2. u k l á d á Odboru investic a strukturálních fondů předložit radě města konečnou verzi projektové dokumentace k projednání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. u k l á d á Odboru investic a strukturálních fondů předložit radě města konečnou verzi projektové dokumentace k projednání."

Transkript

1 Usnesení RM č. 863 / 14 / 19 Úprava stavidel vodního díla Jordán Předkládá: Ing. Jana Daňková, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí 1. s c h v a l u j e 1) dokončení přípravy akce "Úprava stavidel vodního díla Jordán" Odborem investic a strukturálních fondů 2) rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Nákup ostatních služeb +50 Výdaje celkem Fond rezerv a rozvoje +50 Financování celkem u k l á d á Odboru investic a strukturálních fondů předložit radě města konečnou verzi projektové dokumentace k projednání. V letech 2011 až 2015 byla realizována akce Obnova retenční nádrže Jordán, která probíhala ve třech etapách. V první etapě byla postavena spodní výpust, v druhé etapě bylo provedeno odbahnění dolní části nádrže a ve třetí odbahnění horní části nádrže s vybudováním záchytné hrázky a ostrova. Během realizace bylo zjištěno, že stavidla nádrže Jordán jsou v nevyhovujícím technickém stavu, ale jejich oprava nebyla zahrnuta v žádné z vyjmenovaných etap. Bylo tedy zadáno zpracování projektu na úpravu stavidel, a to stejnému projektantovi, který projektoval celou akci obnovy retenční nádrže, tj. VH TRES, spol. s r.o., České Budějovice, xxx. xxxxxx xxxxxx, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Z finančních důvodů bylo ale nakonec rozhodnuto, že se úprava stavidel prozatím provádět nebude. Jednalo se o akci, která nebyla součástí původního projektu a ani by se nedala realizovat z dotačního programu. Provedena byla pouze provizorní oprava stavidel zapěnováním. V současné době je technický stav stavidel nevyhovující. Předpokládaná cena navrhované úpravy je cca 650 tis. Kč. Odbor životního prostředí, jako vlastník vodního díla Jordán, navrhuje, s ohledem na finanční objem úprav, předat realizaci díla do kompetence odboru investic a strukturálních fondů. Pro dokončení projektové přípravy je potřeba dohotovit položkový rozpočet, projednat stavební povolení a provést výběr zhotovitele. Předpokládáme náklady ve výši ,- Kč. Odbor životního prostředí má prostředky použitelné pro tyto potřeby ve Fondu rezerv a rozvoje. Navrhujeme proto potřebnou částku uvolnit pro potřeby odboru investic a strukturálních fondů. Viz níže uvedené rozpočtové opatření.

2 Usnesení RM č. 864 / 14 / 19 Rekonstrukce veřejné zeleně v lokalitě Soběslavská x Husinecká v Táboře Předkládá: Ing. Jana Daňková, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí 1. s c h v a l u j e doplnění projektové dokumentace o nová parkovací místa 2. u k l á d á vedoucímu Odboru investic a strukturálních fondů zajištění komplexní projektové dokumentace a realizaci akce. Na základě požadavků obyvatel ulic Soběslavská a Husinecká a zhoršujícího se zdravotního stavu dřevin v lokalitě inicioval OŽP projektovou přípravu na rekonstrukci veřejné zeleně. Proběhla dvě veřejná projednání, na kterých se obyvatelé vyjadřovali k návrhům a vznášeli své připomínky a požadavky. Na základě těchto požadavků, které se týkají zejména navýšení kapacity parkování v lokalitě OŽP vyčlenil část plochy veřejné zeleně k umístění parkoviště (viz příloha). Protože však projektování parkoviště a dalších komunikací není v kompetenci OŽP, navrhujeme přesun dalších stupňů projektové přípravy na OISaF. OŽP poskytne dosud zpracovanou projektovou dokumentaci jako podklad pro komplexní projektovou dokumentaci. Dále OŽP poskytne všechny zápisy z veřejných projednání k zapracování požadavků obyvatel do nového projektu.

3 Usnesení RM č. 865 / 14 / 19 Jordán - srážecí stanice fosforu Předkládá: Ing. Jana Daňková, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí 1. s c h v a l u j e a) umístění srážecí stanice fosforu v navržené lokalitě u Stoklasné Lhoty b) zadání vypracování dalších stupňů projektové dokumentace Ing. Martinu Růžičkovi, CSc., IČ: u k l á d á vedoucímu Odboru investic a strukturálních fondů zajistit všechny stupně projektové dokumentace tak, aby výstavba mohla být v roce 2020 zahájena. Vodní nádrž Jordán prošla v letech 2011 až 2014 rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci níž byla provedena nová spodní výpust a kompletní odbahnění celé vodní plochy. Od té doby je sledována pravidelně kvalita vody v nádrži. V letních měsících i přes veškerá již provedená opatření dochází ke zhoršování kvality vody a to zejména vlivem množících se sinic. Jedním z důvodů, proč se sinice v nádrži množí, je příliš vysoké množství fosforu, které se do nádrže dostává z jejích přítoků. Jedná se o vodní toky, do nichž jsou vyústěny čistírny odpadních vod několika menších obcí. Bohužel tyto čistírny nejsou schopny odbourat z odpadních vod fosfor. Abychom tedy zajistili ve vodní nádrži Jordán dostatečně kvalitní vodu po celý rok, bylo již v roce 2017 přistoupeno k přípravě záměru srážecí stanice fosforu na přítoku do Jordánu. Původní řešení ale ztroskotalo na nemožnosti získat potřebné pozemky. Bylo proto přistoupeno k hledání jiného alternativního řešení. Město Tábor proto zadalo zpracování studie, která se tímto problémem zabývá. Na rozdíl od původního záměru volí stanici menší a do určité míry i mobilní. Celé řešení by tak mělo být minimálně o dvě třetiny levnější. Protože se přece jen jedná o určitý experiment, zda bude srážení fosforu dobře fungovat, bude výhodné mít možnost stanici za určitých podmínek přemístit. Studie navrhuje 3 možné lokality pro umístění. Na základě projednání problému mezi odbory správy majetku města, investic a strukturálních fondů a životního prostředí, navrhujeme umístit stanici do lokality v blízkosti Stoklasné Lhoty. Jedná o pozemky ve vlastnictví města. V současné době tedy předkládáme RM tento záměr ke schválení. V případě, že bude záměr schválen, bude nutné dopracovat projektovou dokumentaci do podoby dokumentace pro územní, popř. stavební řízení a pro výběr zhotovitele. S ohledem na povahu zakázky, která je velmi specifická, doporučujeme zadat zpracování dalších stupňů dokumentace, včetně jejího projednání u příslušných dotčených orgánů, Ing. Martinu Růžičkovi, který již zpracovával výchozí studii. Celková cena projektových prací včetně projednání záměru u příslušných orgánů by podle jeho nabídky měla činit ,- Kč bez DPH. Cenovou nabídku projektanta včetně odhadu budoucích provozních nákladů, které by mohly činit cca 1,375 mil. Kč ročně, přikládáme v příloze.

4 Usnesení RM č. 866 / 14 / 19 Výsledek Veřejné zakázky Dodávka dvou elektrických zvedacích van a jednoho sprchového křesla Předkládá: G centrum Tábor, PhDr. Jaroslava Kotalíková 1. s c h v a l u j e nákup dvou elektrických zvedacích van a jednoho sprchového křesla od firmy ARJO Czech Republic s.r.o. v hodnotě Kč 2. p o v ě ř u j e ředitelku G centra PhDr. Jaroslavu Kotalíkovou k podpisu smlouvy na nákup a dodávku dvou elektricky zvedacích van a jednoho sprchového křesla od firmy ARJO Czech Republic s.r.o. Dne schválila RM vypsání veřejné zakázky na dodávku dvou elektrických zvedacích van a jednoho sprchového křesla. Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na www stránkách Města Tábora a G centra Tábor. Ukončení podávání nabídek bylo Dne v hodin proběhlo otevírání nabídek a hodnocení. Byla předložena pouze jedna nabídka firmy ARJO Czech Republic s.r.o., IČ , DIČ: CZ Nabídková cena: elektrické vany 2 kusy: ,- Kč vč.dph sprchové křeslo: 1 kus: ,- Kč vč.dph celkem: ,- Kč vč.dph Hodnotící komise ve složení: Mgr. Lucie Manková vedoucí OVS PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka G centra Mgr. Jana Svačinová- vrchní sestra G centra Eva Kašparová vedoucí ekonomka G centra Milan Riedl správce G - centra Komise zkontrolovala všechny parametry, které byly uvedeny ve výzvě, Firma ARJO všechny podmínky výzvy splňuje.

5 Usnesení RM č. 867 / 14 / 19 Vydání majetku vypraviteli pohřbu městu Tábor Předkládá: Mgr. Lucie Manková - odbor sociálních věcí s c h v a l u j e nabytí movitého majetku nepatrné hodnoty (viz. dopisy notářky JUDr. Šmajstrlové (ze dne a ) do majetku města Tábora jako vypravitele pohřbu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dle předložené důvodové zprávy. Soudní komisařka JUDr. Martina Šmajstrlová, pověřená Okresním soudem v Táboře v rámci řízení o pozůstalosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx. x.x.xxxx, xxxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx.xx.xxxx vznesla dotaz na město Tábor, zda, jako vypravitel pohřbu zemřelého, souhlasí s nabytím jeho majetku nepatrné hodnoty, neboť podle 154 zákona o zvláštních zřízeních soudních zanechá-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty, soud vydá majetek tomu, kdo vypravil pohřeb, jestliže s nabytím majetku tato osoba vysloví souhlas. V případě se nepřihlásil nikdo k zabezpečení pohřbu, a tak město Tábor objednalo a zaplatilo sociální pohřeb. Majetkem nepatrné hodnoty jsou v tomto případě movité věci nalezené v bytě zesnulého, jejichž jmenovitý seznam je přílohou dopisu notářky, přičemž se jedná o předměty běžného vybavení domácnosti, v převážné většině starší doby výroby, popř. nefunkční, anebo vzhledem k povaze věci znehodnocené v důsledku okolností úmrtí majitele (např. lednice, mrazáky s obsahem) a není tudíž možné jejich další využití. Z tohoto důvodu bude nutné zabezpečit jejich likvidaci. Výjimku tvoří pouze obraz - krajinomalba, jevící známky originálu a signovaný zdá se malířem Antonínem Koubou a přeplatek u společnosti Cofidis s.r.o., v hodnotě 1 560,00 Kč, který byl dodatečně v rámci řízení o pozůstalosti zjištěn (viz. příloha). Náklady pohřbu se hradí z pozůstalosti. Obec jako vypravitel pohřbu nemá postavení dědice a za dluhy zůstavitele neodpovídá. V případě této agendy se jedná o výkon přenesené působnosti. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění a zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění upravuje postupy v případě úmrtí a stanovuje působnost obcí, spolu s vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Dílčím způsobem řeší hlediska povinností dědiců občanský zákoník a řízení o dědictví zákon o zvláštních zřízeních soudních. Pro fyzickou osobu není stanovena pohřbívací povinnost a obec smí pohřbít tělo zemřelého až po uplynutí lhůty 96 hodin od oznámení o úmrtí. Obci mohou být na základě žádosti refundovány přiměřené náklady na takovýto pohřeb Ministerstvem pro místní rozvoj. V daném případě se sice v převážné většině jedná o věci bez hodnoty, nicméně s ohledem na definovaný obraz a finanční hotovost navrhujeme usnesení v pozitivní podobě tzn. souhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do majetku města. Seznam příloh: 2x dopis notářské kanceláře JUDr. Šmajstrlové

