Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc 27.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc 27.1."

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Vážená paní / Vážený pane, Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad si Vás dovoluje vyzvat jako uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty k vypracování a podání nabídky. Informace o předmětu veřejné zakázky Číslo veřejné zakázky: 2017/002 Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Stručný textový popis veřejné zakázky: Jedná se o zpracování dokumentace pro územní řízení; kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně prověření a vyřešení napojení objektu na inženýrské sítě, projednání s dotčenými orgány a dokumentace pro provádění stavby. Součástí bude i zpracování variantního návrhu dispozičního umístění jednotlivých bytů (minimálně 3 varianty o různém počtu bytů). Dále bude předmětem i provedení autorského dozoru. Předmětem je rekonstrukce objektu čp. 41 v Letohradě na stavební parcele č. 1143/1 v katastrálním území Letohrad, ve kterém bude realizováno vstupních bytů v souladu s podprogramem Vstupní byty Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Uvedený objekt se

2 nachází v památkové zóně města Letohrad. Rekonstrukce objektu bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb.). Pro každý byt v bytovém domě bude zajištěna sklepní kóje. Dále bude zajištěn přístup pro všechny uživatele bytů na pozemek parc. č. 165/1 v katastrálním území Letohrad. Součástí této výzvy jsou půdorysy skutečného stavu objektu čp. 41 v Letohradě. Jednotlivé projektové dokumentace budou předány 6x v tištěné podobě a 1x na CD nosiči v požadovaných formátech: texty DOC, propočty XLS a výkresy PDF a zároveň DGN nebo DWG. Zadávací dokumentace Tato výzva Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Název CPV Měrná jednotka Rozsah Technické projektování soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Místo plnění: Letohrad Doba plnění: Variantní návrh dispozičního umístění bytů nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení úprav navržených dispozičních umístění bytů. Realizace dalších stupňů projektové dokumentace bude zahájena teprve po schválení konečného dispozičního umístění bytů ze strany zadavatele. Dokumentace pro územní řízení nejpozději Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do Identifikační údaje o veřejném zadavateli: Název zadavatele: Město Letohrad IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 10, Letohrad Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Fiala, starosta Kontaktní osoba pro organizaci výběrového řízení: Ing. Josef Franc Telefon: Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky: datum: hodina: 16:00 Adresa pro podání nabídky: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad

3 Jiné upřesňující údaje: Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do do 16:00 hod. Obálka bude označena textem: NEOTVÍRAT NABÍDKA Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Josef Franc, tel Elektronické podání nabídky: Neumožňuje se. Délka zadávací lhůty: Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele: Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základní způsobilosti b) splnění profesní způsobilosti c) splnění technické kvalifikace a) Základní způsobilost Základní způsobilost splňuje dodavatel: Který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní splatný daňový nedoplatek. Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke

4 Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojištění nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze nahradit čestným prohlášením. Profesní způsobilost Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesní způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží tyto listiny: - oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů. - oprávnění k projektování autorizace v oboru pozemní stavby. Technická kvalifikace Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace uchazeče předložení seznamu alespoň 3 referenčních zakázek na realizaci projektové dokumentace na pozemní stavby provedených během posledních 3 let, z toho alespoň jedna referenční zakázka musí být na rekonstrukci staršího objektu na bytový dům. Nestanoví-li tato výzva jinak je uchazeč povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Důsledek nesplnění kvalifikace Nesplní-li a nedoloží-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící kritéria Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uchazečem uvedena v následující struktuře:

5 Variantní návrh dispozičního umístění bytů + dokumentace pro územní řízení Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro provádění stavby Autorský dozor Celkem Nabídková cena v Kč bez DPH DPH v Kč Nabídková cena v Kč včetně DPH Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním jednotlivých položek uvedených v obsahu nabídky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Obchodní podmínky Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, která bude splňovat zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Platební podmínky - Platba bude provedena na základě fakturace po dodání příslušných dokumentací. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. - Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti dnů od doručení faktury objednateli. - Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Smluvní pokuta Smluvní pokuta za prodlení s předáním dokumentací ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6 Požadavek na poskytnutí jistiny Zadavatel nepožaduje. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, je příslušný zájemce povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, která nebude označena v souladu se zákonem či zadávací dokumentací, nebo takovou, která bude poškozena tak, že její obsah bude vyjímatelný. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů. S pozdravem.. Petr Fiala starosta města Letohrad

