Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů:"

Transkript

1 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ Specifický cíl SCLLD 5.1 Podpora sociálního začleňování Opatření Všeobecná podpora a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením sociální služby a podpora sociální komunitní práce a komunitních center A) Popis vazby opatření na specifický cíl OP ZAM Toto opatření je v souladu se specifickým cílem OP ZAM tak, aby došlo k podpoře poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. B) Popis cíle opatření Cílem je podpořit rozvoj sociálních služeb ve vazbě na prevenci a eliminaci sociálního vyloučení. Podporované budou aktivity sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. i aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb. Konkrétními aktivitami budou podporovány registrované sociální služby. Aktivitami nad rámec bude podpořena komunitní sociální práce a komunitní centra jako prostředky sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. C) Popis provázanosti navrhovaných opatření Potenciální provázání s IROP, prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů: SC programu Sociální služby a sociální začleňování má vazbu na SC IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (ve strategii CLLD se jedná o opatření IROP Všeobecná podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením). Konkrétní aktivity budou zaměřeny na posílení kvalitního rozvoje poskytování sociálních služeb a doprovodných programů, které budou řešit problematiku sociálního vyloučení na území MAS Šumavsko. Způsob provázanosti s ostatními: V rámci naplnění SC IROP 2.1 (v SCLLD 5.1.1) bude zajištěna technická základna pro kvalitní poskytování sociálních služeb, jejichž provoz zajistí naplnění SC OPZ. D) Priorizace navrhovaných opatření Toto opatření je plánované realizovat jako prioritu programového rámce OP ZAM a) opatření financovaná z alokované částky. Na toto opatření je v rámci SCLLD MAS Šumavsko alokováno celkem 5,093 mil Kč z celkové alokace 15,09 mil. Kč.

2 E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán Tabulka 1 Časový harmonogram pro oblast sociálních služeb OPZ Všeobecná podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením sociální služby Rok Plánovaná alokace na výzvu (v tis. Kč) Čerpání alokace (v tis. Kč) ,00 0, ,00 593, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 celkem 5 093, ,00 Zdroj: vlastní data Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potencionálních žadatelů předložit své projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS. F) Popis možných zaměření projektů Podpora terénních a ambulantních služeb, Podpora činnosti komunitního sociálního pracovníka, síťování dostupnosti sociálních a doprovodných služeb. G) Podporované cílové skupiny Osoby ohrožené sociálních vyloučením, osoby sociálně vyloučené, uchazeči a zájemci o zaměstnání. H) Typy příjemců podpory NNO, obce a jejich příspěvkové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poskytovatelé sociálních služeb, a další relevantní příjemci dle aktuálních výzev OP ZAM. I) Absorpční kapacita MAS Šumavsko V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Šumavsko v sociální oblasti a komunikace s místními aktéry a pomocí komunitního plánování sociálních služeb bylo zjištěno, že na území MAS je poptávka po realizaci projektů zaměřených na podporu a rozvoj sociálních služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob sociálně vyloučených do běženého života prostřednictvím komunitní činnosti.

3 Na území MAS je připraveno 5 poskytovatelů sociálních služeb, pracujících s cílovou skupinou, zároveň mající kapacitu realizovat tyto projekty. Z šetření v území MAS vyplynuli jako potenciální žadatelé zatím pouze NNO, proto s nimi primárně počítáme. Vzhledem k jejich zjištěným potřebám byla nastavena i alokace na toto opatření. V typech příjemců i přesto nebudeme vylučovat obce, OSVČ a obchodní korporace. J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální. Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní. Pozitivní je v tom smyslu, že odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením. Bude potírána diskriminace na základně rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižen a věku. Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální. K) Principy pro určení preferenčních kritérií Tvorba nových pracovních míst, environmentální výchova, partnerství založené spolupráci subjektů soukromého a veřejného sektoru, místní potřebnost projektu, projekt byl připraven za použití komunitních metod plánování, L) Indikátory výstupu a výsledku Seznam indikátorů výstupů Celkový počet účastníků Kapacita podpořených služeb Počet podpořených komunitních center Osoby 0 80 rok Místa 0 80 rok Organizace 0 4 rok Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3,4,5 Indikátorem č budeme sledovat počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace projektu). Tento účastník musí být identifikovatelný, s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození. Indikátor byl stanoven na základě zkušeností z OP LZZ průměrně na 1 účastníka ,00 Kč finanční podpory (62 500,00 * 80 = 5 mil Kč). Zbývající finanční částka Kč zahrnuje další výdaje na např. vybavení, podpůrné pozice, atd.) Indikátorem č budeme sledovat hodnotu počtu míst vyjádřený jako maximální počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit bez ohledu na to, zda se jedná o anonymní klienty, počet účastníků či osoby s bagatelní podporou. K hodnotě kapacity podpořených služeb jsme došli na základě počtu podpořených komunitních center