6 Usnesení RM č. 868 / 14 / 19 Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou v Táboře Čekanicích Předkládá: Mgr. Lucie Manková - vedoucí odboru sociálních věcí s c h v a l u j e uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 46 o velikosti 1+0 ve 2. nadzemním podlaží a bytu č. 29 o velikosti 1+0 ve 2. podlaží domu s pečovatelskou službou č. p. 242 ulice Pionýrů, Tábor Čekanice pro nájemníky uvedené v důvodové zprávě: a) nájem se sjedná na dobu neurčitou, nájemní smlouva bude uzavřena s pověřeným správcem, společností BYTES Tábor s. r. o. b) nájemné bude sjednáno dohodou ve výši 42,02 Kč/m 2 plochy bytu měsíčně. Městská rada svým usnesením č. 239/17/95 schválila Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví města Tábora. Toto Rozhodnutí bylo následně doplněno ještě dalšími usneseními, přičemž poslední aktualizace proběhla v roce 2014 v důsledku změn závazných zákonných předpisů (v rámci usnesení č. 3766/66/14 ze dne ). Dům s pečovatelskou službou v Táboře Čekanicích byl realizován s dotační podporou od Státního fondu rozvoje bydlení a kolaudován v roce dne pod čj. 990/36/04 schválila pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou v Čekanicích a rovněž schválila výši nájemného v tomto DPS na 35,- Kč/m 2. Dalšími usneseními RM bylo schvalováno postupné zvyšování nájemného v reakci na navyšování nájemného v městských bytech o koeficient inflace. V současné době činí nájemné 42,02 Kč/m 2, k poslednímu navýšení nájemného došlo v souladu s usnesením RM od u bytů, kde nájemné je nižsí než 53 Kč/m 2 o 1,9%. Na základě usnesení Rady města ze dne dochází s platností od k dalšímu zvýšení nájemného sjednaného dohodou u bytů, kde je nájemné nižší než-li 69,- Kč o míru inflace vyjádřenou 2,1%. Odbor sociálních věcí vydává rozhodnutí - návrh na uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva je poté uzavřena provozovnou BYTESU Tábor s.r.o. za nájemné sjednané dohodou v nájemní smlouvě, přičemž ke zvýšení dochází každoročně o inflaci k 1. 7., nejdříve však po 12 měsících. Dle smlouvy o dotaci na tento objekt nesmí nájemné přesáhnout výši věcně usměrňovaného nájemného podle zvláštního předpisu. Uzavírané smlouvy jsou v současné době sjednány dohodou ve výši 42,02 Kč/m 2 plochy bytu, s platností od navýšené o 2,1% inflace a současně bude i v nájemní smlouvě ze strany BYTESU Tábor s.r.o. sjednáno postupné zvyšování nájemného o inflaci v průběhu budoucích let. U žadatelů bylo provedeno sociální šetření ( zjištěny byly bytové poměry, rodinné poměry, zdravotní stav, forma příjmu, příspěvek na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P, míra poskytované pečovatelské služby, přání a představy). S ohledem na uvolnění 2 bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou v Táboře Čekanicích, Pionýrů č.p. 242 a schválené žádosti dosavadní v seznamu žadatelů o byty v domech s pečovatelskou službou, byly komisí upřednostněny osoby žadatelů níže uvedených: žadatelé datum narození bydliště byt města byt k přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx.x.xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx byt č xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx.x.xxxx x.xx.xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx byt č Seznam příloh: Posouzení sociální situace žadatelů Přílohy:

7 Usnesení RM č. 869 / 14 / 19 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Tábor, Zborovská projekt "Obědy pro děti" - dodatek k usnesení č. 726/12/19 Předkládá: Mgr. Petr Vašíček, ředitel školy u d ě l u j e souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Tábor, Zborovská 2696, IČO: k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši Kč, dle důvodové zprávy, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČO: , a to do majetku organizace. dne usnesením č. 726/12/19 udělila souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Tábor, Zborovská 2696 k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci charitativního projektu Obědy pro děti, na uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků této školy (děti ze sociálně slabých, neúplných rodin) ve školním roce 2019/2020 a to v období od do ve výši Kč a v období od do ve výši Kč. Do tohoto projektu se přihlásil před začátkem nového školního roku ještě jeden žák naší základní školy, který splňuje podmínky pro zařazení do výše uvedeného charitativního projektu. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu se zřizovací listinou žádáme o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru vyšší o částku Kč (tzn. navýšení pro období září - prosinec 2019 o Kč a pro období leden - červen 2020 navýšení o Kč). Celková výše daru pro celý školní rok 2019/2020 bude pro 6 žáků ZŠ Tábor, Zborovská 2696 činit Kč (v období od do ve výši Kč a v období od do ve výši Kč).

8 Usnesení RM č. 870 / 14 / 19 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na investiční akci "Stavební úpravy propustku na pozemku parc.č. 549/4 k.ú. Horky u Tábora" Předkládá: Ing. Karel Hotový vedoucí odboru investic a SF 1. s c h v a l u j e a) zadání zakázky firmě Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. IČ za cenu ,45 Kč včetně DPH b) rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb -50 Výdaje celkem Fond rezerv a rozvoje +814 Financování celkem u k l á d á vedoucímu Odboru investic a strukturálních fondů oznámit toto rozhodnutí vybranému uchazeči. Při povodních v červnu r došlo k sesunutí části svahu na pozemku č. parc. KN 549/1 v k.ú Horky u Tábora, který je v soukromém vlastnictví. Na tomto pozemku je historicky umístěn vodovod a kanalizační sběrač s odlehčovací komorou ve vlastnictví Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a dále silový kabel el. energie od sousední trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Česká republika s.r.o. Na místě proběhlo několik jednání s vlastníky uvedených sítí a pozemků, včetně správce vodoteče, což jsou Lesy České republiky, s.p. Sítě jsou uloženy v navážce vysoké cca 4,5 m, ve které je položen trubní propustek převádějící vodoteč, který je ve velmi špatném technickém stavu (podélné a příčné posuny trub navzájem vůči sobě a s podélnými statickými trhlinami jednotlivých trub). Dle sdělení odboru dopravy zde není evidována žádná komunikace ve vlastnictví města, přestože zde fyzicky komunikace existuje. Kapacita propustku je velmi malá a při větších srážkách dochází k nastoupání vody a podmáčení svahu navážky. V průběhu následujícího období od povodně tak docházelo a dochází k dalšímu sesouvání, které v současné době již ohrožuje uvedené sítě, zejména vodovod a odlehčovací komoru na kanalizaci. Vybudování předmětné navážky na soukromém pozemku se nepodařilo dohledat, údajně dle místních občanů šlo zřejmě o akci "Z" či nějakou podobnou aktivitu, která proběhla ještě před rokem Vlastník soukromého pozemku na základě opakovaných jednání vyslovil souhlas s tím, že sítě budou opraveny za podmínky, že bude zachován stávající přístup na pozemky za vodotečí, ale odmítl jakékoliv financování opravy, protože nikdy s touto úpravou jeho pozemku a vedením sítí nevyslovil souhlas. Správce vodního toku sdělil, že propustek není součástí vodního toku a není ani dle vodního zákona vodním dílem a tudíž nenese žádnou odpovědnost za jeho stav a také nemůže státní prostředky vkládat do jeho opravy. Město požádalo o pomoc Jihočeský kraj, který vlastní sousední pozemky a komunikaci, pod kterými je dále veden propustek procházející pod komunikací z Čelkovic směrem na Horky. Protože hrozila možnost havárie na kanalizačním sběrači přivádějící splaškové vody z Horek a jejich vylití do vodoteče a následně do Lužnice, což je lokalita NATURA 2000, rozhodla RM usnesením č. 1187/24/15 ze dne o zahájení projektové přípravy a současně OIaSF uložila zajistit realizaci. Odhadnuta byla tato akce na ,-Kč. Po zpracování projektové dokumentace se ukázalo, že cena dle projektanta činí 2,5 mil.kč včetně DPH. Jedná se o zakázku malého rozsahu podle směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu v pravomoci RM. RM usnesením č. 793/12/19 dne rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dne zasedala komise pro otevírání obálek. Konstatovala, že byla podána jediná nabídka. Tu podala firma Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. s nabídkovou cenou ,-Kč vč. DPH. To je cca 15% ( ,-Kč) méně než je cena projektanta. To v dnešní době není úplně obvyklé. Hodnotící komise dne konstatovala, že nabídka splňuje všechna vypsaná kriteria a doporučila firmě zakázku zadat. Firma pro město v minulosti realizovala řadu staveb a jsou s ní dobré zkušenosti. Prostředky z části na akci odbor investic má uloženy ve Fondu rezerv a rozvoje (814 tis. Kč), zbytek navrhl převést z nedočerpaných prostředků na akci Parkoviště Větrovy. Seznam příloh: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

9 Usnesení RM č. 871 / 14 / 19 Podání žádosti o dotaci na neinvestiční akci "Stavební úpravy zastřešení části pozemku p. č. 1502/56 v Táboře" Předkládá: Ing. Karel Hotový - vedoucí odboru investic a SF 1. s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy zastřešení části pozemku p. č. 1502/56 v Táboře do 119. Výzvy MŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí p r o h l a š u j e že město má k dispozici finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování této akce. Město Tábor v současné době připravuje neinvestiční akci Stavební úpravy zastřešení části pozemku P. Č. 1502/56 v Táboře, je vypsáno výběrové řízení na realizaci projektu dle usnesení RM 702/11/19. Náklady celého projektu jsou dle rozpočtu projektanta ,69 Kč s DPH. Projekt řeší výměnu stávající technicky nevyhovující střešní krytiny za krytinu novou se skladbou zelené střechy extenzivní souvrství. Jedná se o plochou střechu mezi budovou Milénia a budovou Crystal na Pražském sídlišti. Projekt bude podán do 119. Výzvy Ministerstva pro životní prostředí v rámci Operačního programu , prioritní osa 1 : Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Výše podpory je 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

