ROZSUDEK JMEN EM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMEN EM REPUBLIKY"

Transkript

1 - è. j. 6 A 122/ ÈESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK, JMEN EM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Milady Tomkové a soudcù JUDr. Bohuslava Hnízdila a rudr. Brigity Chrastilové v právní vìci žalobce: Jiøí Horník, I-. -, - ~ ~".~~ ~-'V, proti žalovanému: Ministerstvo obrany, se sídlem Praha 6, Tychonova 1, adresa pro doruèování: Praha 6, nám. Svobody 471, o žalobì proti rozhodnutí ze dne , è. j. 3648/ , takto: nicotné. I. Rozhodnutí ministra obrany è. j. 3648/ ze dne je II. Žádnému z úèastníkù sen e pøi zná v á právo na náhradu nákladù øízení. Odùvodnìní Žalobce se žalobou, která byla podána dne Vrchnímu soudu v Praze, domáhal zrušení rozhodnutí ministra obranyè. j. 3648/ ze dne , kterým bylo rozhodnuto o rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu I. stupnì, jimž bylo odepøeno poskytnutí žalobcem požadovaných informací, a to na základì fikce podle 15 odst. 4 zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím (dále jen "zákon o svobodném pøístupu k informacím"), spojené s marným uplynutím lhùty pro poskytnutí žalobcem požadovaných informací. Rozhodnutím žalovaného, proti kterému žaloba smìøuje, bylo rozkladu z èásti vyhovìno a požadovaná pøedkládací zpráva k "Návrhu kontraktu na nákup 24 víceúèelových nadzvukových letounù JAS - 39 Gripen" byla žalobci zaslána, zèásti byl však rozklad zamítnut s poukazem na skuteènost, že žalobcem požadovaný dokument je oznaèen dle ustanovení 17 obchodního zákoníku za obchodní tajemství. Žalobci byl sdìlen