7 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Vážená paní / Vážený pane, Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad si Vás dovoluje vyzvat jako uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty k vypracování a podání nabídky. Informace o předmětu veřejné zakázky Číslo veřejné zakázky: 2017/002 Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Stručný textový popis veřejné zakázky: Jedná se o zpracování dokumentace pro územní řízení; kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně prověření a vyřešení napojení objektu na inženýrské sítě, projednání s dotčenými orgány a dokumentace pro provádění stavby. Součástí bude i zpracování variantního návrhu dispozičního umístění jednotlivých bytů (minimálně 3 varianty o různém počtu bytů). Dále bude předmětem i provedení autorského dozoru. Předmětem je rekonstrukce objektu čp. 41 v Letohradě na stavební parcele č. 1143/1 v katastrálním území Letohrad, ve kterém bude realizováno vstupních bytů v souladu s podprogramem Vstupní byty Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Uvedený objekt se

8 nachází v památkové zóně města Letohrad. Rekonstrukce objektu bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb.). Pro každý byt v bytovém domě bude zajištěna sklepní kóje. Dále bude zajištěn přístup pro všechny uživatele bytů na pozemek parc. č. 165/1 v katastrálním území Letohrad. Součástí této výzvy jsou půdorysy skutečného stavu objektu čp. 41 v Letohradě. Jednotlivé projektové dokumentace budou předány 6x v tištěné podobě a 1x na CD nosiči v požadovaných formátech: texty DOC, propočty XLS a výkresy PDF a zároveň DGN nebo DWG. Zadávací dokumentace Tato výzva Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Název CPV Měrná jednotka Rozsah Technické projektování soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Místo plnění: Letohrad Doba plnění: Variantní návrh dispozičního umístění bytů nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení úprav navržených dispozičních umístění bytů. Realizace dalších stupňů projektové dokumentace bude zahájena teprve po schválení konečného dispozičního umístění bytů ze strany zadavatele. Dokumentace pro územní řízení nejpozději Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do Identifikační údaje o veřejném zadavateli: Název zadavatele: Město Letohrad IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 10, Letohrad Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Fiala, starosta Kontaktní osoba pro organizaci výběrového řízení: Ing. Josef Franc Telefon: Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky: datum: hodina: 16:00 Adresa pro podání nabídky: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad

9 Jiné upřesňující údaje: Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do do 16:00 hod. Obálka bude označena textem: NEOTVÍRAT NABÍDKA Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Josef Franc, tel Elektronické podání nabídky: Neumožňuje se. Délka zadávací lhůty: Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele: Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základní způsobilosti b) splnění profesní způsobilosti c) splnění technické kvalifikace a) Základní způsobilost Základní způsobilost splňuje dodavatel: Který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní splatný daňový nedoplatek. Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke

10 Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojištění nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze nahradit čestným prohlášením. Profesní způsobilost Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesní způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží tyto listiny: - oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů. - oprávnění k projektování autorizace v oboru pozemní stavby. Technická kvalifikace Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace uchazeče předložení seznamu alespoň 3 referenčních zakázek na realizaci projektové dokumentace na pozemní stavby provedených během posledních 3 let, z toho alespoň jedna referenční zakázka musí být na rekonstrukci staršího objektu na bytový dům. Nestanoví-li tato výzva jinak je uchazeč povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Důsledek nesplnění kvalifikace Nesplní-li a nedoloží-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící kritéria Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uchazečem uvedena v následující struktuře:

11 Variantní návrh dispozičního umístění bytů + dokumentace pro územní řízení Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro provádění stavby Autorský dozor Celkem Nabídková cena v Kč bez DPH DPH v Kč Nabídková cena v Kč včetně DPH Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním jednotlivých položek uvedených v obsahu nabídky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Obchodní podmínky Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, která bude splňovat zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Platební podmínky - Platba bude provedena na základě fakturace po dodání příslušných dokumentací. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. - Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti dnů od doručení faktury objednateli. - Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Smluvní pokuta Smluvní pokuta za prodlení s předáním dokumentací ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

12 Požadavek na poskytnutí jistiny Zadavatel nepožaduje. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, je příslušný zájemce povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, která nebude označena v souladu se zákonem či zadávací dokumentací, nebo takovou, která bude poškozena tak, že její obsah bude vyjímatelný. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů. S pozdravem.. Petr Fiala starosta města Letohrad