10 Usnesení RM č. 872 / 14 / 19 Doplnění sociálního fondu společnosti BYTES Tábor s.r.o Předkládá: Ing. Ondřej Semerák, jednatel BYTES Tábor s.r.o. v působnosti valné hromady společnosti BYTES Tábor s.r.o.: s c h v a l u j e převod finančních prostředků do sociálního fondu z nerozděleného zisku minulých let dle důvodové zprávy. Rada města v působnosti valné hromady společnosti na svém zasedání dne schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a zároveň krytí ztráty společnosti za rok 2018 z nerozděleného zisku minulých let. Stav nerozděleného zisku minulých let k činí tis. Kč. Po započtení krytí ztráty z roku 2018 činí zůstatek nerozděleného zisku minulých let tis. Kč. Společnost tvoří na základě zakladatelské listiny sociální fond, který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Konkrétně společnost poskytuje ze sociálního fondu příspěvek na stravování, benefity ve formě poukázek a peněžní dary k životním jubileum. Ročně na financování uvedených potřeb zaměstnanců čerpáme cca 800 tis. Kč. V případě, že hospodaření společnosti skončí ziskem, je část zisku po schválení Radou města v působnosti valné hromady společnosti převedena do sociálního fondu. Poslední schválený příděl Radou města činil 704 tis. Kč a představoval část zisku společnosti za rok Vzhledem k tomu, že hospodaření společnosti za rok 2018 bylo ztrátové, je potřeba sociální fond dofinancovat z nerozděleného zisku minulých let. Stav fondu k činí 513 tis. Kč. Tato částka nepokryje plně potřeby financované z fondu. Z tohoto důvodu požadujeme do fondu převést 800 tis. Kč. Převedené finanční prostředky budou použity na dofinancování letošního roku a zbytek bude převeden do následujícího roku Ke stavu sociálního fondu se vyjádřit i auditor ve své zprávě a doporučuje jeho doplnění z nerozděleného zisku minulých let. Informace o stavu sociálního fondu byla poskytnuta i dozorčí radě společnosti.

11 Usnesení RM č. 873 / 14 / 19 Schválení dodavatele investiční akce s názvem Zateplení obvodového pláště č. p. 2064, ul. Husinecká, Tábor Předkládá: Ing. Ondřej Semerák jednatel společnosti 1. r o z h o d l a a) o výběru nabídky na akci Zateplení obvodového pláště č. p. 2064, ul. Husinecká, Tábor, kterou se stala nabídka účastníka číslo 3 VAKU STAV s.r.o., se sídlem nám. F. Křižíka 2840, Tábor, IČ: b) o vyřazení účastníka číslo 2 Táborské stavby s.r.o., se sídlem Purkyňova 2986, Tábor, IČ: z veřejné zakázky s názvem Zateplení obvodového pláště č. p. 2064, ul. Husinecká, Tábor. 2. u k l á d á a) jednateli společnosti BYTES Tábor s. r. o. informovat o výsledku výběru jednotlivé účastníky výběrového řízení b) příslušné místostarostce uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem číslo 3 VAKU STAV s.r.o., se sídlem nám. F. Křižíka 2840, Tábor, IČ: Rada města svým usnesením č. 673/11/19 ze dne rozhodla o zadání výběrového řízení na zhotovitele akce s názvem Zateplení obvodového pláště čp. 2064, ul. Husinecká, Tábor. Stavební práce zahrnují: - Zateplení obvodového pláště domu - Zateplení půdního prostoru - Demontáž, dodávka a montáž klempířských prvků a zámečnických prvků - Terénní úpravy okolí bytového domu - Výmalba schodiště Kompletní výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh byla uveřejněna dne na profilu a webu zadavatele (Město Tábor) a na profilu a webu zástupce zadavatele (BYTES Tábor s.r.o. Akce byla vypsána v režimu zakázka malého rozsahu na stavební práce dle 6, 27 a 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o. Předpokládaná cena akce je tis. Kč bez DPH a tis. Kč s DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek, která byla stanovena na do 09:05 hod., podali nabídku tito 3 účastníci. Účastník číslo 1 - ACG-Stavby s.r.o., se sídlem Velehradská 1735/28, Vinohrady, Praha 3, IČ: Výše nabídkové ceny bez DPH: ,63 Kč Účastník číslo 2 - Táborské stavby s.r.o., se sídlem Purkyňova 2986, Tábor, IČ: Výše nabídkové ceny bez DPH: ,44 Kč. Účastník číslo 3 - VAKU STAV s.r.o., se sídlem nám. F. Křižíka 2840, Tábor, IČ: Výše nabídkové ceny bez DPH: ,47 Kč. Komise pro otevírání obálek ve složení Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová zasedala dne od 09:05 hod. a prošla došlé nabídky. Nabídky účastníků byly postoupeny k dalšímu posuzování. Hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Ondřej Semerák, Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová se sešla ke svému prvnímu jednání dne od 10:15 hod. a posuzovala všechny nabídky dle požadavků uvedených ve výzvě a zadávací dokumentaci a v souladu s metodikou zadávání zakázek malého rozsahu kategorie L. Účastník číslo 1 ACG-Stavby s.r.o. odstoupil z účasti ve výběrovém řízení této veřejné zakázky. Proto jeho nabídky nebyla již dále posuzována.

12 Účastník číslo 2 - Táborské stavby s.r.o., nedoložil požadovaný profesní životopis stavbyvedoucího, prohlášení o shodě na zateplení střešního pláště. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějících dokladů. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Účastník číslo 3 - VAKU STAV s.r.o., nedoložil požadovaný profesní životopis stavbyvedoucího, zaškolení o provádění zateplovacího systému, prohlášení o shodě na zateplení střešního pláště a harmonogram prací na akci. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějících dokladů. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Ondřej Semerák, Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová se sešla ke svému druhému jednání dne od 09:05 hod. a posuzovala předložené doklady na základě žádostí z prvního jednání komise. Účastník číslo 2 - Táborské stavby s.r.o., nedoložil žádný z chybějících a požadovaných dokladů. Účastník tím nesplnil požadavky zadavatele u vedené ve výzvě a zadávací dokumentaci. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějících dokladů. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Účastník číslo 3 - VAKU STAV s.r.o., nedoložil všechny doklady z chybějících a požadovaných podkladů. Doložil pouze životopis, ale nedoložil proškolení na realizaci zateplovacího systému. Doložil prohlášení o shodě na zateplovací systém, ale nedoložil správně vypracovaný harmonogram prací. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějících dokladů. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Ondřej Semerák, Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová se sešla ke svému třetímu jednání dne od 09:05 hod. a posuzovala předložené doklady na základě žádostí z druhého jednání komise. Účastník číslo 2 - Táborské stavby s.r.o., nedoložil žádný z chybějících a požadovaných dokladů. Účastník tím nesplnil požadavky zadavatele u vedené ve výzvě a zadávací dokumentaci. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějících dokladů. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Účastník číslo 3 - VAKU STAV s.r.o., doložil proškolení na realizaci zateplovacího systému, ale nedoložil správně vypracovaný harmonogram prací. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějících dokladů. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení Ing. Ondřej Semerák, Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová se sešla ke svému čtvrtému jednání dne od 08:05 hod. a posuzovala předložené doklady na základě žádostí z třetího jednání komise. Účastník číslo 2 - Táborské stavby s.r.o., nedoložil žádný z chybějících a požadovaných dokladů. Účastník tím nesplnil požadavky zadavatele u vedené ve výzvě a zadávací dokumentaci. Hodnotící komise na základě nesplnění požadavků vyřazuje účastníka z další účasti v uvedené veřejné zakázce. Účastník číslo 3 - VAKU STAV s.r.o., doložil správně vypracovaný harmonogram prací a tím splnil všechny požadavky zadavatele uvedené vy výzvě a zadávací dokumentaci. Hodnotící komise na základě jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny vyhodnotila jako nabídku s nejnižší nabídkovou cenou nabídku účastníka č. 3 VAKU STAV s.r.o., se sídlem nám. F. Křižíka 2840, Tábor, IČ: Účastník splnil všechny požadavky zadavatele.

13 Usnesení RM č. 874 / 14 / 19 Schválení dodavatele veřejné zakázky na opravu:,,oprava vzduchotechniky nebytového prostoru, č. p. 626, třída 9. května, Tábor Předkládá: Ing. Ondřej Semerák jednatel společnosti 1. r o z h o d l a o výběru nabídky na akci Oprava vzduchotechniky nebytového prostoru, č. p. 626, třída 9. května, Tábor, kterou se stala nabídka účastníka číslo 1 AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, Brno, IČ: u k l á d á a) jednateli společnosti BYTES Tábor s. r. o. informovat o výsledku výběru účastníka výběrového řízení b) příslušné místostarostce uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem číslo 1 AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, Brno, IČ: Rada města svým usnesením č. 804/12/19 ze dne rozhodla o zadání výběrového řízení na zhotovitele akce s názvem Oprava vzduchotechniky nebytového prostoru, čp. 626, třída 9. května, Tábor. Stavební práce zahrnují: - Opravu stávající vzduchotechniky pro výměnu vzduchu se splněním hygienických požadavků, klimatických podmínek s ohledem na jednotlivé prostory. Kompletní výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh byla uveřejněna dne na profilu a webu zadavatele (Město Tábor) a na profilu a webu zástupce zadavatele (BYTES Tábor s.r.o. Akce byla vypsána v režimu zakázka malého rozsahu na stavební práce dle 6, 27 a 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a metodiky zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o. Předpokládaná cena akce je 826 tis. Kč bez DPH a tis. Kč s DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek, která byla stanovena na do 09:30 hod., podal nabídku pouze 1 účastník. Účastník číslo 1 - AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, Brno, IČ: Výše nabídkové ceny bez DPH: Kč. Komise pro otevírání obálek ve složení Ing. Ondřej Semerák, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová zasedala dne od 09:30 hod. a prošla došlou nabídku. Nabídka účastníka byla postoupena k dalšímu posuzování. Hodnotící komise ve složení Ing. Ondřej Semerák, Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová se sešla ke svému prvnímu jednání dne od 13:50 hod. a posuzovala došlou nabídku dle požadavků uvedených ve výzvě a zadávací dokumentaci a v souladu s metodikou zadávání zakázek malého rozsahu směrnice společnosti BYTES Tábor s.r.o. Účastník číslo 1 - AZ KLIMA a.s., nedoložil požadovaný denní harmonogram prací na akci. Hodnotící komise se rozhodla požádat o doplnění chybějícího dokladu. Účastník měl na doplnění 2 pracovní dny od doručení žádosti. Hodnotící komise ve složení Ing. Ondřej Semerák, Tomáš Ebert, Ivan Dokoupil a Jana Pešinová se sešla ke svému druhému jednání dne od 08:15 hod. a posuzovala předložené doklady na základě žádosti z druhého jednání komise. Účastník číslo 1 AZ KLIMA a.s., doložil správně vypracovaný harmonogram prací a tím splnil všechny požadavky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci. Hodnotící komise na základě jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s jediným účastníkem č. AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 1519/115a, Slatina, Brno, IČ: Účastník splnil všechny požadavky zadavatele.

