Zápis z 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. února 2019 od hodin v kanceláři starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. února 2019 od hodin v kanceláři starosty"

Transkript

1 Zápis z 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. února 2019 od hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice úřadu Mgr. Milan Javůrek Kateřina Rotroeklová Program jednání: 1. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu 2. Kontrola usnesení z minulých jednání 3. Pronájmy obecních pozemků: a) Žádost o pronájem ppč. 898 a 899/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, Fabián Filip, Černožice b) Žádost o pronájem části ppč. 2186/1 k.ú. Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, Plecháč Miloš, Plecháčová Aoufová Jana, Luštěnice c) Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Česká telekomunikační d) Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Česká telekomunikační e) Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ /VB/1, ČEZ Distribuce a.s. Děčín f) Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/02, ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4. Záležitosti města: a) Statut Domu s pečovatelskou službou města Rokytnice nad Jizerou b) Zpráva o výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření, která nahrazují funkci interního auditu c) Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v územní části města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018 d) Vyřazení majetku z evidence města Rokytnice nad Jizerou e) Přestavba nadstřešních komínů A a B budova radnice Rokytnice nad Jizerou, zadání zakázky na opravu 2 ks komínů firmě KomínSOS s.r.o., Jilemnice f) Výběrové řízení č Přestavba lávky přes Jizeru 5. Záležitosti příspěvkových organizací: a) Žádost o přijetí a čerpání sponzorského daru, DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou b) Vyřazení majetku z evidence, MŠ Horní Rokytnice Průběh jednání: 1. Radě města byl předložen ke schválení navržený program jednání. Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. Milan Javůrek. RM schvaluje program jednání a ověřovatelem zápisu Mgr. Milana Javůrka. 2. V rámci kontroly usnesení nebyly zjištěny žádné nedostatky. 3. Pronájmy obecních pozemků: a) Žádost o pronájem ppč. 898 a 899/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, Fabián Filip, Černožice Radě města byla předložena žádost pana Fabiána Filip, Černožice o pronájem ppč. 898 a 899/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou. RM schválila záměr pronájmu ppč. 898 a 899/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou. RM schvaluje záměr pronájmu ppč. 898 a 899/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou.

2 b) Žádost o pronájem části ppč. 2186/1 k.ú. Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, Plecháč Miloš, Plecháčová Aoufová Jana, Luštěnice Radě města byla předložena žádost Plecháče Miloše, Plecháčové Aoufové Jany, Luštěnice o pronájem části ppč. 2186/1 k.ú. Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou za účelem zřízení letní terasy a okrasné zahrady. RM schválila záměr pronájmu s tím, že bude doložen souhlas Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 466 s pronájmem a s tím, že na pozemku nebude realizovaná žádná stavba. RM schvaluje záměr pronájmu části ppč. 2186/1 k.ú. Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou s podmínkou doložení souhlasu Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 466 s pronájmem a s tím, že na pozemku nebude realizovaná žádná stavba. c) Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Česká telekomunikační Radě města byla předložena žádost společnosti Česká telekomunikační schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na ppč 3364/1 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. RM schválila uzavření smlouvy a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na ppč 3364/1 k.ú. Horní d) Žádost o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Česká telekomunikační Radě města byla předložena žádost společnosti Česká telekomunikační schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na ppč. 3245/1 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. RM schválila uzavření smlouvy a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na ppč 3245/1 k.ú. Horní e) Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ /VB/1, ČEZ Distribuce a.s. Děčín Radě města byla předložena žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s Děčín o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ /VB/1 na ppč k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. RM schválila uzavření smlouvy a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ /VB/1 na ppč k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy. f) Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/02, ČEZ Distribuce a.s., Děčín Radě města byla předložena žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s Děčín o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.iv /vb/02 na ppč. 838/2 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. RM schválila uzavření smlouvy a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy

3 RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/02 na ppč. 838/2 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy. 4. Záležitosti města: a) Statut Domu s pečovatelskou službou města Rokytnice nad Jizerou (DPS) Radě města byl předložen aktualizovaný návrh Statutu Domu s pečovatelskou službou města Rokytnice nad Jizerou. Ve Statutu je stanoven a popsán charakter a poslání DPS, cílová skupina a podmínky pro přijetí do DPS, nájem v bytech DPS a další ustanovení. RM aktualizovaný návrh po projednání schválila. RM schvaluje Statut Domu s pečovatelskou službou města Rokytnice nad Jizerou. b) Zpráva o výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření, která nahrazují funkci interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, byla radě města předložena Zpráva o výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření, která nahrazují funkci interního auditu. Dle 29 odst. 6 zákona o finanční kontrole obce, která mají méně jak obyvatel, mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. V takovém případě zajišťují průběžné sledování a hodnocení účinnosti těchto opatření a přitom zvažují zavedení útvaru interního auditu. Pokud v návaznosti na toto hodnocení zjistí, že přijatá opatření nejsou dostatečně účinná, jsou obce povinny bez zbytečného odkladu útvar interního auditu zřídit. Kontrola byla provedena namátkovým způsobem, byl kontrolován rozpočet, pohledávky, bankovní účty, nájemní smlouvy, smlouvy všeobecně. RM bere na vědomí Zprávu výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření, která nahrazují funkci interního auditu, zároveň konstatuje, že přijatá opatření jsou dostatečná a není nutné zřizovat útvar interního auditu. c) Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v územní části města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018 Radě města byla předložena Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v územní části města Rokytnice nad Jizerou za rok Zpráva byla sepsána zástupci obvodního oddělení Policie ČR Rokytnice nad Jizerou a RM vzala tuto zprávu na vědomí. RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v územní části města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018, Policie ČR, obvodní oddělení Rokytnice nad Jizerou. d) Vyřazení majetku z evidence města Rokytnice nad Jizerou Radě města byl předložen návrh na vyřazení majetku z evidence města Rokytnice nad Jizerou dle přiloženého soupisu. RM vyřazení navrženého majetku schválila. RM schvaluje vyřazení majetku z evidence města dle přiloženého soupisu. e) Přestavba nadstřešních komínů A a B budova radnice Rokytnice nad Jizerou, zadání zakázky na opravu 2 ks komínů firmě KomínSOS s.r.o., Jilemnice Hlavním předmětem zakázky je oprava dvou nadstřešních částí komínových těles budovy radnice čp U všech komínových těles byla provedena odborná technická prohlídka. Budova radnice má celkem 4 komínová tělesa: komín A 6 průduchový, komín B 1 průduchový, komín C 3 průduchový a komín D 4 průduchový. Předmětem zakázky jsou komíny A a B. Nadstřešní části komínových těles A a B jsou vlivem povětrnostních podmínek a vznikem kondenzace narušeny,

4 nacházejí se v havarijním stavu, oprava je nezbytně nutná a nedá se již déle odkládat. Hrozí zde újma na zdraví či poškození majetku nebezpečným odpadávajícím materiálem. Pro zjištění ceny za opravu těchto komínových těles byla oslovena firma KomínSOS, s.r.o. Jilemnice. Odborný technik zhodnotil technický stav komínů, A a B jsou nejvíce v havarijním stavu. Výše nabídkové ceny za opravu těchto dvou komínů činí ,- Kč bez DPH, celkem tedy ,20 Kč včetně DPH. Cenová nabídka obsahuje odbourání, opětovné vyzdění nadstřešních částí komínových těles A+B, včetně vyhotovení betonové krycí desky s přesahem, opravu omítek v půdním prostoru a úpravu komínové lávky, lešení ATYP a výškový dopravník. RM vzhledem k havarijním stavu komínů a z důvodů časové vytíženosti firem v důsledku celkové situace na trhu, schválila zadání této zakázky přímo firmě KomínSOS s.r.o., Jilemnice, která přislíbila realizaci v květnu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Rokytnice nad Jizerou tuto výjimku z pravidel dovolují. RM schvaluje zadání zakázky na opravu 2 kusů komínů A+B budovy radnice firmě KomínSOS, s.r.o, Roztocká 979, Jilemnice, IČ za celkovou cenu ,20 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo. f) Výběrové řízení č Přestavba lávky přes Jizeru Radě města byla předložena zpráva hodnotící komise v rámci výběrového řízení č Přestavba lávky přes Jizeru. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena pouze jediná nabídky a to od společnosti BREX s.r.o.. Nabídka splnila všechny podmínky a požadavky uvedené ve výzvě, nicméně cenová nabídka značně převyšuje původní předpokládaný rozpočet rekonstrukce. Akce měla být spolufinancována z dotačních prostředků Libereckého kraje s tím, že vlastní prostředky příjemce dotace budou pokryty jednak z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou a dále z rozpočtu města Jablonce nad Jizerou. Jelikož cenová nabídka značně převyšuje finanční prostředky, které jsou na realizaci stavby vyčleněny, rozhodla rada města o zrušení výběrového řízení. RM schvaluje zrušení výběrového řízení č Přestavba lávky přes Jizeru. 5. Záležitosti příspěvkových organizací: a) Žádost o přijetí a čerpání sponzorského daru, DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou Radě města byla předložena žádost DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou o schválení přijetí a následné čerpání sponzorského daru ve výši ,- Kč ze Tříkrálové sbírky 2019 (Karel Vrána), který by byl použit na pořádání Dne dětí RM schválila přijetí a následné čerpání daru. RM schvaluje DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou přijetí sponzorského daru ve výši ,- Kč ze Tříkrálové sbírky 2019 (Karel Vrána) a který bude použit na pořádání Dne dětí b) Vyřazení majetku z evidence, MŠ Horní Rokytnice Radě města byla ze strany MŠ Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou předložena žádost o souhlas s návrhem na vyřazení majetku z evidence školky jedná se o automatickou pračku a myčku nádobí. RM vyřazení schválila. RM schvaluje MŠ Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou vyřazení majetku z evidence MŠ dle soupisu.

