S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací nábř. Ludvíka Svobody 12/22, PRAHA 1 S T A T U T Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění Schválen MD OPK č.j. 139/ TN/3 ze dne19. ledna 2016 (č.j. 18/ TN/1 ze dne 8. března 2013 ve znění změny č.j. 84/ TN/1 ze dne 28. srpna 2014 a změny 139/ TN/2 ze dne 19. ledna 2016)

2 MD OPK č.j.: 139/ TN/3 Statut Rady pro jakost OPK MD Rada pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy (dále jen Rada) je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy (dále OPK MD), zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (dále též SJ-PK), schváleného Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy dne 10. dubna 2001 pod č.j / ve znění změn č.j / ze dne , č.j. 47/ RS/1 ze dne , č.j. 174/ RS/1 ze dne , č.j. 678/ IPK/1 ze dne a č.j. 1/ TN/1 ze dne 3. ledna 2013 a na rozvoj a uplatňování technické politiky oboru. Řízením Rady je pověřeno představenstvo tvořené předsedou a dvěma místopředsedy Rady. Tajemníkem Rady je Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pověřená osoba nebo pracovník Informačního a koordinačního centra, pokud bude zřízeno. Administrativní a technické činnosti Rady týkající se SJ-PK zajišťuje Informační a koordinační centrum (dále též IKC), případně tajemník, činnosti týkající se rozvoje a uplatňování technické politiky zajišťuje Technické koordinační centrum (dále též TKC). Rada vychází ve své činnosti ze schváleného Systému jakosti v oboru pozemních komunikací. Zpracovává vlastní program činnosti a navrhuje finanční prostředky pro jeho zabezpečení, které předkládá MD ke schválení. Ve své práci se řídí tímto Statutem. Sídlem Rady je Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, Praha 1, pracuje na území České republiky se zřetelem na potřeby OPK MD a jednotlivých krajů. Rada spolupracuje s vlastníky silnic II. a III. třídy a městských komunikací, se správci silnic a dálnic a s organizacemi a společnostmi, které se zabývají problematikou jakosti, akreditace, certifikace, zkušebnictví a normalizace, a s dalšími organizacemi obdobného zaměření. Shromažďuje poznatky z oblasti fungování Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, informace a poznatky vědy a výzkumu z oblasti jakosti z tuzemských i zahraničních zdrojů, provádí jejich analýzu a navrhuje způsob jejich využívání v rámci fungování SJ-PK. Rada je složená z předsedy, 12 členů stálých s hlasem rozhodovacím, 2 členů stálých s hlasem poradním a z členů zvaných dle projednávané problematiky. Skládá se ze zástupců MD, institucí a organizací, jejichž taxativní výčet a počet zástupců je výslovně uveden v příloze č. 1. Funkční období člena Rady není časově omezeno. Členství v Radě zaniká žádostí člena o uvolnění z funkce nebo odvoláním ze strany sféry, kterou zastupuje. Rada působí jako neopomenutelný účastník při přípravě legislativy týkající se problematiky jakosti oboru pozemních komunikací, ochrany oprávněných zájmů a životního prostředí. V rámci schválených finančních prostředků Rada koordinuje realizaci programů a projektů pro rozvoj SJ-PK a rozvoj a uplatňování technické politiky oboru. Rozhodnutí Rady jsou přijímána po vzájemné dohodě členů Rady a pro členy Rady (a pro orgány a organizace, které zastupují) jsou závazná. Rozhodující koncepční materiály předkládá řediteli Odboru pozemních komunikací k rozhodnutí, případně k projednání s ostatními dotčenými odbory MD. Návrhy dalšího postupu v rozvoji a zabezpečování SJ-PK, rozvoji a uplatňování technické politiky oboru a ostatní náměty a doporučení řeší ve spolupráci s příslušnými subjekty, které mohou být na jednání Rady dle projednávané problematiky přizvány. Způsob svolávání Rady, jejího usnášení a dalších procesních náležitostí řeší Jednací řád Rady, jehož první schválené znění je přílohou tohoto Statutu. Rada je nadřízeným orgánem Informačního a koordinačního centra a Technického koordinačního centra. Je oprávněna zřizovat dočasné pracovní skupiny odborníků k řešení

