Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr"

Transkript

1 Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a některými dalšími zákony. Většina povinností podnikajících osob podle živnostenského zákona je definována v paragrafech 11, 17, 31 a 49 tohoto zákona. Tyto povinnosti musí dodržovat každá právnická či fyzická osoba vykonávající svou činnost v režimu živnostenského podnikání. Povinnosti podle živnostenského zákona Odborná způsobilost osob vykonávajících činnost, jež je předmětem podnikání ( 7) 1. Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona (např. masérské a rekondiční služby, péče o dítě do tří let věku atd.), pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti. O těchto osobách je podnikatel povinen vést evidenci a uchovávat kopie dokladů prokazující tuto způsobilost minimálně 3 roky od ukončení výkonu činností těmito osobami. Odpovědný zástupce ( 11) 2. Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, jenž jsou stanoveny v 7 živnostenského zákona, nebo právnická osoba pro živnosti vyžadující splnění podmínek provozování živnosti podle 7 živnostenského zákona má povinnost pro tyto živnosti ustanovit odpovědného zástupce. 3. Ustanovení odpovědného zástupce, nebo ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. 4. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci, nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. Provozovna ( 17) 5. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny. V případě mobilní provozovny pak oprávněnost jejího umístění. 6. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. To neplatí pro automaty a mobilní provozovny. 7. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon). Tuto způsobilost podnikatel prokazuje dokladem vydaným stavebním úřadem, např. kolaudačním rozhodnutím, rozhodnutím o změně užívání stavby atd. 8. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (včetně právní subjektivity např. s.r.o., a.s. atp.) nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Mobilní provozovna nebo automat musí být dále označeny údajem o sídle. Provozovna určená pro prodej zboží, nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebitelem, kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování. 9. Při uzavření provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném místě označit počátek a konec uzavření. Další povinnosti ( 31) 10. Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu 11. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště. Zároveň je podnikatel povinen

2 na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území ČR sídlo. V případě nesplnění této povinnosti, může živnostenský úřad podnikateli zrušit všechna živnostenská oprávnění. 12. Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného při poskytování služeb. 13. Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky. (Jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, pohlaví, trvalý pobyt, státní občanství. Druh a číslo dokladu ze kterého byly údaje ověřeny a orgán, který jej vydal.). Dále musí být jednoznačně identifikován předmět smluvního vztahu. Identifikací předmětu smluvního vztahu se rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny. Jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci. O těchto skutečnostech je podnikatel povinen vést evidenci a to včetně data uzavření smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. Všechny identifikační údaje (účastníků i předmětu smluvního vztahu) je podnikatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy. Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout do zástavy, nebo zprostředkovat jeho nákup. 14. Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží, nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. 15. Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis tuto podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje. 16. Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejím jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost. 17. Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. 18. Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, datem prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena. 19. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje a doložit doklady prokazující provozování živnosti. 20. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení v provozovně. 21. Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. (dokumentace hodnocení rizik, BOZP a PO) 22. Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy. 23. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních předpisů. Změny údajů ( 49) 24. Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů

3 ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. (Jedná se například o změnu adresy sídla.) Důležité právní předpisy 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 262/2006 Sb., zákoník práce 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 185/2001 Sb., o odpadech Povinnosti v oblasti požární ochrany Kategorizace činností: dle 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, provést členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí. Na základě provedeného členění je nutné zajistit vypracování a další vedení této dokumentace: 1. posouzení požárního nebezpečí, 2. organizace zabezpečení požární ochrany, 3. požární řád, 4. požární poplachové směrnice, 5. požární evakuační plán, 6. dokumentace zdolávání požárů, 7. řád ohlašovny požárů, 8. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 9. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 10. směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek, 11. zřídit a vést požární knihu, 12. doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o PO, 13. příkazy, zákazy a pokyny na úseku PO vydané vedením organizace, 14. vést dokumentaci o a akceschopnosti jednotky požární ochrany nebo požární hlídky, 15. zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených podle 31 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona o požární ochraně, 16. údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku požární ochrany, 17. zajistit vypracování seznamu přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, 18. zajistit vypracování seznamu bezpečnostních a výstražných tabulek, 19. zajistit vypracování seznamů dalších požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, protipožární dveře, požární klapky, ochranné proti- požární nátěry konstrukcí, ), 20. mít k dispozici požárně technické charakteristiky používaných, zpracovávaných, přepravovaných a skladovaných látek a materiálů podle 39 vyhlášky a jejich bezpečnostní datové listy. Uvedená dokumentace musí být pravidelně kontrolována, aktualizována a řádně vedena. Školení zaměstnanců musí být prováděno v termínech stanovených v dokumentaci požární ochrany nebo dle posouzení požárního nebezpečí. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení (PHP, hydranty, nouzové osvětlení,.) jako i elektroinstalace, přenosné spotřebiče, hromosvody, plynová zařízení, tepelné spotřebiče ale i

4 komíny musí být v pravidelných intervalech kontrolovány a revidovány a musí být zajištěn pravidelný servis a případné opravy!!! Některé z uvedených bodů velice úzce souvisí se zajišťováním předpisů na úseku bezpečnosti práce. Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce Kategorizace prací: dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. provést zařazení prací do kategorií. Na základě zařazení prací do kategorií je nutné zajistit vypracování a další vedení této dokumentace: 1. stanovení rizik souvisejících s vykonávanými pracemi, 2. organizační směrnice na zajištění bezpečnosti práce, 3. organizační směrnice na poskytování osobních ochranných prostředků, 4. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, 5. příkazy, zákazy a pokyny na úseku BOZP vydané vedením organizace, 6. doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o BOZP, 7. zápisy o kontrolách BOZP a dohlídkách provedených podle 3 zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce, 8. zajistit v termínech provádění předepsaných kontrol, revizí a údržby na všech vyhrazených technických zařízeních (tlakové nádoby, zdvihadla, elektrické stroje a zařízení, ), 9. mít k dispozici kompletní průvodní i provozní dokumentaci všech strojů a vyhrazených technických zařízení, 10. údaje o nehodách a haváriích, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku bezpečnosti práce, 11. zřídit a vést knihu úrazů, veškerou dokumentaci týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání, 12. evidence o počtu odpracovaných hodin v riziku (kat. 3 a 4), 13. evidence o poskytování osobních ochranných prostředků, 14. traumatologický plán, 15. doklady o odborných školeních a seminářích zaměstnanců (svářeči, řidiči, práce ve výškách, elektrikáři, výtaháři, vázací prostředky obsluha tlakových nádob, ) 16. seznam zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvým. Dále je zaměstnavatel povinen organizovat dle 108 odst. 5 zákoníku práce nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích. V oblasti hygieny práce: Zajistit provádění zdravotních prohlídek zaměstnanců - vstupní, periodické a výstupní a vybraným zaměstnancům zajistit odborné vyškolení z poskytování první pomoci. O zdravotních prohlídkách zaměstnanců a vyškolení z poskytování první pomoci vést předepsanou dokumentaci. Dodržování fondu pracovní doby přesčasy, Zázemí zaměstnanců šatny, hygienická a sociální zařízení Povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce ČR 1. Zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU či cizinci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, jsou povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR, a to nejpozději v den jejich nástupu k výkonu práce.