4 (celkem 4) a kapacitou na 1 KC celkem 20 osob (celkem kapacita na 4 podpořená KC 80 osob). Hodnota indikátoru byla stanovena na základě projektových záměrů v území MAS, kdy šetřením (analytické šetření, pracovní skupiny, veřejná projednání, atd.) byli zmapováni 4 potenciální žadatelé. Indikátorem č budeme sledovat počet podpořených komunitních center. Komunitním centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování aktivit komunitní sociální práce. Hodnota indikátoru byla stanovena na základě analytického šetření v území MAS. Celkem počítáme, že v rámci tohoto opatření bude podpořeno 8 zaměstnanců po dobu trvání projektů 3 roky (kapacita všech 4 KC je 80 osob, tzn., počítáme na 10 osob 1 zaměstnance). Měsíčně bude podpora 1 zaměstnance činit přibližně ,00 Kč (při polovičním úvazku). Na ostatní výdaje, jako podpůrné pozice, lektorné, drobné vybavení, atd. je vyčleněno ,00 Kč. Seznam indikátorů výsledků Využívání podpořených služeb Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel Osoby rok Osoby 0 50 rok Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3,4,5 Indikátorem č budeme sledovat celkový počet osob, které minimálně 1x využily podpořenou sociální službu během trvání projektu. Osoby jsou uvedeny jako anonymní klienti (tj. osoby, které spadají do cílové skupiny podpořené výzvou, ale u kterých není známá totožnost v potřebném rozsahu, např. z důvodu, že identifikace osoby je v rozporu s účelem práce s danou cílovou skupinou) nebo se na ně vztahuje bagatelní podpora (bagatelní podpora je 40 šedesátiminutových hodin). Hodnota indikátoru byla stanovena na základě projektových záměrů v území MAS, kdy šetřením (analytické šetření, pracovní skupiny, veřejná projednání, atd.) byli zmapováni 4 potenciální žadatelé s využití přibližně 50 osob/ projekt po dobu trvání 3 roky (tzn. celkem 200 osob za 4 KC). Indikátorem č budeme sledovat počet účastníků, kterým jsou poskytování intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitní změně v životě. Indikátor je nadřazení indikátoru č Opatření Podpora prorodinných opatření A) Popis vazby opatření na specifický cíl OP ZAM Toto opatření je v souladu se specifickým cílem OP ZAM tak, aby přispělo ke slazení profesního a rodinného života.

5 B) Popis cíle opatření Cílem opatření je realizovat aktivity zaměřené na prorodinná opatření, jejichž cílovou skupinou budou rodiče, resp. osoby pečující o malé děti. V rámci tohoto opatření předpokládáme realizovat takové aktivity, které budou přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení pečujících osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. C) Popis provázanosti navrhovaných opatření Potenciální provázání s IROP, prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů: vazba není D) Priorizace navrhovaných opatření Toto opatření je plánování realizovat jako prioritu programového rámce OP ZAM a) opatření financovaná z alokované částky. Na prorodinná opatření je v rámci SCLLD MAS Šumavsko alokováno celkem 3,00 mil. Kč z celkové alokace 15,09 mil Kč. Při komunitním projednávání bylo zjištěno, že poptávka po možnostech zajištění hlídání dětí je vysoká. E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán Tabulka 2 Časový harmonogram pro oblast prorodinných opatření OPZ Podpora prorodinných opatření Rok Plánovaná alokace na výzvu (v tis. Kč) Čerpání alokace (v tis. Kč) , ,00 100, ,00 700, , , ,00 500, ,00 500, ,00 0, ,00 0,00 celkem 3 000, ,00 Zdroj: vlastní data Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potencionálních žadatelů předložit své projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS. F) Popis možných zaměření projektů Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (školní družiny, kluby),