2 .., '\. 6 A 122/ celkový finanèní objem smlouvy mezi Èeskou republikou a spoleèností BAB SYSTEMS (OPERATIONS) LIMITED. Toto rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doruèeno dne Žalobce poukázal na ustanovení 17 obchodního zákoníku, které obsahuje výèet podmínek, pøi jejichž kumulativním splnìní lze skuteènost za obchodní tajemství považovat, a rozhodnutí žalovaného, podle kterého požadovaný dokument nebyl poskytnut z toho dùvodu, že je oznaèen jako obchodní tajemství, napadl v tom smìru, že samotné oznaèení urèité skuteènosti za obchodní tajemství není zpùsobilé obchodní tajemství založit, nejsou-li zároveò splnìny i ostatní obchodním zákoníkem vymezené podmínky. Žalobce následnì popsal jednotlivé podmínky podávané z ustanovení 17 obchodního zákoníku, pøitom pøednì namítl, že jím požadovaný dokument jako celek nelze považovat za "skuteènost", a tento svùj závìr opøelo definici tohoto pojmu obsaženou v Ottovì slovníku nauèném. Dále žalobce namítl, že i kdyby tento dokument za skuteènost bylo možno považovat, nebyly by splnìny další podmínky podle 17 obchodního zákoníku. Nejde totiž dle žalobce o dokument související s podnikem a požadovaný dokument není ani skuteèností, která by nebyla v pøíslušných obchodních kruzích bìžnì dostupná. Dle žalobce je obsah dokumentu znám nejen v pøíslušných obchodních kruzích, nebo s tímto obsahem byli seznámeni èlenové Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky na základì vystoupení ministra obrany v tomto orgánu. Žalobce navíc namítl rozpor s Listinou základních práva svobod, nebo je proti jejímu smyslu, aby podmínky, za jakých budou vydávány rozpoètové prostøedky ve prospìch soukromého subjektu, byly považovány za obchodní tajemství. Pokud by dle žalobce byl pøijat závìr, že celé dokumenty pojednávající o výdajích státních prostøedkù jsou obchodním tajemstvím, pak by pøi uplatnìní 9 odst. 1 zákona o svobodném pøístupu k informacím mohla být znemožnìna jakákoli kontrola pøíslušného povinného subjektu ze strany veøejnosti ohlednì jakékoli uzavøené smlouvy, což je absurdní a proti smyslu zákona o svobodném pøístupu k informacím i Listiny základních práva svobod, která právo na informace zaruèuje. Z tìchto dùvodù žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a vìc vrátil žalovanému k dalšímu øízení. Žalovaný se k žalobì vyjádøil svým podáním doruèeným Vrchnímu soudu v Praze dne Po procesní stránce proti podané žalobì namítá nedostatek pasivní legitimace, nebo jako žalovaný byl oznaèen ministr obrany, pøitom návrh mìl smìøovat proti ministerstvu jako ústøednímu orgánu státní správy. Dále žalovaný namítá, že èást petitu žalobního návrhu nemá oporu ve zbytku návrhu. Žalovaným bylo rozhodnuto dle návrhu, a tedy i ve prospìch žalobce, a požadovaná informace mu byla skuteènì poskytnuta, v žádném pøípadì tak nemohl být žalobce na svých právech zkrácen. Ve vìci vypoøádání mezirezortního pøipomínkového øízení bylo žalobci v napadeném rozhodnutí sdìleno, že toto øízení neprobìhlo, a co do dùvodu takového postupu byl odkázán na obsah pøedkládací zprávy. V posledním odstavci pøedkládací zprávy se uvádí, že vzhledem k èasovì nároènému harmonogramu prací na tomto materiálu nebyl materiál pøedložen k projednání v øádném mezirezortním pøipomínkovém øízení. Žalovaný má tak za to, že se žalobce rozkladem v jedné jeho èásti domáhá plnìní nemožného. Žalovaný tak rozhodl správnì, nebo rozhodl-li by jinak, zkrátil by tím žalobce na jeho právu podat opravný prostøedek. Pokud jde o vìcné námitky žalovaného, je zpochybòován žalobcùv názor, podle nìhož je žalovaný povinen vyhodnotit, zda požadované informace jsou obchodním tajemstvím èi nikoli. Žalovaný