3 vybraných problémů v jednotlivých oblastech. Stanovuje jejich složení a definuje jejich úkoly. Informační a koordinační centrum a Technické koordinační centrum pracují podle Radou přijatých plánů a v rozsahu schválených prostředků, jejich působnost je specifikována ve Statutu IKC a Statutu TKC, které jsou přílohou tohoto Statutu. Tímto Statutem Rady pro jakost oboru pozemních komunikací MD se ruší a nahrazuje Statut Rady pro jakost oboru pozemních komunikací MD schválený MD pod č.j. 754/ IPK/1 dne 25. srpna 2008 a nabývá účinnosti dnem schválení. Přílohy: příloha č. 1 Složení Rady příloha č. 2 Jednací řád Rady příloha č. 3 Vzor Statutu IKC příloha č. 4 Vzor Statutu TKC příloha č. 5 - Vzor jmenovacího dekretu tajemníka/člena Rady pro jakost OPK MD

4 Příloha č. 1 Složení Rady pro jakost OPK MD Počet Předseda: Ředitel Odboru pozemních komunikací MD 1 Místopředsedové: Volí Rada na svém zasedání z řad stálých členů 2 Členové stálí s hlasem rozhodovacím: Zástupce MD Odboru pozemních komunikací 2 Zástupce MD Odboru infrastruktury a územního plánu 1 Zástupce ŘSD ČR 3 Zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Zástupce výzkumně vývojových institucí MD 1 Zástupce Sdružení pro výstavbu silnic Praha 1 Zástupce komise pro dopravu asociace krajů 1 Zástupce Sdružení správců městských komunikací 1 Zástupce Sdružení organizací správy a údržby silnic 1 Členové stálí s hlasem poradním: Zástupce IKC nebo tajemník 1 Zástupce TKC 1 Členové zvaní dle projednávané problematiky Zástupce Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVal Zástupce Českého institutu pro akreditaci Zástupce subjektu pověřeného k posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací Zástupci certifikačních orgánů působících v rámci SJ-PK Zástupce Českého metrologického institutu Zástupce Českého normalizačního institutu Zástupci zkušebnictví Zástupci vzdělávací sféry (vysoké školy) Zástupce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