5 Toto se netýká cizinců, kteří mají volný přístup na trh práce ČR dle 98 písm. f) až i) zákona o zaměstnanosti. 2. Výše uvedení zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o ukončení zaměstnání nebo vyslání občanů EU, které zaměstnávají. 3. Tato povinnost se vztahuje i na případy předčasného ukončení zaměstnání či vyslání občanů EU a cizinců na území ČR a na případy, kdy cizinci již povolení k zaměstnání, ZamK nebo modrou kartu nepotřebují, např. při splnění podmínek pro volný přístup na trh práce ČR dle 98 ZoZ. 4. Pokud cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká nebo modrá karta, nenastoupí do zaměstnání, je zaměstnavatel povinen nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké nebo modré karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo, tuto skutečnost ÚP ČR písemně oznámit. 5. Písemná informace o nástupu či ukončení zaměstnání občanů EU a cizinců obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést. Každou změnu těchto údajů jsou zaměstnavatel nebo česká právnická nebo fyzická osoba, jež uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě k ní byli občané EU či cizinci vysláni k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni ÚP ČR písemně nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl. 6. Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizinců na území ČR po dobu trvání zaměstnání a po dobu 3 let od skončení jejich zaměstnávání. 7. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Podle ustanovení 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZoZ), je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, a to krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. 8. Podle 80 ZoZ jsou dále zaměstnavatelé povinni 9. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovně lékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 10. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace, 11. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením ( 67 odst. 2), 12. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. 13. Zaměstnavatel je povinen na vyžádání ÚP sdělit podklady o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců ve smyslu zák. č. 118/2000 Sb., 7, při platební neschopnosti zaměstnavatele a uhradit ÚP finanční prostředky vyplacené zaměstnanci (vč. srážek a odvodů) podle 12 a 13 zákona č. 118/2000 Sb. v případě, že nebylo zahájeno insolvenční řízení, popř. bylo zastaveno 14. Zaměstnavatel je povinen na vyžádání oddělení státní sociální podpory ÚP poskytnout požadované informace ( 63 zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře) 15. Dle 62 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) upravujícího hromadné propouštění je zaměstnavatel povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa zaměstnavatele o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3, zejména o důvodech těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře

6 zaměstnanců, jichž se tato opatření mají týkat, o období, v jehož průběhu dojde k hromadnému propouštění, o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. 16. Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa zaměstnavatele písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést celkový počet zaměstnanců a počet a profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká. Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, je povinen doručit krajské pobočce Úřadu práce písemnou zprávu pouze na její žádost. Volná místa - podle ustanovení 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., není od 1. ledna 2012 hlášení volných pracovních míst pro zaměstnavatele povinné, i když tím ÚP přichází o zdroj informací, které mohl využít k snížení počtu nezaměstnaných a HK ČR uzavřel v GŘ ÚP dohodu, že se budou apelovat na firmy, aby podnikatelé informace o volných místech hlásili. Povinnosti zaměstnavatelů vůči OSSZ 1. Přihlásit se do osmi dnů od svého vzniku do registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu, fyzická osoba musí být vedena v živnostenském rejstříku, právnická osoba musí být zapsána v obchodním rejstříku. 2. Přihlásit do osmi dnů od vzniku každou svou mzdovou účtárnu na předepsaném tiskopisu. 3. Písemně ohlásit každou změnu údajů, které uvedl na přihlášce zaměstnavatele nebo mzdové účtárny. 4. Odhlásit se na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů do 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. 5. Odhlásit mzdovou účtárnu do 8 dnů ode dne jejího zrušení na předepsaném tiskopisu. 6. Používat ve styku s OSSZ a s ČSSZ přidělený variabilní symbol. 7. Oznámit OSSZ na předepsaném tiskopise den nástupu zaměstnance do zaměstnání do 8 dnů ode dne nástupu do zaměstnání a den skočení zaměstnání do 8 dnů ode dne skončení zaměstnání. Zaměstnavatel se může s OSSZ písemně dohodnout prodloužení lhůty pro plnění oznamovací povinnosti. 8. Oznámit OSSZ na předepsaném tiskopise změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 9. Vést evidenci o svých zaměstnancích účastných pojištění. 10. Přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ. 11. Oznamovat OSSZ všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávek (podklady pro exekuci, insolvenci). 12. Předkládat OSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. 13. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Místní příslušnost zaměstnavatele (příslušnost k OSSZ):