3 ~.' "I 6 A 122/ ~ k tomuto nemá právní nástroje, nemùže pøezkoumávat, zda se skuteènì o obchodní tajemství jedná èi nikoli; žalovaný není oprávnìn ve správním øízení jím vedeném pøezkoumávat jednání sama sebe v soukromoprávním jednání a vztazích, obdobnì tak není žalovaný oprávnìn pøezkoumávat èinnost smluvního partnera v soukromoprávních vztazích s ním. Byl to právì uchazeè o veøejnou zakázku, který si svoji nabídku a další informace poskytnuté jím pøi jednání s žalovaným oznaèil za obchodní tajemství, pro odmítnutí poskytnout informaci dle žalovaného pøitom na základì 9 odst. 1 zákona o svobodném pøístupu k informacím postaèuje, že tato informace je za obchodní tajemství oznaèena. Žalovaný navíc zpochybnil tvrzení žalobce, že požadovaný dokument není "skuteèností", stejnì tak zpochybnil, že by vystoupením ministra obrany pøed Poslaneckou snìmovnou Parlamentu Èeské republiky byl režim obchodního tajemství tohoto dokumentu porušen. Pokud jde o namítaný rozpor jednání žalovaného s èlánkem 17 Listiny základních práva svobod, uvádí žalovaný, že tato námitka smìøuje nikoli proti jednání žalovaného, ale proti samotnému textu 9 odst. 1 zákona o svobodném pøístupu k informacím, kterému je takto vytýkáno, že nezabezpeèuje naplòování základního lidského práva podle Listiny základních práv a svobod. Žalovaný dále namítá, že žalobce požadoval informace, které nepodléhají vìcné pùsobnosti zákona o svobodném pøístupu k informacím, nebo jde o informace, které se nevztahují k pùsobnosti žalovaného. Podle žalovaného jsou pøedmìtem informaèní povinnosti pouze informace týkající se pùsobnosti žalovaného pøi správì vìcí veøejných. V pøípadech, kdy žalovaný jedná jménem státu jako jeho organizaèní složka v soukromoprávních vztazích, a stát tedy vstupuje jako osoba soukromého práva v souladu s 20 obèanského zákoníku, je pøedmìtem informaèní povinnosti ta informace, která souvisí s povinnostmi organizaèních složek státu dle zvláštních zákonù. Obsah jakýchkoli soukromoprávních smluv uzavíraných státem, za nìjž jedná pøíslušná organizaèní složka, pøedmìtem informaèní povinnosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím tedy není. Žalovaný následnì odkázal na konkrétní ustanovení tohoto zákona, jež dle jeho názoru svìdèí ve prospìch takto vymezeného výkladu jeho pùsobnosti. Z tìchto dùvodù navrhuje žalovaný, aby soud žalobu zamítl, popø. aby øízení zastavil. Žalobce doruèil soudu dne podání, jímž se vzdal práva podat repliku proti vyjádøení žalovaného a jímž také vzal zpìt svoji žalobu v rozsahu, ve kterém žádal o pøezkoumání napadeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo jeho žádosti o poskytnutí informací vyhovìno (poskytnutí pøedkládací zprávy), a v rozsahu týkajícím se pøezkumu neposkytnutí vypoøádání mezirezortního pøipomínkového øízení. V ostatních èástech na žalobì setrval. Pokud jde o pøíslušnost soudù k rozhodování v této vìci, Vrchní soud v Praze do ve vìci nerozhodl. Dnem nabyl úèinnosti zákon è. 150/2002 Sb., soudní øád správní (dále jen "s. ø. s."), jímž se mimo jiné øídí postup soudù, úèastníkù øízení a dalších osob ve správním soudnictví. Podle tohoto zákona se postupuje i ve vìcech správního soudnictví, v nichž byla podána žaloba podle èásti páté hlavy druhé obèanského soudního øádu, o níž soud nerozhodl do V souladu s ustanovením 132 s. ø. s. tak tuto právní vìc, v níž byla do dána vìcná pøíslušnost Vrchního soudu v Praze, pøevzal a v øízení o ní pokraèoval Nejvyšší správní soud. Tento soud tedy vìc v souladu s 130 odst. 1 s. ø. s. dokonèil podle ustanovení èásti tøetí hlavy druhé dílu prvního s. ø. s., a to bez naøízení jednání, nebo s takovým postupem soudu podle 51 s. ø. s. vyjádøili