5 Příloha č. 2 Jednací řád Rady pro jakost OPK MD Čl. I Preambule Jednací řád je platný jak pro zasedání Rady, tak i pro dočasné pracovní skupiny zřízené Radou ve smyslu Statutu Rady. Čl. II Organizace Rady Řízením Rady je Statutem Rady pověřeno představenstvo. 1. Představenstvo Rady tvoří její předseda a dva místopředsedové zvolení z řad stálých členů Rady s hlasem rozhodovacím na prvním zasedání Rady. Všichni stálí členové Rady a tajemník jsou jmenováni ředitelem odboru pozemních komunikací MD na základě pověření institucí a organizací, které zastupují. 2. První místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a je v tomto případě oprávněn plnit veškeré úkoly předsedy plynoucí ze Statutu Rady a Jednacího řádu Rady. V případě i jeho nepřítomnosti přebírá plnění jeho úkolů druhý místopředseda. 3. Plnění úkolů je kontrolováno na zasedání Rady. Průběh plnění úkolů a úkoly kratší než je periodicita zasedání Rady kontroluje Radou určený místopředseda nebo stálý člen Rady. Na základě rozhodnutí Rady může určité úkoly kontrolovat tajemník Rady. Nejsou-li úkoly řádně plněny, informuje určený místopředseda nebo člen Rady nebo tajemník Rady o jejich stavu včetně stanovení návrhu opatření předsedu Rady, který rozhodne o opatřeních. 4. Stálí členové Rady jsou povinni zajišťovat úkoly spojené s činností Rady zejména následovně: zúčastňovat se zasedání, případně dalších pracovních jednání souvisejících s činností Rady, účastnit se práce dočasných pracovních skupin (pokud jsou do nich jmenováni) zřízených Radou ve smyslu Statutu Rady, připravovat podklady pro zasedání Rady v rámci projednávané problematiky, plnit úkoly stanovené usneseními Rady. Čl. III Zasedání Rady 1. Rada se schází na svých pravidelných zasedáních 2-4 krát ročně. Řídí se plánem činnosti, který zohledňuje návrhy projektů předložených stálými členy Rady. Součástí ročního plánu je návrh finančních prostředků pro jeho zabezpečení. 2. Zasedání Rady svolává tajemník Rady na základě rozhodnutí předsedy Rady. Další termín zasedání včetně programu zasedání Rady bude stanoven na předchozím zasedání a uveden v záznamu z tohoto zasedání. O výběru zvaných členů Rady rozhoduje předseda Rady podle projednávané problematiky na návrh stálých členů Rady. 3. Pozvánka musí být zaslána všem stálým členům a vybraným zvaným členům dle projednávané problematiky a to nejméně 15 dní před konáním zasedání. V pozvánce musí být uveden zejména termín, místo konání a program zasedání a dále veškeré písemné materiály pro zasedání (pokud jsou k dispozici) možno i em. 4. Veškeré organizační záležitosti k zasedání Rady zajišťuje Informační a koordinační centrum Rady pro jakost OPK MD nebo tajemník Rady, který je kontaktní osobou pro členy Rady. 5. Zúčastnit se zasedání Rady je oprávněn každý stálý člen a členové zvaní. Z vážných důvodů může být nepřítomný stálý člen Rady zastupován na jednání pověřeným zástupcem, jehož jméno musí být předem oznámeno tajemníkovi. Zástupce bude mít

6 hlasovací právo tehdy, předloží-li před zahájením zasedání Rady pověřovací listinu od instituce/organizace, kterou zastupuje, vystavenou na návrh stálého člena Rady. 6. O bodu, který nebyl v programu zasedání Rady, bude jednáno jen tehdy, jestliže většina přítomných stálých členů Rady vyslovila souhlas s doplněním programu zasedání. Čl. IV Usnášení a rozhodování Rady 1. Hlasováním se usnáší Rada a dočasné pracovní skupiny zřízené Radou, neplyne-li ze Statutu Rady a tohoto Jednacího řádu Rady něco jiného. Rada hlasuje ve věcech, na kterých se předem dohodne. Při hlasování Rady platí zásada, že každý stálý člen s hlasem rozhodovacím (případně pověřený zástupce), předseda a místopředsedové mají jeden rozhodovací hlas, ostatní stálí členové, tajemník Rady a členové zvaní mají pouze hlas poradní. 2. V dočasných pracovních skupinách má každý člen jeden hlas. Zastupování člena v dočasných pracovních skupinách je možné a to takovým způsobem, jak je řešeno v případě zastupování stálého člena Rady na zasedání Rady. Každý, kdo se účastní zasedání Rady nebo dočasných pracovních skupin a má hlasovací právo, je povinen se ke každému návrhu předloženému ke schválení vyjádřit tím, že hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se zdrží hlasování. Není-li předem na jednání stanoveno jinak, hlasuje se veřejně. Sčítání hlasů provádí ten, kdo zasedání Rady nebo dočasné pracovní skupiny předsedá. Výsledky hlasování budou zveřejněny vždy v záznamu ze zasedání Rady nebo pracovní skupiny. Pokud stálý člen Rady - zástupce sféry, kterou zastupuje, zásadně nesouhlasí s výsledkem hlasování Rady, které se týká problematiky a kompetencí sféry jím zastupované, má tento člen Rady právo hlasování v tomto bodu vetovat, projednat celou záležitost s představiteli jím zastupované sféry a předložit Radě odůvodnění na dalším zasedání Rady, která opětovně v dané věci hlasováním rozhodne. Při novém hlasování nelze týmž členem rady a v téže věci znovu uplatňovat právo veta. 3. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců v Radě s hlasem rozhodovacím. Tajemník pořizuje z každého zasedání Rady záznam. Ten musí obsahovat informace o průběhu zasedání (stručný obsah jednání), přijatá rozhodnutí a úkoly včetně termínů plnění, datum a místo zasedání, jména přítomných a usnesení Rady. Záznam ze zasedání ověřuje předseda (v jeho nepřítomnosti některý místopředseda). Jedno vyhotovení záznamu ze zasedání Rady zašle tajemník stálým členům Rady, zvaným členům Rady účastnícím se na zasedání a dalším účastníkům zasedání do 14 dnů od konání zasedání. Z každého zasedání dočasné pracovní skupiny pořizuje předsedajícím pověřený pracovník záznam, který předsedající podepisuje a zasílá tajemníkovi Rady. Ten zajistí rozeslání všem stálým členům Rady do 14 dnů. 4. Pro přijetí návrhu hlasováním je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců v Radě s hlasem rozhodovacím, pro přijetí návrhu změny Jednacího řádu je zapotřebí souhlasu nejméně 8 zástupců v Radě s hlasem rozhodovacím. 5. Nemůže-li Rada hlasovat při zasedání, je možno na základě rozhodnutí předsedy Rady uskutečnit hlasování per rollam. Při tomto hlasování je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech zástupců v Radě s hlasem rozhodovacím. Výsledky tohoto hlasování budou zveřejněny vždy v záznamu z příštího zasedání Rady. Ve věci návrhu změny Jednacího řádu nelze hlasování per rollam uskutečnit.