13 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Vážená paní / Vážený pane, Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad si Vás dovoluje vyzvat jako uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty k vypracování a podání nabídky. Informace o předmětu veřejné zakázky Číslo veřejné zakázky: 2017/002 Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Stručný textový popis veřejné zakázky: Jedná se o zpracování dokumentace pro územní řízení; kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně prověření a vyřešení napojení objektu na inženýrské sítě, projednání s dotčenými orgány a dokumentace pro provádění stavby. Součástí bude i zpracování variantního návrhu dispozičního umístění jednotlivých bytů (minimálně 3 varianty o různém počtu bytů). Dále bude předmětem i provedení autorského dozoru. Předmětem je rekonstrukce objektu čp. 41 v Letohradě na stavební parcele č. 1143/1 v katastrálním území Letohrad, ve kterém bude realizováno vstupních bytů v souladu s podprogramem Vstupní byty Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Uvedený objekt se

14 nachází v památkové zóně města Letohrad. Rekonstrukce objektu bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb.). Pro každý byt v bytovém domě bude zajištěna sklepní kóje. Dále bude zajištěn přístup pro všechny uživatele bytů na pozemek parc. č. 165/1 v katastrálním území Letohrad. Součástí této výzvy jsou půdorysy skutečného stavu objektu čp. 41 v Letohradě. Jednotlivé projektové dokumentace budou předány 6x v tištěné podobě a 1x na CD nosiči v požadovaných formátech: texty DOC, propočty XLS a výkresy PDF a zároveň DGN nebo DWG. Zadávací dokumentace Tato výzva Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Název CPV Měrná jednotka Rozsah Technické projektování soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Místo plnění: Letohrad Doba plnění: Variantní návrh dispozičního umístění bytů nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení úprav navržených dispozičních umístění bytů. Realizace dalších stupňů projektové dokumentace bude zahájena teprve po schválení konečného dispozičního umístění bytů ze strany zadavatele. Dokumentace pro územní řízení nejpozději Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do Identifikační údaje o veřejném zadavateli: Název zadavatele: Město Letohrad IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 10, Letohrad Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Fiala, starosta Kontaktní osoba pro organizaci výběrového řízení: Ing. Josef Franc Telefon: Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky: datum: hodina: 16:00 Adresa pro podání nabídky: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad

15 Jiné upřesňující údaje: Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do do 16:00 hod. Obálka bude označena textem: NEOTVÍRAT NABÍDKA Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Josef Franc, tel Elektronické podání nabídky: Neumožňuje se. Délka zadávací lhůty: Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele: Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základní způsobilosti b) splnění profesní způsobilosti c) splnění technické kvalifikace a) Základní způsobilost Základní způsobilost splňuje dodavatel: Který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní splatný daňový nedoplatek. Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke

16 Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojištění nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze nahradit čestným prohlášením. Profesní způsobilost Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesní způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží tyto listiny: - oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů. - oprávnění k projektování autorizace v oboru pozemní stavby. Technická kvalifikace Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace uchazeče předložení seznamu alespoň 3 referenčních zakázek na realizaci projektové dokumentace na pozemní stavby provedených během posledních 3 let, z toho alespoň jedna referenční zakázka musí být na rekonstrukci staršího objektu na bytový dům. Nestanoví-li tato výzva jinak je uchazeč povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Důsledek nesplnění kvalifikace Nesplní-li a nedoloží-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící kritéria Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uchazečem uvedena v následující struktuře:

17 Variantní návrh dispozičního umístění bytů + dokumentace pro územní řízení Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro provádění stavby Autorský dozor Celkem Nabídková cena v Kč bez DPH DPH v Kč Nabídková cena v Kč včetně DPH Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním jednotlivých položek uvedených v obsahu nabídky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Obchodní podmínky Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, která bude splňovat zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Platební podmínky - Platba bude provedena na základě fakturace po dodání příslušných dokumentací. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. - Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti dnů od doručení faktury objednateli. - Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Smluvní pokuta Smluvní pokuta za prodlení s předáním dokumentací ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

18 Požadavek na poskytnutí jistiny Zadavatel nepožaduje. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, je příslušný zájemce povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, která nebude označena v souladu se zákonem či zadávací dokumentací, nebo takovou, která bude poškozena tak, že její obsah bude vyjímatelný. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů. S pozdravem.. Petr Fiala starosta města Letohrad