4 ~;.w -: 6 A 122/ žalobce i žalovaný souhlas a ponìvadž k tomu byl oprávnìn i podle dalších závìrù blíže osvìtlených v dalších èástech tohoto odùvodnìní. Nejvyšší správní soud ze správního spisu pøedloženého žalovaným zjistil, že žalobce dne požádal elektronickou formou o poskytnutí dokumentù, které k projednání ve vládì pøedložilo Ministerstvo obrany, a sice pøedkládací zprávy, pøípadnì dùvodové zprávy, a vypoøádání pøipomínkového øízení k materiálu "Návrh kontraktu na nákup 24 víceúèelových nadzvukových letounù JAS - 39 Gripen", projednaným pod bodem 3 programu jednání vlády dne Tyto dokumenty žalobce požadoval zaslat elektronickou poštou, pøípadnì bìžnou poštovní pøepravou na jím uvedenou adresu. Dne byla žalobci zaslána souhrnná informace o kontraktaèních jednáních na nákup letounù Gripen, téhož dne žalobce zaslal svoje další podání, ve kterém uvedl, že trvá na své žádosti v rozsahu, v jakém informaci požadoval dne Dne byl žalobce nejprve informován o tom, že jeho žádost byla postoupena k pøímému vyøízení pøíslušnému útvaru, a následnì na základì jeho reakce pak o tom, že lhùta pro poskytnutí informace byla podle 14 odst. 5 písmo a) zákona o svobodném pøístupu k informacím prodloužena do Dne byla žalobci zaslána zpráva, v níž je uvedeno, že v pøíloze jsou žalobci zasílány požadované podklady. Požadovaná dùvodová zpráva není pøiložena vzhledem k tomu, že pro schùzi vlády se v souladu se "Zásadami pøípravy a pøedkládání písemností ministrovi obrany ÈR" nepøedkládá. Žalobci však bylo sdìleno, žeje mu zasílán dokument "Prùbìh a výsledky kontraktaèních jednání o nákupu 24 víceúèelových taktických nadzvukových letounù JAS - 39 Gripen pro potøeby AÈR", který byl souèástí vládního materiálu po bodem III. Vypoøádání pøipomínkového øízení bylo øešeno dopisem ministra obrany místopøedsedovi vlády a ministru zahranièních vìcí. K této zprávì bylo pøiloženo celkem 16 datových souborù. Následnì dne zaslal žalobce žalovanému zprávu, že mezi obdrženými pøílohami chybí èást II. uvedeného materiálu (II. Nadzvukový letoun ve vazbì na reformu ozbrojených sil ÈR) a požádal proto opìtovnì o její zaslání. Dále žalobce mimo jiné uvedl, že mu nebyla doruèena smluvní dokumentace, tj. návrh smlouvy o nákupu letadel. Tuto skuteènost lze vysvìtlit dle žalobce tak, že návrh této smlouvy nebyl souèástí požadovaného dokumentu, pokud však jeho souèástí byl, nelze jeho žádost považovat za vyøízenou. K této zprávì se žalovaný vyjádøil tak, že požadovaný materiál mu byl zaslán tak, jak byl získán z Centra pro realizaci projektu nadzvukových letounù. Žalobce byl odkázán na kontaktní osobu s uvedením jejího telefonního èísla. Ze spisu nevyplývá, kdy byla tato zpráva odeslána. Veškerá uvedená korespondence probíhala v elektronické formì. Dne byl žalovanému doruèen písemný rozklad žalobce, ve kterém uvádí, že souèástí ani poslední zprávy, kterou obdržel, nebyly jím požadované dokumenty. Podle žalobce dne uplynula prodloužená lhùta, kterou zákon stanoví pro poskytnutí informace, a vzhledem k tomu, že v této lhùtì mu nebyl poskytnut ani jeden dokument, o jehož poskytnutí žádal ve své žádosti ze dne , ani nebylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, má se v souladu s 15 odst. 4 zákona o svobodném pøístupu k informacím za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí požadovaných dokumentù (informací) odepøeno. Žalobce proto navrhl, aby orgán rozhodující o rozkladu zrušil fiktivnì vydané rozhodnutí a rozhodlo povinnosti poskytnout pøedkládací zprávu a vypoøádání pøipomínkového øízení k materiálu "Návrh kontraktu na nákup 24 víceúèelovych