7 Čl. V Závěrečná ustanovení 1. Při vzniku situace v průběhu zasedání Rady tímto Jednacím řádem Rady neřešené rozhoduje o dalším postupu na zasedání Rada hlasováním. 2. Stálí i zvaní členové Rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí. 3. Jednací řád Rady nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Statutu Rady.

8 Příloha č. 3 Vzor statutu Informačního a koordinačního centra Rady pro jakost OPK MD V souladu s čl. 5 Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (dále též SJ-PK), schváleného Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy dne 10. dubna 2001 pod č.j / ve znění změn č.j / ze dne , č.j. 47/ RS/1 ze dne , č.j. 174/ RS/1 ze dne , č.j. 678/ IPK/1 ze dne a č.j. 1/ TN/1 ze dne 3. ledna 2013 zřizuje Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (MD OPK) pro zabezpečení výkonu správy SJ-PK Informační a koordinační centrum Rady pro jakost OPK MD (dále též IKC). 1. IKC je pracovním orgánem Rady pro jakost OPK MD (dále jen Rada) a zajišťuje administrativní, organizační a technické činnosti Rady týkající se SJ-PK. Rada je oprávněna ukládat IKC konkrétní úkoly v rámci působnosti dané jejím Statutem a kontrolovat jejich plnění. 2. Sídlem IKC je sídlo Rady, internetová stránka: 3. IKC zajišťuje činnosti dle bodu 1 tohoto Statutu na základě smluvního vztahu s MD, nebo na základě pověření subjektu, jehož je MD zřizovatelem. 4. Za činnost IKC je odpovědný jeho vedoucí, který zodpovídá za výkon funkce tajemníka Rady. Má rozhodující pravomoci k řízení pracovníků IKC. 5. IKC pravidelně na zasedáních Rady informuje Radu o své činnosti. 6. IKC realizuje úkoly vyplývající z SJ-PK. V souladu s tím pracuje podle Radou přijatých plánů a v rozsahu MD schválených prostředků. Podílí se především na zajištění těchto úkolů Rady: zajištění spolupráce a koordinace s vlastníky silnic II. a III. třídy a městských komunikací s cílem uplatňování principů SJ-PK v rámci jejich působnosti, zajištění kontaktu s certifikačními orgány působícími v rámci SJ-PK, ČIA a Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací a certifikačními orgány působícími v rámci systému certifikace stavebních dodavatelů, zajištění koordinační činnosti v rámci jednotlivých oblastí SJ-PK, prosazování principů SJ-PK u objednatelů, na základě rozhodnutí Rady a poskytnutých podkladů provádí zhodnocení výsledků jakosti silničních, stavebních a ostatních prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou PK, zajišťuje technické a administrativní činnosti související s povolováním výjimek z ustanovení SJ-PK, zabezpečuje kontakt Rady s národními organizacemi, které se zabývají problematikou jakosti v regulované i neregulované sféře, zajišťuje veškerou administrativní činnost Rady a činnost pracovních skupin. 7. IKC zajišťuje veškeré činnosti související s ověřováním schopností žadatelů o udělení Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací a Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. 8. Povinností IKC je vytvářet, provozovat a aktualizovat elektronický informační systém pro potřeby oboru pozemních komunikací a poskytovat všem subjektům a institucím působícím v oboru PK kvalifikované informace z oblasti působnosti SJ-PK. Struktura a rozsah informačního systému jsou určovány a hodnoceny Radou. 9. Tento Statut bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem dopravy a pověřeným subjektem, nebo pověřovací listiny. Statut IKC nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ředitelem OPK MD.