6 Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin, Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. G) Podporované cílové skupiny Osoby pečující o malé děti, osoby vracející se na trhu práce po návratu z mateřské/ rodičovské dovolené. H) Typy příjemců podpory NNO, obce a jejich příspěvkové organizace, obchodní korporace, OSVČ, a další relevantní příjemci dle aktuálních výzev OP ZAM. I) Absorpční kapacita MAS Šumavsko V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Šumavsko v sociální oblasti a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS je poptávka po realizaci projektů zaměřených na péči o děti v době školních prázdnin a to u 6 organizací. Z šetření v území MAS vyplynuli jako potenciální žadatelé zatím pouze NNO, proto s nimi primárně počítáme. Vzhledem k jejich zjištěným potřebám byla nastavena i alokace na toto opatření. V typech příjemců i přesto nebudeme vylučovat obce, OSVČ a obchodní korporace. J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální. Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální. Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je pozitivní. Matky s dětmi mají snazší možnosti návratu do zaměstnání a dále i navštěvovat zaměstnání. K) Principy pro určení preferenčních kritérií Tvorba nových pracovních míst, environmentální výchova, partnerství založené spolupráci subjektů soukromého a veřejného sektoru, místní potřebnost projektu. L) Indikátory výstupu a výsledku Seznam indikátorů výstupů Celkový počet účastníků Kapacita podpořených zařízení péče o děti Osoby rok Osoby rok

7 nebo vzdělávacích zařízení Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3,4,5 Indikátorem č budeme sledovat počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace projektu). Tento účastník musí být identifikovatelný, s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození. Hodnota indikátoru byla stanovena na základě předpokládaného počtu pořádaných příměstských táborů (celkem 5 kapacita na 1 tábor je 20 osob). Předpokládáme, že žadatelem bude 5 organizací, které v rámci 1 projektu budou příměstský tábor pořádat 9x za 3 roky, přepokládáme tábor po dobu trávní 5 pracovní dní). Tzn. celkový počet osob za jeden projekt při kapacitě 1 tábora 20 osob, frekvence táborů 3 tábory za rok je 180 osob (3*3*20 =180 osob). Tzn. za 5 projektů celkem 900 účastníků. Avšak indikátor je stanoven na hodnotu 300 osob, protože předpokládáme, že dítě se bude tábora účastnit více táborů v rámci 1 projektu. Indikátorem č budeme sledovat kapacitu podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. Tento indikátor bude sledován proto, že jsme se rozhodli podpořit aktivity zaměřené na podporu prorodinných opatření, konkrétně podpory zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování a podpory dětských skupin. Hodnota indikátoru byla stanovena na základě kapacity pořádaného příměstského tábora celkem 20 osob/1 projekt a tento projekt bude realizován celkem 5 organizacemi, tzn. 5*20 = 100 osob okamžité kapacity. Seznam indikátorů výsledků Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ Osoby 0 6 rok Osoby 0 12 rok Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3,4,5 Indikátorem č budeme sledovat osoby pracující na jednu z těchto forem práce práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu; zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání; sdílení pracovní místo částečný úvazek a sdílené pracovní místo s další osobou; práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o pracovní práce s docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla

8 zavedena). Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní nebo měla nižší úvazek. Indikátorem č budeme sledovat znevýhodněné osoby, které jsou definovány takto: účastnící žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán; účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti; migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové); zdravotně postižení, jiné znevýhodněné osoby, bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení, lidé z venkovských oblastí Opatření Všeobecná podpora a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením sociální podnikání A) Popis vazby opatření na specifický cíl OP ZAM Toto opatření je v souladu se specifickým cílem OP ZAM Sociální podnikání tak, aby došlo ke vzniku a rozvoji nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. B) Popis cíle opatření Cílem je aktivně bojovat s chudobou a sociálně začleňovat cílové skupiny prostřednictvím sociálního podnikání. C) Popis provázanosti navrhovaných opatření Potenciální provázání s IROP, prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na SC programu a podpora konkrétních aktivit ostatních programů: SC programu Sociální podnikání má vazbu na SC IROP 2.2 Vznik nových a existujících aktivit v oblastech sociálního podnikání (ve strategii CLLD se jedná o opatření IROP Všeobecná podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením). Konkrétně bude podporován vznik nových sociálních podniků (výstavba nového objektu či rekonstrukce objektu) a vybavení sociálních podniků. Způsob provázanosti s ostatními opatřeními: V rámci naplnění SC IROP 2.2 (v SCLLD 5.1.1) bude zajištěna technická základna sociálních podniků, jejichž provoz zajistí naplnění SC OPZ. D) Priorizace navrhovaných opatření Toto opatření je plánované realizovat jako prioritu programového rámce OP ZAM a) opatření financovaná z alokované částky. Na toto opatření je v rámci SCLLD MAS Šumavsko alokováno celkem 7 mil Kč z celkové alokace 15,09 mil. Kč.