5 - Ij 6 A 122/ nadzvukových letounù JAS - 39 Gripen", projednaným pod bodem 3 programu vlády dne , a kompletní smluvní dokumentaci (mimo pøíloh kjednotlivým smlouvám) schválenou vládou v rámci projednávání "Návrhu kontraktu na nákup 24 víceúèelových nadzvukových letounù JAS - 39 Gripen", projednaným pod bodem 3 programu vlády dne Dne bylo o rozkladu rozhodnuto tak, že v bodì 1 bylo rozkladu vyhovìno a požadovaná pøedkládací zpráva byla žalobci zaslána, pøitom ohlednì mezirezortního pøipomínkového øízení bylo žalobci sdìleno, že neprobìhlo, a k dùvodùm byl odkázán na pøekládací zprávu. V bodì 2 byl rozklad zamítnut s poukazem na skuteènost, že materiál projednaný vládou jak èást IV "Návrh kontraktu na nákup 24 víceúèelových nadzvukových letounù JAS - 39 Gripen" je oznaèen jako obchodní tajemství dle 17 obchodního zákoníku. Žalobci byl také sdìlen celkový finanèní objem smlouvy mezi Èeskou republikou a spoleèností BAB SYSTEMS (OPERATIONS) LIMITED. Pokud jde o formu, jakou žalobce právo na informace podle zákona o svobodném pøístupu k informacím uplatnil, soud vychází z ustanovení 13 odst. 1 tohoto zákona, které umožòuje, aby žádost byla podána i prostøednictvím telekomunikaèního zaøízení, pøitom nevyluèuje využití elektronické pošty, aniž by bylo pøedepsánopatøení takového podání zaruèeným elektronickým podpisem. Vzhledem k tomu, že mezi žalobcem a žalovaným není sporu o tom, že žádost o informace byla elektronickou cestou skuteènì podána a doruèena tak, jak tvrdí žalobce, a veškerá další elektronická podání byla také doruèena, považuje soud tuto skuteènost mezi úèastníky øízení za nespornou a v této otázce uzavírá, že žalobce své právo uplatnil zpùsobem, který zákon o svobodném pøístupu k informacím pøedepisuje. Stejnì tak považuje soud za prokázané, že skuteènì dne uplynula lhùta pro poskytnutí informace a nebyla-li informace poskytnuta, nastala podle 15 odst. 4 zákona o svobodném pøístupu k informacím fikce vydání rozhodnutí, jímž byla informace odepøena. Ani tato otázka není mezi úèastníky øízení sporná. Pøedmìtem soudního pøezkumu tedy má být rozhodnutí ministra obrany blíže oznaèené v záhlaví tohoto rozsudku. K pøesvìdèení žalovaného, že soud by mìl žalobu odmítnout pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného (žalobce oznaèil za žalovaného ministra obrany), soud uvádí, že takový nedostatek zde není: ve správním soudnictví se neaplikují nìkteré principy vlastní obèanskému øízení soudnímu, zásadní rozdíl je napøíklad v tom, že zákon (s. ø. s.) stanoví, kdo je žalovaným. Podle 69 s. ø. s. (do odst. 4 o. s. ø.) je žalovaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho pùsobnost pøešla. V pøípadì rozhodnutí ministra o rozkladu je žalovaným správním orgánem ministerstvo, nebo ministr je pouze tím, kdo je oprávnìn za správní orgán, tj. ministerstvo, jednat (v prvém i druhém stupni rozhoduje týž správní orgán) s tím, že ve II. stupni za ústøední orgán státní správy je oprávnìn jednat (rozhodnout) toliko vedoucí tohoto orgánu. Nepøesnost žaloby v tomto ohledu tedy nezakládá takovou vadu, která by mìla za následek odmítnutí žaloby (do zastavení øízení). Nejvyšší správní soud proto pøezkoumal napadené rozhodnutí ministra obrany vèetnì øízení, které mu pøedcházelo a zjistil, že rozhodnutí trpí vadami takové závažnosti, že v jejich dùsledku je nutno pohlížet na toto rozhodnutí jako na paakt, tedy jako na rozhodnutí nicotné. Dojde-li soud k závìru, že pøezkoumávané rozhodnutí je rozhodnutím nicotným, vysloví podle 76 odst. 2 s. ø. s. nicotnost i bez návrhu. Pokud se dùvody nicotnosti týkají jen èásti rozhodnutí, soud vysloví nicotnou jen tuto èást, jestliže z povahy vìci nevyplývá, že ji nelze oddìlit od ostatních èástí rozhodnutí ( 76 odst. 2 s. ø. s. vìta druhá).

