináře Představení výzvy Cílové skupiny a jejich definice Oprávnění žadatelé Principy integračního

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. OPZ výzva č. 456/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele

DĚTSKÉ SKUPINY. OPZ výzva č. 456/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele DĚTSKÉ SKUPINY OPZ výzva č. 456/03_16_047/CLLD_16_01_137 Seminář pro žadatele 21. 3. 2018 masvychodnislovacko.eu masvychodnislovacko.eu CÍL VÝZVY Sladění pracovního a rodinného života Umožnit rodičům plnohodnotné

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Opatření Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD. OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost

Opatření Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD. OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost 4.5.3 Akční plán OPZ Přehled opatření OPZ Opatření Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost OPZ OPZ 2: Sociální služby OPZ 3: Prorodinná

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. 2. výzva OPZ Sociální podnikání MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. 2. výzva OPZ Sociální podnikání MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 2. výzva OPZ Sociální podnikání MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 25. 10. 2018 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ Název výzvy: Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Sociální

Více

Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin

Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin Příloha č. 6 výzvy č. 03_17_083 Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin V této příloze najdete podrobné vymezení toho, kdo může žádat o podporu ve výzvě č. 83, koho si můžete přizvat

Více

3. výzva MAS Východní Slovácko IROP Sociální podnikání - infrastruktura

3. výzva MAS Východní Slovácko IROP Sociální podnikání - infrastruktura MAS Východní Slovácko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Barevná venkovská harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020

Více

Dotační program MAS-OPZ Informace k

Dotační program MAS-OPZ Informace k Dotační program MAS-OPZ 2016-2020 Informace k 1.11.2016 MAS Hranicko z. s., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice mas@regionhranicko.cz, +420 773 58 30 20 www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacniprogramy-2016-2020

Více

Výzva MAS č. 5 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování (II.)

Výzva MAS č. 5 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování (II.) Výzva MAS č. 5 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování (II.) Seminář pro žadatele/příjemce 2.10.2018 Program semináře: Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ. Verze č. 2 ( )

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ. Verze č. 2 ( ) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ Verze č. 2 (1. 5. 2018) Obsah 1. Programový rámec OP Zaměstnanost...

Více

Seminář pro žadatele Výzva 1 MAS Havlíčkův kraj OP ZAM Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3

Seminář pro žadatele Výzva 1 MAS Havlíčkův kraj OP ZAM Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 Seminář pro žadatele Výzva 1 MAS Havlíčkův kraj OP ZAM Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces hodnocení

Více

Kulatý stůl starostů MAS Horňácko a Ostrožsko,,Podpora zahájení podnikání, Poradenství a vzdělávací aktivity

Kulatý stůl starostů MAS Horňácko a Ostrožsko,,Podpora zahájení podnikání, Poradenství a vzdělávací aktivity Název projektu: Provozní a animační výdaje MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s Kulatý stůl starostů MAS Horňácko a Ostrožsko,,Podpora zahájení podnikání, Poradenství a vzdělávací aktivity Datum a místo: 23.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 1. VÝZVA MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. SOCIÁLNÍ SLUŽBY , LUŽE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 1. VÝZVA MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. SOCIÁLNÍ SLUŽBY , LUŽE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 1. VÝZVA MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 9. 5. 2017, LUŽE PROGRAM SEMINÁŘE Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces

Více

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

2 Sociální začleňování a boj s chudobou Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s., IČO: 22712402 (dále také jen MAS ) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

Seminář pro žadatelea příjemce

Seminář pro žadatelea příjemce Seminář pro žadatelea příjemce Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. IROP Infrastruktura pro vzdělávání II. 3. 10. 2018, Luže Programsemináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory

Více

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zasíláme

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD)

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE (SCLLD) REALIZACE SCLLD V ROCE 2017 Město Albrechtice 27. 3. 2017 programový rámec CLLD IROP Integrovaný regionální operační

Více

Výzva Místní akční skupiny Zubří země, o.p.s. k předkládání žádostí o podporu

Výzva Místní akční skupiny Zubří země, o.p.s. k předkládání žádostí o podporu Výzva Místní akční skupiny Zubří země, o.p.s. k předkládání žádostí o podporu IČ: 27686809 (dále také jen MAS ) Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

Více

Výzva MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření. Seminář pro žadatele/příjemce

Výzva MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření. Seminář pro žadatele/příjemce Výzva MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření Seminář pro žadatele/příjemce 16. 11. 2016 Program semináře Představení výzvy Podporované aktivity Indikátory Způsobilost výdajů Proces hodnocení a výběru projektů

Více

"3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I." modifikovaná II

3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I. modifikovaná II MAS Hranicko z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 zveřejňuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost

Více

"3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I." - modifikovaná

3. výzva MAS Hranicko OPZ Podpora zaměstnanosti I. - modifikovaná MAS Hranicko z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 zveřejňuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost

Více

Seminář pro žadatele K výzvám nositele ITI č. 6, 7 a 8 ve vazbě na výzvy IROP č. 60 a 63 integrované projekty ITI

Seminář pro žadatele K výzvám nositele ITI č. 6, 7 a 8 ve vazbě na výzvy IROP č. 60 a 63 integrované projekty ITI Plzeň 22. 3. 2017 Seminář pro žadatele K výzvám nositele ITI č. 6, 7 a 8 ve vazbě na výzvy IROP č. 60 a 63 integrované projekty ITI Co je ITI? Integrated Territorial Investments (integrované územní investice)

Více

4.8.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

4.8.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost 4.8.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost Programový rámec OP Zaměstnanost se zaměřuje na následující podporované aktivity, definované v rámci specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních

Více

6. výzva MAS Východní Slovácko IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II.

6. výzva MAS Východní Slovácko IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. MAS Východní Slovácko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Barevná venkovská harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020

Více

Výzva Místní akční skupiny Kraj živých vod k předkládání žádostí o podporu

Výzva Místní akční skupiny Kraj živých vod k předkládání žádostí o podporu Výzva Místní akční skupiny Kraj živých vod k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina Kraj živých vod, IČ 26988925 (dále také jen MAS ) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

Více