19 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Vážená paní / Vážený pane, Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad si Vás dovoluje vyzvat jako uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty k vypracování a podání nabídky. Informace o předmětu veřejné zakázky Číslo veřejné zakázky: 2017/002 Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Stručný textový popis veřejné zakázky: Jedná se o zpracování dokumentace pro územní řízení; kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně prověření a vyřešení napojení objektu na inženýrské sítě, projednání s dotčenými orgány a dokumentace pro provádění stavby. Součástí bude i zpracování variantního návrhu dispozičního umístění jednotlivých bytů (minimálně 3 varianty o různém počtu bytů). Dále bude předmětem i provedení autorského dozoru. Předmětem je rekonstrukce objektu čp. 41 v Letohradě na stavební parcele č. 1143/1 v katastrálním území Letohrad, ve kterém bude realizováno vstupních bytů v souladu s podprogramem Vstupní byty Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Uvedený objekt se

20 nachází v památkové zóně města Letohrad. Rekonstrukce objektu bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb.). Pro každý byt v bytovém domě bude zajištěna sklepní kóje. Dále bude zajištěn přístup pro všechny uživatele bytů na pozemek parc. č. 165/1 v katastrálním území Letohrad. Součástí této výzvy jsou půdorysy skutečného stavu objektu čp. 41 v Letohradě. Jednotlivé projektové dokumentace budou předány 6x v tištěné podobě a 1x na CD nosiči v požadovaných formátech: texty DOC, propočty XLS a výkresy PDF a zároveň DGN nebo DWG. Zadávací dokumentace Tato výzva Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Název CPV Měrná jednotka Rozsah Technické projektování soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Místo plnění: Letohrad Doba plnění: Variantní návrh dispozičního umístění bytů nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení úprav navržených dispozičních umístění bytů. Realizace dalších stupňů projektové dokumentace bude zahájena teprve po schválení konečného dispozičního umístění bytů ze strany zadavatele. Dokumentace pro územní řízení nejpozději Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do Identifikační údaje o veřejném zadavateli: Název zadavatele: Město Letohrad IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 10, Letohrad Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Fiala, starosta Kontaktní osoba pro organizaci výběrového řízení: Ing. Josef Franc Telefon: Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky: datum: hodina: 16:00 Adresa pro podání nabídky: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad

21 Jiné upřesňující údaje: Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do do 16:00 hod. Obálka bude označena textem: NEOTVÍRAT NABÍDKA Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Josef Franc, tel Elektronické podání nabídky: Neumožňuje se. Délka zadávací lhůty: Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele: Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základní způsobilosti b) splnění profesní způsobilosti c) splnění technické kvalifikace a) Základní způsobilost Základní způsobilost splňuje dodavatel: Který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní splatný daňový nedoplatek. Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke

22 Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojištění nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze nahradit čestným prohlášením. Profesní způsobilost Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění profesní způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti prokáže uchazeč, který předloží tyto listiny: - oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů. - oprávnění k projektování autorizace v oboru pozemní stavby. Technická kvalifikace Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace uchazeče předložení seznamu alespoň 3 referenčních zakázek na realizaci projektové dokumentace na pozemní stavby provedených během posledních 3 let, z toho alespoň jedna referenční zakázka musí být na rekonstrukci staršího objektu na bytový dům. Nestanoví-li tato výzva jinak je uchazeč povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Důsledek nesplnění kvalifikace Nesplní-li a nedoloží-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící kritéria Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uchazečem uvedena v následující struktuře:

23 Variantní návrh dispozičního umístění bytů + dokumentace pro územní řízení Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace pro provádění stavby Autorský dozor Celkem Nabídková cena v Kč bez DPH DPH v Kč Nabídková cena v Kč včetně DPH Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu oceněním jednotlivých položek uvedených v obsahu nabídky. V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. Obchodní podmínky Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, která bude splňovat zadávací podmínky zadavatele. Návrh smlouvy musí dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedodržení obchodních podmínek může být důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Platební podmínky - Platba bude provedena na základě fakturace po dodání příslušných dokumentací. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol. - Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30ti dnů od doručení faktury objednateli. - Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Smluvní pokuta Smluvní pokuta za prodlení s předáním dokumentací ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Variantní nabídky Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