14 Usnesení RM č. 875 / 14 / 19 Zadání výběrového řízení na investiční akci Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru Předkládá: Mgr. Jan Benda, MBA jednatel společnosti I. 1. p r o j e d n a l a varianty realizace investiční akce 2. s c h v a l u j e postup dle varianty B resp. C investorem akce bude společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. II. v působnosti valné hromady Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. 1. s c h v a l u j e výzvu výběrového řízení na investiční akci Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru v upraveném znění, 2. u k l á d á jednateli TZMT vypsat výběrové řízení na investiční akci Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru ve smyslu proběhlé diskuse a předložit výsledek ke schválení RMT v působnosti valné hromady společnosti. Jednatel společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. (TZMT) předkládá Radě města Tábora v působnosti valné hromady podklady k investiční akci Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru. 1) Jednatel předkládá varianty možností realizace investiční akce Novostavba víceúčelové sportovní haly v areálu stadionu Míru. Jednotlivé varianty byly projednány s odborem majetku a financí města Tábora ohledně majetkových, právních, finančních a daňových vztahů a jsou uvedeny v příloze č. 1. 2) Dále jednatel předkládá Výzvu výběrového řízení zpracovanou odbornou firmou Stavební poradna s.r.o. na základě příkazní smlouvy uzavřené dne v souladu s usnesením RMT z č 680/11/19. Podmínky výzvy na zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 2. V rámci podmínek výběrového řízení jsou prioritou odbornost, stabilita, jakost a finanční stabilita. Z těchto důvodů byla nastavena kvalifikační kritéria, která jsou uvedena v kompletním znění výzvy v příloze č. 3. Součástí výzvy je předložen i Návrh Smlouvy o dílo.

15 Usnesení RM č. 876 / 14 / 19 Petice obyvatel - Zpřístupnění veřejně přístupné cesty z ul. Nad Sládečkem okolo Sv. Anny Předkládá: Bc. Martin Nešuta, vedoucí KS 1. s c h v a l u j e předložený návrh odpovědi na petici obyvatel, v níž požadují zpřístupnění veřejně přístupné cesty z ul. Nad Sládečkem okolo Sv. Anny 2. u k l á d á Kanceláři starosty odeslat odpověď jménem pana starosty. Rada města dne přijala petici obyvatel, v níž požadují, aby město zajistilo znovu zpřístupnění a pravidelnou údržbu veřejně přístupné cesty z ulice Nad Sládečkem okolo Sv. Anny. Tato byla údajně v roce 2003 veřejně přístupná a pravidelně užívána místními občany a turisty. Nyní je zavezená a zarostlá a není možné ji užívat. Na základě vyjádření Odboru rozvoje, Odbor správy majetku města a Odboru dopravy byl připraven návrh odpovědi zástupci občanů, který nyní předkládáme radě města. Seznam příloh: Kopie textu petice Návrh odpovědi

16 $ "# %!%% D ' ' 8 A ' ' G. H )91/=26$ a '1;2<B=$ >y^_[ EdO[] sutw[a[ ZdYy^_f * *0' '( EdO[] EdO[] : (%' % )'(0, :JD<=>:8I8D?2J248I :JD<=>:8C A >6" (/1 *6B12H AR_UPR \[QXR h : cdw[zn w% /,&(00' DO%# [ \]da` \R_UwZfY% AR_UwZf auo[] cn^_`\`vr =`QyW DYRVWNX# DX`ZRwZd,/+# *0(, EdO[] GdtRZf# Yb# ZftR \[QR\^NZf [OwNZe# \][^_zrqzup_afy _e_[ \R_UPR tdqdyr# NOb >y^_[ EdO[] cnvu^_ux[ cz[a` c\zf^_`\zyzf N \]NaUQRXZ[` gq]to` arzrvzy \zf^_`\ze PR^_b c `XUPR?NQ DXdQRwWRY [W[X[ ^a% 3ZZb% G ][PR )''* ObXN PR^_N arzrvzy \zf^_`\zd N \]NaUQRXZy \[`tfanzd Yf^_ZfYU [OwNZb N _`]U^_b% K QZRrZfPT ^ZfYW{ VR \N_]Ze# tr PR^_N VR cnarcrzd N cn][^_xd N ZRZf Y[tZe VU \[`tfan_% % %% MMM MMMMMMM $U$ > x D E D < J F C 3 6 A zfx[tb AR_UwZf auo[] ar ^X[tRZf1 (.% ' % )'(0 K\]NP[aNX H"4 vu^% Q[\[S%% (&)

17 Město Tábor Starosta města Ing. Štěpán Pavlík Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor *S00FX01EQ674* S00FX01EQ674 Vážený pan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx Číslo jednací METAB 39614/2019/KS/Kr Tábor Vyřizuje Mgr. I. Kramolišová 29. července 2019 Vážený pane xxxxxxxx, na městský úřad byla doručena petice obyvatel, v níž požadují zpřístupnění a pravidelnou údržbu cesty na pozemku parc. č. 1592/1 v k. ú. Měšice u Tábora, která byla v minulosti veřejně přístupná. Rada města petici projednala, mně nyní dovolte seznámit Vás s přijatými závěry. Uvedený pozemek je ve vlastnictví města Tábora a v katastru nemovitostí je veden jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, přičemž se nachází v zastavitelné ploše funkčního využití Bn plochy bydlení nízkopodlažní. V roce 2003 byla pořízena Dopravní studie, lokalita Tábor, Sv. Anna. V ní není uvedený pozemek navržen k dopravnímu ani pěšímu propojení v rámci rozvojové lokality M14 a M26/1, je předpokládána její přeparcelace a výstavba nové veřejné infrastruktury. Odbor dopravy jako správce pozemních komunikací ve vlastnictví města neeviduje na pozemku parc. č. 1592/1 žádnou komunikaci. Z pohledu vlastníka nepovažuje město obnovu bývalé polní cesty za koncepční řešení s ohledem na plánovanou nízkopodlažní bytovou zástavbu, a proto neplánuje její obnovení. Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem Ing. Štěpán Pavlík starosta města IČO: tel.: DIČ: CZ fax.:

18 Usnesení RM č. 877 / 14 / 19 Záštita starosty - streetballový turnaj mládeže a dospělých Předkládá: Bc. Martin Nešuta, vedoucí KS 1. s c h v a l u j e poskytnutí finanční částky 5 tis. Kč Basketbalovému klubu Tábor, z. s., IČO: s c h v a l u j e předloženou darovací smlouvu 3. s c h v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Ostatní neinvestiční výdaje j.n Neinvestiční transfery spolkům + 5 Výdaje celkem 0 Na pana starostu, Ing. Štěpána Pavlíka, se obrátil pan Jiří Plevač, trenér Basketbalového klubu Tábor, z. s. (IČO: ) s prosbou o převzetí záštity nad konáním Mezinárodního streetballového turnaje mládeže a dospělých 2K19, který se uskuteční dne 31. srpna 2019 v areálu Komora. Navrhujeme poskytnout finanční částku 5 tis. Kč formou daru jako v loňském roce, a to ze záštit. Předložené rozpočtové opatření nebude mít dopad do salda rozpočtu. Na akci nebyla čerpána dotace z prostředků města.

19 Usnesení RM č. 878 / 14 / 19 Kulturní komise Předkládá: Bc. Martin Nešuta, vedoucí KS j m e n u j e s účinností od předsedou Kulturní komise rady města pana Jana Čulíka. Rada města dne svým usnesením č. 807/12/19 odvolala z kulturní komise pana Miroslava Brože a Luboše Dvořáka. Stejným usnesením jmenovala členy této komise pana Františka Švadlenu a pana Jana Čulíka. Vzhledem k tomu, že pan Dvořák byl dne usnesením č. 70/2/18 jmenován předsedou této komise, je nyní potřeba jmenovat některého ze členů komise jejím předsedou. Navrhujeme proto předsedou komise jmenovat pana Jana Čulíka.