9 E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán Tabulka 3 Časový harmonogram pro oblast sociálního podnikání OPZ Všeobecná podpora začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením sociální podnikání Rok Plánovaná alokace na výzvu (v tis. Kč) Čerpání alokace (v tis. Kč) ,00 0, ,00 500, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 celkem 7 000, ,00 Zdroj: vlastní data Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potencionálních žadatelů předložit své projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS. F) Popis možných zaměření projektů Vznik a rozvoj integračního sociálního podniku, vznik a rozvoj v oblasti environmentálního sociálního podniku. G) Podporované cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené, uchazeči a zájemci o zaměstnání. H) Typy příjemců podpory Obchodní korporace, OSVČ, NNO. I) Absorpční kapacita MAS Šumavsko V rámci analytického šetření na území MAS Šumavsko bylo zjištěno, že se zde nachází pouze jeden sociální podnik. Dále bylo zjištěno, že je velký zájem o zakládání nových sociálních podniků na našem území, proto má MAS zájem podpořit budování sítě sociálních podniků v oblasti Šumavska. Na území MAS je připraveny 2 organizace, pracujících s cílovou skupinou, zároveň mající kapacitu realizovat tyto projekty. J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.

10 Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní. Pozitivní je v tom smyslu, že odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením. Bude potírána diskriminace na základně rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižen a věku. Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální. K) Principy pro určení preferenčních kritérií Tvorba nových pracovních míst, environmentální výchova, partnerství založené spolupráci subjektů soukromého a veřejného sektoru, místní potřebnost projektu, projekt byl připraven za použití komunitních metod plánování. L) Indikátory výstupu a výsledku Seznam indikátorů výstupů Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Celkový počet účastníků Organizace 0 2 rok Účastníci 0 7 rok Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3, 4, 5 Pomocí indikátoru č budeme sledovat zcela nově vzniklé sociální podniky, které budou podpořeny z projektu. Hodnota indikátoru byla stanovena na základně zjištěné absorpční kapacity v území MAS. Indikátorem č se bude měřit celkový počet účastníků. Představuje celkový počet zaměstnanců sociálního podniku z cílových skupin, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory přesahující bagatelní hranici. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou. Započítávají se všechny podpory pro zaměstnance z cílové skupiny jako je zaměstnávání, vzdělávání, psychosociální podpora apod. Pokud zaměstnance z cílové skupiny vykonává pracovní pozici spadající do nepřímých nákladů (např. finanční manažer), pak je rovněž zahrnut v tomto indikátoru. Do tohoto indikátoru se započítává i člen realizačního týmu z CS (mistr, marketér, atd.), jehož mzdové náklady jsou hrazeny z přímé podpory. Hodnota indikátoru byla stanovena na základně hodnoty indikátoru č stanoveného v programovém rámci IROP (jehož hodnota je 25 plných pracovních úvazků). Hodnota 7 byla stanovena na základě úvahy, že 30 % (povinné procento zaměstnaných osob z cílových skupin v sociálním podniku definice sociálního podnikání) z 25 úvazků bude zaměstnán celkový počet účastníků z cílových skupin. Hodnota indikátoru je celkem 7 účastníků. Projekt bude realizován po dobu 2 let. Na 1 účastníka za rok , 00 Kč, tzn., měsíční mzda bude činit ,00 Kč na 1 zaměstnance. V rámci projektu počítáme i s podpůrnými pozicemi s měsíční mzdou/dpp/dpč 2780 Kč (např. lektorné, psychologická

11 podpora, atd.) celkem za podpůrné činnosti ,00 Kč. Součtem mezd zaměstnanců a platů DPČ/DPP vychází 7 mil Kč, což je naše alokace na toto opatření. Seznam indikátorů výsledků Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, vč. OSVČ Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory Osoby 0 4 rok Organizace 0 2 rok Zdroj: Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3, 4, 5 Indikátorem č bude sledován počet znevýhodněných účastníků v rámci projektu zaměstnaných do 6 měsíců po ukončení své účasti na projektu. Znevýhodněnými účastníky se rozumí: účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán, účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti, migranti, lidé, kteří jsou původem z ciziny, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové), zdravotně postižení, jiné znevýhodněné osoby (mládež a mladí dospělí let, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestní činnosti, oběti domácího násilí, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané více jak 1 rok). Plnění indikátoru č nevykazuje příjemce podpory ani MAS, ale bude sledován z úrovně ŘO OPZ po 12 měsících od ukončení podpory. V tomto indikátoru je vykázán sociální podnik, který pokračuje ve své činnosti rok po ukončení podpory ve srovnatelném rozsahu, jako na konci podpory.