9 Příloha č. 4 Vzor statutu Technického koordinačního centra Rady pro jakost OPK MD V souladu s čl. 5 Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (dále též SJ-PK), schváleného Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy dne 10. dubna 2001 pod č.j / ve znění změn č.j / ze dne , č.j. 47/ RS/1 ze dne , č.j. 174/ RS/1 ze dne , č.j. 678/ IPK/1 ze dne a č.j. 1/ TN/1 ze dne 3. ledna 2013 zřizuje Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (MD OPK) pro zabezpečení činností týkajících se rozvoje a uplatňování technické politiky Technické koordinační centrum Rady pro jakost OPK MD (dále též TKC). 1. TKC je pracovním orgánem Rady pro jakost OPK MD (dále jen Rada) a zajišťuje administrativní, organizační a technické činnosti Rady týkající se rozvoje a uplatňování technické politiky a tvorby technických předpisů oboru pozemních komunikací. Rada je oprávněna ukládat TKC konkrétní úkoly v rámci působnosti dané jejím Statutem a kontrolovat jejich plnění. 2. Sídlem TKC je sídlo Rady, internetová stránka: 3. TKC zajišťuje činnosti dle bodu 1 tohoto Statutu na základě smluvního vztahu s MD, nebo na základě pověření subjektu, jehož je MD zřizovatelem. 4. Za činnost TKC je odpovědný jeho vedoucí, který má rozhodující pravomoci k řízení pracovníků TKC. 5. TKC pravidelně na zasedáních Rady informuje Radu o své činnosti. 6. TKC realizuje úkoly vyplývající z Radou přijatých zásad rozvoje a uplatňování technické politiky oboru. V souladu s tím a v rozsahu MD schválených prostředků předkládá Radě návrhy na revizi a tvorbu technických předpisů MD a zajišťuje činnosti související s přípravou, koordinací a tvorbou Radou k tvorbě a revizím schválených předpisů. Podílí se především na zajištění těchto úkolů: zpracovává kalkulace nákladů k jednotlivým úkolům revize/tvorby předpisů, zajišťuje zveřejnění plánu revize/tvorby předpisů po odsouhlasení Radou na stránkách zajišťuje výběr zpracovatelů jednotlivých úkolů revize/tvorby předpisů a členů Technických redakčních rad (TRR) a předkládá jej ke schválení Radě, zpracovává časové harmonogramy úkolů revize/tvorby předpisů a zajišťuje jejich projednání se zpracovateli úkolů, organizuje a koordinuje projednávání a připomínkování jednotlivých úkolů v TRR (materiální a technické zajištění vlastního jednání a jeho dokumentace), zajišťuje autorské korektury textu před schválením a předáním finálního textu IKC ke zveřejnění na předkládá řediteli odboru pozemních komunikací zpracovaný a TRR přijatý předpis ke schválení, v případě rozporného stanoviska členů TRR předává návrh předpisu s odůvodněním rozporů členům Rady k rozhodnutí, 7. TKC zajišťuje zajišťuje veškerou administrativní činnost Rady týkající se rozvoje a uplatňování technické politiky a tvorby technických předpisů oboru pozemních komunikací. 8. Tento Statut bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem dopravy a pověřeným subjektem, nebo pověřovací listiny. Statut TKC nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ředitelem OPK MD.