20 Usnesení RM č. 879 / 14 / 19 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu - převod z Fondu rezerv a rozvoje Předkládá: Ing. Dana Daňková, vedoucí odboru financí s c h v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb +162, Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování +261 Výdaje celkem +671, Fond rezerv a rozvoje +671,62007 Financování celkem +671,62007 Předmět rozpočtového opatření: Předmětem rozpočtového opatření je převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na: 1) činnost Kulturního klubu Trafačka: 137 tis. Kč 2) povýsadbovou péči o rostliny po investičních akcích: 162,62007 tis. Kč 3) dofinancování a předfinancování dotace na konzultační a poradenské služby od firmy FORESTA SG, a.s. na zpracování auditu SLMT s.r.o.: 111 tis. Kč Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách. Výše rozpočtového opatření: Výše rozpočtového opatření činí 410,62007 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového opatření: Finanční krytí navrhujeme z Fondu rezerv a rozvoje. Dopad do rozpočtu: Rozpočtové opatření navýší celkový rozpočet. Dodatek Na základě žádosti Odboru životního prostředí doplňujeme materiál 7/0: Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu - převod z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o uvolnění prostředků na opravu stezky z mlatového povrchu na pravém břehu Lužnice. Při posledním přívalovém dešti 6. a došlo k poškození povrchu a i podkladních vrstev. Celkové výdaje na opravu jsou Technickými službami vyčísleny na částku 261 tis. Kč. Seznam příloh: Žádost KaCR Žádost OŽP

21

22

23

24 Usnesení RM č. 880 / 14 / 19 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu - stavební úpravy č. p. 62 Zárybničná Lhota Předkládá: Ing. Dana Daňková, vedoucí odboru financí s c h v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Budovy, haly a stavby Pozemky -208,976 Výdaje celkem +117, Fond rezerv a rozvoje +117,024 Financování celkem +117,024 Předmět rozpočtového opatření: Předmětem rozpočtového opatření je rekonstrukce budovy čp. 62 v Zárybničné Lhotě na základě žádosti osadního výboru Zárybničná Lhota. Budova je využívána jako klubovna této příměstské části a zároveň jako volební místnost. Byla postavena před více než 40 lety a doposud zde nebyly prováděny žádné úpravy. Nyní již nevyhovuje potřebám, proto osadní výbor požádal o vybourání střední dělící zdi mezi dvěma místnostmi a vytvoření jedné velké místnosti, kde by se občané mohli scházet. Budou provedeny úpravy týkající se stropu. Celkové výdaje budou činit 326 tis. Kč, z rozpočtu osadního výboru bude uhrazeno převedem z Fondu rezerv a rozvoje 117,024 tis. Kč, zbývající část bude pokryta převodem v rámci rozpočtu Správy majetku města. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze. Výše rozpočtového opatření: Výše rozpočtového opatření činí 326 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového opatření: Finanční krytí navrhujeme z Fondu rezerv a rozvoje a převodem v rámci výdajů Správy majetku města. Dopad do rozpočtu: Rozpočtové opatření navýší celkový rozpočet. Seznam příloh: žádost SMM

25

26 Usnesení RM č. 881 / 14 / 19 Rozpočtové opatření - bez dopadu do salda rozpočtu - poplatek UCI za podání kandidatury Předkládá: Ing. Dana Daňková, vedoucí odboru financí s c h v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Neinvestiční transfery do zahraničí Nespecifikované rezervy -300 Výdaje celkem 0 Předmět rozpočtového opatření: Předmětem rozpočtového opatření je úhrada poplatku UCI za podání kandidatury na pořádání Mistrovství světa v cyklokrosu v roce 2024 ve výši CHF. Podání kandidatury schválilo zastupitelstvo města dne usnesením č. 194/7/19. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze. Výše rozpočtového opatření: Výše rozpočtového opatření činí 300 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového opatření: Finanční krytí navrhujeme z provozní rezervy. Dopad do rozpočtu: Rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu. Seznam příloh: Žádost ŠMaT

27

28 Usnesení RM č. 882 / 14 / 19 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu - přijetí dotace na SPOD Předkládá: Ing. Dana Daňková, vedoucí odboru financí s c h v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Ost. neinv. přijaté transfery ze SR ,5 Příjmy celkem , Platy zaměstnanců , Povinné soc. pojištění +657, Povinné zdravotní pojištění +236, Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění -657, Povinné zdravotní pojištění -236, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy ,5 Výdaje celkem ,5 Předmět rozpočtového opatření: Předmětem rozpočtového opatření je přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 ve výši 3.766,5 tis. Kč. Jedná se o druhou tranži v letošním roce. Finanční prostředky budou použity především na mzdy sociálních pracovníků a zdravotní a sociální pojištění, které byly předfinancovány z rozpočtu města. Výše rozpočtového opatření: Výše přijaté dotace činí 3.766,5 tis. Kč. Finanční krytí rozpočtového opatření: Posílení výdajů ve výši dotace, zrušení předfinancování. Dopad do rozpočtu: Rozpočtové opatření navýší celkový rozpočet. Seznam příloh: Žádost OSV

29

30 Usnesení RM č. 883 / 14 / 19 Záměr pronájmu prostoru v domě č. p. 285, Špitálské nám. v Táboře Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru SMM s c h v a l u j e záměr pronájmu prostoru o výměře 17,94 m 2 v I. nadzemním podlaží domu č. p. 285, Špitálské nám. v Táboře, který je součástí pozemku parc. č. 23 k. ú. Tábor, na dobu určitou do za nájemné minimálně ve výši Kč ročně Pravoslavné církevní obci v Táboře, se sídlem Špitálské nám. 281/2, Tábor, IČO: za účelem užívání předmětného prostoru jako kanceláře duchovního správce. Ke dni byla ukončena výpůjčka prostoru o výměře 17,94 m 2 (místnost, koupelna + WC) v I. nadzemním podlaží domu č. p. 285, Špitálské nám. v Táboře (vypůjčitel: TOULAVA, o.p.s., IČ: ). O pronájem prostoru v domě č. p. 285, Špitálské nám. v Táboře požádala Pravoslavná církevní obec v Táboře, se sídlem Špitálské nám. 281/2, Tábor, IČO: za účelem užívání jako kanceláře duchovního správce (žádost předkládáme v příloze). Pravoslavná církevní obec v Táboře je na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne vypůjčitelem budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 24 v k. ú. Tábor (kulturní památka - Špitál a kaple sv. Alžběty). Smlouva o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou od do Odbor SMM navrhujeme schválit záměr pronájmu prostoru o výměře 17,94 m 2 v I. nadzemním podlaží domu č. p. 285, Špitálské nám. v Táboře na dobu určitou do za nájemné minimálně ve výši Kč ročně (500 Kč/m 2 /rok) Pravoslavné církevní obci v Táboře, se sídlem Špitálské nám. 281/2, Tábor, IČO: za účelem užívání jako kanceláře duchovního správce. Seznam příloh: Žádost o pronájem

31

32 Usnesení RM č. 884 / 14 / 19 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 469/1 a pozemků parc. č. 472/1 a 1232/1, vše v k. ú. Tábor - festival Blavicon 2020 Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města s c h v a l u j e záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 469/1 o výměře m 2, druh trvalý travní porost, a pozemků parc. č. 472/1 o výměře m 2, druh trvalý travní porost, a parc. č. 1232/1 o výměře 788 m 2, druh vodní plocha, vše v k. ú. Tábor, a to spolku Gwint Klub, z. s., IČ: , Prokopa Velikého 118, Český Brod, za účelem umístění zázemí a programu festivalu Blavicon v období od do Spolek Gwint Klub v loňském i letošním roce uspořádal v lokalitě u Tismenického potoka na vypůjčených městských pozemcích festival Blavicon a protože již nyní plánuje jeho další ročník, požádal odbor správy majetku města o výpůjčku potřebných pozemků i v roce Festival proběhne v termínu od do , nicméně výpůjčku pozemků by pořadatelé z technických důvodů potřebovali v rozmezí Pro stanování účastníků a program festivalu (konkrétně programové historické stany, občerstvení, programové činnosti, ptačí dravce, středověké souboje pěchoty, přednáškové části, prodejce, historické i moderní stanové městečko) by spolek chtěl využít část městského pozemku parc. č. 469/1 o výměře cca m 2 a pozemky parc. č. 472/1 o výměře m 2 a parc. č. 1232/1 o výměře 788 m 2, všechny v k. ú. Tábor. Gwint Klub, z.s., zároveň požádal o vyjádření k možnosti přejet autem louku, a to z důvodu nutnosti servisu mobilních toalet pomocí vozidla s rozpětím kol větším než je šíře přilehlé účelové komunikace. Cestu mezi loukami pořadatelé ponechají otevřenou. K záměru výpůjčky výše uvedených pozemků se vyjádřily dotčené odbory města souhlasně s tím, že v případě poškození účelové komunikace bude tato komunikace uvedena do původního stavu na náklady spolku Gwint Klub. Přejetí po louce je v případě suchého počasí možné bez problémů, v případě deště by ale hrozilo zapadnutí vozidla a poškození pozemku. V každém případě musí být všechny vypůjčené plochy uvedeny po skončení festivalu do původního stavu a na tento fakt bude žadatel upozorněn i ve smlouvě o výpůjčce. Seznam příloh: mapová situace

33

34 Usnesení RM č. 885 / 14 / 19 Výpůjčka prostoru v budově č. p. 2393, ulice Kpt. Nálepky v Táboře a části pozemku parc. č k. ú. Tábor Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru SMM s c h v a l u j e záměr změny smlouvy o výpůjčce č. SMM 22/ NS uzavřené s obecně prospěšnou společností RC Radost o.p.s., se sídlem Kpt. Nálepky 2393, Tábor, IČO: ve smyslu prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou do Město Tábor uzavřelo dne smlouvu o výpůjčce prostoru o výměře 284,30 m 2 v budově č. p. 2393, ulice Kpt. Nálepky v Táboře a části pozemku parc. č k. ú. Tábor s Rodičovským centrem Radost o.s. (od RC Radost o.p.s.), se sídlem Kpt. Nálepky 2393, Tábor, IČO: (č. smlouvy SMM 22/ NS). Smlouva o výpůjčce byla původně uzavřena na dobu určitou od do Usnesením č. 1608/29/12 ze dne schválila Rada města Tábora prodloužení doby výpůjčky do (upraveno dodatkem č. 3 ze dne ). Smlouva o výpůjčce je uzavřena za účelem užívání prostoru pro činnosti RC Radost o.p.s., které jsou v souladu se zakládací listinou obecně prospěšné společnosti ze dne a za účelem provozování dětské skupiny Náruč v Radosti. Obecně prospěšná společnost RC Radost o.p.s. požádala o prodloužení doby výpůjčky do (žádost předkládáme v příloze). Odbor SMM navrhuje schválit záměr změny smlouvy o výpůjčce ve smyslu prodloužení doby výpůjčky do V případě schválení záměru změny předmětné smlouvy o výpůjčce zveřejní odbor SMM v souladu se zákonem o obcích tento záměr na úřední desce a následně předloží Radě města Tábora ke schválení celé znění dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. SMM 22/ NS. Seznam příloh: Žádost o prodloužení doby výpůjčky

35

36 Usnesení RM č. 886 / 14 / 19 Pronájem části střechy domu č. p. 2218, ulice Fügnerova v Táboře Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru SMM s c h v a l u j e záměr změny nájemní smlouvy č. SMM 119/99 - DU uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, IČO: na pronájem části střechy domu č. p. 2218, ulice Fügnerova v Táboře ve smyslu prodloužení doby nájmu na dobu určitou do Město Tábor uzavřelo dne smlouvu o nájmu části střechy domu č. p. 2218, ulice Fügnerova v Táboře se společností ERICSSON spol. s r.o. (č. smlouvy SMM 119/99 - DU). Dne byl uzavřen dodatek č. 1, kterým přešla veškerá práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy na společnost Český mobil a.s., IČ: (od Vodafone Czech Republic a.s). Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou od do za účelem instalace a provozu technického zařízení pro základnovou stanici sítě mobilních telefonů. Od nájemné činí Kč ročně včetně DPH. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. požádala o prodloužení doby nájmu do (žádost předkládáme v příloze). Odbor SMM navrhuje schválit záměr změny nájemní smlouvy ve smyslu prodloužení doby nájmu do V případě schválení záměru změny předmětné nájemní smlouvy zveřejní odbor SMM v souladu se zákonem o obcích tento záměr na úřední desce a následně předloží Radě města Tábora ke schválení celé znění dodatku k nájemní smlouvě č. SMM 119/99 - DU. Seznam příloh: Žádost o prodloužení doby nájmu