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby Programový rámec OPZ Program: Operační program zaměstnanost Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl:

Více

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zasíláme

Více

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 SCLLD (tis. 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-1-3: Slaďování rodinného

Více

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 SCLLD Podopatření SCLLD (tis. 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Více

Seminář pro žadatele. Výzvy 2019 Programový rámec OPZ. Vyhlášené výzvy. Č. výzvy:880/03_16_047/clld_16_02_

Seminář pro žadatele. Výzvy 2019 Programový rámec OPZ. Vyhlášené výzvy. Č. výzvy:880/03_16_047/clld_16_02_ Vyhlášené výzvy Seminář pro žadatele Výzvy 2019 Programový rámec OPZ 4. výzva MAS KŽV_OPZ_Pracovní příležitosti na venkově II. (28.04.2019-07.06.2019) 5. výzva MAS KŽV_ OPZ_ Zapojení. ( 28.04.2019-07.06.2019)

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost

A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost A. Programový ra mec Operac ní program Zame stnanost Zaměstnanost je jednou z priorit strategie. Na území MAS se nacházejí sociální výloučené lokality, je zde nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Potřebý

Více

1. Programový rámec OPZ

1. Programový rámec OPZ 1. Programový rámec OPZ Operační program Zaměstnanost (OPZ) přerozdělí finanční prostředky prostřednictvím 3 Opatření CLLD: Grafické znázornění struktury programového rámce OPZ Programový rámec OPZ O CLLD

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM)

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST 1. Sociální služby a sociální

Více

Programový rámec OPZ

Programový rámec OPZ Programový rámec OPZ V programovém rámci OPZ jsou aktivity podporovatelné ze specifického cíle 2.3.1 tematicky rozděleny do 4 opatření. Název Specifický cíl Opatření A) Popis vazby specifický cíl 2.3.1

Více

B. Programovy ra mec Operac nı program Zame stnanost

B. Programovy ra mec Operac nı program Zame stnanost B. Programovy ra mec Operac nı program Zame stnanost Zaměstnanost je jednou z priorit strategie. Na území MAS se nacházejí sociální vyloučené lokality, je zde nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Potřeby

Více

SDRUŽENÍ SPLAV SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (I.)

SDRUŽENÍ SPLAV SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (I.) SDRUŽENÍ SPLAV SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ (I.) OBSAH: 1. Představení výzvy 2. Podporované aktivity 3. Indikátory 4. Způsobilost výdajů 5. Proces hodnocení a výběru projektů 6. IS KP14+ 1. Představení výzvy 2.

Více

DODATEK Č. 6 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

DODATEK Č. 6 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST DODATEK Č. 6 ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ 26.4.2018 I. PROGRAMOVÝ RÁMEC IP 2.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V oblasti řešení nezaměstnanosti, podpory sociálního začleňování, prorodinných opatření

Více

Pracovní pomůcka pro MAS Indikátory na výzvy MAS

Pracovní pomůcka pro MAS Indikátory na výzvy MAS Pracovní pomůcka pro MAS Indikátory na výzvy MAS Verze: 1.0 leden 2017 Oddělení projektů CLLD ŘO OPZ zaměstnanost 50105** Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 62500** Účastníci

Více

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Alen Příloha č. 4 SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Tab. 1: Financování Opatření/Fichí SCLLD v jednotlivých letech 2016 - tabulka e) dle MPIN Identifikace

Více

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OP ZAM) může být realizován v investiční prioritě 2.3, specifickém cíli

Více

2.1 Podpora komunitního života. Název opatření. Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

2.1 Podpora komunitního života. Název opatření. Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 Dodatek č.1 k SCCLD STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA OBDOBÍ 2015-2023 Specifický cíl strategie Název opatření Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický

Více

c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy specifický cíl OPZ

c) popis provázanosti návrhových opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy specifický cíl OPZ 4.5.3 Akční plán OPZ 4.5.3.1. OPZ 1: ZAMĚSTNANOST Strategický cíl CLLD - 4. Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu Specifický cíl CLLD 4.1 - Podpora zaměstnanosti Opatření CLLD Zaměstnanost:

Více

Operační program zaměstnanost

Operační program zaměstnanost Realizace SCLLD MAS Rozvoj Tanvaldska Operační program zaměstnanost Úvodní prezentace Seminář 1_MAS Rozvoj Tanvaldska 17. 1. 2018 Programový rámec OPZ Podporovaná opatření schválená ŘO OPZ: A.1.3 Podpora

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří Bc. Andrea Novotná 723933559 Vyhlášené výzvy MAS České středohoří Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření 1.