24 Požadavek na poskytnutí jistiny Zadavatel nepožaduje. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, je příslušný zájemce povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout obálku s nabídkou, která nebude označena v souladu se zákonem či zadávací dokumentací, nebo takovou, která bude poškozena tak, že její obsah bude vyjímatelný. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů. S pozdravem.. Petr Fiala starosta města Letohrad

25 MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 602/2017/MULET/2060/86 Franc Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Vážená paní / Vážený pane, Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad si Vás dovoluje vyzvat jako uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2017/002 na službu Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty k vypracování a podání nabídky. Informace o předmětu veřejné zakázky Číslo veřejné zakázky: 2017/002 Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Stručný textový popis veřejné zakázky: Jedná se o zpracování dokumentace pro územní řízení; kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně prověření a vyřešení napojení objektu na inženýrské sítě, projednání s dotčenými orgány a dokumentace pro provádění stavby. Součástí bude i zpracování variantního návrhu dispozičního umístění jednotlivých bytů (minimálně 3 varianty o různém počtu bytů). Dále bude předmětem i provedení autorského dozoru. Předmětem je rekonstrukce objektu čp. 41 v Letohradě na stavební parcele č. 1143/1 v katastrálním území Letohrad, ve kterém bude realizováno vstupních bytů v souladu s podprogramem Vstupní byty Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Uvedený objekt se

26 nachází v památkové zóně města Letohrad. Rekonstrukce objektu bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb.). Pro každý byt v bytovém domě bude zajištěna sklepní kóje. Dále bude zajištěn přístup pro všechny uživatele bytů na pozemek parc. č. 165/1 v katastrálním území Letohrad. Součástí této výzvy jsou půdorysy skutečného stavu objektu čp. 41 v Letohradě. Jednotlivé projektové dokumentace budou předány 6x v tištěné podobě a 1x na CD nosiči v požadovaných formátech: texty DOC, propočty XLS a výkresy PDF a zároveň DGN nebo DWG. Zadávací dokumentace Tato výzva Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 2151/2003 Název CPV Měrná jednotka Rozsah Technické projektování soubor 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč včetně DPH. Místo plnění: Letohrad Doba plnění: Variantní návrh dispozičního umístění bytů nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení úprav navržených dispozičních umístění bytů. Realizace dalších stupňů projektové dokumentace bude zahájena teprve po schválení konečného dispozičního umístění bytů ze strany zadavatele. Dokumentace pro územní řízení nejpozději Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do Dokumentace pro provádění stavby nejpozději do Identifikační údaje o veřejném zadavateli: Název zadavatele: Město Letohrad IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 10, Letohrad Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Fiala, starosta Kontaktní osoba pro organizaci výběrového řízení: Ing. Josef Franc Telefon: Lhůta pro podání nabídek; adresa, na kterou mají být poslány nabídky: datum: hodina: 16:00 Adresa pro podání nabídky: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad

27 Jiné upřesňující údaje: Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do do 16:00 hod. Obálka bude označena textem: NEOTVÍRAT NABÍDKA Projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 41 na bytový dům se vstupními byty Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Josef Franc, tel Elektronické podání nabídky: Neumožňuje se. Délka zadávací lhůty: Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele: Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základní způsobilosti b) splnění profesní způsobilosti c) splnění technické kvalifikace a) Základní způsobilost Základní způsobilost splňuje dodavatel: Který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní splatný daňový nedoplatek. Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1503/2016/2060/86 Franc 16.3.

Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1503/2016/2060/86 Franc 16.3. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1503/2016/2060/86 Franc 16.3.2016 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice

Oprava vnitřních prostor Obecního společenského domu Vinařice OBEC VINAŘICE V. ulice 250, 273 07 Vinařice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku na dodávky Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás vyzvat jako účastníka zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na

Více

Položení mobilního multifunkčního hřiště. Obec Dlouhoňovice

Položení mobilního multifunkčního hřiště. Obec Dlouhoňovice OBEC DLOUHOŇOVICE Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Praze dne 10. 10. 2018 Výzva k podání nabídky Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta ve smyslu ust. 18 odst. 5 a za dodržení podmínek dle ust. 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Václavské náměstí 10, Letohrad

Václavské náměstí 10, Letohrad Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2019/009 Rekonstrukce č.p. 42 Komenského, Letohrad 1. etapa Zadavatel: Město Letohrad Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Zadávací dokumentace