37

38 Usnesení RM č. 887 / 14 / 19 Podání výpovědí z nájmu garáží (areál před nemocnicí) Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru SMM s c h v a l u j e 1) podání výpovědi z nájmu garáží č. 1 a č. 2 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 10/ NS) bez udání důvodu 2) podání výpovědi z nájmu garáže č. 3 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 46/ NS) bez udání důvodu 3) podání výpovědi z nájmu garáže č. 4 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 47/ NS) bez udání důvodu 4) podání výpovědi z nájmu garáže č. 5 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 45/ NS) bez udání důvodu 5) podání výpovědi z nájmu garáže č. 6 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 47/ NS) bez udání důvodu 6) podání výpovědi z nájmu garáže č. 7 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 14/ NS) bez udání důvodu 7) podání výpovědi z nájmu garáže č. 8 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 15/ NS) bez udání důvodu 8) podání výpovědi z nájmu garáže č. 9 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 10/ NS) bez udání důvodu 9) podání výpovědi z nájmu garáže č. 11 na pozemku parc. č. 1198/14 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 6/ NS) bez udání důvodu 10) podání výpovědi z nájmu garáže č. 12 na pozemku parc. č. 1198/14 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 7/ NS) bez udání důvodu 11) podání výpovědi z nájmu garáže č. 13 na pozemku parc. č. 1198/14 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 13/ NS) bez udání důvodu. Město Tábor uzavřelo níže uvedené smlouvy o nájmu garáží v areálu před nemocnicí: 1) garáže č. 1 a č. 2 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 10/ NS) nájemce: Ing. Jozef Cifranič, xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 2) garáž č. 3 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 46/ NS) nájemce: David Jelínek, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 3) garáž č. 4 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 47/ NS) nájemce: Milan Šmejkal, xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 4) garáž č. 5 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 45/ NS) nájemce: Petr Hlaváček, xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 5) garáž č. 6 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 47/ NS) nájemce: Martin Petik, xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 6) garáž č. 7 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 14/ NS) nájemce: Bc. Lukáš Zela, xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 7) garáž č. 8 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 15/ NS) nájemce: Petr Baláž, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 8) garáž č. 9 na pozemku parc. č. 1198/16 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 10/ NS) nájemce: Pavel Batík, xxxx xxxxx xx, xxx xx xxxxx xxxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 9) garáž č. 11 na pozemku parc. č. 1198/14 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 6/ NS) nájemce: Tomáš Kloc, xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH

39 10) garáž č. 12 na pozemku parc. č. 1198/14 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 7/ NS) nájemce: Sergej Vladimírovič Charčenko, xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH 11) garáž č. 13 na pozemku parc. č. 1198/14 k. ú. Tábor (č. smlouvy SMM 13/ NS) nájemce: Ing. Aleš Jahn, xxx xxxxxx xxx. xxxx, xxx xx xxxxx nájemné: Kč ročně včetně DPH. Dle sdělení odboru investic a strukturálních fondů probíhá v současné době zadávací řízení na zhotovitele stavby "Centrum pro seniory". Předpokládaný termín podepsání smlouvy s prováděcí stavební firmou je říjen Podle článku IX. uvedených nájemních smluv lze nájem ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

40 Usnesení RM č. 888 / 14 / 19 Vznik společného nájmu bytu v č. p Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí Odboru správy majetku města I. b e r e n a v ě d o m í vznik společného nájmu bytu x. xx, o velikosti xxx, v xx. nadzemním podlaží domu č. p. 2747, ulice Berlínská v Táboře II. s c h v a l u j e uzavření dodatku nájemní smlouvy na uvedený byt s těmito podstatnými náležitostmi: a) nájemcem bytu budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx b) ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. Na bytovém oddělení Odboru správy majetku města požádali xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xx. x. xxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx. xx. xx. xxxxx, o změnu a rozšíření nájemní smlouvy na byt č. xx, o velikosti xxx, podlahové ploše xx,xx m 2, v xx. nadzemním podlaží domu č. p. 2747, ulice Berlínská v Táboře. Nájemní smlouva na předmětný byt byla uzavřena dne s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx), a to s účinností od na dobu neurčitou. xxx xx. x. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tím byly splněny podmínky ustanovení 745 občanského zákoníku a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklo ze zákona společné nájemní právo k předmětnému bytu. Pokud je totiž obydlím manželů byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne, dle uvedeného ustanovení občanského zákoníku, uzavřením manželství společné nájemní právo oběma manželům. Dle čl. VII. odst. 2) Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města Tábora, rozhoduje, na návrh OSMM, o vzniku společného nájmu bytu dle 745 občanského zákoníku. Ustanovením 102, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. rada města zabezpečuje i rozhodování záležitostí, patřících do samostatné působnosti obce, které sice nejsou radě města vyhrazeny, ale nejsou vyhrazeny ani zastupitelstvu města a ani si je zastupitelstvo města nevyhradilo. Jelikož si Zastupitelstvo města Tábora nevyhradilo schvalovat uzavření nájemních smluv, předkládáme Radě města Tábora následující návrh.

41 Usnesení RM č. 889 / 14 / 19 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v č. p. 524 Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města s c h v a l u j e uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. xx, o velikosti xxx, v x. nadzemním podlaží domu č. p. 524, ulice Nad Obchvatem v Táboře, Měšicích dle důvodové zprávy s těmito podstatnými náležitostmi: a) nájemcem bytu bude xxxxxx xxxxxxx b) měsíční nájemné za byt bude sjednáno dohodou ve výši Kč c) nájem se sjedná s účinností od na dobu neurčitou. Dne svým usnesením č. 4410/74/18 schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. xx, o velikosti xxx, podlahové ploše xx,xx m 2, v x. nadzemním podlaží domu č. p. 524, ulice Nad Obchvatem v Táboře, Měšicích, jehož společnými nájemci byli xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xx. x. xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx. x. xx. xxxxx. Jelikož původní nájem měl zaniknout až , nový nájem měl vzniknout od , přičemž, v souladu s uvedeným usnesením, měla být nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou a měsíční nájemné sjednáno ve výši Kč. Před vznikem nového nájmu však došlo k vypořádání společného nájmu v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v důsledku čehož rada města svým usnesením 844/13/19 ze dne schválila změnu stávající smlouvy o nájmu bytu tak, že jeho výlučným nájemcem bude pouze xxxxxx xxxxxxx. Jelikož zde ale stále koliduje i původní usnesení rady města z , (na základě kterého by se od měla nová nájemní smlouva uzavřít opět s oběma původními nájemci, tj. x x xxxxxxx xxxxxxxxx), předkládáme tento materiál, který upravuje původní usnesení rady města z tak, aby se nová nájemní smlouvy sjednala již pouze s xxxx xxxxxxxx. Ostatní podstatné náležitosti, jako je doba nájmu a výše nájemného, zůstávají shodné s tímto původním usnesením. Usnesením rady města č. 681/MRM/07 ze dne v pozd. znění bylo schváleno rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města Tábora. Dle čl. III. uvedeného materiálu je orgánem příslušným k rozhodnutí o pronájmu bytu rada města. Dle ustanovení 102, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. rada města zabezpečuje i rozhodování záležitostí, patřících do samostatné působnosti obce, které sice nejsou radě města vyhrazeny, ale nejsou vyhrazeny ani zastupitelstvu města a ani si je zastupitelstvo města nevyhradilo. Jelikož si Zastupitelstvo města Tábora nevyhradilo schvalovat uzavření nájemních smluv, předkládáme Radě města Tábora následující návrh.

42 Usnesení RM č. 890 / 14 / 19 Prodloužení nájemní smlouvy (obnovené nájemní smlouvy) Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí Odboru správy majetku města s c h v a l u j e 1) změnu nájemní smlouvy uzavřené s xxxxx xxxxxxxxxx na byt č. xx o velikosti 1xx v domě č. p ulice Kp. Jaroše v Táboře. Nájemní smlouva se prodlužuje na dobu určitou do Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna 2) změnu nájemní smlouvy uzavřené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na byt č. x o velikosti xxx v domě č. p ulice U Obecních domů v Táboře. Nájemní smlouva se prodlužuje na dobu určitou do Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 1) Usnesením č. 1005/20/15 ze dne schválila obnovení nájemní smlouvy na byt č. xx o velikosti xxx (celková plochy xx,xx m 2 ) v domě čp ulice Kpt. Jaroše v Táboře a uzavření nájemní smlouvy s xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xx.xx.xxxxx, bytem Tábor, Kpt. Jaroše Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s účinností od do a následně opakovaně prodlužována na 6 měsíců naposled do xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx. Nájemní smlouva byla obnovena před více než dvěma lety, po celou dobu je nájemné řádně hrazeno a byt řádně užíván. Nájemné je sjednáno ve výši Kč měsíčně tj. xx,xx Kč/m 2 započitatelné plochy bytu. Byt se nachází v domě ve výhradním vlastnictví města. S ohledem na uvedené navrhujeme prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 2) Usnesením č. 3746/65/14 ze dne schválila obnovení nájemní smlouvy na byt č. x o velikosti xxx (celková plochy xx,xx m 2 ) v domě čp ulice U Obecních domů v Táboře a uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x.x.xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x.x.xxxx), bytem Tábor, U Obecních domů Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s účinností od do a následně opakovaně prodlužována nejdříve na 3 měsíce po vyrovnání dluhu na 6 měsíců naposled do xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xx xxxx. Nájemní smlouva byla obnovena před více než dvěma lety, po celou dobu je nájemné řádně hrazeno a byt řádně užíván. Nájemné je sjednáno ve výši Kč měsíčně tj. xx,xx Kč/m 2 započitatelné plochy bytu. Byt se nachází v domě ve výhradním vlastnictví města. S ohledem na uvedené navrhujeme prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