Více

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ. Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ OPZ

Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané REGION HANÁ. Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ OPZ REGION HANÁ Možnosti realizace OPZ ve strategii MAS Region HANÁ Ing. Jaroslav Brzák Náměšť na Hané 11.9.2015 OPZ Region HANÁ bude od roku 2016 podporovat menší projekty v oblasti sociální prostřednictvím

Více

Opatření Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD. OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost

Opatření Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD. OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost 4.5.3 Akční plán OPZ Přehled opatření OPZ Opatření Název opatření OPZ Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD OPZ 1: Zaměstnanost 4.1 Podpora zaměstnanosti Zaměstnanost OPZ OPZ 2: Sociální služby OPZ 3: Prorodinná

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost Výzvy jsou dostupné na webových stránkách MAS Moravská cesta: http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-opz/ Číslo výzvy Název výzvy Finanční alokace 014/03_16_047/ CLLD_15_01_004

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Programový rámec pro operační program: Opatření CLLD OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST OPZ1: ROZVOJ A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Specifický cíl SCLLD S.4.1 Zamezení sociálního vyloučení ohrožených osob

Více

Opatření A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi Opatření A. Podpora rodiny a profesního života

Opatření A. Investice do rozsahu a kvality služeb podporujících sociální inkluzi Opatření A. Podpora rodiny a profesního života Operační program Zaměstnanost Programový rámec Zaměstnanost je realizovaný prostřednictvím opatření. Nastavená opatření, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb území

Více

PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ PLÁN, INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ

PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ PLÁN, INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ PŘÍLOHA Č. : FINANČNÍ PLÁN, INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE A ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZEV OPZ Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán

Více

Programové rámce OP Zaměstnanost MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle Zvýšit zapojení lokálních

Programové rámce OP Zaměstnanost MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle Zvýšit zapojení lokálních Programové rámce OP Zaměstnanost MAS bude realizovat svůj programový rámec OP Zaměstnanost v rámci specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Název Opatření CLLD. Popis provázanosti navrhovaných opatření

Název Opatření CLLD. Popis provázanosti navrhovaných opatření Název Opatření CLLD 2.7 Pracovní příležitosti na venkově Vazba na cíle CCLD Strategický cíl 2. Zlepšit místní ekonomiku podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a ráz krajiny Specifický

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Operační program Zaměstnanost (OPZ) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová,

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Název Opatření CLLD 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích

Název Opatření CLLD 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích Název Opatření CLLD 1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích Vazba na cíle CLLD Strategický cíl 1. Zlepšit místní ekonomiku podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a ráz krajiny Specifický

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří. Bc. Andrea Novotná Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy OPZ v MAS České středohoří Bc. Andrea Novotná 723933559 Vyhlášené výzvy MAS České středohoří - Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ. Verze č. 2 ( )

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ. Verze č. 2 ( ) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ Verze č. 2 (1. 5. 2018) Obsah 1. Programový rámec OP Zaměstnanost...

Více

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/5

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/5 Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny Cílovou skupinou v IP 2.3 jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST. Karel Gregor , Hradec Králové

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST. Karel Gregor , Hradec Králové PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST Karel Gregor 22.10.2015, Hradec Králové SOCIÁLNÍ PODNIK DVA TYPY Integrační sociální podnik Typ aktivity musí být uveden v programovém rámci

Více

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím investiční priority 3 prioritní osy 2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. MPSV - Odbor podpory projektů (86)

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. MPSV - Odbor podpory projektů (86) SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST MPSV - Odbor podpory projektů (86) KONTAKTY Odbor podpory projektů (Kartouzská 4, Praha 5) Mgr. Simona Vavrochová (simona.vavrochova@mpsv.cz) tel. +420

Více

4.8.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

4.8.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost 4.8.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost Programový rámec OP Zaměstnanost se zaměřuje na následující podporované aktivity, definované v rámci specifického cíle 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních

Více

DODATEK č. 1. Příloze č. 1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko

DODATEK č. 1. Příloze č. 1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko DODATEK č. 1 k Příloze č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Na základě rozhodnutí Valné hromady MAS Boleslavsko ze dne 15.2.2018 došlo k úpravě komentáře u Indikátorů

Více

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3 Doporučení k tvorbě Strategií CLLD