Více

Rekonstrukce komunikací komunikace a zpevněné plochy ul. El. Krásnohorské

Rekonstrukce komunikací komunikace a zpevněné plochy ul. El. Krásnohorské OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

Dražice - Dopravní automobil

Dražice - Dopravní automobil Zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle obecných zásad stanovených v 6 zákona č. 134/2016

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

Výměna oken na budově obecního úřadu ve Džbánicích

Výměna oken na budově obecního úřadu ve Džbánicích OBEC DŽBÁNICE Džbánice 50, 671 71 Hostěradice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Rekonstrukce vnitrobloku na p.p.č.3413/1, 3412/3 Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona č.134/2016

Více

Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO

Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO Analýzy půdních vzorků zadávanou v souladu s Příručkou

Více

OBEC TETČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu

OBEC TETČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu pro 4 OBEC TETČICE Palackého 177, 664 17 Tetčice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti

Více

3 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Projektová

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Výzva k podání nabídky. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta V Praze dne 8.10.2018 Výzva k podání nabídky Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta ve smyslu ust. 31 a za dodržení podmínek dle ust. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona č.134/2016

Více

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka )

Více

MČ Praha 20 Horní Počernice

MČ Praha 20 Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Praze dne 5. 4. 2018 Výzva k podání nabídky Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta ve smyslu ust. 18 odst. 5 a za dodržení podmínek dle ust. 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: VOP vozovek, Chodová Planá lokalita Slovany Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona č.134/2016 Sb.,

Více

Shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využití a odstranění odpadů v obci Nučice na rok 2019

Shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využití a odstranění odpadů v obci Nučice na rok 2019 OBEC NUČICE Kubrova 31, 252 16 Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána v souladu s ustanovením 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MĚSTO BŘIDLIČNÁ Nábřežní 452, 793 51 Břidličná Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

Zadávací dokumentace pro Základní školu Břeclav, Na Valtické, Výběrové řízení. ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu

Zadávací dokumentace pro Základní školu Břeclav, Na Valtické, Výběrové řízení. ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu Zadávací dokumentace pro Základní školu Břeclav, Na Valtické, Výběrové řízení ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu Obsah 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele...3 2 Informace o

Více

Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO

Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v rámci realizace projektu ATCZ042 - INTEKO Překlady a tlumočení zadávanou v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Projektová dokumentace Oprava zařízení na ohřev teplé vody vč. řídícího systému na kotelně polikliniky Bučovice Identifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC CHÝNĚ Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně Zadávací dokumentace dodávky a služby ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v souladu s ustanovením 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby: Přístavba kotelny k bytovému domu STAVEBNÍ PRÁCE 21.06.2018

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Obsah dokumentu: Výzva k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍK V OBCI ŽÁRAVICE. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky

Obsah dokumentu: Výzva k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍK V OBCI ŽÁRAVICE. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Obsah dokumentu: Výzva k podání nabídky na zhotovení díla OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI ŽÁRAVICE. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Vymezení předmětu zadávané zakázky Obchodní podmínky, včetně

Více

Město Tišnov. Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky

Město Tišnov. Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky Výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace (ZD) je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového řízení na veřejnou

Více

ÚPRAVA VSTUPU DO OBJEKTU KŘEJPSKÉHO Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

ÚPRAVA VSTUPU DO OBJEKTU KŘEJPSKÉHO Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky: M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve

Více

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane,

MĚSTO LETOHRAD. Vážená paní / Vážený pane, MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5072/2011/2060/86 Franc 31.8.2011 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Bezdrátový rozhlas v obci Žáravice

Bezdrátový rozhlas v obci Žáravice Obec ŽÁRAVICE Žáravice 29 533 16 Vápno u Přelouče IČ: 00274640 Telefon: 466 946 235, e-mail: ou.zaravice@worldonline.cz Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Lopatář - starosta, telefon 777 946 235 (dále jen

Více

KOMPRESOR NA PLNĚNÍ LAHVÍ PRO JSDH PRAHA-CHODOV. Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

KOMPRESOR NA PLNĚNÍ LAHVÍ PRO JSDH PRAHA-CHODOV. Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky: M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5697/2015/2060/86 Franc 2.11.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5697/2015/2060/86 Franc 2.11. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5697/2015/2060/86 Franc 2.11.2015 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1563/2016/2060/86 Franc 17.3.