43 Usnesení RM č. 891 / 14 / 19 Výpověď nájmu bytu Předkládá: JUDr. D. Švecová, vedoucí odboru SMM 1. s c h v a l u j e výpověď nájmu bez přivolení soudu k bytu: - č. xx, o velikosti x x x, v x. podlaží domu č. p v ulici Čsl. armády v Táboře, nájemci xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro porušování povinností nájemce zvlášť závažným způsobem dle ustanovení 2291 občanského zákoníku 2. s c h v a l u j e postup Odboru SMM související s výpověďmi nájmů bytů uvedený v důvodové zprávě. Odbor SMM pravidelně prověřuje plnění povinností nájemníků, zejména pak placení nájemného a předkládá seznam nájemců, u nichž je naplněna podstata výpovědi nájmu bytu z důvodu porušení povinností nájemce. Podle ustanovení 2291 odst. 1) NOZ má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat po nájemci odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu, poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závadným způsobem. Za zvlášť závažný způsob porušování povinností nájemce je dle 2291 odst. 2) NOZ považováno nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li nájemce byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Dle odst. 3) téhož paragrafu musí být ve výpovědi uvedeno, v čem pronajímatel spatřuje závažné porušení nájemcovy povinnosti. Současně musí být vyzván před doručením výpovědi k nápravě závadného chování resp. aby odstranil protiprávní stav. Seznam neplatících nájemníků : Číslo číslo Příjmení Velik. Celkový Poč. Měs. náj. popis. bytu a jméno bytu dluh měs. vč. služeb xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxx xx x x xxx xx Vyjmenovanému nájemníkovi zaslal správce nemovitosti f. Bytes Tábor s.r.o. písemnou výzvu na zaplacení dluhu ve lhůtě 15 dní, tedy na odstranění závadného chování. Pokud u něho nedojde po uplynutí zákonné lhůty k úhradě dluhu a tudíž u něho zůstane naplněna podstata pro výpověď nájmu bytu dle ustanovení 2291 NOZ, bude mu zaslána písemná výpověď nájmu bytu pro hrubé porušování povinností zvlášť závažným způsobem. V opačném případě, pokud nájemce zaplatí, pominou důvody, pak výpověď vyhotovena a odeslána nebude. V případě, že ze strany nájemníka dojde k uhrazení dluhu po skončení nájmu v důsledku výpovědi dané pronajímatelem, může uplatnit obnovení nájemní smlouvy ve smyslu usnesení č. 435/8/11 schváleného dne na 8. schůzi RM. Ustanovením 102, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. rada města zabezpečuje i rozhodování záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. A jelikož tak zastupitelstvo neučinilo, spadá uzavírání nájemních smluv a na druhou stranu i vypovězení nájmů do působnosti rady města. Proto Radě města Tábora předkládáme tento návrh.

44 Usnesení RM č. 892 / 14 / 19 Botanická zahrada Předkládá: JUDr. D. Švecová, vedoucí odboru SMM s c h v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy -320 Výdaje celkem 0 Město Tábor je vlastníkem převážné části nemovitostí v Botanické zahradě v Táboře. Botanická zahrada je pro veřejnost otevřena celoročně v pracovní dny od 7.00 do hod, o víkendech v letním období ( červenec, srpen) od do hod. a při konání různých víkendových akcích. Zahrada je pronajata Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole,tábor za roční nájemné ve výši 102 tis. Kč. Město se nezříká podpory této významné součásti města, již dnes posílá ročně ze svého rozpočtu 375 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na jednoho pracovníka, zajišťující provoz pro veřejnost, a části nákladů na služby a údržbu areálu Botanické zahrady. Úhrada probíhá na základě faktur. V roce 2018 projednávala rada města na základě žádosti xxx. xxxxxxx, ředitelky Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, navýšení prostředků na provoz botanické zahrady. Z požadované částky 640 tis. rada města schválila us.č. 4413/74/18 dne částku 320 tis. Kč pro rok V červnu 2019 jsme obdrželi od xxx. xxxxxxx, ředitelky školy žádost o spolufinancování botanické zahrady s návrhy možného fungování zahrady: - trvale navýšit příspěvek či - předat botanickou zahradu městu. Pro osvědčené fungování botanické zahrady navrhujeme navýšení příspěvku o 320 tis.,které pokryje mzdové prostředky na jednoho pracovníka. Finanční krytí navrhujeme z provozní rezervy. V případě schválení rozpočtového opatření bude uzavřen dodatek č.2 ke "Smlouvě o náhradě nákladů za provoz botanické zahrady pro veřejnost" ze dne

45 Usnesení RM č. 893 / 14 / 19 Pronájem garážového stání v domě č. p. 309 Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí Odboru správy majetku města s c h v a l u j e 1) uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání č. 1 v domě č. p. 309 v Zahradnické ulici v Táboře k ) záměr pronájmu garážového stání č. 1 v domě č.p. 309 ulice Zahradnická v Táboře za minimální nájemné Kč měsíčně na dobu určitou 5 let. Garážové stání č. 1 v domě č.p. 309 v Zahradnické ulici v Táboře užívá na základě nájemní smlouvy sjednané s městem Tábor RNDr. Michal Véle, xxxxx xxxxx x, xx xxxxxxx xxxxxx. Nájemní smlouva byla sjednána s účinností od na dobu určitou do za nájemné Kč měsíčně. xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obrátil se na nás s žádostí o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni S ohledem na uvedené předkládáme Radě města Tábora k projednání: 1) návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu garážového stání č. 1 v domě č.p ) záměr pronájmu garážového stání č. 1 v domě č.p. 309 za minimální nájemné ve výši Kč měsíčně na dobu určitou 5 let. V domě je celkem pět garážových stání, Zbývající čtyři stání jsou pronajata. Nájemní smlouvy jsou sjednávány na dobu určitou 5 let. Minimální nájemné bylo při pronájmu garážových stání stanoveno obvykle ve výši Kč měsíčně. V roce 2019 došlo k zvýšení nájemného u všech garážových stání o míru inflace (t.j. o 2,1%), Vzhledem k tomu navrhujeme minimální nájemné ve výši Kč měsíčně.

46 Usnesení RM č. 894 / 14 / 19 "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3-Slapy" - souhlas s provedením průzkumných sond Předkládá: JUDr. Dana Švecová, vedoucí odboru správy majetku města s c h v a l u j e souhlas se vstupem na pozemky a provedením průzkumných sond - inženýrskogeologických vrtů a dynamické penetrace v pozemcích parc. č. 5660/1, 5661/7 v k. ú. Tábor, parc. č. 454/47 v k. ú. Čelkovice a parc. č. 1071/11 v k. ú. Horky u Tábora. Jihočeský kraj připravuje stavbu "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 - Slapy" navazující na jižní obchvat města Tábora. Stavba je veřejně prospěšnou stavbou a je projektována v koridoru vymezeném platnou územně plánovací dokumentací. V souvislosti s projektem této stavby bude firma GTS Geotechnika, s.r.o. v termínu srpen - říjen 2019 provádět podrobný inženýrskogeologický průzkum v předpokládané trase přeložky silnice II/137. Za tímto účelem žádá tato firma mimo jiné Město Tábor jako vlastníka pozemků parc. č. 5660/1, 5661/7 v k. ú. Tábor, parc. č. 454/47 v k. ú. Čelkovice a parc. č. 1071/11 v k..ú. Horky u Tábora o souhlas s provedením průzkumu a se vstupem techniky - vrtné soupravy s doprovodným nákladním automobilem s obsluhou - na tyto pozemky za účelem provedení průzkumu. Povolení ke vstupu bude vydáno na dobu nezbytně nutnou a po skončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu - sondy budou po zdokumentování likvidovány zhutněným záhozem. Seznam příloh: situace sond celková situace obchvatu

47 SONDA NA POZEMKU 5661/7 SONDA NA POZEMKU 5660/1

48

Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne 16. 4. 2018 (usnesení č. 115-133) USNESENÍ č. 115/08-18 R přidělit byt č. 113 o velikosti 2+0 v prvním podlaží domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

Usnesení z 18. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 18. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 18. schůze Rady města Bechyně konané dne 3. 9. 2014 (usnesení č. 241-258) USNESENÍ č. 241/18-14 R uzavřít s manželi xxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, oběma

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne 31.10.2016 Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne 2.11.

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 1921 / 34 / 16 16/02 16/02

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 1921 / 34 / 16 16/02 16/02 U S N E S E N Í z 34. schůze Rady města Tábora, konané 11.07.2016 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1921 / 34 / 16 16/02 16/02 Sjednocení podmínek pro sběr použitého textilu 1) variantu č.

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 13. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 13. schůze Rady města Bechyně konané dne 6. 6. 2012 (usnesení č. 192-208) USNESENÍ č. 192/13-12 R vypovědět manželům xxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, oběma

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 2. 5. 2016 (usnesení č. 114-130) USNESENÍ č. 114/10-16 R se snížením nájemného xxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 4 o velikosti 3+1 v

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne 26. 1. 2015 (usnesení č. 20-38) USNESENÍ č. 20/02-15 R s prodloužením nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši o tři

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 14. 5. 2018 (usnesení č. 150-169) USNESENÍ č. 150/10-18 R přidělit byt č. 9 o velikosti 1+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. 816 v Bechyni na sídl. Obránců

Více

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 3. 2016 (usnesení č. 59-77) USNESENÍ č. 59/06-16 R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r. o. o stavu nedobytných

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 8. 4. 2015 (usnesení č. 114-131) USNESENÍ č. 114/10-15 R 1. přidělit byt č. 120 o vel. 1+0 v prvním podlaží Domu s pečovatelskou službou v Bechyni, Školní

Více

Usnesení z 22. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 22. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 22. schůze Rady města Bechyně konané dne 26. 9. 2016 (usnesení č. 251-263) USNESENÍ č. 251/22-16 R uzavřít s xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, novou nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 2. 2017 (usnesení č. 17-29) USNESENÍ č. 17/02-17 R I. r o z h o d l a uzavřít s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, novou nájemní smlouvu k bytu

Více

U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Tábora, konané 11.09.2017 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 3269 / 55 / 17 19/07 19/07 Výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na "Oddělený

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 4. 2018 (usnesení č. 99-114) USNESENÍ č. 99/07-18 R přidělit byt č. 8 o velikosti 2+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. 811 v Bechyni na sídl. Obránců míru,

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 6. 2015 (usnesení č. 207-221) USNESENÍ č. 207/15-15 R I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. 669 v Bechyni,

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 10. 3. 2014 (usnesení č. 47-63) USNESENÍ č. 47/07-14 R vyhovět společné žádosti manželů xxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, nar.