7 Fyzická osoba - dle místa trvalého pobytu - živnostenské oprávnění - platí i pro cizí státní příslušníky Právnická osoba - dle sídla zaměstnavatele - výpis z obchodního rejstříku - platí i pro cizí státní příslušníky Základní povinnosti OSVČ 1. Oznámit zahájení či ukončení SVČ. 2. Podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok. 3. Platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (pokud taková povinnost vznikne). Uhradit případný doplatek na pojistném do osmi dnů od podání přehledu o příjmech a výdajích. 4. Oznamovat veškeré změny související s výkonem SVČ. Místní příslušnost 1. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ). 2. Nemá-li OSVČ místo trvalého pobytu na území ČR, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území ČR, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné. Je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné, je místně příslušná OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné. Zahájení samostatné výdělečné (SVČ) 1. OSVČ je povinna oznámit místně příslušné OSSZ zahájení SVČ podáním tiskopisu Oznámení o zahájení samostatné výdělečné, který je k dispozici také na Oznámit zahájení lze také prostřednictvím jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě. 2. Zahájení SVČ je nutné oznámit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla SVČ zahájena. 3. Při zahájení SVČ je nutné si sebou vzít platný průkaz totožnosti a pokud byl OSVČ před zahájením SVČ v evidenci Úřadu práce, tak je třeba doložit potvrzení o evidenci na Úřadu práce. 4. Pro výkon SVČ je nutné mít platné živnostenské oprávnění či doložit jiné oprávnění, na základě kterého je SVČ vykonávána. 5. OSVČ obdrží informace s číslem účtu a variabilním symbolem pro platbu záloh na pojistné. 6. Tyto podmínky platí i pro cizince, kteří podnikají v ČR. Ukončení (přerušení) samostatné výdělečné 1. Oznámit příslušné OSSZ ukončení (přerušení) SVČ, ke kterému lze využít tiskopis Oznámení o ukončení SVČ, který je k dispozici také na Oznámit ukončení (přerušení) lze také prostřednictvím jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě. 2. Pokud se chce OSVČ po ukončení (přerušení) SVČ zaevidovat na Úřadu práce, OSSZ mu vystaví potvrzení o době evidence OSVČ. Dobrovolné nemocenské pojištění

8 - OSVČ se může přihlásit k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Po splnění zákonem stanovených podmínek má poté nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství). SVČ hlavní a vedlejší - Skutečnosti o vedlejší SVČ se oznamují příslušné OSSZ kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který chce být považována jako OSVČ vedlejší. SVČ se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce: 1. Vykonává zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. 2. Má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod. 3. Má nárok na rodičovský příspěvek. 4. Má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců. 5. Osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou. 6. Vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání. 7. Je nezaopatřeným dítětem, tj. studuje a nedosáhla věku 26 let. Kontrolní činnost: Kontrolní období prováděných kontrol je zpravidla tříleté, v kratším kontrolním období se plánuje kontrola u nově vzniklého zaměstnavatele a u zaměstnavatele, který zásadním způsobem neplní stanovené povinnosti nebo při poslední provedené kontrole byly zjištěny nedostatky např. zaměstnavatel nepředkládá v zákoně stanoveném termínu přehledy o výši pojistného, nepředkládá evidenční listy důchodového pojištění, přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Kontrola je prováděna místně příslušnou OSSZ v sídle zaměstnavatele nebo v sídle mzdové účtárny, který zaměstnává více než 26 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, vyzve místně příslušná OSSZ, aby se dostavil ke kontrole v určeném termínu. Postup při uplatnění žádosti o vystavení potvrzení A1 v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ. Základním principem určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení je pojištění pouze v jednom státě. O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 (osvědčení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení daného státu) se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