6 . " f t,." ~ 6 A 122/ V rozsuzované vìci jde o pøípad, kdy byl podán rozklad proti fiktivnímu rozhodnutí o odepøení požadované informace. Podle 16 odst. 3 zákona o svobodném pøístupu k informacím rozhodne odvolací orgán o odvolání do 15 dnù od pøedložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhùtì o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doruèení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhùty pro vyøízení odvolání. Tato úprava platí podle odst. 5 cit. ustanovení obdobnì i pro rozklad. Podle 20 odst. 4 se na øízení podle 16 vztahuje správní øád, nestanoví-li tento zákon jinak. Jak bylo výše podrobnì rozvedeno, ze správního spisu vyplývá, že žalobce podal rozklad proti fiktivnímu rozhodnutí Ministerstva obrany dne Rozklad je opravným prostøedkem ve smyslu ustanovení 16 odst. 5 ve spojení s 16 odst. 1 zákona o svobodném pøístupu k informacím. Lhùta k rozhodnutí o rozkladu podle 16 odst. 3 cit. zákona poèíná bìžet ode dne doruèení rozkladu podatelnì ústøedního orgánu státní správy (judikatura Nejvyššího správního soudu publikovaná napø. pod è. 1/2003 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, petrifikovaná rozhodnutím jeho rozšíøeného senátu sp. zn. 7 A 76/2002 ze dne ); je zde vylouèena aplikace 57 odst. 2 správního øádu, která by jinak pøicházela v úvahu. V pøípadì rozkladového øízení je orgán, který rozhoduje o rozkladu, a správní orgán I. stupnì, týmž správním orgánem, a je pouze rozdílné, kdo vjeho rámci jako funkènì pøíslušný rozhoduje. Proto nemùže bìžet 30-denní lhùta pro pøedložení rozkladu k rozhodnutí, jako je tomu u odvolacího øízení, a lhùta pro vydání rozhodnutí o rozkladu - jak uvedeno výše - poèíná bìžet ihned ode dne doruèení rozkladu podatelnì ústøedníh orgánu státní správy. Jestliže tedy byl rozklad žalovanému, jak je zøejmé z podacího razítka, doruèen dne , nastala dnem fikce rozhodnutí podle 16 odst. 3 zákona o svobodném pøístupu k informacím, podle níž se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým byl rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno. Den je považován za den doruèení, od nìjž poèínala bìžet lhùta k podání žaloby, která uplynula podle tehdejších - ale i souèasných pøedpisù V posuzované vìci má negativní fiktivní rozhodnutí za následek, že vìc je rozhodnutá a øízení o ní je skonèeno. Jak lze seznat ze soudní praxe i právní teorie (napøíklad Dušan Hendrych a kolektiv: Správní právo. Obecná èást 5., rozšíøené vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, str. 143) u pozitivních správních aktù je možno ve vìci znovu rozhodnout, aniž by pùsobila pøekážka vìci rozhodnuté obvykle jen v pøípadì možnosti výhrady nového rozhodnutí pøi zmìnì vnìjších okolností (klauzule rebus sic stantibus) explicitnì vyjádøené v zákonì. Jiná situace je však u negativních správních rozhodnutí (obvykle v pøípadì zamítnutí urèité žádosti). Ve vìtšinì tìchto negativních rozhodnutí je klauzule rebus sic stantibus obsažena implicitnì (mùže být otázkou, zda jde o tuto klauzuli anebo o nedostatek materiální právní moci). Toto fiktivní negativní rozhodnutí tedy nebrání správnímu orgánu v provedení nového øízení a vydání nového rozhodnutí v téže vìci, bude-li ovšem v takové vìci podána nová žádost. Ve vìci, která je pøedmìtem øízení, však ministr rozhodl po právní moci (formální) negativního fiktivního rozhodnutí (nastala ) dne opìtovnì o rozkladu žalobcovì. Tím se dopustil za situace, kdy nebyla podána nová žádost o poskytnutí informací a o pùvodní žádosti již bylo rozhodnuto, takové vady, jež zakládá