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 5. 2015 (usnesení č. 148 164) USNESENÍ č. 148/12-15 R I. r o z h o d l a uzavřít s manželi xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx, nar.

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

s ch v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč

s ch v a l u j e rozpočtové opatření: ORJ O Pol. Text tis. Kč U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady města Tábora, konané 09.03.2010 v kanceláři starostky města, Ing. Hany Randové. 3444 / MRM / 10 08/02 08/02 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu - přijetí dotace

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92)

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) USNESENÍ č. 71/07-15 R 1. Rozpočtové opatření č. 5/2015: snížení výdajů na: par.3999 ostatní záležitosti kultury, církví

Více

Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 8. schůze Rady města Bechyně konané dne 26. 3. 2014 (usnesení č. 64-85) USNESENÍ č. 64/08-14 R I. r u š í usnesení č. 164/11-12 R. 1. po uplynutí zákonné doby podle ust. 2279 odst. 2 občanského

Více

Usnesení z 20. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 20. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 20. schůze Rady města Bechyně konané dne 17. 10. 2018 (usnesení č. 290-307) USNESENÍ č. 290/20-18 R přidělit byt č. 8 o velikosti 3+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. 808 v Bechyni na sídl. Obránců

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 280-297) USNESENÍ č. 280/24-16 R I. n e s o u h l a s í s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-19)

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-19) Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 1. 2015 (usnesení č. 1-19) USNESENÍ č. 1/01-15 R uzavřít s xxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, novou smlouvu o nájmu bytu č. 28 o velikosti 4+1 v šestém

Více

Legenda: + PRO / = PROTI 0 = zdržel se hlasování N = nepřítomen S = materiál stažen z programu

Legenda: + PRO / = PROTI 0 = zdržel se hlasování N = nepřítomen S = materiál stažen z programu Souhrnná hlasovací tabulka z 12. schůze Rady města Tábora dne 17.06.2019 Tábor 2020 ČSSD Piráti JINAK! bod název Pavlík Fišer Havránek Kacerovský Bastlová Klecanda Příbramský Petrová Smrčka 0 Jednatel

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor.

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 19.12.2016 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 708 / 22 / 16 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

Usnesení z 9. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 9. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 9. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 4. 2014 (usnesení č. 86-102) USNESENÍ č. 86/09-14 R vyhovět žádosti xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemci bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě čp. xxx

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 2. 2019 Zástupci města v orgánech některých právnických osob, v nichž je město angažováno (mat. č. 61/2019) Usnesení č. 62/2019 ZM k projednání

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 3. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 6. 2. 2013 (usnesení č. 22-41) USNESENÍ č. 22/3-13 R vypovědět xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, xxxxxxxxxxxxx, nájem bytu č. 11

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 9. 11. 2016 USNESENÍ č. 68/05-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 35/2016 par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 3. 2018 USNESENÍ č. 1/01-18 Z 1. Rozpočtové opatření č. 3/2018 navýšení příjmů na: pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Více

I. schválila záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.,

I. schválila záměr na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., USNESENÍ z 82. zasedání Rady města Staré Město, konaného 22.08.2018 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 211 v domě s pečovatelskou službou, Bratří

Více

Usnesení z 23. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 23. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 23. schůze Rady města Bechyně konané dne 10. 10. 2016 (usnesení č. 264-279) USNESENÍ č. 264/23-16 R I. r o z h o d l a vypovědět xxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájem bytu č. 1 o velikosti

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 11. 2016 (usnesení č. 317-334) USNESENÍ č. 317/26-16 R přidělit byt č. 8 o velikosti 2+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. 811 v Bechyni na sídl. Obránců

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 7.11.2017 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 č. 266 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16)

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16) Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 1. 2017 (usnesení č. 1-16) USNESENÍ č. 1/01-17 R přidělit byt č. 15 o velikosti 2+1 v pátém podlaží domu čp. 640 v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož

Více

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 6-24)

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 6-24) Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne 22. 1. 2019 (usnesení č. 6-24) USNESENÍ č. 6/02-19 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 v prvním podlaží domu s pečovatelskou službou v Bechyni, Školní

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 6. 2018 Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí (mat. č. 205/2018) Usnesení č. 211/2018 RO RM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 15 18: a) rozpočtové opatření

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2018 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení Ukončení členství Jihočeská hospodářská komora (mat. č. 78/2017) Usnesení č. 77/2017 I. Schvaluje

Usnesení Ukončení členství Jihočeská hospodářská komora (mat. č. 78/2017) Usnesení č. 77/2017 I. Schvaluje Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 27. 2. 2017 Ukončení členství Jihočeská hospodářská komora (mat. č. 78/2017) Usnesení č. 77/2017 vystoupení města Sezimovo Ústí, IČ: 00252859, sídlem:

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE

USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 25.5.2015 Usnesení 270/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rumpold T s.r.o. (p. Cícha, Mgr.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 6. schůze Rady města Bechyně konané dne 14. 3. 2012 (usnesení č. 87-103) USNESENÍ č. 87/6-12 R I. r o z h o d l a přidělit xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně xxxxxxxxxxxxxxx,

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 3. 2017 (usnesení č. 58-73) USNESENÍ č. 58/05-17 R předložit na jednání zastupitelstva města návrh na prominutí pohledávky z titulu dlužného nájemného

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 4. 2018 Účetní závěrka za r. 2017 MŠ Zahrádka (mat. č. 153/2018) Usnesení č. 157/2018 vyúčtování energií za rok 2017. II. Schvaluje účetní závěrku

Více

Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. dubna 2016

Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. dubna 2016 Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. dubna 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 696/36/16 schvaluje program 36. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. února 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 26/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í z 74. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 74. schůze Rady města Tábora, konané v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 74. schůze Rady města Tábora, konané 24.09.2018 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 4380 / 74 / 18 18/06 18/06 Schválení zhotovitele na akci Výměna rozvodů vody a kanalizace

Více

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 40/3/18 1) schvaluje program 3. schůze rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 23/2018 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 18.5.2018 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 8. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 8. jednání datum konání: 20.03.2017 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.03.2017 Číslo usnesení Název Předkladatel 0090/RM8/2017 Městská knihovna v Českém Krumlově - výsledek

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3359 / 57 / 17 18/01 18/ / 57 / 17 18/06 18/06

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3359 / 57 / 17 18/01 18/ / 57 / 17 18/06 18/06 U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Tábora, konané 16.10.2017 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 3359 / 57 / 17 18/01 18/01 Požadavek SVJ č. p. 2336, 2337, Petrohradská, Tábor požadavek

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 05. dubna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 88/2017 1. bere na vědomí informaci k usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 58/2017 ze dne

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května (č. 813/61 827/61)

- 1 - U S N E S E N Í. z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května (č. 813/61 827/61) - 1 - U S N E S E N Í z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května 2017 (č. 813/61 827/61) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Ing. M. Robenek, P. Kukučka Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 11. 6. 2018 (usnesení č. 189 203) USNESENÍ č. 189/12-18 R přidělit byt č. 210 o velikosti 1+0 ve druhém podlaží domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 2522 / 43 / 17 13/07 13/ / 43 / 17 13/11 13/11

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 2522 / 43 / 17 13/07 13/ / 43 / 17 13/11 13/11 U S N E S E N Í z 43. schůze Rady města Tábora, konané 30.01.2017 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2522 / 43 / 17 13/07 13/07 Jmenování vedoucí učitelky MŠ Tábor, Sokolovská 2417 - odloučené

Více

Usnesením č. 10/2018/25 I. Schvaluje program 25. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 15A/0N/0Z

Usnesením č. 10/2018/25 I. Schvaluje program 25. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 15A/0N/0Z Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 4. 2018 od 18:00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 10/2018/25 program

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 8. 2018 (usnesení č. 240-259) USNESENÍ č. 240/15-18 R prodloužit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájem bytu č. 6 o velikosti 2+1, ve třetím

Více

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 29.10.2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření č. 13/2015 3. Stav oken v bytovém domě čp. 2,

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3366 / 59 / 13 08/02 08/02

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3366 / 59 / 13 08/02 08/02 U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Tábora, konané 07.10.2013 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 3366 / 59 / 13 08/02 08/02 Rozpočtové opatření - bez dopadu do salda rozpočtu - "Stavební

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 19. 2. 2019 (usnesení č. 37-53) USNESENÍ č. 37/04-19 R přidělit byt č. 13 o velikosti 2+1 v pátém podlaží domu čp. 637 v Bechyni Na Libuši, jehož posledním

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Zastupitelstvo města 3. jednání datum konání: 30.05.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.05.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0033/ZM3/2013 Zpráva o plnění usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Usnesení z 27. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 27. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 27. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 12. 2015 (usnesení č. 360-373) USNESENÍ č. 360/27-15 R I. s o u h l a s í s pronájmem nebytových prostor " Pivnice Kulturák", U Nádraží 602, Bechyně

Více

s c h v a l u j e 1) poskytnutí dotace z Programu pro podporu talentovaných studentů z nízkopříjmových skupin a mladistvých z dětských domovů takto:

s c h v a l u j e 1) poskytnutí dotace z Programu pro podporu talentovaných studentů z nízkopříjmových skupin a mladistvých z dětských domovů takto: U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Tábora, konané 10.10.2016 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 2156 / 38 / 16 13/11 13/11 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ a

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 17. 6. 2019 Výběrové řízení na podnájem nebytového prostoru velká výkladní skříň č. 1, čp. 663 (mat. č. 205/2019) Usnesení č. 208/2019 vyhlášení

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 09. ledna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 01/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří 1. schválit a) podání žádosti o poskytnutí

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 5. 11. 2018 Prodloužení nájemních smluv u bytů uzavřených na dobu určitou (mat. č. 334/2018) Usnesení č. 343/2018 prodloužení nájemní smlouvy na

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení z 21. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 21. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 21. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 10. 2017 (usnesení č. 244-258) USNESENÍ č. 244/21-17 R prodloužit xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, po 25. listopadu 2017 nájem bytu č. 10 o velikosti

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U s n e s e n í č. 172/R14/ /R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 172/R14/ /R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 172/R14/2019-183/R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne 24.06.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 172/R14/2019 zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 č. 321 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2015

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 12. 2016 USNESENÍ č. 80/06-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 44/2016 par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 256/2017 doplněný Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 4. schůze Rady města Bechyně konané dne 6. 3. 2017 (usnesení č. 44-57) USNESENÍ č. 44/04-17 R I. n e s c h v a l u j e 1. proplacení nákladů za zhotovení dvířek do šachty na WC panu xxxxxxx

Více