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3 Doporučení k tvorbě Strategií CLLD Informace ŘO OPZ pro MAS č. 3 Doporučení k tvorbě Strategií CLLD Informace č. 3 obsahuje doporučení k tvorbě SCLLD ve vztahu k OPZ a k tvorbě programového rámce Investiční priority 2.3 OPZ, a dále doporučení

Více

MAS Blaník z. s. Příloha č. 2:

MAS Blaník z. s. Příloha č. 2: MAS Blaník z. s. Příloha č. 2: Podporované aktivity pro operační program zaměstnanost Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů

Více

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/6

Příloha č. 2. Podporované cílové skupiny 1/6 Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny Cílovou skupinou v IP 2.3 jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

Plánované rozdělení alokace dle aktuální přidělené výše finančních prostředků:

Plánované rozdělení alokace dle aktuální přidělené výše finančních prostředků: Dodatek č. 3 Programový rámec OP Zaměstnanost Úprava Programového rámce Zaměstnanost 1.1.1 Programový rámec Zaměstnanost V rámci Programového rámce Zaměstnanost budou řešeny tři opatření. Nebude řešena

Více

Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory gramové rámce TABULKA 1: e) FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH (PODPORA VYJÁDŘENA V TISÍCÍCH KČ NA DVĚ DESETINNÁ

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost

Programový rámec Operační program Zaměstnanost 1 OBSAH 3.7.2 Programový rámec Operační program Zaměstnanost... 2 3.7.2.1 Návaznost řešených opatření OPZ na analytickou část... 2 3.7.2.2 Vazba na horizontální témata PR OP Zaměstnanost... 4 3.7.2.3 Opatření

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby,

Více

opatření Sociální služby a sociální začleňování

opatření Sociální služby a sociální začleňování OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST opatření Sociální služby a sociální začleňování SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 22. 1. 2019 Představení opatření Alokace: 4 387 050 Kč (3 729 000 Kč) Vyhlášení výzvy: k diskusi,

Více

POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT

POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT 1 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT Příloha č. 4 k výzvě MAS PRORODINNÁ OPATŘENÍ Místní akční skupina: MAS Podchlumí, z. s. IČ: 270 15 947 Verze č. 1 k 1.11.2017 2 OBSAH 1 Popis podporovaných aktivit... 3 2

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě MAS

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě MAS Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě MAS Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Podporované aktivity

Podporované aktivity Příloha č. 4 Podporované aktivity V této výzvě budou podporovány aktivity: Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena

Více

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE AGENTURY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A MAS S OHLEDEM NA SYNERGIE OP V ESIF

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE AGENTURY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A MAS S OHLEDEM NA SYNERGIE OP V ESIF MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE AGENTURY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A MAS S OHLEDEM NA SYNERGIE OP V ESIF 2014-2020 15.10. 2014 Petr Čáp Představení Agentury pro sociální začleňování Vznik v roce 2008 podpora obcím a

Více

Možnosti NNO v MAS. o o o o. Co je MAS Způsob získání dotace přes MAS Dotační možnosti MAS Spolupráce s MAS obecně

Možnosti NNO v MAS. o o o o. Co je MAS Způsob získání dotace přes MAS Dotační možnosti MAS Spolupráce s MAS obecně Možnosti NNO v MAS OBSAH o o o o Co je MAS Způsob získání dotace přes MAS Dotační možnosti MAS Spolupráce s MAS obecně Co je MAS? Místní akční skupina - nezávislé společenství občanů, neziskových organizací,

Více

Výzvy. 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - II. 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 Sociální podnikání - II

Výzvy. 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - II. 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 Sociální podnikání - II 10. 10. 2018, Sezemice Výzvy 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - II 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 Sociální podnikání - II Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních

Více

Dotační program MAS-OPZ Informace k

Dotační program MAS-OPZ Informace k Dotační program MAS-OPZ 2016-2020 Informace k 1.6.2017 MAS Hranicko z. s., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice mas@regionhranicko.cz, +420 773 58 30 20 www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacniprogramy-2016-2020

Více

Popis podporovaných aktivit

Popis podporovaných aktivit Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 ve Výzvě č. 3 MAS Havlíčkův kraj - Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 SCLLD Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Více

Programový rámec OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST IP 2.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Programový rámec OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST IP 2.3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ Programový rámec OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST IP 2.3 Název opatření CLLD Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení

Více

Příloha č. 2 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT

Příloha č. 2 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT Příloha č. 2 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové skupiny, tj. jsou zaměřeny