7 .. ~ ) j ~., 6 A 122/ ; nicotnost pøezkoumávaného rozhodnutí. Nicotnost je zpùsobena nedostatkem pravomoci rozhodnout ve vìci ovládané zásadou dispozièní bez návrhu. Vážnost pochybení je umocnìna charakterem právní úpravy, která zakládá fikci rozhodnutí urèitého obsahu po uplynutí zákonem stanovené lhùty. Je tøeba tedy rozlišovat situaci, kdy v pøípadì negativního rozhodnutí již ze samé jeho podstaty vyplývá možnost na základì nové žádosti v téže vìci znovu rozhodnout (pokud ovšem zákon tuto možnost neeliminuje èi neupravuje dobu, po kterou opìtovnou žádost není možno podat - a to zákon o svobodném pøístupu k informacím neèiní), a situaci, kdy bylo o téže žádosti rozhodnuto dvakrát. Z vyložených dùvodù proto Nejvyšší správní soud vyslovil rozsudkem nicotnost napadeného rozhodnutí ministra obrany; uèinil tak bez naøízení jednání a bez návrhu, jak mu to umožòuje 76 odst. 2 s. ø. s. Ponìvadž všechny výroky napadeného rozhodnutí jsou stiženy toutéž zásadní vadou, nemohl soud z dùvodù procesní neøešitelnosti zastavovat øízení v dùsledku zpìtvzetí žaloby v rozsahu, v nìmž bylo rozkladu vyhovìno. Vychází-li soud z výjimeèného principu zakotveného v 76 odst. 2 s. ø. s., který mu umožòuje vyslovit nicotnost, nejsa vázán návrhem (a tedy z prolomení zásady dispozièní), a z pokynu obsaženého ve vìtì druhé výše cit. ustanovení 76 odst. 2 s. ø. s. (dbát na souvztažnost všech výrokù rozhodnutí) vyslovil nicotnost ohlednì všech výrokù napadeného rozhodnutí, i když žaloba pùvodnì napadající tyto všechny výroky byla pozdìji èásteènì modifikována (zúžena). Ve výroku sub. II. tohoto rozsudku bylo vysloveno, že žádnému z úèastníkù se nepøiznává právo na náhradu nákladù øízení ( 60 s. ø. s.), nebo žalobce ani žalovaný nemìli ve vìci úspìch. Žalobce se v žalobì nicotnosti nedovolával, touto otázkou se však soud musel zabývat z úøední povinnosti bez ohledu na to, zda taková žalobní námitka byla uplatnìna ( 76 odst. 2 s. ø. s.). P o u è e ní: Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostøedky pøípustné. V Bmì dne 28. èervence 2004 Za správnost vyhotovení: JUDr. Milada Tomková, v. r. Eva zemanov~,z~ pøedsedkynì senátu

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Konf 122/2009-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : 7 A 23/2001-64 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: Saluka

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 5. 3. 2014 46 A 9/2012-81 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 95/2008-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 24/2013-14 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 52/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 10/2013-17 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Azs 211/2004-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jiřího

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 11/2012-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 82/2012-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce BD Consult, s.r.o. web.iol.cz/monet Doručování v daních Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce web.iol.cz/monet Doručování Doručování DŘ dává přednost elektronickému doručování (popř. osobnímu, tomu ale pouze při ústním jednání či při jiném úkonu)

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

USNESENÍ. Konf 38/2012-32

USNESENÍ. Konf 38/2012-32 Konf 38/2012-32 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 89/2013-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Konf 20/2013-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009)

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009) HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: POSTA@AKKT.CZ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 4/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014 k informacím, za rok 2014 o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje výroční zprávu za rok 2014: Počet podaných žádostí o informace: 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR nebylo v roce 2014 účastníkem

Více

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV Městský soud v P r a z e Žalobce: Jiří DODAL, generální tajemník Aeroklubu ČR Žalovaný: Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV o ochranu osobnosti D v o j m o Úvodem sděluji, že

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 40- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobkyně:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 19/2006-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 48/2012-16 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 102/2009-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 45/2005-60 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 26/2011-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 22/2011-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000

Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Č.j. VP/S 60/00-160 V Brně dne 20. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.10.2000 na základě žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ze dne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2009-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 118/2008-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 67/2007-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více