10 Příloha č. 5 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací nábř. Ludvíka Svobody 12/22, PRAHA 1 Č.j.: xxx/20xx-120-tn/x JMENOVACÍ DEKRET čís. xx/20xx tajemníka/člena *) Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy V souladu s článkem II Jednacího řádu Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy č.j. 18/ TN/1 ve znění změny č.j. 84/ TN/1 a změny č.j. 139/ TN/2 j m e n u j i Ing. Jana N O V Á K A tajemníkem/členem *) Rady pro jakost oboru pozemních komunikací. Ve Vaší činnosti jste povinen se řídit ustanoveními Jednacího řádu Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy a přijatými usneseními Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy a vždy jednat tak, aby žádným způsobem nebyla poškozena důvěryhodnost činnosti Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy a celého Systému jakosti v oboru pozemních komunikací. V Praze dne *) Nehodící se neuvádí ředitel Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje STATUT Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen RVVI ) je odborným, koordinačním, iniciativním a

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení

ST STANOVY. Cechu elektrické požární signalizace České republiky. Základní ustanovení ST STANOVY Cechu elektrické požární signalizace České republiky Základní ustanovení Cech elektrické požární signalizace České republiky (dále jen Cech EPS ČR) je dobrovolným zájmovým sdružením založeným

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Statut sektorové rady

Statut sektorové rady Příloha číslo 2 ustavujícího dekretu SR Statut sektorové rady ČLÁNEK 1 Postavení a působnost SR Sektorovou radu (dále SR) zřizuje a ruší Správní rada Agentury pro rozvoj SR jako zplnomocněný zástupce zřizovatele

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ JEDNACÍ ŘÁD Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru PRV (dále Jednací řád) se vydává

Více

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 007/2004

ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 007/2004 ASPK, s.r.o. STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MP 007/2004 S T A T U T a J E D N A C Í Ř Á D Vědecké rady Střediska pro posuzování způsobilosti

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s.

Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. Stanovy Českého tenisového svazu, z. s. I. Vznik, právní forma, název, sídlo a symboly 1. Tyto stanovy jsou dokumentem spolku Český tenisový svaz, z. s., který: a) původně vznikl a působil v právní formě

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Statut Bezpečnostní rady státu

Statut Bezpečnostní rady státu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 793 Statut Bezpečnostní rady státu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Bezpečnostní

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT. Článek 1. Základní ustanovení HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PRAHA 1 STATUT Článek 1. Základní ustanovení 1. Základním posláním Hospodářské komory Praha 1 (dále jen komora ) je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a podpora podnikatelských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava

Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

METODICKÝ POKYN, KTERÝM SE STANOVUJE JEDNOTNÝ POSTUP TVORBY, SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ MINISTERSTVA DOPRAVY

METODICKÝ POKYN, KTERÝM SE STANOVUJE JEDNOTNÝ POSTUP TVORBY, SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ MINISTERSTVA DOPRAVY METODICKÝ POKYN, KTERÝM SE STANOVUJE JEDNOTNÝ POSTUP TVORBY, SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ MINISTERSTVA DOPRAVY Schválen Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy č. j. 290/2016-120-TN/2