Václavské náměstí 10, Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1563/2016/2060/86 Franc 17.3. MĚSTO LETOHRAD Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1563/2016/2060/86 Franc 17.3.2016 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2016/004 Workout park Letohrad

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci :

Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Cyklostezka Chodová Planá Mariánské Lázně Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídky. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Výzva k podání nabídky. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta V Praze dne 4.5.2018 Výzva k podání nabídky Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta ve smyslu ust. 31 a za dodržení podmínek dle ust. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním ZADAVATEL: Název: Obec Lhota - Vlasenice Sídlo: Vlasenice 18, 394 70 Lhota Vlasenice IČO:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon ). Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto výběrovém řízení

Více

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová

Město Česká Třebová. Ing. Karel Švercl, Ing. Alena Glaserová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení Zadavatel: Obec Třanovice Třanovice čp.250 739 53 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení nábytkem Obsah zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava zpevnění ploch v zahradě družiny ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2, Praha 11

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce objektu Schulhoffova 844/2, Praha 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Gymnázium Chodovická 2250, Praha 9 - Horní Počernice

Gymnázium Chodovická 2250, Praha 9 - Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Název veřejné zakázky: Obnova alejí v katastru

Více

Architektonická studie regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského v k.ú. Háje, Praha 11

Architektonická studie regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského v k.ú. Háje, Praha 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Výstavba školní jídelny v obci

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V souladu se zákonem č.137/2006sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí MŠMT upravující zadávání VZ malého rozsahu ze dne 22.7.2009

Více

Studie regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, městská část Praha 11

Studie regenerace veřejného prostranství Hviezdoslavova, Podjavorinské v k. ú. Chodov, městská část Praha 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Rekonstrukce infrastruktury Wi-Fi pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce infrastruktury Wi-Fi pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Čj. GB 206/2018 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou dle ustanovení 31 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále zákon 134), na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění na projekt Velehrad Trnava,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a podle

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

OBEC JÍLOVIŠTĚ Pražská 81, Jíloviště ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC JÍLOVIŠTĚ Pražská 81, Jíloviště ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC JÍLOVIŠTĚ Pražská 81, 252 02 Jíloviště ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána v souladu s ustanoveními týkajících

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název projektu: Registrační číslo: Pořízení automobilů pro terénní služby Ledax o.p.s. 013D312005402 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, Tišnov Ing. Rudolf Mašek, ředitel

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, Tišnov Ing. Rudolf Mašek, ředitel Tišnov dne 30. 4. 2018 Věc: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ODPADŮ Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní spojení: Komerční

Více

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a dle zákona 137/2006

Více

Bikesharing v Ostravě. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková.

Bikesharing v Ostravě. Statutární město Ostrava. Prokešovo nám. 8, Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon ), pod názvem: Bikesharing v Ostravě Název

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Město Český Těšín vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem 1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli Zadavatel: Kontaktní

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Zvýšení kvality a dostupnosti terénních a sociálních služeb v Týnci nad Labem

Zvýšení kvality a dostupnosti terénních a sociálních služeb v Týnci nad Labem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, dle Směrnice č.1/2016 města

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Licence Microsoft Access 2019 NIPEZ: 48219300-9 Balík programů pro správu Druh veřejné zakázky: Název zadavatele: Veřejná

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC NÁVSÍ Návsí 327, 739 92 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení pro JSDH Poděbrady Přední Lhota

Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení pro JSDH Poděbrady Přední Lhota VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) s názvem Dopravní automobil

Více

Rekonstrukce střechy č.p. 2 v Dobroměřicích

Rekonstrukce střechy č.p. 2 v Dobroměřicích OBEC DOBROMĚŘICE Pražská 53, 440 01 Dobroměřice Zadávací dokumentace stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

Obec Obory. 2. Předmět zakázky: Název: Obory víceúčelové a dětské hřiště Místo plnění: Obory Zahájení prací: Dokončení:

Obec Obory. 2. Předmět zakázky: Název: Obory víceúčelové a dětské hřiště Místo plnění: Obory Zahájení prací: Dokončení: Obec Obory Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadávací řízení nepodléhá působnosti zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění 1. Identifikační údaje o zadavateli Název:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků Č.j.: DM-030/1536/2016 Sp.č.: 030/80/06-1/2016 Pardubice 11.07.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků V souladu s ustanoveními 8 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více