9 Pro zaměstnance zaměstnavatel musí vyplnit tiskopis: Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, kterou musí podepsat zaměstnavatel i zaměstnanec. Po posouzení žádosti OSSZ vystaví formulář A1nebo zamítavé stanovisko. V případě zamítavého stanoviska není žadatel příslušný k právním předpisům ČR. Pro OSVČ OSVČ vyplní žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, u cizího státního příslušníka (musí mít živnostenské oprávnění a být přihlášen jako OSVČ), chce-li být pojištěn v ČR, se posuzuje, ve kterém státě vykonává podstatnou část a zda není příslušný k pojištění v jiném státě EU. Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to: 1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance), 2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno), 3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti. 4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (týká se pouze výjimek) Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/PSSZ/MSSZ. Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení. SOkA (státní okresní archiv) dle zákona 499/2006 Sb. ze dne a ve znění pozdějších předpisů má každý podnikatel povinnost vytvořit vnitřní předpisy: 1. Spisový a Skartační řád 2. Skartační plán 3. Organizace Spisovny a vedení dokumentů a dokumentace 4. Archivace archiválií DAŇOVÝ KALENDÁŘ pro rok 2015 LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

10 pondělí 26. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 26. spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) prosinec 2014 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec ÚNOR pondělí 2. biopaliva hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015 daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2014 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně pátek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý 24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa 25. spotřební daň daňové přiznání za leden 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden souhrnné hlášení za leden výpis z evidence za leden leden 2015 BŘEZEN pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé za zdaňovací období 2014 odvod z loterií a jiných podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014 čtvrtek 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele

11 pátek 20. elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé za zdaňovací období 2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 25. spotřební daň daňové přiznání za únor 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor souhrnné hlášení za únor výpis z evidence za únor únor 2015 pátek 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu) úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015 DUBEN středa 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014 čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015 pondělí 20. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2015 pátek 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu) pondělí 27. spotřební daň daňové přiznání za březen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen březen 2015

12 čtvrtek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015 KVĚTEN pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2015(3) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben souhrnné hlášení za duben výpis z evidence za duben duben 2015 ČERVEN pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) úterý 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň pondělí 22. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 24. spotřební daň splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek 25. spotřební daň daňové přiznání za květen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen souhrnné hlášení za květen výpis z evidence za květen květen 2015 úterý 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015 ČERVENEC středa 1. daň z příjmů podání přiznání k dani

13 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce pátek 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) středa 15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015 pondělí 20. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2015 pondělí 27. spotřební daň splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen červen 2015 (4) pátek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015 SRPEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok) úterý 25. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec souhrnné hlášení za červenec výpis z evidence za červenec červenec 2015 pondělí 31.

14 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) ZÁŘÍ středa 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň pondělí 21. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. spotřební daň daňové přiznání za srpen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen souhrnné hlášení za srpen výpis z evidence za srpen srpen 2015 středa 30. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle 82 a 82a zákona o DPH daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015 ŘÍJEN pondělí 12. spotřební daň splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015 úterý 20. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření odvod z loterií a jiných podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2015(5) pondělí 26. spotřební daň splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září

15 září 2015 LISTOPAD pondělí 2. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015 pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření středa 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok) spotřební daň splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen souhrnné hlášení za říjen výpis z evidence za říjen říjen 2015 pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než Kč) PROSINEC čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % pondělí 21. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 28. spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za listopad 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad souhrnné hlášení za listopad výpis z evidence za listopad

16 listopad 2015 čtvrtek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Daňový kalendář pro rok 2018

Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro LEDEN 2018 02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017 09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2019

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2019 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu) neděle 20. pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE

KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE KALENDÁŘ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ PRO PODNIKATELE Leden Pá. 09 Po. - Platba zálohy na sociální pojištění za předcházející měsíc 31 Út. 25 St. - Podání přiznání k a platba za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 4. Základní informace k životní situaci Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2011 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2011 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis OSSZ.pdf P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 20 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis řádný opravný 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Rodné číslo 1. Příjmení

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 9. ledna, pátek 20. ledna, úterý 26. ledna, pondělí splatnost daně za listopad 2014 (mimo z podání hlášení k záloze na na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na splatnost daně za

Více

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2012 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2012 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis dz_12ossz.pdf Nastavení psacího stroje P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2012 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis řádný opravný 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti nc_15ssz53212_pokp.pdf Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více