5 USNESENÍ: 44. RM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Mgr. Milana Javůrka. 45. RM schvaluje záměr pronájmu ppč. 898 a 899/2 k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou. 46. RM schvaluje záměr pronájmu části ppč. 2186/1 k.ú. Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou s podmínkou doložení souhlasu Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 466 s pronájmem a s tím, že na pozemku nebude realizovaná žádná stavba. 47. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na ppč 3364/1 k.ú. Horní 48. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na ppč 3245/1 k.ú. Horní 49. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ /VB/1 na ppč k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy. 50. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/02 na ppč. 838/2 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy. 51. RM schvaluje Statut Domu s pečovatelskou službou města Rokytnice nad Jizerou. 52. RM bere na vědomí Zprávu výsledku sledování a hodnocení účinnosti přijatých opatření, která nahrazují funkci interního auditu, zároveň konstatuje, že přijatá opatření jsou dostatečná a není nutné zřizovat útvar interního auditu. 53. RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v územní části města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018, Policie ČR, obvodní oddělení Rokytnice nad Jizerou. 54. RM schvaluje vyřazení majetku z evidence města dle přiloženého soupisu. 55. RM schvaluje zadání zakázky na opravu 2 kusů komínů A+B budovy radnice firmě KomínSOS, s.r.o, Roztocká 979, Jilemnice, IČ za celkovou cenu ,20 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo. 56. RM schvaluje zrušení výběrového řízení č Přestavba lávky přes Jizeru. 57. RM schvaluje DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou přijetí sponzorského daru ve výši ,- Kč ze Tříkrálové sbírky 2019 (Karel Vrána) a který bude použit na pořádání Dne dětí RM schvaluje MŠ Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou vyřazení majetku z evidence MŠ dle soupisu. V Rokytnici nad Jizerou dne 18. února Petr Kadavý Mgr. Milan Javůrek Ing. Petr Matyáš místostarosta ověřovatel zápisu starosta města

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2017 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2017 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2017 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Martin Pozdníček,

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. ledna od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. ledna od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. ledna od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Omluven: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice MěÚ

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Zápis z 29. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 20. prosince od hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis z 29. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 20. prosince od hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis z 29. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 20. prosince od 16.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomno: Omluven: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. června 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. června 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. června 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice úřadu Bc.

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. června 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. června 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. června 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. srpna od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. srpna od hodin v kanceláři starosty Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 21. srpna od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel zápisu: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice MěÚ

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. května 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. května 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. května 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice úřadu Bc.