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

I. Právní statut. III. Poslání a cíl činnosti

I. Právní statut. III. Poslání a cíl činnosti Stanovy České fotovoltaické průmyslové asociace, spolku I. Právní statut Česká fotovoltaická průmyslová asociace, spolek (dále jen CZEPHO nebo Asociace ) je dobrovolným, nevládním, neziskovým profesním

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu ČR číslo 5 ze dne 16. prosince 2015 k aktualizaci Jednacího řádu Monitorovacího výboru Operačního programu ČR Monitorovací výbor Operačního programu

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE Český olympijský výbor je na území České republiky pokračovatelem Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a Československého

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

Navrhovaný pořad jednání:

Navrhovaný pořad jednání: POZVÁNKA na zasedání řádné valné hromady společnosti MOLEDA, a.s. se sídlem Praha 3, Havlíčkovo náměstí 189/2, PSČ 130 00, IČ 265 07 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní odd. FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno 3. Působnost: celé území České republiky

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

STATUT NADACE Nadace VINCI v České republice Úplné znění ke dni 8. 12. 2015

STATUT NADACE Nadace VINCI v České republice Úplné znění ke dni 8. 12. 2015 STATUT NADACE Úplné znění ke dni 8. 12. 2015 Článek I. Název, zřizovatelé, sídlo, registrace, identifikační číslo nadace a) Název nadace: Nadace je oprávněna užívat při neoficiálních příležitostech, zejména

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady

STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady STATUT zpravodaje Na vědomost se dává a jeho redakční rady Článek 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Máslovice stanoví statut zpravodaje Na vědomost se dává (dále zpravodaj) a jeho redakční rady.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s.

Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. Úplné znění ke dni:.. I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Stanovy spolku Česká asociace lodní třídy Laser z.s. 1. Česká asociace lodní třídy Laser z.s. (dále jen ALT Laser, nebo též Spolek) je dobrovolným

Více

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu)

Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) STANOVY SVAZU CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA z.s. Článek I - Název a sídlo Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (dále jen SCHČT nebo Svazu) Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek IČO: 60161370 Článek

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Článek I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v občanském sdružení

Více

Volební řád pro volby do školské rady

Volební řád pro volby do školské rady Volební řád pro volby do školské rady Město Pelhřimov na základě zmocnění podle ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, Dodatek č.

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, Dodatek č. Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, Dodatek č. 1 Ing. Jaroslav Vodička 1 historie řešení otázek kvality prací v oboru pozemních

Více

Čl. V. Územní působnost nadace. Účel nadace

Čl. V. Územní působnost nadace. Účel nadace Statut Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Čl. I Založení nadace Nadace Fond pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla registrována dne 12.5.1993 Okresním úřadem v Liberci pod čj. RF/VO-209R/93.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice Zastupitelstvo města Kopřivnice vydává podle ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Článek I. Základní ustanovení 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je zájmovým sdružením právnických osob (dále jen sdružení ) podle 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost )

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) 1. FIRMA SPOLEČNOSTI---------------------------------------------------------------------------- 1.1 Firma Společnosti je: Gotberg, a.s. -------------------------------------------------------------------

Více

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR

STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR STATUT GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Poslání GA AV 1. Grantová agentura Akademie věd ČR (dále jen GA AV") je útvarem Akademie věd České republiky (dále jen Akademie")

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy Strana 1/5 ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU Stanovy článek 1 Název, sídlo a symbolika 1. Asociace plzeňského futsalu je občanským sdružením (dále jen APF), vytvořeným na spolkových demokratických zásadách,

Více

Systém jakosti pozemních komunikací

Systém jakosti pozemních komunikací Systém jakosti pozemních komunikací Ing. Čestmír Kopřiva Ředitelství silnic a dálnic ČR, sam. odd. technického rozvoje 23.5.2017, Praha Obsah 1) Úvod 2) Web politiky jakosti pozemních komunikací 3) Tvorba

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více