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Výzva Místní akční skupiny (dále jen MAS ) se vyhlašuje v rámci Investiční priority 2.3 OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří

Více

MAS Blaník z. s. Příloha č. 3: Definice podporovaných cílových skupin

MAS Blaník z. s. Příloha č. 3: Definice podporovaných cílových skupin MAS Blaník z. s. Příloha č. 3: Definice podporovaných cílových skupin Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 7. Podporované aktivity Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské

Více

g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_ MAS Český sever

g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_ MAS Český sever g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_20160115 MAS Český sever IDENTIFIKACE PROGRAMU Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Progr am

Více

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Název výzvy MAS Prorodinná opatření - I Název programu Operační program

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) v jednotlivých letech 2016 cíl Opatření Podopatření Program IDENTIFIKACE programu osa Priorita způsobilé výdaje (CZV)

Více

OPS pro Český ráj 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O

OPS pro Český ráj 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č V Ý Z V A P R O OPS pro Český ráj 1 3.VÝZVA OPS PRO ČESKÝ RÁJ - OPZ-SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. V A Z B A N A V Ý Z V U Ř O O P Z Č. 0 4 7 V Ý Z V A P R O M A S N A P O D P O R U S T R A T E G I Í K O M U N I T N Ě V E D E N É

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni: Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské

Více

Příloha č. 2. POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT

Příloha č. 2. POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT Příloha č. 2. POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové skupiny, tj. jsou zaměřeny

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby,

Více

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské

Více

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Výzva Místní akční skupiny (dále jen MAS ) se vyhlašuje v rámci Investiční priority 2.3 OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Zpráva o plnění integrované strategie

Zpráva o plnění integrované strategie Zpráva o plnění integrované strategie 1. zpráva za období 9. 12. 26 26 Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Nositel strategie integrovaných nástrojů strategie CLLD (dále jen MAS Podbrněnsko) Datová

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě MAS Boleslavsko, z.ú. Prorodinná opatření I.

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě MAS Boleslavsko, z.ú. Prorodinná opatření I. Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve výzvě MAS Boleslavsko, z.ú. Prorodinná opatření I. Popis podporovaných aktivit Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná

Více

Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_i:

Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_i: Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy Integrovaný regionální OP OP Zaměstnanost Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_i: Termín a čas konání: 8.

Více

1. Programový rámec IROP

1. Programový rámec IROP 1. Programový rámec IROP Integrovaný regionální operační program (IROP) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 4 Opatření CLLD: Grafické znázornění struktury programového rámce IROP Programový

Více

Příloha č. 3 Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit. Podpora prorodinných opatření

Příloha č. 3 Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit. Podpora prorodinných opatření Příloha č. 3 Popis podporovaných a nepodporovaných aktivit Podpora prorodinných opatření Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.),

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit ve Výzvě č. 5 MAS Havlíčkův kraj Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 SCLLD 1 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské

Více

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, školní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Ing. Ivana Projsová Ing. Věra Nouzová Ústí nad Labem 20. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ a harmonogram výzev OPZ Současný

Více

Prorodinná opatření - I

Prorodinná opatření - I Výzvy 24. 1. 2017, Sezemice 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 Prorodinná opatření - I 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 Zaměstnanost - I Seminář pro žadatele je financován z projektu "Zlepšení řídících a administrativních

Více

Operační program zaměstnanost

Operační program zaměstnanost Realizace SCLLD MAS Podještědí Operační program zaměstnanost Úvodní prezentace VH MAS Podještědí 30. 11. 2017 Programový rámec OPZ Podporovaná opatření schválená ŘO OPZ: A.1.3.2 Podpora služeb komunitního

Více

MAS a sociální podnikání

MAS a sociální podnikání MAS a sociální podnikání Hradec Králové 22.10. 2015 místní akční skupina (MAS) mezisektorové partnerství na místní úrovni veřejný sektor podnikatelský sektor neziskový sektor obce DSO příspěvkové organizace

Více

SEMINÁŘ OP Zaměstnanost ( , )

SEMINÁŘ OP Zaměstnanost ( , ) SEMINÁŘ OP Zaměstnanost (13. 11. 2018, 27. 11. 2018) Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj Vytváření pracovních příležitostí pro

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Výzva je zaměřena na aktivy v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí,

Více

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

1. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Výzva Místní akční skupiny (dále jen MAS ) se vyhlašuje v rámci Investiční priority 2.3 OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní

Více

Popis podporovaných aktivit

Popis podporovaných aktivit Popis podporovaných aktivit Opatření: PRORODINNÁ OPATŘENÍ Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí

Více