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. dubna 2017 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. dubna 2017 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. dubna 2017 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr. Marek

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis z 5. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. března 2019 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 5. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. března 2019 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 5. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. března 2019 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Omluven: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr. Milan

Více

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. října od hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. října od hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. října od 16.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Omluven: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. června od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. června od hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. června od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Omluven: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice MěÚ

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 14. listopadu 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 14. listopadu 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 14. listopadu 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města Mgr. Milan Javůrek

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 99 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 99 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 99 ze dne 20. 6. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/2267/2018/3 Počet listů dokumentu: 4 Usnesení RM č. 2081/2018

Více

Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 27. června 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 27. června 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 27. června 2016 od 14.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr. Marek

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 6. listopadu 2018 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 6. listopadu 2018 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 6. listopadu 2018 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. října od hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. října od hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. října od 16.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Mgr. Milan

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. července 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. července 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. července 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 22. května 2017 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 22. května 2017 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 22. května 2017 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města Martin

Více

Zápis z 28. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. prosince od hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis z 28. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. prosince od hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis z 28. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. prosince od 16.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomno: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Mgr.

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. října 2018 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. října 2018 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 15. října 2018 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Omluveni: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 3 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. srpna 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. srpna 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. srpna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomní: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. května 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. května 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. května 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: omluveni: zapisovatelka: 3 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. září 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. září 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 20. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 29. září 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice Bc.

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2018 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2018 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2018 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomni: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MÚ Mgr.

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2018 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2018 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2018 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing.

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. listopadu 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. listopadu 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. listopadu 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomní: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatel: 4 členové rady města + zástupce tajemnice

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Martin Pozdníček,

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. června 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. června 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. června 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení - upraveno z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 25.02.2019 od 13.30 h v kanceláři starosty města Přítomni: dle prezenční listiny (5) Rada města po projednání schválila: Usnesení č.

Více

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. prosince 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 4 členové rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. května 2017 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. května 2017 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. května 2017 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Martin Pozdníček,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. února 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. února 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. února 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. května 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. května 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. května 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. května 2013 od 16.30 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. května 2013 od 16.30 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. května 2013 od 16.30 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, zástupce tajemnice

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. května 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. května 2008 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. června 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. června 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. června 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. listopadu 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. listopadu 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. listopadu 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. října 2010 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. října 2010 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. října 2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. října 2017 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. října 2017 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. října 2017 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. června 2008 od hodin v kanceláři starosty města Zápis ze 14. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. června 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. května 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. května 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. května 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

Město Blovice Rada města Blovice

Město Blovice Rada města Blovice Město Blovice Rada města Blovice Usnesení č. 09/19 z jednání rady města konaného dne 13.05.2019 Usnesení obsahuje: 7 stran, body č. 284 331 RM schvaluje 284) program zasedání v předloženém znění včetně

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 5. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. března 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 5. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. března 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 5. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. března 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr. Marek

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 29 ze dne 18. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 3902/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 547/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. února 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. února 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr. Marek

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. prosince 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. prosince 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 24. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. prosince 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomní: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatel: 4 členové rady města + zástupce tajemnice

Více

USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 17. schůze Rady města (RM) dne 10.10.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, zástupce tajemnice

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 87 ze dne 24. 1. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/208/2018 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1814/2018 Rada

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 03. 2018 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. října 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. října 2008 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. října 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů Rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

Zápis ze 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. září 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. září 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. září 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. listopadu 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. listopadu 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. listopadu 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Mgr.

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 2. července 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky

Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 2. července 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 2. července 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 17/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. srpna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 17/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. srpna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 17/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. srpna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 17. zasedání Rady

Více

Usnesení z XXXIV. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 30. července 2018

Usnesení z XXXIV. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 30. července 2018 Usnesení z XXXIV. veřejného zasedání Zastupitelstva města Lázně Kynžvart, konaného 30. července 2018 Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Lázně Kynžvart bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti XXXIV.

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města Ing. Jaroslav Bulušek Kateřina

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 25. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 25. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 25. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 66 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 66 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 66 ze dne 19. 4. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/1741/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1376/2017 Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 4. června 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 4. června 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 4. června 2019 od 20:00 hodin v kanceláři starostky přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis z 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. března 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. března 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 26. března 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatel: 3 členové rady města + tajemnice MěÚ Bc.

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Mgr.

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

ZÁPIS. ze zasedání Rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 5 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání Rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 5 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 180502 ze zasedání Rady obce Novosedlice konaného dne 02.05.2018 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,58 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 5 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1.

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. září od hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. září od hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. září od 16.00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomno: Ověřovatel zápisu: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Mgr. Marek

Více